Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røde Kors i Danmarks holdning til korruption"

Transkript

1 GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk

2 INDHOLD 1 Indledning Hvad er korruption? Standpunkt angående korruption Tilgang til forhindring af korruption Hotline Åbenhed

3 1 INDLEDNING Røde Kors i Danmark styres af Røde Kors-bevægelsens syv principper: Medmenneskelighed, upartiskhed, neutralitet, uafhængighed, frivillighed, enhed og almengyldighed. Røde Kors i Danmarks vision er: "Gennem frivillig indsats forhindrer og afhjælper Røde Kors i Danmark menneskelig nød, lidelse og diskrimination." Korruption strider imod Røde Kors' principper og værdier og truer organisationens troværdighed. Bekæmpelse af korruption står således centralt for Røde Kors i Danmark. Derfor tager Røde Kors i Danmark resolut afstand fra enhver form for korruption og vil arbejde aktivt for at forebygge, bekæmpe og afdække alle former for korruption. Røde Kors i Danmark er fast besluttet på at opretholde de højeste etiske standarder og sikre gennemsigtighed i vort arbejde. Vi skal stå til ansvar over for alle interessenter både inden og uden for organisationen herunder målgrupper, medlemmer, frivillige, personale, ledelse, hovedbestyrelsen og andre styrende organer, samarbejdspartnere, donorer og leverandører. Formålet med nærværende holdning til korruption er at sikre en adfærd kendetegnet ved høje standarder for personlig og organisatorisk integritet og ansvarlighed, både internt i organisationen og eksternt over for vores partnere. Dokumentet gør rede for Røde Kors i Danmarks tilgang til og arbejde med at forebygge og bekæmpe korruption. Samtidig giver dokumentet vejledning i, hvorledes Røde Kors' medarbejdere og frivillige skal reagere i mødet med korruption og korrupt adfærd. 2 HVAD ER KORRUPTION? Røde Kors i Danmarks definition på korruption er: Misbrug af betroet magt for egen vindings skyld Korruption har mange ansigter. Korruption dækker såvel modtagelse som afgivelse af bestikkelse og andre former for aktiv eller passiv korrupt adfærd. Korruption kendes bedst som bestikkelse, bedrageri, underslæb eller afpresning. Men korruption behøver ikke nødvendigvis at involvere, at penge skifter hænder; den kan også omfatte udførelsen af tjenester for at vinde fordele såsom positiv særbehandling, særlig beskyttelse, ekstra service eller kortere sagsbehandlingstid. Handlinger som er strafbare i Danmark. Det er vigtigt at gøre sig klart, at korruption ikke er begrænset til pengeanliggender. Selv om individer, der begår korruption, ikke nødvendigvis selv drager økonomisk fordel, risikerer de på uacceptabel vis at volde skade på Røde Kors' ry og økonomi, hvilket i ligeså høj grad undergraver organisationens integritet og ansvarlighed. 3

4 3 STANDPUNKT ANGÅENDE KORRUPTION Der kan være forskellige tegn på korruption. De kan have at gøre med dårlig ledelse, såsom mangel på dokumentation, korrekt og rettidig regnskabsaflæggelse eller udgiftsbilag. Sådanne alvorlige uregelmæssigheder tjener som en advarsel, der skal følges op på. Andre fingerpeg om korruption er forbundet med personlig adfærd, såsom uærlighed eller modvilje mod at lægge oplysninger åbent frem. Uanset hvad der vækker mistanken, har korruptionssager tendens til at opstå, når nogen ser en mulighed, for eksempel når en kontrolmekanisme er sårbar, så der kan begås korruption, uden at det opdages. Røde Kors i Danmark er fast besluttet på at tage forholdsregler, følge procedurer og indføre kontrolmekanismer, der fjerner eller begrænser muligheden for korruption. Alle ansatte og frivillige i Røde Kors i Danmark vil respektere og fremme nedenstående standpunkter og principper med hensyn til forskellige former for korruption: Svindel: Røde Kors i Danmark forpligter sig til at forebygge og bekæmpe svindel og anden svigagtig adfærd ved at anvende klare og gennemskuelige regler for alle aspekter af hovedbestyrelse, ledelse, regnskabsaflægning og dokumentation. Svindel defineres som forsætlige og planlagte gerninger med henblik på at opnå en fordel, at undgå en forpligtelse eller være skyld i en andens tab for egen ulovlig vindings skyld. Det omfatter at være forsætligt uærlig, vildledende, eller svigefuld eller agere under falsk påskud, såsom fejlagtig sagsfremstilling, afpresning, sammensværgelse, hemmelige aftaler, bedrageri, nepotisme, tyveri, dokumentfalsk samt løgnagtige eller vildledende oplysninger om udgifter. Misbrug af magt og midler: Røde Kors i Danmark forpligter sig til at reagere over for ansatte, frivillige og andre repræsentanter for organisationen, der misbruger deres stilling ved at søge at påvirke en hvilken som helst person eller institution i privat øjemed. Røde Kors i Danmark er ligeledes fast besluttet på at undgå misbrug og uretmæssig tilegnelse af betroede penge og aktiver ved at håndhæve særlige regler og retningslinjer for anvendelse af penge og aktiver. Magtmisbrug defineres som et svigt i forpligtelsen til at sikre total klarhed i indgåelsen af aftaler eller som tavshed i sager om potentiel inhabilitet i forhold til partnerorganisationer, leverandører af varer og serviceydelser samt andre forretningsforbindelser. Det omfatter ethvert forsøg på at skjule interessekonflikter såsom nære familierelationer, aktionærposter eller andre afgørende forhold, der kan tolkes som nepotisme eller favorisering. Misbrug af midler eller underslæb forstås som uretmæssig tilegnelse eller anvendelse af penge og aktiver (såsom computere, telefoner, biler, osv.) til andre end det erklærede formål, herunder forsømmelig eller upassende vedligeholdelse af sådanne aktiver. Bestikkelse: Røde Kors i Danmark hverken giver eller accepterer nogen form for bestikkelse. Bestikkelse omfatter gaver og andre tjenester, der kan påvirke udøvelsen af funktioner, et embede eller på anden måde skade Røde Kors i Danmark. Røde Kors i Danmark vil bekæmpe bestikkelse i alle sine handlinger ved at fastholde principperne om at stå til ansvar og sikre åbenhed. Bestikkelse er at tilbyde, give, modtage, opfordre eller acceptere nogen værdi med det formål at påvirke andres handlinger. Bestikkelse kan også dække over betegnelser som bl.a. ekspeditionsgebyr, smøring, behandlingsvederlag osv. 4

5 At give eller modtage gaver eller tjenester: Røde Kors i Danmarks ansatte, frivillige og afdelinger hverken giver, anmoder om eller modtager nogen form for direkte eller indirekte gaver, goder eller tjenester, der kan påvirke udøvelsen af deres funktioner, dømmekraft, embede, kan give indtryk af at påvirke disse, eller på anden måde risikerer at skade Røde Kors i Danmark. Det omfatter også goder til tredjeparter, såsom kæreste/ægtefælle, børn, osv. Korruption i forbindelse med gaver dækker tilfælde, hvor gaver eller andet finansielt gode bliver tilbudt, givet, anmodet om, eller modtaget mod forventning om at få en tjeneste til gengæld. Gaver inkluderer men er ikke begrænset til kontanter, materielle ting, serviceydelser, gæstfrihed som rejser, hotelovernatninger og underholdning eller tjenester, der har mere end symbolsk værdi såsom kuglepenne, kalendere osv. Alle Røde Kors-ansatte, -frivillige og -afdelinger forventes at udvise god dømmekraft og i tvivlstilfælde at kontakte sin overordnede. 4 TILGANG TIL FORHINDRING AF KORRUPTION Røde Kors i Danmark erkender, at forebyggelse af korruption ikke er et særskilt område, men bør indlemmes i alle aspekter af organisationens aktiviteter. Derfor vil Røde Kors i Danmark sikre, at der er elementer af korruptionsforebyggelse i alle relevante procedurer og systemer. Et vigtigt værktøj til forebyggelse af korruption er klare procedurer og en solid planlægning. Ligeså centralt er det, at der er åbenhed inden for alle områder af organisationens ledelse og aktiviteter, samt at der på ledelsesniveau findes et stærkt engagement i korruptionsbekæmpelse. Røde Kors i Danmark er fast besluttet på, at organisationens standpunkt mod korruption skal være afspejlet i hele organisationen. Effektive forholdsregler og initiativer mod korruption kræver ejerskab og handling på alle niveauer af organisationen. Lejlighedsvise indsatser kan skabe midlertidige resultater, men bør samtidig indgå i langsigtede strategier for varig forbedring. Foranstaltningerne bør tilpasses den konkrete kontekst og de udfordringer, de søger at tage op. Endelig udgør fornuftig planlægning, overvågning og kvalitetskontrol nøglen til at sikre, at indsatsen mod korruption forbliver dynamisk og i stand til at tilpasse sig skiftende omstændigheder og risici. Hovedbestyrelsen i Røde Kors i Danmark har det overordnede ansvar for at sikre, at det resolutte standpunkt mod enhver form for korruption bliver ført ud i livet samt for at forhindre korruption på samtlige aktivitetsområder inden for organisationen. Økonomi- og revisionsudvalget har ansvar for monitoreringen. Generalsekretæren har ansvaret for den operative gennemførelse. Alle ansatte, frivillige og samarbejdspartnere til Røde Kors i Danmark vil blive oplyst om organisationens standpunkt og principper med hensyn til korruption og er forpligtiget til at leve op til organisationens holdning til korruption. Røde Kors i Danmarks holdning til korruption medfører, at enhver ansat og frivillig, der får mistanke elle viden om specifikke korruptionssager eller korrupt adfærd, som involverer andre medarbejdere, partnere, og andre som Røde Kors i Danmark samarbejder med, er forpligtet til at underrette sin overordnede. Røde Kors i Danmark vil reagere prompte og effektivt på alle indberetninger om korruption. 5

6 5 HOTLINE Der er oprettet en fortrolig hotline, hvor iagttagelser eller mistanker om korruption kan indberettes. Røde Kors i Danmark foretrækker dog at få oplyst navne og andre kontaktoplysninger, da det vil lette efterforskningen, mens informanten stadig vil blive beskyttet. Denne fortrolige tjeneste består af en Den tjekkes af lederen for afdelingen Shared Service/Human Ressource, der er ansvarlig for, at økonomi- og revisionsudvalget underrettes om indberetninger om korruption via denne kanal. Alle oplysninger om mistanke videregivet til Røde Kors i Danmarks hotline vil blive behandlet fortroligt og med fuld respekt både for informantens sikkerhed og ud fra formodningen om, at mistænkte personer/organisationer er uskyldige, indtil det modsatte er bevist. I lyset af de indberettede oplysninger vil der blive taget stilling til, hvordan der skal reageres. 6 ÅBENHED Røde Kors i Danmark går i alle sine handlinger ind for fuld åbenhed i enhver sag forbundet med korruption. I et hvilket som helst tilfælde af eller mistanke om korruption vil relevante donorer og samarbejdspartnere øjeblikkeligt blive underrettet. Røde Kors i Danmark vil på sin hjemmeside offentliggøre bekræftede tilfælde af korruption. En sådan rapport vil gøre grundigt rede for korruptionssagen, for efterforskningen og de forholdsregler, Røde Kors i Danmark har taget for at tage sig af og løse problemet samt for at forhindre lignende tilfælde fremover. Der vil blive udgivet en årlig Anti-korruptionsberetning. Beretningen vil opsummere, hvad Røde Kors i Danmark har gjort for at forhindre korruption i det forløbne år. Den vil ligeledes opridse de korruptionssager, organisationen har været udsat for, samt de forholdsregler der er taget. Formålet med denne beretning er at oplyse åbent om problemer forbundet med korruption og at beskrive, hvordan Røde Kors i Danmark forsøger at løse dem og forhindre lignende sager fremover. 6

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Hugh Grant, vores formand og administrerende direktør, tager ordet Kære Monsanto-kolleger Hos Monsanto er vores vision at producere mere, bevare mere og forbedre

Læs mere

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDE AKTIVER OG OPLYSNINGER KORREKT Vores forpligtelse 3 Vores formål og værdier 4 Personer, som dette kodeks er gældende for 5 Medarbejdernes

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Dilemma-katalog. Indledning. Værdikompasset - de fem grundlæggende værdier. Oprettet den 4. juni 2010

Dilemma-katalog. Indledning. Værdikompasset - de fem grundlæggende værdier. Oprettet den 4. juni 2010 Dilemma-katalog Oprettet den 4. juni 2010 Indledning Dansk Flygtningehjælps fem grundlæggende værdier er udledt af organisationens virke siden stiftelsen i 1956 samt af de internationale humanitære principper,

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust Regelsæt for god forretningsetik The most important thing we build is trust Meddelelse fra den Administrerende Direktør MEDDELELSE FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR...3 INTRODUKTION...4 1.1. Hvis man undlader

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere