EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 10. november 2014 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) Marianne Ringgren (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) (referent) Erik Fæster (G/F og 1 dt) Per Grønborg (G/F og 1 dy) Holger Dock (1 dt) Ingelise Hatting (1 dy) Øvrige deltagere: Hans Kramer Finn Leth, Julie Bøgsted og Line Heide, Datea Bemærk, -at beslutninger er markeret med * - at alt der skal følges op på/udføres er markeret med kursiv- tekst. 1. Gennemgang af årsregnskaber 2013/2014 med Finn Leth Finn Leth gennemgik revisors udkast til regnskaber. Grundejerforeningen Der er et overskud kr Den primære årsag er, at der er indtægtsført et beløb på kr Beløbet vedrører honorarer til advokat og energirådgiver i forbindelse med tvisterne med E.ON om tilbagebetaling af overdækninger på varmeregnskaberne for årene De er omposteret til varmeregnskabet, da bestyrelsen tidligere har besluttet, udgifterne til honorarerne skal med i varmeregnskabet i stedet for det ordinære regnskab. Det resterende overskud skyldes, at vedligeholdelsesudgifter på varmecentralen er udskudt til efter etableringen af Holte Fjernvarme. Likvide beholdninger på kr (året før ) forklares i beretningen (tilbagebetaling fra E.ON og efterfølgende udbetalt til ejerne i oktober). Der blev aftalt følgende rettelser til regnskabsudkastet: -note 1) tilføjes omposteres -note 11) tarifforhandlinger rettes til konsulent- og advokatbistand -note 13) fjerne linje med SEB -note 15) trykfejl 1 dt Der er et underskud på , tæt på det budgetterede underskud på Det har ikke været nødvendigt at tage kr fra formuen til indgangspartier, som oprindeligt planlagt, da udgifterne blev lavere end først antaget. Udgifterne til konsoller blev også lavere end forventet. Derimod er vandudgifterne højere pga. efterregulering. Marianne Ringgren Side

2 Der blev aftalt følgende rettelser til regnskabsudkastet: -note 2) vand. Her tilføjes ny linje, der viser regulering, samt ny line til efterpostering for skorstensfejer -note 7) beløb på flyttes til diverse, vedrører bl.a. digital postkasse 1 dy Der er et overskud på Der gælder de samme forhold for udgifter til vand og vedligeholdelse som for 1 dt. Der blev aftalt følgende rettelser til regnskabsudkastet: -note 2) vand, her tilføjes ny linje for regulering. -note 7) kr flyttes til diverse -note 11) kr splittes op i to for henh. Kreditorer og ny hensættelse vand Finn Leth sørger for rettelserne og sender reviderede regnskaber til bestyrelsen. Bestyrelsen venter med at tage stilling til, hvorvidt overskud skal udbetales og underskud efteropkræves, til man har taget stilling til tag- isoleringsprojektet, se nedenfor. 2. Gennemgang af budgetter for 2014/2015 med Finn Leth, Fæster og Kramer 2.1 Budgetter for 2014/2015 Grundejerforeningen Bestyrelsen godkendte udkastet til budget med flg. rettelser: -note 1) tilføjes omposteret -note 11) udgift til advokat fjernes (skal med i budget for varmeregnskab), næste post rettes til Div. Konsulentbistand og advokat og beløbet rettes fra til , Forhandling Holte Fj.varme rettes til 0 og EKAS (indgangspartier) rettes til Teknisk rådgivning *Bestyrelsen besluttede at godkende et beløb på til konsulentbistand i forbindelse med den årlige vurdering af varmeregnskabet fra Holte Fjernvarme mhp. at konstatere, om der skal ske en reduktion af prisen, idet kontrakten giver Vejlesøparken ret til at betale substitutionsprisen, hvis den omkostningsbestemte pris over et varmeår overstiger substitutionsprisen med 10%. Beløbet skal medtages over varmeregnskabet, jf. nedenfor. Finn Leth sørger for at medtage kr i budget for varmeregnskab. Marianne Ringgren sørger for at nævne besparelser på lønudgifterne i beretningen. 1 dt og 1 dy Bestyrelsen godkendte udkast til budgetter, som bl.a. indeholder udgifter til de nye indgangspartier, uden at der skal tages af formuen. For 1 dt er der endvidere afsat penge til ny LED- belysning i blok 1 Finn Leth fremsender reviderede budgetter, inkl. Konsekvensrettelser fra regnskaberne årsbudgetter Marianne Ringgren Side

3 Punktet udsat til skriftlig behandling på mail. 3. Planlægning af genfsml. Jan (dato, dirigent, revisordeltagelse, valg af ny revisor) med Julie Bestyrelsen aftalte flg. : -Generalforsamling fastsat til mandag 26. Januar 2015 kl. 19. Bestyrelsen holder formøde kl Julie spørger i Datea, hvem der kan deltage som dirigent, da Casper Zellmer ikke kan deltage -Finn Leth gennemgår regnskaberne på generalforsamlingen -Bestyrelsen indstiller ny revisor -Hans Kramer stiller sig ved havedøren og fortæller alle, at de skal sørge for at lade sig registrere, inden de sætter sig -Julie skriver på indkaldelsen, at ejerne skal huske at lade sig registrere og gerne må komme i god tid, og at de har mulighed for at stille spørgsmål mht. regnkaberne til Datea på forhånd. -alle bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i 2015, ønsker at genopstille -Julie undersøger, om 10- års planerne skal medsendes indkaldelsen som bilag, eller om det blot kan offentliggøres på hjemmesiden med en kommentar herom på indkaldelsen 4. Regulering af a conto varme pr. 1/12 med Finn Leth og Julie Bøgsted Det blev diskuteret, om man skal regulere a conto varmebetalingen over for ejerne pr. 1/12, hvor ejendommen overgår til at få leveret varmen fra Holte Fjernvarme. Julie oplyste, at det er meget forskelligt, om ejerne ønsker at få reguleret a conto. *Bestyrelsen besluttede at få lavet et budget for varmeregnskabet med den nye a conto og de udgifter til honorarer, der skal indgå i varmeregnskabet, jf. ovenfor. Finn Leth sender et budget til bestyrelsen, som efterfølgende træffer beslutning på mail. 5. Tilbagebetaling på varmeregnskabet for 2013/2014 med Finn Leth og Julie Bøgsted Julie oplyste, at nogle ejere desværre ikke fik hele det beløb i oktober, som de skulle have tilbagebetalt på varmeregnskabet. Det skyldes problemer med PBS, som ikke kunne håndtere store tilbagebetalinger. Hun har været i kontakt med de fleste af de ejere, der har været berørt af problemet, og de har efterfølgende fået en regulering, og der er udestår kun ganske få, som stadig ikke er på plads. Julie sørger for, at alle får den korrekte regulering hurtigst muligt. 6. Forretningsorden og sekretærbistand 6.1 Sekretærbistand til bestyrelsen fra Datea med Julie Bøgsted Datea har tilbudt at yde sekretærbistand til bestyrelsen uden merudgift for foreningerne. Bistanden består i indkaldelse, dagsorden, deltagelse i bestyrelsesmøder og skrivning af referat. *Bestyrelsen har på mail accepteret tilbuddet om sekretærbistanden. Det blev aftalt, at starte op hermed i det nye år. Marianne Ringgren Side

4 6.2 Forretningsorden, se mail fra Grønborg 3/11 med forslag Punktet blev udsat til næste møde. 7. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 4/9 og godkendelse af referat Der var ingen opfølgningspunkter. Referatet er godkendt på mail. 8. Tilbagemelding på igangværende og afsluttede opgaver (indg.partier, konsoller og boilerrum) Erik Fæster gennemgik notat med økonomisk oversigt over udgifterne til indgangspartierne. Det har været nødvendigt at afholde ekstraudgifter på kr til bl.a. ændring af el- installationer, midlertidig belysning, stikkontakter, nye rosetter, alu- mellemstykker til lofter, maling af døre, dybderensning af gulv og kantbrædder på vægge. Beløbet er fordelt med kr til 1 dt og kr til 1 dy. *Bestyrelsen accepterede overskridelsen, som er medtaget i budgettet for 2014/ Projekter 9.1 Projekt for tag- isolering Bestyrelsen diskuterede projektet og evt. finansiering. *Bestyrelsen besluttede at få Carsten Monrad til at lave en revideret beregning på tilbagebetalingstiden. Marianne Ringgren beder Monrad herom, hvorefter bestyrelsen vil vurdere det på mail. 9.2 Andre projekter (LED- belysning i blok 1 og udendørsbelysning) Erik Fæster og Hans Kramer har fået en el- konsulent til at udarbejde en beregning af rentabilitet ved at skifte lamper i blok 1 til ny LED- lamper. El- konsulenten har skønnet udgifterne til kr , hvilket vil give en besparelse pr. år på kr og en tilbagebetalingstid på 5 år. *Bestyrelsen accepterede at gå videre med projektet, som også er indarbejdet i budgettet for 2014/2015. Hans Kramer sørger for, at der bliver indhentet 2 tilbud på arbejderne/lamperne. Han arbejder også videre med udendørsbelysningen. 10. Opfølgning på E.ON- sagen 10.1 Status på sagen Marianne Ringgren gav opdatering på E.ON- sagen: Marianne Ringgren Side

5 -Klagen over Energitilsynets afgørelse af 24/ er stadig under behandling i Energiklagenævnet (substitutionsprincippet, gas- priser og E.ON s administrationsomkostninger). - E.ON er nu kommet med en redegørelse for, hvordan tilbagebetalingsbeløbene for er fremkommet. Carsten Monrad har gennemgået tallene og bekræftet, at de er i overensstemmelse med de krav, han har opgjort i sagen for Energitilsynet. E.ON s endelige regnskab for 2013 er dog først modtaget i oktober måned, så vi afventer pt. hans godkendelse heraf og dermed tilbagebetalingsbeløbet. -E.ON har nu meldt tilbage, at de starter op på nedtagning af LKV- anlægget og øvrige af E.ON ejede dele umiddelbart efter kontraktens ophør 1/ Udlevering af navne på rådgiver og advokat samt bilag til ejere, der udlejer Datea bliver ofte kontaktet af ejere, der udlejer deres lejlighed og derfor skal lave varmeregnskab til lejeren. I den forbindelse ønsker disse ejere oplyst navne på rådgivere og at få udleveret bilag. *Bestyrelsen besluttede, at Datea gerne må opgive navne på rådgivere, men at Datea skal orientere om, at eventuel henvendelse til disse rådgivere sker for egen regning. Bestyrelsen besluttede også, at Datea ikke skal udlevere bilag. 11. Opfølgning på Holte Fjernvarme 11.1 Implementering, status Erik Fæster oplyste, at Holte Fjernvarme er i fuld gang med at lægge rør/ledninger, og at de pr. 1/12 bruger ejendommens kedler til opvarmning, indtil deres egne rør/ledninger er tilsluttet. For at vurdere om der skal ske yderligere forbedringer af varmtvandssystemet i ejendommens boiler- rum og indregulering af strengreguleringsventiler, har Erik Fæster og Marianne Ringgren efter aftale med Holte Fjernvarme anmodet Carsten Monrad om at vurdere dette i løbet at vintersæsonen. *Bestyrelsen accepterede dette arbejde Udlevering af kopi af aftale til Lejerforeningen Bestyrelsen har hørt Forretningsudvalget i Holte Fjernvarme mht. udlevering af fjernvarmeaftalen til Lejerforeningen. *På baggrund af svaret, besluttede bestyrelsen, at Lejerforeningen skal have adgang til at læse kontrakten på Hans Kramers kontor. Hans Kramer giver besked til Lejerforeningen. 12. Ændret sygeforsikring for personalet, jf. brev fra Codan og mail 4/11 til bestyrelsen Marianne Ringgren Side

6 Codan har opsagt gældende forsikring for de ansatte med sumudbetaling for alvorlig tilskadekomst pr. 1/1-2015, men i stedet tilbudt en straks-erstatning ved ulykkestilfælde. Den gamle dækning kostede kr. 188 pr. medarbejder, og den nye koster kr *Bestyrelsen besluttede, at straks-erstatningen skal tegnes i stedet. Julie giver besked il Codan. 13. Eventuelt Bestyrelsen modtog i august 2014 en varsling fra Gjensidige med en stigning på 25% på ejendomsforsikringerne pr. 1/10, hvorefter Willis sendte dem i udbud. På den baggrund anbefalede Willis at indgå en aftale med AIG via en Datea- ordning. *Bestyrelsen besluttede at indgå aftale med AIG pr. 1/ Beslutningsgrundlaget fremgår af mail af 25/9, som er anført som bilag nedenfor. Maskin- forsikringerne er stadig hos AIG. Willis undersøger, om de skal flyttes. Opfølgningspunkter: -klage over grundskyld -Implementering af Holte Fjernvarme pr. 1/12 -klagesag E.O.N, endelig afklaring af regnskab og administrationshonorarer -LED- belysning i blok 1 og udendørsbelysningen (der skal en svagstrømsingeniør til at vurdere mulighederne for blok 1, da der er mere kompliceret mht. el. Der er i 10- årsplanen afsat kr pr. år i 4 år startende med 2014/2015) Bilag til punkt 13: Fra: Louise Agerbo Sendt: 25. september :32 Til: Julie Bøgsted Emne: E/F Vejlesøparken, knr Tilbud, deadline fredag den Kære Julie Bøgsted, Jeg har vedhæftet tilbud fra AIG via Datea-ordningen. Det vedhæftede indeholder et beslutningsoplæg, tilbudssammenligning og dækningsoversigt. Willis anbefaler ordningen mellem Datea og AIG, idet der er en stor besparelse, set i forhold til den varsling som Gjensidige er kommet med, samt de særlige vilkår, som specifik er udarbejdet ud fra foreningernes behov. Foreningen har jo som bekendt, blevet varslet med 25% stigning på ejendommens 3 bygnings policer. Marianne Ringgren Side

7 Foreningen har indtil den 1. oktober 2014 betalt kr ,47 inkl. Willis vederlag. Efter den 1. oktober 2014 skulle foreningen i nuværende forsikringsløsning betale kr ,61. En samlet stigning på kr ,14. I vedhæftede tilbud har vi medtaget dækning for 7stk. fuldtidsansatte viceværter, som foreningen på nuværende forsikringsløsning skulle betale pr. 1. oktober 2014 kr ,- Det ville til sammen give en præmie pr. 1. oktober 2014 inkl. varsling på bygningsforsikringerne og fornyelse af arbejdsskadeforsikring kr ,61. I det vedhæftede tilbud kan vi fremlægge en samlet præmie på bygningsforsikring og arbejdsskadesforsikring på kr ,- Det er en samlet besparelse på kr ,61, og svarende til en lille besparelse i forhold til nuværende præmie. For at vi kan nå og opsige policerne rettidigt, bedes vedhæftede returneres i underskrevet stand den fredag 26. september Rigtig god dag. Med venlig hilsen / Best regards Louise Agerbo, Mæglerassistent / Account Assistant, Ejendomme/Real Estate Willis I/S, Rundforbivej 303, DK Nærum Direct: , Fax: , The Willis Client Bill of Rights sets out our duties and commitment to you, our client, and we strongly recommend you to read it. See what we stand for and how we serve our clients at Marianne Ringgren Side

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Deltagere: Torben, Peter, Nanna, Morten og Hans Erik. Afbud: Jens og Peer. Godkendelse af referat: Referat af bestyrelsesmøde 18.10.14

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere