Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver"

Transkript

1 Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej Haderup Peder Jepsen Telefon Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon Gul Stenbræk. Foto: Nature Eyes/Keld Mortensen Sag Projektleder Lars Bo Christensen Projektmedarbejdere Eva Marcus Klaus Schlünsen Ole Neerup-Jensen Hans Henning Riber Kvalitetssikring Hans Smedegaard Mark Revisionsnr. 0 Godkendt af Henrik Vest Sørensen Udgivet Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse 1/82

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund Baggrund for projektet Projektlokalitet Projektets målsætning Model for projektet Registreringer Afgrænsning Opmåling og terræn Kulturtekniske forhold Afvandingshistorie Vandløb Detaildræning Kildevæld Oplande, afstrømning, vandstande og vandbalance Oplande Afstrømning Vandstande Vandbalance Geologi, landskab og jordbund Geologi og landskab Jordbundsforhold Afvandingstilstand og arealanvendelse Afvandingstilstand Arealanvendelse Næringsstofbelastning Kvælstof Fosfor Tekniske anlæg Bygninger Veje Ledninger Boringer Andre tekniske installationer Dambrug Biologiske forhold Vandløbets miljøtilstand Terrestriske forhold Kulturhistoriske fund og elementer Plangrundlag Projektgennemførelse Projekterede ændringer Sikring eller fjernelse af jernbro Sikring eller fjernelse af vejdæmning Fjernelse af Sandfang Udformning og opbygning af stryg Sikring af vandføring i Mønsted Å i anlægsfasen Etablering af midlertidigt sandfang nedstrøms stryget Rydning af nuværende bevoksning /82

3 3.3 Myndighedsbehandling Konsekvensvurderinger Morfometri og afstrømning Vandspejlsvariationer Søens morfometri Vanddybder og hastigheder i udløbsstryget Ændret afstrømningsmønster på nedstrøms liggende arealer Søens fyldning og fyldningstid Påvirkede arealer Metode Arealopgørelser Stofbelastning, omsætning og vandkvalitet Kvælstofomsætning Fosfor og fremtidige miljøforhold i søen Vandkvalitet i Mønsted Å nedstrøms søen Biologiske konsekvenser Faunapassage på stryget Terrestriske forhold Øvrige konsekvenser Tekniske anlæg Landskabelige, arkæologiske og kulturhistoriske forhold Behov for eventuel fremtidig drift og pleje Anbefaling Anlægsøkonomi Anlægsoverslag, scenarie Anlægsoverslag, scenarie Anlægsoverslag, scenarie Arbejdstidsplan Arbejdstidsplan, scenarie 1 og Arbejdstidsplan, scenarie Referencer /82

4 TEGNINGSOVERSIGT Tegning nr. Indhold Målforhold 001 Oversigtskort med oplande 1: Eksisterende forhold 1: Eksisterende arealanvendelse 1: Eksisterende afvandingsforhold 1: Botaniske registreringer 1: Projekterede ændringer 1: Påvirkede arealer, scenarie 1 1: Påvirkede arealer, scenarie 2 1: Påvirkede arealer, scenarie 3 1: BILAGSOVERSIGT Bilag nr. Indhold 1 Redegørelse for kontrolopmåling af Mønsted Å - Fjends Kommune. 2 Længdeprofil for Mønsted Å med beregnede karakteristiske vandspejl - eksisterende forhold. 3.1 Vandbalance og kvælstoftransport - Scenarie Vandbalance og kvælstoftransport - Scenarie Vandbalance og kvælstoftransport - Scenarie 3. 4 Foreløbig udtalelse i henhold til museumslovens 25 vedrørende arkæologiske interesser i forbindelse med projekt Reetablering af. Udarbejdet af Viborg Stiftsmuseum d. 11. oktober Længdeprofil for - Mønsted Å med beregnede karakteristiske vandspejl - fremtidige forhold - scenarie 1. 6 Længdeprofil for - Mønsted Å med beregnede karakteristiske vandspejl - fremtidige forhold - scenarie 2. 7 Længdeprofil for - Mønsted Å med beregnede karakteristiske vandspejl - fremtidige forhold - scenarie Kvælstofomsætning - Scenarie Kvælstofomsætning - Scenarie Kvælstofomsætning - Scenarie 3. 9 Opgørelse af påvirkede arealer ved gennemførelse af scenarie 2. Opgørelsen er gennemført på lodsejer og matrikelniveau. 4/82

5 1 Indledning og baggrund Skov- og Naturstyrelsen v. Feldborg Statsskovdistrikt er i samarbejde med Forsvaret blevet enige om at gennemføre en forundersøgelse til afdækning af mulighederne for at genskabe den tidligere, beliggende vest for Viborg i Midtjylland. Søens udstrækning var oprindeligt ca ha. Søen ønskes genskabt i sin tidligere afgrænsning, idet der dog skal tages hensyn til uheldig påvirkning af eventuelle særlige værdifulde naturområder inden for projektområdet. blev oprindeligt tørlagt I Søens tidligere afgrænsning fremgår Videnskabernes Selskabs kort, der for det pågældende område er udarbejdet i 1800 (figur 1.1.1). Figur 1.1.1: Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort fra 1800, hvoraf søens beliggenhed og tidligere udstrækning fremgår. 1.1 Baggrund for projektet Feldborg Statsskovdistrikt udbød forundersøgelsen, der skal belyse mulighederne for at retablere som underhåndsbud i august Af distriktets udbudsmateriale (Feldborg Statsskovdistrikt 2006) fremgår det således, at forundersøgelsen skal indeholde de opmålinger, registreringer, skitseforslag, konsekvensvurderinger og økonomiske overslag, der er nødvendige for en endelig vurdering af, om projektet kan igangsættes. Forundersøgelsen skal således udarbejdes med henblik på at belyse projektets tekniske konsekvenser for bygherre og lodsejere, den mulige fremtidige arealanvendelse, konsekvenserne for den nuværende og fremtidige naturtilstand på de berørte arealer herunder drift/plejeforanstaltninger, samt som grundlag for en VVM-screening af projektet. 5/82

6 Orbicon fremsendte ultimo august 2006 tilbud på gennemførelse af opgaven, og på baggrund af de indkomne tilbud fik selskabet overdraget opgaven med udarbejdelse af forprojektet med tilhørende konsekvensanalyser. 1.2 Projektlokalitet Undersøgelsesområdet vedrørende er beliggende i den nordlige del af Midtjylland ca. 10 km vest for Viborg (figur 1.2.1). Hele området er beliggende i Viborg Kommune. Den afvandede s nærmere beliggenhed er vist i figur Rosborg Sø området udgør den øvre del af oplandet til Mønsted Å, der ca. 8 km nedstrøms projektområdets nordlige afgrænsning løber til Jordbro Å lige øst for Stoholm. Jordbro Å har udløb i Hjarbæk Fjord yderligere ca. 14 km nedstrøms. Figur 1.2.1: Beliggenhed af den nu afvandede i den nordlige del af Midtjylland vest for Viborg. Som det fremgår af figur 1.2.2, er området i dag et naturområde, og kun en meget lille del af randområderne indgår I landbrugsmæssig omdrift. Der er umiddelbart ligeledes meget få tekniske anlæg, som vil kunne påvirkes ved projektgennemførelsen. 6/82

7 Figur 1.2.2: Projektområdet ved. Området afvandes af Mønsted Å. 1.3 Projektets målsætning Det er projektets overordnede formål at genskabe den naturlige hydrologi i området, herunder at genskabe med en søflade, der så vidt muligt skal svare til den oprindelige. Derved forøges områdets landskabelige værdi ligesom betingelserne forbedres for områdets plante- og dyreliv (specielt i relation til udpegningsgrundlaget for habitatområde H37, ). Projektet har derudover en miljøforbedrende effekt i form af en forventet reduceret kvælstof-, fosfor og okkertilledningen til Mønsted Å. Der er i dag mulighed for offentlighedens adgang til området efter øvelsespladsens ordensreglement. I den forbindelse vil projektet utvivlsomt forøge områdets rekreative værdi. Projektet kan desuden medvirke til at sikre de kulturhistoriske værdier og eventuelt fremhæve deres oprindelige placering i landskabet. 7/82

8 1.4 Model for projektet Søen genskabes ved at hæve vandstanden i Mønsted Å opstrøms hovedvej A16 mellem Holstebro og Viborg, ved anlæggelse af et faunapassabelt stenstryg/gydebanker ved det gamle vadested et par hundrede meter syd for hovedvejen. Det forventes, at et areal på under 100 ha vil blive påvirket og få en ændret afvandingstilstand. Som det fremgår af Feldborg Statsskovdistrikts (2006) udbudsmateriale, skal forundersøgelsen indeholde belysning af 3 scenarier for søens fremtidige vandstand. Disse scenarier er fastlagt på et møde mellem skovdistriktet og Orbicon, efter at dataindsamlingen er overstået, og der er gennemført de indledende overvejelser over, hvilke muligheder der foreligger. Dette møde blev afholdt d. 7. november 2006, hvor de 3 scenariers indhold nærmere blev aftalt. I udbudsmaterialet fremgår det, at s oprindelige vandspejl dækkede ca. 75 ha, hvilket er opmålt på baggrund af Videnskabernes Selskabs kort fra Forskellige historiske angivelser tyder imidlertid på, at søen har været lidt mindre, idet der findes historiske angivelser, som siger 100 tdr. land eller en moseflade og hængesæk på 59 ha. Det antages derfor, at søen oprindelig har været mindre end 75 ha, formodentligt i størrelsesorden ha. På denne baggrund og på baggrund af beskrivelsen af de eksisterende forhold i projektområdet (herunder især beliggenheden af voksesteder for Gul Stenbræk) er det besluttet, at de 3 scenarier, som skal belyses i forundersøgelsen, tager udgangspunkt i, at der etableres et faunapassabelt stryg med gydegrus ved det gamle vadested i Mønsted Å s st Stryget etableres, således at følgende situationer opstår: Scenarie 1: fremtidigt sommermiddelvandspejl i kote 25,00 m DVR90 Scenarie 2: fremtidigt sommermiddelvandspejl i kote 25,50 m DVR90 Scenarie 3: fremtidigt sommermiddelvandspejl i kote 26,00 m DVR90 Forskellen mellem kotesystemerne DVR90 og DNN forklares i afsnit 2.2 (side 10). Vejdæmningen ved jernbroen ligger i det mindste på vestsiden af søen så lavt, at den skal forstærkes ved vandspejlshævningen i søen. Derimod ligger underkant af jernbroen så højt, at den i det mindste i de 2 førstnævnte scenarier formodentligt kan bevares uændret. I scenarie 3 skal broen formodentligt hæves ca. ½ m. For hvert scenarie projekteres forstærkning af vejdæmning og eventuel hævning af jernbroen. Desuden belyses ligeledes for hvert scenarie situationen, hvor vejdæmning og jernbroen nedbrydes og fjernes, idet der her tages udgangspunkt i, at Forsvaret kan undvære køremuligheden til den vestlige del af øvelsesterrænet. 8/82

9 I alle situationer fjernes sandfanget ved jernbroen, idet der efter søretableringen ikke vil være behov for et sandfang på stedet. 9/82

10 2 Registreringer 2.1 Afgrænsning Undersøgelsesområdet ved omfatter i princippet det areal, der er opmålt ved laserscanning, og som fremgår af tegning 002. Mere snævert omfatter undersøgelserne et område, der mod nord afgrænses af det tidligere vadested over Mønsted Å, som er beliggende ca. 200 m syd for hovedvej A16. Mod syd afgrænses området af dalskråningerne omkring de to tilløb til Mønsted Å, mens området mod øst og vest afgrænses af stejle skråninger. Undersøgelsesområdet udgør i størrelsesordenen 106 ha. 2.2 Opmåling og terræn Forundersøgelsen er udarbejdet, således at alle koter er angivet i m DVR90. Koter er omregnet fra DNN til DVR90 med en korrektion på -5,0 cm. Der er gennemført en flyoptaget laserscanning af selve søområdet, samt tilhørende relevante omgivelser. Dette projektelement er udført af Cowi A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, der således optræder som underleverandør i opgaveløsningen. Laserscanningen er gennemført som et led i en landsdækkende undersøgelse, som flere firmaer hver især er i gang med at gennemføre. Cowi A/S har således leveret data som DTM i ASCII-format og udtyndede terrænpunkter samt højdekurver med 25 cm ækvidistance i MapInfo-format. Koordinatsystemet er relateret til UTM/Euref89. Cowi har angivet følgende usikkerheder: På hårde overflader som f.eks. asfalt er usikkerheden vurderet til 8-10 cm, mens den er vurderet til det dobbelte på mere labile overflader. Den plane nøjagtighed angiver Cowi til en middelfejl på omtrent 0,7 m. De angivne usikkerheder vurderes fuldt tilstrækkelige som grundlag for forundersøgelsen. Herudover er der gennemført mindre opmålingsarbejder af Orbicon i undersøgelsesområdet, herunder af vejforbindelsen over søområdet ved jernbroen i områdets nordlige tredjedel, samt enkelte bundkoter i udløbet fra Movsø, der er beliggende kort nedstrøms for jernbroen. Selve jernbroen samt et sandfang beliggende lige nord for broen på Mønsted Å s østside er ligeledes indmålt. Orbicons opmålinger er gennemført med Leica GPS-udstyr. Ved opmåling med GPS vurderes usikkerheden på x- og y-koordinaterne samt højden (z) at være ca. ± 5cm. Opmålingen er gennemført i DVR90. Det var ligeledes planlagt, at der skulle gennemføres opmåling af de 2 tilløb til Mønsted Å i området sydlige ende. Resultatet af laserscanningen viser imidlertid, at skrænterne omkring disse tilløb inden for undersøgelsesområdet er så høje, at selv en ganske betydelig vandstandshævning ikke vil kunne påvirke afvandingstilstanden på arealer beliggende uden for det af Feldborg Statsskovdistrikt afgrænsede projektområde. Derfor er opmålingen af disse vandløb udeladt. Ådalen omkring Mønsted Å inden for undersøgelsesområdet er smal og meget markant. Ådalen er mellem ca. 100 og ca. 500 m bred, men typisk har den en bredde på ca. 300 m. De lavt liggende centrale dele af den gamle søbund er meget flad med ensartet terræn. I områdets nordlige fjerdedel nord for jernbroen ligger terrænet i intervallet kote 24,00-24,50 m DVR90, mens det i 10/82

11 hovedparten af det resterende område ligger i intervallet kote 24,50-25,00 m DVR90. Kun i området helt mod syd (de sydligste ca. 200 m) stiger den centrale del til kote 25,00-27,00 m DVR90. Mod både øst og vest stiger terrænet meget brat til kote 40 m DVR90 eller mere. I området nord for Movsø og Øst for Mønsted Å når skrænterne dog ikke denne højde, men terræn i kote 30 m DVR90 forekommer hyppigt i kort afstand fra den afvandede søbund. 2.3 Kulturtekniske forhold Afvandingshistorie Den tidligere havde ifølge Videnskabernes Selskabs kort fra 1800 (figur 2.3.1) en udstrækning på ca. 75 ha. Figur 2.3.1: Den tidligere, som den fremgår af Videnskabernes Selskabs kort fra blev tørlagt i 1868 (Skive Folkeblad 1937), og den tidlige afvanding fremgår af det historiske kort fra 1880 (figur 2.3.2), hvor søen i hele sin udstrækning er vist med fugtigbundssignatur. Tørlægningen muliggjorde dog kun inddragelse i egentlig landbrugsmæssig drift på ganske små arealer, idet søens afvanding ikke var gennemført med tilstrækkelig effektivitet. Det næste afvandingsforsøg blev gjort i 1917, hvor 2 eventyrere købte søen, der var på ca. 100 tdr. land. De byggede en vindmølle, der skulle pumpe vandet ud, men nu er der det ved vind, at den ikke altid blæser. Projektet måtte opgives, og møllen faldt sammen, men fundamentet kan stadig findes (Prinsens Livregiment 2003). 11/82

12 I 1930 erne blev der imidlertid gennemført betydelige arbejder med henblik på at udnytte den gamle søbund mere intensivt. Ved kendelse af 17. februar 1931 af vandsynet for Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Kommune og landvæsenskommissionskendelse af 27. marts 1934 blev det bestemt, at et projekt til en forbedret afvanding af arealerne i den udtørrede skulle fremmes ved uddybning af afløbet gennem søen samt af en kortere strækning af den nedenfor liggende vandløbsstrækning Krogsgaard Å (Mønsted Å). Figur 2.3.2: som den fremgår af det historiske kort fra ca (til venstre), af 4 cm kort fra 2004 (i midten) samt af det seneste ortofoto fra 2004 (til højre). Gul streg er afgrænsning af undersøgelsesområdet. Arbejdet blev påbegyndt i 1935, men under arbejdets udførelse fremkom der så store vanskeligheder med uddybningsarbejdet ved afløbet gennem søen, at det var under overvejelse at standse arbejderne. Arbejdet viste sig at være ualmindeligt vanskeligt på grund af at utallige vældkilder gang på gang skød kanalens sider sammen, så man bogstaveligt måtte begynde forfra igen. Det viste sig nødvendigt at støtte kanalen ved en række omfattende sikringsarbejder, men også dette bød på store vanskeligheder. I tilfælde, hvor man havde regnet med 2 m lange pæle til nedramning, måtte der ikke mindre end 7 m s længde til, før der opnåedes rimelig konsolidering. På dette tidspunkt 12/82

13 var man imidlertid langt fra færdiggørelse af projektet, men de budgetterede omkostninger på kr ,- var opbrugt. Sagen blev derfor gennem landbrugsministeriet indbragt for en afvandingskommission til behandling af spørgsmål om arbejdets videreførelse eller eventuelle standsning. Det blev dog afgjort, at arbejdet skulle videreføres, og der blev givet tilsagn om endnu et lån på kr ,-. Arbejdet blev gennemført ved sikring af kanalen ved pælenedramning over en 4 km lang strækning. Der blev desuden gennemført etapevise oprensninger over den 2 årige anlægsperiode, hvor der var beskæftiget mellem 10 og 35 mand, hyppigst ca. 20 (Skive Folkeblad 1937). Efter at der gennem landvindingsmidlerne blev ydet tilskud til færdiggørelsen, blev sagen afsluttet ved afvandingskommissionskendelse af 18. december Af hensyn til den fremtidige vedligeholdelse blev vandløbet gennem søen samt 2 mindre tilløb optaget som sognevandløb i Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Kommune, og vedligeholdelsen blev herefter foretaget ved kommunens foranstaltning (Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Kommune 1949). På grund af bundforholdene i det udtørrede søområde har det ikke været muligt at overholde i den afsluttende kendelse angivne dybder m.m., og da der i tidens løb er forekommet sætninger i terrænet, har de lave arealer ikke kunnet opnå den fulde nyttevirkning af oprensningsarbejdet. Ved forsvarets overtagelse af arealerne til øvelsesplads, blev sognerådet anmodet om at nedlægge vandløbet som sognevandløb, hvilket skete ved sognerådsbeslutning godkendt af Viborg Amtsråd ved skrivelse af 23. februar 1966 (Landvæsensnævnet 1967). Da de omkring vandløbet i liggende arealer ikke længere havde landbrugsmæssig interesse, og for at lette vedligeholdelsen af vandløbet blev de regulativmæssige bestemmelser (Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Kommune 1949) om vandløbets bundkoter ændret, således at disse blev hævet ca cm, mens regulativets bestemmelser om en årlig oprensning blev fastholdt. Herved fremkom vandløbet nugældende dimensioner, som er omtalt i afsnit Siden forsvarets overtagelse af arealet har store dele ligget hen som naturområde, og den gamle søbund er ikke egnet til kørsel, og området benyttes derfor heller ikke til militærkørsel. Terrænet vest for søen indeholder dog en kørebane for hjulkøretøjer og pansrede køretøjer, men der er minimal kørsel udenfor køresporet, og der er forbud mod kørsel med kampvogne. Adgang til området vest for søen sker via jernbroen over Mønsted Å i dennes ca. st. 2260, og terrænet bruges blandt andet til natkørsel. I dag består den tidligere sø af en vidtstrakt moseflade og hængesæk på i alt 59 ha (Prinsens Livregiment 2003). Mosefladen er under kraftig tilgroning af birketræer og især pilebuske, specielt i den sydlige del. I den nordlige del af, på begge sider af jernbroen, er der stadig rester af den gamle søflade i form af 3 småsøer, der tilsammen udgør 6,3 ha (Prinsens Livregiment 2003). Langs syd og vestkanten omgives søen af kreaturafgræssede enge på 13/82

14 19,6 ha. Af særlig interesse er de berømte vældmoser på skrænterne ned til søfladen, hvor vandet pibler frem ud af skrænterne hele året rundt Vandløb med underliggende væld danner udspringet af Mønsted Å. Gennem hele forløbet strømmer åen i dag som en gravet kanal bag faskiner langs østkanten af søen. I nordenden ligger åen dybt i terrænet med stejle brinker. Mønsted Å er på hele strækningen inden for undersøgelsesområdet privat vandløb, hvor forsvaret forestår vedligeholdelsen, og hvor vandløbsmyndigheden er Viborg Kommune. Som det fremgår af afsnit 2.3.1, blev der i 1967 (Landvæsensnævnet 1967) opstillet nye regulativmæssige dimensioner, der forsat skal overholdes. Mønsted Å er på strækningen gennem m lang, og vandløbets regulativmæssige dimensioner fremgår af tabel Tabel 2.3.1: Mønsted Å s dimensioner på strækningen gennem (Landvæsensnævnet 1967). Bundkoterne er omregnet fra DNN til DVR90 (DVR90 = DNN - 5 cm). Jernbroen passerer i dag Mønsted Å i ca. st Station m Bundkote m DVR90 Fald Anlæg Bundbredde m Bemærkning 0 24,20 x x x Øvre ende 12 24, ,97 0,75 0,75 1, ,85 x x , , ,73 x ,71 1, ,66 1,2 0,2 x ,62 1, , ,47 x ,43 1,0 x , ,25 2,0 0, ,15 Ved Skole bro (Vadested) , , ,95 x x 20 m opstrøms A ,45 x x x Sydlig side af A16 14/82

15 I vandløbets sydlige ende findes 2 tilløb, Tilløb fra sydøst og Tilløb fra sydvest. Tilløbenes regulativmæssige dimensioner fremgår af tabel og tabel Tilløb fra sydøst er tilløb til Mønsted Å i dennes st. 0, mens Tilløb fra sydvest har udløb i Tilløb fra sydøst i dennes st Tabel 2.3.2: Dimensioner for tilløb fra sydøst (Landvæsensnævnet 1967). Bundkoterne er omregnet fra DNN til DVR90 (DVR90 = DNN - 5 cm). Station Bundkote m DVR ,10 Bemærkning ,85 Tilløb fra sydvest , ,64 Overfaldskant i bygværk Tabel 2.3.3: Dimensioner for tilløb fra sydvest (Landvæsensnævnet 1967). Bundkoterne er omregnet fra DNN til DVR90 (DVR90 = DNN - 5 cm). Station Bundkote m DVR ,60 Bemærkning ,85 Udløb i tilløb fra sydøst Det fremgår af regulativet fra 1949 (Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Kommune 1949), at der i overgangen mellem Tilløb fra sydøst og Mønsted Å var etableret et sandfang, afgrænset af et lavt dige mod den afvandede sø, og hvor der var etableret en overfaldskant mod søen med udløb i Mønsted Å i kote 23,33 m DVR90. Disse bygværker blev eftersøgt ved opmålingsarbejdet i området d. 4. oktober 2006, men de kunne ikke erkendes i terrænet. De kan heller ikke erkendes ud fra Cowis laserscanning af området, hvilket antageligt skyldes manglende vedligeholdelse af sandfanget gennem mange år. Mønsted Å er nedstrøms hovedvej A16 kommunevandløb i Viborg Kommune, og det gældende regulativ er fra 2003 (Viborg Amt 2003). Kommunevandløbet starter med st. 0 i broindløbet under hovedvej A16, og slutter med Jordbro Å s udløb i Hjarbæk Fjord i st Detaildræning I forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelsen har Orbicon søgt oplysninger i selskabets drænarkiv. Her er der kendskab til 3 drænsystemer, der alle er beliggende i undersøgelsesområdets sydlige ende. Det ene system (Hedeselskabets sagsnr. K16095) er beliggende på matr.nr. 4b Vedhoved By, Daugbjerg langs den østlige afgrænsning af Tilløb fra sydvest. Hoveddrænledningernes ca. placering fremgår af tegning 004, og projektet er udført i Det netop omtalte drænsystem er suppleret med flere detaildræn i 1982 (Hedeselskabets sagsnr ). Endelig er der gennemført detaildræning af arealet omkring Tilløb fra Sydøst på den ca. 500 m lange strækning mellem de 2 veje, der krydser vandløbet lige nord for ejendommen Lilleskov. Dræningen er gennemført på matr.nr. 1b 15/82

16 Rosborg By, Mønsted. Denne dræning er gennemført i 1957 (Hedeselskabets sagsnr. K16462). Der tages forbehold for drænenes nøjagtige placering, ligesom der kun er angivet terræn og drændybde i lokalt system. Drænene formodes at være lagt i en oprindelig dybde på ca. 1,0-1,3 m, men de kan på grund af sætninger nu ligge tættere på terræn. I drænarkivet findes yderligere materiale vedrørende detaildræning af arealer på begge sider af Tilløb fra Sydøst lige opstrøms tilløb af Tilløb fra Sydvest (Hedeselskabets sagsnr ). Denne dræning er dog aldrig gennemført, i det der efter ansøgning blev nedlagt forbud mod dræning, da arealet var omfattet af den daværende naturfredningslovs 43. Samtidigt viste okkerundersøgelser, at dræning ville medføre en betydelig okkerbelastning af vandløbet, da jordbunden havde et indhold af fri pyrit på ind til 3,4 % Kildevæld I delområdet syd for jernbroen findes en lang række kildevæld, hvor vandet pibler ud året rundt. Rambøll (2003) gennemførte for Skov- og Naturstyrelsen en kortlægning af vældene i juni 2003, hvor den afvandede søs randområder blev gennemtravet, og de konstaterede kildevælds position blev registreret med håndholdt GPS-udstyr. Der findes således ikke en sikker højdeangivelse af deres placering, men sammenholdt med højdemodellen kan der dog opnås en rimelig sikker højdeangivelse. Rambøll (2003) fandt ved besigtigelsen 59 kildevæld i området, og deres placering fremgår af tegning 002 (digital leverance modtaget fra Rambøll 6. november 2006). Hyppigheden af kildevæld er størst på den afvandede søs vestside (39), idet der dog især ud for Mønsted Å s ca. st ligeledes findes en række væld på østsiden (i alt 20). De fleste af vældene (35) er beliggende på terræn beliggende under kote 27 m DVR90. 2 af vældene er beliggende på terræn i intervallet kote m DVR90, 4 er beliggende i intervallet kote 25,0-25,5 m DVR90, 3 er beliggende i intervallet kote 25,5-26,0 m DVR90, mens hele 25 er beliggende i intervallet kote 26,0-27,0 m DVR af vældene er beliggende på terræn over kote 27,0, og de fleste af disse ligger højere end kote 30,0 m DVR Oplande, afstrømning, vandstande og vandbalance Oplande Orbicon har gennemført opmåling af relevante vandløbsoplande inden for undersøgelsesområdet, og resultatet heraf fremgår af tabel og tegning 001. Det fremgår af tabellen, at det topografiske opland til ved vadestedet i Mønsted Å s ca. st udgør ca. 28,0 km² ha. 2 tilløb fra syd danner begyndelsen af Mønsted Å, og disse tilløb har et samlet opland på 4,43 km². Herudover findes der et betydeligt tilløb til Mønsted Å på projektstrækningen, nemlig udløbet fra Movsø. Dette opland udgør ved udløbet i Mønsted Å 14,42 km². Det laterale (eller direkte) opland til i st udgør således 9,15 km². 16/82

17 Tabel 2.4.1: Topografiske oplande for undersøgelsesområdet ved. Beskrivelse Stednr. Regulativmæssig stationering i Mønsted Å Opland km² Tilløb fra sydvest ,6 Tilløb fra sydøst ,83 Mønsted Å lige efter sammenløb - - 4,43 af de 2 tilløb Mønsted Å ved jernbroen ,58 Udløb fra Movsø ,42 Mønsted Å ved Vadestedet ,00 Mønsted Å ved A , Afstrømning Til vurderingen af afstrømningsforholdene i Mønsted Å ved undersøgelsesområdet er der anvendt data fra Viborg Amts målestationer i henholdsvis Jordbro Å og i Karup Å (st Jordbro Å, Jordbromølle (opland 110,85 km²) og st Karup Å, Hagebro (opland 518,43 km²)). For stationen i Jordbro Å findes der data for perioden , mens der for stationen i Karup Å findes data fra På baggrund af det nævnte datagrundlag samt 34 vingemålinger gennemført i perioden i Mønsted Å ved hovedlandevej A16 (Stednr Mønsted Å, A 16 Viborg - Holstebro, opland 28,9 km²) har Orbicon vurderet de i tabel viste karakteristiske afstrømninger for Mønsted Å ved undersøgelsesområdet. De karakteristiske afstrømninger er således gældende for vandløbene for den hydrometriske referenceperiode (tabel 2.5.2). Tabel 2.4.2: Karakteristiske afstrømninger (l/sek/km²) for Mønsted Å ved undersøgelsesområdet for den hydrometriske referenceperiode Afstrømning l/sek/km² Medianminimum Sommermiddel Årsmid del Vintermiddel Medianmaksimum 5-års maksimum 10-års maksimum Mønsted Å 5,8 7,3 8,4 9,3 18,0 22,3 25,6 De karakteristiske vandføringer angivet i tabel gælder for Mønsted Å, men anvendes ligeledes til vurdering af vandføringen i de mindre tilløb fra syd, idet der ikke findes et andet bedre datagrundlag for disse. Reelt vil minimum være mindre og maksimum være større i de små tilløb set i forhold til afstrømningerne i Mønsted Å, hvorimod middelafstrømningerne vil være de samme. I tabel er de karakteristiske afstrømninger omregnet til karakteristiske vandføringer for de pågældende lokaliteter. Hedeselskabet gennemførte for Fjends Kommune i oktober 2005 en kontrolopmåling af Mønsted Å inden for undersøgelsesområdet med henblik på en afklaring af, om vandløbets faktiske dimensioner er i overensstemmelse med de dimensioner, der er fastsat i kendelsen fra 1967 (Landvæsensnævnet 1967). Undersøgelsen blev rapporteret i et notat, der er vedlagt forundersøgelsen som bilag 1. 17/82

18 Det var umuligt at gennemføre en opmåling af de opstrøms ca. 980 m, idet området er meget sumpet og tilgroet med pil, og vandløbet har et diffust forløb. Opmålingen viste desuden, at vandløbets faktiske bund i vandløbets nedstrøms ca m (st st. 3602) ikke overholder kendelsen fra 1967, og at der ligger op til ca. 35 cm aflejringer. Herudover er vandløbets bundbredde på hele den opmålte strækning væsentligt større end krævet i kendelsen fra Tabel 2.4.3: Karakteristiske vandføringer (l/sek) for Mønsted Å med tilløb ved undersøgelsesområdet. Vandføringerne er afrundet til højst 3 betydende cifre. Beskrivelse Opland km² Median minimum l/sek Sommermiddel l/sek Årsmiddel l/sek Vintermiddel l/sek Medianmaksimum l/sek 5-års maksimum l/sek 10-års maksimum l/sek Tilløb fra sydvest 3,6 20,9 26,3 30,4 33,3 64,6 80,4 92,3 Tilløb fra sydøst 0,83 4,8 6,1 7,0 7,7 14,9 18,5 21,3 Mønsted Å ved jernbroen 11,58 67,1 84,6 97, Udløb fra Movsø 14,42 83, Mønsted Å ved Vadestedet Undersøgelsen viste, at Mønsted Å inden for undersøgelsesområdet på delstrækninger gennemløber områder, der er så bløde og ufremkommelige, at det efterhånden ikke er muligt at foretage den vandløbsvedligeholdelse, som er fastsat i kendelsen fra Dette skyldes formentligt sætninger i den gamle søbund Vandstande Til belysning af de eksisterende afvandingsforhold i ådalen er der gennemført vandspejlsberegninger for den opmålte del af Mønsted Å. Da der kun er gennemført opmåling af de nedstrøms ca m af vandløbet, er strækningen suppleret med de regulativmæssige dimensioner for strækningen mellem st. 0 og st. 980 samt med dimensionerne for Tilløb fra Sydøst, der fremgår af kendelsen fra 1967 (Landvæsensnævnet 1967). Desuden er længdeprofilet for Mønsted Å nedstrøms undersøgelsesområdet suppleret med resultatet af den opmåling, som Viborg Amt har gennemført som grundlag for udarbejdelsen af det seneste regulativ for kommunevandløbet Mønsted Å (Viborg Amt 2003). Til beregningerne er benyttet Orbicons vandspejlsberegningsprogram VASP, og de er gennemført med 6 af de karakteristiske vandføringer omtalt i afsnit (der er ikke beregnet for årsmiddel) samt Manningtal 12 for medianminimum og sommermiddel, mens beregningerne for vintermiddel, medianmaksimum og 10-års maksimum er gennemført med Manningtal 22. Manningtallet er et udtryk for den ruhed, der findes i vandløb. Tallet er lille ved stor ruhed og stort ved lille ruhed. Det fremgår af bilag 1, at vandløbet under de nuværende forhold på delstrækninger ligger meget dybt i terrænet. Dette gælder blandt andet for strækningen mellem st og st. 2250, hvor vandløbets bund ligger 2-3 m under terræn. På denne strækning er Mønsted Å adskilt ved et dige ind mød søområde. Særligt udtalt er forholdet dog på strækningen omkring det gamle vade- 18/82

19 sted (st st. 3300), hvor der påregnes etableret et stryg til opstemning af vandspejlet i det tidligere søområde. Her ligger vandløbsbunden mellem knap 2 m og ca. 5 m under det omliggende terræn. Resultatet af vandspejlsberegningerne fremgår af bilag 2. Det fremgår heraf, at den laveste vandstand fremkommer ved en vintermiddelafstrømning, hvilket skyldes, at vandløbet om vinteren er grødefrit, hvorfor der i beregningerne er valgt et relativt højt Manningtal (lav ruhed). Vandstanden ved medianminimumafstrømningen er stort set sammenfaldende med vintermiddelvandstanden, mens sommermiddelvandstanden ligger i størrelsesordenen 10 cm m højere end vintermiddelvandstanden. Dette skyldes den ret kraftige grødevækst, der findes i Mønsted Å inden for undersøgelsesområdet, hvorfor der er valgt et relativt lavt Manningtal (stort ruhed) til beregningerne. Selv ved meget store afstrømningshændelser forekommer der ikke oversvømmelser af den gamle søbund, dels fordi vandløbet som tidligere nævnt ligger dybt i terrænet, og dels fordi dets bundbredde er væsentligt større end de regulativmæssige dimensioner. Ved en almindeligt forekommende vandstand (sommermiddel) i området ligger vandspejlet i vandløbets st. 0 i kote 24,39 m DVR90, mens vandstanden ved st st ligger omkring kote 23,75 m DVR90. Dette svarer til et gennemsnitligt vandspejlsfald på ca. 0,2, og som det fremgår af bilag 2, er faldet ret jævnt fordelt ned gennem undersøgelsesområdet Vandbalance Tilførslen af kvælstof til et vådområde er betinget af vandtransporten fra vådområdets opland og ud i vådområdet. For at kunne foretage en vurdering af kvælstoftransporten fra det laterale opland til vådområdet, er det nødvendigt med et kendskab til vandbalancen for området. Vandbalanceligningen er givet ved: N = E akt + A 0 + A u + R, DMU (Hoffmann m.fl. 2003) hvor N er lig med den korrigerede nedbør, E akt er den aktuelle fordampning, A 0 er overfladisk afstrømning fra hele nedbørsområdet (nettonedbør), A u er udsivning eller indsivning af dybereliggende grundvand fra/til nedbørsområdet og R er opmagasinering af vand på jorden og i jordmagasiner. Da de hydrologiske data er indhentet for en periode på 30 år (klimatiske referenceperiode, ), vil der ikke være nogen magasinændringer af betydning, hvorfor magasinleddet ( R) kan negligeres. Da nedbørsområdet er karakteriseret ud fra det topografiske opland, kan grundvandstyveri enkelte nedbørsområder imellem ikke udelukkes. Grundvandstyveri kan medføre en afvigelse i det faktiske nedbørsområde. Selv om der eventuelt tilføres en del grundvand til området, er det vanskeligt at sætte tal på størrelsen A u, hvorfor denne må udelades som element i ligningen. Dette er dog generelt af mindre betydning for beregningerne, idet det omtalte grundvandstyveri normalt har et begrænset omfang set i forhold til det samlede opland. Vandbalanceligningen kan således reduceres til følgende elementer: A0 = N - E akt,. 19/82

20 Data for nedbør og potentiel fordampning er angivet for den klimatiske referenceperiode (Frich m.fl. 1997; Scharling 2000). Den angivne nedbør er en årssum fra en DMI nedbørsstation Løgstrup (station 21220) og udgør 694 mm/år. Korrektionsfaktoren er opgjort til 16 % på årsbasis for denne station (Frich m.fl. 1997). Den korrigerede årlige nedbørsmængde for undersøgelsesområdet kan derved beregnes til 805 mm. Den potentielle fordampning er fundet ud fra et gennemsnit af værdier fra fire 20*20 km klimagrids fra området i og omkring undersøgelsesområdet (Scharling 2000) og udgør som årssum 550 mm. Den aktuelle fordampning er beregnet ud fra en relation fundet mellem aktuel og potentiel fordampning fra fire jyske vandløbsoplande (Hoffmann m.fl. 2003). Indregnes denne relation fås en aktuel fordampning på 435 mm/år. Nettonedbøren, der er et udtryk for den vandmængde, der afstrømmer via overfladisk afstrømning fra nedbørsområdet til undersøgelsesområdet, kan således beregnes til 370 mm/år. Den samlede gennemsnitlige vandtilstrømning fra oplandet til undersøgelsesområdet kan beregnes til ca. 3,4 mio. m ³ /år, svarende til en arealspecifik afstrømning fra det samlede nedbørsområde på 21,1, 19,1 og 18,2 l/sek/km², afhængigt af hvilket scenarie, der gennemføres (bilag 3.1, 3.2 og 3.3). Dette er en større afstrømning set i forhold til den afstrømning, der kan beregnes ud fra det hydrometriske datagrundlag for området (8,4 l/sek/km² for oplandet til søen, tabel 2.4.1). Forskellen mellem de 2 beregnede afstrømninger skyldes, at der er anvendt 2 forskellige beregningsmetoder, hvoraf det hydrometriske datagrundlag vurderes at være det bedste, idet beregningen her er baseret på lange tidsserier fra nærliggende afstrømningsområder. Det hydrometriske datagrundlag anvendes i det følgende. Såfremt der i stedet blev anvendt de høje arealspecifikke afstrømninger, ville det have resulteret i en væsentlig større næringstransport frem til undersøgelsesområdet end angivet i afsnit 7, hvilket vurderes urealistisk på grund af den store andel af natur og skov/krat områder i oplandet til uområdet (afsnit 2.6). 2.5 Geologi, landskab og jordbund Geologi og landskab Finderup Øvelsesplads er en del af Dollerup-Hald området, der har væsentlig betydning for studiet af forståelsen af Jyllands geografi og landskabsformer (Skov- og Naturstyrelsen og Hærens operative kommando 2001). Geologisk set er området et af de mest spændende af forsvarets arealer. Den sidste istids hovedopholdslinie nåede frem til Vedhovedgårdområdet, som ligger lige syd for terrænet. Hele øvelsesterrænet var altså under sidste istid netop dækket af is, men lå ved selve iskanten, hvilket har præget landskabet på en karakteristisk måde. Mod nord ligger et randmorænelandskab udformet som et uregelmæssigt bakkeland af stor naturskønhed. Det opstod i forbindelse med isens afsmeltning. Isens tryk og aflejringer har formet landskabet, som i dag fremstår som morænebakker og trykvandsområder med mængder af kildevæld. Disse forekommer især omkring dalsiderne, samt ved og ved Movsø. Selve Movsø er formentlig dannet som følge af afsmeltning af en dødisklump. 20/82

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side 1 30. juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side 1 30. juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I. 1.0 INDLEDNING... 2 1.1 Rekvirent... 2 1.2 Områdets geologi og forhistorie... 2 1.3 Målsætningen for vådområde-projektet... 6 1.4 Model / konklusion... 7 Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE 8. september 2014 Dette notat beskriver den tekniske udformning af to nye søer ved Haldor Topsøe, Frederikssund. Projekt nr. 213668 Dokument nr.

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. april 2013 Sags id 2012-2030 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail acb@esbjergkommune.dk Ansøgning

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk Til de høringsberettigede Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Baggrund Studsdal Bæk, som er et kommunevandløb i Fredericia

Læs mere

Nyborg Kommune, Natur og Miljø Forundersøgelse og skitseprojekt af vådområdeprojekt i Hjulby Mose

Nyborg Kommune, Natur og Miljø Forundersøgelse og skitseprojekt af vådområdeprojekt i Hjulby Mose Nyborg Kommune, Natur og Miljø Forundersøgelse og skitseprojekt af vådområdeprojekt i Hjulby Mose Bangsgaard & Paludan Aps. Rådgivende biologer December 2010 Nyborg Kommune, Natur og Miljø Forundersøgelse

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

Efterfølgende tilladelse til fjernelse af beskyttet mose mod etablering af erstatningsareal på Pebringsvej 21, 8700 Horsens

Efterfølgende tilladelse til fjernelse af beskyttet mose mod etablering af erstatningsareal på Pebringsvej 21, 8700 Horsens Ejendomsselskabet Annasminde Aps Annasmindevej 26 8700 Horsens Plan og Natur Tjørnevej 6-10 7171 Uldum T: 7975 5000 F: www.hedensted.dk D: 7975 5692 M: peder.nygaard@hedensted.dk Sagsnr. 1793327 Doknr.

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

KV MiljøFormidling 1

KV MiljøFormidling 1 Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D indenfor miljøteknik fra Aalborg Universitet Adjunkt og ekstern lektor på Aalborg Universitet (1988-1996) Kursusudvikler og kursuschef på Ferskvandscentret (1993-2001)

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere