Ejendomsforeningen Danmark & Ejerlejlighedernes Landsforenings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmark & Ejerlejlighedernes Landsforenings"

Transkript

1 23. september 2014 Ref: hds Juridisk konsulent Henrik da Silva Telefon Ejendomsforeningen Danmark & Ejerlejlighedernes Landsforenings forslag til modernisering af ejerlejlighedsloven og normalvedtægten 1

2 INDHOLD Indledning 3 Formålet med vedtægterne 5 Ejerlejlighedslovens 2, stk. 4. Stemmeretsfortabelse. 5 Ejerlejlighedslovens 8. Tvungen fraflytning. 7 Lovbestemt pant 8 Tinglysning af individuelle vedtægter 9 Obligatorisk grundfond 10 Afstemningsregler ved forskellige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder 10 Ejerlejlighedslovens 5, Husorden 11 Indførelse af begrænset hæftelse 12 Ejers ansvar for sin lejer 13 EJL 6. Normalvedtægtens 15, stk.1. Udskiftning af vinduer. 13 Digital tinglysning 14 2

3 INDLEDNING Ejerlejlighedsloven fylder 50 år i 2016 og seneste normalvedtægt er fra Selvom ejerlejligheder som ejendomsbegreb er relativt ungt viser der sig et tiltagende behov for at modernisere lovgivningen. Nærværende notat vil kort opridse en række forslag hertil. Hvad enten man finder det nødvendigt at modernisere ejerlejlighedsloven eller normalvedtægten, er det vigtigt at holde sig for øje, at det ifølge ejerlejlighedsudvalgets betænkning 1 var formålet med loven, at den på kort og enkel vis skulle indføre ejerlejlighedsbegrebet. Loven indeholder derfor ikke særligt mange detailregler om ejerforeningens forhold. Når man drøfter en modernisering af ejerlejlighedsloven vil man af samme årsag ofte nå frem til, at behovet mest hensigtsmæssigt opfyldes ved hjælp af en ændring af normalvedtægten, som det senest var tilfældet i Af hensyn til både samfundsøkonomi og retssikkerhed mener Ejendomsforeningen Danmark og Ejerlejlighedernes Landsforening, at normalvedtægten bør moderniseres. I de små 10 år, som er forløbet siden sidste opdatering af normalvedtægten, har mange ejerforeninger selv tilføjet en række hyppigt forekommende vedtægtsbestemmelser i sine individuelle vedtægter. Nogle af vedtægtsbestemmelserne udspringer af en etableret retspraksis og et generelt behov. De bør derfor tilføjes normalvedtægten, hvormed alle ejerforeninger drager nytte af det erfaringsgrundlag, som de bygger på. Som beskrevet af kandidatstipendiat Claus Rohde og advokat Bent Müller i U.2006B.35, kan en ændring af normalvedtægten give anledning til visse hjemmelsmæssige problemstillinger. Dette skyldes, at ejerlejlighedslovens 7 kan forstås således, at normalvedtægten alene kan regulere spørgsmål af organisatorisk og administrativ karakter. 2 1 Betænkning nr. 365 af juli Normalvedtægtens 7, 1. pkt: De nærmere bestemmelser om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision m.v. fastsættes i en af økonomi- og erhvervsministeren udarbejdet normalvedtægt.. 3

4 Det blev derfor gjort gældende, at seneste normalvedtægt af 1. januar 2005 ikke havde lovhjemmel til at regulere visse forhold vedrørende blandt andet vedligeholdelsespligten. Det er særligt problematisk, hvis ministeriet uden lovhjemmel ændrer normalvedtægten i strid med den hidtidige retstilstand. Dette kan f.eks. være en forskydning af vedligeholdelsespligten fra en type ejere til en anden. Normalvedtægten af 2005 overførte ansvaret for brudskader på ruder fra ejeren til foreningen i strid med retspraksis. Ifølge Claus Rohde og Bent Müller manglede bestemmelsen lovhjemmel, da en væsentlig økonomisk byrde blev flyttet fra visse ejere til andre. 3 Ejendomsforeningen Danmark og Ejerlejlighedernes Landsforening er enig i, at normalvedtægten bør afspejle gældende retspraksis. Enhver ændring af retsstillingen mellem ejeren og ejerforeningen bør kun ske med klar hjemmel i loven. Hvis der opstår tvivl om hjemlen bag visse bestemmelser i normalvedtægten, som de facto er velbegrundede, bør ejerlejlighedsloven ændres tilsvarende. I nærværende notat beskrives en række konkrete forslag til ændring af enten ejerlejlighedsloven eller normalvedtægten, som medlemmer og andre toneangivende aktører har udtrykt behov for. Der er ikke tale om en udtømmende oplistning, men et oplæg til det videre revisionsarbejde. Næste skridt er at udarbejde et sæt standardvedtægter for ejerforeninger i samarbejde med ledende aktører i branchen. Ved anvendelse af standardvedtægter til imødekommelse af branchens behov for et ajourført regelsæt, har man ikke ovennævnte hjemmelsmæssige problematik. Dette skyldes at standardvedtægten skal optages individuelt af ejerforeningen med sædvanligt vedtægtsmæssigt flertal. 3 Ejere med stuelejligheder og butiksvinduer havde en højere skadesrisici end de øvrige ejere. De øvrige ejere får dermed forøget sin vedligeholdelsespligt indirekte, når foreningen påtager sig vedligeholdels e ved brudskade på vinduer. 4

5 Standardvedtægten kan efterfølgende anvendes som et konkret og gennemarbejdet oplæg til revision af normalvedtægten og ejerlejlighedsloven. Formålet med vedtægterne Ifølge normalvedtægtens 1 er formålet med vedtægterne At administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne. Ejerlejlighedslovens 7 indeholder nogle få eksempler på reguleringsområdet såsom bestemmelser om ejerforeningens ledelse og revision, som blot peger i retning af det organisatoriske og administrative. Det foreslås at ordlyden i ejerlejlighedslovens 7 ændres således at det fremgår, at formålet med normalvedtægten også er at varetage fælles anliggender såsom vedligeholdelse og adfærdsregulering frem for blot at være et rent administrativt fællesskab. Ejerlejlighedslovens 2, stk. 4 Stemmeretsfortabelse Ejerlejlighedslovens 2, stk. 4 bestemmer, at en ejer af flere ejerlejligheder ikke kan deltage i afstemninger med fordelingstal for ejerlejligheder, der er genudlejet pr. 1. januar 1980 og frem. Dette omfatter både bolig- og erhvervslejligheder. Bestemmelsen betyder, at ejerens mulighed for at gøre sine interesser gældende ved generalforsamlingens almindelige afstemninger reduceres efterhånden som lejlighederne genudlejes i stedet for at blive frasolgt. Ejeren har stadigvæk en vis vetoret. Ved væsentlige beslutninger, såsom ændring af vedtægter og væsentlig forandring af ejendommen, kan ejeren som udgangspunkt altid deltage i afstemningen med antallet af ejerlejligheder. Disse beslutninger forudsætter majoritet med både fordelingstal og antal, medmindre vedtægterne er ændret i forhold til normalvedtægten. 4 4 Jf. Normalvedtægtens 2, stk. 4. 5

6 Stemmeretsbegrænsningen var oprindeligt motiveret af en frygt for, at udlejere, som havde benyttet adgangen til at opdele deres ejendom i ejerlejligheder, valgte at beholde tilpas mange ejerlejligheder i sin restejendom til at bevare en simpel majoritet til generalforsamlingen. Dermed opnåede køberne af de øvrige ejerlejligheder ikke den indflydelse på ejendommens driftsforhold, som de havde forudsat. Stemmeretsbegrænsningen imødekommer også en risiko for, at en efterfølgende erhverver af flere ejerlejligheder opnår en tilsvarende dominans i strid med de øvrige ejeres forventninger og interesser. Det er problematisk, at bestemmelsens ordlyd og anvendelsesområde ikke er mere afgrænset. Dette betyder i praksis, at visse ejere helt i strid med bestemmelsens formål og baggrund omfattes af stemmeretsbegrænsningen, når ejerlejligheden udlejes for 2. gang (genudlejning). Dette omfatter f.eks.: Ejeren af henholdsvis en boliglejlighed og en garage, som begge er opdelt som ejerlejligheder. Ejeren af to ejerlejligheder i forbindelse med et forældrekøb Ejeren af flere lejligheder i en udlejnings-/investeringsejendom, som er opdelt i ejerlejligheder, hvor ingen ejere selv bebor ejendommen. Hér vil det være helt vilkårligt, hvem som har stemmeret alt efter om der er sket genudlejning. Når alle ejere har genudlejet vil ingen længere have stemmeret efter fordelingstal. Det foreslås at man enten ophæver eller ændrer EJL 2, stk. 4 i tråd med nedenstående løsningsforslag: Nye ejendomme Alle nyopførte erhvervs-, bolig- og kombinerede ejendomme undtages fra 2, stk. 4, hvis det fremgår af vedtægterne på stiftelsestidspunktet. Særligt nyopførte erhvervsejendomme uden - eller med meget lidt beboelse - bør undtages, da stemmeretsbegrænsningen ikke var tiltænkt 6

7 denne type ejendomme. Dette omfatter blandt andet kontor- og detailejendomme opdelt i ejerlejligheder. Erhvervsejendomme Eksisterende erhvervsejendomme uden beboelseslejligheder kan undtages fra stemmeretsbegrænsningen. Såfremt der opnås kvalificeret flertal på 2/3 blandt ejerne til en fravigelse, kan dette indføres i vedtægterne. Herefter er fravigelsen også gældende ved efterfølgende konvertering af ejerlejlighederne fra erhverv til bolig. Efterfølgende opkøb Efterfølgende erhververe af flere ejerlejligheder undtages fra stemmeretsbegrænsningen, hvis deres samlede fordelingstal udgør et mindretal op til f.eks. 1/3. Ejerlejlighedslovens 8 Tvungen fraflytning EJL 8 indeholder en adgang for ejerforeningen til at pålægge en ejerlejlighedsejer at fraflytte. Der kan være behov herfor ved f.eks. vanrøgt af ejendommen og tilsidesættelse af god skik og orden. Ifølge praksis er det også muligt at pålægge en lejer at fraflytte. Dette kan ske ved at ejerforeningen overtager ejerens processuelle beføjelser ved hjælp af en vedtægtsbestemmelse herom eller ved en civilretlig dom. 5 Modsat andelsboligforeninger og andre foreningstyper, er der i dag ikke lovmæssig hjemmel til at kræve en ejer ekskluderet fra ejerforeningen. Det skyldes at medlemsskabet er knyttet op på ejerens ukrænkelige ejendomsret. 6 Det betyder i praksis, at ejerforeningen mangler en reel sanktion over for de ejere, som gentagne gange og på en særlig grov måde misligholder sit medlemskab uden at bo i ejerlejligheden. Dette kunne f.eks. være tilfældet ved gentagen udlejning af ejerlejligheden på en måde, som strider med ejerforeningens husorden og vedtægter. 7 5 TBB EJL 2, stk TBB og GD Ø 7

8 Det foreslås at loven ændres således at ejerforeningen rent undtagelsesvist gives adgang til at ekskludere et medlem og tvangssælge ejerlejligheden. Af hensyn til ejendomsretten skal der være tale om en meget grov misligholdelse, hvor et pålæg om fraflytning ikke må forventes at have nogen virkning. Alternativt foreslås det, at normalvedtægten tilføjes en tilsvarende hjemmel til eksklusion og tvangssalg, hvilket ikke er stridende med nuværende lovgivning. 8 Lovbestemt pant Ejerforeningen sikrer i dag sit krav på bidrag fra sine medlemmer ved hjælp af et tinglyst pant på de enkelte ejerlejligheder. Pantet er typisk tinglyst ved hjælp af enten et ejerpantebrev, et skadesløsbrev eller pantstiftende vedtægter, jf. normalvedtægtens 17. Denne type pant er i fare for at blive uretmæssigt aflyst i forbindelse med tvangsauktioner. 9 Den digitale tinglysning af pantet giver samtidig anledning til meget store omkostninger. Hér tænkes ikke blot på afgifterne men også på det store tidsforbrug, som den løbende opretholdelse af pantet giver anledning til. Det foreslås at der indføres lovbestemt pant, hvis maksimum automatisk reguleres med udgangspunkt i realkreditinstitutternes låneudmåling og respekt uden reduktion. 10 Pantets størrelse kan samtidig gøres afhængig af de enkelte lejligheders tinglyste areal således, at alene store ejerlejligheder, på f.eks. 100 m² eller mere, hæfter med maksimum. 11 De mindre ejerlejligheder nedsættes proportionalt alt efter arealet. Pantet på ejerlejligheder på 50 m² tinglyst areal vil dermed lyde på det halve. Den lovbestemte panteret skal sikre ethvert gyldigt krav fra ejerforeningens side og kravet gøres eksigibelt ved at inkludere det lovbestemte pant i retsplejelovens 478, stk. 1, nr Blok: Ejerlejligheder, 3. Udg., s. 199., TBB Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, U.2000B BEK nr. 286 af 27/03/2014, 23, stk. 6 - Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling 11 Beløbsgrænsen lyder pr. juli 2014 på kr. Den reguleres efter byggeomkostningsindekset for boliger fra Danmarks Statistik, senest baseret på oplysninger for 1. kvartal

9 Den lovbestemte pant vil betyde markante besparelser for både ejerforeningerne og retsvæsenet. Specielt Tinglysningsretten vil opnå en betydelig sagsnedgang. En anden væsentlig fordel er, at bankerne og ejerforeningens øvrige kreditorer vil have en større almen sikkerhed for ejerforeningens solvens, når foreningens krav mod medlemmerne er sikret ved lov. Tinglysning af individuelle vedtægter Det fremgår af EJL 7, 1. pkt. og normalvedtægtens 1, stk. 1, at fravigelser og tilføjelser til normalvedtægten skal tinglyses for at have virkning i det indbyrdes forhold medlemmerne imellem. Indtil da er den som udgangspunkt ugyldig. Bestemmelsen havde til formål at imødekomme - og ikke ændre - retspraksis vedrørende ekstinktion, jf. tinglysningslovens Formålet med tinglysningskravet er at undgå, at visse medlemmer ved ekstinktion kan fortrænge nye vedtægtsbestemmelser pga. manglende kendskab til dem. 13 En køber af en ejerlejlighed vil kunne nægte at opfylde en ny vedtægtsbestemmelse vedrørende sin vedligeholdelsespligt, hvis han ikke kendte til den, og samtidig ikke kunne slå den op i tingbogen. Dermed ville der gælde forskellige bestemmelser for de enkelte ejere. 14 Da generalforsamlingsreferater og seneste vedtægter bør indgå i handlens dokumentation, vil køber sjældent godtroende kunne ekstingvere utinglyste vedtægtsbestemmelser. Denne praksis understøttes af en retspraksis, som fortolker kravet om tinglysning af vedtægterne indskrænkende Blok, 3. Udgave, s Ekstinktion = Fortrængning af en rettighed til fordel for en anden, f.eks. hvor køber af et hus ikke får tinglyst sit skøde. Hans ejendomsret til ejendommen kan dermed ekstingveres af en banks udlæg i ejendommen til sikkerhed for et krav mod sælgeren. 14 Bet., s Blok: 3. Udgave, s

10 Hvad enten en vedtægtsændrings gyldighed udskydes indtil tinglysningstidspunktet, eller om retspraksis er tilbageholdende med at give ejeren adgang til ekstingvere utinglyste vedtægtsbestemmelser, så er facit som oftest det samme; vedtægterne gælder ens for alle medlemmer - tinglyste eller ej. Det foreslås at kravet om tinglysning udgår af EJL 7, 1. pkt. og normalvedtægtens 1, stk. 1, da det i praksis er overflødigt. Der kan eventuelt i stedet tilføjes en ordensforskrift som lyder: Vedtægtsbestemmelser, der fraviger eller blot supplerer normalvedtægten skal tinglyses i overensstemmelse med Tinglysningslovens 1. Obligatorisk opsparing til vedligeholdelse (grundfond) Den enkelte ejerforening har typisk en væsentlig interesse i, at opretholde et fornuftigt vedligeholdelsesniveau af hensyn til ejerlejlighedernes anvendelighed og omsættelighed. Det fremgår endvidere af normalvedtægten, at bestyrelsen skal gennemgå en vedligeholdelsesplan på generalforsamlingen. 16 Alligevel har det vist sig at være et problem for visse ejerforeninger, at medlemmerne ikke rettidigt tager hånd om fællesejendommens vedligeholdelse. Dette giver anledning til væsentlige merudgifter til finansiering og udbedring af følgeskader. Problemet er særligt hyppigt forekommende i ejerforeninger med ungdoms- og studieboliger, som kun bebos i en begrænset periode. Det foreslås at bestyrelsens pligt til udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan i normalvedtægtens 9, stk. 3 omfatter en kort redegørelse for arbejdernes finansiering. Der gives samtidig lettere adgang til vedtagelse af en pligtig opsparing til vedligeholdelse (grundfond), hvis vedligeholdelsesplanen ikke kan finansieres af ejerforeningens egne midler. Majoritetskravet i 12 i normalvedtægten vedrørende oprettelse af en grundfond nedsættes i så fald til eksempelvis ¼ af de fremmødte i stedet for ¼ af ejerforeningens medlemmer. 16 Normalvedtægtens 9, stk. 3, 3. pkt., jf. 3, stk. 1, nr

11 Den lettere adgang til oprettelse af en grundfond vil udspringe af et dokumenteret vedligeholdelses- og finansieringsbehov. Der er derfor ikke risiko for, at der betales til en båndlagt formue, som ikke anvendes indenfor en rimelig periode. 17 Afstemningsregler ved forskellige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder I normalvedtægten for private andelsboligforeninger er der nærmere krav til majoritet og fremmøde alt efter forslagets karakter. 18 Det fremgår blandt andet, at en forhøjelse af boligafgiften på mere end 25% til finansiering af forbedrings- og istandsættelsesarbejder forudsætter kvalificeret flertal. I normalvedtægten for ejerforeninger fremgår det, at der kræves kvalificeret flertal ved væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør. Dette kunne være større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder såsom udskiftning af vinduer og montering af altaner. Det fremgår imidlertid ikke nærmere af normalvedtægten for ejerforeninger, hvornår et arbejde er tilpas væsentligt til at fordre kvalificeret flertal. Dette har givet anledning til usikkerhed og divergerende praksis med hensyn til anvendte quoromkrav 19 og stemmeregler Det foreslås at normalvedtægten ændres således, at gældende praksis om, hvornår en generalforsamlingsbeslutning er væsentlig, bedre fremgår. Dette kunne ske ved, at der fastsættes en procentsats for maksimal stigning i fællesbidraget (inkl. andre pligtige pengeydelser) uden kvalificeret flertal. Man kunne også udarbejde en vejledende liste over de arbejder som sædvanligvis kræver kvalificeret flertal. EJL 5, Husorden. Ejerforeningen kan i husordenen fastsætte almindelige ordensregler om brugen af fællesejendommen. Hér er der først og fremmest tænkt på en regulering af brugen af 17 Bet. side Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Minimumskrav til fremmøde og deltagelse i afstemningen. 11

12 fællesarealerne såsom gård, cykelkælder og vaskerum. Husordenen kan dog også regulere adfærd i ejerlejlighederne med henblik på at begrænse støj- og lugtgener etc. En adgang til husdyrhold og udlejning er i dag vigtige kriterier for mange erhververe af en ejerlejlighed. Restriktioner på dette område vil derfor være en væsentlig begrænsning af ejerlejlighedens anvendelighed og omsættelighed, som kræver samtykke fra ejeren. Ejerlejlighedernes Landsforening har desværre erfaret, at visse foreninger har indført denne type restriktioner i husordenen uden det nødvendige samtykke. Det foreslås at det præciseres direkte i ejerlejlighedsloven, at der i husordenen ikke kan træffes beslutninger, som kan begrænse ejerlejlighedens anvendelighed og omsættelighed i væsentlig grad. Indførelse af begrænset hæftelse Som angivet i normalvedtægtens 1, stk. 2, hæfter ejerforeningens medlemmer solidarisk for ejerforeningens forpligtelser udadtil, men pro rata efter fordelingstal i det indbyrdes forhold. Dette er udtryk for gældende ret. 20 I betænkningen anføres det, som begrundelse for ikke at indføre pro rata hæftelse, at den begrænsede hæftelse kunne medføre vanskeligheder for kreditmulighederne. 21 Da de fleste betalinger dækkes af den løbende drift dvs. fællesudgifterne ses der ikke nogen risiko herfor med hensyn til finansiering af den ordinære drift. Ved større ekstraordinære udgifter, ønsker mange ejere i dag selv at finansiere sin andel for at spare renteudgifter. Mange ejerforeninger er også blevet mere proaktive omkring opsparing til fremtidig vedligeholdelse. Hvis der alligevel er behov for at hente finansiering udefra ved hjælp af et banklån eller lignende, bør den solidariske hæftelse være genstand for konkret forhandling og drøftelse. 20 Blok: 3. Udgave, s. 270, s Bet. s

13 Det forslås at ændre normalvedtægten således, at ejerne udadtil alene hæfter subsidiært, personligt og pro rata efter fordelingstal, hvilket mange ejerforeninger selv vedtager i deres individuelle vedtægter i dag. Udgangspunktet bør være, at enkeltejer ikke skal hæfte for hele ejerforeningens gæld, medmindre banken eller andre udtrykkeligt har taget forbehold herom. Der vil typisk kun være behov herfor ved ekstraordinære dispositioner såsom større fælleslån og istandsættelsesarbejder. Hvis ejerforeningens hæftelsesforhold begrænses i normalvedtægten bør det ske med en klar lovhjemmel, da der er tale om en ændring af gældende ret. Ejers ansvar for sin lejer Mange ejerlejligheder udlejes og ejeren er ofte i retsvildfarelse omkring hans ansvar for lejerens adfærd. Ifølge retspraksis hæfter ejeren for lejeres ansvarspådragende adfærd. 22 Hæftelsen begrundes efter principperne i lejelovens 25 og 71, som vedrører lejers erstatningsansvar for skade forvoldt af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejede. Dette omfatter også fremleje af lejligheden. Hvis en ejer udlejer sin ejerlejlighed, er det vigtigt at han gøres bevidst om sin hæftelse og sin pligt til at håndhæve god skik og orden. Det foreslås at indføje en ordensforskrift i normalvedtægtens 16 vedrørende udlejning, som beskriver ejerens hæftelse. Man kan anvende en lignende formulering som den i lejelovens 25: Ejeren skal behandle alle fælles bestanddele og tilbehør forsvarligt omfattende blandt andet gård, opgang og fælles rørinstallationer. Ejeren er erstatningsansvarlig for skade som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejede herunder lejere. Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal ejeren straks 22 U H 13

14 anmelde til ejerforeningen, uanset at han ikke selv måtte bebo ejerlejligheden. Andre skader skal anmeldes uden ugrundet ophold. EJL 6. Normalvedtægtens 15, stk. 1. Udskiftning af vinduer. Mange ejere og ejerforeninger er i den vildfarelse, at udskiftning af vinduer er et individuelt anliggende, som ejeren kan eller skal forestå. Dette er ikke tilfældet medmindre det fremgår af ejerforeningens individuelle vedtægter. At vinduer henhører til den udvendige vedligeholdelse, som ejerforeningen forestår, fremgår af normalvedtægtens 15, stk. 1. Ejeren er samtidig forpligtet til, at betale sin andel af en generel istandsættelse af vinduerne uanset at han måtte have udskiftet sine egne vinduer. Det samme gør sig gældende for eksempelvis hoveddøren. Det foreslås at der i normalvedtægtens 15, stk. 5 tilføjes følgende eller lignende passus: Uanset at ejeren får samtykke fra ejerforeningen til udførelse af vedligeholdelsesarbejder, som hører under ejerforeningen, såsom udskiftning af vinduer og hoveddøre, fritages ejeren ikke for betaling for ejerforeningens udførelse af samme type arbejder uden en skriftlig aftale. Digital tinglysning I tilknytning til ovenstående om tinglysning af individuelle vedtægter og lovbestemt pant foreslås det, at der sættes mere fokus på det digitale tinglysningssystems brugervenlighed. Både Ejendomsforeningen Danmark og Ejerlejlighedernes Landsforening modtager jævnligt henvendelser fra medlemmer omkring den digitale tinglysning. De oplyser blandt andet, at håndteringen af den digitale tinglysning fordrer en meget manuel tilgang, hvor ekspeditioner, som egentlig er ens for alle ejerforeningens medlemmer, skal ske enkeltvis for hver ejerlejlighed. En henvendelse beskriver f.eks. hvorledes tinglysning af nye vedtægter i en ejerforening på 479 ejerlejligheder fordrede indtastning af samme data 2 x 479 gange - i alt 958 gange! Alene udgiften til honorarer beløb sig til næsten kr ,-. 14

15 Det foreslås at det digitale tinglysningssystem indrettes på en måde, som giver adgang til masseekspedition, da det er typisk for en ejerforening, at dens tinglysninger skal ske ens for alle medlemmer. Tiltaget vil forebygge fejl, og vil samtidig medføre væsentlige besparelser. Som helhed bør der tages mere hensyn til en tinglysningsekspeditions samlede omkostninger. Det hænger ikke sammen samfundsøkonomisk, at besparelser i forbindelse med tinglysningens digitalisering giver anledning til mindst tilsvarende udgiftsstigninger for brugerne og flere administrative byrder. HDS 15

Delegeretmøde 2015 Ejerlejlighedernes Landsforening

Delegeretmøde 2015 Ejerlejlighedernes Landsforening Ejerlejlighedernes Landsforening 30. april 2015 Program 16.30 Registrering og velkomst 16.45 Aktuelle emner og retspraksis v/ sekretariatet. 17.45 Pause 18.00 Fast dagsorden i henhold til vedtægternes

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Den juridiske FAQ Ejerforeninger. 1. Ejerlejlighedslovens anvendelsesområde

Den juridiske FAQ Ejerforeninger. 1. Ejerlejlighedslovens anvendelsesområde Den juridiske FAQ Ejerforeninger 1. Ejerlejlighedslovens anvendelsesområde 1. Hvad er en ejerlejlighed i lovens forstand? Svar: Ifølge EJL 1, stk. 1 er en ejerlejlighed en lejlighed, som ejes særskilt

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING Forslag til normalvedtægt for en ejerforening er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejerlejlighedernes Landsforening og Administratorforeningen.

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

SPECIFIKT FOR EJERLEJLIGHEDEN

SPECIFIKT FOR EJERLEJLIGHEDEN DanBolig Frederikssundsvej 208 2700 Brønshøj København, 25. februar 2016 Journalnr.: 1-169-43-4 SPECIFIKT FOR EJERLEJLIGHEDEN Fordelingstal Fordelingstal noteret på lejligheden: 13,00 Samlede fordelingstal:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Resultatopgørelse for 2011

Resultatopgørelse for 2011 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S Kasserer: Niels M. Knudsen Fælleddiget 37, 2300 København S tlf. 32 84 09 06 e-post: nmk@c.dk Den 13. januar 2012 Resultatopgørelse for

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder LBK nr 1713 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 10/20635

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

U D K A S T af 11. februar 2010

U D K A S T af 11. februar 2010 Ejendommen: matr. nr. 17 f Eskelund by, Brørup Beliggende: Fredensvej 3 A, 6650 Brørup U D K A S T af 11. februar 2010 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Brørup Sundhedscenter Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Indhold 1. Navn, hjemsted og værneting... 2 2. Formål, medlemsbidrag og hæftelse... 2 3. Medlemskab og fordelingstal... 3 4. Generalforsamling... 3 5.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningens bestyrelse foreslår som en del af Klima og LAR projektet at ændre ejerforeningens vedtægter, så Gentofte

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hasle Feriepark med begrænset ansvar

Vedtægter for. Ejerforeningen Hasle Feriepark med begrænset ansvar Vedtægter for Ejerforeningen Hasle Feriepark med begrænset ansvar 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ejerforeningen Hasle Feriepark med begrænset ansvar herefter benævnt Ejerforeningen. Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtaget ved stiftende Generalforsamling 19. maj 2010 Opdateret ved Ekstraordinær Generalforsamling 8. april 2015 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8 Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: 13-0-015780/BR Ejerlav: Vestermarken Roskilde Jorder Matr.nr.: 12 BC Beliggende:Vognmandsmarken 2-4 4000 Roskilde Anmelder: Hansen Sønderby & co., advokatfirma Middelgade

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården Ejerlav: Matr.nr.: Århus Bygrunde 1276h Ejerlejlighed nr.: 1-134 Beliggenhed: Ceresbyen 31-39 & Silkeborgvej 3-7 8000 Aarhus C Den 5. november 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Lottrupgården Vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Ejerforeningen Dybbølhus

Ejerforeningen Dybbølhus Ejerforeningen Dybbølhus Anmelder: Matr.nr. 1166 Udenbys Vester Kvarter, København BXPAdvokater ApS Ejerlejlighederne nr. 1-58 inkl. Vesterbrogade 12 Sønder Boulevard 51-53 og Dybbølsgade 36-38 1620 København

Læs mere

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14 Matr.nr. 45 bo Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Matr.nr. 45 bp Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Beliggende: Hostrupsvej 12-14, 1950 Frederiksberg C. Anmelder: Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER DISPOSITION FOR OPLÆG Kort præsentation af mig selv Kort præsentation af mit phd-projekt Baggrunden for maksimalprisreglerne i ABL Udvalgte

Læs mere