Ejendomsforeningen Danmark & Ejerlejlighedernes Landsforenings

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmark & Ejerlejlighedernes Landsforenings"

Transkript

1 23. september 2014 Ref: hds Juridisk konsulent Henrik da Silva Telefon Ejendomsforeningen Danmark & Ejerlejlighedernes Landsforenings forslag til modernisering af ejerlejlighedsloven og normalvedtægten 1

2 INDHOLD Indledning 3 Formålet med vedtægterne 5 Ejerlejlighedslovens 2, stk. 4. Stemmeretsfortabelse. 5 Ejerlejlighedslovens 8. Tvungen fraflytning. 7 Lovbestemt pant 8 Tinglysning af individuelle vedtægter 9 Obligatorisk grundfond 10 Afstemningsregler ved forskellige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder 10 Ejerlejlighedslovens 5, Husorden 11 Indførelse af begrænset hæftelse 12 Ejers ansvar for sin lejer 13 EJL 6. Normalvedtægtens 15, stk.1. Udskiftning af vinduer. 13 Digital tinglysning 14 2

3 INDLEDNING Ejerlejlighedsloven fylder 50 år i 2016 og seneste normalvedtægt er fra Selvom ejerlejligheder som ejendomsbegreb er relativt ungt viser der sig et tiltagende behov for at modernisere lovgivningen. Nærværende notat vil kort opridse en række forslag hertil. Hvad enten man finder det nødvendigt at modernisere ejerlejlighedsloven eller normalvedtægten, er det vigtigt at holde sig for øje, at det ifølge ejerlejlighedsudvalgets betænkning 1 var formålet med loven, at den på kort og enkel vis skulle indføre ejerlejlighedsbegrebet. Loven indeholder derfor ikke særligt mange detailregler om ejerforeningens forhold. Når man drøfter en modernisering af ejerlejlighedsloven vil man af samme årsag ofte nå frem til, at behovet mest hensigtsmæssigt opfyldes ved hjælp af en ændring af normalvedtægten, som det senest var tilfældet i Af hensyn til både samfundsøkonomi og retssikkerhed mener Ejendomsforeningen Danmark og Ejerlejlighedernes Landsforening, at normalvedtægten bør moderniseres. I de små 10 år, som er forløbet siden sidste opdatering af normalvedtægten, har mange ejerforeninger selv tilføjet en række hyppigt forekommende vedtægtsbestemmelser i sine individuelle vedtægter. Nogle af vedtægtsbestemmelserne udspringer af en etableret retspraksis og et generelt behov. De bør derfor tilføjes normalvedtægten, hvormed alle ejerforeninger drager nytte af det erfaringsgrundlag, som de bygger på. Som beskrevet af kandidatstipendiat Claus Rohde og advokat Bent Müller i U.2006B.35, kan en ændring af normalvedtægten give anledning til visse hjemmelsmæssige problemstillinger. Dette skyldes, at ejerlejlighedslovens 7 kan forstås således, at normalvedtægten alene kan regulere spørgsmål af organisatorisk og administrativ karakter. 2 1 Betænkning nr. 365 af juli Normalvedtægtens 7, 1. pkt: De nærmere bestemmelser om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision m.v. fastsættes i en af økonomi- og erhvervsministeren udarbejdet normalvedtægt.. 3

4 Det blev derfor gjort gældende, at seneste normalvedtægt af 1. januar 2005 ikke havde lovhjemmel til at regulere visse forhold vedrørende blandt andet vedligeholdelsespligten. Det er særligt problematisk, hvis ministeriet uden lovhjemmel ændrer normalvedtægten i strid med den hidtidige retstilstand. Dette kan f.eks. være en forskydning af vedligeholdelsespligten fra en type ejere til en anden. Normalvedtægten af 2005 overførte ansvaret for brudskader på ruder fra ejeren til foreningen i strid med retspraksis. Ifølge Claus Rohde og Bent Müller manglede bestemmelsen lovhjemmel, da en væsentlig økonomisk byrde blev flyttet fra visse ejere til andre. 3 Ejendomsforeningen Danmark og Ejerlejlighedernes Landsforening er enig i, at normalvedtægten bør afspejle gældende retspraksis. Enhver ændring af retsstillingen mellem ejeren og ejerforeningen bør kun ske med klar hjemmel i loven. Hvis der opstår tvivl om hjemlen bag visse bestemmelser i normalvedtægten, som de facto er velbegrundede, bør ejerlejlighedsloven ændres tilsvarende. I nærværende notat beskrives en række konkrete forslag til ændring af enten ejerlejlighedsloven eller normalvedtægten, som medlemmer og andre toneangivende aktører har udtrykt behov for. Der er ikke tale om en udtømmende oplistning, men et oplæg til det videre revisionsarbejde. Næste skridt er at udarbejde et sæt standardvedtægter for ejerforeninger i samarbejde med ledende aktører i branchen. Ved anvendelse af standardvedtægter til imødekommelse af branchens behov for et ajourført regelsæt, har man ikke ovennævnte hjemmelsmæssige problematik. Dette skyldes at standardvedtægten skal optages individuelt af ejerforeningen med sædvanligt vedtægtsmæssigt flertal. 3 Ejere med stuelejligheder og butiksvinduer havde en højere skadesrisici end de øvrige ejere. De øvrige ejere får dermed forøget sin vedligeholdelsespligt indirekte, når foreningen påtager sig vedligeholdels e ved brudskade på vinduer. 4

5 Standardvedtægten kan efterfølgende anvendes som et konkret og gennemarbejdet oplæg til revision af normalvedtægten og ejerlejlighedsloven. Formålet med vedtægterne Ifølge normalvedtægtens 1 er formålet med vedtægterne At administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne. Ejerlejlighedslovens 7 indeholder nogle få eksempler på reguleringsområdet såsom bestemmelser om ejerforeningens ledelse og revision, som blot peger i retning af det organisatoriske og administrative. Det foreslås at ordlyden i ejerlejlighedslovens 7 ændres således at det fremgår, at formålet med normalvedtægten også er at varetage fælles anliggender såsom vedligeholdelse og adfærdsregulering frem for blot at være et rent administrativt fællesskab. Ejerlejlighedslovens 2, stk. 4 Stemmeretsfortabelse Ejerlejlighedslovens 2, stk. 4 bestemmer, at en ejer af flere ejerlejligheder ikke kan deltage i afstemninger med fordelingstal for ejerlejligheder, der er genudlejet pr. 1. januar 1980 og frem. Dette omfatter både bolig- og erhvervslejligheder. Bestemmelsen betyder, at ejerens mulighed for at gøre sine interesser gældende ved generalforsamlingens almindelige afstemninger reduceres efterhånden som lejlighederne genudlejes i stedet for at blive frasolgt. Ejeren har stadigvæk en vis vetoret. Ved væsentlige beslutninger, såsom ændring af vedtægter og væsentlig forandring af ejendommen, kan ejeren som udgangspunkt altid deltage i afstemningen med antallet af ejerlejligheder. Disse beslutninger forudsætter majoritet med både fordelingstal og antal, medmindre vedtægterne er ændret i forhold til normalvedtægten. 4 4 Jf. Normalvedtægtens 2, stk. 4. 5

6 Stemmeretsbegrænsningen var oprindeligt motiveret af en frygt for, at udlejere, som havde benyttet adgangen til at opdele deres ejendom i ejerlejligheder, valgte at beholde tilpas mange ejerlejligheder i sin restejendom til at bevare en simpel majoritet til generalforsamlingen. Dermed opnåede køberne af de øvrige ejerlejligheder ikke den indflydelse på ejendommens driftsforhold, som de havde forudsat. Stemmeretsbegrænsningen imødekommer også en risiko for, at en efterfølgende erhverver af flere ejerlejligheder opnår en tilsvarende dominans i strid med de øvrige ejeres forventninger og interesser. Det er problematisk, at bestemmelsens ordlyd og anvendelsesområde ikke er mere afgrænset. Dette betyder i praksis, at visse ejere helt i strid med bestemmelsens formål og baggrund omfattes af stemmeretsbegrænsningen, når ejerlejligheden udlejes for 2. gang (genudlejning). Dette omfatter f.eks.: Ejeren af henholdsvis en boliglejlighed og en garage, som begge er opdelt som ejerlejligheder. Ejeren af to ejerlejligheder i forbindelse med et forældrekøb Ejeren af flere lejligheder i en udlejnings-/investeringsejendom, som er opdelt i ejerlejligheder, hvor ingen ejere selv bebor ejendommen. Hér vil det være helt vilkårligt, hvem som har stemmeret alt efter om der er sket genudlejning. Når alle ejere har genudlejet vil ingen længere have stemmeret efter fordelingstal. Det foreslås at man enten ophæver eller ændrer EJL 2, stk. 4 i tråd med nedenstående løsningsforslag: Nye ejendomme Alle nyopførte erhvervs-, bolig- og kombinerede ejendomme undtages fra 2, stk. 4, hvis det fremgår af vedtægterne på stiftelsestidspunktet. Særligt nyopførte erhvervsejendomme uden - eller med meget lidt beboelse - bør undtages, da stemmeretsbegrænsningen ikke var tiltænkt 6

7 denne type ejendomme. Dette omfatter blandt andet kontor- og detailejendomme opdelt i ejerlejligheder. Erhvervsejendomme Eksisterende erhvervsejendomme uden beboelseslejligheder kan undtages fra stemmeretsbegrænsningen. Såfremt der opnås kvalificeret flertal på 2/3 blandt ejerne til en fravigelse, kan dette indføres i vedtægterne. Herefter er fravigelsen også gældende ved efterfølgende konvertering af ejerlejlighederne fra erhverv til bolig. Efterfølgende opkøb Efterfølgende erhververe af flere ejerlejligheder undtages fra stemmeretsbegrænsningen, hvis deres samlede fordelingstal udgør et mindretal op til f.eks. 1/3. Ejerlejlighedslovens 8 Tvungen fraflytning EJL 8 indeholder en adgang for ejerforeningen til at pålægge en ejerlejlighedsejer at fraflytte. Der kan være behov herfor ved f.eks. vanrøgt af ejendommen og tilsidesættelse af god skik og orden. Ifølge praksis er det også muligt at pålægge en lejer at fraflytte. Dette kan ske ved at ejerforeningen overtager ejerens processuelle beføjelser ved hjælp af en vedtægtsbestemmelse herom eller ved en civilretlig dom. 5 Modsat andelsboligforeninger og andre foreningstyper, er der i dag ikke lovmæssig hjemmel til at kræve en ejer ekskluderet fra ejerforeningen. Det skyldes at medlemsskabet er knyttet op på ejerens ukrænkelige ejendomsret. 6 Det betyder i praksis, at ejerforeningen mangler en reel sanktion over for de ejere, som gentagne gange og på en særlig grov måde misligholder sit medlemskab uden at bo i ejerlejligheden. Dette kunne f.eks. være tilfældet ved gentagen udlejning af ejerlejligheden på en måde, som strider med ejerforeningens husorden og vedtægter. 7 5 TBB EJL 2, stk TBB og GD Ø 7

8 Det foreslås at loven ændres således at ejerforeningen rent undtagelsesvist gives adgang til at ekskludere et medlem og tvangssælge ejerlejligheden. Af hensyn til ejendomsretten skal der være tale om en meget grov misligholdelse, hvor et pålæg om fraflytning ikke må forventes at have nogen virkning. Alternativt foreslås det, at normalvedtægten tilføjes en tilsvarende hjemmel til eksklusion og tvangssalg, hvilket ikke er stridende med nuværende lovgivning. 8 Lovbestemt pant Ejerforeningen sikrer i dag sit krav på bidrag fra sine medlemmer ved hjælp af et tinglyst pant på de enkelte ejerlejligheder. Pantet er typisk tinglyst ved hjælp af enten et ejerpantebrev, et skadesløsbrev eller pantstiftende vedtægter, jf. normalvedtægtens 17. Denne type pant er i fare for at blive uretmæssigt aflyst i forbindelse med tvangsauktioner. 9 Den digitale tinglysning af pantet giver samtidig anledning til meget store omkostninger. Hér tænkes ikke blot på afgifterne men også på det store tidsforbrug, som den løbende opretholdelse af pantet giver anledning til. Det foreslås at der indføres lovbestemt pant, hvis maksimum automatisk reguleres med udgangspunkt i realkreditinstitutternes låneudmåling og respekt uden reduktion. 10 Pantets størrelse kan samtidig gøres afhængig af de enkelte lejligheders tinglyste areal således, at alene store ejerlejligheder, på f.eks. 100 m² eller mere, hæfter med maksimum. 11 De mindre ejerlejligheder nedsættes proportionalt alt efter arealet. Pantet på ejerlejligheder på 50 m² tinglyst areal vil dermed lyde på det halve. Den lovbestemte panteret skal sikre ethvert gyldigt krav fra ejerforeningens side og kravet gøres eksigibelt ved at inkludere det lovbestemte pant i retsplejelovens 478, stk. 1, nr Blok: Ejerlejligheder, 3. Udg., s. 199., TBB Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, U.2000B BEK nr. 286 af 27/03/2014, 23, stk. 6 - Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling 11 Beløbsgrænsen lyder pr. juli 2014 på kr. Den reguleres efter byggeomkostningsindekset for boliger fra Danmarks Statistik, senest baseret på oplysninger for 1. kvartal

9 Den lovbestemte pant vil betyde markante besparelser for både ejerforeningerne og retsvæsenet. Specielt Tinglysningsretten vil opnå en betydelig sagsnedgang. En anden væsentlig fordel er, at bankerne og ejerforeningens øvrige kreditorer vil have en større almen sikkerhed for ejerforeningens solvens, når foreningens krav mod medlemmerne er sikret ved lov. Tinglysning af individuelle vedtægter Det fremgår af EJL 7, 1. pkt. og normalvedtægtens 1, stk. 1, at fravigelser og tilføjelser til normalvedtægten skal tinglyses for at have virkning i det indbyrdes forhold medlemmerne imellem. Indtil da er den som udgangspunkt ugyldig. Bestemmelsen havde til formål at imødekomme - og ikke ændre - retspraksis vedrørende ekstinktion, jf. tinglysningslovens Formålet med tinglysningskravet er at undgå, at visse medlemmer ved ekstinktion kan fortrænge nye vedtægtsbestemmelser pga. manglende kendskab til dem. 13 En køber af en ejerlejlighed vil kunne nægte at opfylde en ny vedtægtsbestemmelse vedrørende sin vedligeholdelsespligt, hvis han ikke kendte til den, og samtidig ikke kunne slå den op i tingbogen. Dermed ville der gælde forskellige bestemmelser for de enkelte ejere. 14 Da generalforsamlingsreferater og seneste vedtægter bør indgå i handlens dokumentation, vil køber sjældent godtroende kunne ekstingvere utinglyste vedtægtsbestemmelser. Denne praksis understøttes af en retspraksis, som fortolker kravet om tinglysning af vedtægterne indskrænkende Blok, 3. Udgave, s Ekstinktion = Fortrængning af en rettighed til fordel for en anden, f.eks. hvor køber af et hus ikke får tinglyst sit skøde. Hans ejendomsret til ejendommen kan dermed ekstingveres af en banks udlæg i ejendommen til sikkerhed for et krav mod sælgeren. 14 Bet., s Blok: 3. Udgave, s

10 Hvad enten en vedtægtsændrings gyldighed udskydes indtil tinglysningstidspunktet, eller om retspraksis er tilbageholdende med at give ejeren adgang til ekstingvere utinglyste vedtægtsbestemmelser, så er facit som oftest det samme; vedtægterne gælder ens for alle medlemmer - tinglyste eller ej. Det foreslås at kravet om tinglysning udgår af EJL 7, 1. pkt. og normalvedtægtens 1, stk. 1, da det i praksis er overflødigt. Der kan eventuelt i stedet tilføjes en ordensforskrift som lyder: Vedtægtsbestemmelser, der fraviger eller blot supplerer normalvedtægten skal tinglyses i overensstemmelse med Tinglysningslovens 1. Obligatorisk opsparing til vedligeholdelse (grundfond) Den enkelte ejerforening har typisk en væsentlig interesse i, at opretholde et fornuftigt vedligeholdelsesniveau af hensyn til ejerlejlighedernes anvendelighed og omsættelighed. Det fremgår endvidere af normalvedtægten, at bestyrelsen skal gennemgå en vedligeholdelsesplan på generalforsamlingen. 16 Alligevel har det vist sig at være et problem for visse ejerforeninger, at medlemmerne ikke rettidigt tager hånd om fællesejendommens vedligeholdelse. Dette giver anledning til væsentlige merudgifter til finansiering og udbedring af følgeskader. Problemet er særligt hyppigt forekommende i ejerforeninger med ungdoms- og studieboliger, som kun bebos i en begrænset periode. Det foreslås at bestyrelsens pligt til udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan i normalvedtægtens 9, stk. 3 omfatter en kort redegørelse for arbejdernes finansiering. Der gives samtidig lettere adgang til vedtagelse af en pligtig opsparing til vedligeholdelse (grundfond), hvis vedligeholdelsesplanen ikke kan finansieres af ejerforeningens egne midler. Majoritetskravet i 12 i normalvedtægten vedrørende oprettelse af en grundfond nedsættes i så fald til eksempelvis ¼ af de fremmødte i stedet for ¼ af ejerforeningens medlemmer. 16 Normalvedtægtens 9, stk. 3, 3. pkt., jf. 3, stk. 1, nr

11 Den lettere adgang til oprettelse af en grundfond vil udspringe af et dokumenteret vedligeholdelses- og finansieringsbehov. Der er derfor ikke risiko for, at der betales til en båndlagt formue, som ikke anvendes indenfor en rimelig periode. 17 Afstemningsregler ved forskellige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder I normalvedtægten for private andelsboligforeninger er der nærmere krav til majoritet og fremmøde alt efter forslagets karakter. 18 Det fremgår blandt andet, at en forhøjelse af boligafgiften på mere end 25% til finansiering af forbedrings- og istandsættelsesarbejder forudsætter kvalificeret flertal. I normalvedtægten for ejerforeninger fremgår det, at der kræves kvalificeret flertal ved væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør. Dette kunne være større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder såsom udskiftning af vinduer og montering af altaner. Det fremgår imidlertid ikke nærmere af normalvedtægten for ejerforeninger, hvornår et arbejde er tilpas væsentligt til at fordre kvalificeret flertal. Dette har givet anledning til usikkerhed og divergerende praksis med hensyn til anvendte quoromkrav 19 og stemmeregler Det foreslås at normalvedtægten ændres således, at gældende praksis om, hvornår en generalforsamlingsbeslutning er væsentlig, bedre fremgår. Dette kunne ske ved, at der fastsættes en procentsats for maksimal stigning i fællesbidraget (inkl. andre pligtige pengeydelser) uden kvalificeret flertal. Man kunne også udarbejde en vejledende liste over de arbejder som sædvanligvis kræver kvalificeret flertal. EJL 5, Husorden. Ejerforeningen kan i husordenen fastsætte almindelige ordensregler om brugen af fællesejendommen. Hér er der først og fremmest tænkt på en regulering af brugen af 17 Bet. side Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Minimumskrav til fremmøde og deltagelse i afstemningen. 11

12 fællesarealerne såsom gård, cykelkælder og vaskerum. Husordenen kan dog også regulere adfærd i ejerlejlighederne med henblik på at begrænse støj- og lugtgener etc. En adgang til husdyrhold og udlejning er i dag vigtige kriterier for mange erhververe af en ejerlejlighed. Restriktioner på dette område vil derfor være en væsentlig begrænsning af ejerlejlighedens anvendelighed og omsættelighed, som kræver samtykke fra ejeren. Ejerlejlighedernes Landsforening har desværre erfaret, at visse foreninger har indført denne type restriktioner i husordenen uden det nødvendige samtykke. Det foreslås at det præciseres direkte i ejerlejlighedsloven, at der i husordenen ikke kan træffes beslutninger, som kan begrænse ejerlejlighedens anvendelighed og omsættelighed i væsentlig grad. Indførelse af begrænset hæftelse Som angivet i normalvedtægtens 1, stk. 2, hæfter ejerforeningens medlemmer solidarisk for ejerforeningens forpligtelser udadtil, men pro rata efter fordelingstal i det indbyrdes forhold. Dette er udtryk for gældende ret. 20 I betænkningen anføres det, som begrundelse for ikke at indføre pro rata hæftelse, at den begrænsede hæftelse kunne medføre vanskeligheder for kreditmulighederne. 21 Da de fleste betalinger dækkes af den løbende drift dvs. fællesudgifterne ses der ikke nogen risiko herfor med hensyn til finansiering af den ordinære drift. Ved større ekstraordinære udgifter, ønsker mange ejere i dag selv at finansiere sin andel for at spare renteudgifter. Mange ejerforeninger er også blevet mere proaktive omkring opsparing til fremtidig vedligeholdelse. Hvis der alligevel er behov for at hente finansiering udefra ved hjælp af et banklån eller lignende, bør den solidariske hæftelse være genstand for konkret forhandling og drøftelse. 20 Blok: 3. Udgave, s. 270, s Bet. s

13 Det forslås at ændre normalvedtægten således, at ejerne udadtil alene hæfter subsidiært, personligt og pro rata efter fordelingstal, hvilket mange ejerforeninger selv vedtager i deres individuelle vedtægter i dag. Udgangspunktet bør være, at enkeltejer ikke skal hæfte for hele ejerforeningens gæld, medmindre banken eller andre udtrykkeligt har taget forbehold herom. Der vil typisk kun være behov herfor ved ekstraordinære dispositioner såsom større fælleslån og istandsættelsesarbejder. Hvis ejerforeningens hæftelsesforhold begrænses i normalvedtægten bør det ske med en klar lovhjemmel, da der er tale om en ændring af gældende ret. Ejers ansvar for sin lejer Mange ejerlejligheder udlejes og ejeren er ofte i retsvildfarelse omkring hans ansvar for lejerens adfærd. Ifølge retspraksis hæfter ejeren for lejeres ansvarspådragende adfærd. 22 Hæftelsen begrundes efter principperne i lejelovens 25 og 71, som vedrører lejers erstatningsansvar for skade forvoldt af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejede. Dette omfatter også fremleje af lejligheden. Hvis en ejer udlejer sin ejerlejlighed, er det vigtigt at han gøres bevidst om sin hæftelse og sin pligt til at håndhæve god skik og orden. Det foreslås at indføje en ordensforskrift i normalvedtægtens 16 vedrørende udlejning, som beskriver ejerens hæftelse. Man kan anvende en lignende formulering som den i lejelovens 25: Ejeren skal behandle alle fælles bestanddele og tilbehør forsvarligt omfattende blandt andet gård, opgang og fælles rørinstallationer. Ejeren er erstatningsansvarlig for skade som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejede herunder lejere. Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal ejeren straks 22 U H 13

14 anmelde til ejerforeningen, uanset at han ikke selv måtte bebo ejerlejligheden. Andre skader skal anmeldes uden ugrundet ophold. EJL 6. Normalvedtægtens 15, stk. 1. Udskiftning af vinduer. Mange ejere og ejerforeninger er i den vildfarelse, at udskiftning af vinduer er et individuelt anliggende, som ejeren kan eller skal forestå. Dette er ikke tilfældet medmindre det fremgår af ejerforeningens individuelle vedtægter. At vinduer henhører til den udvendige vedligeholdelse, som ejerforeningen forestår, fremgår af normalvedtægtens 15, stk. 1. Ejeren er samtidig forpligtet til, at betale sin andel af en generel istandsættelse af vinduerne uanset at han måtte have udskiftet sine egne vinduer. Det samme gør sig gældende for eksempelvis hoveddøren. Det foreslås at der i normalvedtægtens 15, stk. 5 tilføjes følgende eller lignende passus: Uanset at ejeren får samtykke fra ejerforeningen til udførelse af vedligeholdelsesarbejder, som hører under ejerforeningen, såsom udskiftning af vinduer og hoveddøre, fritages ejeren ikke for betaling for ejerforeningens udførelse af samme type arbejder uden en skriftlig aftale. Digital tinglysning I tilknytning til ovenstående om tinglysning af individuelle vedtægter og lovbestemt pant foreslås det, at der sættes mere fokus på det digitale tinglysningssystems brugervenlighed. Både Ejendomsforeningen Danmark og Ejerlejlighedernes Landsforening modtager jævnligt henvendelser fra medlemmer omkring den digitale tinglysning. De oplyser blandt andet, at håndteringen af den digitale tinglysning fordrer en meget manuel tilgang, hvor ekspeditioner, som egentlig er ens for alle ejerforeningens medlemmer, skal ske enkeltvis for hver ejerlejlighed. En henvendelse beskriver f.eks. hvorledes tinglysning af nye vedtægter i en ejerforening på 479 ejerlejligheder fordrede indtastning af samme data 2 x 479 gange - i alt 958 gange! Alene udgiften til honorarer beløb sig til næsten kr ,-. 14

15 Det foreslås at det digitale tinglysningssystem indrettes på en måde, som giver adgang til masseekspedition, da det er typisk for en ejerforening, at dens tinglysninger skal ske ens for alle medlemmer. Tiltaget vil forebygge fejl, og vil samtidig medføre væsentlige besparelser. Som helhed bør der tages mere hensyn til en tinglysningsekspeditions samlede omkostninger. Det hænger ikke sammen samfundsøkonomisk, at besparelser i forbindelse med tinglysningens digitalisering giver anledning til mindst tilsvarende udgiftsstigninger for brugerne og flere administrative byrder. HDS 15

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger J.nr. 59379 LA/ls VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger 1 Navn Foreningens navn er: Ejerforeningen Løjt Centerbygninger. 2 Hjemsted og værneting Foreningens hjemsted er Aabenraa kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen 1911

Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Retsafgift Registreringsafgift I alt Matr.nr. 4370, 4371 og 4372 Udenbys Klædebo Kvarter A/S Anmelder: CEJ Ejendomsadministration Meldahlsgade 5 1613 København V Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Tilbudspligt. Erhvervslejeret

Tilbudspligt. Erhvervslejeret Tilbudspligt Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Tilbudspligt Introduktion Definition Tilbudspligt er en lovbestemt forkøbsret til en boligudlejningsejendom for en af lejerne nystiftet andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

VEDTÆGTER. for EREMITAGEPARKEN. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN.

VEDTÆGTER. for EREMITAGEPARKEN. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN. VEDTÆGTER for EREMITAGEPARKEN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN. Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2. Foreningens formål er at varetage administrationen

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Teglholmen Waterfront

Vedtægter for Ejerforeningen Teglholmen Waterfront Registreringsafgift: Kr. 1.400 Ejerlav: København Matr.nr.: 363 Kongens Enghave, Ejerlejlighedsnr.: nr. 1-151 Anmelder: Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 39 46 61 31 Charlotte Olsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for EJERFORENINGEN. Øresund Strandpark Etape 2

VEDTÆGTER. for EJERFORENINGEN. Øresund Strandpark Etape 2 Afgift: kr. 44.400,00 17012005 Ejerlav: Sundbyøster, København Anmelder: Matr. nr.: Del 2 af 1578 Advokat Carsten Ringgård Ejerlejlighed: 1-71 Østbanegade 55 Beliggenhed: 2100 København Ø Øresund Parkvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Blommehaven

Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Blommehaven Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER for Ejerforeningen Blommehaven Maj 2006 Revideret på generalforsamlingen i april 2010 Revideret på generalforsamlingen i april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn Side 3 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere