E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246"

Transkript

1 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende Sofievej , Aalborg. Vedtægten forpligter enhver nuværende som senere lejlighedsejer i nævnte ejendom, også selvom lejligheden måtte være udlejet af ejeren. 2 Skøde på en ejerlejlighed giver, med de af disse vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning flydende begrænsninger af en ejers rådighed over den pågældende lejlighed, adgang til brug af de som fællesrum udlagte kælder- og trapperum, fælles indretninger m.v. efter de af bestyrelsen eller generalforsamlingen fastsatte retningslinier, jfr. 7, samt rettigheder og pligter som medlem af ejerforeningen, jfr Sær- og fællesejendom Med hensyn til den enkelte ejerlejligheds beliggenhed og udstrækning samt indehaverens anpartsvise ret til grunden, fælles bestanddele, tilbehør m.v. som fastsat ved et fordelingstal henvises til den på ejendommen tinglyste fortegnelse over ejerlejlighederne samt de over hver enkelt lejlighed af landinspektøren udfærdigede kort. De nævnte kort over hver lejlighed er afgørende for afgrænsningen mellem fælles- og særejendom, således at det indre af hver lejlighed samt dennes vinduer og døre tilhører ejeren som særejendom. Hovedforsyningsledninger til vand, gas og elektricitet m.v. samt bærende konstruktioner af betydning for hele ejendommen som måtte befinde sig inden for lejlighedens vægge, betragtes dog som fælles bestanddele, således at ejeren ikke ensidigt kan foretage forandring heri. Vægge, loft og gulv, der adskiller to lejligheder, betragtes som værende i sameje mellem ejerne af disse, for så vidt der ikke er tale om bærende konstruktioner af betydning for hele ejendommen. Grunden samt de på denne værende indretninger samt de dele af bygningen og dens tilbehør, der herefter hverken tilhører en enkelt lejlighedsejer eller er i sameje mellem to lejlighedsejere, det vil sige kælder-, lofts- og trapperum tilhører og administreres af lejlighedsejerne i fællesskab (ejerforeningen). 4 Vedligeholdelse m.v. Udvendig vedligeholdelse foretages af ejerforeningen, mens den indvendige vedligeholdelse alene påhviler de enkelte ejere, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, vand- og gasledninger, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for ejerlejlighedens vægge, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens fællesforsyningsledninger og fælles installationer udenfor lejlighederne indtil disse forgreninger til den enkelte lejlighed. Enhver lejlighedsejer er pligtig at holde sin ejerlejlighed i en sådan vedligeholdelsestilstand, at der ikke påføres de øvrige ejere skade eller væsentlig ulempe. Bestyrelsen er berettiget til efter behørigt varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes lejligheder og kan skaffe sig adgang med henblik på reparationer og lignende.

2 Hvis en lejlighed groft forsømmes til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en derfor fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan denne sætte lejligheden i stand for ejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret, jfr Lejlighedsejerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiden af vinduernes træværk eller af de mod fællesrum vendende dele af døre uden bestyrelsens samtykke. Reklamer, skilte m.v. må kun anbringes efter tilladelse af bestyrelsen. 6 Benyttelse af lejlighederne Lejlighederne må kun tjene til almindelig beboelse. Bestyrelsen kan dog tillade, at en lejlighed benyttes erhvervsmæssigt, f.eks. ved udøvelse af liberale erhverv, som kontorer eller andet, der ikke er til gene for de øvrige beboere. En sådan tilladelse kan altid tilbagekaldes med et rimeligt varsel. Lejlighederne må kun tjene til beboelse for en familie, idet udlejning af enkelte værelser til enlige logerende dog er tilladt. Såfremt en lejlighedsejer helt eller delvist udlejer sin lejlighed, er han over for ejerforeningen ansvarlig for lejerens overholdelse af de for ejendommen gældende bestemmelser. Ved udlejning eller fremlejning af en lejlighed skal bestyrelsen underrettes for indgåelse af lejemål. Bestyrelsen skal godkende lejemålet. En lejligheds opdeling (udstykning) i flere selvstændige ejerlejligheder kan kun ske med ejerforeningens enstemmige godkendelse. 7 Benyttelse af fællesejendom Grunden og de som fælleslokaliteter udlagte kælder-, lofts- og trapperum, fælles indretninger m.v. administreres af ejerforeningen, der ved simpelt flertal træffer afgørelse om deres anvendelse. Til beslutning om betydelige ny-investeringer, om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Ejerforeningen kan til nærmere regulering af brugen af fællesejendommen i en husorden fastsætte almindelige ordensregler. 8 Fælles udgifter Fælles udgifter, herunder udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier og udgifter til administration og vedligeholdelse af fælles bestanddele og tilbehør udredes indbyrdes af de enkelte ejere efter fordelingstal, jfr. den på ejendommen tinglyste fortegnelse. Udgifterne vedrørende de enkelte lejligheders forbrug af elektricitet betales særskilt af hver enkelt lejlighedsejer. Medfører foranstaltninger, som en ejer har foretaget i sin lejlighed, forøgelse af de fælles udgifter, påhviler det ham at betale merudgiften. Udgifter til særlige installationer, indretninger m.v., der kun er beregnet til brug for en del af lejlighedsejerne, afholdes ikke af fællesskabet men af de pågældende interesserede.

3 9 For de i 8 nævnte fællesudgifter hæfter lejlighedsejerne personligt og solidarisk. Ved ejerskifte (betinget eller ubetinget skødes anmeldelse til lysning) indtræder køberen af lejligheden i den til denne knyttede eventuelle gæld til eller fordring på fællesskabet. Sælgeren kan ikke kræve sin andel i grundfond, jfr. 11 udbetalt og frigøres ikke for sit personlige ansvar for betaling af fællesudgifter før anmeldelsen af skødet til lysning. Til dækning af fællesudgifter betaler lejlighedsejerne i forhold til nævnte fordelingstal en ydelse, hvis størrelse fastsættes af administrator på grundlag af et af ham udarbejdet driftsbudget. I tilfælde af store uforudsete udgifter skal administrator være berettiget til at opkræve en ekstraordinær ydelse. Administrators bestemmelse om ydelsernes fastsættelse skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen nægter at godkende administrators bestemmelser, kan spørgsmålet af administrator indbringes for generalforsamlingen. Den ordinære ydelse erlægges månedsvis forud. 10 Udstedelse af ejerpantebrev til sikkerhed Til sikkerhed for betaling af de førnævnte ydelser og i øvrigt for ethvert krav, som ejerforeningen måtte få på de enkelte medlemmer, herunder udgifter forårsaget ved et medlems misligholdelse, incassationsomkostninger, retsgebyr og lignende, udsteder hvert enkelt medlem, bortset fra den oprindelige ejer, med pant i ejerlejligheden et ejerpantebrev stort kr ,-, som gives ejerforeningen i håndpant. Generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal vedtage, at panteretten skal udvides således, at der altid er rimelig dækning for mulige krav. Under alle omstændigheder bør panteretten altid svare til mindst et års samlede ydelser fra den enkelte lejlighed til ejerforeningen. Ejerpantebrevet respekterer de prioriteter, som hviler på ejerlejligheden ved udstedelsen af første skøde og størst muligt lån i almindelig og særlig realkredit samt bank- og sparekasselån uden kaution. I tilfælde af privat prioritering kan bestyrelsen tillade, at panteretten respekterer sådan, når sikkerheden ikke derved bringes i fare. På generalforsamlingen den 17. marts 1993 er det vedtaget, at ejerpantebrevet skal andrage kr ,-. Forhøjelse fra kr ,- til kr ,- skal ske i takt med, at der sker ejerskifte på ejerlejlighederne. 11 Grundfond Bestyrelsen kan beslutte, at der oprettes en grundfond, hvis midler skal være til disposition til uforudseelige fællesudgifter. I hvert års september måned fastsætter bestyrelsen det årlige beløb, som ganget med fordelingstallet udgør medlemmernes bidrag til fonden, indtil denne udgør kr ,-. Forbruges fondens midler helt eller delvist, genindtræder bidragspligten. Bestyrelsen kan beslutte, at indbetaling til grundfond stilles i bero. 12 Ejerforeningen Samtlige lejlighedsejere danner et fællesskab, kaldet ejerforeningen, hvis formål er at administrere ejendommens fælles bestanddele, tilbehør m.v. og at varetage medlemmernes fællesinteresser, derunder at sørge for ro og orden i ejendommen og dennes forsvarlige vedligeholdelse. Medlemskab af ejerforeningen er pligtmæssigt og indtræder den dag, den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget, anmeldes til tinglysning. Samtidig ophører den tidligere ejers medlemskab, jfr. 9, stk. 2.

4 13 Generalforsamlingen Ejerforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Generalforsamlingen vælger selv en dirigent. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbende år 3. Regnskab og revisors påtegning 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 5. Bestyrelsens og medlemmernes forslag 6. Valg til bestyrelse og af suppleanter 7. Valg af administrator 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Generalforsamlingen afholdes i Aalborg Kommune. 14 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst en fjerdedel af lejlighedsejerne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel. 15 Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer og disses husstande, brugere af lejligheden samt eventuel administrator og revisor. Kun foreningens medlemmer (lejlighedsejerne) har stemmeret. Fordelingstallet angiver hver enkelt medlems antal stemmer. 16 Hvor intet andet er fastsat i denne vedtægt, jfr. 7, 21 og 22, træffer generalforsamlingen beslutning ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et myndigt ikke-medlem, der da i kraft af skriftlig fuldmagt har adgang til generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten. 17 Bestyrelsen Ejerforeningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer af foreningen. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt sine medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Skiftevis afgår tre og to medlemmer. Genvalg kan ske. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Godkendelse af et over det på bestyrelsesmøderne indtrufne referat kan substituere denne fremgangsmåde. Foreningen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer, der kan substituere administrator.

5 Bestyrelsen holder møde, når to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsens beslutninger kan af ethvert medlem, som den vedrører, eller af administrator indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Anke har ikke opsættende virkning for så vidt angår bestyrelsens beslutninger, når hele bestyrelsen er enig om beslutningen og om, at den ikke tåler udsættelse. 18 Administrator Ejendommens almindelige økonomiske forvaltning forestås af en af generalforsamlingen valgt administrator, jfr. 13. Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Alle ind- og udbetalinger sker gennem administrator, der forestår kasse og bogholderi. 19 Regnskab og revision Regnskabet er Administrator udfærdiger årsregnskabet. Generalforsamlingen vælger, jfr. 13, for et år ad gangen en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere foreningens regnskab. Det reviderede regnskab forsynet med revisors påtegning udsendes til medlemmerne 14 dage inden den ordinære generalforsamling. 20 Misligholdelse Såfremt et medlem ikke betaler de i 8 omtalte ydelser eller i øvrigt ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser overfor ejerforeningen eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan bestyrelsen bestemme, at ejeren, og i tilfælde af at lejligheden er udlejet lejeren, uopholdeligt skal fraflytte lejligheden. 21 Opløsning Opløsning af fællesskabet kan kun finde sted med tilslutning fra samtlige lejlighedslejere. 22 Ændring af vedtægten Beslutning om ændring af vedtægter eller om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, træffes på generalforsamlingen, og er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af 2/3 af den samlede stemmeberettigede efter fordelingstal. Såfremt der ikke på generalforsamlingen er repræsenteret 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt og inden en måned fra generalforsamlingen en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet at de stemmeberettigede efter fordelingstal. 23 Ejerforeningen tegnes af den samlede bestyrelse i hver henseende, således at bestyrelsen også er bemyndiget til på samtlige ejeres vegne at underskrive dokumenter, der skal tinglyses, herunder

6 ændringer af vedtægterne samt øvrige tinglysningsdokumenter såsom skøde på afhændelse af dele af fællesareal og lignende. 24 Medlemmerne må respektere, at den oprindelige ejer er berettiget til at foretage sådanne ændringer i de solgte ejerlejligheder, som myndighederne måtte forlange, hverved specielt bemærkes sådanne ændringer, som er nødvendige for at opnå bygningsattest. 25 Så længe Byggeselskabet Laboremus A/S ikke har solgt samtlige ejerlejligheder, kan der ikke uden samtykke fra Byggeselskabet Laboremus A/S foretages væsentlige ændringer af ejendommen. herunder ændringer af udvendige farver og lignende, ligesom de Byggeselskabet Laboremus A/S tilhørende lejligheder ikke kan forpligtes til at deltage i udgifter til evt. forbedringer, såsom etablering af nye fællesfaciliteter eller lignende. 26 Nærværende vedtægt begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder, ejerlejlighederne nr , idet der med hensyn til de ejendommen påhvilende pantebehæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettiget efter nærværende vedtægt er ejerforeningen ved dennes bestyrelse samt ethvert medlem af ejerforeningen. Aalborg, den

7 Ejl af matr.nr. 27c Nr. Tranders, Aalborg Jorder Tillæg til vedtægter for Ejerforeningen matr.nr. 27c Nr. Tranders, Aalborg Jorder, tinglyst 2/ på ejendommen matr.nr. 27c Nr. Tranders, Aalborg Jorder. I henhold til tillæg til anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder af 31/5 1992, udarbejdet af landinspektør Peter Hviid og tinglyst den 7/ er der etableret en ny ejerlejlighed nr. 110, og opdelingen lyst den 11/ er ændret således: Samtlige ejerlejligheders fordelingstal er ændret fra 1000-dele til 1319-dele, og ejerlejlighed nr. 110 har fordelingstallet 319/1319. Ejerlejlighed nr. 110 er ved tillæg til anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder af 11/9 1992, udarbejdet af landinspektør Jørgen Hviid og tinglyst 9/ , videreopdelt i ejerlejlighederne med fordelingstal som angivet i tillæg til anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder, hvortil henvises. Ejerforeningen består herefter af de oprindelige 109 ejerlejligheder tillige med ovennævnte 25 ejerlejligheder, eller i alt 134 ejerlejligheder, beliggende Sofievej , 9000 Aalborg og med rettigheder og forpligtelser som angivet i foranstående vedtægter, tinglyst den 2/ Vedtægterne for Ejerforeningen matr.nr. 27c Nr. Tranders, Aalborg Jorder begæres tinglyst pantstiftende for kr ,- på hver af ejerlejlighederne af matr.nr. 27c Nr. Tranders, Aalborg Jorder til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende næst efter: ingen. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejerlejlighedernes blade i tingbogen. Aalborg den 29/1 1993

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere