... - en guide til HR-afdelingen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... - en guide til HR-afdelingen..."

Transkript

1 PERSONDATA i praksis. - en guide til HR-afdelingen.

2 ... Indhold... Kapitel 1 Arbejdsret og persondataret 3 Om at befinde sig i et krydsfelt Kapitel 2 Landkort over lovgivningen 4 Om persondataloven og de beslægtede love Kapitel 3 En verden af information 5 Om at google ansøgere på nettet Kapitel 4 Med livrem og seler 6 Om referencer, straffeattester og personlighedstest Kapitel 5 De elektroniske fodspor på jobbet 10 Om , internettet og GPS Kapitel 6 Når arbejdsgiver er på medhør 13 Om telefon- og videoovervågning Kapitel 7 Når morgenfesten slutter brat 17 Om alkohol-, narko- og helbredstest Kapitel 8 Blæs i fløjten 20 Om whistleblowerordninger Kapitel 9 Mit hjem er min fæstning 22 Om overvågning af hjemmearbejdspladsen Kapitel 10 Farvel og tak for denne gang 24 Om fratræden Kapitel 11 Hvad kan Norrbom Vinding hjælpe med? 28 1

3 Om denne folder. Man siger, at persondataloven er den lov, der sammen med færdselsloven overtrædes flest gange. Det er ikke så mærkeligt, for persondataloven er en kompliceret størrelse. Derfor har Norrbom Vinding dedikeret denne folder til at give et overblik, så de værste fodfejl kan undgås. Gennem en række typiske situationer fra hverdagen beskriver vi, hvilke muligheder arbejdsgiver har for lovligt at holde øje med medarbejdernes gøren og laden. Folderen vejleder også i, hvordan arbejdsgiver behandler de indsamlede informationer, så persondataloven bliver overholdt. Det er svært at give klare svar, for særligt inden for persondataretten er der ingen regler uden undtagelser. Og i mange situationer beror lovligheden på et skøn. Men denne folder klæder HR bedre på, når persondataloven og beslægtede love banker på i hverdagen. 2

4 Kapitel 1 Arbejdsret og persondataret. Om at befinde sig i et krydsfelt. Det er arbejdsgiverens ret at lede og fordele arbejdet. Det har stået til troende siden Septemberforliget i Ledelsesretten giver derfor også arbejdsgivere ret til at kontrollere, om medarbejderne bruger tiden, som de skal, når de er på job. Men de arbejdsretlige regler fokuserer hovedsageligt på arbejdsgivers ret til at iværksætte kontrol. Ledelsens kontrol er én ting. Medarbejdernes integritet er noget andet. Det er dog to sider af samme sag. Så ud over at arbejdsgivers kontrolforanstaltninger er underlagt en række arbejdsretlige saglighedskrav, vil medarbejderne ofte også være beskyttet af persondataloven. Persondataloven fokuserer nemlig på, hvordan arbejdsgiver må behandle de oplysninger, som indhentes gennem kontrollen. I det følgende præsenterer vi en række udvalgte persondataretlige problemstillinger hentet fra dagligdagen. Vi ser på, dels hvornår arbejdsgiver har adgang til at kontrollere medarbejderne, dels hvordan de indsamlede oplysninger skal behandles. 3

5 Kapitel 2 Landkort over lovgivningen. Om persondataloven og de beslægtede love.. Persondataloven har været en realitet siden sommeren Alligevel er den stadig i mange sammenhænge en uhåndterbar størrelse. En af årsagerne er, at loven indeholder mange skønsmæssige bestemmelser. Blandt andet gennem Datatilsynets praksis bliver vi gradvist klogere på, hvordan rammerne er. Men persondataretten bliver nok aldrig præget af klare svar og enkle løsninger. Persondataloven er som bekendt den lov, der fastlægger, hvordan arbejdsgivere og andre må behandle personoplysninger. Begrebet behandling er så omfattende, at det i praksis rummer alt lige fra indsamling og videregivelse til opbevaring og sletning. For HR-afdelingen er persondataloven derfor i realiteten ikke til at komme uden om. Det er også i persondataloven, at sondringen mellem almindelige og følsomme personoplysninger findes. Og det er i persondataretten, at rammerne for arbejdsgiverens oplysningspligt og kravene til medarbejdernes samtykke fastlægges. Lettere bliver det ikke af, at persondataloven ikke er nøglen til alt. For tv-overvågningsloven, helbredsoplysningsloven og den almindelige arbejds- og ansættelsesret spiller også ind. Straffelovens regler om brevhemmelighed og andre love om specielle elementer eksempelvis børneattesterne er også på banen. Og offentlige arbejdsgivere skal desuden huske at iagttage de forvaltningsretlige spilleregler. 4

6 Kapitel 3 En verden af information. Om at google ansøgere på nettet. Når en interessant jobansøgning lander på bordet, er det tillokkende lige at se ansøgeren efter i sømmene. En søgning på Google er let og hurtig og kan give et foreløbigt indtryk af personen bag. For har ansøgeren en Facebook-profil, der larmer, og afslører LinkedIn uhensigtsmæssige forbindelser, er det fristende at gøre kort proces. Matcher de elektroniske profiler derimod ansøgningen, er det måske en egnet kandidat til jobbet. Men må arbejdsgiver overhovedet screene på den måde? Det korte svar er ja men spillereglerne skal overholdes. I de tilfælde, hvor ansøgeren har offentliggjort oplysninger om sig selv på nettet, kan arbejdsgiver frit indhente oplysningerne, så længe de er saglige og relevante i forbindelse med ansættelsesprocessen. Det er altså ikke nødvendigt at indhente samtykke fra ansøgeren, når arbejdsgiver indhenter oplysninger, som ansøgeren selv har gjort offentligt tilgængelige. Har ansøgeren ikke selv offentliggjort oplysningerne eller givet sit samtykke, er det vanskeligere for arbejdsgiver at påvise, at det er lovligt at indhente oplysningerne. Men det er ikke umuligt. For selvom mulighederne indsnævres, des mere integritetskrænkende oplysningerne er, kan det være sagligt for en arbejdsgiver at behandle såvel almindelige som følsomme oplysninger. Uanset om oplysningerne er lagt på nettet af ansøgeren selv eller af andre, skal arbejdsgiver være opmærksom på reglerne om oplysningspligt. Oplysningspligten indebærer, at arbejdsgiver som udgangspunkt skal informere ansøgeren om, hvilke oplysninger der er indhentet, og hvad formålet er. Informationen til ansøgerne kan formentlig i et vist omfang standardiseres men gives, det skal den. Og er arbejdsgiver omfattet af de offentligretlige regler, kan der også være pligt til partshøring. 5

7 Kapitel 4 MED LIVREM OG SELER. Om referencer, straffeattester og personlighedstest. Det er dyrt at rekruttere nye medarbejdere. Derfor er der god ræson i at gøre sit forarbejde grundigt. Men hvor grundig må man være? I ansættelsesprocessen kan virksomheden trække på flere forskellige kilder. Den kan indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Den kan få adgang til en straffeattest. Og så kan den personlighedsteste ansøgeren. Referencer Referencer kan indhentes på mange måder, og det er ikke dem alle, der er omfattet af persondataloven. Ringer arbejdsgiver for eksempel til ansøgerens tidligere arbejdsgiver for at få en snak om ansøgerens forcer og udfordringer, falder de oplysninger, der indhentes, i vid udstrækning uden for persondataloven, hvis oplysningerne ikke er lagret elektronisk eller på anden måde håndteret systematisk. Men noteres oplysningerne ned via computeren, er der tale om en behandling omfattet af persondataloven. Referencer kan også videregives på mange måder. Hvis en privat arbejdsgiver videregiver oplysninger, som stammer fra en pc eller i øvrigt håndteres systematisk, vil den private arbejdsgiver være omfattet af persondataloven. Hvad angår offentlige arbejdsgivere vil videregivelsen være omfattet af persondataloven, hvis oplysningerne stammer fra en pc eller et register. Videregives oplysningerne manuelt, er videregivelsen kun omfattet af loven, hvis den sker til en anden forvaltningsmyndighed. Er oplysningerne omfattet af persondataloven, kan arbejdsgivere i alle tilfælde udveksle oplysningerne ved at få ansøgerens samtykke. Der skal bare altid være overensstemmelse mellem, hvilke informationer arbejdsgiver søger, og hvad ansøgeren giver tilladelse til. I situationer, hvor arbejdsgiver søger at få adgang til meget følsomme oplysninger, er det vigtigt, at ansøgeren giver et samtykke, der er specifikt rettet mod denne forespørgsel. Jo mere følsom en oplysning er, des større krav stilles der til, hvor specifikt samtykket skal være. Sætter arbejdsgivere sig til tasterne for at indhente oplysninger om ansøgere via , er persondataloven i spil. Offentlige arbejdsgivere skal dog være opmærksomme på særreglen i forvaltningsloven om indhentelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder. Oplysninger, som er omfattet af persondataloven og som ikke er fortrolige, men som kan have betydning for eksempelvis den nye arbejdsgivers vurdering af ansøgerens kvalifikationer vil dog i visse tilfælde kunne udveksles uden samtykke. 6

8 Tandplejer måtte bide tænderne sammen En kommune indhentede oplysninger på en jobsøgende tandplejer uden hendes tilladelse. Tandplejeren fik ikke jobbet, fordi hendes tidligere arbejdsgiver fortalte, at hun blev afskediget på grund af samarbejdsproblemer. De indhentede oplysninger blev noteret på computeren. Det var i strid med persondataloven, fordi tandplejeren ikke blev orienteret om det. Men det var gratis for kommunen at overtræde persondataloven, for tandplejeren led ikke noget økonomisk tab som følge af overtrædelsen. Dom fra Østre Landsret, august 2010 Reference med ridser En kommune overtrådte persondataloven, da den uden tilstrækkeligt samtykke fra en tidligere medarbejder videregav oplysninger om medarbejderens mulige alkoholmisbrug. Selvom oplysningerne kom fra medarbejderens tidligere leder og var baseret på lederens hukommelse, var oplysningerne samtidig registreret i personalefilen. Derfor var oplysningerne omfattet af persondataloven også selvom referencen blev videregivet via telefonen. Dom fra Højesteret, maj

9 Straffeattest Private arbejdsgivere kan skaffe sig adgang til ansøgeres straffeattest på to måder: De kan enten sikre sig et skriftligt samtykke fra ansøgeren til at indhente attesten. Eller bede ansøgeren om selv at fremskaffe den. Offentlige arbejdsgivere er stillet lidt anderledes. De har nemlig i visse tilfælde ret til at få adgang til straffeattester uden samtykke. For både private og offentlige arbejdsgivere gælder, at lovgivningen i visse situationer stiller krav om, at arbejdsgiver indhenter en bestemt type straffeattest en børneattest. Vedrører stillingsopslaget et job af den type, er det naturligvis i orden, at arbejdsgiver indhenter en børneattest. Det kræver ikke anmeldelse til Datatilsynet. Men det kræver stadig ansøgerens samtykke. Når loven ikke kræver indhentelse af straffeattest, er arbejdsgiver mere frit stillet til at vælge, om attesten skal indhentes eller ej. Arbejdsgiver skal dog altid overveje, om det står mål med stillingens indhold at indhente straffeattest. Og om ansøgeren rent faktisk er kvalificeret til stillingen og dermed har mulighed for at være med i den afgørende runde. Hvis konklusionen bliver, at arbejdsgiver har et legitimt behov for at se straffeattesten, bliver det næste spørgsmål, hvordan arbejdsgiver sikrer sig, at oplysningerne i den behandles efter reglerne. Tommelfingerreglen er, at behandlingen i hvert fald er i orden, hvis arbejdsforholdet har en sådan karakter, at det indebærer risiko for, at en forbrydelse, der ligner, begås igen. En ansøger kan også ud fra en bredere betragtning være uegnet til stillingen som følge af tidligere begået kriminalitet. Derfor vil arbejdsgiver også i andre tilfælde kunne retfærdiggøre, at der behandles oplysninger fra straffeattesten. 8

10 Arbejdsgivere skal i øvrigt være opmærksomme på, at behandling af oplysninger om strafbare forhold i de fleste tilfælde kræver anmeldelse til Datatilsynet. Private virksomheder skal endda vente på grønt lys fra Datatilsynet, inden de begynder at behandle oplysningerne. Personlighedstest Arbejdsgivere benytter sig ofte af personlighedstest, når de skal ansætte nye medarbejdere især når særligt betroede stillinger skal besættes. Testen kan kun gennemføres, hvis Fast praksis til tælling ansøgeren accepterer at blive testet. Så ansøgerens samtykke til testen giver som regel sig selv. Testresultaterne betragtes som oplysninger af rent privat karakter og altså som følsomme oplysninger. Derfor skal brugen af personlighedstest på linje med indhentelse af straffeattester anmeldes til Datatilsynet, og private virksomheder skal afvente tilladelse fra Datatilsynet, før de må gå i gang med at personlighedsteste. En kommune havde fast praksis for at indhente straffeattest, når man havde bestemt sig for en ansøger uanset hvilken stilling det drejede sig om. Efter at ombudsmanden og Datatilsynet havde set nærmere på den procedure, besluttede kommunen at ændre praksis, så indhentelsen afhang af stillingens art. Udtalelse fra Folketingets Ombudsmand, april

11 Kapitel 5 De elektroniske fodspor på jobbet. Om , internettet og GPS. Mange medarbejdere har adgang til en computer i arbejdstiden. Det gør mange arbejdsgange lettere, men det kan også koste dyrebare arbejdstimer. For adgang til internettet frister til overspringshandlinger, og på nettet har tiden det med at løbe rigtigt stærkt. For det andet skal arbejdsgiver altid huske at give medarbejderne besked, inden overvågningen starter. Informationspligten er opfyldt, hvis arbejdsgiver oplyser om tiltagene i generelle retningslinjer eller via virksomhedens personalepolitik. Men hvilke beføjelser har arbejdsgiveren egentlig til at følge med på skærmen? Og må arbejdsgiveren læse med, når medarbejderne sender s? Arbejdsgiver er inden for rammerne af persondataloven og eventuelle kollektive aftaler om kontrolforanstaltninger i sin gode ret til at overvåge medarbejdernes brug af internet og . Arbejdsgiver bør dog overveje visse forhold, inden overvågning sættes i værk. Det giver sig selv, at arbejdsgiver altid skal oplyse om den reelle grund til overvågningen. Udgangspunktet er med andre ord, at arbejdsgiver ikke må bruge oplysningerne til andre kontrolformål end dem, som medarbejderen har fået oplyst. Offentlige arbejdsgivere skal desuden anmelde kontrolordningen til Datatilsynet. For det første skal overvågningen have et sagligt formål. Det kan være alt fra systemdrift, sikkerhed og dokumentationskrav til kontrol med retningslinjer og internetpolitik. 10

12 Brevhemmeligheden Persondataloven giver ikke arbejdsgiver mulighed for at tilsidesætte straffelovens regler om brevhemmelighed. Brevhemmeligheden omfatter også medarbejderes private s, selv når en er sendt fra arbejdsmailen. Norrbom Vinding anbefaler derfor, at arbejdsgiver gør sine medarbejdere opmærksom på, at de enten skal holde sig fra at sende private s fra arbejdsmailen, eller at de i emnefeltet skal angive, at der er tale om privat post. 11

13 GPS Det er ikke kun på computeren, at medarbejderne efterlader sig elektroniske aftryk. Hvis medarbejderne har installeret en GPS i firmabilen, trækker den også en hale af spor, når bilen bevæger sig gennem landskabet. GPS en viser altså ikke kun føreren af bilen vej. Den kan også fungere som arbejdsgivers vejviser for, om medarbejderen har svinkeærinder på vejen eller holder tidlig fyraften. Selvom arbejdsgiver kan have en berettiget interesse i at vide, hvor medarbejderne befinder sig, når de udfører deres arbejde, er der også situationer, hvor det ikke er helt så indlysende. Derfor skal arbejdsgiver gøre op med sig selv, om overvågningen har et sagligt formål om overvågningen er nødvendig for at varetage arbejdsgivers berettigede interesser om disse interesser overstiger hensynet til medarbejdernes interesse i at undgå overvågning Er GPS en installeret for at guide chaufføren i den rigtige retning, vil arbejdsgiver som udgangspunkt ikke lovligt kunne anvende GPS en til at kontrollere og overvåge chaufførens færden. Er GPS en derimod også installeret i firmabilen med andre formål såsom kontrol skal medarbejderen informeres, inden overvågningen iværksættes. Når weekenden står for døren, bør arbejdsgiver indstille kontrollen, for medarbejderens fritid er som udgangspunkt fredet. Fodspor i sneen Når vintervejret raser, skal vejene ryddes og saltes. Helst inden sne og is har bidt sig fast på vejen. Men en kommune fornemmede, at ikke alt var, som det skulle være. Snevagten påstod godt nok, at han både havde ført tilsyn og saltet. Men da kommunen tjekkede GPS en, viste den noget andet. Og ved nærmere eftersyn kom flere uoverensstemmelser mellem snevagtens rapporter og GPS en for en dag. Kommunen bortviste medarbejderen og den faglige voldgift fandt bortvisningen berettiget. Tilkendegivelse fra faglig voldgift, august

14 Kapitel 6 Når arbejdsgiver er på medhør. Om telefon- og videoovervågning. Telefonaflytning kan lede tankerne hen på DDR og grå beton, men det er for unuanceret. Arbejdsgivere kan for eksempel bruge telefonaflytning som et helt legitimt coaching-instrument, når en ny telefonsælger skal oplæres. For telefonaflytning og registrering af telefonnumre gælder der følgende hovedregler: Straffeloven forbyder hemmelig aflytning af telefoner og telefonsamtaler mellem medarbejdere eller mellem medarbejdere og kunder. En hemmelig aflytning er karakteriseret ved, at ingen af samtaleparterne er klar over, at samtalen bliver aflyttet. Persondataloven kan komme i spil, hvis der for eksempel er tale om en digital optagelse af samtalen. Er aflytningen hemmelig, er det et brud på både straffeloven og persondataloven. Selvom en aflytning ikke er hemmelig, hvis én af parterne ved, at samtalen bliver aflyttet, er det ikke det samme, som at arbejdsgiver lovligt kan optage telefonsamtaler, hvis blot én deltager ved besked. Datatilsynet har derfor udtalt, at optagelse og lagring af telefonsamtaler som udgangspunkt kræver et samtykke fra alle, der registreres oplysninger om. Aflytning er ok i visse tilfælde Datatilsynet har udtalt, at det ikke kunne udelukkes, at en bank uden samtykke kunne optage og registrere de telefonsamtaler, som bankens dealere førte, når de handlede med valuta, aktier og obligationer. Datatilsynet mente nemlig, at banken havde en begrundet interesse i senere at kunne dokumentere, om der rent faktisk var blevet indgået en handel. Desuden vidste medarbejderne godt, at nogle samtaler blev optaget, og at denne praksis var kutyme i branchen. Datatilsynets udtalelse, januar

15 Men ét er optagelse af samtaler noget andet er kontrol med, hvilke numre der ringes fra og til. aftaler kan forpligte dem til for eksempel at drøfte sagen med samarbejdsudvalget. Det følger af en særregel i persondataloven, at hverken private eller offentlige arbejdsgivere automatisk må registrere, hvilke telefonnumre medarbejderne ringer til. Automatisk registrering er kun lovlig, hvis de sidste to cifre i telefonnummeret ikke bliver registreret. Datatilsynet kan dog undtagelsesvis give tilladelse til, at hele nummeret bliver registreret, hvis afgørende hensyn til private eller offentlige interesser taler herfor. Videoovervågning De fleste husejere er kede af at få ubudne gæster. Det samme gælder for virksomheder. I gamle dage skærmede man sig med en portvagt. I dag er portvagten ofte erstattet af et videokamera. Men det er ikke altid, at videoovervågningen er begrænset til indgangspartiet. Og hvad er så op og ned, når arbejdsgiver beslutter at bruge kameralinsen til at følge med i medarbejdernes færden? Det er op til arbejdsgiver at bestemme, om virksomheden skal videoovervåges. Det er en del af ledelsesretten. Nogle arbejdsgivere skal dog være opmærksomme på, at kollektive Under alle omstændigheder skal arbejdsgiver holde tungen lige i munden, for videoovervågning er reguleret af tv-overvågningsloven og persondataloven. Desuden spiller regler i straffeloven en rolle. Tv-overvågningsloven Arbejdsgiver har pligt til at informere medarbejderne, hvis der er installeret tv-overvågning på arbejdspladsen. Informationen kan skrives ind i personalepolitikken, den kan fremgå af intranettet eller af skilte. Det er ikke nok med jævne mellemrum at huske samarbejdsudvalget eller tillidsmanden på det. Som tommelfingerregel kan man sige, at alle, der færdes på virksomhedens gange, har krav på at vide, at de bliver overvåget. Derfor skal rengøringsfolk, der er hyret via et eksternt firma, have besked på lige fod med virksomhedens egne medarbejdere. Hjemmehjælperen skal også informeres, selvom arbejdet og overvågningen foregår i et privat hjem. Skjult tv-overvågning er med andre ord ikke en mulighed. Heller ikke hvis ledelsen har en begrundet mistanke om tyverier fra lageret, eller at en medarbejder fusker på sit kontor. I så fald må ledelsen gå til politiet. 14

16 Fanget på film Det gav anledning til en del omtale, da en pensionists søn monterede et videokamera i sin mors hjem for at få bekræftet sin mistanke om, at moderens hjemmehjælper stjal fra hende. Mistanken blev bekræftet, da optagelserne viste, at hjemmehjælperen tog 200 kr. fra pensionistens håndtaske. Politiet havde givet sønnen tilladelse til at sætte udstyret op. Ekstrabladet, juni 2011 Persondataloven Tv-overvågningsloven forpligter ikke arbejdsgiver til at fortælle medarbejderne, hvorfor man installerer tv-overvågning. Den pligt følger til gengæld af persondataloven. de oplysninger, som arbejdsgiver har indsamlet via tv-overvågning. Arbejdsgiver skal for eksempel sikre, at det kun er en snæver kreds, der har adgang til optagelserne. Persondataloven arbejder nemlig med en udvidet informationspligt, der betyder, at det ikke er nok, at arbejdsgiver sætter et skilt op. Arbejdsgiver skal også meddele baggrunden for overvågningen. Derudover skal overvågningen være saglig. Forebyggelse af tyveri bliver som oftest betragtet som en valid grund. Arbejdsgiver skal desuden være opmærksom på, at persondataloven stiller særlige krav til opbevaring og anvendelse af Straffeloven Når grundlaget er i orden, og teknikerne skal til at installere, er det vigtigt at huske, at nogle rum ikke må overvåges. Det gælder hovedsageligt toiletter og omklædningsrum. Det kan nemlig være i strid med straffelovens forbud mod blufærdighedskrænkelse. Beskyttelsen af privatlivets fred kan også være aktuel andre steder på arbejdspladsen. Som regel vil der eksempelvis ikke være noget sagligt behov for at overvåge kantiner og spisestuer. 15

17 Smugkiggeri fra sofaen I Matas står kønne kvinder bag disken. Men make-up holder ikke hele dagen. Derfor friskede en medarbejder diskret sin lipgloss op i butikken. Det opfangede chefen, som fulgte med på et overvågningskamera hjemmefra. Episoden resulterede i en opsigelse, for det var imod butiksreglementet, at medarbejderne sminkede sig i butikken. Det kostede arbejdsgiveren kr. ved Sø- og Handelsretten, fordi overvågningen ikke blev brugt til sit oprindelige formål tyverisikring, men til at overvåge en medarbejder. Og det er i strid med persondataloven. Sagen kostede yderligere en bod på kr. ved Arbejdsretten, fordi overvågningen var uforenelig med en kollektiv aftale. Dom fra Arbejdsretten, marts 2007 Dom fra Sø- og Handelsretten, december

18 Kapitel 7 Når morgenfesten slutter brat. Om alkohol-, narko- og helbredstest. Det er arbejdsgivers opgave at sikre, at medarbejderne har et sikkert arbejdsmiljø. Det betyder ikke kun, at virksomheden skal stå inde for, at maskinerne er ordentligt vedligeholdt og sikkerhedsmæssigt up to date. Et trygt arbejdsmiljø kræver også, at folkene, der betjener maskinerne, er ved deres fulde fem, når de sidder ved styrepulten. Derfor bruger nogle brancher alkohol-, narkotika- og helbredstest for at være helt sikre på, at de medarbejdere, der udfører betydningsfulde opgaver, er kampdygtige. Arbejdsretten Udgangspunktet er, at retten til at iværksætte forebyggende kontrolforanstaltninger følger af ledelsesretten. Derfor er det også ledelsesretten, der sætter rammerne for, hvordan arbejdsgiveren kan føre kontrollen ud i livet. Men blandt andet på DA/LO-området og på det kommunale område er retten til at iværksætte kontrolforanstaltninger reguleret ved kollektiv aftale. Det ligger blandt andet i de nævnte aftaler, at udgangspunktet er, at arbejdsgiveren skal underrette medarbejderne om nye kontrolforanstaltninger, senest 6 uger inden de iværksættes. Det giver visse udfordringer for den arbejdsgiver, som pludselig har behov for at tjekke, om mistanken om, at medarbejderen er mødt ind i beruset tilstand, holder vand. Derfor er det godt at vide, at det er ledelsesretten og ikke de kollektive aftaler om kontrolforanstaltninger der sætter grænserne for kontrollen, når den iværksættes på basis af en konkret mistanke. Kontrollen må ikke være krænkende for medarbejderen. Den må heller ikke være til nævneværdig ulempe for medarbejderen. Og almindelige proportionalitetsovervejelser betyder, at kontrollen skal være saglig, rimeligt begrundet og have et fornuftigt formål. 17

19 Sikkerhed var ikke det rene gas Mærsk Olie & Gas A/S har mange medarbejdere på boreplatforme i Nordsøen. For at sikkerheden skal være i top, bliver medarbejderne testet for alkohol- og narkotikapåvirkning. Resultaterne bliver registeret, hvis de er positive. Den procedure gav Datatilsynet grønt lys for, fordi registreringen af oplysningerne var nødvendig for at sikre medarbejdernes egen sikkerhed og deres kollegers. Datatilsynets årsrapport, 2003 Persondataretten Ud fra en persondataretlig betragtning vil data, der stammer fra alkohol- eller narkotest, være følsomme oplysninger. Det betyder, at de strenge krav til behandling af følsomme oplysninger skal være opfyldt på lige fod med den sædvanlige sagligheds- og proportionalitetsforpligtelse. Nogle virksomheder udfører så betroede opgaver, at lovgivningen bestemmer, at de skal leve op til bestemte sikkerhedskrav. Sikkerheden på danske skibe er for eksempel reguleret i et særligt regelsæt. I sådanne situationer er det nødvendigt, at arbejdsgiver behandler testresultater fra alkoholog narkoprøver, og det har derfor også klar hjemmel efter persondataloven. I andre tilfælde skal arbejdsgiver kunne argumentere for, hvorfor det er sagligt og nødvendigt i den konkrete situation. Det kræver en anmeldelse til Datatilsynet, hvis data fra alkohol- eller narkotest skal behandles. Og private arbejdsgivere skal sikre sig en tilladelse, inden de går i gang.! Norrbom Vinding bemærker at oplysninger om sygefravær ikke anses for helbredsoplysninger. Og at det ikke kræver tilladelse fra Datatilsynet, hvis en arbejdsgiver fører almindelige sygefraværsstatistikker. 18

20 Kontrol i spandevis En murermester havde en konkret mistanke om, at en af hans elever var påvirket af narko. Derfor bad han eleven om at tisse i en spand, så urinen kunne testes. Men fordi spanden ikke var rengjort, og testmetoden havde fejlkilder, var testen gennemført så uprofessionelt, at det var misbrug af ledelsesretten, da murermesteren ophævede uddannelsesaftalen på baggrund af testen. Dom fra Arbejdsretten, februar 2011 Fit for fight? Arbejdsgivere er bedst tjent med sunde og raske medarbejdere. Det rent arbejdsretlige udgangspunkt er da også, at arbejdsgivere kan inddrage helbredsoplysninger, i det omfang oplysningerne har konkret betydning for ansættelsesforholdet. Men oplysninger om helbred og sygdom betragtes af langt de fleste som meget private. Derfor kategoriseres de som følsomme i persondataloven. Og derfor eksisterer der også specifik lovgivning om netop helbredsoplysninger. Helbredstest er som udgangspunkt reguleret af helbredsoplysningsloven. Loven forbyder arbejdsgivere at kræve, at jobansøgere skal gennemgå en almen lægeundersøgelse. Et krav om en lægeundersøgelse er kun lovligt, hvis undersøgelsen skal sikre, at en ansøger har et helbred, der kan tåle de særlige opgaver, der er knyttet til en specifik jobbeskrivelse. Arbejdsgivere må naturligvis gerne tilbyde medarbejderne helbredsundersøgelser for at forebygge arbejdsrelaterede lidelser eller forbedre arbejdsmiljøet. Men de gode intentioner gør det ikke alene. Samtykke fra medarbejderne må der til. Når testene er udført, og resultaterne ruller ind, kommer persondataloven i spil. Den regulerer med sine skærpede krav til behandling af følsomme oplysninger den videre registrering og behandling af helbredsoplysningerne. Behandling af disse oplysninger kræver også, at arbejdsgiver anmelder registreringen til Datatilsynet, og at private arbejdsgivere får tilladelse. 19

21 Kapitel 8 Blæs i fløjten. Om whistleblowerordninger. Medarbejdere kan nogle gange helt ufrivilligt komme til at ligge inde med følsomme oplysninger, som virksomheden vil have gavn af at kende til. Og hvad gør man så, når samvittigheden nager? For sæt nu det får konsekvenser, hvis man sladrer! Med en whistleblowerordning giver virksomheder medarbejderne mulighed for at føle sig trygge, når de henvender sig. I USA er det implementeret ved lov, at virksomheder over en vis størrelse skal have et whistleblowersystem. I Danmark er det valgfrit. Whistleblowersystemet skal være et frivilligt alternativ til normale kommunikationsveje i virksomheden. Der må kun indberettes alvorlige forseelser. Det vil sige forseelser, der har betydning for virksomheden som helhed eller for enkeltpersoners liv eller helbred. Medarbejderne skal informeres om systemets funktion og indretning, og der skal fastsættes procedurer for håndtering af oplysningerne. Sletterutiner skal overvejes, herunder hvad der skal ske med de indsamlede oplysninger. Hvis en virksomhed påtænker at oprette en whistleblowerordning eller allerede har iværksat projektet, skal man være opmærksom på, at whistleblowersystemer skal indrettes i overensstemmelse med persondataloven og kræver tilladelse fra Datatilsynet. Derfor skal systemet indrettes i tråd med Datatilsynets retningslinjer, der i hovedsagen går på følgende: Er virksomheden i et koncernforhold, må forholdet mellem moder- og datterselskaber afklares. Hvem er ansvarlig? Og hvor i verden er selskaberne placeret? Overføres oplysninger til et tredjeland, skal man være opmærksom på persondatalovens særlige regler på området i forbindelse med ansøgning til og tilladelse fra Datatilsynet. 20

22 ? Vidste du at ultimo januar 2012 har 72 danske virksomheder fået tilladelse til at oprette et whistleblowersystem? Datatilsynets fortegnelse, januar

23 Kapitel 9 mit hjem er min fæstning Om overvågning af hjemmearbejdspladsen Persondataloven definerer, hvor vide rammer arbejdsgiver har til at følge medarbejdernes færden, når de er på arbejde. Men hvordan forholder det sig, hvis arbejdsgiver ønsker at følge med på sidelinjen, når medarbejderen arbejder hjemme? Hvis arbejdsgiver har stillet en hjemmearbejdsplads til rådighed, kan arbejdsgiver langt hen ad vejen benytte sig af de samme overvågningsredskaber som på selve arbejdspladsen. Kontrollerer arbejdsgiver s og internet på kontoret, kan den samme overvågning udstrækkes til hjemmearbejdspladsen, hvis medarbejderen er på nettet via sin arbejdsopkobling. Surfer medarbejderen rundt på sin private computer via en privat opkobling, må andre retningslinjer naturligvis gælde. For fritiden er medarbejderens egen. Er der tale om overvågning, som kræver arbejdsgivers fysiske tilstedeværelse for eksempel, hvis der skal installeres teknisk udstyr kan arbejdsgiver næppe kræve adgang uden medarbejderens samtykke. Derfor vil medarbejderen trods alt have større privatlivsbeskyttelse bag hjemmets fire vægge.! Norrbom Vinding anbefaler at virksomheder, der tillader deres medarbejdere at bruge arbejdscomputeren til private gøremål, fastlægger retningslinjer for, hvad medarbejderne må og ikke må. Det kan forebygge en konflikt, inden den opstår. 22

PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN

PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN Indhold Kapitel 1 ARBEJDSRET OG PERSONDATARET 2 Om at befinde sig i et krydsfelt Kapitel 2 LANDKORT OVER LOVGIVNINGEN 3 Om persondataloven og de beslægtede

Læs mere

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondata og HR hverdagens udfordringer Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondataretlige udfordringer og HR Indhentelse af oplysninger om ansøgere Personalesagen Kontrol og overvågning af medarbejdere

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

HR-netværksmøde 29. maj 2017 ISOBRO

HR-netværksmøde 29. maj 2017 ISOBRO HR-netværksmøde 29. maj 2017 ISOBRO 1 31/05/17 novi-attorneys.com HR-netværk ISOBRO Program 1. Velkommen og præsentation 2. Rekrutteringsfasen indsamling af information 3. Ansættelsessamtalen hvad må man

Læs mere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere HR og ansættelsesret - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere Advokat Sussi Skovgaard-Holm Advokatfuldmægtig Stine Kenneth Larsen Dansk Industri Bliv skarp på, hvornår

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen 2 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N 1. Indledning 1.1 Når du søger en ledig

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Persondata og forvaltningsret Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Generelt Temaet eksemplificeret via en ansættelsessag Den juridiske ramme Forløb omkring ansættelse i

Læs mere

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Aarhus, den 3. november 2016 Agenda 2 1. Er det et lovkrav? 2. Er der behov for en whistleblowerordning for offentlige myndigheder? 3. Juridiske udfordringer

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. FORMÅL... 3 3. IVÆRKSÆTTELSE AF KONTROLFORANSTALTNINGER...

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET?

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? FORSYNINGSTRÆF 2016 - BEHANDLING AF PERSONDATA Line Markert, advokat Egil Husum, advokat 4. og 11. februar 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? side 2 Er persondataretten relevant for forsyningsselskaber?

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 348-201300 KSO/kso 29.10.2017 Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 1. Indledning Fonden Musikkens Hus og Musikkens Spisehus ApS

Læs mere

Tjekliste i relation til behandling og sletning af medarbejderes persondata

Tjekliste i relation til behandling og sletning af medarbejderes persondata Tjekliste i relation til behandling og sletning af medarbejderes persondata Dette dokument indeholder en beskrivelse af arbejdsgivers opgaver med orientering om og understøttelse af medarbejdernes rettigheder,

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering

fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering INDHOLD Indledning 3 Stillingsannoncen 4 Ansættelsessamtalen og de forbudte spørgsmål 6 Rekruttering og persondata 7 Referencer, personlighedstest,

Læs mere

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende HR Dokumenter Forlaget Andersen A/S 6.1 Introduktion Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab jej@lett.dk Indhold Denne artikel har følgende 1. Indledning 2. Persondataloven gældende regler

Læs mere

Indhentning af straffeattester

Indhentning af straffeattester Indhentning af straffeattester - ved ansættelser på børne- og ungeområdet 1) Indledning Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister trådte

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Værd at vide om GPS Overvågning Indsamlet oplysninger Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Persondataloven Mobiltelefoner Datatilsynet Sag i Arbejdsretten Saglig driftsmæssig begrundelse Givet samtykke

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO TV-OVERVÅGNING Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO INDHOLD 1. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO...3 Definition Formål 2. Lovgivning...4 Hvad omfatter TV-overvågningsloven?

Læs mere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere MAJ 2008 INDHOLD HR-området er reguleret af persondataloven 1 Persondatalovens begreber

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

FÅ STYR PÅ PERSONALEADMINISTRATION OG HÅNDTERINGEN AF PERSONOPLYSNINGER I MINDRE VIRKSOMHEDER

FÅ STYR PÅ PERSONALEADMINISTRATION OG HÅNDTERINGEN AF PERSONOPLYSNINGER I MINDRE VIRKSOMHEDER FÅ STYR PÅ PERSONALEADMINISTRATION OG HÅNDTERINGEN AF PERSONOPLYSNINGER I MINDRE VIRKSOMHEDER V/ Souschef, advokat jannie merete pedersen og overenskomst, advokat Camilla Mondrup topp, Dansk erhverv 24.

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INVITATION TIL MORGENMØDE HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR...... HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET SÆTTE FOKUS PÅ: Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med en medarbejders

Læs mere

Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Hvordan sikrer I, at medarbejderne iagttager og overholder IT-sikkerheden?

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

WHISTLEBLOWER-ORDNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

WHISTLEBLOWER-ORDNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR WHISTLEBLOWER-ORDNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Ved partner Mette Klingsten, advokat Marie Albæk Jacobsen og advokatfuldmægtig Tue Trier Bing Hvad er whistleblowing? Hvad er en whistleblower-ordning? 2

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

HARLØSE SKOLE Harløse skoles retningslinjer for brug af elektroniske devices. devices Elevdel Regler for de elektroniske devices: skal IT-ansvarlig

HARLØSE SKOLE Harløse skoles retningslinjer for brug af elektroniske devices. devices Elevdel Regler for de elektroniske devices: skal IT-ansvarlig HARLØSE SKOLE Harløse skoles retningslinjer for brug af elektroniske devices. På Harløse skole indgår brug af elektroniske devices i hverdagen både i undervisningen og som pauseaktivitet for adskillige

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden Facebook på jobbet Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret

Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret Martin Gras Lind Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret med sserlig fokus pä databeskyttelse, kontrol og overvägning i den private sektor Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning www.centex.dk Ny persondataforordning Flere virksomheder betragter ikke deres persondata som et must. Det kan være at det ikke er set som et forretningskritisk område, og derfor

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Gennem en længere periode havde der været en alvorlig arbejdskonflikt mellem kranførerne og ledelsen på Aarhus Havn

Gennem en længere periode havde der været en alvorlig arbejdskonflikt mellem kranførerne og ledelsen på Aarhus Havn SMS-sagen København, den 9. november 2016 SMS-sagen baggrund Gennem en længere periode havde der været en alvorlig arbejdskonflikt mellem kranførerne og ledelsen på Aarhus Havn I forbindelse med en kranførers

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Det skal du have styr pa inden 2018

Det skal du have styr pa inden 2018 Det skal du have styr pa inden 2018 Nedenfor kan du få et overblik over, hvad din virksomhed skal have styr på inden den ny persondataforordning træder i kraft. Dataansvarlig eller databehandler I persondatalovens

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Gældende regler i persondataloven I dag er det den danske persondatalov, der beskriver reglerne for, hvordan personoplysninger må indsamles, opbevares

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Privatlivspolitik for Hjernesagen

Privatlivspolitik for Hjernesagen Privatlivspolitik for Hjernesagen Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt Når du bliver medlem hos Hjernesagen, så giver du os en række personlige oplysninger, som vi skal behandle ansvarligt.

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere