Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl (internt møde kl )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl. 13.00 17.00 (internt møde kl.10.30 12.00)"

Transkript

1 Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl (internt møde kl ) Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Alex Henriksen Område 1 Jan Nedza Område 2 John Pedersen Område 3 Henrik Korsholm Område 4 Keld Pedersen Område 5 Henrik Nielsen Område 6 Leif Stonor Nielsen Område 7 Peter Larsen Område 8 Jim Schou Larsen Område 9 Paul Baunkjær Område 10 Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Per Hyttel Naturstyrelsen Mads Flinterup Sekretariatet Referent: Jytte Harder Sekretariatet Afbud: DAGSORDEN Velkomst og godkendelse af dagsorden v./naturstyrelsen Orientering fra sekretariat Koordinatorens rolle Drøftelse omkring profilering af registret Feed back fra koordinatorerne omkring hundeførere optaget i Det kommende stormøde Drøftelse af klumme på hjemmeside Drøftelse af debatindlæg på hjemmesiden Eventuelt, herunder kommende møder Velkomst og godkendelse af dagsorden v. /Naturstyrelsen Dagsorden er udsendt til mødedeltagerne pr. mail den 7. februar Dagsordenen indstilles til godkendelse. 1

2 Der fremkom ønske om yderligere to punkter til dagsordenen, der blev udvidet med disse punkter (pkt og ). Dagsordenen herefter godkendt Orientering fra Sekretariat Der vil fra Sekretariat ske orientering om følgende punkter: a) Koordinatorerne orienteres om Udvalgets planlagte seminar med drøftelser omkring forventningsafstemninger samt udvalgets fremtidige konstruktion. (ULO) b) Handlingsplan for de kommende års schweissarbejde. (ULO) c) Opfølgning på Trafikarbejdsgruppens rapport (ULO) d) Kommissorium for ny arbejdsgruppe Faglighed, Kvalitet og synlighed (ULO) e) Status for ny hjemmeside (MF) f) Reklamation dragter (MF) g) Nyt koncept for efteruddannelsen 2013 (PHY) h) Fremtidig forsikring af schweisshunde (ULO) i) Status, DVC Mulighed for til- og framelding på sms ordning v./dvc (MF) j) Kørselsbemyndigelse (ULO) k) Diverse sager behandlet af Sekretariatet (MF) l) Rammebeløb til lokalmøder m) Eftersøgningssæson 12/13 Til orientering. a) Med baggrund i drøftelser på sidste Schweissudvalgsmøde samt med udgangspunkt i de formalia, der eksisterer for schweissarbejdet orienterede Ulrik Lorenzen kort om et planlagt seminar mellem Udvalg og Sekretariat den 22. marts. Et udarbejdet notat fra Styrelsen omkring de formalia, der p.t. eksisterer for schweissarbejdet, og som lægger til grund for drøftelserne, kan ses som bilag 4 til referat fra Schweissudvalgsmødet den 1. februar. b) Da målsætninger/visioner i den nuværende handlingsplan fra 2011 endnu ikke er tilendebragt har Schweissudvalget besluttet at udsky- 2

3 de processen med udarbejdelse af en ny handlingsplan og i stedet arbejde videre med de mål, der er sat i den eksisterende. c) På baggrund af Trafikarbejdsgruppens anbefalinger har sekretariatet udarbejdet et notat, som hermed danner baggrund for de videre drøftelser internt i Naturstyrelsen. Der vil blive orienteret løbende i sagen. d) Udvalget besluttede på mødet den 1. februar at igangsætte arbejdsgruppen Faglighed, kvalitet og synlighed. John Pedersen er udnævnt som formand og et kommissorium er under udarbejdelse. e) Naturstyrelsen har ekstraordinært bevilget kr til fornyelse af Schweiss-hjemmesiden. Der arbejdes på en offentliggørelse primo marts. Der modtages stadig gerne foto-materiale fra hundeførere hertil. f) Producenten af dragten har erkendt den utilstrækkelige kvalitet af bukserne. Der forventes en ny sending af bukser snarest. Der er ikke modtaget reklamationer over hverken jakke eller fleecetrøje. g) Efteruddannelsen 2013 afholdes april i Oksbøl. Foreløbige emner til program er; Kronvildtforvaltning/-eftersøgning, rekvirentfokus, samt fremtidig kvalitetssikring af registret. Ovennævnte præsenteres på stormødet, men eventuelle øvrige forslag til emner kan meddeles sekretariat snarest. Der fremkom forslag til fremover at ændre tidspunktet for efteruddannelse, således denne ikke hvert år afholdes medio april. Dette blev noteret. h) Ulrik Lorenzen oplyste, at en strategi for fremtidig forsikring af schweisshunde var blevet drøftet i Udvalget. Kulanceordningen har indtil videre fungeret upåklageligt, men Udvalget anså denne ordning for usikker og havde besluttet sig for at anbefale Naturstyrelsen at arbejde hen mod en permanent ordning. Dette forudsætter en ændring i udbudsmaterialet til de kommende forhandlinger omkring jagttegnsforsikringen samt en ændring i jagttegnsbekendtgørelsen. NST har på baggrund af ovennævnte igangsæt det indledende arbejde i Naturstyrelsen med henblik på en mere formaliseret ordning i fremtiden. i) På baggrund af et afholdt møde mellem Dyrenes Vagtcentral (DVC) og Sekretariatet var det blevet konstateret, at DVC ofte må ringe forgæves til et stort antal hundeførere, mere udtalt i visse områder end andre, før det er muligt at rekvirere en hundefører, der er klar til at rykke ud. Der var derfor et stort ønske fra DVC til, at alle hundeførerne tilslutter sig den SMS ordning, der giver mulighed for at 3

4 til- og framelde sig via SMS. En instruktion omkring dette er under udarbejdelse fra DVC. Der blevet udtrykt bekymring for, at en sådan ordning måske kunne indebære, at antallet af tilgængelige hundeførere i visse perioder (både af bevidste og ubevidste handlinger) måske ville blive væsentligt reduceret, men da kortet vil blive offentligt tilgængeligt, håbes der på en vis selvjustits. Mads Flinterup påpegede endvidere, at SMS ordningen kun omfattede rekvireringer fra DVC. Der vil stadig kunne modtages opkald fra Falck, Politi, bilister m.v., selvom man har meldt sig ud hos DVC. Koordinatorerne var enige om, at tilbyde DVC denne service og opfordrede sekretariatet til fremover i kursusmaterialet til nye hundeførere at påpege vigtigheden af parathed. Hundeførerne orienteres om ovennævnte på stormødet. j) Da det er klarlagt, at Skat på forlangende skal have adgang til baggrundsmateriale, før udbetaling af kørepenge efter Statens høje takst kan finde sted, er der behov for, at der årligt udstedes en personlig kørselsbemyndigelse til alle hundeførere. Dette sker for at beskytte den enkelte hundefører. Sekretariat udsteder og opbevarer disse bemyndigelser, som vil kunne rekvireres, såfremt en hundefører anmodes af SKAT herom. Hundeførerne opfordres til fremover at føre kørselsregnskab. Sekretariatet orienterer herom på Stormødet. k) Sekretariatet orienterede om sager af principiel karakter, der var blevet behandlet, heriblandt et spørgsmål omkring erstatningsansvar ved trafikeftersøgninger på motorvej samt tilladelse til færdsel i krybespor på motorvej. Der afventes svar fra de pågældende myndigheder. Når svar foreligger, vil disse blive formidlet videre på hjemmesiden. En sag, hvor en hundefører var nægtet adgang af en bevæbnet mand, og hvor politiet efterfølgende havde afvist at optage en anmeldelse, er nu anket. Her vil, når et resultat af anken foreligger, ligeledes bliver orienteret om sagens udfald. l) Sekretariatet kunne oplyse, at rammebeløb pr. hundefører til lokalmøder i lighed med sidste år er på kr. 200,- m) Mads Flinterup kunne oplyse, at så godt som alle hundeførere i år havde overholdt indrapporteringsfristen. Der blev udleveret bilag til koordinatorerne over samtlige hundeføreres eftersøgninger med fordeling af jagt og trafikeftersøgninger. Endnu engang en stigning i jagteftersøgningerne, denne gang på 5% i alt Antallet af trafikeftersøgninger var i perioden på

5 Koordinatorens rolle Naturstyrelsen ønsker en tættere og mere direkte dialog med hundeførerne, og i den forbindelse står koordinatorernes rolle helt centralt. Det er derfor vigtigt, at der er enighed om koordinatorernes rolle, således at vores schweissverden kommer til at fungere som en åben og effektiv organisation. Koordinator Alex Henriksens indlæg på sidste koordinatormøde var et godt skridt i denne udvikling. Til drøftelse. Ulrik Lorenzen efterlyste indspil fra koordinatorerne til, hvad der kan optimere samarbejdet mellem Naturstyrelsen og koordinatorerne. Der fremkom ønske om mere synlighed, evt. ved lejlighedsvis deltagelse i lokalmøderne. Det blev der udtrykt stor forståelse for, og det kunne i øvrigt meddeles, at der allerede var planlagt møde i område 4, hvor Ulrik Lorenzen deltog. Der fremkom under punktet endvidere ønske fra koordinatorerne om, at forlænge valgperioden for koordinatorer fra 1 til 2 år. Valg i lige kredse i lige år i ulige kredse i ulige år. Det var der bred tilslutning til, og sekretariatet foreligger forslaget for Schweissudvalget, for at få deres råd desangående. Med opbakning fra udvalget vil proceduren være ændret med virkning fra først kommende Stormøde. Retningslinjer for koordinatorer opdateres efterfølgende. Endvidere blev der udtrykt forvirring omkring hhv. koordinatorrepræsentantens og hundeførerrepræsentantens rolle i Schweissudvalget. Hertil oplyse Ulrik Lorenzen, at dette var et af de punkter, der ville blive taget op på Udvalgets Seminar. Endelig udtrykte Henrik Korsholm et ønske om en åben og fordomsfri dialog mellem alle organisationens instanser. Jens Bjørn Andersen opfordrede koordinatorerne til at udnytte muligheden for at profilere schweissarbejdet for jægerne på Danmarks Jægerforbunds kredsmøder samt på JKF-møderne. På given foranledning vil Ulrik Lorenzen genopfriske tidligere melding til statsskovdistrikterne om at knytte forbindelse til schweisskoordinatorerne med invitation til at deltage i lokale Jægerfora, etablering af følordning m.v Drøftelse omkring profilering af registret 5

6 Til brug for messer, dyrskuer m.fl. har der været efterlyst materiale til blikfang og til uddeling. Der har været rejst ønsker i forhold til Roll up s og til en folder. Der ønskes en drøftelse af behov samt snitflade i forhold til formidlings arbejde i regi af Dansk Schweisshundeforening. Sekretariatet oplyste, at der på dette års budget ikke var afsat midler til profilering. Udvalgsmedlem Jens Bjørn Andersen opfordrede til udarbejdelse af en strategi for området, og da der efter en del drøftelser omkring forskelligt PR-materiale tydeligt viste sig, at der var et stort behov herfor, blev det besluttet, at emnet omkring profilering medtages i det nye kommissorium, der er under udarbejdelse til arbejdsgruppen Faglighed, kvalitet og synlighed med henblik på afsættelse af midler hertil på budget Feed back fra koordinatorerne omkring hundeførere optaget i 2012 (Bilag 1 ) Der afholdes 1-dags kursus for hundeførere optaget i 2012 den 12. marts 13. Der ønskes tilbagemelding fra koordinatorerne omkring ovennævnte hundeførere. Alle koordinatorer gav en kort status omkring de nye hundeføreres debut i registret. Overvejende positive tilbagemeldinger, hvor de nye har fået etableret et godt samarbejde med de øvrige hundeførere Det kommende Stormøde Drøftelse: Koordinatorerne anmodes om at komme med forslag til emner til drøftelse på det kommende stormøde den 2. marts. Til yderligere drøftelse. Per Hyttel redegjorde kort for de emner, sekretariatet havde planlagt som orienteringspunkter til Stormødet samt om det planlagte indslag 6

7 med en sjællandsk hundefører, som var blevet nægtet adgang af en bevæbnet mand. Koordinatorerne udtrykte et ønske omkring diskussion af klummen Skyd først slip bagefter. Endvidere skulle der afholdes valg af hundeførerrepræsentant til Schweissudvalget. Lars Knudsen genopstiller til posten Drøftelse af klumme på hjemmesiden Drøftelse af et indlæg på hjemmesiden Skyd først- slip bagefter Til yderligere drøftelse. På vegne af en hundefører i område 8 forespurgte Peter Larsen hvorvidt det at undlade at medbringe skydevåben på eftersøgning ville kunne medfører inddragelse af legitimationen. Ulrik Lorenzen oplyste at tilbagekaldelse af legitimationskort er den sidste udvej, såfremt hundeførere ikke følger regler og retningslinjer, som danner rammen om registret. Normalt vil man dog tilrettevise hundeførere, og kun ved grove gentagelses tilfælde skride til tilbagekaldelse af legitimationen. Fra koordinatorside var der bred opbakning til budskabet om, at en legitimeret hundefører naturligvis medbringer skydevåben under eftersøgning Drøftelse af debatindlæg på hjemmesiden Drøftelse af indlæg fra hundefører på debatsiden. Til yderligere drøftelse. Koordinatorerne tog alle afstand fra det bragte indlæg, hvor navngivne hundeførere var hængt ud. Sekretariatet oplyste, at der ikke var planer om på Registrets hjemmeside at reagere på indlægget. 7

8 Eventuelt Der var fra den fynske koordinator forespørgsel omkring mulig deltagelse i hygiejnekurser. Behov undersøges og drøftelse kan finde sted i arbejdsgruppe Faglighed, kvalitet og synlighed. Møder 2013 Følgende møder er planlagt: Mødetid Mødested Stormøde 2013 Lørdag den 2. marts 2013 Fjelsted Skovkro, Fyn Schweisskoordinatormøde Torsdag den 22. august 2013 Kalø, Rønde Schweissudvalgsmøde Mandag den 16. september 2013 Middelfart Schweissudvalgsmøde Januar/februar 2014 Schweisskoordinatormøde Februar 2014 Stormøde 2014 Marts

Afbud: Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Schweissudvalget (Hundeførerrepræsentant) Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget (Danmarks Jægerforbund)

Afbud: Ulrik Lorenzen Naturstyrelsen Schweissudvalget (Hundeførerrepræsentant) Jens Bjørn Andersen Schweissudvalget (Danmarks Jægerforbund) REFERAT fra Schweisskoordinatormøde 1-12 Tid: fredag den 17. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Alex Henriksen Område 1 Jan Nedza Område 2

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål.

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål. Handlingsplan for Schweissudvalget Schweissudvalgets handlingsplan skal ses som et arbejdsredskab for udvalget, hvor udvalget finder sit grundlag for prioriteringer. Handlingsplanen er inddelt i tre områder;

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere