Sociologisk Sommerhøjskole 2015 Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociologisk Sommerhøjskole 2015 Program"

Transkript

1 Sociologisk Sommerhøjskole 2015 Program Tirsdag 23/6 Onsdag 24/6 Torsdag 25/6 Fredag 26/6 Lørdag 27/6 8:00 8:30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad 8:30 9:30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 9:30 12:00 Fællesarrangement: Arkæologisk sociologisk tur til Fugledegård Workshop 3: Rasmus Munksgaard Andersen: DigitaleMetoder Teoretiske Perspektiver, Etiske Udfordringer og Cipheretik Workshop 4: Pia Heike Johansen: Landet i opbrud Workshop 7: Anton Grau Larsen og Anders Trolle: I et kvantitativt krydsfelt Eksplorative og økonometriske metoder Workshop 8: Pelle Korsbæk Sørensen og Erik Mygind du Plessis: Kritik i arbejdslivet: nydelse, indignation og frygtløs tale 12:00 13:00 Frokost Frokost Frokost Farvel 13:00 16:00 16:00 17:00 Ankomst og indkvartering 17:00 18:00 Fælles intro Workshop 1: Marlene Spanger: Globale omsorgskæder Workshop 2: Christian Hjortkjær: "Altsaa: at staae ene ved en Andens Hjælp Kierkegaards diagnose af diagnosesamfundet Workshop 5: Lasse Suonperä Liebst: På sociologisk ekskursion i byrumsmaskinen Workshop 6: Kristian Karlson: Statistisk walk-through: Evidens, effekt og statistisk kontrol Fri Fri Fri Workshop 9: Kaveh Shamshiri-Petersen: Militærsociologi 18:00 20:00 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Workshop 10: Jakob Arnoldi: Finanskrisen og Økonomisk Sociologi Fællesarrangement 20:00 22:00 Sankt Hans Aften Foredrag v/ Carsten Bagge Laustsen: Terror Radiobiograf Fest

2 Foredrag Terror v/ Carsten Bagge Laustsen Den islamiske terrorisme blev i forlængelse af angrebet den 11. september 2001 udpeget som den væsentligste sikkerhedstrussel mod den vestlige verden. Vi fik, også i Danmark, terrorpakker, bl.a. med særlige skærpede strafferammer for terror, der betød, at det, vi tidligere havde forstået og behandlet som kriminalitet, nu faldt i en helt ny kategori. Med udgangspunkt i sin bog, Terror, tager Carsten Bagge Laustsen i dette foredrag en række kritiske spørgsmål op, herunder; Hvad er terror, og hvordan bruges terrortruslen politisk? Er angsten for terror overdrevet? Hvordan påvirker terroren og terrorbekæmpelsen vores samfund? Undergraver vi i vores forsøg på at beskytte demokratiet de selv samme værdier, som vi forsøger at forsvare? Igennem besvarelsen af disse presserende spørgsmål reflekterer Bagge Laustsen over fænomener som frygt, sikkerhed, civilisation og undtagelse begreber, der igen synes aktuelle set i lyset af begivenhederne d. 14. februar, hvor den danske terrortrussel abrupt blev en meget virkelig og nærværende størrelse. Workshop 1 Globale omsorgskæder v/ Marlene Spanger I denne workshop vil Marlene Spanger diskutere det teoretiske netværksbegreb globale omsorgskæder, som blev introduceret af Arlie Hochschild i 2000, og som sidenhen er blevet gentænkt og videreudviklet af en række køns- og migrationsforskere (Nicola Yeates 2009, Pavati Raghuram, Lise Widding Isaksen 2006 etc.). Global omsorgsteori indfanger og problematiserer, hvorledes betalt og ubetalt omsorg finder sted på globalt plan gennem personlige, transnationale forbindelser. I workshoppen vil vi særligt fokusere på de kvindelige migranter, der udfører omsorgsarbejde som for eksempel sygeplejersker eller au pairs, og som samtidig har omsorgsforpligtigelser over for familiemedlemmer i det samfund, de kommer fra. Med fokus på transnationalisme vil vi diskutere og undersøge, hvordan migranter og deres efterladte familiemedlemmer i afsendersamfundet sammen skaber transnationale relationer gennem besøg, økonomiske, sociale, kulturelle og følelsesmæssige forbindelser. Endvidere vil vi også fokusere på, hvordan der i disse transnationale processer skabes nye identiteter og tilhørsforhold. Workshop 2: Altsaa: at staae ene ved en Andens Hjælp Kierkegaards diagnose af diagnosesamfundet v/ Christian Hjortkjær I en tid, hvor den kritiske sociologi synes at være det eneste værn mod selvudviklingsevangeliet i privatliv og arbejdsliv, er det pludseligt blevet markant, når en psykologiprofessor siger: Stå fast. han bliver på det nærmeste udråbt som en negativ kætter i den positive wellness-sump. Christian Hjortkjær vil med denne workshop oplæg forsøge at kvalificere debatten med et kierkegaardsk korrektiv til sociologiens blinde vinkler. Målet for workshoppen er en dybdegående diskussion af et filosofisk og sociologisk standpunkt mellem selvudvikling og selvafvikling, mellem psykologi og sociologi, mellem at være enestående og at stå ene.

3 Workshop 3 DigitaleMetoder Teoretiske perspektiver, etiske udfordringer og Cipheretik v/ Rasmus Munksgaard Andersen Big Data, Digitale Metoder og nye lokaliteter for sociologisk feltarbejde giver store løfter, og feltet giver mulighed for nytænkning og videreudvikling af sociologisk teori og etisk praksis. Med udgangspunkt i forskning i sorte markeder for stoffer online skal vi diskutere kvantificeret diskursanalyse, de etiske udfordringer i Big Data TM og glæderne ved stærk kryptografi i lyset af den sikre kommunikations nylige død. Workshop 4 Landet i opbrud v/ Pia Heike Johansen Befolkningen vandrer fra landet til byen, tomme huse står tilbage og efterlader de tilbageblivende beboere i spøgelsesagtige landsbyer, i huse som pludselig er blevet usælgelige, fordi den private og offentlige service ikke er opretholdt, og fordi landskabet og naturen, som skal være landsbyernes største tiltrækningsparameter, er blevet overtaget af et intensivt produktionslandbrug, som har skabt utilgængelige ensformige landskaber med en betydelig reduceret bio-diversitet. Samtidig er der byboere, der går mod strømmen og bosætter sig på landet for at komme væk fra et målløst, forbrugsorienteret, stressende byliv for i stedet at lade nærheden og livskvaliteten være hverdagens omdrejningspunkt. Tilflytterne mødes af en landlig fællesskabsforståelse, som langt fra ligner den, de kender fra byerne, mens landboerne finder det udfordrende at udvikle deres fællesskabsforståelse til at rumme byboernes nye livsformer. Under workshoppen vil vi diskutere de demografiske og sociale landby dynamikker og de modsatrettede tendenser, som ofte fører til, at det er vanskeligt at gøre landdistriktpolitik til et anliggende, der vedrører både by- og landboere Workshop 5 På sociologisk ekskursion i byrumsmaskinen v/ Lasse Suonperä Liebst Vi lever i rummets epoke påpegede Foucault for allerede fyrre år siden. Imidlertid er det først inden for de seneste år, at sociologien for alvor er begyndt at interessere sig for rummet. By- og rumsociologien er i vækst, hvilket må ses i lyset af, at verden og det sociale liv er urbaniseret som aldrig før: For første gang i historien lever over halvdelen af verdens befolkning i byer. Denne urbaniseringsproces stiller krav til vores sociologiske fantasi. By- og rumsociologien forskyder i disse år sit fokus fra sprogets konstruktioner til, hvordan byens rumligt-fysiske konstruktioner arkitekturen, gaden, tingen gør noget ved sproget, livet og de urbane møders følelsesintensiteter. Det fysiske rum er ikke blot bylivets passive baggrundstæppe; rummet er også maskinen, der griber aktivt ind i storbyens levede liv. Workshoppen er en invitation ind i byens maskinrum, hvis sociofysiske egenskaber og effekter vi skal belyse og diskutere på baggrund af nyere teoribidrag og empiriske eksempler fra Københavns gader og Roskilde festivalens midlertidige byrum.

4 Workshop 6 Statistisk walk-through: Evidens, effekt og statistisk kontrol v/ Kristian Karlson Evidensbølgen skyller i disse år ind over landet, og efterspørgslen efter effekt og hvad der virker synes ingen ende at tage. Men her bør den metodologisk bevidste sociolog være på vagt! For hvad betyder det, at X har en effekt på Y og hvad kan man egentlig konkludere på baggrund af de mange undersøgelser, hvis resultater ofte overfladisk præsenteres i pressen som noget, der virker? Workshoppens formål er at blive klogere på dette spørgsmål ved at kigge ind i mekanikken bag disse begreber gennem et statistisk walk-through af principper for og brug af statistisk kontrol. Workshoppen har to dele. I den første del bliver principperne bag statistisk kontrol introduceret og opfrisket gennem praktiske øvelser med to- og trevejstabeller. I den anden del præsenteres en simpel kvasi-eksperimentel metode, som måske har potentialet til at sige noget om hvad der virker. Workshoppens anden del vil også indeholde praktiske øvelser, der gerne skulle give hands-on erfaring og konkret indblik i de metoder, der i stigende grad vil dominere evalueringsområdet i de kommende år. Workshop 7 I et kvantitativt krydsfelt Eksplorative og økonometriske metoder v/ Anton Grau Larsen og Anders Trolle Anton Grau Larsen og Anders Trolle har meget til fælles; De er begge ph.d.-studerende ved Sociologisk Institut på KU, de studerer begge social ulighed, og de er begge meget glade for kvantitative metoder. Her slutter de åbenlyse ligheder imidlertid, for selvom de deler en stor glæde ved et lækkert datasæt, går de til dem på meget forskellige måder. Anton bekender sig til deskriptive, eksplorative og visuelle metoder, hvor sammenhænge og strukturer i data fortæller historien, og metoder som social netværksanalyse og korrespondanceanalyse bliver flittigt anvendt. Anders derimod skæver til økonomerne og foretrækker kausale og økonometriske metoder, hvor årsagssammenhænge repræsenterer den ypperste form for viden. Denne workshop giver dig muligheden for at bringe din egen metodiske viden og erfaring i spil i krydsfeltet mellem to forskellige måder at bedrive kvantitativ videnskab på. Formen lægger sig et sted imellem faglig diskussion, paneldebat og seminar, hvor Anton og Anders kridter banen op for fælles overvejelser over, hvad vi skal, vil og kan med vores værktøjskasse af kvantitative sociologiske metoder. Workshop 8 Kritik i arbejdslivet: nydelse, indignation og frygtløs tale v/ Pelle Korsbæk Sørensen og Erik Mygind du Plessis Under denne workshop tager vi fat på et spørgsmål, der berører de fleste: Hvordan reagerer medarbejdere på problematiske forhold i arbejdet? Med udgangspunkt i bl.a. Zizek, Foucault og fransk pragmatisk sociologi undersøger vi en række forskellige muligheder fra stille resignation over skjult modstand til ekstrovert kritik og whistleblowing og ser i den forbindelse nærmere på bevæggrunde og mulige effekter af modstandsformerne.

5 . Workshop 9 Militærsociologi v/ Kaveh Shamshiri-Petersen Militærsociologi som forskningsfelt iagttager de sociale interaktioner som udspiller sig i det militære felt. Det kan variere lige fra socialpsykologiske studier på gruppeniveau til studier af den militære organisation samt dens virke i krig. Sociologer som Max Weber og Emile Durkheim har i et vist omfang hentet inspiration i den militære organisation, og i dag er militæret fortsat en central samfundsorganisation. I denne workshop vil Kaveh Shamshiri-Petersen præsentere to spændende empiriske casestudier: Det ene omhandler interaktionsritualer og narrativer i Flyvevåbnet, og det andet omhandler danske soldaters oplevelser som udsendte soldater til Irak. Workshop 10 Finanskrisen og Økonomisk Sociologi v/ Jakob Arnoldi Finanskrisen ramte os i , og vi lever stadig i skyggen af krisen. I denne workshop vil vi starte med en kort opridsning af finanskrisens forløb, som derefter vil blive analyseret og forklaret ved hjælp af økonomisk sociologi og andre sociologisk funderede koncepter og teorier, heriblandt risikosociologi. Dette vil lede os over i en diskussion af de politiske og værdimæssige forandringer, som finanskrisen har medført. Slutteligt skal vi diskutere andre teknologiske forandringer i finanssektoren efter krisen for afslutningsvist at reflektere over, hvorvidt noget lignende kan ske igen.

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

Sluseholmen et godt byrum?

Sluseholmen et godt byrum? Sluseholmen et godt byrum? En analyse af grænserne for byplanlægning Anne Sofie Fanøe Andersen, Louise Steiner Bruun, Lea Holstein Knudsen, Maria Flintholm Jørgensen og Signe Helledi Steensen, gruppe 4

Læs mere

Berlin. Fattig men sexet. Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul

Berlin. Fattig men sexet. Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul Berlin Fattig men sexet Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul Kenneth Horst Hansen Lasse Kent Jensen Vejleder: Lise Drewes Nielsen Forsiden

Læs mere

Dette er fjerde bind i serien, og under forberedelse er: Standardisering i arbejdslivet redigeret af Malene Friis Andersen & Lene Tanggaard

Dette er fjerde bind i serien, og under forberedelse er: Standardisering i arbejdslivet redigeret af Malene Friis Andersen & Lene Tanggaard Umyndiggørelse Hensigten med serien MODERNE ARBEJDSLIV er at sætte fokus på den betydning, vores arbejdsliv har for os som ledere, som medarbejdere og som mennesker. Arbejdslivet giver os glæde og tilfører

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU 69.558 Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU Udarbejdet af: Studienummer: z090146 Læreruddannelse, København, 2013 Z090146 2/36 Bachelor projekt i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk. WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER Work-Life Balance among Lawyers Sofie Bolding Christensen Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.) Vejleder: Kristian Herdal Molbech Afleveringsdato: 27. januar 2015 Anslag:

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

http://ing.dk/modules/xphoto/cache/72/27507_460_460.jpg Bachelor projekt 2012 Vejleder; Jeppe Ellis Christensen Censor; Greta Jo Larsen

http://ing.dk/modules/xphoto/cache/72/27507_460_460.jpg Bachelor projekt 2012 Vejleder; Jeppe Ellis Christensen Censor; Greta Jo Larsen Det pædagogiske arbejde med formidlingen af de digitale mediers betydning for relationen mellem barn og voksen -projektet tager afsæt i brugen af mobiltelefoner. http://ing.dk/modules/xphoto/cache/72/27507_460_460.jpg

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Psykiatrien har en lang historie som en

Psykiatrien har en lang historie som en Hvad tæller, og hvem tæller? standardisering og emotionelt arbejde i psykiatrien Annette Kamp & Betina Dybbroe Arbejdet i sundhedssektoren i Danmark såvel som i andre europæiske lande har i de sidste årtier

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Fra velfærdsstat til konkurrencestat - Konsekvenser for den danske borger Gruppe 17: Camilla Natasja Brink Henriksen Jeanette Jonasson Matilde Zachariassen Niklas Joensen Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Shillan Saifouri studienr: 55593 Sam- Bach Hus. 20 - Gruppe 25 Anslag 73.220 INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Navn: Shillan Saifouri Studie nr.: 55593 Gruppe: 25

Læs mere

1 Motivation, problemfelt og problemformulering

1 Motivation, problemfelt og problemformulering Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Motivation, problemfelt og problemformulering 3 1.1 Motivation.. 3 1.2 Problemfelt 3 1.3 Problemformulering....8 1.3.1 Forklaring af problemformuleringen...8 1.4 Solstrålehistorien

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010. Oktober 2010 Nr. 2

Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010. Oktober 2010 Nr. 2 Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010 Leder Af Helle Mathar Side 3 FASID's jubilæum Af Elisabeth Wederkinck Side 4 Indholdsfortegnelse Indhold Hermeneutisk praksis

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere