Public 360. " En god start på vejen mod digital forvaltning"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Public 360. " En god start på vejen mod digital forvaltning""

Transkript

1 Public 360 " En god start på vejen mod digital forvaltning"

2 Indhold Tænk stort, start småt Forskellige offentlige myndigheder - samme hovedudfordring Optimeret til specialopgaver i stat, amt og kommune Public en helhedsløsning for offentlige myndigheder Brugervenlighed Eksempel på brugergrænsefladens opbygning Udvalgte eksempler fra FESD kernesystem Eksempler fra administrationsgrænsefladen Fremtidsperspektiver Brugereksempler Borgerservice - Karin Hansen Sagsbehandling - Liselotte Jansen Offentlig ledelse - Preben Hansen Faciliteter til politikere - Anne Bastholm Service til institutioner - Birthe Christoffersen Service til virksomheder - Jan Laursen Borgerservice - John Villumsen Overblik over Public Åben og fremtidssikret løsningsplatform Software Innovation konsortiet

3 Tænk stort, start småt Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) er hjertet i digital forvaltning. ESDH løsninger er det naturlige omdrejningspunkt for effektivisering af sagsgange, effektiv videndeling, bedre ressourcestyring og bedre service til borgere, virksomheder og andre myndigheder. Men selv om de største effektiviseringsgevinster først høstes når processerne hænger sammen helt ud til borgerne, så er det vigtigt at vejen mod digital forvaltning gennemføres i en takt, hvor der høstes fordele ved hvert eneste skridt på vejen. Cirka 200 medarbejdere i Software Innovation arbejder med ESDH baserede løsninger for over 250 offentlige kunder i Danmark og resten af Skandinavien. Derfor har vi også et godt kendskab til, hvad der skal til for at sikre, at løsning og proces bliver en succes - både på kort og på længere sigt. Den bedste udviklingsmodel vi kender, kalder vi "Tænk stort, start småt". Denne model handler om, at tænke over hvordan IT-løsningerne skal se ud på lidt længere sigt (f.eks. 2-3 år), men den handler også om, at opdele udviklingen i en række overskuelige faser, der sten for sten brolægger vejen til de store effektiviseringsgevinster. Lidt forenklet kan en sund udvikling mod digital forvaltning opdeles i 3 faser: 1. Først må der etableres et fleksibelt grundsystem, som medarbejderne kan finde ud af, og som hurtigt bliver en vigtig del af det daglige arbejde. 2. Så skal medarbejdernes daglige arbejde løbende effektiviseres gennem f.eks. gradvise omlægninger af arbejdsprocesser og integration til andre nøglesystemer. 3. Endeligt må relevante dele af løsningen åbnes ud mod borgere, virksomheder og andre myndigheder, så det fulde digitale samarbejde kan realiseres. Public 360 grundløsningen (som er det samme som FESD kernesystem) er meget brugervenlig, samtidigt med, at den er fleksibel i forhold til forskellige krav hos stat, amt og kommune, og ikke mindst hos den enkelte myndighed. Det betyder, at man hurtigt kommer i gang med at høste de første gevinster. Men lige så vigtigt er det, at Public 360 indeholder en hel familie af sammenhængende løsningsmoduler, som kan benyttes til at udbygge løsningen i den takt der passer den enkelte myndighed, -hurtigt eller langsomt, men helt uden forhindringer. Public 360 3

4 Forskellige offentlige myndigheder - samme hovedudfordring Selv om opgaver og organisatoriske inddelinger er forskellige i det offentlige, er hovedudfordringerne for de enkelte myndigheder langt hen ad vejen de samme. Public 360 har funktionalitet til at løse en række udfordringer for offentlige organisationer: Øget effektivitet Kravene til effektivitet, ikke mindst inden for administrative opgaver, bliver stadig større. Det offentlige har konkrete målsætninger udtrykt i resultatkontrakter og krav om at øge produktiviteten, og få mere service ud af hver krone. Ressourcer ønskes frigjort fra administrative rutiner, for i stedet at kunne bruges til at udføre fagligt arbejde. Udfordringen er at have gode moderne støttesystemer, som muliggør effektive interne processer. Øget effektivitet kan blandt andet opnås gennem at slå arbejdsopgaver sammen, automatisere sagsgange og stimulere til øget involvering af borgerne. Bedre service til borgere, erhvervsliv og organisationer Tendensen i dag er, at effektiviseringsbestræbelser er knyttet op mod ønsket om bedre ydelser og service til borgere og andre der er defineret som brugere af det offentlige. Dette kan nemlig lette trykket på det offentlige, og dermed reducere intern administration, ved blandt andet at gøre services tilgængelige gennem selvbetjening. Målsætningen er at øge serviceniveauet, samtidig med at ressourceforbruget bringes ned. For at opnå dette må organisationen definere et hovedperspektiv for udviklingen af sine IT-løsninger, som både tager sigte på forbedringer og værdiforøgelse for brugerne og intern omkostningseffektivisering. Derfor er det helt afgørende, at brugerens behov sættes i fokus helt fra begyndelsen. Samarbejde på tværs med andre offentlige myndigheder Det er meget sjældent, at en afdeling eller myndighed fungerer alene uden behov for at dele information og processer med interne og eksterne parter. Med dagens moderne løsninger er udfordringen at etablere effektiv informations- og videndeling på tværs af organisatoriske skillelinier. Desuden vil konsekvenserne af beslutningerne på strukturområdet formentlig betyde, at opgaver vil blive flyttet, slået sammen eller delt. Det er et afgørende krav at IT systemerne understøtter sådanne omlægninger - ikke besværliggør dem. Integration af IT-løsninger Mulighederne inden for øget service og procesbesparelser er mange, men gennemføringen er en udfordring, da en offentlig organisation vil skulle knytte mange isolerede interne systemer sammen op mod internettet for at opnå ønsket effekt. Derudover vil nye måder at kommunikere med brugergrupperne på, betyde øget systemkompleksitet. En anden udfordring er, at separate løsninger for forskellige opgaver gør, at man sidder med en fragmenteret IT-løsning, hvor information er spredt og samtidig overlappende. For eksempel opbevares information om en sag/person/virksomhed i arkivog sagsbehandlersystemet, økonomisystemet, et kontaktregister og i en publiceringsløsning på web-portalen. Tilgangen til de forskellige systemer er forskellig, og dermed bliver meget af den information virksomheden faktisk besidder allerede i dag, ikke udnyttet optimalt. Udfordringen er at kunne udnytte informationen i et informationsnetværk uden, at skulle ombygge eller forkaste alle eksisterende systemer. 4 Public 360

5 Optimeret til specialopgaver i stat, amt og kommune Journalisering, arkivering og sagsbehandling er alle fællesdiscipliner i de tre hovedkategorier i det offentlige: stat, amt og kommune. Alle offentlige virksomheder har brug for at kunne: samle dokumenter og sager journalisere på en entydig, effektiv og lovlig måde videndeling på tværs - internt og eksternt håndtere kontakter og knytte dem til sager og dokumenter styre sine ressourcer og sager ved at følge med på nøgletal om produktion og ressourcer Herudover vil alle offentlige institutioner, i større eller mindre omfang, have brug for at stille information, services mv. til rådighed for borgerne. Centrale myndighedsorganer er dog mere rettet mod ekspertopgaver og politik, og i mindre grad på borgerservice. Det er de store statsinstitutioner og kommuner som har de største udfordringer i forhold til selvbetjent borgerservice. Amter og kommuner Public 360 (svarer til FESD kernesystem) er baseret på den fælles offentlig opgaveportefølje, men der er dog specielle krav og funktioner, der er rettet direkte mod amt og kommune. Håndtering af politiske beslutningsprocesser og udvalgsstrukturer. Her benyttes Public 360 tillægsmodul for Møde/Udvalg. Understøttelse af nærdemokratiet med "Politiker arbejdsplads", som giver lokalpolitikeren adgang til relevante sager, dokumenter og bilag. Understøttelse af borgerservice med publiceringsmuligheder og borgerportaler med direkte adgang til egne sager i systemet. Dette kan gøres i Public 360 Portal Services eller lægges ind i kundens eksisterende internetside. Opsætning at kommunens/amtets journalplan. Dette er en basiskonfigurering i vores løsning. Integration og samspil med fagsystemer. Både amt og kommune har en speciel udfordring pga. at de dækker et vidt spekter af forretningsområder. Mange af disse har også egne fagsystemer. Det er derfor vigtigt at ESDH løsningen spiller sammen med fagsystemerne på en effektiv måde, således at de integreres og information kun lagres et sted og registreres en gang, f. eks integration og logisk sammenhæng med KMD fagsystemer, Vejsektorsystemer og GIS systemer. Public 360 løsningen kan håndtere dette på flere måder. Public 360 har en brugergrænseflade som kan bruges som den samlede arbejdsflade for både fagsystemet og ESDH løsningen. Løsningen tilfredsstiller også kravene til integrationsgrænseflade og metadata standarder for kobling mod såvel fælles registre som fagsystemer. Løsningen er baseret på de krav som FESD-standarden stiller til arkitektur og interoperabilitetskrav. Borgerservice Borger som indfaldsvinkel til sagsinformation. Borgeren er lige så tit indgangsvinkel som sagen eller dokumentet, For at kunne yde god service, er det vigtigt at finde alt relevant sagsinformation hurtigt. Ved at bruge borger (Kontakt) som indgangsvinkel vil det være let i vores system at finde alt sagsportefølje. Dette er standardfunktionalitet i Public 360. Fuld borgerservice. Gennem Public 360 Portal services i samspil med ESDH løsningen, fagsystemer og en integreret arkitektur, vil vi kunne realisere digital forvaltning fra et borgerperspektiv. Public 360 5

6 Public en helhedsløsning for offentlige myndigheder Med udgangspunkt i stor erfaring som leverandør af arkivog sagsbehandlingsløsninger til det offentlige, har Software Innovation udviklet en ny moderne løsning, som dækker alle faser inden for offentlig sagsbehandling og forvaltning. Løsningen dækker kerneprocessen inden for forvaltning, men også tilhørende processer som sikrer kommunikation, selvbetjening, samarbejde, videndeling og styring - både internt og eksternt. I forbindelse med FESD konkurrencen er Public 360 udvalgt som en af de tre vindere, og løsningen er derfor omfattet af FESD rammeaftalen. På de følgede sider gives et overblik over nogle af de konkrete koncepter og ideer, som har været drivende for udviklingen af Public 360. Langt de fleste eksempler dækker over standardfunktionalitet i grundløsning (FESD kernesystem) og tillægsmoduler, men enkelte af de nævnte eksempler kræver særlig opsætning hos kunderne. Det er dog en vigtig del af Public 360 konceptet, at der leveres meget fleksible værktøjer til at implementere skræddersyede tilpasninger - uden at grundløsningen kompromiteres. Public 360 tilbyder både funktionalitetsrige standardprocesser og en platform for specialudviklede processer inden for områderne: Sagsbehandling Arkiv- og dokumentbehandling Støtte for effektivisering af arbejdsprocesser Videndeling Integration af IT-systemer Service til borgere, erhvervsliv og organisationer Sammenhængende service - uanset kommunikationskanal Ledelsesinformation Selvlæring (e-learning) Sagsbehandling Indholdet og processerne i sagsbehandling varierer afhængigt af, for eksempel de konkrete sagstyper og tilhørende lovgivning. Public 360 leveres med en række standard sagsgange indbygget i løsningen, og effektive administrationsværktøjer der gør det muligt, at tilpasse sagsgange og arkivstrukturer til de særlige behov i den enkelte myndighed. Til realisering af større effektiviseringsgevinster, har Software Innovation, i samarbejde med bl.a. Arbejdsdirektoratet, udviklet konceptet Den Lærende Sag som en grundidé for vores visionære sagsbehandlingsløsninger. Integrationsløsningerne kræver i sagens natur noget kundespecifikt arbejde, men de stærke tilpasningsværktøjer gør det nemt at lave sådanne specialløsninger. Den Lærende Sag Udgangspunktet for Den Lærende Sag er at: Sikre effektiv videndeling Eliminere dobbeltarbejde i forbindelse med al sagsbehandling Den Lærende Sag skal automatisk kunne tildeles netop den sagsbehandler, som har de nødvendige kvalifikationer, og som har bedst tid til at løse sagen. Når den ankommer til sagsbehandleren, indeholder den alle basisdata (stamdata) og anden relevant information om f.eks. prioritet og tidsfrist, som kan hjælpe sagsbehandleren i prioriteringen af opgaver. Sagsbehandleren skal kunne verificere sagens oplysninger, og om nødvendigt søge supplerende eller uddybende information hos ansøgeren eller andre. Ud fra tilknyttede kategoriseringsdata skal Den Lærende Sag konfigureres til, selv at søge efter lignende sager eller lovgrundlag i relevante vidensdatabaser. På denne måde kan sagen selv deltage i etableringen af det relevante afgørelsesgrundlag. Den Lærende Sag samler mere og mere viden i løbet af et sagsforløb. Sagen indeholder desuden klare regler for afskærmning og indsyn, og kan derfor deles af dem som skal eller kan have adgang til den, baseret på princippet om fortrolighed. (Vores løsninger er udviklet, så de overholder de krav offentlige myndigheder stiller). Den Lærende Sag går automatisk mellem alle parter, som er involveret i sagen, efter de regler som gælder for sagstypen konfigureret efter best practice. Uanset om parterne er eksterne eller interne, kender Den Lærende Sag deres adresse og kommunikationsmåde. 6 Public 360

7 Arkiv- og dokumentbehandling Både for stat og kommune findes der etablerede standarder for, hvordan sagsbehandlingsprocesser og journal/arkivløsninger skal udføres for at sikre, at offentlige krav til forsvarlig sagsbehandling imødekommes. I Public 360 har vi udviklet standardmoduler for arkiv, journalføring og sagsbehandling, som lever op til offentlig forvaltningsskik og de krav, der stilles i Arkivloven og loven om persondata. Herudover findes funktionalitet til generel dokumentbehandling og understøttelse af arbejdsgange baseret på ti års erfaring. Således sikres standardisering og synergi for alle typer organisationer gennem et fælles grundkoncept - Public 360. Effektivisering af arbejdsprocesser I Public 360 er det en grundlæggende idé, at underliggende ITsystemer integreres usynligt for brugerne, og at brugergrænseflade og funktionalitet konfigureres til hver enkelt organisations særlige behov, ønsker og krav. Det betyder, at det vil være muligt at kombinere tjenester fra flere underliggende systemer relativt frit, og at hver enkelt bruger kan få en grænseflade, som afspejler egne arbejdsprocesser og behov. Public 360 danner grundlag for effektiv procesautomatisering og handler om, at løsninger tilpasser sig brugerens behov - ikke omvendt. Opgaverne i forbindelse med procesautomatisering kan dreje sig om at gennemføre en omfattende revidering af de interne arbejdsprocesser. Men det kan også gå ud på at identificere delprocesser, arbejdsrutiner og manuelle opgaver, som med fordel kan automatiseres - helt eller delvist. Videndeling Public 360 indeholder værktøjer, som gør det muligt at sikre, at hver enkelt bruger nemt får adgang til den information, som vedkommende har brug for, blandt andet ved at relevant information selv finder frem til brugeren. Den grundlæggende opgave handler naturligvis om digitalisering af alt indhold, og om effektive og praktiske søgeværktøjer. Det drejer sig også om fleksibilitet og mulighed for enkelt at tilpasse løsninger til nye regler, behov og løbende erfaringer. En anden side af effektiv videndeling er, at konfigurere løsningen så alle relevante brugere automatisk får besked når begivenheder forekommer. Public 360 dækker dette område ved hjælp af informationsabonnering og personlige anmærkninger. Integration af IT-systemer En af de vigtigste forudsætninger for realisering af en 24x7-forvaltning, som bruger elektronisk kommunikation som hovedkanal, er at sikre, at løsningerne er maksimalt integrationsvenlige - også med andre myndigheders systemer. Public 360 åbner mulighed for integration på alle niveauer: Integration på front-end (blanding af egne, fælles og partneres data på portalniveau) Integration via Web Services (stiller funktioner og information til rådighed som XML-baserede Web Services) Etablering af Digital udveksler (integrationsmodul som kan importere og eksportere til og fra interne eller eksterne systemer i XML- eller specialformater) Software Innovation følger med i, og er aktiv i, udvikling og videreudvikling af fælles standarder på integrationsområdet. Udvælgelsen af Public 360 til FESD rammeaftale garanterer for de grundlæggende standarder. Allerede i dag lever Public 360 op til de norske NOARK standarder (der danner grundlag for de kommende danske standarder). Desuden lever Public 360 op til både hensigter og mål i den Danske Hvidbog for IT-Arkitektur, til arbejdet i OIO regi (DokForm m.v.) samt andre initiativer til sikring af fælles standarder. Public 360 7

8 Service til borgere, erhvervsliv og organisationer Borgere, erhvervsliv og organisationer benytter i stigende grad internettet til at få adgang til serviceinformation og ydelser fra det offentlige. De nuværende internetløsninger kan være udmærkede til at finde telefonnumre eller indhente generel information, men de fleste offentlige internettjenester mangler den personlige service, som er forudsætningen for at gøre serviceinformationen relevant for den enkelte. Med Public 360 kan vi opbygge kundeinformation, som er relevant at knytte sammen. Derved kan servicetilbudet gøres meget mere værdifuldt, i og med at vi tager udgangspunkt i den eksterne brugers/kundes behov. Dette er nyttigt både ud fra perspektivet til kunden og den som skal yde service. Når brugeren er kendt, har vi også mulighed for at realisere transaktioner (bestillinger, søgninger o.l.) og tilbyde brugeren adgang til evt. egne sager i offentlige systemer. Den slags service øger værdien af selvbetjening og frigiver dermed ressourcer. Fuld mulighed for søgningsbehandling og informationsdeling over nettet får vi ikke, før der er etableret sikkerhedsordninger og digital signatur som accepteres. Det er derfor afgørende, at de offentlige internettjenester forbereder sig på at kunne tilbyde effektive individuelle tjenester, for at kunne drage fordel af den servicemulighed, som allerede ligger der. Sammenhængende service - uanset kommunikationskanal Borgere og erhvervskunder vælger selv kommunikationskanal. Afhængig af situation, behov og ønsker, kontaktes det offentlige via telefon, post, , internet eller ved personligt fremmøde. Desuden vil mange kombinere brugen af flere kanaler - også i forbindelse med samme sag. Public 360 gør, at den offentlige virksomhed kan møde kunden i dennes foretrukne kommunikationskanal. Der kan gradvist opnås fordele ved at få flere til at udføre digital selvbetjening - men det kan ikke forventes, at alle vil benytte tilbudet. Derfor må samme digitale løsning også kunne benyttes, selv om kanalen ind til det offentlige er en anden. Publikum skal opnå samme service på tværs af kanalerne. Ledelsesinformation En af effekterne ved at digitalisere arbejdsværktøjerne er, at der automatisk samles en mængde information om status og aktivitet i systemet. Public 360 indeholder omfattende analyse- og rapporteringsfunktionalitet, således at disse data kan udnyttes ledelsesmæssigt på mange forskellige måder. Nogle muligheder kan være: Online-adgang til produktivitetsdata (sagsbehandlingstid, restance, sammenligninger mm.) Automatisk produktion og distribution af faste rapporter Automatisk overvågning af nøgletal for produktivitet og service Oversigt over resultater af brugerundersøgelser Prognosticering og statistik tilpasset lederbehov Åben platform Public 360 er bygget på en moderne 3-lags arkitektur med fuld adskillelse mellem datalag, forretningslogik og præsentationslogik. Public 360 bygger på en fælles datamodel og et fælles objektbibliotek, samt en række 100% integrerede moduler inden for dokumenthåndtering, sagsbehandling, workflow management, relationship management, performance management og enterprise portals. Modulerne kommunikerer indbyrdes med XML. Public 360 lever op til både krav og ønsker til XML-standarder (www.oio.dk), og til intentionerne for offentlig IT-arkitektur som formuleret i Hvidbog for IT-arkitektur. Software Innovation er med Public 360 konceptet, udnævnt som én ud af de tre vindere af projektkonkurrencen om Fællesoffentligt Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering (FESD). Selvtræning Det er vigtigt for et systems succes, at medarbejderne meget hurtigt kommer i gang med at bruge det, uden hele tiden at blive stoppet af det ene eller andet praktisk, eller forståelsesmæssigt problem (grundlaget for et systems popularitet dannes tit indenfor få dage). I forbindelse med indføringen af Public 360, får alle medarbejdere en introduktion til løsningen på et møde, hvor der er undervisere til stede, som sikrer at grundprincipperne forstås af alle. Men i Public 360 tilbydes desuden en selvtræningsløsning (i form af e-learning) som sætter den enkelte medarbejder i stand til at modtage detaljeret undervisning direkte fra sin PC. Denne løsning betyder at brugerne meget hurtigt blive selvhjulpne, og aldrig går i stå med et problem de ikke selv kan løse. Med e- learning er hjælpen til stede når der er brug for den, hvor der er brug for den, og i en form som alle kan forstå. 8 Public 360

9 Brugervenlighed Public 360 er baseret på ideen om, at hver enkelt bruger af et sags- og dokumenthåndteringssystem har forskellige opgaver og behov. Flere brugere kan godt have næsten samme opgaver. Men når vi medregner forskelligheder i arbejdsformer, IT kundskaber og forskelligheder i indholdet af de konkrete sager og dokumenter, så har alle brugere forskellige behov. Grænsefladen i Public 360 bygges med moderne portalteknologi, og tilbyder hver enkelt bruger et personliggjort digitalt kontrolpanel ( Digital Dashboard ). Funktionaliteten leveres som forskellige versioner og kombinationer af Portlets. Brugerens grænseflade personliggøres i standardløsningen ud fra 4 dimensioner: Brugerens rolle (eksempler: Sagsbehandler, leder, journalmedarbejder eller kombinationer heraf) Brugerens afdeling Brugerens igangværende sager/dokumenter/projekter/ opgaver Brugerens præferencer (personlige ønsker) Systemets grænseflade er designet med henblik på at tilbyde brugeren en effektiv, daglig arbejdsflade som: Skaber overblik Tilbyder genveje til aktuelle opgaver/sager/dokumenter Der er på alle dimensioner af grænsefladen lagt vægt på at minimere antallet af klik/operationer i brugerens dagligdag. Dette opnås bl.a. gennem: Prioritering af brugerens opgaver (så 80%+ tilgås via genveje) Forhåndsudfyldelse af al kendt information i skærmbilleder (forhåndsudfyldte skemaer, skabeloner, metadata m.v.) Flere veje til samme funktionalitet (når der er flere rigtige veje, møder brugeren færre blindgyder ) Public 360 vil blive tilbudt med en række prædefinerede roller og organisationsstrukturerer som grundlag for, at den enkelte organisation kan opbygge sin egen løsning. Denne løsning vil være fuldt tilstrækkelig til, at mindre komplicerede organisationer kan tilpasse standardversionen til deres præcise behov - alene ved hjælp af et administrationsmodul (uden programmering!). Komplicerede roller og organisationsstrukturer kan tilbydes som tilpasning. Som mennesker arbejder Langt de fleste arbejdsopgaver i det daglige knytter sig til et objekt i form af f.eks. en sag, et dokument eller en person. Derfor starter mange opgaver med at brugeren finder det relevante objekt frem via en genvej eller en søgning. Men i den praktiske hverdag har vi tit brug for at hoppe fra det ene objekt til det andet og helst uden at miste overblikket og uden at skulle gennemføre nye søgninger. Public 360 unikke informationsstruktur, gør det muligt at hoppe på kryds og tværs mellem forskellige objekter. Har man fat i en sag kan man f.eks. (ved klik på et faneblad) på samme skærmbillede, få en oversigt over alle personer som har med sagen at gøre. Vælger man så fra denne oversigt f.eks. en borger, kommer man direkte til en oversigtsside med alt om denne borger. Herfra kan man så fortsætte til oversigtssige over alle sager for den pågældende borger og så videre. Den unikke objektmodel er hjørnestenen i Public 360 unikke fleksibilitet herunder fleksibiliteten i det daglige arbejde. Public 360 9

10 Eksempel på brugergrænsefladens opbygning Brugergrænsefladen er sammensat af en række elementer. Grundrammen går igen på alle sider med tværgående funktioner. Den indeholder typisk identitetsskabende elementer, menu, generel søgefunktion og navnet på den aktuelle bruger. Indholdsområdet består af én stor eller flere mindre portlets, som kan kombineres på mange måder og genbruges på tværs af brugergrupper. Nedenfor er vist en desktop med sådanne portlets, og på de følgende sider vises eksempler på andre funktioner og sidetyper. Indbakke I indbakken opsamles personlige og generelle informationer, herunder notifikationer om overvågningsservices o.l. I det viste tilfælde er indbakken fuldt integreret med MS Outlook (en visning af denne). Videndeling Hver enkelt person kan tilmeldes forskellige nyhedsservices, opdelt efter en emnestruktur. Tilmeldingen kan ske automatisk (via rolle) eller individuelt (via personligt valg). Kort ekstrakt af nyheden vises i portletten, med mulighed for direkte link til relevant specialside med uddybende information. Åbne sager I denne portlet vises alle åbne sager tilknyttet den aktuelle bruger. Dette giver overblik og en nem genvej til sagerne. Opgaver Brugerens opgaver præsenteres her. Nye opgaver - f.eks. tildelt via workflow management - vises her. Favoritter Hver enkelt bruger kan selv samle sine favoritsøgninger i en portlet. Dette muliggør at både statiske og dynamiske søgninger kan genskabes med et enkelt klik direkte fra forsiden. 10 Public 360

11 Menu Fra hovedmenuen kan brugeren se alle de services og informationer, som han har adgang til. Menuen tilpasses hver enkelt bruger (både mht. rolle og rettigheder). Mine dokumenter Genveje til personlige dokumenter som ikke indgår i sager. Ledelsesinformation Eksempel på overvågning af kritiske nøgletal. Afdelingsnyt Her vises eksempel på afdelingsnyhed. Løsningen åbner mulighed for at nyheder kan segmenteres helt individuelt efter f.eks.: Afdelingstilknytning, rolletilknytning, interesseområder og projektdeltagelse. Public

12 Udvalgte eksempler fra FESD kernesystem FESD kernesystemet er yderst omfattende, og Public 360 kan benyttes til at understøtte en (bogstaveligt talt) uendelig kombination af brugersituationer og use-cases. På de følgende sider har vi udvalgt en række ofte anvendte eksempler fra den daglige brugergrænseflade, og kort kommenterer de grundlæggende design- og anvendelsesprincipper. Personlig side 12 Public 360

13 Løsningens centrale objekter De fleste opgaver vedrører et af løsningens centrale objekter: Sager, dokumenter, projekter, møder, opgaver m.fl. Brugeren kan klikke direkte fra desktoppens portlets til en overbliksside for det valgte objekt. Opbygningen af overblikssider er nogenlunde ens for de forskellige objekter. Her vises et eksempel fra en overbliksside for en sag: I toppen af skærmbilledet får brugeren hurtigt overblik over sagens staminformationer (inkl. tillægsfelter). Afhængigt af rettigheder kan brugeren udføre forskellige handlinger på objektniveau. I bunden af skærmbilledet findes (via metaforen faneblade) genveje til relaterede objekter. Ved et klik på den ønskede, får brugeren overblik over alle relaterede objekter (f.eks. dokumenter, aktiviteter, sagsparter). Denne genvej fra objekt til objekt sparer adskillige omveje i dagligdagen i forhold til traditionelle ESDH løsninger (hvor man ofte må tilbage og søge). Overbliksside, sag Public

14 Søgning Der er flere måder at søge på i løsningen. Global søgning (altid tilgængeligt i topbarren), objektorienteret søgning og avanceret søgning. Søgeside, almindelig søgning Ovenstående er eksempel fra almindelig søgning på objekttypen dokument. Brugeren kan bl.a. lave Booleske søgninger på mange niveauer og på denne måde fin-tune søgningen. Er dette ikke nok, klikkes blot på fanebladet avanceret søgning, hvorefter der kan tunes på alle søgeparametre i datamodellen. På sidste faneblad i toppen kan vælges Favoritter. Denne funktion muliggør, at søgninger som benyttes jævnligt (f.eks. Afdelingens åbne sager, som har passeret en deadline ) kan genbruges. Disse søgninger kan både være dynamiske (søgekriterier gemmes) eller statiske (resultat af søgning gemmes). De kan både oprettes af en administrator (til gavn for mange brugere) eller af den enkelte bruger (til gavn for hende selv). Søgninger, som benyttes dagligt/ ugentligt, kan gemmes i portlet på forsiden, så søgningen kan iværksættes direkte herfra. Fordi søgefelt og resultatlister er på samme side, er det nemt at finjustere søgningen. 14 Public 360

15 Oprettelsessider (eller Wizards ) Der er prædefineret, og kan prædefineres, en lang række faste arbejdsprocesser i løsningen. Disse kan have få eller mange trin, men har det tilfælles at brugeren skal gennemgå en fast proces. Til dette formål benyttes oprettelsessider. Nedenstående er et simpelt eksempel med kun to skridt (producer dokument og vælg modtagere), men oprettelsessider kan også indeholde mange skridt. Oprettelsesside (del af wizard ) Public

16 Understøttelse af workflows Simple sagsgange styres gennem milepælplaner, evt. med forskellige begivenheder (adviseringer o.l.) for hvert skridt. Dette løses med almindelige sagsgange. I deciderede workflows kan hændelsesforløbene være lidt mere komplicerede. Ovenstående er et eksempel, hvor et dokument sendes til kommentering. Men den generelle workflow motor (tillægsmodul) kan konfigureres til meget komplicerede workflows. Workflow, initiering 16 Public 360

17 Dagsorden- og udvalgshåndtering Dette er et Tillægsmodul udviklet specielt til behovet i det offentlige (ikke mindst kommuner). Løsningen af de relativt komplekse sagsgange involverer en del specialiserede grænseflader, hvoraf der nedenfor vises et par eksempler. Eksempler fra Dagsorden- og udvalgshåndtering Public

18 Integration med KA pakker m.v. Det er vigtigt for brugerkvaliteten, at systemløsningen opleves som en genvej - og aldrig som en omvej. Derfor er integration til KA værktøjer en del af Public 360 grundløsningen (svarer til FESD kernesystem). Det betyder at brugeren kan - når det er det nemmeste - vælge at arbejde direkte fra f.eks. MS Word, MS Outlook, Lotus Notes m.v., og dermed gemme og finde dokumenter i ESDH systemet uden overhovedet at åbne ESDH systemet. Eksempler fra KA integration 18 Public 360

19 Central journalisering af e-post Også mails kan importeres direkte fra indbakken til systemløsningen. Dette kan udføres af den enkelte bruger fra egen indbakke (se forrige side) eller via central journalisering, der administrerer en fælles indbakke, som i eksemplet nedenfor. Central journalisering Public

20 Eksempler fra administrationsgrænsefladen Det er en central egenskab ved den tilbudte løsning, at simpel konfiguration og tilpasning kan udføres af organisationen selv, ved hjælp af administrationsgrænsefladen. Denne er lidt mere kompleks end fronten, men det er stadig muligt at lære de grundlæggende muligheder på få dage. Denne side giver eksempler på et par af (de mange) muligheder for konfiguration - uden indblanding af programmører. Hovedmenu Hovedmenuen giver adgang til de enkelte administrative moduler. Ved aktivering af de enkelte ikoner, åbnes en specialiseret grænseflade til netop den ønskede konfigurationsopgave. Som det fremgår, er der mange forskellige administrative moduler. I det følgende vises af pladshensyn blot 3 eksempler. Tillægsfelter Administratoren kan selv definere nye datafelter af forskellig art. Tillægsfelter slår automatisk igennem i brugergrænsefladen og i øvrig funktionalitet i løsningen. Skabeloner Administratoren kan selv opbygge et arkiv af skabeloner, som kan benyttes i forbindelse med håndtering af forskellige sager. Skabelonerne kan sættes op til at flettes med data fra løsningen. Adgangskontrol Administratoren kan opsætte komplekse regler for adgang og rettigheder til de enkelte objekter i databasen - helt ned på feltniveau. Hovedmenu Skabeloner 20 Public 360

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 27. oktober 2016 Version 4 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Login med brugernavn/password... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER Lector er en dansk IT-virksomhed, som gennemfører udviklings og integrationsopgaver for kunder inden

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 22. februar 2016 Version 3 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... 4 Login med brugernavn/password... 4 Sagsoversigt...5 Sagsbilledet...5 Upload dokumenter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De Danske

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Indhold Værktøj Output Screeningsprocessen Oversigt over forløb 1. Forberedelse 2. Ledelsesworkshop 3. Dybdescreening

Læs mere

Introduktion til UNGIAARHUS

Introduktion til UNGIAARHUS UNGIAARHUS- ungdomsskoleløsning, side 1 Introduktion til UNGIAARHUS et ungdomsskolesystem baseret på PHP og MySQL Indledende Den løsning, som introduceres her, blev oprindelig lavet som noget foreløbigt

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere