BILAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007 39 2007 40 BILAG"

Transkript

1 2007 Årsberetning

2 Indhold Indledning 3 Få mere ud af oplysningspengene 6 Komiteens virksomhed i Projekter i Egne publikationer 12 Publikationer i samarbejde med Sundhedsstyrelsen 18 Præventionsoplysning 20 Patientuddannelse 21 UNG dialog 26 Bladet UNG 31 Videncenter for Amning 35 Tilskud og bevillinger i Publikationer i BILAG Bilag A Komiteen som organisation 43 Bilag B Medlemmer af styrelsen i Bilag C Medlemmer af det sagkyndige udvalg i Bilag D Ansatte i Komiteens sekretariat i Bilag E Komiteens formænd og direktører

3 Indledning 2007 kan vel med rette betegnes som år 0 for det nye Danmarkskort og den nye kommunale og regionale struktur. For Komiteen var det også året, hvor projektet Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom for alvor kom på Danmarkskortet, og så var det året, hvor de tiltag og strategier, som Komiteen havde planlagt i forhold til kommuner og regioner, skulle realiseres. Der er ingen tvivl om, at alle kommunerne gerne vil forebyggelsen, men de har meget forskellige udgangspunkter i forhold til bl.a. bevilligede midler, politisk opbakning og erfarne medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at vi fra centralt hold bidrager til, at kommunerne kan bruge deres tid og ressourcer optimalt. Regionalt og kommunalt Komiteen igangsatte allerede i 2006 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen to projekter rettet mod regionerne: Mammografiscreening og Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Projekterne gik ud på, at disse publikationer, tilrettet de enkelte regioners data, skulle produceres for alle regioner samtidigt, således at det blev kosteffektivt for de enkelte regioner at deltage. Ting tager tid, og al begyndelse er svær! Der var ingen tvivl om, at regionerne gerne ville være med, men der herskede stor tvivl om, hvem der var den endelige beslutningstager på de specifikke områder i regionen. Efter mange opkald og kontakter til de enkelte regioner lykkedes det i slutningen 2007 at få alle informationer fra de 5 regioner i hus, og publikationen vedrørende mammografiscreening kunne komme i trykken. Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen afsluttes i For kommunernes vedkommende arbejdede vi tilsvarende på at opdatere og revidere Sundhedsstyrelsens Rygestop-guide. Denne publikation skulle tilbydes alle kommuner med mulighed for at få Rygestop-guiden tilpasset de enkelte kommuner med lokale ryge- 3

4 stopdata og logo. Mange kommuner tog imod tilbuddet, og næsten 50 % af alle landets kommuner udleverer nu en kommunalt tilpasset Rygestop-guide. Lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelsesprogrammet Lær at leve med kronisk sygdom slog for alvor an i Interessen for programmet er meget stor i kommunerne og i patientforeningerne. Status ultimo 2007 er, at 67 kommuner, 4 regioner og 4 patientforeninger har tegnet licens til programmet, og 55 kommuner, 2 regioner og 2 patientforeninger udbyder på nuværende tidspunkt kurser til deres borgere. Projektet er også udtryk for et unikt samarbejde mellem kommuner og patientforeninger, kommuner og regioner samt mellem patientforeninger og regioner. Et eksempel er Bornholms Regionskommune, hvor kommunen selv har uddannet instruktører til at gennemføre kurserne, men også har indgået et samarbejde med Gigtforeningen, så instruktører uddannet af Gigtforeningen også underviser kommunens borgere. Et andet eksempel er Region Sjællands engagement i regionens kommuners deltagelse i patientuddannelse. Her har regionen fra start påtaget sig rollen som netværksholder for kommunerne. Der er blevet etableret styregruppe, netværksmøder og et system for erfaringsudveksling. Projektet udnytter dermed den nye kommunale struktur, og er med til at forankre denne. UNG Dialog og meget mere Vi har i Komiteen hele tiden arbejdet på at udvide vores opgaveportefølje, således at vi kan tilbyde regioner, kommuner og andre samarbejdspartnere en bred vifte af ydelser. I 2007 kunne vi således tilbyde alle kommuner i Region Hovedstaden UNG Dialog, som er et tilbud, der giver alle klasser i hovedstadsområdet mulighed for at få information om seksualitet og rusmidler. 4

5 2007 var også året, hvor vi i Komiteen begyndte at udnytte andre af de ressourcer, Komiteen besidder. For Region Syddanmark varetog Komiteen rollen som proceskonsulenter i forbindelse med afslutning af et stort partnerskabsprojekt. Også på evaluerings- og testsiden bistod Komiteen samarbejdspartnere med at teste og evaluere forskellige publikationer. De kommende år skulle gerne forankre Komiteen som organisationen i midten. København, maj 2008 Gregor Gurevitsch Formand for styrelsen Charan Nelander Direktør 5

6 Få mere ud af oplysningspengene Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder kommuner og regioner stordriftsfordele i forbindelse med fremstilling af sundhedsoplysende materialer til borgere og patienter. Med Komiteen som bindeled bliver det let og billigt at udarbejde fælles materiale med lokal tilpasning. 1. Fordele ved at anvende Komiteen i det forebyggende arbejde For kommuner og regioner Besparelser: Et samarbejde med Komiteen inden for den borger- og patientrettede forebyggelse kan målt i kroner og ører sikre store besparelser i forbindelse med udvikling og produktion af informationsmateriale. Optimering af investeringerne: Stordriftsfordelene i informationsindsatsen (se pkt. 2) giver en bedre anvendelse af de offentlige midler. Dermed bliver det muligt at mindske presset på budgettet og/eller opfylde flere informationsbehov for de samme eller færre midler. Bedre service: Takket være det effektive tværgående samarbejde (se pkt. 6) bliver det muligt for kommuner og regioner at tilbyde en bredere vifte af informationsmaterialer til borgere og patienter hvilket kan være med til at opfylde de krav, der stilles i den nye sundhedslov. Bedre sundhedsadfærd: Ved at højne vidensniveauet i befolkningen om forebyggelse kan man lettere motivere til adfærdsændring bl.a. i forbindelse med almen sundhedsfremme samt livsstilssygdomme eller kronikerlidelser. For borgere Komiteen kan i samarbejdet være med til at sikre let tilgængelig og altid korrekt og opdateret information fra den enkelte kommune samt give borgeren en bredere vifte af forebyggende information. 6

7 2. Stordriftsfordele med lokal tilpasning Komiteen arbejder på tværs af grænser og hjælper kommuner og regioner med at udarbejde sundhedsoplysende materialer således, at indholdet er godkendt af højeste sundhedsfaglige myndighed, men tilpasset lokale forhold og tilbud, så der for den enkelte borger/patient ikke er tvivl om, at materialet kommer fra egen kommune/region og oplyser om lokale forhold. Den enkelte kommune/region opnår stordriftsfordele ved, at Komiteen i produktionsfasen arbejder landsdækkende med flere lokale instanser samtidigt. Et godt eksempel herpå er Rygestop-guide, som Komiteen har udarbejdet sammen med Sundhedsstyrelsen og tilpasset de enkelte kommuner. OMSLAGETS YDERSIDE OMSLAGETS INDERSIDE 7

8 OMSLAGETS YDERSIDE OMSLAGETS INDERSIDE Andre eksempler er Mammografiscreening og Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen, som Komiteen har tilpasset de enkelte regioners undersøgelsestilbud. Som en centralt placeret organisation er Komiteen således en effektiv samarbejdspartner. Som et fremskudt forebyggelseskontor for medlemsorganisationerne er det Komiteens opgave at sørge for, at den sundhedsfremmende information, der lokalt sendes ud til borgere og patienter, er enslydende, faglig korrekt og af god kvalitet. 3. Komiteen er en almennyttig hybrid Komiteen for Sundhedsoplysning er en almennyttig forening, der igennem 43 år har arbejdet tværfagligt og tværsektorielt med sundhedsfremmende oplysningsarbejde. Komiteen er en selvejende organisation placeret mellem det offentlige og private det statslige, regionale og kommunale. Komiteens formål er at deltage aktivt i samfundets sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde. 8

9 4. Komiteens kerneområder Udvikling, tilrettelæggelse og distribution af sygdomsforebyggende, patientstøttende og sundhedsfremmende oplysningsmaterialer Samarbejde med andre sundhedsorganisationer om udvikling og gennemførelse af sygdomsforebyggende, patientstøttende og sundhedsfremmende initiativer Arrangement af kurser, seminarer, konferencer og anden mødevirksomhed Deltagelse i internationalt samarbejde om udvikling og forskning. 5. Spidskompetence Komiteen er manøvredygtig og i stand til på meget kort tid at udvikle sundhedsoplysende materialer også inden for elektroniske medier af høj kvalitet og til tiden. Publikationernes faglighed sikres gennem et tæt, eksternt samarbejde med sundhedsfaglige konsulenter. Komiteen styrer alle processer inden for udgivervirksomhed: idéudvikling, manuskriptudarbejdelse, redaktion samt grafisk tilrettelægning og produktion. Komiteen opererer i forhold til pressevirksomhed, markedsføring, distribution og salg. 6. Positionering Takket være sin særlige position mellem det offentlige og private, det statslige, regionale og kommunale har Komiteen en unik platform til at formidle den information, der kommer fra den offentlige sektor og fra de 15 medlemsorganisationer repræsenterende hele den danske sundhedsfaglige sfære. Endvidere gør Komiteens centrale placering det nemt at få knyttet bånd på tværs mellem national myndighed, de enkelte organisationer og decentrale organer. Med Komiteen som bindeled kan afstanden fra nationale retningslinjer til lokal implementering i den nye kommunale struktur således blive kortere, og det giver mulighed for en hurtig og grundig forankring på tværs af de sundhedsfaglige organisationer og fx Sundhedsstyrelsen/ Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Et godt eksempel er konceptet Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom, som Komiteen på mindre end 2 år har udbredt til 70 kommuner, der nu udbyder kurser til deres borgere. 9

10 7. Ledelse Komiteens overordnede ledelse varetages af en styrelse sammensat af repræsentanter fra medlemsorganisationerne med bistand af et sagkyndigt udvalg. Formand for styrelsen er Gregor Gurevitsch, tandlæge, MPH. Formand for det sagkyndige udvalg er centerleder, cand. psyk. Johanne Bratbo. Den daglige ledelse af Komiteen varetages af direktør Charan Nelander. 10

11 Komiteens virksomhed i 2007 Sekretariatet i 2007 Styrelsen Styrelsen er Komiteen for Sundhedsoplysnings bestyrelse. Styrelsen har holdt ordinære møder den 10. maj og den 1. november Formand for styrelsen er Gregor Gurevitsch og næstformand er Lars Lindskov. Forretningsudvalg Komiteens forretningsudvalg består af formand Gregor Gurevitsch, næstformand Lars Lindskov og Gunnar Hovgesen. Sidstnævnte er udpeget som repræsentant for resten af styrelsen. Det sagkyndige udvalg Det sagkyndige udvalg rådgiver styrelsen og sekretariatet vedrørende sociale, psykologiske og sundhedsfaglige spørgsmål. Ud over Komiteens medlemsorganisationer er også Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen repræsenteret. Formand for udvalget er Johanne Bratbo. Samarbejdet med Helse Komiteen er repræsenteret i Helses bestyrelse ved formand Gregor Gurevitsch og i HELSE s nye kontaktråd ved direktør Charan Nelander. 11

12 EGNE PUBLIKATIONER Projekter i 2007 Salg af oplysningsmateriale er den største enkeltpost på Komiteens budget. I forhold til 2006 er der på denne post sket en mindre nedgang. UNDGÅ SMITTE sådan afbrydes smitteveje Undgå smitte giver børnefamilierne redskaber til at afbryde smittevejene i hjemmet og dermed undgå, at fx influenza, forkølelse eller smitsom diarré lammer familien i efterårs- og vintermånederne. Desuden er der information om, hvilke hygiejneregler der gælder for børneinstitutionerne. Mit BARN skal til PSYKOLOG information til forældre At henvise et barn til psykolog er udtryk for, at nogen bekymrer sig om barnet. Vedkommende mener, at barnet har brug for hjælp til at overvinde sine problemer og komme videre i sin udvikling. For at det skal lykkes, er det vigtigt med et tillidsfuldt og godt samarbejde mellem forældre, barn og psykolog. Hæftet kan derfor virke som platform for et godt samarbejde mellem familie og daginstitution om at reducere smittevejene og dermed sygeligheden blandt alle børn i institutionen. Dette hæfte giver information om psykologens arbejde, om jeres rettigheder som forældre, og hvordan I kan medvirke til, at barnet får den hjælp, det har brug for. 12

13 EGNE PUBLIKATIONER AMNING kort og godt Kort og godt om amning er baseret på Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger og giver vejledning til den nyblevne mor om, hvordan hun kan få amningen til at lykkes. Fra indholdet: Barnets vej til brystet skridt for skridt. Ammestillinger. Almindelige ammeproblemer. Udmalkning. Specielle situationer: Tvillinger, kejsersnit og for tidlig fødsel. Afvænning og ophør. TVILLINGER værd at vide om Værd at vide om tvillinger beskriver kort og godt en række centrale emner, lige fra tvillingegraviditeten konstateres til fødslen og børnenes opvækst. Teksten er opdateret med de nyeste graviditetsundersøgelser, herunder fosterdiagnostiske, og ajourført med gældende regler for barselsorlov m.v. 13

14 EGNE PUBLIKATIONER Det man si r er man selv! Det man si r er man selv er et redskab til at indgå aftaler om, hvad skole og hjem kan gøre for at bidrage til barnets trivsel og læring. Hæftet retter sig både mod barnet, forældrene og klasselæreren: Til barnet er der tegninger og opgaver om at gå i skole. Til de voksne er der oplæg til, hvordan man kan arbejde sammen på områder, som erfaringsmæssigt betyder meget i de små klasser: samvær, mad, søvn, læsetræning, pakning af taske o.l. Hensigten er at give hjælp til, at man allerede ved skolestarten får talt om gensidige forventninger og derigennem når frem til en samarbejdsmodel, der virker for alle parter ikke mindst for barnet. SUNDE TÆNDER for hele familien børn, unge, voksne og ældre Sunde tænder for hele familien giver basal, kortfattet information om mundhygiejne og tandbehandling samt det danske tandplejesystem og muligheden for at få offentligt tilskud. 14 Målgruppen for hæftet er udsatte danske og fremmedsprogede i alle aldre: børn, teenagere, voksne og ældre. I mange tilfælde vil hæftet finde vej til familien ved, at børnetandlægen giver barnet hæftet med hjem i forbindelse med det regelmæssige tandeftersyn. På den måde kan hæftet supplere tandlægens information og vejledning af de pågældende patienter.

15 I form efter fødslen Hæftet I form efter fødslen instruerer i øvelser, der styrker bækkenbunden og hjælper til at knibe korrekt, ligesom det viser gode øvelser, der styrker mave- og baldemuskler. Man kan også finde gode råd om motion, højden på puslebordet og ammestillinger. Din PRÆVENTIONSGUIDE Din PRÆVENTIONSGUIDE er beregnet til udlevering i forbindelse med sundhedsplejerskens udskolingssamtale med skolens ældste elever. EGNE PUBLIKATIONER Guiden indeholder information om: Relevante præventionsformer, nødprævention, underlivsundersøgelse, graviditet og abort, Kropslex om kroppens udvikling, afsnit om sexsygdomme forebyggelse, symptomer, behandling og forslag til handling, hvis man tror, man er blevet smittet. 15

16 EGNE PUBLIKATIONER HASH-SAMTALEN om unge og hashrygning Hash-samtalen om unge og hashrygning henvender sig til pædagoger, lærere og socialrådgivere, der har med unge at gøre. Hensigten er at give den professionelle konkrete redskaber til at tale om hash med den hashrygende unge i en samtale, der bygger på respekt og indsigt. For det nytter noget. Spiren til forandring kan blive sået ved en god samtale med en voksen, der har indsigt i problemet og vilje til ikke at vende det blinde øje til. OPDRAGELSE med hjertet om udvikling og konflikter med små børn I dette hæfte kan forældre til små børn hente inspiration til, hvordan opdragelsen kan gribes an. For opdragelse er nødvendig. For barnets skyld, for familiens og for samfundets skyld. Hæftet er først og fremmest til forældre med små børn. Men der er også bud til fagfolk, der har med små børn og deres forældre at gøre. 16

17 EGNE PUBLIKATIONER PATIENTUDDANNELSE lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom henvender sig til alle med langvarig sygdom ud fra en formodning om, at problemerne og løsningerne på dem ofte er fælles, selv om diagnoserne er forskellige. Tips om aktiv selvhjælp At finde ressourcer lokalt og globalt At tackle fysiske og psykiske symptomer Afspænding og mentaltræning Fysisk aktivitet, sund kost og levevis ved de enkelte sygdomme Kommunikation: At udtrykke sine følelser og behov Kærlighed og intimitet Rigtig brug af medicin Tilrettelægning af fremtid, bolig og praktisk hjælp. 17

18 PUBLIKATIONER i samarbejde med Sundhedsstyrelsen SNIFNING OG UNGE til forældre (pjece og CD) Dette informationsmateriale bør anvendes, når der er mistanke eller viden om, at snifning foregår blandt skolens elever. Hvis snifning ikke er aktuelt til stede blandt de unge, bør man derimod undlade at informere generelt om snifning, da det i så tilfælde kan have modsat virkning og gøre flere unge interesserede i at sniffe. SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsens vejledning til forældre med børn fra 0-3 år. Bogen er en håndbog, der giver oplysninger og råd til forældre. Den kan samtidig bruges som bindeled mellem forældrene, sundhedsplejersken og lægen, når det gælder spørgsmål om barnets sundhed og trivsel. 18

19 PUBLIKATIONER i samarbejde med Sundhedsstyrelsen NÅR FORÆLDRE DRIKKER FOR MEGET Folderen fortæller uden løftede pegefingre hvordan et for stort alkoholforbrug hos forældre kan påvirke børnene. Samtidig gives der oplysning om, hvor forældre og børn kan få hjælp. Det er tanken, at folderen kan udleveres til forældre i forbindelse med en samtale om, hvordan alkohol kan påvirke familien. På den måde kan den være en støtte og et nyttigt redskab for den pædagog, lærer eller børne-familiesagkyndige, der påtager sig samtalen. TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Hæftet handler om, hvad børn og unge kan tænke og føle, når deres forældre drikker for meget. Ofte har disse unge mange praktiske opgaver hjemme og et stort dagligt ansvar for, at familien fungerer i dagligdagen. Samtidig kan de være belastet af følelser af skyld og mindreværd, fordi de trods alle anstrengelser ikke kan ændre den hjemlige situation. Hæftet kommer barnet og den unge i møde med indlevelse og forståelse af de vanskeligheder, alkoholproblemet kan medføre. Samtidig giver hæftet anvisning på, hvordan den unge kan handle bl.a. ved at tale med en voksen, som den unge har tillid til. Det er tanken, at hæftet skal ligge fremme på skoler og i klubber, således at børn og unge i målgruppen selv kan tage et eksemplar. En anden mulighed er, at hæftet udleveres af pædagogen, læreren eller den børne-familiesagkyndige, som har mistanke eller viden om, at alkohol er et problem i den unges familie. 19

20 Komiteens bidrag vedrørende Vejledning om oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder Komiteen modtager hvert år en bevilling fra Sundhedsstyrelsen til oplysning om prævention og abort, kaldet Oplysning om svangerskabsforebyggende metoder. For disse midler holdes praktiserende læger, og gyn./obs. klinikker forsynede med de gratis uddelte publikationer Værd at vide om prævention, Værd at vide om sterilisation og Hvis du overvejer abort. Hæfterne fremstår som en serie. Værd at vide om prævention Hæftet blev i 2007 opdateret og genoptrykt. Værd at vide om sterilisation Hæftet blev i 2007 opdateret og genoptrykt. Hvis du overvejer abort Hæftet blev i 2007 opdateret og genoptrykt. 20

21 Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Komiteen for Sundhedsoplysning varetager fortsat rådgivning i forbindelse med etablering og drift af programmet lokalt samt uddannelse og ajourføring af instruktører og masterinstruktører i perioden Komiteens arbejde er i denne periode støttet af TrygFonden. Som led i Komiteens samarbejdsaftale med Sundhedsstyrelsen om udbredelse og kvalitetssikring af patientuddannelsen er der i 2007 arbejdet på at forberede og sikre Komiteens overtagelse af det samlede ansvar for licens samt videreførelse og understøttelse af programmet, og ved afslutningen af året blev overdragelsen af den nationale licens fra Sundhedsstyrelsen til Komiteen for Sundhedsoplysning godkendt af Stanford Universitet. Sekretariatet har i 2007 fortsat indsatsen i forhold til at udbrede programmet primært til landets kommuner. Der har været en tilgang på 23 kommuner og 1 region, således at der ved udgangen af 2007 er 63 kommuner, 4 regioner og 4 patientorganisationer, der er registreret som brugere af programmet. Denne tilgang har betydet stor efterspørgsel på instruktørkurset, og Komiteen for Sundhedsoplysning har i løbet af året afholdt 10 instruktørkurser, og dermed uddannet 155 instruktører fra hele landet. Planlægning af udviklingen af patientuddannelse og koordinering i forhold til øvrige indsatser på sundhedsområdet sikres via forskellige mødefora: Koordinationsgruppe I tilknytning til projektet er der etableret en koordinationsgruppe bestående af Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning. Centrale emner i koordinationsgruppen i 2007 har været kvalitetssikring og evaluering samt forberedelse af overdragelse af opgaver til Komiteen for Sundhedsoplysning. Koordinationsgruppen er nedsat for perioden , men det er aftalt, at gruppen 21

22 herefter mødes efter behov. TrygFonden har observatørstatus i koordinationsgruppen. Følgegruppe I følgegruppen sidder repræsentanter fra patientorganisationer, sundhedsfaglige organisationer, regioner, kommuner samt personer med særlig indsigt på området. I følgegruppen drøftes alle overordnede spørgsmål i forhold til udbredelse og udvikling af programmet i Danmark. Følgegruppen blev nedsat af Sundhedsstyrelsen for perioden Det er hensigten, at følgegruppen genetableres under Komiteens formandskab. Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at den fortsat vil prioritere at have en repræsentant i følgegruppen. Regionalgruppe Komiteen for Sundhedsoplysning tog i efteråret 2006 initiativ til dannelse af et regionalt netværk om patientuddannelsen og regionernes mulige rolle i relation hertil. Gruppen har i 2007 udviklet sig til et nyttigt netværk for udveksling af problemstillinger i forhold til Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom, men også til sygdomsspecifikke patientuddannelser i regionalt og kommunalt regi. I netværket er der repræsentanter for alle fem regioner og Danske Regioner. Gruppen afholder i gennemsnit 2 møder årligt. Desuden har sekretariatet iværksat tiltag, der skal understøtte implementering og videnspredning samt sikre kvaliteten af kurset nationalt og lokalt. Kvalitetssikring af programmet Kvalitetssikring af programmet sker gennem fælles uddannelsesforløb og strukturerede manualer det ligger i konceptet. Derudover er der i Danmark etableret et vejlednings- og certificeringsforløb for såvel instruktører som masterinstruktører, netværksmøder for instruktører og masterinstruktører samt genopfriskningskurser for instruktører, der har brug for et brush-up. Komiteen for Sundhedsoplysning har desuden udviklet en evalueringspakke bestående af en litteraturgennemgang, et elektronisk evalueringsredskab til kvalitetssikring- og udvikling samt et spørgeskema til 22

23 effektmåling. Evalueringspakken blev lanceret og stillet til rådighed for alle brugerorganisationer i efteråret Komiteen for Sundhedsoplysning uddanner i samarbejde med regionerne og patientforeningerne kommunale koordinatorer i evaluering af programmet. Ved udgangen af 2007 var der afholdt 5 kurser for kommuner under 4 regioner samt de 4 patientforeninger. Hjemmeside for Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Der er i 2007 etableret en hjemmeside for patientuddannelsen Hjemmesiden henvender sig til patienter, instruktører og fagprofessionelle med bl.a. informationer om programmet, kursusaktiviteter på landsplan og artikler om programmet. Nyhedsbrev for Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Komiteen for Sundhedsoplysning udsender et nyhedsbrev, der formidler vigtige informationer om patientuddannelsen. Nyhedsbrevet udsendes til de lokale koordinatorer og har til formål at holde disse opdaterede om patientuddannelsen. Nyhedsbrevet udkom 9 gange i

24 Revision af Guide til Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom og kursusmateriale På baggrund af erfaringer med programmet blev Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom revideret og udgivet i Den er udgivet som et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning. Desuden udkom kursusbogen og undervisningsmanualer i opdaterede versioner. Nordisk netværk Der er i 2005 etableret et nordisk netværk for patient-uddannelsen. Netværket udveksler erfaringer vedrørende implementering af programmet, markedsføring og uddannelse. I 2007 blev der afholdt et fællesnordisk masterinstruktørkursus med kursister og fra Norge, Sverige og Danmark samt t-trainere fra Sverige og Danmark. Udviklingsprojekter Komiteen for Sundhedsoplysning modtog i 2007 støtte fra TrygFonden til at etablere et netbaseret netværk for patienter, der har deltaget i patientuddannelseskurset. Formålet med netværket er at etablere et forum, hvor tidligere kursister kan mødes med ligestillede, således at de kan fastholde de redskaber til aktiv selvhjælp, som de har tilegnet sig gennem kurset. Endelig er patientuddannelsessekretariatet gået ind i udviklingen af et kompetenceudviklingskursus for frivillige ved Randers Sundhedscenter. Metodisk bygger kurset på de metoder, der ligger til grund for patientuddannelsen. 24

25 Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Instruktørdag Der blev i 2007 afholdt national instruktørdag med deltagelse af 120 instruktører fra hele landet. Formålet med dagen var faglig opdatering, introduktion til nye manualer samt socialt samvær og netværksdannelse. Instruktørdagen var støttet af Apotekerfonden. Komiteen for Sundhedsoplysning håber fortsat at kunne være vært for en årlig instruktørdag. 25

26 UNG Dialog Det kan være vanskeligt at påvirke unges viden, holdninger og adfærd, når det drejer sig om følsomme emner, og hvor den sunde adfærd medfører afsavn af socialt og kulturelt betingede vaner. Sundhedsstyrelsens rapport Ung2006 peger på, at unge henter betydelig viden om sundhedsfremmende områder fra deres jævnaldrende. På baggrund af undersøgelser, der viser, at mange unge har vanskeligt ved at tale med læreren eller andre voksne om følsomme emner, peger Sundhedsstyrelsen desuden på, at der er et stort potentiale i at formidle viden til unge via metoden ung-til-ung. Ung Dialog er en indsats, der bygger på metoden ung-til-ung. Indsatsen har til formål at forebygge unges rusmiddelbrug samt udbredelsen af seksuelt overførbare sygdomme og uønskede graviditeter blandt unge. Ung Dialog består af frivillige gymnasieelever, der afholder dialoger med elever i grundskolernes klasser. Der afholdes dialoger om emner inden for områderne: Seksuel sundhed og trivsel Seksuelt overførbare sygdomme, prævention, graviditet og abort Seksualitet, kærester og følelser Rusmidler Fest, alkohol og stoffer Flertalsmisforståelser Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges brug af alkohol og stoffer samt i forhold til udbredelsen af seksuelt overførbare sygdomme og uønskede graviditeter blandt unge. 26

27 Undersøgelser viser, at: Næsten hver fjerde 16-årige har prøvet at ryge hash. Danske unge drikker mere og hyppigere end andre europæiske unge. Antallet af registrerede klamydia-tilfælde er steget fra i 2000 til i Antallet af smittede antages at være Fra 2004 til 2005 har der været en stigning i antallet af provokerede aborter blandt årige trods et fald i øvrige aldersgrupper. Organisation og opgaver Ung Dialog har eksisteret under Københavns Amt siden På baggrund af kommunalreformen overdrog Københavns Amt Ung Dialog til Komiteen for Sundhedsoplysning pr Ung Dialog består af ca. 300 frivillige gymnasieelever tilknyttet 7 gymnasier under Region Hovedstaden. Desuden er 12 universitetsstuderende uddannet til at varetage dialogmøder for særlige målgrupper, bl.a. udviklingshæmmede og andre specialklasser. Ung Dialog er Danmarks største og ældste ung til ung organisation inden for områderne seksuel sundhed og rusmidler. 27

28 Komiteen for Sundhedsoplysning varetager drift, kvalitetssikring og udviklingsopgaver i forhold til Ung Dialog for kommunerne, hvilket omfatter: Rekruttering og uddannelse af frivillige, koordinering og afholdelse af dialogmøder, udvikling af undervisningsmateriale, udgivelse af informationsmateriale, evaluering samt metodeudvikling. Kommuner i 2007 Da hovedparten af kommunerne i Danmark ikke har et tilsvarende initiativ, blev driften af Ung Dialog i 2007 udvidet til at kunne dække alle kommunerne under Region Hovedstaden. Ung Dialog finansieres nu direkte af kommunerne, og 16 kommuner prioriterede i 2007 at bruge Ung Dialog. Ud over hovedparten af de tidligere kommuner under Københavns Amt valgte 5 nye kommuner i 2007 at bruge Ung Dialog i deres forebyggelsesstrategi: Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Frederiksværk-Hundested Kommune, Helsingør Kommune og Hørsholm Kommune. I 2007 blev der desuden fastlagt strategi for udvidelse af Ung Dialog, således at kommunerne under Region Sjælland fra og med medio 2008 kan tilbydes at benytte Ung Dialog. Aktiviteter i 2007 I 2007 blev der afholdt i alt 310 dialogmøder fordelt på 16 kommuner. Det er en stigning på 55 % sammenlignet med aktiviteten i I sekretariatet for Ung Dialog blev der ansat 2 studenter, Heidi Schøbel og Julie Bek, til at varetage driften af Ung Dialog. Projektledelsen varetages af projektkoordinator Lea Aasberg. Komiteen for Sundhedsoplysning ansatte desuden 10 nye universitetsstuderende til at varetage dialogmøder i kommunernes specialklasser. Der blev i 2007 afholdt 4 internatkurser, hvor i alt 110 unge blev uddannet. På kurserne trænes de unge i at skabe diskussion om adfærd og holdninger. Kurset omfatter dialogmetoder og sundhedsfaglig undervisning i sexsygdomme, prævention, rusmidlers virkninger og skadelige konsekvenser mv. 28

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08 2008 Årsberetning Indhold Indledning 1 Komiteens kerneområder og kompetence 4 Komiteens virksomhed i 2008 6 PUBLIKATIONER I 2008 7 Publikationer i samarbejde med andre 7 Egne publikationer 17 Komiteens

Læs mere

Årsberetning 2006 Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Telefon: 35 26 54 00 Telefax: 35 43 02 13 kfs@sundkom.dk www.sundhedsoplysning.

Årsberetning 2006 Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Telefon: 35 26 54 00 Telefax: 35 43 02 13 kfs@sundkom.dk www.sundhedsoplysning. Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 Komiteen for Sundhedsoplysning Årsberetning 2006 Komiteen for Sundhedsoplysning 2007 ISBN: 978-87-91321-51-1 Manus: Direktør Charan Nelander Redaktion:

Læs mere

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser?

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser? VIL DU VIDE MERE OM UNG DIALOG? Spørg kontaktpersonen på dit gymnasium Klik ind på vores hjemmeside på www.ung-dialog.dk Send en mail til ung@sundkom.dk eller ring på tlf. 21 75 01 10 og snak med vores

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Nordisk konference om egenomsorg ved kronisk sygdom 3.12.2010 kl. 9.30 17 Charan Nelander Direktør Komiteen for Sundhedsoplysning Gennemgang Kort introduktion

Læs mere

Evaluering af Ung Dialog 2007 virkninger og metode

Evaluering af Ung Dialog 2007 virkninger og metode UNG DIALOG Evaluering af Ung Dialog 2007 virkninger og metode Forord...3 Baggrund...4 Ung til ung som metode...4 Organisation...6 Beskrivelse af Ung Dialog...7 Formål og mål...7 Målgrupper...7 Temaer og

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED)

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker afholder LANDSKURSUS den 6. og 7 april 2011. MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) SIDE 2 Landskursus 2011 Onsdag den 6. april og torsdag

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 9. november 2013 Sagsident: 11/30814

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom Pædagogik og underviserkompetencer v. Lea Hegaard Dunkerley Seminar Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Nicolaj Holm Ravn Faber, Chefkonsulent 1 Disposition

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Jordemødre i kommuner. Hvad har de i tasken?

Jordemødre i kommuner. Hvad har de i tasken? Jordemødre i kommuner Hvad har de i tasken? Denne folder er tænkt som et katalog med inspiration til de forskellige opgaver, som en jordemoder kan løse i en kommune. Folderen beskriver forskellige roller,

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Emne: Henvendelse fra Nina Berrig (C) om samarbejde omkring et borgerrettet blad, Helse, som er afvist af administrationen

Emne: Henvendelse fra Nina Berrig (C) om samarbejde omkring et borgerrettet blad, Helse, som er afvist af administrationen REGION HOVEDSTADEN Regionsrrådets møde den 18. december 2007 Sag nr. 18 Emne: Henvendelse fra Nina Berrig (C) om samarbejde omkring et borgerrettet blad, Helse, som er afvist af administrationen Supplerende

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

December 2008. National handlingsplan mod svær overvægt - 2003

December 2008. National handlingsplan mod svær overvægt - 2003 December 2008 National handlingsplan mod svær overvægt - 2003 Sundhedsstyrelsen præsenterede i 2003 "Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt". Siden da har styrelsen arbejdet med en lang række

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Sundhed med borgeren i centrum. En workshopdag hvor værktøjskassen til praktisk forebyggelse fyldes op

Sundhed med borgeren i centrum. En workshopdag hvor værktøjskassen til praktisk forebyggelse fyldes op Sundhed med borgeren i centrum En workshopdag hvor værktøjskassen til praktisk forebyggelse fyldes op Den 11. maj 2009 Sundhed med borgeren i centrum En workshopdag hvor værktøjskassen til praktisk forebyggelse

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Projekt Ung & Sund Fremdriftsmødet onsdag den 18. marts 2009 i Aarhus v/forebyggelseskonsulent Nina Povlsen, Bornholms Regionskommune Sund By Netværket

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Værd at vide om amning

Værd at vide om amning Informationspjece Værd at vide om amning "10 skridt mod vellykket amning" Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Jordemodercentrene Kære forældre... Med denne pjece henvender vi os til

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Else Guldager og John Andersen Sundhedsplejersken.dk og UdviklingsForum

Else Guldager og John Andersen Sundhedsplejersken.dk og UdviklingsForum Else Guldager og John Andersen Sundhedsplejersken.dk og UdviklingsForum John Andersen, cand. psych. Chefkonsulent og partner i Udviklingsforum I/S Klar til barn Servicestyrelsen 2005 sammen med Else Guldager

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Forord Ammepolitikken som gælder for Regionshospitalet Randers er resultatet af et samarbejde mellem Fødegangen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Forbeholdt SBN Dokument modtaget den: Medlemsdato per den:

Forbeholdt SBN Dokument modtaget den: Medlemsdato per den: Forbeholdt SBN Dokument modtaget den: Medlemsdato per den: 2 Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner, som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Lone.hein@holstebro.dk 24 20 52 15 HOLSTEBRO KOMMUNE FAKTA Ca. 57.000 indbyggere Mange ungdomsudannelser -: Gymnasium, HF, VUC, Teknisk

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Kort om Hjerteforeningen

Kort om Hjerteforeningen Hjerteforeningen Kort om Hjerteforeningen Patientforening, stiftet i 1962 104.000 medlemmer og Danmarks næststørste patientorganisation 7 rådgivningscentre 81 lokalkomiteer, 7 motionskomiteer og 3 patientklubber

Læs mere