BILAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007 39 2007 40 BILAG"

Transkript

1 2007 Årsberetning

2 Indhold Indledning 3 Få mere ud af oplysningspengene 6 Komiteens virksomhed i Projekter i Egne publikationer 12 Publikationer i samarbejde med Sundhedsstyrelsen 18 Præventionsoplysning 20 Patientuddannelse 21 UNG dialog 26 Bladet UNG 31 Videncenter for Amning 35 Tilskud og bevillinger i Publikationer i BILAG Bilag A Komiteen som organisation 43 Bilag B Medlemmer af styrelsen i Bilag C Medlemmer af det sagkyndige udvalg i Bilag D Ansatte i Komiteens sekretariat i Bilag E Komiteens formænd og direktører

3 Indledning 2007 kan vel med rette betegnes som år 0 for det nye Danmarkskort og den nye kommunale og regionale struktur. For Komiteen var det også året, hvor projektet Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom for alvor kom på Danmarkskortet, og så var det året, hvor de tiltag og strategier, som Komiteen havde planlagt i forhold til kommuner og regioner, skulle realiseres. Der er ingen tvivl om, at alle kommunerne gerne vil forebyggelsen, men de har meget forskellige udgangspunkter i forhold til bl.a. bevilligede midler, politisk opbakning og erfarne medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at vi fra centralt hold bidrager til, at kommunerne kan bruge deres tid og ressourcer optimalt. Regionalt og kommunalt Komiteen igangsatte allerede i 2006 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen to projekter rettet mod regionerne: Mammografiscreening og Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Projekterne gik ud på, at disse publikationer, tilrettet de enkelte regioners data, skulle produceres for alle regioner samtidigt, således at det blev kosteffektivt for de enkelte regioner at deltage. Ting tager tid, og al begyndelse er svær! Der var ingen tvivl om, at regionerne gerne ville være med, men der herskede stor tvivl om, hvem der var den endelige beslutningstager på de specifikke områder i regionen. Efter mange opkald og kontakter til de enkelte regioner lykkedes det i slutningen 2007 at få alle informationer fra de 5 regioner i hus, og publikationen vedrørende mammografiscreening kunne komme i trykken. Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen afsluttes i For kommunernes vedkommende arbejdede vi tilsvarende på at opdatere og revidere Sundhedsstyrelsens Rygestop-guide. Denne publikation skulle tilbydes alle kommuner med mulighed for at få Rygestop-guiden tilpasset de enkelte kommuner med lokale ryge- 3

4 stopdata og logo. Mange kommuner tog imod tilbuddet, og næsten 50 % af alle landets kommuner udleverer nu en kommunalt tilpasset Rygestop-guide. Lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelsesprogrammet Lær at leve med kronisk sygdom slog for alvor an i Interessen for programmet er meget stor i kommunerne og i patientforeningerne. Status ultimo 2007 er, at 67 kommuner, 4 regioner og 4 patientforeninger har tegnet licens til programmet, og 55 kommuner, 2 regioner og 2 patientforeninger udbyder på nuværende tidspunkt kurser til deres borgere. Projektet er også udtryk for et unikt samarbejde mellem kommuner og patientforeninger, kommuner og regioner samt mellem patientforeninger og regioner. Et eksempel er Bornholms Regionskommune, hvor kommunen selv har uddannet instruktører til at gennemføre kurserne, men også har indgået et samarbejde med Gigtforeningen, så instruktører uddannet af Gigtforeningen også underviser kommunens borgere. Et andet eksempel er Region Sjællands engagement i regionens kommuners deltagelse i patientuddannelse. Her har regionen fra start påtaget sig rollen som netværksholder for kommunerne. Der er blevet etableret styregruppe, netværksmøder og et system for erfaringsudveksling. Projektet udnytter dermed den nye kommunale struktur, og er med til at forankre denne. UNG Dialog og meget mere Vi har i Komiteen hele tiden arbejdet på at udvide vores opgaveportefølje, således at vi kan tilbyde regioner, kommuner og andre samarbejdspartnere en bred vifte af ydelser. I 2007 kunne vi således tilbyde alle kommuner i Region Hovedstaden UNG Dialog, som er et tilbud, der giver alle klasser i hovedstadsområdet mulighed for at få information om seksualitet og rusmidler. 4

5 2007 var også året, hvor vi i Komiteen begyndte at udnytte andre af de ressourcer, Komiteen besidder. For Region Syddanmark varetog Komiteen rollen som proceskonsulenter i forbindelse med afslutning af et stort partnerskabsprojekt. Også på evaluerings- og testsiden bistod Komiteen samarbejdspartnere med at teste og evaluere forskellige publikationer. De kommende år skulle gerne forankre Komiteen som organisationen i midten. København, maj 2008 Gregor Gurevitsch Formand for styrelsen Charan Nelander Direktør 5

6 Få mere ud af oplysningspengene Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder kommuner og regioner stordriftsfordele i forbindelse med fremstilling af sundhedsoplysende materialer til borgere og patienter. Med Komiteen som bindeled bliver det let og billigt at udarbejde fælles materiale med lokal tilpasning. 1. Fordele ved at anvende Komiteen i det forebyggende arbejde For kommuner og regioner Besparelser: Et samarbejde med Komiteen inden for den borger- og patientrettede forebyggelse kan målt i kroner og ører sikre store besparelser i forbindelse med udvikling og produktion af informationsmateriale. Optimering af investeringerne: Stordriftsfordelene i informationsindsatsen (se pkt. 2) giver en bedre anvendelse af de offentlige midler. Dermed bliver det muligt at mindske presset på budgettet og/eller opfylde flere informationsbehov for de samme eller færre midler. Bedre service: Takket være det effektive tværgående samarbejde (se pkt. 6) bliver det muligt for kommuner og regioner at tilbyde en bredere vifte af informationsmaterialer til borgere og patienter hvilket kan være med til at opfylde de krav, der stilles i den nye sundhedslov. Bedre sundhedsadfærd: Ved at højne vidensniveauet i befolkningen om forebyggelse kan man lettere motivere til adfærdsændring bl.a. i forbindelse med almen sundhedsfremme samt livsstilssygdomme eller kronikerlidelser. For borgere Komiteen kan i samarbejdet være med til at sikre let tilgængelig og altid korrekt og opdateret information fra den enkelte kommune samt give borgeren en bredere vifte af forebyggende information. 6

7 2. Stordriftsfordele med lokal tilpasning Komiteen arbejder på tværs af grænser og hjælper kommuner og regioner med at udarbejde sundhedsoplysende materialer således, at indholdet er godkendt af højeste sundhedsfaglige myndighed, men tilpasset lokale forhold og tilbud, så der for den enkelte borger/patient ikke er tvivl om, at materialet kommer fra egen kommune/region og oplyser om lokale forhold. Den enkelte kommune/region opnår stordriftsfordele ved, at Komiteen i produktionsfasen arbejder landsdækkende med flere lokale instanser samtidigt. Et godt eksempel herpå er Rygestop-guide, som Komiteen har udarbejdet sammen med Sundhedsstyrelsen og tilpasset de enkelte kommuner. OMSLAGETS YDERSIDE OMSLAGETS INDERSIDE 7

8 OMSLAGETS YDERSIDE OMSLAGETS INDERSIDE Andre eksempler er Mammografiscreening og Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen, som Komiteen har tilpasset de enkelte regioners undersøgelsestilbud. Som en centralt placeret organisation er Komiteen således en effektiv samarbejdspartner. Som et fremskudt forebyggelseskontor for medlemsorganisationerne er det Komiteens opgave at sørge for, at den sundhedsfremmende information, der lokalt sendes ud til borgere og patienter, er enslydende, faglig korrekt og af god kvalitet. 3. Komiteen er en almennyttig hybrid Komiteen for Sundhedsoplysning er en almennyttig forening, der igennem 43 år har arbejdet tværfagligt og tværsektorielt med sundhedsfremmende oplysningsarbejde. Komiteen er en selvejende organisation placeret mellem det offentlige og private det statslige, regionale og kommunale. Komiteens formål er at deltage aktivt i samfundets sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde. 8

9 4. Komiteens kerneområder Udvikling, tilrettelæggelse og distribution af sygdomsforebyggende, patientstøttende og sundhedsfremmende oplysningsmaterialer Samarbejde med andre sundhedsorganisationer om udvikling og gennemførelse af sygdomsforebyggende, patientstøttende og sundhedsfremmende initiativer Arrangement af kurser, seminarer, konferencer og anden mødevirksomhed Deltagelse i internationalt samarbejde om udvikling og forskning. 5. Spidskompetence Komiteen er manøvredygtig og i stand til på meget kort tid at udvikle sundhedsoplysende materialer også inden for elektroniske medier af høj kvalitet og til tiden. Publikationernes faglighed sikres gennem et tæt, eksternt samarbejde med sundhedsfaglige konsulenter. Komiteen styrer alle processer inden for udgivervirksomhed: idéudvikling, manuskriptudarbejdelse, redaktion samt grafisk tilrettelægning og produktion. Komiteen opererer i forhold til pressevirksomhed, markedsføring, distribution og salg. 6. Positionering Takket være sin særlige position mellem det offentlige og private, det statslige, regionale og kommunale har Komiteen en unik platform til at formidle den information, der kommer fra den offentlige sektor og fra de 15 medlemsorganisationer repræsenterende hele den danske sundhedsfaglige sfære. Endvidere gør Komiteens centrale placering det nemt at få knyttet bånd på tværs mellem national myndighed, de enkelte organisationer og decentrale organer. Med Komiteen som bindeled kan afstanden fra nationale retningslinjer til lokal implementering i den nye kommunale struktur således blive kortere, og det giver mulighed for en hurtig og grundig forankring på tværs af de sundhedsfaglige organisationer og fx Sundhedsstyrelsen/ Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Et godt eksempel er konceptet Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom, som Komiteen på mindre end 2 år har udbredt til 70 kommuner, der nu udbyder kurser til deres borgere. 9

10 7. Ledelse Komiteens overordnede ledelse varetages af en styrelse sammensat af repræsentanter fra medlemsorganisationerne med bistand af et sagkyndigt udvalg. Formand for styrelsen er Gregor Gurevitsch, tandlæge, MPH. Formand for det sagkyndige udvalg er centerleder, cand. psyk. Johanne Bratbo. Den daglige ledelse af Komiteen varetages af direktør Charan Nelander. 10

11 Komiteens virksomhed i 2007 Sekretariatet i 2007 Styrelsen Styrelsen er Komiteen for Sundhedsoplysnings bestyrelse. Styrelsen har holdt ordinære møder den 10. maj og den 1. november Formand for styrelsen er Gregor Gurevitsch og næstformand er Lars Lindskov. Forretningsudvalg Komiteens forretningsudvalg består af formand Gregor Gurevitsch, næstformand Lars Lindskov og Gunnar Hovgesen. Sidstnævnte er udpeget som repræsentant for resten af styrelsen. Det sagkyndige udvalg Det sagkyndige udvalg rådgiver styrelsen og sekretariatet vedrørende sociale, psykologiske og sundhedsfaglige spørgsmål. Ud over Komiteens medlemsorganisationer er også Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen repræsenteret. Formand for udvalget er Johanne Bratbo. Samarbejdet med Helse Komiteen er repræsenteret i Helses bestyrelse ved formand Gregor Gurevitsch og i HELSE s nye kontaktråd ved direktør Charan Nelander. 11

12 EGNE PUBLIKATIONER Projekter i 2007 Salg af oplysningsmateriale er den største enkeltpost på Komiteens budget. I forhold til 2006 er der på denne post sket en mindre nedgang. UNDGÅ SMITTE sådan afbrydes smitteveje Undgå smitte giver børnefamilierne redskaber til at afbryde smittevejene i hjemmet og dermed undgå, at fx influenza, forkølelse eller smitsom diarré lammer familien i efterårs- og vintermånederne. Desuden er der information om, hvilke hygiejneregler der gælder for børneinstitutionerne. Mit BARN skal til PSYKOLOG information til forældre At henvise et barn til psykolog er udtryk for, at nogen bekymrer sig om barnet. Vedkommende mener, at barnet har brug for hjælp til at overvinde sine problemer og komme videre i sin udvikling. For at det skal lykkes, er det vigtigt med et tillidsfuldt og godt samarbejde mellem forældre, barn og psykolog. Hæftet kan derfor virke som platform for et godt samarbejde mellem familie og daginstitution om at reducere smittevejene og dermed sygeligheden blandt alle børn i institutionen. Dette hæfte giver information om psykologens arbejde, om jeres rettigheder som forældre, og hvordan I kan medvirke til, at barnet får den hjælp, det har brug for. 12

13 EGNE PUBLIKATIONER AMNING kort og godt Kort og godt om amning er baseret på Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger og giver vejledning til den nyblevne mor om, hvordan hun kan få amningen til at lykkes. Fra indholdet: Barnets vej til brystet skridt for skridt. Ammestillinger. Almindelige ammeproblemer. Udmalkning. Specielle situationer: Tvillinger, kejsersnit og for tidlig fødsel. Afvænning og ophør. TVILLINGER værd at vide om Værd at vide om tvillinger beskriver kort og godt en række centrale emner, lige fra tvillingegraviditeten konstateres til fødslen og børnenes opvækst. Teksten er opdateret med de nyeste graviditetsundersøgelser, herunder fosterdiagnostiske, og ajourført med gældende regler for barselsorlov m.v. 13

14 EGNE PUBLIKATIONER Det man si r er man selv! Det man si r er man selv er et redskab til at indgå aftaler om, hvad skole og hjem kan gøre for at bidrage til barnets trivsel og læring. Hæftet retter sig både mod barnet, forældrene og klasselæreren: Til barnet er der tegninger og opgaver om at gå i skole. Til de voksne er der oplæg til, hvordan man kan arbejde sammen på områder, som erfaringsmæssigt betyder meget i de små klasser: samvær, mad, søvn, læsetræning, pakning af taske o.l. Hensigten er at give hjælp til, at man allerede ved skolestarten får talt om gensidige forventninger og derigennem når frem til en samarbejdsmodel, der virker for alle parter ikke mindst for barnet. SUNDE TÆNDER for hele familien børn, unge, voksne og ældre Sunde tænder for hele familien giver basal, kortfattet information om mundhygiejne og tandbehandling samt det danske tandplejesystem og muligheden for at få offentligt tilskud. 14 Målgruppen for hæftet er udsatte danske og fremmedsprogede i alle aldre: børn, teenagere, voksne og ældre. I mange tilfælde vil hæftet finde vej til familien ved, at børnetandlægen giver barnet hæftet med hjem i forbindelse med det regelmæssige tandeftersyn. På den måde kan hæftet supplere tandlægens information og vejledning af de pågældende patienter.

15 I form efter fødslen Hæftet I form efter fødslen instruerer i øvelser, der styrker bækkenbunden og hjælper til at knibe korrekt, ligesom det viser gode øvelser, der styrker mave- og baldemuskler. Man kan også finde gode råd om motion, højden på puslebordet og ammestillinger. Din PRÆVENTIONSGUIDE Din PRÆVENTIONSGUIDE er beregnet til udlevering i forbindelse med sundhedsplejerskens udskolingssamtale med skolens ældste elever. EGNE PUBLIKATIONER Guiden indeholder information om: Relevante præventionsformer, nødprævention, underlivsundersøgelse, graviditet og abort, Kropslex om kroppens udvikling, afsnit om sexsygdomme forebyggelse, symptomer, behandling og forslag til handling, hvis man tror, man er blevet smittet. 15

16 EGNE PUBLIKATIONER HASH-SAMTALEN om unge og hashrygning Hash-samtalen om unge og hashrygning henvender sig til pædagoger, lærere og socialrådgivere, der har med unge at gøre. Hensigten er at give den professionelle konkrete redskaber til at tale om hash med den hashrygende unge i en samtale, der bygger på respekt og indsigt. For det nytter noget. Spiren til forandring kan blive sået ved en god samtale med en voksen, der har indsigt i problemet og vilje til ikke at vende det blinde øje til. OPDRAGELSE med hjertet om udvikling og konflikter med små børn I dette hæfte kan forældre til små børn hente inspiration til, hvordan opdragelsen kan gribes an. For opdragelse er nødvendig. For barnets skyld, for familiens og for samfundets skyld. Hæftet er først og fremmest til forældre med små børn. Men der er også bud til fagfolk, der har med små børn og deres forældre at gøre. 16

17 EGNE PUBLIKATIONER PATIENTUDDANNELSE lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom henvender sig til alle med langvarig sygdom ud fra en formodning om, at problemerne og løsningerne på dem ofte er fælles, selv om diagnoserne er forskellige. Tips om aktiv selvhjælp At finde ressourcer lokalt og globalt At tackle fysiske og psykiske symptomer Afspænding og mentaltræning Fysisk aktivitet, sund kost og levevis ved de enkelte sygdomme Kommunikation: At udtrykke sine følelser og behov Kærlighed og intimitet Rigtig brug af medicin Tilrettelægning af fremtid, bolig og praktisk hjælp. 17

18 PUBLIKATIONER i samarbejde med Sundhedsstyrelsen SNIFNING OG UNGE til forældre (pjece og CD) Dette informationsmateriale bør anvendes, når der er mistanke eller viden om, at snifning foregår blandt skolens elever. Hvis snifning ikke er aktuelt til stede blandt de unge, bør man derimod undlade at informere generelt om snifning, da det i så tilfælde kan have modsat virkning og gøre flere unge interesserede i at sniffe. SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsens vejledning til forældre med børn fra 0-3 år. Bogen er en håndbog, der giver oplysninger og råd til forældre. Den kan samtidig bruges som bindeled mellem forældrene, sundhedsplejersken og lægen, når det gælder spørgsmål om barnets sundhed og trivsel. 18

19 PUBLIKATIONER i samarbejde med Sundhedsstyrelsen NÅR FORÆLDRE DRIKKER FOR MEGET Folderen fortæller uden løftede pegefingre hvordan et for stort alkoholforbrug hos forældre kan påvirke børnene. Samtidig gives der oplysning om, hvor forældre og børn kan få hjælp. Det er tanken, at folderen kan udleveres til forældre i forbindelse med en samtale om, hvordan alkohol kan påvirke familien. På den måde kan den være en støtte og et nyttigt redskab for den pædagog, lærer eller børne-familiesagkyndige, der påtager sig samtalen. TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Hæftet handler om, hvad børn og unge kan tænke og føle, når deres forældre drikker for meget. Ofte har disse unge mange praktiske opgaver hjemme og et stort dagligt ansvar for, at familien fungerer i dagligdagen. Samtidig kan de være belastet af følelser af skyld og mindreværd, fordi de trods alle anstrengelser ikke kan ændre den hjemlige situation. Hæftet kommer barnet og den unge i møde med indlevelse og forståelse af de vanskeligheder, alkoholproblemet kan medføre. Samtidig giver hæftet anvisning på, hvordan den unge kan handle bl.a. ved at tale med en voksen, som den unge har tillid til. Det er tanken, at hæftet skal ligge fremme på skoler og i klubber, således at børn og unge i målgruppen selv kan tage et eksemplar. En anden mulighed er, at hæftet udleveres af pædagogen, læreren eller den børne-familiesagkyndige, som har mistanke eller viden om, at alkohol er et problem i den unges familie. 19

20 Komiteens bidrag vedrørende Vejledning om oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder Komiteen modtager hvert år en bevilling fra Sundhedsstyrelsen til oplysning om prævention og abort, kaldet Oplysning om svangerskabsforebyggende metoder. For disse midler holdes praktiserende læger, og gyn./obs. klinikker forsynede med de gratis uddelte publikationer Værd at vide om prævention, Værd at vide om sterilisation og Hvis du overvejer abort. Hæfterne fremstår som en serie. Værd at vide om prævention Hæftet blev i 2007 opdateret og genoptrykt. Værd at vide om sterilisation Hæftet blev i 2007 opdateret og genoptrykt. Hvis du overvejer abort Hæftet blev i 2007 opdateret og genoptrykt. 20

21 Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Komiteen for Sundhedsoplysning varetager fortsat rådgivning i forbindelse med etablering og drift af programmet lokalt samt uddannelse og ajourføring af instruktører og masterinstruktører i perioden Komiteens arbejde er i denne periode støttet af TrygFonden. Som led i Komiteens samarbejdsaftale med Sundhedsstyrelsen om udbredelse og kvalitetssikring af patientuddannelsen er der i 2007 arbejdet på at forberede og sikre Komiteens overtagelse af det samlede ansvar for licens samt videreførelse og understøttelse af programmet, og ved afslutningen af året blev overdragelsen af den nationale licens fra Sundhedsstyrelsen til Komiteen for Sundhedsoplysning godkendt af Stanford Universitet. Sekretariatet har i 2007 fortsat indsatsen i forhold til at udbrede programmet primært til landets kommuner. Der har været en tilgang på 23 kommuner og 1 region, således at der ved udgangen af 2007 er 63 kommuner, 4 regioner og 4 patientorganisationer, der er registreret som brugere af programmet. Denne tilgang har betydet stor efterspørgsel på instruktørkurset, og Komiteen for Sundhedsoplysning har i løbet af året afholdt 10 instruktørkurser, og dermed uddannet 155 instruktører fra hele landet. Planlægning af udviklingen af patientuddannelse og koordinering i forhold til øvrige indsatser på sundhedsområdet sikres via forskellige mødefora: Koordinationsgruppe I tilknytning til projektet er der etableret en koordinationsgruppe bestående af Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning. Centrale emner i koordinationsgruppen i 2007 har været kvalitetssikring og evaluering samt forberedelse af overdragelse af opgaver til Komiteen for Sundhedsoplysning. Koordinationsgruppen er nedsat for perioden , men det er aftalt, at gruppen 21

22 herefter mødes efter behov. TrygFonden har observatørstatus i koordinationsgruppen. Følgegruppe I følgegruppen sidder repræsentanter fra patientorganisationer, sundhedsfaglige organisationer, regioner, kommuner samt personer med særlig indsigt på området. I følgegruppen drøftes alle overordnede spørgsmål i forhold til udbredelse og udvikling af programmet i Danmark. Følgegruppen blev nedsat af Sundhedsstyrelsen for perioden Det er hensigten, at følgegruppen genetableres under Komiteens formandskab. Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at den fortsat vil prioritere at have en repræsentant i følgegruppen. Regionalgruppe Komiteen for Sundhedsoplysning tog i efteråret 2006 initiativ til dannelse af et regionalt netværk om patientuddannelsen og regionernes mulige rolle i relation hertil. Gruppen har i 2007 udviklet sig til et nyttigt netværk for udveksling af problemstillinger i forhold til Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom, men også til sygdomsspecifikke patientuddannelser i regionalt og kommunalt regi. I netværket er der repræsentanter for alle fem regioner og Danske Regioner. Gruppen afholder i gennemsnit 2 møder årligt. Desuden har sekretariatet iværksat tiltag, der skal understøtte implementering og videnspredning samt sikre kvaliteten af kurset nationalt og lokalt. Kvalitetssikring af programmet Kvalitetssikring af programmet sker gennem fælles uddannelsesforløb og strukturerede manualer det ligger i konceptet. Derudover er der i Danmark etableret et vejlednings- og certificeringsforløb for såvel instruktører som masterinstruktører, netværksmøder for instruktører og masterinstruktører samt genopfriskningskurser for instruktører, der har brug for et brush-up. Komiteen for Sundhedsoplysning har desuden udviklet en evalueringspakke bestående af en litteraturgennemgang, et elektronisk evalueringsredskab til kvalitetssikring- og udvikling samt et spørgeskema til 22

23 effektmåling. Evalueringspakken blev lanceret og stillet til rådighed for alle brugerorganisationer i efteråret Komiteen for Sundhedsoplysning uddanner i samarbejde med regionerne og patientforeningerne kommunale koordinatorer i evaluering af programmet. Ved udgangen af 2007 var der afholdt 5 kurser for kommuner under 4 regioner samt de 4 patientforeninger. Hjemmeside for Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Der er i 2007 etableret en hjemmeside for patientuddannelsen Hjemmesiden henvender sig til patienter, instruktører og fagprofessionelle med bl.a. informationer om programmet, kursusaktiviteter på landsplan og artikler om programmet. Nyhedsbrev for Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Komiteen for Sundhedsoplysning udsender et nyhedsbrev, der formidler vigtige informationer om patientuddannelsen. Nyhedsbrevet udsendes til de lokale koordinatorer og har til formål at holde disse opdaterede om patientuddannelsen. Nyhedsbrevet udkom 9 gange i

24 Revision af Guide til Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom og kursusmateriale På baggrund af erfaringer med programmet blev Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom revideret og udgivet i Den er udgivet som et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning. Desuden udkom kursusbogen og undervisningsmanualer i opdaterede versioner. Nordisk netværk Der er i 2005 etableret et nordisk netværk for patient-uddannelsen. Netværket udveksler erfaringer vedrørende implementering af programmet, markedsføring og uddannelse. I 2007 blev der afholdt et fællesnordisk masterinstruktørkursus med kursister og fra Norge, Sverige og Danmark samt t-trainere fra Sverige og Danmark. Udviklingsprojekter Komiteen for Sundhedsoplysning modtog i 2007 støtte fra TrygFonden til at etablere et netbaseret netværk for patienter, der har deltaget i patientuddannelseskurset. Formålet med netværket er at etablere et forum, hvor tidligere kursister kan mødes med ligestillede, således at de kan fastholde de redskaber til aktiv selvhjælp, som de har tilegnet sig gennem kurset. Endelig er patientuddannelsessekretariatet gået ind i udviklingen af et kompetenceudviklingskursus for frivillige ved Randers Sundhedscenter. Metodisk bygger kurset på de metoder, der ligger til grund for patientuddannelsen. 24

25 Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Instruktørdag Der blev i 2007 afholdt national instruktørdag med deltagelse af 120 instruktører fra hele landet. Formålet med dagen var faglig opdatering, introduktion til nye manualer samt socialt samvær og netværksdannelse. Instruktørdagen var støttet af Apotekerfonden. Komiteen for Sundhedsoplysning håber fortsat at kunne være vært for en årlig instruktørdag. 25

26 UNG Dialog Det kan være vanskeligt at påvirke unges viden, holdninger og adfærd, når det drejer sig om følsomme emner, og hvor den sunde adfærd medfører afsavn af socialt og kulturelt betingede vaner. Sundhedsstyrelsens rapport Ung2006 peger på, at unge henter betydelig viden om sundhedsfremmende områder fra deres jævnaldrende. På baggrund af undersøgelser, der viser, at mange unge har vanskeligt ved at tale med læreren eller andre voksne om følsomme emner, peger Sundhedsstyrelsen desuden på, at der er et stort potentiale i at formidle viden til unge via metoden ung-til-ung. Ung Dialog er en indsats, der bygger på metoden ung-til-ung. Indsatsen har til formål at forebygge unges rusmiddelbrug samt udbredelsen af seksuelt overførbare sygdomme og uønskede graviditeter blandt unge. Ung Dialog består af frivillige gymnasieelever, der afholder dialoger med elever i grundskolernes klasser. Der afholdes dialoger om emner inden for områderne: Seksuel sundhed og trivsel Seksuelt overførbare sygdomme, prævention, graviditet og abort Seksualitet, kærester og følelser Rusmidler Fest, alkohol og stoffer Flertalsmisforståelser Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges brug af alkohol og stoffer samt i forhold til udbredelsen af seksuelt overførbare sygdomme og uønskede graviditeter blandt unge. 26

27 Undersøgelser viser, at: Næsten hver fjerde 16-årige har prøvet at ryge hash. Danske unge drikker mere og hyppigere end andre europæiske unge. Antallet af registrerede klamydia-tilfælde er steget fra i 2000 til i Antallet af smittede antages at være Fra 2004 til 2005 har der været en stigning i antallet af provokerede aborter blandt årige trods et fald i øvrige aldersgrupper. Organisation og opgaver Ung Dialog har eksisteret under Københavns Amt siden På baggrund af kommunalreformen overdrog Københavns Amt Ung Dialog til Komiteen for Sundhedsoplysning pr Ung Dialog består af ca. 300 frivillige gymnasieelever tilknyttet 7 gymnasier under Region Hovedstaden. Desuden er 12 universitetsstuderende uddannet til at varetage dialogmøder for særlige målgrupper, bl.a. udviklingshæmmede og andre specialklasser. Ung Dialog er Danmarks største og ældste ung til ung organisation inden for områderne seksuel sundhed og rusmidler. 27

28 Komiteen for Sundhedsoplysning varetager drift, kvalitetssikring og udviklingsopgaver i forhold til Ung Dialog for kommunerne, hvilket omfatter: Rekruttering og uddannelse af frivillige, koordinering og afholdelse af dialogmøder, udvikling af undervisningsmateriale, udgivelse af informationsmateriale, evaluering samt metodeudvikling. Kommuner i 2007 Da hovedparten af kommunerne i Danmark ikke har et tilsvarende initiativ, blev driften af Ung Dialog i 2007 udvidet til at kunne dække alle kommunerne under Region Hovedstaden. Ung Dialog finansieres nu direkte af kommunerne, og 16 kommuner prioriterede i 2007 at bruge Ung Dialog. Ud over hovedparten af de tidligere kommuner under Københavns Amt valgte 5 nye kommuner i 2007 at bruge Ung Dialog i deres forebyggelsesstrategi: Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Frederiksværk-Hundested Kommune, Helsingør Kommune og Hørsholm Kommune. I 2007 blev der desuden fastlagt strategi for udvidelse af Ung Dialog, således at kommunerne under Region Sjælland fra og med medio 2008 kan tilbydes at benytte Ung Dialog. Aktiviteter i 2007 I 2007 blev der afholdt i alt 310 dialogmøder fordelt på 16 kommuner. Det er en stigning på 55 % sammenlignet med aktiviteten i I sekretariatet for Ung Dialog blev der ansat 2 studenter, Heidi Schøbel og Julie Bek, til at varetage driften af Ung Dialog. Projektledelsen varetages af projektkoordinator Lea Aasberg. Komiteen for Sundhedsoplysning ansatte desuden 10 nye universitetsstuderende til at varetage dialogmøder i kommunernes specialklasser. Der blev i 2007 afholdt 4 internatkurser, hvor i alt 110 unge blev uddannet. På kurserne trænes de unge i at skabe diskussion om adfærd og holdninger. Kurset omfatter dialogmetoder og sundhedsfaglig undervisning i sexsygdomme, prævention, rusmidlers virkninger og skadelige konsekvenser mv. 28

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08 2008 Årsberetning Indhold Indledning 1 Komiteens kerneområder og kompetence 4 Komiteens virksomhed i 2008 6 PUBLIKATIONER I 2008 7 Publikationer i samarbejde med andre 7 Egne publikationer 17 Komiteens

Læs mere

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne er den første, dybdegående nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere