I 1979 udkom Jørgen Goul Andersens bog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 1979 udkom Jørgen Goul Andersens bog"

Transkript

1 71 I 1979 udkom Jørgen Goul Andersens bog Mellemlagene i Danmark. Mellemlagene var ifølge Goul Andersen lønarbejdere i (primært) den offentlige sektor, der arbejdede med ikke-manuelt arbejde. De havde fælles økonomiske og sociale interesser, men dette fællesskab havde ikke nær den kollektive gennemslagskraft som lønarbejderne, der skabte merværdi i industrien, kunne præstere. Goul kæmpede bravt med sine distinktioner. Rengøringsassistenten og smørrebrødsjomfruen blev anbragt i arbejderklassen, fordi de udførte produktivt arbejde, mens det underordnede personale i offentlige organisationer og institutioner så som hospitalsportører, hjemmehjælpere, plejere, sygehjælpere og pædagoger havnede i mellemlagene. Men hvorfor gjorde den unge Goul Andersen brug af dette særlige mellemlagsbegreb, som afstedkom sindrige afgrænsningsproblemer? Han kunne jo have valgt som forfatterne til SFAH bogen Arbejdernes Historie fra 2007 at gøre brug af et bredt arbejderbegreb, der rummer den store del af befolkningen, der får deres primære indkomst fra lønarbejde, og hvis arbejde består i at producere varer- og tjenesteydelser hvad enten de er ansat i den offentlige eller private sektor? Vil man en yderligere differentiering, kan man med udgangspunkt i Eric Olin Wright klassificere ud fra magt over investeringer (ejendomsret), arbejdsproces (ledelsesret) og arbejdskraft. 1 Goul Andersen havde imidlertid sine gode grunde til at introducere mellemlagsbegrebet. Han var præget af kapitallogikkens skarpe skelnen mellem produktivt og ikke produktivt arbejde, mellem kapitalejere og merværdiproducerende arbejdere. Hertil kom, at mange offentligt ansatte i 1970rne stadig nød en særlig anseelse i kraft af deres uddannelse og deres arbejdsopgaver. Mange havde gunstige pensionsforhold, der rakte ud over folkepensionen. Her skal fremhæves, at mellemlagsbegrebet er mindre relevant end tidligere. Vel- VELFÆRDS- ARBEJDERNE Fra kald og stand til velfærdsarbejder Af Søren Kolstrup Den 10.maj 2012 afholdt Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i samarbejde med Selskabet til Forskning Arbejderbevægelsens Historie en konference over temaet Hvem er arbejderne? Det følgende er Søren Kolstrups oplæg til konferencen.

2 72 ARBEJDERHISTORIE NR færdsarbejderne i den offentlige sektor, hvad enten der er tale om lærere, sygeplejesker, sosuer, hjemmehjælpere, postarbejdere, pædagoger, rengøringspersonale eller socialrådgivere, har i stigende grad været underkastet en homogenisering af løn- og arbejdsvilkår. Ensartede vilkår har skabt en fælles identitet, der er slået over i fælles handlinger i perioden 1968 til Dette billede er de sidste to årtier tilsyneladende blevet en kende mere broget. Fra midten af 1990rne har man kunnet iagttage nye sociale skel gennem skabelse af et selvstændigt og undertiden differentieret ledelseslag, men samtidig er harmoniseringslinjen blevet fastholdt med ufortrøden styrke, når det gælder arbejdsvilkårene for dem, der er flest. Opkomsten af et selvstændigt socialt lag af velfærdsarbejdere med forholdsvis ensartede arbejdsvilkår og en fælles lønarbejderidentitet udspringer af tre samfundsprocesser: Ekspansionen af velfærdsstaten fra 1958 til 1974 har medført en eksplosiv vækst af offentligt ansatte. Det stigende antal velfærdsarbejdere har ført til en rutinisering og harmonisering af arbejdet. Velfærdsarbejderne er siden 1970rne trådt frem som en handlende aktør i samfundsudviklingen. Parallelt hermed er ideen om en stand af særligt betroede medarbejdere i det offentliges tjeneste blevet nedbrudt til fordel for forestillingen om den jævne velfærdsarbejder, der deler kår med store dele af den øvrige befolkning og forsvarer sine interesser som andre lønarbejdere. Den universalistiske velfærdsstat med to forsørgere 1958 til 1974/80. Udbygning af en ekspanderende velfærdsstat med universelle træk udgør grundstammen i de offentligt ansattes homogenisering. Familielivet, ikke produktionslivet, er blevet socialiseret. Kvindeerhvervsfrekvens er steget dramatisk. Mens kvinden tidligere fandt arbejde som mor og husmor i hjemmet, fik hun nu job som velfærdsarbejder i kommune og stat. Velfærdsstatens massive udbygning i Norden fik antallet af lønmodtagere i det offentliges tjeneste til at vokse i et uhørt tempo også sammenholdt med andre lande. Mens de offentligt ansatte udgjorde en beskeden andel af arbejdsstyrken i 1960 i Danmark og Sverige og repræsenterede en mindre andel af de erhvervsaktive end i de atlantiske stater, var billedet vendt i Nu var det Danmark og Sverige, der havde førertrøjen med hensyn til offentligt ansatte. 2 Offentligt ansattes andel af arbejdsstyrken Danmark 10,4 29,6 Sverige 12,8 31,4 Storbritannien 14,8 22,8 USA 15,7 16,5 Kilde: Flemming Mikkelsen 1994, Radikalisering af de offentligt ansatte i Danmark, København: 11. Den offentlige sektors vokseværk medførte, at den enkelte institution ofte fik langt flere ansatte end tidligere, hvilket kunne bringe tankerne hen på de store industrienheders kolonner af ansatte. Centralskoler, gymnasier, universiteter, hospitaler, socialkontorer og postomkarteringer af hidtil usete dimensioner skabte trængsel og fremprovokerede en faglig regulering. Den universalistiske velfærdsstats to-forsørgermodel skabte behov for en massiv udvidelse af daginstitutioner, plejehjem, kommunal hjemmehjælp og offentligt finansierede uddannelsesinstitutioner, som igen banede vejen for nye arbejdspladser i velfærdssektoren. Kvinden trådte frem som borger

3 VELFÆRDSARBEJDERNE FRA KALD OG STAND TIL VELFÆRDSARBEJDER 73 med krav på sociale rettigheder og som lønarbejder, der stillede krav om lige løn for lige arbejde (som formelt set blev knæsat ved overenskomsten i 1973). Den fuldtidsarbejdende kvinde meldte sig i fagforening. Når den danske velfærdsstat her karakteriseres som universalistisk trods omsiggribende arbejdsmarkedspensioner og en ikke ubetydelig brugerbetaling i sundhedsssektoren er det netop på grund af de almene serviceydelsers udbredelse. Kvinden anskues i den danske velfærdsstat som en medborger, der i modsætning til Central- og Sydeuropa forsynes med sociale rettigheder. Det er de kvindeorienterede velfærdprogrammer i form af heldagsinstitutioner (1964), hjemmehjælpen ( ), en udbygget ældreforsorg( ) og offentligt finansieret uddannelse, der har lettet den danske kvindes adgang til arbejdsmarkedet. Ligelønnens vedtagelse ved overenskomstforhandlingerne i 1973, den fri aborts indførelse samme år, ligestillingsrådets oprettelse i 1975 og den lovfæstede ligeløn i 1976 for en række restgrupper udgjorde aktiver for kvinders ligestillingskamp. Det er næppe tilfældigt, at danske kvinders beskæftigelsesfrekvens ligger i top på verdensplan i tæt konkurrence med Sverige. 3 Proletariseringstesen fra kald og stand til lønarbejder Velfærdsstatens ekspansion blev ledsaget af de offentligt ansattes skelsættende transformation fra medlemsskab af en eksklusiv stand, der var forankret i en velrénomeret profession, til rollen som lønarbejder. Denne proces, der rækker tilbage til tiden efter Anden Verdenskrig, accelererede i velfærdsstatens guldalder fra 1958 til Eksemplerne står i kø. Den velansete førstelærer, der kunne spille violin og trådte frem som forsanger og taler ved konfirmationsfesten, var på retræte i 1960erne og 1970erne. Han blev lønarbejder. Det samme skete med sygeplejersken. Hendes gerning blev fordums betragtet som et kald, hvor hun viede sit liv til sin særlige bestemmelse. Sygeplejersken boede, spiste og åndede på hospitalet. Arbejdet bar (næsten) lønnen i sig selv en opfattelse der var forbundet med en særlig patriarkalsk struktur. Efter Anden Verdenskrig trådte den organiserede sygeplejerske skridt for skridt frem som lønarbejder. I 1944 stillede unge københavnske sygeplejersker krav om almindelige lønarbejderrettigheder. I maj 1945 opnåede sygeplejerskerne en effektiv arbejdstid på otte timer 26 år efter 8-timersdagens indførelse på det øvrige arbejdsmarked. Det endegyldige brud med fortiden indtraf ved indgangen til 1970erne, da DanskSygeplejeRåd (DSR) indførte tillidsmandsuddannelse og erhvervede en klart defineret strejkeret, som blev taget flittigt i anvendelse i det følgende årti. 4 Gymnasielærernes forvandling fra statens betroede tjenestemænd til fagforeningsbevidste velfærdsarbejdere udtrykker et mere fortættet forløb. I 1956, da gymnasielærerne samledes til efterårsmøde, bestod forsamlingen af lutter tjenestemænd, hvor alt var koreograferet efter datidens sømmelige optræde. De fremmødte sendte hilsen til kongen, som svarede med takkehilsen, alt mens forsamlingen rejste sig for majestæten. Dernæst hørte man andægtigt på undervisningsministeren. Tyve år senere var billedet et ganske andet. De gode tjenestemænd var på vej til at blive aktive fagforeningsfolk på overenskomstvilkår. På GLs årsmøde 1976 var der strid om dirigentposten, og konkurrerende fløje blandt de delegerede kappedes om magten. De arbejdsløse gymnasielærere krævede at blive fuldgyldige medlemmer af fagforeningen på lige fod med de fastansatte. GL var ved at blive en kamporganisation. Det var i alle tilfælde det ord, de unge aktører selv brugte. 5 Arbejdets rutinisering Tjenestemændenes uddøen og de overenskomstansatte velfærdsarbejderes fremmarch faldt sammen med en ændring af arbejdets

4 74 ARBEJDERHISTORIE NR indhold. Hierarkier blev nedbrudt, og autoritære strukturer stod for skud. Løn og arbejdsvilkår blev mere ensartede på tværs af professioner og antog karaktertræk, der bringer tankerne hen på traditionelt lønarbejde. Processen skal her illustreres med udgangspunkt i socialrådgivernes arbejde. Under velfærdsstatens højkonjunktur i 1960erne blev socialrådgiverne italesat som eksperter, der i kraft af deres uddannelse, erfaring og indsigt skulle bære det gode velfærdssamfund frem. Socialrådgiverne skulle med udgangspunkt i deres faglige ekspertise sikre, at personer, der var faldet i trang, blev løftet frem til et liv som erhvervsaktive og virksomme borgere. Den bagudskuende vurdering af trangens årsag, der førte til endeløse kategorikløvninger, skulle erstattes af det fremadrettede skøn, som forløste den trængendes potentialer. Socialrådgivernes indsat var omgærdet med respekt, fordi deres indsats blev anskuet som led i en social investering, der var til gavn for alle parter. Bistandsloven af 1974 opsummerede disse tendenser. Den trængende skulle have hjælp til at opretholde sine hidtidige levevilkår inden for rimelige grænser, alt mens den kyndige socialrådgiver greb ind med en resocialiserende hjælp. Da bistandsloven blev ført ud i livet i 1976 fik tonen en anden lyd. Socialrådgiverne kom under et dobbelt pres. De skulle både administrere en lind strøm af cirkulærer, men samtidig skulle de ufortrødent fortsætte med at foretage kvalificerede skøn som autonome fagpersoner. Det startede altsammen med et strejkecirkulære, der indskærpede, at hjælpen skulle reduceres eller kassen smækkes i, hvis klienten deltog i strejkestøttearbejde. Køerne foran det sociale kontor voksede under indtryk af økonomisk afmatning og stigende arbejdsløshed. Der blev stillet krav til socialrådgiverne om en rutinisering af arbejdet, men uden at de slækkede på den individuelle og forebyggende indsats. Så sent som i oktober 1980 udsendte socialministeriet et cirkulære, der indskærpede, at den forbigående hjælp, der blev udmålt efter faste retningslinjer, skulle ledsages af alle relevante hjælpeforanstaltninger. Dobbeltpresset ville ikke aftage. Socialrådgiverne skulle under indtryk af 1980ernes sociale nedrustning udvise kreativitet gennem samarbejde med frivillige ildsjæle og samtidig administrere de omsiggribende cirkulærer. Udviklingen under aktiveringssystemet, der blev introduceret i 1993 og udbygget i de følgende år, stillede fortsat krav om socialrådgivere, der både kunne rådgive som kompetente fagpersoner og tage vare på et kontrolsystem, der i sidste instans kunne medføre frakendelse af kontanthjælp. 6 Nyliberalismens fodaftryk De offentligt ansattes transformation fra standsarbejder til lønarbejder blev fuldført med nyliberalismens indflydelse på den offentlige sektor gennem enten privatisering eller markedsgørelse af den offentlige drift. I 1990rne blev store dele af den danske infrastruktur privatiseret eller kommercialiseret med krav om at give overskud, men stadig i offentlig regi. Statens salg af Datacentralen (1996), TeleDanmark (1997), DSB Gods (2000) og DSB busser (2001) er et eksempel på den første proces, Posten og DONG er et eksempel på den anden proces. I begge tilfælde blev tjenestemandstillinger nedlagt og erstattet af almindelige lønarbejderstillinger. 7 Etnologen Niels Jul Nielsen har med udgangspunkt i Københavns Belysningsvæsen beskrevet de mærkbare ændringer i arbejdslivet, som markedsgørelsen førte med sig. I det gamle Københavns Belysningsvæsen var der blandt tjenestemændene tid til udvidet frokost, måske en bajer i ny og næ. De ansatte udviste korpsånd, når der var strømafbrydelse, hvor alle mand gav en hånd med uden hensyn til arbejdstid. Alle var fokuseret på at få opgaven løst. Med el-liberaliseringen i 1999, hvor handel med elektricitet skulle foregå på markedsvilkår, blev velerhvervede

5 VELFÆRDSARBEJDERNE FRA KALD OG STAND TIL VELFÆRDSARBEJDER 75 rettigheder imidlertid erstattet af krav om et mere intensivt arbejdstempo, som blev modsvaret af lønarbejderens løbende kamp for bedre løn- og arbejdsvilkår. 8 Hånd i hånd med de direkte privatiserings- og kommercialiseringsprocesser indførtes helt nye styringsinstrumenter i den offentlige sektor benævnt New Public Management (NPM). Arbejdsydelserne skulle kvantificeres ved at opstille krav om resultatstyring, dokumentation og evaluering. Tilhængerne talte om transparens, der skulle ikke arbejdes mere intensivt men mere intelligent, mens kritikerne talte om målefeticisme og terroriserende skridtmålertællere. Velfærdsarbejdernes professionsstyring og selvstændige stillingtagen til løsning af en opgave kom under beskydning til fordel for ønsket om at indfri veldefinerede og entydige mål. NPM førte til øget homogenisering af arbejdsvilkårene, men NPM udløste samtidig nye sociale differentieringer i det ledende lag. Om den sidst nævnte effekt underminerer proletariseringstesen er værd at overveje. Kravet om kvantificering af arbejdsydelserne og en målrettet styring forudsatte en stærk og handlekraftig ledelse, som efterhånden fik karakter af en selvstændig profession. Det blev stadig mere kompliceret og krævende at lede. Nye mellemledere skulle sikre, at kontrakter blev udformet og mål indfriet, ligesom tilkaldte specialkonsulenter skulle sikre den standardiserede opmåling af arbejdslivet. At lave et udbudsmateriale inden for ældreplejen eller det grønne område blev en stor og krævende opgave i sig selv. Det samme gjaldt de opgaver, som blev bevaret under direkte offentlig myndighedsudøvelse. 9 Den oppustede og differentierede ledelse anfægter dog næppe proletariseringstesen. Det nye ledelseslag blev netop selvstændiggjort gennem en rekruttering og en funktionsudøvelse, der blev afkoblet fra de almindelige lønarbejdere, deres organisering og deres erfaringer. Nok kom der nye delinger i toppen, men denne udvikling tjente netop til at nedbryde de sidste rester af de ansattes professionsbaserede autonomi til fordel for fleksible og individualiserede lønarbejdere, der mere orienterede sig mod resultat end proces. Velfærdsarbejderne som et handlende subjekt Det sidste og afgørende argument for at betragte velfærdsarbejderne ikke blot som en objektiv lønarbejderkategori, men som et levende subjekt, der søger at påvirke egne forhold og samfundsudviklingen i det hele taget, hænger sammen med skabelsen af et handlingsfællesskab under 1970rnes opbrud. Kan hænde velfærdsarbejderne ikke betragter sig selv som arbejdere, måske benævner de sig selv ved deres profession eller omtaler sig som offentligt ansatte, men de opfører sig som lønarbejdere med deres egen identitet. Lad det være det sidste og afgørende argument for proletariseringstesen fra kald og stand til lønarbejder. Nogle brudflader kan illustrere udviklingen. I 1973 krævede DSR højere begyndelsesløn. Fra 1. december 1973 strejkede 1000 sygeplejersker på hospitalernes nervetråde. Organisationen brugte strejkevåbenet der, hvor det gjorde mest ondt. Skadestuer, operationsafdelinger, ambulatorier, røntgenafdelinger, i alt 23 sygehuse, 99 afdelinger blev berørt af aktionen. Et dramatisk skridt. Et uhørt skridt, omend strejken ikke måtte få konsekvenser for de alvorligt syge patienter. Sygeplejerskerne trådte for alvor frem som en lønarbejdergruppe, der var indstillet på at slås for deres løn- og arbejdsvilkår. I 1995 udtalte sygeplejerskernes amtskredsformand Lisbeth Udh: Nu begraver vi ikke Florence Nightingale men hendes kaldstanke. Vi vil have nogle anstændige løn- og arbejdsvilkår, så kommer glæden ved arbejdet igen, og det er noget helt andet end kaldet.

6 76 ARBEJDERHISTORIE NR Det var ikke helt rigtigt, hvad Udh her fremførte. Hvad der startede med demonstrationer ved Anden Verdenskrigs slutning og i 1973 slog over i en uforbeholden anvendelse af strejkevåbenet blev blot repeteret i Sygeplejerskerne var en blandt mange offentlige faggrupper, der trådte frem som aktive fagforeningsfolk var også året, hvor lærerne reagerede på krav om kortere lektioner i folkeskolen undervisning. Det fik statsminister Anker Jørgensen til at sige med mild røst: Det er ejendommeligt, at netop disse ellers besindige og veluddannede folk kaster sig ud i aktion på et tidspunkt, hvor der ikke er truffet beslutning og end ikke er optaget forhandling. Lærerens konklusion var derimod krystalklar. Herfra lød det: Først efter stormen i vore rækker kom forhandling flittigt på politikernes læber. I sidste halvdel af 70erne var der også aktioner blandt de ansatte i postvæsenets omkartering, senere Postterminalen, som svar på rationaliseringer. Selv på mindre lokale posthuse i København og omegn var der løbende konflikter i årene 1976 til 1979, hvor faglige møder vandt opbakning fra både tjenestemænd og overenskomstansatte. Overalt reagerede man mod rationaliseringer og overenskomstindgreb, tydeligst i marts Selv læger greb til strejkevåbenet. I januar 1981 holdt yngre læger faglige møder i arbejdstiden på Hvidovere, Bispebjerg, Kommunehospitalet og greb til deponering af deres autorisationer. 10 Velfærdsarbejdernes opfattelse af sig selv som lønarbejdere afspejlede sig i den politiske udvikling. Mens de gamle industriarbejdere i 1990erne begyndte at svigte de røde, blev velfærdsarbejderne stadig mere trofaste over for venstrefløjens partier. I 1966 stemte 80 pct. af arbejderne i den private sektor på rød blok, 1990 var andelen dalet til 70 pct., hvorefter tilslutningen har været i konstant fald. Til gengæld er velfærdsarbejdernes orientering mod rød blok blevet stadig tydeligere ved valget i 2007 stemte 7 ud af 10 på rød blok. Hertil kommer, at velfærdsarbejderne har haft en højere valgdeltagelse end vælgergruppen som helhed især når det gælder kommunalvalg. Der er rigtig gode grunde til, at mellemlagsbegrebet er gået af mode. Noter 1. Jørgen Goul Andersen 1979, Mellemlagene i Danmark, Århus. Eric Olin Wright, 1978, Classes, Crisis and the State, London. 2. Flemming Mikkelsen 1994, Radikalisering af de offentligt ansatte i Danmark, København. 3. Christoffer Green-Pedersen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard 2004, Den danske velfærdsstat: Politiske, sociologiske og institutionelle dynamikker En rapport til velfærdskommission, København: Anne Brædder, På lige fod med mændene- kvindebegrebets konstruktion blandt kvindelige bryggeriarbejdere , Arbejderhistorie nr : Finn Kenneth Hansen, Beskæftigelse. Andelen på overførsler er uændret, Politiken 27. februar Nete Balslev Wingender 1999, Firkløveret og Ildsjælene. Dansk Sygeplejeråds historie bd. 1 og 2, København. 5. Carl Johan Bryld m.fl. (red.) 1900, GL 100 år. Skole-Stand-Forening, København. 6. Ændringen af socialrådgivernes arbejde vil fremgå af en kommende udgivelse Søren Kolstrup, Bistandsloven , Jørn Henrik Petersen m.fl (red.), Dansk Velfærdshistorie. bd. V. Velfærdsstat i tidehverv, Odense. 7. Søren Kolstrup 2002, Velfærdsstatens og Socialdemokratiets markedstilpasning, Arbejderhistorie nr Niels Jul Nielsen 2001, Fra væsen til virksomhed. Københavns Belysningsvæsen- en kommunal arbejdsplads før, nu og i fremtiden, København. 9. Lene Dalsgaard og Henning Jørgensen 2010, Kvaliteten der blev væk. Kvalitetsreform og modernisering af den offentlige sektor, København. 10. Flemming Mikkelsen 1994, Radikalisering af de offentligt ansatte i Danmark, København. Søren Kolstrup, lektor, Ph.d. Center for velfærdsstatsforskning, SDU

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

I 1990 udkom sociologen Gøsta Esping-Andersens

I 1990 udkom sociologen Gøsta Esping-Andersens 114 I 1990 udkom sociologen Gøsta Esping-Andersens skelsættende arbejde The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990), som inspirerede en stribe af sociologer og statskundskabsfolk til at beskæftige sig

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys: Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden foranalyse og kvalitativ

Læs mere

Bog Taberfabrikken_rettet:Layout 1 10/09/09 12:46 Side 1 TABER FABRIKKEN

Bog Taberfabrikken_rettet:Layout 1 10/09/09 12:46 Side 1 TABER FABRIKKEN Bog Taberfabrikken_rettet:Layout 1 10/09/09 12:46 Side 1 TABER FABRIKKEN Bog Taberfabrikken_rettet:Layout 1 10/09/09 12:46 Side 2 Bog Taberfabrikken_rettet:Layout 1 10/09/09 12:46 Side 3 Ole Birk Olesen

Læs mere

Massimo d Alema fra Venstredemokraterne

Massimo d Alema fra Venstredemokraterne 1 VELFÆRDS- STATENS OG SOCIAL- DEMO- KRATIETS MARKEDS- TILPASNING Af Søren Kolstrup Ved årsskiftet i 1998/1999 havde 13 ud af 15 regeringer i EU socialdemokratisk deltagelse. De tre store, Storbritannien,

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Fælles sprog og ældreplejens organisering i et. historisk perspektiv. Jens Ringsmose og Morten Balle Hansen

Fælles sprog og ældreplejens organisering i et. historisk perspektiv. Jens Ringsmose og Morten Balle Hansen Fælles sprog og ældreplejens organisering i et historisk perspektiv Jens Ringsmose og Morten Balle Hansen Politologiske Skrifter Nr. 1/2005 Indholdsfortegnelse Forord 1. Indledning... 4 2. Den lange historie

Læs mere

Kommunale kerneopgaver en løsning på fremtidens udfordringer. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Besvarelsens struktur...

Kommunale kerneopgaver en løsning på fremtidens udfordringer. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Besvarelsens struktur... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Besvarelsens struktur... 4 2. Den økonomiske udfordring... 5 2.1 Kommunernes demografiske udfordringer... 5 3. Den demokratiske udfordring...

Læs mere

Interview # 1 HISTORIE

Interview # 1 HISTORIE Interview # 1 HISTORIE Vi har glemt de store styrker, som vores samfund har fået ved at stå sammen, hjælpes ad og finde løsninger på nye udfordringer. Der er siden 1970 erne kommet en forventning om, at

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Velfærdsstaten. Højkonjunkturen 1958-73

Velfærdsstaten. Højkonjunkturen 1958-73 Velfærdsstaten Op gennem 1950'erne stødte man stedse hyppigere på begreberne velfærdsstat og velfærdssamfund. Heri lå en forestilling om, at såvel samfundet i sin helhed som dets individer skulle gives

Læs mere

Social Årsrapport 2008

Social Årsrapport 2008 Social Årsrapport 2008 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Social Årsrapport 2008 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Før tryk Grafisk

Læs mere

Udkast til et nyt principprogram for Enhedslisten

Udkast til et nyt principprogram for Enhedslisten Udkast til et nyt principprogram for Enhedslisten Udkast til nyt principprogram for Enhedslisten 1 Kære medlem af Enhedslisten Hermed får du udkastet til nyt principprogram for Enhedslisten. Udkastet skal

Læs mere

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND?

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? En antologi om ligeløn i Danmark 10:12 Redigeret af: Mette Deding Helle Holt 10:12 HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND? EN ANTOLOGI OM

Læs mere

Velfærdsstaten. 14 PRofeSSionelle i velfærdsstaten. Professionelle i velfærdsstaten 2010 Hans Reitzels Forlag ISBN 978-87-7675-815-8

Velfærdsstaten. 14 PRofeSSionelle i velfærdsstaten. Professionelle i velfærdsstaten 2010 Hans Reitzels Forlag ISBN 978-87-7675-815-8 de økonomiske konjunkturer i øvrigt så ud. I dag er der langt flere ansatte (også kaldet professionelle) og modtagere af velfærdsydelser, og udgifterne er langt større, end de var i starten af 1970 erne.

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Når overenskomsten føles rigtig

Når overenskomsten føles rigtig Når overenskomsten føles rigtig Artiklen er skrevet til Træ-Industri-Byg, TIB s, jubilæumsskrift udgivet i anledning af 125 året for organiseringen af tømrere, snedkere og andre faggrupper samlet i TIB.

Læs mere

OLE BUSCK. Tidligere skibsbygger og konsulent i SID, i dag lektor ved Aalborg Universitet.

OLE BUSCK. Tidligere skibsbygger og konsulent i SID, i dag lektor ved Aalborg Universitet. OLE BUSCK Tidligere skibsbygger og konsulent i SID, i dag lektor ved Aalborg Universitet. Jeg er uddannet cand.fil. i dobbelt forstand, idet jeg både er kandidat fra samfundsfag ved Københavns Universitet

Læs mere

Siden fagbevægelsens første dage har de

Siden fagbevægelsens første dage har de 73 KØN OG KLASSE KAMP OG KOM- PROMIS Historien om de faglige klubber på Radiometer ca. 1960-1994 1 Af Vibeke Kold Har kvinder og mænd fælles interesser på fabriksgulvet? Har faglærte og ikke-faglærte?

Læs mere

ARBEJDS- MARKEDS- PENSIONS- REFORMENS NYE DAGS- ORDENER

ARBEJDS- MARKEDS- PENSIONS- REFORMENS NYE DAGS- ORDENER 88 ARBEJDS- MARKEDS- PENSIONS- REFORMENS NYE DAGS- ORDENER et barn af gamle værdier og strukturer ARBEJDERHISTORIE NR. 4 2005 Baggrunden for at gennemføre arbejdsmarkedspensionerne har været, at de nuværende

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2011 Tema: På vej mod frivillighedens tredje fase? Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær:

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

uden for [nummer] PETER BUNDESEN På vej mod en tvedelt socialpolitik? MERETE WATT BOOLSEN Evidensbaseret forskning hvorfor og hvad er det?

uden for [nummer] PETER BUNDESEN På vej mod en tvedelt socialpolitik? MERETE WATT BOOLSEN Evidensbaseret forskning hvorfor og hvad er det? 10 PETER BUNDESEN På vej mod en tvedelt socialpolitik? < MERETE WATT BOOLSEN Evidensbaseret forskning hvorfor og hvad er det? LEIF JACOBSEN Dokumentation som en magtkamp om effektivitet i socialt arbejde

Læs mere

Tema Frivillig gennem 16 år - et kig på det frivillige sociale arbejde gennem kalejdoskopet

Tema Frivillig gennem 16 år - et kig på det frivillige sociale arbejde gennem kalejdoskopet n r. 91 16. årgang december 2008 91 Tema Frivillig gennem 16 år - et kig på det frivillige sociale arbejde gennem kalejdoskopet Frivillig gennem 16 år bladet om frivilligt socialt arbejde i Danmark - et

Læs mere

I dagens Danmark har pressen ofte fokus på

I dagens Danmark har pressen ofte fokus på 56 FRA PROTEST TIL PARAGRAF om optakten til reformen af arbejdsmiljøloven i 1975 Af Niels Porse Sørensen ARBEJDERHISTORIE NR. 1 2007 I dagens Danmark har pressen ofte fokus på arbejdsskader og arbejdsmiljø

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 4 / 2012

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 4 / 2012 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 4 / 2012 TEMA: Måletyranni i barndommen Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Robert Olsen Landssekretær: Allan Bærentzen

Læs mere

DEN MODERNE ARBEJDER- KLASSE. Bidrag til en skabelsesberetning. Af Lars K. Christensen. På landet

DEN MODERNE ARBEJDER- KLASSE. Bidrag til en skabelsesberetning. Af Lars K. Christensen. På landet 55 DEN MODERNE ARBEJDER- KLASSE Bidrag til en skabelsesberetning Af Lars K. Christensen I førsteudgaven af Salmonsens Konversationsleksikon kan man læse, at en Arbejder, den fri Arbejder, er et moderne

Læs mere