Annoncering af indkøb af et forretningsunderstøttende IT-system til UU Aarhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af indkøb af et forretningsunderstøttende IT-system til UU Aarhus."

Transkript

1 Annoncering af indkøb af et forretningsunderstøttende IT-system til UU Aarhus. 1. Beskrivelse af indkøbet Indkøbet omfatter etablering, uddannelse, drift og teknisk support af et standard vejledningssystem til registrering, styring og dokumentation af vejledningsaktiviteter i UU Aarhus. Vejledningssystemet skal primært anvendes af vejledere i både grundskolen (elever i klasse) og i ungedelen (elever når de forlader grundskolen og op til deres 30. år). Sekundære brugere i Aarhus kommune skal have læseadgang til systemet. 2. Indkøbets omfang Aarhus kommune agter at indkøbe for ,- kr. forretningsunderstøttende ITsystem til UU Aarhus. Der ønskes en aftale med længst mulig løbetid under denne forudsætning. Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift, senest ved udløb af vedståelsesfristen. Aftalen kan af begge parter opsiges med mindst 3 (tre) måneders varsel. Med mindre aftalen opsiges af en af parterne, forlænges den automatisk på uændrede vilkår så længe den samlede leverance ligger under den samlede kontraktsum. Aftalen indgås under forbehold for bevillingsmæssig godkendelse. Aarhus Kommune ønsker levering af et samlet it-system indeholdende de beskrevne specifikationer svarende til en totalleverandøraftale eksklusiv funktionaliteten i jobcentersystemet, som skal afregnes med leverandøren af jobcentersystemet. Eventuelle udgifter til øvrige tredjepartprodukter skal være indeholdt i tilbudsprisen. Der ønskes et forslag til uddannelses- og implementeringsplan for ca. 45 brugere i Beskæftigelsesforvaltningen, således at systemet kan tages i anvendelse senest 1. januar De enkelte implementeringsydelser, herunder uddannelse skal være indeholdt i kontraktsummen. 3. Krav til Ydelsen Kravspecifikationen er inddelt i Minimumskrav og Krav. Krav kategori Minimumskrav Krav Beskrivelse Minimumskrav er krav, der uforbeholdent skal opfyldes af tilbudsgiver. Opfyldes et Minimumskrav ikke, vil tilbuddet blive anset som ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke blive taget i betragtning. Minimumskrav er forbeholdt de egenskaber i systemet, som er fundamentalt afgørende for, om systemet kan anvendes. Kategorien krav er kundens krav til systemet, som tilbudsgiver kan, men ikke skal opfylde. Kravsopfyldelse vil blive vurderet i henhold til tildelingskriterierne. Kravene er opdelt i A- og B-krav, som vægter forskelligt ved tildeling.

2 Uanset om udtrykket "skal" er brugt i beskrivelsen af et krav, skal det ikke opfattes som et minimumskrav. Det er således kun manglende opfyldelse af krav anført under punktet Minimumskrav, der medfører ukonditionsmæssighed. Minimumskrav: Systemet skal overholde alle krav beskrevet i bilag 3: Generelle krav. Systemet skal understøtte den til enhver tid gældende lovgivning på området. Systemet skal kunne tilbyde webadgang for brugerne Krav om funktionalitet: (A) Registrering af de unges status og redskab til hvilke unge, der skal kontaktes (A) Registrering af vejledningsaktiviteter inkl. Notatområde (A) Praktikformidling (praktikværter og formidling) (A) Indeholde et Brobygningsmodul, der også kan anvendes af de omkringliggende UU er (A) Vejledningssystemet skal være i drift i en eller flere kommuner (B) Mulighed for at udvikle vejledningsfaglige værktøjer (B) Der skal kunne genereres data til Excel af relevante områder, som aktuel status og afbrud, og hvad de unge efterfølgende er i gang med (B) Kan tilbyde autotildeling, mulighed for fleksibel opsætning af vejledertildeling (B) Lettilgængelig support (B) Udveksle elevdata og informationer med andre UU Centre i Danmark (B) Linksmuligheder til opslag på mobilnumre (B) Kan håndtere administration af STU-unge Krav om integration til andre brugerflader og it-systemer: (A) Folkeregisteroplysninger (automatiske opdateringer) (A) Oplysninger fra folkeskoler (A) Optagelse.dk (ansøgninger til ungdomsuddannelser) (A) Ungedatabasen, elevdata fra privatskoler, efterskoler, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser m.m. (A) Skal kunne aflevere datadump til Aarhus Kommunes Datavarehus (A) Kunne søge på enkelte unge i Ungedatabasen evt. via en webservice (B) Integrationen til WorkBase (eller tilsvarende jobcentersystem) Krav i øvrigt: (A) Kunne sende sms og til de unge (A) Breve skal kunne distribueres til eboks/digital Post (A) Udskriftskabeloner til forskellige formål (A) Uddannelses- og implementeringsplan 4. Kundens IT-miljø Tilbudsgiver bedes redegøre for krav til kundens IT-miljø. Det kan oplyses at Aarhus kommune p.t. anvender Windows 7, Internet Explorer 9, MS Office 2007 og Doc2mail.

3 De tilbudte systemer skal kunne tilgås via Aarhus-nettet. System-adgang her ud over skal være beskyttet af en firewall. Anden Aktør skal alene kunne tilgå systemerne på forsvarlig vis f.eks. via faste IP-adresser, som er kendte i leverandørens firewall. 5. Bistand ved ophør Ved aftaleophør har leverandøren ikke ret til at tilbageholde kundens data, men er forpligtet til rettidigt at stille kundens data til rådighed i et åbent, læsbart og dokumenteret format til brug for overflytning til andet system. Leverandøren er ikke berettiget til særskilt betaling for denne ydelse. 6. Bod Såfremt systemet ikke lever op til de garanterede servicemål for svar- og oppetid, sanktioneres dette med bod. Bodens størrelse beregnes med følgende formel: For hver måned systemet ikke opfylder det garanterede servicemål, skal leverandøren for hvert påbegyndt procentpoint, som den beregnede driftseffektivitet eller svartid ligger under den garanterede driftseffektivitet eller svartid, betale en bod på 1% af det samlede vederlag for samme måned. Boden i en måned kan ikke overstige det samlede vederlag for samme måned. Leverandøren er forpligtet til at generere drifts- og svartidsrapporter, som kunden kan få udleveret ved henvendelse. 7. Tidsplan Fase Dato Udsendelse af annonceringsmateriale Seneste frist for spørgsmål til annonceringsmaterialet Tilbudsfrist Tilbudsgivers præsentation af løsning Uge 39/2015 Forventet tildeling og udsendelse af hensigtserklæring Stand-still Forventet kontraktunderskrivelse Betingelser for deltagelse Forud for vurderingen af det afgivne tilbud vil der ske en vurdering af virksomhedens egnethed som leverandør af det ønskede it-system. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

4 Tilbudsgiver må forvente at blive indkaldt til en demo tirsdag i uge 39 af den tilbudte løsning i et kørende driftsmiljø. Udvælgelseskriterier: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 2 til denne annonce Tilbudsgiver skal dokumentere tilsvarende leverancer til andre kommuner i Danmark med angivelse af kontaktpersoner 9. Tildelingskriterium Indkøbet vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Aarhus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af følgende elementer, som vil indgå i vurderingen af tilbuddet med de angivne vægte: Følgende elementer vil indgå i vurderingen af tilbuddet: Den maximale løbetid for aftalen vægtes med 55 % Den samlede kvalitet af løsningen vægtes med 35 % Generel brugervenlighed vægtes med 10% Tildelingskriterierne kan nærmere præciseres således: Delkriterium 1: Den maximale løbetid for aftalen Aftalens samlede maximale løbetid i måneder, regnet fra den 1. januar Det tilbud, som tilbyder den længste løbetid får 10 point på en skala fra 1 til 10. Øvrige tilbud får forholdsmæssigt lavere pointtildeling. Delkriterium 2: Den samlede kvalitet af løsningen Tilbudsgiver bedes for hvert enkelt krav angive om kravet et Fuldt opfyldt, Delvis opfyldt eller Ikke opfyldt. Hvis et krav angives at være delvist opfyldt skal tilbudsgiver specificere, hvorfor kravets opfyldelse kun er delvis. Et krav, som kræver nyudvikling i forhold til tilbudsgivers eksisterende løsning, skal anføres som Delvis opfyldt. Kravenes opfyldelsesgrad opgøres, således at A-krav vægtes 4 delpoint for Fuldt opfyldt, 2 delpoint for delvis opfyldt og 0 delpoint for ikke opfyldt. For B-krav er delpointene henholdsvis 2, 1 og 0. Det tilbud med det højeste samlede delpointtal tildeles 10 point på en skala fra 1 til 10. Øvrige tilbud får forholdsmæssigt lavere pointtildeling.

5 Delkriterium 3: Generel brugervenlighed Der gives en samlet vurdering af systemets brugervenlighed, herunder men ikke begrænset til: Overskuelig startskærm for vejlederen Hvem skal kontaktes (og af hvilken årsag) Hvem har vejleder sidst arbejdet med Nem adgang til at sende sms og til de unge Nem adgang til at sende digital post og til udskriftsskabeloner Nem adgang til notater og historik Nem adgang til unges UPV Nem adgang til bagvedliggende data; stamdata, karakterer, fravær, vejledningsaktiviteter, dokumentarkiv for den enkelte unge Nem og hurtig adgang til systemet (logon-tid) Genvejstaster frem for museklik 10. Tilbudsfrist og procedure for afgivelse af tilbud 10.1 Tilbudsfrist m.m. Tilbuddet skal være skriftligt og afgivet på dansk. Tilbuddet skal være Aarhus Kommune, Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, IT & Digitalisering, Værkmestergadegade 15, vær. 5513A, 8000 Aarhus C, Att.: Henrik Gravgaard i hænde senest den 18. september 2015, kl Tilbud skal fremsendes via sikker mail til Tilbuddet skal mærkes Tilbud på levering af system til UU Århus. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbud, der ikke er ordregiver i hænde senest samtidig med tilbudsfristens udløb, vil blive afvist. Fremsendte tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidige tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Afgivne tilbud er bindende for tilbudsgiver i 40 dage fra fristen for modtagelse af tilbud. Alle tilbudsgivere vil samtidig blive orienteret om resultatet af udbuddet Indgåelse af leveringsaftale Når ordregiver har truffet beslutning om tildeling sendes en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen om tildeling af kontrakten, hurtigst muligt til alle tilbudsgivere. Underretningen vil tillige angive tidspunktet for udløbet af en evt. frivillig standstill-periode. I henhold til frivillig stand-still skal der være en periode på minimum 10 kalenderdage mellem tildeling af leveringsaftale og leveringsaftalens underskrivelse. Bindende kontraktindgåelse kan derfor først ske efter udløb af denne frist. Det betyder, at ordregiver

6 tidligst vil kontrasignere leveringsaftalen med bindende virkning 10 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af samtidig underretning om tildeling til alle tilbudsgivere. Underskrivelse af leveringsaftalen forventes at finde sted den 15. oktober Afvisning Ordregiver forbeholder sig ret til at afvise alle tilbud, såfremt ordregiver vurderer, at der foreligger en saglig grund til afvisning. Ordregiver anser det bl.a. som en saglig grund, hvis de tilbudte løsninger overstiger ordregivers budget. 11. Kontaktperson hos Aarhus Kommune Med henblik på at sikre, at tilbuddet udformes korrekt i overensstemmelse med de stillede krav, gennemføres en spørgerunde, hvor tilbudsgiverne kan stille spørgsmål direkte via mail. Spørgsmål skal være markeret i emnefeltet med følgende passus Spørgsmål til annoncering af system til UU Aarhus. Ordregiveres kontaktperson i forbindelse med indkøbet er: Kontorchef i IT & Digitalisering Henrik Gravgaard, Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C, tlf Spørgsmålene skal være på dansk, og skal være ordregiver i hænde senest 7. september 2015 kl , jf. tidsplanen ovenfor. Spørgsmål sendes att. Henrik Gravgaard på til Alle modtagne spørgsmål forventes at blive besvaret indenfor 2 arbejdsdage efter spørgefristens udløb, og spørgsmål (i anonymiseret form) og svar vil pr. mail blive offentliggjort for alle tilbudsgivere (i det omfang tilbudsgiverne er Aarhus kommune bekendt). Såfremt nogen af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af selve miniudbudsmaterialet, vil tilbudsgivere blive orienteret herom samtidig med besvarelsen af de stillede spørgsmål. 12. Fortrolighed Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder de indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i tilbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud, imødekommes af ordregiver, afhængig af omstændighederne. Det indgår dog bl.a. i denne bedømmelse om den virksomhed, der afgiver et tilbud, har bedt om, at tilbuddet behandles fortroligt, og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet, det drejer sig om. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiveren derfor angive dette i et følgebrev til tilbuddet.

7 Bilag 1 Aarhus Kommunes standardkontraktbetingelser for indkøb af tjenesteydelser 1. Kontraktens omfang Kontrakten omfatter udelukkende udførelse af de ydelser, som er angivet i kontrakten. Relevant personale hos Leverandøren skal orienteres om aftalegrundlaget, således at det sikres, at kommunens institutioner mv. kun tilbydes ydelser, som er omfattet af aftalen. 2. Udbyders forbehold Evt. anførte volumen og beløb er cirkatal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperiode. De(n) valgte leverandør(er) må acceptere større eller mindre leverancer i aftaleperioden med baggrund i ændring af behov samt tilgang henholdsvis afgang af udførelsessteder i forbindelse med tilgang/afgang og oprettelse/nedlæggelse af institutioner. Desuden kan der forekomme bortfald af opgaver i forbindelse med udliciteringer mv. og overdragelse af kommunale opgaver til private virksomheder o. lign. I den udstrækning at udførelse af ydelser, som er omfattet af kontrakten, er en del af en bygge- og anlægsopgave, forbeholder kommunen sig ret til at udbyde dette som en selvstændig opgave eller som en del af den samlede bygge- og anlægsopgave. I givet fald er den pågældende ydelse ikke omfattet af kontrakten. Aarhus Kommune har undersøgt, om der i kommunens afdelinger og institutioner forekommer lokalt indgåede aftaler med andre leverandører. Såfremt kontrakten har karakter af en obligatorisk aftale, vil eventuelle lokale aftaler, som ikke er identificeret endnu, blive søgt afviklet i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og de(n) valgte leverandør(er) på området. Selvejende institutioner vil som udgangspunkt ikke være omfattet af et obligatorisk aftalegrundlag. 3. Bestilling af ydelser Bestillinger skal inden for normal åbningstid kunne afgives via telefon, fax og Prisregulering Ved lejlighedsvise tilbuds- og kampagnepriser, som er billigere end de priser, som indgår i kontrakten mellem Leverandøren og Aarhus Kommune, skal Leverandøren sikre, at ydelserne tilbydes forbrugsstederne til laveste priser. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af aftalen omfattede ydelser, skal uden ophold komme Aarhus Kommune til gode. Medmindre andet er angivet i kontrakten, kan priserne ikke reguleres opad i aftaleperioden. Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at aftalen er indgået, og som bliver pålagt Leverandøren i forhold til de af aftalen omfattede ydelser, tillægges de aftalte priser. 5. Fakturering Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. og BEK nr. 206 af 11. marts Senest 1. maj 2011 skal alle fakturaer overholde standarderne bag NemHandel (OIOUBL og OIORASP). Aarhus Kommune understøtter fra 1. maj 2011 de fem simple NemHandelsprofiler, og Leverandøren skal som minimum benytte den basale faktureringsproces NES Profile 5 Basic Billing 1. Følgende oplysninger skal fremgå af fakturaen: Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer EAN-lokationsnummer på den enhed i Aarhus Kommune, som skal modtage fakturaen Personreference eller anden reference f.eks. navn på ordregiveren Ordregiverens kontostreng (kun såfremt enheden har oplyst en sådan) Leverandørens CVR-nummer. Aarhus Kommune betaler ikke fakturagebyr. Aarhus Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 6. Betalingsbetingelser Aarhus Kommunes betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage. Afsendelse af betalingen fra Aarhus Kommune på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling. Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag. I det omfang, der via lovgivning eller lignende er fastsat andre betalingsfrister, anvendes disse. 7. Garanti og reklamation Konstaterer Aarhus Kommune mangler ved ydelsen, kan Aarhus Kommune kræve, at Leverandøren afhjælper manglen ved reparation eller lignende. Undlader Leverandøren på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er Aarhus Kommune berettiget til for Leverandørens regning at lade manglen afhjælpe. Reklamation over mangler ved ydelsen inden 7 dage efter manglen er opdaget, betragtes som rettidig. Hvor intet andet er anført gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler. 8. Etik og socialt ansvar Aarhus Kommune forudsætter, at Leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILOkonvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILOkonvention nr. 138 og 182) 1 Se mere på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: For en mere generel information om OIOUBL henvises til IT- og Telestyrelsen samt NemHandel på følgende hjemmesider: og

8 Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at Leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt Aarhus Kommune bliver bekendt med, at Leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er Leverandøren forpligtet til at opfylde hovedkontrakten med en tilsvarende ydelse, som opfylder hovedkontraktens krav til ydelsen. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er Aarhus Kommune uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul anses som væsentlig misligholdelse af hovedkontrakten. 9. Sikkerhedsstillelse Aarhus Kommune stiller ingen krav om sikkerhedsstillelse. 10. Forsikring Leverandøren er forpligtet til at tegne professionel erhvervsansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele aftaleperioden. Forsikringen skal mindst dække indtil 5 mio. danske kr. pr. skade og 5 mio. danske kr. pr. forsikringsår. Aarhus Kommune er berettiget til på ethvert tidspunkt i aftalens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 11. Underleverandører Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer Leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført ydelsen. 12. Offentlige påbud Offentlige myndigheders love, anordninger, bekendtgørelser, direktiver (herunder EU-direktiver) og påbud/forbud samt standarder om fremstilling, opbevaring, sterilisering, kontrol mv. gældende for en tilbudt ydelse skal til enhver tid følges af Leverandøren. Overtrædelse af ovenstående vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 13. Force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. gentagne tilfælde af ydelser af utilfredsstillende karakter. I øvrigt er parterne ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, erstatningsansvar mv. 15. Bonus, gebyrer mv. Omsætningen med Aarhus Kommune på det af kontrakten omfattede område må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyrer el. lign. til tredjemand. 16. Offentliggørelse Indgåede kontrakter betragtes som fortrolige. I det omfang gældende lovgivning - herunder lov om offentlighed i forvaltningen - og andre regler om aktindsigt ikke er til hinder herfor, må kontrakter hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der skal/kan offentliggøres. Angivelse af aftalepriser og vilkår over for kommunens ansatte i kommunens elektroniske aftalehåndbog betragtes ikke som offentliggørelse. 17. Information om aftalen Brug af Aarhus Kommune i markedsføringsøjemed og/eller som reference kan kun ske efter forudgående godkendelse fra Aarhus Kommune. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen, om det af kontrakten omfattede, skal Leverandøren orientere Aarhus Kommune om den påtænkte udtalelse inden udsendelse foretages. Udsendelse af materialer til Aarhus Kommunes institutioner mv. må kun ske efter nærmere aftale med Aarhus Kommune. Dette gælder uanset udsendelsesform. 18. Tavshedspligt Leverandøren har i forhold til 3. mand tavshedspligt med de oplysninger, som virksomheden kommer i besiddelse af ved samhandel med Aarhus Kommune. 19. Overdragelse af kontrakt Ingen af parterne er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra den anden part. 20. Lovvalg og afgørelse af tvister Indgåede kontrakter er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende kontrakt, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Når dette har været forsøgt, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved Retten i Aarhus. Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Leverandørens side for at kunne genoptage udførelsen af ydelserne. 14. Misligholdelse Enhver af parterne kan hæve kontrakten uden varsel, såfremt modparten gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, eller såfremt aftalegrundlaget gentagne gange overtrædes, uden at der isoleret set foreligger en væsentlig misligholdelse.

9 Bilag 2 Tro og love erklæring Ifølge Lov nr af 21.december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Aarhus Kommunes retningslinier for administration af loven vedlægges til virksomheden. Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring. Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: Oplysning om gæld til det offentlige (sæt kryds) 1 Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 2 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld er under kr. 3 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld er på kr. eller derover Efterstående punkt 4 og 5 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3 4 Der er over for inddrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af gælden Der vil over for inddrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af gælden Inddrivningsmyndighedens navn: Inddrivningsmyndighedens adresse: Gade/Vej: Postnr.: By: Dato for sikkerhedsstillelse (dd/mm/åååå): 5 Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld, og denne ordning er overholdt Inddrivningsmyndighedens navn: Inddrivningsmyndighedens adresse: Gade/Vej: Postnr.: By: Dato for ordningens etablering (dd/mm/åååå): Ovennævnte oplysninger er afgivet i medfør af 1 i Lov nr af 21. december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Jeg giver samtidig samtykke til, at ordregiveren kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til kommunale skattemyndigheder og Told og Skat inden for et år fra dato. Dato: Virksomhedens/Ledelsens underskrift: 9

10 RETNINGSLINIER FOR AARHUS KOMMUNES ADMINISTRATION AF LOV NR AF DEN 21. DECEMBER 1994 OM BEGRÆNSNING AF SKYLDNERES MULIGHEDER FOR AT DELTAGE I OF- FENTLIGE UDBUDSFORRETNINGER. 1. Formål: Retningslinierne skal i overensstemmelse med loven dels medvirke til at nedbringe erhvervslivets gæld til det offentlige og dels begrænse muligheden for konkurrenceforvridning mellem virksomheder med gæld til det offentlige og virksomheder uden gæld til det offentlige. Retningslinierne har endvidere til formål, at loven administreres ensartet af kommunens forvaltninger over for tilbudsgivere. Dette skal sikres ved, at der ikke må antages tilbud fra virksomheder med ubetalt forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, med mindre andet følger af nedennævnte bestemmelser. 2. Omfang: Retningslinierne finder anvendelse i alle kommunens udbudsforretninger omfattet af loven, herunder: Alle EU-udbud. Udbud af arbejder i licitation efter tilbudsloven, hvad enten der er tale om offentlig licitation, indbudt licitation, offentlig eller begrænset udbud i totalentreprise. Indhentning af tilbud fra flere end 2 virksomheder på levering af varer eller tjenesteydelser i øvrigt. Indhentning af underhåndsbud fra indtil 2 virksomheder er således ikke omfattet af loven. 3. Gæld: Ved gæld til det offentlige forstås: Ubetalte forfaldne skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret (eksempelvis virksomhedens A-skat, moms, ejendomsskat, forbrugsafgifter eller arbejdsmarkeds- bidrag). Der må ikke antages tilbud fra en tilbudsgiver, som har forfalden ubetalt gæld til det offentlige på kr. eller derover, med mindre én af nedennævnte betingelser er opfyldt. Tilbudsgiveren har i rimelig tid inden tilbudstidspunktet indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om afvikling af gælden, og denne aftale er overholdt. Tilbudsgiveren har inden tilbudstidspunktet over for inddrivelsesmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af gælden. Tilbudsgiveren har senest på tilbudstidspunktet erklæret sig indforstået med - inden en aftale indgås - at dokumentere, at der er stillet sikkerhed for gælden over for de relevante inddrivelsesmyndigheder. Alle tilbudsgiverne, som opfylder betingelserne i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsmaterialet, har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. 4. Procedure: Ved alle kommunale udbudsforretninger skal det i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsmaterialet kræves, at enhver tilbudsgiver senest samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Erklæringen afgives på en fortrykt formular, som af ordregiveren udleveres til eventuelle tilbudsgivere. Hvis en tilbudsgiver ikke afgiver den krævede erklæring om, i hvilket omfang virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, må tilbuddet ikke antages. Vedtaget af Aarhus Byråd den 20. marts

11 Bilag 3 Aarhus Kommune Generelle krav for et forretningsunderstøttende system til registrering af vejledningsaktiviteter til UU Århus. September

12 Aarhus Kommunes standardkontraktbetingelser for indkøb af tjenesteydelser... 7 Tro og love erklæring... 9 Generelt Sikkerhed Sporbarhed, revisionsspor Varsling Adgang til data Udskriftsmuligheder Indflydelse på udvikling Systemvedligeholdelse Andet Forhold vedrørende driftsafvikling Ydelsesbeskrivelse Historik og arkivering Servicemål og rapportering Indledning Tilgængelighed Svartider Registeropdatering Print og anden uddata Fejlhåndtering

13 Generelt Sikkerhed Systemet skal sikkerhedsmæssigt håndtere kravene til informationssikkerhed, således at krav til fortrolighed, tilgængelighed, integritet og nødvendig sporbarhed opretholdes. Ansatte hos leverandøren kan alene få adgang til systemets data, såfremt de er autoriserede dertil. Systemet håndterer bl.a. personlige og følsomme oplysninger, og brugerne skal identificeres af logon-id og password. Kun brugere med korrekt angivelse af logon-id og password må få adgang til at oprette, rette og slette de nævnte oplysninger/transaktioner. Leverandøren skal sikre, at systemets krav til sikkerhed overholdes og er forpligtet til at rådgive Aarhus Kommune om sikkerhedsmæssige aspekter ved udvikling og implementering af systemet. Privilegier i forhold til anvendelsen af systemet og adgange til data skal gives af Aarhus Kommunes systemansvarlige. Administration af eventuelle privilegier skal kunne foretages af tilbudsgiver. Der skal være en brugergrænseflade, hvor administration af privilegier kan foretages af systemansvarlige personer hos Aarhus Kommune. Tilbudsgiver skal sikre at gængse markedskrav til logon-id og password ud fra nærværende krav tilgodeses. Det skal tilsikres, at der føres log over adgang til data i form af en benyttelsesstatistik, dvs. oprette og vedligeholde en oversigt der minimum indeholder data om, hvem der har haft adgang, hvem der har forsøgt at få adgang (afvist adgang), hvornår adgang/eller forsøg på adgang er sket evt. hvilke data, der er tilgået, og hvor lang tid adgangen har varet. Benyttelsesstatistikken skal som minimum være tilgængelig kvartalvis, men skal kunne anfordres efter behov eventuelt være interaktiv tilgængelig for sikkerhedspersoner hos Aarhus Kommune. Efter idriftsættelse af systemet kan Aarhus Kommune via tredjepart, der er uafhængig af den valgte leverandør, teste sikkerheden hos leverandøren. Der stilles krav om årlig revisionserklæring om sikkerheden hos leverandøren. Der henvises til DS484. Sporbarhed, revisionsspor Alle transaktioner skal logges med logon-id og dato. Gældende krav til revisionsspor skal kunne opfyldes. 13

14 Varsling Leverandøren skal redegøre for hvilken varsling, der kan tilbydes i forbindelse med eventuelle opdateringer af systemet. Adgang til data Aarhus Kommunes data er kommunens ejendom, der forvaltes af leverandøren i forbindelse med opgaveløsningen. Aarhus Kommune skal have fri og uhindret adgang til data via standardiserede værktøjer, der følger markedets best practice (såsom SQL-query værktøjer). Leverandøren skal efter aftale kunne anvise metoder hertil. Udskriftsmuligheder Data som er tilgængelige via skærm skal kunne udskrives umiddelbart i et brugervenligt layout. Indflydelse på udvikling Aarhus Kommune ønsker medindflydelse på den videre udvikling og udbygning af den tilbudte systemfunktionalitet og forventer, at leverandøren også ser en interesse i at samarbejde med Aarhus Kommune herom. Systemvedligeholdelse Til opretholdelse af løsningen yder leverandøren opdatering og support af programmel, der indgår i løsningen. Ydelsen omfatter såvel udvikling, forvaltnings- og vedligeholdelsesarbejder samt support indenfor de ydelser, som leverandørens serviceorganisation kan udføre. Leverandørens forpligtelser gælder for alt programmel, der indgår i løsningen hvad enten programmellet er udviklet af Leverandøren eller udviklet af andre end Leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at opretholde en kvalificeret viden om løsningen, så længe vedligeholdelsesforpligtigelsen er gældende. Leverandøren er endvidere forpligtet til udelukkende at lade vedligeholdelsen udføre af kompetente og erfarne fagfolk, der har kendskab til Aarhus Kommunes løsning. Såfremt vedligeholdelsesarbejder nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af Aarhus Kommunes adgang til systemet, skal leverandøren forinden varsle Aarhus Kommune herom. Sådanne arbejder skal i videst muligt omfang lægges inden for servicevinduerne, jf. den aftalte driftsåbningstid. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der foreligger en sikkerhedskopi, inden der foretages indgreb i løsningen med risiko for tab af data. Såfremt leverandørens vedligeholdelse medfører ændringer i løsningen, skal dokumentationen omgående ændres i overensstemmelse hermed. 14

15 Andet Leverandøren skal efter nærmere aftale kunne tilbyde uddannelse og efteruddannelse i anvendelsen af de systemer, der tilbydes Aarhus Kommune. Forhold vedrørende driftsafvikling Der gælder en række forudsætninger til den efterspurgte løsning. Ydelsesbeskrivelse Drift af systemerne omfatter såvel basisdrift som hertil knyttede serviceydelser. Leverandøren varetager som servicebureau planlægning og styring af alle aktiviteter i relation til driftsopgaverne og deltager i fornødent omfang i møder med Aarhus Kommune samt med øvrige leverandører og interessenter efter anmodning fra Kunden. Leverandørens driftsansvar og -ydelser skal leveres med et indhold og omfang, der som minimum modsvarer det, der fremgår af denne aftale herunder de fastlagte servicemål. Leverandøren skal sikre, at der stilles de nødvendige driftsmiljøfaciliteter (materiel, systemprogrammel og personelle ydelser), herunder tilstrækkelig computer-, lagrings- og udskrivningskapacitet samt andre centrale tekniske installationer, til rådighed for driftsafvikling af IT-løsningen. Kravene vedrørende dokumentation, teknologiplaner og standarder, kvalitetssikring samt sikkerhed forventet opfyldt som best practice i den leverede løsning. I det omfang den tilbudte løsning nødvendiggør dette skal leverandøren indgå i et samarbejde med Aarhus Kommune om dataudveksling mv. mellem leverandørens driftsmiljø og Aarhus Kommunes decentrale driftsmiljø især i forbindelse med versionsstyring af klientprogrammel, change-procedurer, teknologisk integration o.m.a. Det skal sikres, at IT-løsningen og dets data kan reetableres efter opståede systemfejl og datafejl i driftsmiljøet. IT-systemets data og programmel skal være genetableret i backupmiljøet inden for 8 timer efter, at det normale produktionsmiljø er sat ud af funktion. Reetableringen skal ske med en status, der maksimalt ligger 24 timer forud for den indtrufne hændelse. Leverandøren skal kunne tilbyde driftsservice og support, herunder anvise en Help Deskfunktion. Leverandøren sørger for, at der vedr. IT-løsningens driftsafvikling til stadighed foreligger fyldestgørende og ajourført driftsaftale, hvor bl.a. alle aftaler, forretningsgange og procedurer i relation til driftsopgaven beskrives og ajourføres. 15

16 Leverandøren er ansvarlig for i samarbejde med Kunden at udarbejde og vedligeholde en katastrofe- og beredskabsplan, der sikrer, at grundlaget for en entydig ansvarsfordeling er til stede ved en eventuel større skade. Leverandøren indestår for at stille dokumentation og programmel til rådighed for tredjemand til brug for drift i tilfælde af leverandørens ophør af forretning, eller ophør af kontraktuelle forpligtelser, når ophøret skyldes leverandørens væsentlige misligholdelse af kontrakten. Historik og arkivering Alle data skal være tilgængelige i henhold til gældende regler på området. Der kan være behov for at gemme data længere end oven for angivet. Tidspunkt for arkivering skal kunne angives for grupper af data med forskellig periodeafgrænsning. Der skal kunne skelnes mellem aktive og passive sager. Statens Arkivers regler for aflevering af arkivalier skal kunne opfyldes i den tilbudte løsning. Servicemål og rapportering Indledning For det tilbudte system skal følgende generelle servicemål være gældende. Manglende opfyldelse af servicemålene er bodsudløsende i henhold til kontraktens bestemmelser herom. Leverandøren bedes anføre forslag til opstilling af servicemål. Tilgængelighed Som udgangspunkt er systemet åbent 24 timer i døgnet året rundt. Enkelte dele af eller hele systemet kan dog være ude af drift uden for den primære driftstid defineret som alle hverdage fra 07:00 18:00 - i forbindelse med idriftsættelser, opdateringer, backup og batchkørsler mv. Dette aftales nærmere i konkrete driftsplaner. Leverandøren garanterer en tilgængelighed til driftsmiljøet på 99,5% indenfor den primære driftstid. Beregning af tilgængelighed Tilgængelig driftstid er den primære driftstid minus den tid, hvor systemet eller den del af dette ikke har været tilgængelig på grund af fejl i driftsmiljøet. 16

17 Driftshindringer, som Aarhus Kommune er ansvarlig for, og udefra kommende forstyrrelser (elafbrydelse, fejl i offentligt datanet og lignende) holdes udenfor opgørelsen af den tilgængelige driftstid. For Aarhus Kommune mindre betydningsfulde fejl, f.eks. hvor enkelte arbejdspladser eller enkelte mindre væsentlige funktioner midlertidigt er ude af drift, men hvor det i øvrigt er muligt at opretholde den normale drift, eller hvor Aarhus Kommune vælger at udskyde fejlrettelsen, fragår ikke i opgørelsen af den tilgængelige driftstid. Manglende eller forsinket registeropdateringer, der skyldes leverandørens forhold, jf. nedenstående fragår i tilgængeligheden med halvdelen af den tid registeropdateringen foretages efter den angivne frist. Svartider Leverandøren garanterer, at 95% af alle online transaktioner (svartidsprocent), opgjort som et gennemsnit på månedsbasis, opfylder de opstillede mål for svartider i forskellige kategorier af transaktioner. Beregning af svartider Som udgangspunkt måles svartider fra og til terminalenhederne i Aarhus Kommune (PCarbejdsplads, printer m.v.). Leverandøren kan dog stille forslag om alternative målepunkter eller metoder. Registeropdatering Leverandøren tilsikrer, at registre, der opdateres via batchkørsler uden for den aftalte primære driftstid, er opdateret senest ved påbegyndelse af den næstfølgende aftalte primære driftstid. Print og anden uddata Såfremt der er centrale print/efterbehandlingsleverancer i løsningen, angiver leverandøren forslag til servicemål i forbindelse hermed. Fejlhåndtering Leverandøren anviser en»single point of contact«, hvortil der kan rettes henvendelser vedrørende systemfejl (applikations- og driftsproblemer). Kundens supportorganisering tilsikrer, at kun en begrænset antal navngivne personer kan kontakte leverandøren. Kunden forventer, at der foretages en kategorisering af fejl. Nedenfor er Aarhus Kommunes udgangspunkt for en sådan kategorisering og håndteringen heraf vist. Aarhus Kommune afgør som udgangspunkt prioriteringskategorien. Leverandøren angiver, hvorledes fejlhåndteringen tilbydes varetaget: 17

18 Fejlkategori 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 4. prioritet Beskrivelse Betydning Reaktionstid Løsningstid Fejl, der forhindrer System/sub- Fejlrettelse påbe- Hurtigst muten størsteparsygyndes umiddelligt, leveran- af brugere i stem/applikatio bart, når leverandøren døren har at arbejde n er utilgængelig bliver opmærk- pligt til uden på grund af som på problemet, unødig ophold fejl i servermiljøet dvs. enten når fej- at løse pro- (kan ikke len opstår eller rapblemet dog startes eller porteres. max 4 timer. kan ikke benyttes) Fejl, der forhindrer Servicefunktion Fejlrettelse påbe- Hurtigst mu- én eller flere er væsentligt gyndes umiddelligt leveran- brugere i at arbejde indskrænket bart, når leverandødøren har eller gentagelse ren bliver opmærk- pligt til uden af en prioritet 3 som på problemet, unødig ophold fejl. dvs. enten når fejlen at løse proporteres. opstår eller rapblemet dog max 8 timer. Applikationsfejl Alle funktioner Fejlrettelse påbegyndes Skal være løst eller driftsforstyrrelser kan anvendes senest næ- indenfor 10 hvor evt. med nogen ste dag og senest 8 arbejdsdage alle væsentlige indskrænkning, arbejdstimer efter funktioner er som ikke er leverandøren bliver velfungerende, væsentlig opmærksom på men som hindrer problemet, dvs. en eller flere enten når fejlen brugere i at anvende opstår eller rappormet programteres. optimalt. Mindre fejl Fejl som ikke Fejlrettelse påbegyndes Løsningen har betydning efter aftale indarbejdes i for anvendelse med Aarhus Kommunsespatch, rettel- af systemets ny funktioner release eller ny version af systemet Leverandøren skal i processen holde Aarhus Kommune orienteret om fremdriften. Efter registrering af en kategori 1. prioritet problem skal leverandøren umiddelbart give Aarhus Kommunes kontaktperson en status, og aftale den videre rapportering. 18

19 Ved kategori 1. prioritet skal leverandøren give Aarhus Kommune en status dagligt eller efter aftale med en af Aarhus Kommune udpeget ansvarlig kontaktperson. Status skal indeholde forventede aktiviteter, ressourcebehov hos Aarhus Kommune samt forventet sluttidspunkt. Leverandøren er forpligtet til at informere Aarhus Kommune om alle forhold af betydning for kommunens driftsmiljø, herunder også forhold som leverandøren måtte afdække udenfor sit ansvarsområde f.eks. vedrørende Aarhus Kommunes decentrale applikationer og systemer. Informationen skal gives, så snart leverandøren er i besiddelse af informationen, inden en hændelse opstår og/eller så hurtigt som muligt derefter. Ved fejl, der opdages af leverandøren selv, f.eks. i forbindelse med generelle systemnedbrud, mangelfulde registeropdateringer eller lignende, informerer leverandøren proaktivt ud (»push-information«) til en på forhånd afgrænset personkreds via målrettet valg af medie (f.eks. telefon, såfremt system eller netværk er ude af drift). 19

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING TRO OG LOVE ERKLÆRING Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring: Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: TRO OG LOVE ERKLÆRING Ifølge

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Notat. Prækvalifikation til udbud af håndværkerydelser. Den 15. juni Aarhus Kommune

Notat. Prækvalifikation til udbud af håndværkerydelser. Den 15. juni Aarhus Kommune Notat Den 15. juni 2012 Udbuddet omfatter udførelse af alle mindre spjældopgaver over en dags varighed samt mindre ombygnings- og vedligeholdelses opgaver. Opgaver under en dags varighed er ikke omfattet

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse i distrikt Sydvest

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse i distrikt Sydvest Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse i distrikt Sydvest Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse udbyder herved udførelse af grøn

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

En mere detaljeret oversigt over det udstyr, som der ønskes tilbud på, fremgår af bilag 2 til denne annonce.

En mere detaljeret oversigt over det udstyr, som der ønskes tilbud på, fremgår af bilag 2 til denne annonce. Annoncering af indkøb af videoproduktionsudstyr til koncerter Aarhus Symfoniorkester (som er en selvstændig forvaltning i Aarhus Kommune) ønsker at indkøbe udstyr til videoproduktioner af symfoniske koncerter,

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune. Gennemførelse af evaluering af Børn og Unges organisering

Udbudsmateriale. Århus Kommune. Gennemførelse af evaluering af Børn og Unges organisering Udbudsmateriale Århus Kommune Gennemførelse af evaluering af Børn og Unges organisering Århus Kommune Juni 2010 Udbudsmateriale Annoncering af indkøb efter tilbudsloven Juni 2010 Århus Kommune Magistratsafdelingen

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

Udbudsmateriale. Aarhus Kommune. Etablering af en decentral persondata database

Udbudsmateriale. Aarhus Kommune. Etablering af en decentral persondata database Udbudsmateriale Aarhus Kommune Etablering af en decentral persondata database Aarhus Kommune 15. november 2011 Udbudsmateriale Indhold November 2011 INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN...

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTMATERIEL DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 1 - Erklæringer

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTMATERIEL DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 1 - Erklæringer AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTMATERIEL DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 1 - Erklæringer Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Danmark-Hinnerup: Revisionsvirksomhed 2015/S 123-225543. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hinnerup: Revisionsvirksomhed 2015/S 123-225543. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225543-2015:text:da:html Danmark-Hinnerup: Revisionsvirksomhed 2015/S 123-225543 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere