Reno Djurs I/S. Revisionsprotokol side Årsregnskab 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reno Djurs I/S. Revisionsprotokol side 40-48. Årsregnskab 2011"

Transkript

1 Reno Djurs I/S Revisionsprotokol side Årsregnskab 2011 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 70 lande

2 RSM plus 40 Revisionsprotokollat for Reno Djurs I/S 1. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2011 Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede udkast til årsregnskab for Reno Djurs I/S for Årsregnskabet viser følgende resultat, pengestrømme fra driftsaktiviteten, aktiver og egenkapital: kr. kr. Resultat (udgiftsbaseret) Resultat (omkostningsbaseret) Pengestrømme fra driftsaktiviteten Aktiver Egenkapital Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til at anføre kritiske bemærkninger. Særlige forhold af ledelsesmæssig interesse vedrørende årsregnskabet fremgår af afsnit 2. Årsregnskabet og de i afsnit 2-4 anførte kommentarer og supplerende specifikationer samt øvrige bemærkninger i revisionsprotokollatet udgør efter vor opfattelse et væsentligt grundlag for bestyrelsens stillingtagen til årsregnskabet. Herudover indeholder årsregnskabet supplerende regnskabsoplysninger i note 10 21, der ligeledes er et væsentligt grundlag for bestyrelsens stillingtagen til årsregnskabet. Disse oplysninger er ikke omfattet af vor revision. Revisionens formål, planlægning, omfang og udførelse fremgår af side i forrige års protokollat. Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. 2. Særlige forhold vedrørende årsrapporten I forbindelse med vor revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende forhold af ledelsesmæssig interesse: Efter påkrav fra Statsforvaltningen vedtog Reno Djurs I/S en vedtægtsændring i 2011 omkring ændring af regnskabsprincipper, således at årsregnskabet blev aflagt i henhold til Styrelseslovens regler. Økonomi- og Indenrigsministeriet fastslog dog i november 2011, at det ikke ville være i strid med kommunallovgivningen at aflægge årsregnskabet i kommunale fælleskaber i henhold til Årsregnskabsloven fremfor efter de kommunale regnskabsregler, såfremt den kommunale virksomhed er selvstændigt regnskabsførende, og hvor denne i øvrigt ikke allerede er omfattet af en særlovgivning, hvor der kræves regnskabsaflæggelse efter Årsregnskabsloven.

3 RSM plus 41 Årsrapporten for 2011 er udformet i overensstemmelse med vedtægtsændringen i 2011, hvilket vil sige, at regnskabet er aflagt efter Styrelseslovens regler, men bestyrelsen har mulighed for at ændre regnskabsaflæggelsen til aflæggelse af regnskabet i henhold til Årsregnskabsloven, hvis bestyrelsen efterfølgende træffer beslutning om dette og får gennemført en ændring af interessentskabets vedtægter. I lighed med sidste år består årsrapporten af 2 resultatopgørelser: Et driftsregnskab opstillet i henhold til Styrelseslovens regler og en resultatopgørelse opstillet i henhold til Årsregnskabslovens regler. Som det fremgår af ledelsens beretning til årsrapporten afsnit har Reno Djurs I/S, i forbindelse med afslutningen af Højesteret sagen mellem Kolding Kommune og Reno Djurs I/S, valgt at modtage en betaling på kr for ikke at udnytte virksomhedens ret til at få brændt tons affald hos Koldings forbrændingsselskab. Ledelsen har i år besluttet at investere selskabets likvider i kortfristede obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser. Beslutningen er blandt andet begrundet i at opnå en højere grad af sikkerhed for, at selskabets meget væsentlige indlån ikke mistes, såfremt selskabets bankforbindelse skulle gå konkurs. Ved årets udgang har selskabet således en samlet værdipapirbeholdning på kr , heraf vedrører kr et separat depot vedrørende hensatte bindingspligtige beløb i forbindelse med fremtidige omkostninger til nedlukning af deponeringsanlæg. 3. Ikke korrigerede fejl I henhold til internationale standarder skal vi over for ledelsen redegøre for eventuelle fejl konstateret under vor revision, som ikke er korrigeret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Det er efter vor opfattelse ikke usædvanligt, at der konstateres administrative og bogføringsmæssige fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, som ikke rettes, da de vurderes ikke at være af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen og for det billede årsregnskabet skal give af selskabet. 4. Kommentarer og supplerende specifikationer til regnskabet Idet vi henviser til ledelsens årsberetning, kan vi oplyse følgende: I vore kommentarer til resultatopgørelsen og specifikationer vil vi alene omtale forhold, der vedrører den omkostningsbaserede resultatopgørelse. Årets resultat blev et overskud på kr imod et overskud på kr sidste år. Forbedringen i årets resultat skyldes blandt andet, at Reno Djurs I/S har modtaget kr som endelig afregning for retssagen mod Kolding Kommune. Omsætning i alt inklusive statsafgifter og andre driftsindtægter udgør i år kr , hvilket er en stigning på kr i forhold til sidste år, heraf kan kr af stigningen henføres til indtægter fra Kolding sagen, idet beløbet indgår i linjen Andre driftsindtægter.

4 RSM plus 42 Gebyr- og behandlingsindtægter med tillæg af andre driftsindtægter, men reduceret med engangsindtægter fra Kolding Kommune er steget med 4,1% i forhold til sidste år. Tilsvarende er årets produktionsomkostninger steget med 5,1% i forhold til sidste år. Administrationsomkostninger er steget med kr i forhold til sidste år, hvilket blandt andet skyldes øgede edb-udgifter og stigende udgifter til konsulentbistand. Der er i år udgiftsført et beløb til sikkerhedsstillelse på kr i henhold til den nye lovgivning, som trådte i kraft den 16. juli 2009 i linjen Produktionsomkostninger. Beløbet er tilsvarende ført som en hensættelse i balancen. Det samlede hensatte beløb udgør kr pr Beløbet er beregnet ud fra modtagne antal tons affald fra brugerne. Ifølge lovgivningen skal virksomheden hvert år hensætte en sikkerhedsstillelse, som beregnes ud fra fastsatte takster og modtagne antal tons affald. Sikkerhedsstillelsen skal dække omkostninger til efterbehandling af deponi og nedlukning af deponeringsanlæg i løbet af et 30-årigt tidsperspektiv. Pengestrømsopgørelsen viser, at de likvide beholdninger udgør kr Efter fradrag af bindingspligtigt beløb på sikkerhedsstillelseskontoen på kr og med tillæg af værdipapirbeholdning på kr kan de likvide beholdninger opgøres til kr , imod likvide beholdninger på kr sidste år. Virksomhedens likviditet er således forbedret med kr siden sidste år. Årets investeringer i anlægsaktiver på kr er finansieret med egne midler. Årets samlede investeringer i tekniske anlæg og maskiner samt inventar udgør kr , heraf vedrører ca. kr udvidelse af deponeringsanlægget i Glatved (Etape 2). Ligeledes er der i år indkøbt diverse containere og affaldsbeholdere for i alt kr , og der er indkøbt en traktor til kr , samt en VW Touran på gule plader til kr Afgange i 2011 på kr vedrører afgange af udrangerede aktiver og solgte aktiver, som er fragået i anlægsnoten til anskaffelsessummer. Afgange omfatter bl.a. udrangeret gummihjullæsser Ljungby, som er fragået til en anskaffelsessum på kr og solgt gravemaskine, Caterpillar, som er fragået anlægsnoten til en anskaffelsessum på kr Virksomheden er velkonsolideret, idet egenkapitalen udgør cirka 80,6% af den samlede balancesum. 5. Forsikringsforhold Selskabets forsikringsforhold omfattes ikke af vor revision. I lighed med sidste år har vi konstateret, at der er tegnet og betalt forsikringer for virksomheden. 6. Revisionsplanlægning og gennemførelse

5 RSM plus Revisionsplanlægning Revisionen er planlagt med fokus på væsentlige og risikofyldte områder for regnskabsaflæggelsen. Disse områder er: Omsætning Vi har kontrolleret, at omsætningen er registreret i den korrekte periode, samt at fakturering er foretaget frem til 31. december Vi har ligeledes gennemgået forretningsgange omkring registrering af faktureringsgrundlaget, herunder er der i væsentligt omfang foretaget afstemning af omsætningen og behandlingsafgifter med vejesystemer m.v., hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger Varekøb og omkostninger Vi har foretaget en overordnet regnskabsanalyse af det afholdte varekøb og omkostninger og sammenholdt disse med sidste år. Væsentlige afvigelser er årsagsforklaret uden bemærkninger. Vi har ligeledes foretaget stikprøvevis kontrol af forretningsgange og interne kontroller omkring køb og betaling af varekøb og omkostninger. Personaleomkostninger Lønadministrationen foretages af Norddjurs Kommune, der anvender Kommunedata s lønsystem. De udgiftsførte lønninger er afstemt til dette lønsystem. Opgørelsen af skyldige feriepenge og afspadsering er kontrolleret uden bemærkninger. Renteindtægter Renteindtægter fra bankindeståender er afstemt til årsopgørelser. Materielle anlægsaktiver Årets tilgange er stikprøvevist kontrolleret, og anlægskartotek er ajourført inklusive en beregning af årets driftsøkonomiske afskrivninger. Tilgodehavender Vi har foretaget en gennemgang af selskabets tilgodehavender fra salg. Der er stikprøvevist udsendt saldomeddelelser til debitorer til bekræftelse af selskabets udestående på statusdagen, ligesom der stikprøvevist er foretaget kontrol af indbetaling af væsentlige tilgodehavender i det nye regnskabsår. Forfaldne tilgodehavender for erhvervsaffaldsgebyrer og hos dagrenovationskunder har været stigende i Ved årets udgang er der således forfaldne tilgodehavender på ca. kr , som er ældre end 6 måneder. Stigningen i de forfaldne tilgodehavender skyldes især en ændring i rykkerprocedurerne, idet rykningen af forfaldne beløb blev overtaget af SKAT i SKAT modregner kundernes forfaldne gæld i kundernes eventuelle tilgodehavender hos det offentlige. Ligeledes foretager SKAT også løbende rykning af de forfaldne tilgodehavender hos kunderne, men det har desværre vist sig, at SKAT s rykkerprocedurer ikke har været helt så hurtige/effektive som tidligere praksis.

6 RSM plus 44 Der kan være risiko for, at ikke alle forfaldne tilgodehavende beløb kan inddrives af SKAT, især hvis SKAT s rykkerprocedurer fortsætter med at være mangelfulde. På selskabets basiskunder må der forventes et tab eksklusive moms på ca. kr , idet tilgodehavende hos Friis Pedersen Transport må anses som værende tab ifølge opgørelser fra kurator. Selskabet har ikke haft væsentlige tab på tilgodehavender tidligere år, og ledelsen vurderer derfor på denne baggrund, at der ikke er risiko for væsentlige tab på selskabets fordringer. Selskabet har derfor ikke hensat beløb til imødegåelse af tab på debitorer i regnskabet for Likvide beholdninger og likvide værdipapirer Bankindeståender og værdipapirer er afstemt til årsopgørelser. Der er indhentet engagementsforespørgsel til bekræftelse af disse. Som et led i vor revision af kasse- og bankfunktionen, har vi afstemt de likvide beholdninger på en vilkårlig dato i løbet af regnskabsåret. I forbindelse med den løbende revision har vi foretaget gennemgang og kontrol af virksomhedens forretningsgange og interne kontroller vedrørende kasse- og bankfunktionen. Leverandørgæld og anden gæld Kreditorer er stikprøvevist afstemt til kontoudtog. Vi har kontrolleret, at gældsposter er korrekt periodiseret. Anden gæld er kontrolleret og afstemt. Forekommer der tilsigtede fejl eller mangler vil der være en risiko for, at disse forbliver uopdagede, da de sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Konstateres der under revisionen unøjagtigheder, som vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil revisionen efter aftale med ledelsen blive udvidet med henblik på afklaring af forholdet. Grundlaget for revisionsplanlægningen har været en af os foretaget vurdering af selskabets regnskabsvæsen og interne kontroller, såvel overordnede kontroller som kontroller indenfor specifikke regnskabsmæssige områder. 6.2 Revisionens gennemførelse Vi har stikprøvevist gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange indenfor de regnskabsmæssige områder i det omfang det under hensyntagen til væsentlighed og risiko har været nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Formålet har primært været at undersøge, om selskabets registreringssystemer for regnskabsmæssige transaktioner er hensigtsmæssigt tilrettelagt, og om de interne kontroller fungerer som planlagt.

7 RSM plus 45 Revisionen af årsregnskabet har omfattet en vurdering af den af ledelsen valgte regnskabspraksis og udøvede regnskabsmæssige skøn. Revisionen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster, herunder en sammenholdelse med tidligere års resultatopgørelser og med budgettet. Ved gennemgangen af balancen har vi overbevist os om aktivernes og gældsforpligtelsernes tilstedeværelse, fuldstændighed, forsvarlige måling og tilhørsforhold til selskabet. Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol. Som et led i revisionen har vi indhentet en regnskabserklæring fra ledelsen. 7. Kommentarer til forvaltningsrevisionen Selskabet er omfattet af Lov om Kommunal Styrelse i henhold til seneste vedtægter. I henhold til vedtægterne har vi foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen har omfattet en vurdering af økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vurderingerne er blandt andet baseret på analyser af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelser af usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af væsentlige budgetafvigelser og realismen i budgettets forudsætninger m.m. 7.1 Forvaltningen af fondens midler økonomistyring Med henblik på at vurdere, om selskabet drives under skyldig hensyntagen til økonomistyringsaspektet, skal ledelsen løbende vurdere, om der er opbygget et tilstrækkeligt effektivt informationssystem, som sikrer, at der styres efter og følges op på opnåelsen af en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Vurderingen af økonomistyringsaspektet kan eksempelvis ske ved kontrol af, om: Der er udarbejdet en skriftlig budgetprocedure for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning. Budgetproceduren for budgetudarbejdelse følges. Løbende budgetopfølgning foretages tilstrækkeligt hyppigt. Detaljeringsgraden er tilstrækkelig høj. Ved vor revision af selskabets økonomistyring har vi vurderet, at der er etableret informationssystemer, der sikrer, at ressourcerne anvendes, og aktiviteterne tilrettelægges, så målsætningen opfyldes. Vi har undersøgt, om der foretages målfastsættelse, budgetlægning, ledelsesmæssig kontrol, regnskabsaflæggelse herunder perioderegnskaber, opfølgning og rapportering til bestyrelsen samt evaluering. Ud fra vor revision af årsregnskabet, samtaler med ledelsen, samt vort kendskab til selskabets forhold som helhed er det vor opfattelse, at selskabet har tilrettelagt en god økonomistyring. 7.2 Forvaltningen af selskabets midler sparsommelighed Med henblik på at vurdere, om selskabet også drives under skyldig hensyntagen til sparsommelighedsaspektet, skal ledelsen løbende vurdere, om de enkelte transaktioner har været i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der skønnes at være en rimelig, hensigtsmæssig og sparsommelig administration, som dette måtte være fastsat i fondens målsætninger.

8 RSM plus 46 Vurderingen af sparsommelighedsaspektet kan for eksempel ske ved analyser af, om: Lønninger til personale er rimelige set i forhold til kvalifikationer og anciennitet. Der indhentes alternative tilbud ved køb af varer og tjenesteydelser. Foreliggende rabatmuligheder er udnyttet. Udgifter er rimelige i forhold til egne målsætninger. Optagne lån er forrentet fordelagtigt. Likvide midler er anbragt fordelagtigt. Vi har i forbindelse med vor revision stikprøvevist vurderet, om selskabets dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til opholdsstedets art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. Ved vor vurdering af, om der ved forvaltningen af selskabets midler er taget skyldige økonomiske hensyn, har vi i forbindelse med sparsommelighedsaspektet blandt andet stikprøvevist undersøgt: At der foreligger retningslinjer for daglige indkøb, der sikrer sammenhæng imellem pris og kvalitet. At der ved større indkøb er indhentet tilbud. Ud fra vor revision af årsregnskabet, samtaler med selskabets ledelse samt vort kendskab til selskabets forhold som helhed er det vor opfattelse, at selskabet udviser den fornødne sparsommelighed. 7.3 Forvaltningen af selskabets midler produktivitet Med henblik på at vurdere, om selskabet også drives under skyldig hensyntagen til produktivitetsaspektet, skal selskabet løbende foretage beregning af nøgletal, der udtrykker produktiviteten inden for forskellige områder, herunder skal der ske vurdering af, om produktiviteten lever op til målepunkter, der er opstillet i målsætningerne. Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vi har i forbindelse med vor revision foretaget sammenligninger med tidligere år samt med det foreliggende budget og selskabets regnskab, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. 7.4 Forvaltningen af selskabets midler effektivitet Med henblik på at vurdere, om selskabet ligeledes drives under skyldig hensyntagen til effektivitetsaspektet, skal ledelsen løbende evaluere, om den udførte affaldshåndtering har været i overensstemmelse med målsætningerne Vurderingen af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, hvorvidt selskabet når sine mål herunder kvalitative set i forhold til de anvendte ressourcer. Vore undersøgelser har omfattet atypiske udgifter for at verificere, om disse udgifter er i overensstemmelse med selskabets sædvanlige drift.

9 RSM plus 47 Ud fra vor revision af årsregnskabet, samtaler med ledelsen samt vort kendskab til selskabets forhold som helhed er det vor opfattelse, at selskabet udviser den fornødne effektivitet. 8. Lovkrævede oplysninger m.v. 8.1 Eftersyn af bestyrelsens protokoller m.v. Vi har påset, at der føres en forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder, forhandlingsprotokollen og revisionsprotokollen er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 8.2 Andre arbejder Udover vor revision af årsregnskabet har vi ydet regnskabsmæssig assistance vedrørende opstilling af årsrapporten, samt diverse løbende rådgivning Revisors afgivelse af lovkrævede oplysninger i forbindelse med årsregnskabet for I henhold til lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Århus, den 21. marts 2012 R s Henrik Bretlau statsautoriseret revisor

10 RSM plus 48 Fremlagt på bestyrelsesmødet, den Bestyrelsen:

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Reno Djurs I/S Revisionsprotokol side 61-68 Årsregnskab 2013 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45)

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Reno Djurs I/S Revisionsprotokol side 49-60 Årsregnskab 2012 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45)

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskab for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 &&&&& "#$%&'()*'"+$,"#-"'$.*$-/'"$%$0"+12#"*+"& 345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 ;

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014 Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode 183.008 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013 VESTJ'YSK klaffhbtsi Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105 Årsrapporten for 2013 Meaiemaf:

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 3312 6545 E-mail: kr@bdo.dk ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 186 231) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2012

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2012 Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte Erhvervsakademiet

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere