Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats"

Transkript

1 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats

2 Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf Alkohol - strategi for den borgerrettede indsats Indhold Forord 2 Resume 3 Børnefamilier 4 Alkoholkultur blandt unge 6 Strukturel forebyggelse 8 Borgere med særlige behov 10 Støtte og behandlingstilbud 12 Koordineret indsats 14 Litteratur 15 Bilag 16 1

3 Forord Gentofte Kommunes Sundhedspolitik (1) sætter den overordnede ramme for sundhedsarbejdet herunder indsatsen på alkoholområdet. Sundhedspolitikkens vision er at sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune. Politikkens værdier har fokus på en helhedsorienteret tilgang, tidlig indsats og særlige forpligtigelser over for udsatte grupper, kritisk syge og borgere med kroniske lidelser. Værdierne beskriver endvidere balancen mellem den enkeltes og kommunens ansvar samt den faglige kompetente og innovative indsats. I 2011 vedtog Hovedudvalget i Gentofte Kommune en alkoholpolitik for ansatte, der bl.a. omhandler ansættelsesforhold. Politikken beskriver tilbud til ansatte med alkoholproblemer samt lederes og kollegers opgaver og ansvar (2). Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har igangsat udarbejdelsen af en Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats. Alkoholstrategien indeholder seks mål, der beskriver Gentofte Kommunes forebyggende indsats på alkoholområdet og indsatsen i forhold til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger. Formålet med strategien er, at fremme en alkoholkultur, der ikke har negativ virkning på borgernes sundhed og børn og unges opvækstbetingelser. Alkoholstrategien har fokus på sociale, sundhedsmæssige og kulturelle dimensioner, der er indarbejdet i strategiens målsætninger. Alkoholstrategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle opgaveområder. Arbejdsgruppen har taget afsæt i en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i Gentofte Kommune (3) og evidensbaseret viden på alkoholområdet. Resumé Alkoholstrategien omfatter seks mål for den borgerrettede indsats. Hvert mål er beskrevet kort med henvisning til relevant litteratur og konkretiseret i forhold til, hvordan målopfyldelsen sikres. Indsatserne er ved hvert mål opdelt, så det fremgår, hvad der allerede gøres, og hvad der arbejdes videre med. Alkoholstrategien udmøntes ved, at de enkelte opgaveområder/afdelinger udarbejder konkrete handleplaner for de mål i Alkoholstrategien, der er relevante i forhold til områdets/afdelingens opgavevaretagelse. Bilag 1-6 indeholder skabeloner til brug for udarbejdelse af de lokale handleplaner. Alkoholstrategiens seks mål: Det 4-årige projekt Alkoholforebyggelse i kommunerne (4) med deltagelse af 20 kommuner, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen viser, at overordnede målsætninger kombineret med en tværgående struktur i kommunen sikrer koordination, sammenhæng og planlægning på alkoholområdet. Projektets anbefalinger er indarbejdet i Alkoholstrategien. 1. Gentofte Kommune vil sikre tidlig indsats og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer 2. Gentofte Kommune vil fremme en alkoholkultur blandt unge, der nedsætter deres brug af alkohol og udskyder deres alkoholdebut 3. Gentofte Kommune vil styrke den strukturelle forebyggelse og skabe rammer, hvor alkohol ikke indgår 4. Gentofte Kommune vil sikre den rette indsats til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger 5. Gentofte Kommune vil sikre støtte og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for den samlede økonomiske ramme 6. Gentofte Kommune vil koordinere indsatsen og styrke det tværfaglige samarbejde 2 3

4 Børnefamilier Sundhedsstyrelsens indsatsområde Børn i familier med alkoholproblemer blev gennemført i perioden Projektets fokus var at udvikle metoder til tidlig opsporing og indsats til familier, hvor de voksnes brug af alkohol forstyrrer familiens funktioner. Sundhedsstyrelsen skønner, at børn og unge vokser op i disse familier. Antallet på kommuneniveau kendes ikke, men de regionale sundhedsprofiler indeholder oplysninger om de +16-åriges alkoholforbrug. Sundhedsprofilen for Gentofte Kommune viser, at af borgere, der bor sammen med børn under 16 år, har et selvrapporteret risikobetonet alkoholforbrug (dvs. at de drikker mere end 14/21 genstande om ugen og/eller drikker 5 genstande eller mere på én gang mindst en gang om ugen og/eller har tegn på alkoholafhængighed) (6). Et stort alkoholforbrug påvirker hele familien, både den eller de som drikker, partneren og børnene. Problemerne kan for børnenes vedkommende vise sig under selve opvæksten eller gøre sig gældende senere i livet. Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser, at 40 % af børnene får symptomer på belastning, 10 % får en psykiatrisk diagnose, og risikoen for selvmordsforsøg fordobles. Som voksne udvikler omkring en tredjedel selv et rusmiddelproblem, og ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser. Endelig har undersøgelser af anbringelsessager vist, at alkohol- og rusproblemer er en væsentlig medvirkende faktor i 44 % af anbringelserne uden for hjemmet (7). I kommunale sammenhænge har det vist sig at give god effekt, hvis personalet indtænker alkohol som en mulig årsag til trivsels- og udviklingsproblemer i en familie, og der på voksenområdet spørges systematisk til børnenes trivsel, når der er formodning eller viden om et bekymrende brug af rusmidler (8). Ud over store menneskelige omkostninger, er familier, som ikke får den rette hjælp i tide, også udgiftstunge for kommunerne. En tidlig indsats, hvor familien får hjælp og støtte til at løse problemet, fremmer mulighederne for at undgå eller mindske skader afledt af alkoholproblemet, og sikrer børnene bedre betingelser for trivsel og sund udvikling. Mål 1: Gentofte Kommune vil sikre tidlig indsats og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Have særlig opmærksomhed på børnefamiliers brug af alkohol Sikre at børn og unge ved, hvor de kan få hjælp og støtte Sikre en fælles faglig tilgang Sikre at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed Anvende fælles evidensbaserede metoder Etableret samarbejde mellem primær og sekundær sektor via Fødselssamarbejdet Anvender spørgsmål om børnefamiliers alkoholvaner Arbejder med alkohol som mulig årsag til trivsels- og udviklingsproblemer Tilbud om åben anonym alkoholrådgivning Påbegyndt fælles kompetenceudvikling for fagpersoner med kontakt til børn og voksne Uddannet nøglepersoner blandt dele af frontpersonalet Etableret netværk blandt uddannede nøglepersoner Første version af Gentoftemodellen og Dialogguiden er udarbejdet Fortsat videreudvikle samarbejdet mellem primær og sekundær sektor Systematisk anvendelse af spørgsmål om børnefamiliers alkoholvaner Systematisk opmærksomhed på alkohol som mulig årsag til trivsels- og udviklingsproblemer Systematisk fokus på børnenes trivsel og udvikling, når der er viden eller bekymring om alkoholrelaterede problemer hos en eller begge forældre Let tilgængelige kommunale tilbud i børnehøjde Let adgang til informationer fx via Implementering af et relationsorienteret perspektiv i arbejdet med børnefamilier med alkoholproblemer Kompetenceudvikling så alle områder med kontakt til børn og forældre har 1-2 fagpersoner med særlig viden på alkoholområdet Systematisk implementere og forankre kompetencer gennem netværk og centrale tovholdere Videreudvikle og implementere Gentoftemodellen, herunder afsnit om forebyggelse og tidlig indsats Videreudvikle og implementere bilag til Gentoftemodellen fx vedrørende den nødvendige samtale, underretning og handlingsanvisninger i forhold til alkoholpåvirkede forældre Videreudvikle og implementere Dialogguiden Bilag 1 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

5 Alkoholkultur blandt unge Alkohol kan påvirke børn og unges helbred og udvikling. Alkohol påvirker de områder i hjernen, der har med indlæring, hukommelse, risikovurdering og impulskontrol at gøre. Dette har særlig betydning i børne- og ungdomsårene, hvor hjernen er under udvikling. Påvirkningen af hjernen sker navnlig, hvis man rusdrikker (dvs. drikker 5 genstande eller mere ved én lejlighed). Meget alkohol ved én lejlighed er det drikkemønster, der ofte ses blandt unge (9). Den seneste undersøgelse af ryge- og rusmiddelvaner blandt unge på 9. og 10. klassetrin i Gentofte Kommune viser, at 50 % havde rusdrukket 2 3 gange inden for den sidste måned, og 23 % havde rusdrukket hyppigere (10). Alkohol er afhængighedsskabende og udviklingen sker særlig hurtigt hos unge. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at udskyde de unges alkoholdebut og begrænse deres brug af alkohol. Det anbefales endvidere, at forældrene er tydeligt normsættende (9). I Danmark er det ikke tilladt at sælge alkohol til unge under 16 år (11). Alligevel viser undersøgelsen af de unges ryge- og rusmiddelvaner i Gentofte Kommune (10), at 56 % af de unge fik deres alkohol fra supermarked/kiosk sidste gang de drak. Endvidere viser undersøgelsen, at 13 % af forældrene, ifølge de unge, ikke vil have, at de drikker, og 45 % af de unge har en aftale med forældrene om deres brug af alkohol som de unge overholder. Alkohol er omfattet af skolernes sundhedsundervisning. Undersøgelser viser effekt af undervisningen, når der systematisk anvendes evidensbaserede metoder som fx Tackling, hvor sociale og kulturelle dimensioner inddrages i dialogen med de unge (12). Mål 2: Gentofte Kommune vil fremme en alkoholkultur blandt unge, der nedsætter deres brug af alkohol og udskyder deres alkoholdebut Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Anbefale at der udarbejdes lokale handleplaner for arbejdet med unges alkoholkultur på skoler og uddannelsessteder Understøtte en ungdomskultur uden alkohol Sikre forældre adgang til informationer og dialog om unge og alkohol Sikre unge adgang til informationer og dialog om alkohol Sikre tidlig opsporing og tilbud til unge med risikobetonet alkoholadfærd Samarbejder med ungdomsuddannelserne om støtte til enkelte unge Alkoholforebyggelse drøftes på SSP netværksmøder Dialog med forældrene om unges alkoholkultur som en del af forældremøderne på klassetrin Anvender den evidensbaserede metode Tackling i sundhedsundervisningen på flere skoler Inddrager Social Pejling i Sundhedsundervisningen Online chat med Rusmiddelrådgivningen via Gentofte Kommunes hjemmeside Åben anonym alkoholrådgivning jf. Serviceloven 11 Tilbud om hjælp og støtte tilpasset den enkeltes behov Materiale/inspiration til brug for udarbejdelse af lokale handleplaner Samarbejdet med ungdomsuddannelserne om ændring af alkoholkulturen i retning af en mindre risikobetonet adfærd Samarbejdet med interessenter på ungeområdet med henblik på fortsat udvikling og koordinering af indsatsen Samarbejde med alle skoler om systematiske og tematiserede forældermøder om unges alkoholkultur på mellemtrinnet og i udskolingen Systematisk anvendelse af evidensbaserede metoder i sundhedsundervisningen på alle skoler Afdække behov for informationer i samarbejde med repræsentanter fra de unge Systematisk opsporing af unge med risikobetonet alkoholadfærd Bilag 2 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

6 Strukturel forebyggelse Kommunen skaber rammer og tilbud for borgerne, og kan medvirke til at et alkoholforebyggende perspektiv integreres i disse rammer. Hertil kommer at kommunen samarbejder med en lang række frivillige, selvstændige og private leverandører af ydelser, hvor der er mulighed for at bringe alkoholforebyggelse på dagsordenen (5). Begrænsning af tilgængelighed af alkohol er et af de tiltag, som har vist sig at være meget effektiv. Herudover er håndhævelse af lovgivningen om aldersgrænser for salg og udskænkning af alkohol til børn og unge, samt forbud mod udskænkning til allerede berusede personen (ansvarlig udskænkning), væsentlige tiltag i forebyggelsesindsatsen. Ansvarlig udskænkning kan bl.a. bidrage til at reducere vold i nattelivet og ulykker i trafikken (13). Kommunen kan som bevillingsmyndighed i samarbejde med politiet tildele, overvåge og fratage bevillinger til restauranter, værtshuse, cafeer etc. samt give alkoholtilladelser ved specifikke lejligheder. Kommunen kan således være med til at mindske eksponeringen for alkohol overfor kommunens borgere generelt og i særdeleshed overfor børn og unge. Andre muligheder for begrænsning af tilgængeligheden er samarbejde med detailhandelen om salg af alkohol til unge og samarbejde med festmiljøernes aktører (13). Mål 3: Gentofte Kommune vil styrke den strukturelle forebyggelse og skabe rammer, hvor alkohol ikke indgår Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Arbejde for at børn og unge ikke eksponeres for alkohol fx i dagtilbud, på skoler og ved kulturelle arrangementer Anbefale at der sættes fokus på alkohol i fritids- og foreningslivet Have fokus på hvornår der kan serveres alkohol til +16-årige ved kommunale arrangementer, i botilbud, institutioner etc. og i institutioner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune Understøtte lovgivning om salg af alkohol til unge Have fokus på alkohol og trafiksikkerhed Nogle dagtilbud og skoler har udarbejdet handleplaner Indgår i relevante kampagner Lokale handleplaner i alle dagtilbud og skoler der beskriver, om og evt. hvornår der må drikkes alkohol, når børn og voksne er til stede ved samme arrangement Dialog med fritids- og foreningslivet om at forholde sig til brug af alkohol deres forening, klub mm Lokale handleplaner for servering af alkohol Bevillingsprocedurer der understøtter Alkoholstrategien fx gives er ikke lejlighedsvise alkoholbevillinger, hvor unge under 18 år færdes Fokus på alkohol og trafiksikkerhed Understøtte nationale kampagner om alkohol og trafiksikkerhed Bilag 3 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

7 Borgere med særlige behov Unge med problemer af personlig, familiemæssig, social eller faglig karakter har øget risiko for at udvikle et stort forbrug af alkohol og andre rusmidler. Dette forbrug kan betyde, at de har svært ved at gennemføre grundskole eller ungdomsuddannelse og tidligt i livet bliver marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Sund By Netværket anbefaler, at kommunerne udvikler tværfaglige indsatser rettet mod unge med særlige behov, og at de unge i højere grad fastholdes i skole- og uddannelsessystemet, så tidlig marginalisering kan forebygges (8). Sygdom, kriser, manglende netværk eller tilknytning til arbejdsmarkedet er eksempler på belastninger, der afhængig af længden, kompleksiteten, omverdenens støtte og den enkeltes modstandskraft kan udgøre risikofaktorer for udvikling af alkoholrelaterede problemstillinger. Endvidere ses et sammenfald mellem rusmiddelmisbrug og psykisk sygdom, hvor misbruget tjener som en form for selvmedicinering, der hjælper til at dæmpe uroen i kroppen, at tøjle et hidsigt temperament, at kunne falde i søvn eller at kunne skabe ro i hovedet og i følelserne. Alkoholproblemer kan være en barriere for, at borgere kommer i beskæftigelse, ligesom alkoholrelaterede problemer, der ikke opspores og behandles, øger risikoen for personlige, familie- og samfundsmæssige belastninger (5). Et risikobetonet alkoholforbrug kan påvirke sygdomsforløb i negativ retning, ligesom alkohol kan forringe effekten af medicin og øge bivirkningerne (14). Med alderen har kroppen sværere ved at nedbryde alkohol, og ældre har mindre væske i kroppen, hvorfor promillen bliver højere. Sund By Netværket anbefaler, at spørgsmål om alkoholforbrug indarbejdes i de skemaer, der bruges i ældreplejen i forbindelse med faldulykker og medicinforbrug (8). Mål 4: Gentofte Kommune vil sikre den rette indsats til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Sætte yderligere fokus på indsatsen i forhold til udsatte unge og unge voksnes brug af alkohol Sikre tidlig opsporing af borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Uddannet og etableret det faglige netværk Unge og Rusmidler Åben anonym alkoholrådgivning Online chat med Rusmiddelrådgivningen via Gentofte Kommunes hjemmeside Samtaler med Team Psykiatri og Misbrug med henblik på behandling Forsøgsvis screening af alkoholvaner i Jobcentret blandt borgere på sygedagpenge Tilbud og rådgivning til unge og unge voksne med risikabelt alkoholforbrug Sammenhængende indsats herunder inddragelse af kommunens socialpsykiatriske tilbud Systematisk anvendelse af spørgsmål om alkoholforbrug fx i Jobcentret, Team Psykiatri og Misbrug Have fokus på borgere hvor medicinering, psykisk sygdom eller alder påvirker deres følsomhed for alkohol Påbegyndt undervisning på ælderområdet med henblik på systematisk hjælp og støtte Mulighed for samtaler om alkoholvaner og reducering af alkoholforbrug blandt borgere tilknyttet Tranehaven Henviser til støtte og behandlingstilbud Videreudvikle støtte og behandlingstilbud særligt målrettet ældre Systematisk anvendelse afspørgsmål om alkoholforbrug fx ved de forebyggende hjemmebesøg til ældre Styke systematisk henvisning til støtte og behandlingstilbud Bilag 4 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

8 Støtte og behandlingstilbud Ifølge Sundhedsloven, 141, er det kommunernes ansvar at stille gratis tilbud om alkoholbehandling til rådighed for borgerne. Opgaven kan løses ved at etablere egne tilbud og/ eller indgå aftaler med andre kommuner, regioner eller private udbydere. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for den kommunale godkendelsesprocedure af behandlingstilbuddene (15). Der er evidens for effekt af alkoholbehandling, herunder effekten af at inddrage personen med alkoholproblemet og de pårørende. I rådgivningsmaterialet vedr. kvalitet i alkoholbehandlingen understreger Sundhedsstyrelsen, at kvalificeret alkoholbehandling består af både udredning, diagnostik, farmakologisk behandling og samtalebehandling (15). Mål 5: Gentofte Kommune vil sikre støtte og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for den samlede økonomiske ramme Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det anbefales, at behandlingstilbuddene differentieres, så de imødekommer behovet hos forskellige målgrupper fx familier med alkoholproblemer, ældre, borgere med alkoholafhængighed, borgere der samtidig har en psykiatrisk diagnose og socialt udsatte. Et velorganiseret samarbejde mellem alkoholbehandlingen, relevante kommunale opgaveområder samt almen praksis er afgørende for at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen. Endelig bør det sikres, at kommunens tilbud på alkoholområdet er synlige og let tilgængelige for borgere og samarbejdspartnere (16). Sikre en fælles faglig tilgang Sikre at alle medarbejdere kender deres ansvar og handlemuligheder Sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen Sikre tilbud tilpasset den enkelte borgers behov Påbegyndt fælles kompetence- og erfaringsudveksling Udvalgte medarbejdere er kompetenceudviklet inden for Motivational Interviewing med henblik på dialog om alkohol og motivation til forandring Social & Handicap og Børn Unge og Fritid orienterer gensidigt hinanden og samarbejder, hvis der er bekymring omkring et hjemmeboende barn i de tilfælde, hvor den ene eller begge forældre er i alkoholbehandling Informationer om anonyme tilbud og behandlingstilbud via Gentofte Kommunes hjemmeside Anvender evidensbaserede behandlingstilbud tilpasset borgeren/familiens behov Har udarbejdet kvalitetsstandarder for alkoholbehandlingen Systematisk kompetenceudvikling af relevante medarbejdere og mulighed for løbende sparring Handlevejledninger samt enkle og klare henvisningsprocedurer Let adgang til sparringspartnere med kompetencer på alkoholområdet Samarbejdet mellem de forskellige opgaveområder, praktiserende læger, behandlingssteder og hospitalsvæsenet Yderligere informationer på Gentofte Kommunes hjemmeside vedrørende støtte- og behandlingstilbud Let adgang til informationer om støtteog behandlingstilbud Støtte- og behandlingstilbud der både inddrager personen med alkoholproblemet og de pårørende Opfølgning på behandlingsresultater herunder tilbagemelding fra borgere der har været i behandling Bilag 5 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

9 Koordineret indsats Alkoholområdet berører de fleste af kommunens opgaveområder, hvor mange forskellige faggrupper som fx pædagoger, lærere, sundhedspersonale og sagsbehandlere hver især er involveret i forebyggelse, håndtering og behandling af alkoholrelaterede problemer. Det tværfaglige samarbejde er centralt for en vellykket indsats på området. Sammenhæng i kommunens forebyggende og behandlende indsatser forudsætter fælles tilgang, politisk og ledelsesmæssig opbakning samt en koordineret tværfaglig indsats. Endelig er det tværsektorielle samarbejde mellem kommunen, de praktiserende læger, hospitalerne og behandlingsstederne Det anbefales, at der i Gentofte Kommune etableres en tværgående Koordineringsgruppe. Med ansvar for: af stor betydning for, at indsatserne lykkes. Processen vedrørende implementering af alkoholstrategien En fælles tilgang baseres på evidensbaseret Evaluering af alkoholstrategien viden om alkoholproblemstil- Den fortsatte udvikling af den linger og konsekvenser, forebyggende tværgående indsats på alkoholområdet og tidligt opsporende metoder samt viden om de kommunale tilbud. Tilrettelæggelse af den tværgående kompetenceudvikling Evaluering af det 4-årige projekt Alkoholforebyggelse i kommunerne Kampagner og informationsvirksomhed på alkoholområdet med deltagelse af 20 kommuner, Kommunernes Landsforening og målrettet borgerne. Sundhedsstyrelsen viser, at en tværgående organisering af kommunens indsats på alkoholområdet sikrer koordination og sammenhæng i indsatser Det anbefales endvidere at Koordineringsgruppen repræsenteres i Bevillingsnævnet. og tilbud (4). Mål 6: Gentofte Kommune vil koordinere indsatsen og styrke det tværfaglige samarbejde Bilag 6 indeholder en skabelon til arbejdet med mål 6. Litteratur 1. Gentofte Kommune, 2013, Sundhedspolitik Gentofte Kommune, 2011, Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 3. Gentofte Kommune, 2012, Kortlægning af den borgerrettede alkoholindsats 4. Sundhedsstyrelsen, 2012, Inspirationshæfte. Alkoholforebyggelse i Kommunen 5. Sundhedsstyrelsen, 2012, Forebyggelsespakke Alkohol 6. Region Hovedstaden, 2010, Sundhedsprofil for region og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2009, Når mor og far drikker 8 faktablade 8. Sund By Netværket, 2008, 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 9. Sundhedsstyrelsen, 2011, Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 10. Gentofte Kommune, 2012, skoleåret 2011/2012, Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge, samlet rapport for 9. og 10. klassetrin 11. Lov nr. 536 om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år 12. Sundhedsstyrelsen, 2008, Evaluering af undervisningsmaterialet Tackling 13. Sundhedsstyrelsen 2011, Inspirationshæfte. Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, 2008, Kvalitet i alkoholbehandlingen 16. Sundhedsstyrelsen, 2011, Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 14 15

10 Bilag 1. Handleplan 1 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 1: Gentofte Kommune vil sikre tidlig indsats og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer Udarbejdet af, dato: Bilag 2. Handleplan 2 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 2: Gentofte Kommune vil fremme en alkoholkultur blandt unge, der nedsætter deres brug af alkohol og udskyder deres alkoholdebut Udarbejdet af, dato: Have særlig opmærksomhed på børnefamiliers brug af alkohol Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Anbefale at der udarbejdes lokale handleplaner for arbejdet med unges alkoholkultur på skoler og uddannelsessteder Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sikre at børn og unge ved, hvor de kan få hjælp og støtte Understøtte en ungdomskultur uden alkohol Sikre en fælles faglig tilgang Sikre forældre adgang til informationer og dialog om unge og alkohol Sikre at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed Sikre unge adgang til informationer og dialog om alkohol Anvende fælles evidensbaserede metoder Sikre tidlig opsporing og tilbud til unge med risikobetonet alkoholadfærd 16 17

11 Bilag 3. Handleplan 3 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 3: Gentofte Kommune vil styrke den strukturelle forebyggelse og skabe rammer, hvor alkohol ikke indgår Udarbejdet af, dato: Bilag 4. Handleplan 4 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 4: Gentofte Kommune vil sikre den rette indsats til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Udarbejdet af, dato: Arbejde for at børn og unge ikke eksponeres for alkohol fx i dagtilbud, på skoler og ved kulturelle arrangementer Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sætte fokus på indsatsen i forhold til udsatte unge og unge voksnes brug af alkohol Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sætte fokus på alkohol i fritids- og foreningslivet Sikre tidlig opsporing af borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Have fokus på hvornår der kan serveres alkohol til de +16-årige ved kommunale arrangementer, i botilbud, institutioner etc. og i institutioner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune Understøtte lovgivning om salg af alkohol til unge Have fokus på borgere hvor medicinering, psykisk sygdom eller alder påvirker deres følsomhed for alkohol 18 19

12 Bilag 5. Handleplan 5 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 5: Gentofte Kommune vil sikre støtte og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for den samlede økonomiske ramme Udarbejdet af, dato: Bilag 6. Handleplan 6 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 6: Gentofte Kommune vil koordinere indsatsen og styrke det tværfaglige samarbejde Udarbejdet af, dato: Sikre en fælles faglig tilgang Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sikre fælles værdisæt Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sikre at alle medarbejdere kender deres ansvar og handlemuligheder Sikre at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed Sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen Sikre at alle medarbejdere kender deres ansvar og handlemuligheder Sikre tilbud tilpasset den enkelte borgers behov Sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen 20 21

13

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 NYD LIVET, KØBENHAVNER KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD FÆRRE KØBENHAVNERE MED MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER s 5 1. TABUET OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 30. september 2009 Sagsid.: 16.20.05-A26-1-09 Version nr.: Baggrunden for notatet Nærværende notat er udarbejdet

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MINT-Nordic Årsmøde i Bergen 2012 1 Op ad Motivationsbjerget, Danmarks højeste punkt Yding Skovhøj 172,54 m o.h. Højeste punkt i DK 2 Implementering

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere