Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats"

Transkript

1 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats

2 Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf Alkohol - strategi for den borgerrettede indsats Indhold Forord 2 Resume 3 Børnefamilier 4 Alkoholkultur blandt unge 6 Strukturel forebyggelse 8 Borgere med særlige behov 10 Støtte og behandlingstilbud 12 Koordineret indsats 14 Litteratur 15 Bilag 16 1

3 Forord Gentofte Kommunes Sundhedspolitik (1) sætter den overordnede ramme for sundhedsarbejdet herunder indsatsen på alkoholområdet. Sundhedspolitikkens vision er at sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune. Politikkens værdier har fokus på en helhedsorienteret tilgang, tidlig indsats og særlige forpligtigelser over for udsatte grupper, kritisk syge og borgere med kroniske lidelser. Værdierne beskriver endvidere balancen mellem den enkeltes og kommunens ansvar samt den faglige kompetente og innovative indsats. I 2011 vedtog Hovedudvalget i Gentofte Kommune en alkoholpolitik for ansatte, der bl.a. omhandler ansættelsesforhold. Politikken beskriver tilbud til ansatte med alkoholproblemer samt lederes og kollegers opgaver og ansvar (2). Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har igangsat udarbejdelsen af en Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats. Alkoholstrategien indeholder seks mål, der beskriver Gentofte Kommunes forebyggende indsats på alkoholområdet og indsatsen i forhold til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger. Formålet med strategien er, at fremme en alkoholkultur, der ikke har negativ virkning på borgernes sundhed og børn og unges opvækstbetingelser. Alkoholstrategien har fokus på sociale, sundhedsmæssige og kulturelle dimensioner, der er indarbejdet i strategiens målsætninger. Alkoholstrategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle opgaveområder. Arbejdsgruppen har taget afsæt i en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i Gentofte Kommune (3) og evidensbaseret viden på alkoholområdet. Resumé Alkoholstrategien omfatter seks mål for den borgerrettede indsats. Hvert mål er beskrevet kort med henvisning til relevant litteratur og konkretiseret i forhold til, hvordan målopfyldelsen sikres. Indsatserne er ved hvert mål opdelt, så det fremgår, hvad der allerede gøres, og hvad der arbejdes videre med. Alkoholstrategien udmøntes ved, at de enkelte opgaveområder/afdelinger udarbejder konkrete handleplaner for de mål i Alkoholstrategien, der er relevante i forhold til områdets/afdelingens opgavevaretagelse. Bilag 1-6 indeholder skabeloner til brug for udarbejdelse af de lokale handleplaner. Alkoholstrategiens seks mål: Det 4-årige projekt Alkoholforebyggelse i kommunerne (4) med deltagelse af 20 kommuner, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen viser, at overordnede målsætninger kombineret med en tværgående struktur i kommunen sikrer koordination, sammenhæng og planlægning på alkoholområdet. Projektets anbefalinger er indarbejdet i Alkoholstrategien. 1. Gentofte Kommune vil sikre tidlig indsats og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer 2. Gentofte Kommune vil fremme en alkoholkultur blandt unge, der nedsætter deres brug af alkohol og udskyder deres alkoholdebut 3. Gentofte Kommune vil styrke den strukturelle forebyggelse og skabe rammer, hvor alkohol ikke indgår 4. Gentofte Kommune vil sikre den rette indsats til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger 5. Gentofte Kommune vil sikre støtte og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for den samlede økonomiske ramme 6. Gentofte Kommune vil koordinere indsatsen og styrke det tværfaglige samarbejde 2 3

4 Børnefamilier Sundhedsstyrelsens indsatsområde Børn i familier med alkoholproblemer blev gennemført i perioden Projektets fokus var at udvikle metoder til tidlig opsporing og indsats til familier, hvor de voksnes brug af alkohol forstyrrer familiens funktioner. Sundhedsstyrelsen skønner, at børn og unge vokser op i disse familier. Antallet på kommuneniveau kendes ikke, men de regionale sundhedsprofiler indeholder oplysninger om de +16-åriges alkoholforbrug. Sundhedsprofilen for Gentofte Kommune viser, at af borgere, der bor sammen med børn under 16 år, har et selvrapporteret risikobetonet alkoholforbrug (dvs. at de drikker mere end 14/21 genstande om ugen og/eller drikker 5 genstande eller mere på én gang mindst en gang om ugen og/eller har tegn på alkoholafhængighed) (6). Et stort alkoholforbrug påvirker hele familien, både den eller de som drikker, partneren og børnene. Problemerne kan for børnenes vedkommende vise sig under selve opvæksten eller gøre sig gældende senere i livet. Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser, at 40 % af børnene får symptomer på belastning, 10 % får en psykiatrisk diagnose, og risikoen for selvmordsforsøg fordobles. Som voksne udvikler omkring en tredjedel selv et rusmiddelproblem, og ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser. Endelig har undersøgelser af anbringelsessager vist, at alkohol- og rusproblemer er en væsentlig medvirkende faktor i 44 % af anbringelserne uden for hjemmet (7). I kommunale sammenhænge har det vist sig at give god effekt, hvis personalet indtænker alkohol som en mulig årsag til trivsels- og udviklingsproblemer i en familie, og der på voksenområdet spørges systematisk til børnenes trivsel, når der er formodning eller viden om et bekymrende brug af rusmidler (8). Ud over store menneskelige omkostninger, er familier, som ikke får den rette hjælp i tide, også udgiftstunge for kommunerne. En tidlig indsats, hvor familien får hjælp og støtte til at løse problemet, fremmer mulighederne for at undgå eller mindske skader afledt af alkoholproblemet, og sikrer børnene bedre betingelser for trivsel og sund udvikling. Mål 1: Gentofte Kommune vil sikre tidlig indsats og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Have særlig opmærksomhed på børnefamiliers brug af alkohol Sikre at børn og unge ved, hvor de kan få hjælp og støtte Sikre en fælles faglig tilgang Sikre at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed Anvende fælles evidensbaserede metoder Etableret samarbejde mellem primær og sekundær sektor via Fødselssamarbejdet Anvender spørgsmål om børnefamiliers alkoholvaner Arbejder med alkohol som mulig årsag til trivsels- og udviklingsproblemer Tilbud om åben anonym alkoholrådgivning Påbegyndt fælles kompetenceudvikling for fagpersoner med kontakt til børn og voksne Uddannet nøglepersoner blandt dele af frontpersonalet Etableret netværk blandt uddannede nøglepersoner Første version af Gentoftemodellen og Dialogguiden er udarbejdet Fortsat videreudvikle samarbejdet mellem primær og sekundær sektor Systematisk anvendelse af spørgsmål om børnefamiliers alkoholvaner Systematisk opmærksomhed på alkohol som mulig årsag til trivsels- og udviklingsproblemer Systematisk fokus på børnenes trivsel og udvikling, når der er viden eller bekymring om alkoholrelaterede problemer hos en eller begge forældre Let tilgængelige kommunale tilbud i børnehøjde Let adgang til informationer fx via Implementering af et relationsorienteret perspektiv i arbejdet med børnefamilier med alkoholproblemer Kompetenceudvikling så alle områder med kontakt til børn og forældre har 1-2 fagpersoner med særlig viden på alkoholområdet Systematisk implementere og forankre kompetencer gennem netværk og centrale tovholdere Videreudvikle og implementere Gentoftemodellen, herunder afsnit om forebyggelse og tidlig indsats Videreudvikle og implementere bilag til Gentoftemodellen fx vedrørende den nødvendige samtale, underretning og handlingsanvisninger i forhold til alkoholpåvirkede forældre Videreudvikle og implementere Dialogguiden Bilag 1 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

5 Alkoholkultur blandt unge Alkohol kan påvirke børn og unges helbred og udvikling. Alkohol påvirker de områder i hjernen, der har med indlæring, hukommelse, risikovurdering og impulskontrol at gøre. Dette har særlig betydning i børne- og ungdomsårene, hvor hjernen er under udvikling. Påvirkningen af hjernen sker navnlig, hvis man rusdrikker (dvs. drikker 5 genstande eller mere ved én lejlighed). Meget alkohol ved én lejlighed er det drikkemønster, der ofte ses blandt unge (9). Den seneste undersøgelse af ryge- og rusmiddelvaner blandt unge på 9. og 10. klassetrin i Gentofte Kommune viser, at 50 % havde rusdrukket 2 3 gange inden for den sidste måned, og 23 % havde rusdrukket hyppigere (10). Alkohol er afhængighedsskabende og udviklingen sker særlig hurtigt hos unge. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at udskyde de unges alkoholdebut og begrænse deres brug af alkohol. Det anbefales endvidere, at forældrene er tydeligt normsættende (9). I Danmark er det ikke tilladt at sælge alkohol til unge under 16 år (11). Alligevel viser undersøgelsen af de unges ryge- og rusmiddelvaner i Gentofte Kommune (10), at 56 % af de unge fik deres alkohol fra supermarked/kiosk sidste gang de drak. Endvidere viser undersøgelsen, at 13 % af forældrene, ifølge de unge, ikke vil have, at de drikker, og 45 % af de unge har en aftale med forældrene om deres brug af alkohol som de unge overholder. Alkohol er omfattet af skolernes sundhedsundervisning. Undersøgelser viser effekt af undervisningen, når der systematisk anvendes evidensbaserede metoder som fx Tackling, hvor sociale og kulturelle dimensioner inddrages i dialogen med de unge (12). Mål 2: Gentofte Kommune vil fremme en alkoholkultur blandt unge, der nedsætter deres brug af alkohol og udskyder deres alkoholdebut Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Anbefale at der udarbejdes lokale handleplaner for arbejdet med unges alkoholkultur på skoler og uddannelsessteder Understøtte en ungdomskultur uden alkohol Sikre forældre adgang til informationer og dialog om unge og alkohol Sikre unge adgang til informationer og dialog om alkohol Sikre tidlig opsporing og tilbud til unge med risikobetonet alkoholadfærd Samarbejder med ungdomsuddannelserne om støtte til enkelte unge Alkoholforebyggelse drøftes på SSP netværksmøder Dialog med forældrene om unges alkoholkultur som en del af forældremøderne på klassetrin Anvender den evidensbaserede metode Tackling i sundhedsundervisningen på flere skoler Inddrager Social Pejling i Sundhedsundervisningen Online chat med Rusmiddelrådgivningen via Gentofte Kommunes hjemmeside Åben anonym alkoholrådgivning jf. Serviceloven 11 Tilbud om hjælp og støtte tilpasset den enkeltes behov Materiale/inspiration til brug for udarbejdelse af lokale handleplaner Samarbejdet med ungdomsuddannelserne om ændring af alkoholkulturen i retning af en mindre risikobetonet adfærd Samarbejdet med interessenter på ungeområdet med henblik på fortsat udvikling og koordinering af indsatsen Samarbejde med alle skoler om systematiske og tematiserede forældermøder om unges alkoholkultur på mellemtrinnet og i udskolingen Systematisk anvendelse af evidensbaserede metoder i sundhedsundervisningen på alle skoler Afdække behov for informationer i samarbejde med repræsentanter fra de unge Systematisk opsporing af unge med risikobetonet alkoholadfærd Bilag 2 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

6 Strukturel forebyggelse Kommunen skaber rammer og tilbud for borgerne, og kan medvirke til at et alkoholforebyggende perspektiv integreres i disse rammer. Hertil kommer at kommunen samarbejder med en lang række frivillige, selvstændige og private leverandører af ydelser, hvor der er mulighed for at bringe alkoholforebyggelse på dagsordenen (5). Begrænsning af tilgængelighed af alkohol er et af de tiltag, som har vist sig at være meget effektiv. Herudover er håndhævelse af lovgivningen om aldersgrænser for salg og udskænkning af alkohol til børn og unge, samt forbud mod udskænkning til allerede berusede personen (ansvarlig udskænkning), væsentlige tiltag i forebyggelsesindsatsen. Ansvarlig udskænkning kan bl.a. bidrage til at reducere vold i nattelivet og ulykker i trafikken (13). Kommunen kan som bevillingsmyndighed i samarbejde med politiet tildele, overvåge og fratage bevillinger til restauranter, værtshuse, cafeer etc. samt give alkoholtilladelser ved specifikke lejligheder. Kommunen kan således være med til at mindske eksponeringen for alkohol overfor kommunens borgere generelt og i særdeleshed overfor børn og unge. Andre muligheder for begrænsning af tilgængeligheden er samarbejde med detailhandelen om salg af alkohol til unge og samarbejde med festmiljøernes aktører (13). Mål 3: Gentofte Kommune vil styrke den strukturelle forebyggelse og skabe rammer, hvor alkohol ikke indgår Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Arbejde for at børn og unge ikke eksponeres for alkohol fx i dagtilbud, på skoler og ved kulturelle arrangementer Anbefale at der sættes fokus på alkohol i fritids- og foreningslivet Have fokus på hvornår der kan serveres alkohol til +16-årige ved kommunale arrangementer, i botilbud, institutioner etc. og i institutioner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune Understøtte lovgivning om salg af alkohol til unge Have fokus på alkohol og trafiksikkerhed Nogle dagtilbud og skoler har udarbejdet handleplaner Indgår i relevante kampagner Lokale handleplaner i alle dagtilbud og skoler der beskriver, om og evt. hvornår der må drikkes alkohol, når børn og voksne er til stede ved samme arrangement Dialog med fritids- og foreningslivet om at forholde sig til brug af alkohol deres forening, klub mm Lokale handleplaner for servering af alkohol Bevillingsprocedurer der understøtter Alkoholstrategien fx gives er ikke lejlighedsvise alkoholbevillinger, hvor unge under 18 år færdes Fokus på alkohol og trafiksikkerhed Understøtte nationale kampagner om alkohol og trafiksikkerhed Bilag 3 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

7 Borgere med særlige behov Unge med problemer af personlig, familiemæssig, social eller faglig karakter har øget risiko for at udvikle et stort forbrug af alkohol og andre rusmidler. Dette forbrug kan betyde, at de har svært ved at gennemføre grundskole eller ungdomsuddannelse og tidligt i livet bliver marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Sund By Netværket anbefaler, at kommunerne udvikler tværfaglige indsatser rettet mod unge med særlige behov, og at de unge i højere grad fastholdes i skole- og uddannelsessystemet, så tidlig marginalisering kan forebygges (8). Sygdom, kriser, manglende netværk eller tilknytning til arbejdsmarkedet er eksempler på belastninger, der afhængig af længden, kompleksiteten, omverdenens støtte og den enkeltes modstandskraft kan udgøre risikofaktorer for udvikling af alkoholrelaterede problemstillinger. Endvidere ses et sammenfald mellem rusmiddelmisbrug og psykisk sygdom, hvor misbruget tjener som en form for selvmedicinering, der hjælper til at dæmpe uroen i kroppen, at tøjle et hidsigt temperament, at kunne falde i søvn eller at kunne skabe ro i hovedet og i følelserne. Alkoholproblemer kan være en barriere for, at borgere kommer i beskæftigelse, ligesom alkoholrelaterede problemer, der ikke opspores og behandles, øger risikoen for personlige, familie- og samfundsmæssige belastninger (5). Et risikobetonet alkoholforbrug kan påvirke sygdomsforløb i negativ retning, ligesom alkohol kan forringe effekten af medicin og øge bivirkningerne (14). Med alderen har kroppen sværere ved at nedbryde alkohol, og ældre har mindre væske i kroppen, hvorfor promillen bliver højere. Sund By Netværket anbefaler, at spørgsmål om alkoholforbrug indarbejdes i de skemaer, der bruges i ældreplejen i forbindelse med faldulykker og medicinforbrug (8). Mål 4: Gentofte Kommune vil sikre den rette indsats til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Sætte yderligere fokus på indsatsen i forhold til udsatte unge og unge voksnes brug af alkohol Sikre tidlig opsporing af borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Uddannet og etableret det faglige netværk Unge og Rusmidler Åben anonym alkoholrådgivning Online chat med Rusmiddelrådgivningen via Gentofte Kommunes hjemmeside Samtaler med Team Psykiatri og Misbrug med henblik på behandling Forsøgsvis screening af alkoholvaner i Jobcentret blandt borgere på sygedagpenge Tilbud og rådgivning til unge og unge voksne med risikabelt alkoholforbrug Sammenhængende indsats herunder inddragelse af kommunens socialpsykiatriske tilbud Systematisk anvendelse af spørgsmål om alkoholforbrug fx i Jobcentret, Team Psykiatri og Misbrug Have fokus på borgere hvor medicinering, psykisk sygdom eller alder påvirker deres følsomhed for alkohol Påbegyndt undervisning på ælderområdet med henblik på systematisk hjælp og støtte Mulighed for samtaler om alkoholvaner og reducering af alkoholforbrug blandt borgere tilknyttet Tranehaven Henviser til støtte og behandlingstilbud Videreudvikle støtte og behandlingstilbud særligt målrettet ældre Systematisk anvendelse afspørgsmål om alkoholforbrug fx ved de forebyggende hjemmebesøg til ældre Styke systematisk henvisning til støtte og behandlingstilbud Bilag 4 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

8 Støtte og behandlingstilbud Ifølge Sundhedsloven, 141, er det kommunernes ansvar at stille gratis tilbud om alkoholbehandling til rådighed for borgerne. Opgaven kan løses ved at etablere egne tilbud og/ eller indgå aftaler med andre kommuner, regioner eller private udbydere. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for den kommunale godkendelsesprocedure af behandlingstilbuddene (15). Der er evidens for effekt af alkoholbehandling, herunder effekten af at inddrage personen med alkoholproblemet og de pårørende. I rådgivningsmaterialet vedr. kvalitet i alkoholbehandlingen understreger Sundhedsstyrelsen, at kvalificeret alkoholbehandling består af både udredning, diagnostik, farmakologisk behandling og samtalebehandling (15). Mål 5: Gentofte Kommune vil sikre støtte og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for den samlede økonomiske ramme Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det anbefales, at behandlingstilbuddene differentieres, så de imødekommer behovet hos forskellige målgrupper fx familier med alkoholproblemer, ældre, borgere med alkoholafhængighed, borgere der samtidig har en psykiatrisk diagnose og socialt udsatte. Et velorganiseret samarbejde mellem alkoholbehandlingen, relevante kommunale opgaveområder samt almen praksis er afgørende for at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen. Endelig bør det sikres, at kommunens tilbud på alkoholområdet er synlige og let tilgængelige for borgere og samarbejdspartnere (16). Sikre en fælles faglig tilgang Sikre at alle medarbejdere kender deres ansvar og handlemuligheder Sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen Sikre tilbud tilpasset den enkelte borgers behov Påbegyndt fælles kompetence- og erfaringsudveksling Udvalgte medarbejdere er kompetenceudviklet inden for Motivational Interviewing med henblik på dialog om alkohol og motivation til forandring Social & Handicap og Børn Unge og Fritid orienterer gensidigt hinanden og samarbejder, hvis der er bekymring omkring et hjemmeboende barn i de tilfælde, hvor den ene eller begge forældre er i alkoholbehandling Informationer om anonyme tilbud og behandlingstilbud via Gentofte Kommunes hjemmeside Anvender evidensbaserede behandlingstilbud tilpasset borgeren/familiens behov Har udarbejdet kvalitetsstandarder for alkoholbehandlingen Systematisk kompetenceudvikling af relevante medarbejdere og mulighed for løbende sparring Handlevejledninger samt enkle og klare henvisningsprocedurer Let adgang til sparringspartnere med kompetencer på alkoholområdet Samarbejdet mellem de forskellige opgaveområder, praktiserende læger, behandlingssteder og hospitalsvæsenet Yderligere informationer på Gentofte Kommunes hjemmeside vedrørende støtte- og behandlingstilbud Let adgang til informationer om støtteog behandlingstilbud Støtte- og behandlingstilbud der både inddrager personen med alkoholproblemet og de pårørende Opfølgning på behandlingsresultater herunder tilbagemelding fra borgere der har været i behandling Bilag 5 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

9 Koordineret indsats Alkoholområdet berører de fleste af kommunens opgaveområder, hvor mange forskellige faggrupper som fx pædagoger, lærere, sundhedspersonale og sagsbehandlere hver især er involveret i forebyggelse, håndtering og behandling af alkoholrelaterede problemer. Det tværfaglige samarbejde er centralt for en vellykket indsats på området. Sammenhæng i kommunens forebyggende og behandlende indsatser forudsætter fælles tilgang, politisk og ledelsesmæssig opbakning samt en koordineret tværfaglig indsats. Endelig er det tværsektorielle samarbejde mellem kommunen, de praktiserende læger, hospitalerne og behandlingsstederne Det anbefales, at der i Gentofte Kommune etableres en tværgående Koordineringsgruppe. Med ansvar for: af stor betydning for, at indsatserne lykkes. Processen vedrørende implementering af alkoholstrategien En fælles tilgang baseres på evidensbaseret Evaluering af alkoholstrategien viden om alkoholproblemstil- Den fortsatte udvikling af den linger og konsekvenser, forebyggende tværgående indsats på alkoholområdet og tidligt opsporende metoder samt viden om de kommunale tilbud. Tilrettelæggelse af den tværgående kompetenceudvikling Evaluering af det 4-årige projekt Alkoholforebyggelse i kommunerne Kampagner og informationsvirksomhed på alkoholområdet med deltagelse af 20 kommuner, Kommunernes Landsforening og målrettet borgerne. Sundhedsstyrelsen viser, at en tværgående organisering af kommunens indsats på alkoholområdet sikrer koordination og sammenhæng i indsatser Det anbefales endvidere at Koordineringsgruppen repræsenteres i Bevillingsnævnet. og tilbud (4). Mål 6: Gentofte Kommune vil koordinere indsatsen og styrke det tværfaglige samarbejde Bilag 6 indeholder en skabelon til arbejdet med mål 6. Litteratur 1. Gentofte Kommune, 2013, Sundhedspolitik Gentofte Kommune, 2011, Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 3. Gentofte Kommune, 2012, Kortlægning af den borgerrettede alkoholindsats 4. Sundhedsstyrelsen, 2012, Inspirationshæfte. Alkoholforebyggelse i Kommunen 5. Sundhedsstyrelsen, 2012, Forebyggelsespakke Alkohol 6. Region Hovedstaden, 2010, Sundhedsprofil for region og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2009, Når mor og far drikker 8 faktablade 8. Sund By Netværket, 2008, 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 9. Sundhedsstyrelsen, 2011, Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 10. Gentofte Kommune, 2012, skoleåret 2011/2012, Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge, samlet rapport for 9. og 10. klassetrin 11. Lov nr. 536 om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år 12. Sundhedsstyrelsen, 2008, Evaluering af undervisningsmaterialet Tackling 13. Sundhedsstyrelsen 2011, Inspirationshæfte. Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, 2008, Kvalitet i alkoholbehandlingen 16. Sundhedsstyrelsen, 2011, Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 14 15

10 Bilag 1. Handleplan 1 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 1: Gentofte Kommune vil sikre tidlig indsats og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer Udarbejdet af, dato: Bilag 2. Handleplan 2 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 2: Gentofte Kommune vil fremme en alkoholkultur blandt unge, der nedsætter deres brug af alkohol og udskyder deres alkoholdebut Udarbejdet af, dato: Have særlig opmærksomhed på børnefamiliers brug af alkohol Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Anbefale at der udarbejdes lokale handleplaner for arbejdet med unges alkoholkultur på skoler og uddannelsessteder Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sikre at børn og unge ved, hvor de kan få hjælp og støtte Understøtte en ungdomskultur uden alkohol Sikre en fælles faglig tilgang Sikre forældre adgang til informationer og dialog om unge og alkohol Sikre at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed Sikre unge adgang til informationer og dialog om alkohol Anvende fælles evidensbaserede metoder Sikre tidlig opsporing og tilbud til unge med risikobetonet alkoholadfærd 16 17

11 Bilag 3. Handleplan 3 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 3: Gentofte Kommune vil styrke den strukturelle forebyggelse og skabe rammer, hvor alkohol ikke indgår Udarbejdet af, dato: Bilag 4. Handleplan 4 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 4: Gentofte Kommune vil sikre den rette indsats til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Udarbejdet af, dato: Arbejde for at børn og unge ikke eksponeres for alkohol fx i dagtilbud, på skoler og ved kulturelle arrangementer Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sætte fokus på indsatsen i forhold til udsatte unge og unge voksnes brug af alkohol Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sætte fokus på alkohol i fritids- og foreningslivet Sikre tidlig opsporing af borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Have fokus på hvornår der kan serveres alkohol til de +16-årige ved kommunale arrangementer, i botilbud, institutioner etc. og i institutioner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune Understøtte lovgivning om salg af alkohol til unge Have fokus på borgere hvor medicinering, psykisk sygdom eller alder påvirker deres følsomhed for alkohol 18 19

12 Bilag 5. Handleplan 5 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 5: Gentofte Kommune vil sikre støtte og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for den samlede økonomiske ramme Udarbejdet af, dato: Bilag 6. Handleplan 6 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 6: Gentofte Kommune vil koordinere indsatsen og styrke det tværfaglige samarbejde Udarbejdet af, dato: Sikre en fælles faglig tilgang Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sikre fælles værdisæt Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sikre at alle medarbejdere kender deres ansvar og handlemuligheder Sikre at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed Sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen Sikre at alle medarbejdere kender deres ansvar og handlemuligheder Sikre tilbud tilpasset den enkelte borgers behov Sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen 20 21

13

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Forbrug af alkohol og dets omkostninger

Forbrug af alkohol og dets omkostninger KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed August 2014 Videnspapir om alkohol Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholvaner, alkoholkultur og evidensbaserede

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik.

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik. s Alkoholråd 2013-2015 redegørelse. Hjørring, den 18. juni 2015 s Alkoholråd blev etableret i 2013 og afholdt sit første møde den 15. maj. Denne redegørelse har til formål at lægge op til en vurdering

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Formål Formålet med Fællesteam er, at forbedre og sikre kvaliteten i behandlingen for borgere med dobbeltdiagnoseproblematik

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 14,0 Alkoholforbrug i liter fra 1906-2012 12,0 10,0 8,0 6,0 Liter 4,0 2,0 0,0 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere