Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats"

Transkript

1 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats

2 Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf Alkohol - strategi for den borgerrettede indsats Indhold Forord 2 Resume 3 Børnefamilier 4 Alkoholkultur blandt unge 6 Strukturel forebyggelse 8 Borgere med særlige behov 10 Støtte og behandlingstilbud 12 Koordineret indsats 14 Litteratur 15 Bilag 16 1

3 Forord Gentofte Kommunes Sundhedspolitik (1) sætter den overordnede ramme for sundhedsarbejdet herunder indsatsen på alkoholområdet. Sundhedspolitikkens vision er at sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune. Politikkens værdier har fokus på en helhedsorienteret tilgang, tidlig indsats og særlige forpligtigelser over for udsatte grupper, kritisk syge og borgere med kroniske lidelser. Værdierne beskriver endvidere balancen mellem den enkeltes og kommunens ansvar samt den faglige kompetente og innovative indsats. I 2011 vedtog Hovedudvalget i Gentofte Kommune en alkoholpolitik for ansatte, der bl.a. omhandler ansættelsesforhold. Politikken beskriver tilbud til ansatte med alkoholproblemer samt lederes og kollegers opgaver og ansvar (2). Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har igangsat udarbejdelsen af en Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats. Alkoholstrategien indeholder seks mål, der beskriver Gentofte Kommunes forebyggende indsats på alkoholområdet og indsatsen i forhold til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger. Formålet med strategien er, at fremme en alkoholkultur, der ikke har negativ virkning på borgernes sundhed og børn og unges opvækstbetingelser. Alkoholstrategien har fokus på sociale, sundhedsmæssige og kulturelle dimensioner, der er indarbejdet i strategiens målsætninger. Alkoholstrategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle opgaveområder. Arbejdsgruppen har taget afsæt i en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i Gentofte Kommune (3) og evidensbaseret viden på alkoholområdet. Resumé Alkoholstrategien omfatter seks mål for den borgerrettede indsats. Hvert mål er beskrevet kort med henvisning til relevant litteratur og konkretiseret i forhold til, hvordan målopfyldelsen sikres. Indsatserne er ved hvert mål opdelt, så det fremgår, hvad der allerede gøres, og hvad der arbejdes videre med. Alkoholstrategien udmøntes ved, at de enkelte opgaveområder/afdelinger udarbejder konkrete handleplaner for de mål i Alkoholstrategien, der er relevante i forhold til områdets/afdelingens opgavevaretagelse. Bilag 1-6 indeholder skabeloner til brug for udarbejdelse af de lokale handleplaner. Alkoholstrategiens seks mål: Det 4-årige projekt Alkoholforebyggelse i kommunerne (4) med deltagelse af 20 kommuner, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen viser, at overordnede målsætninger kombineret med en tværgående struktur i kommunen sikrer koordination, sammenhæng og planlægning på alkoholområdet. Projektets anbefalinger er indarbejdet i Alkoholstrategien. 1. Gentofte Kommune vil sikre tidlig indsats og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer 2. Gentofte Kommune vil fremme en alkoholkultur blandt unge, der nedsætter deres brug af alkohol og udskyder deres alkoholdebut 3. Gentofte Kommune vil styrke den strukturelle forebyggelse og skabe rammer, hvor alkohol ikke indgår 4. Gentofte Kommune vil sikre den rette indsats til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger 5. Gentofte Kommune vil sikre støtte og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for den samlede økonomiske ramme 6. Gentofte Kommune vil koordinere indsatsen og styrke det tværfaglige samarbejde 2 3

4 Børnefamilier Sundhedsstyrelsens indsatsområde Børn i familier med alkoholproblemer blev gennemført i perioden Projektets fokus var at udvikle metoder til tidlig opsporing og indsats til familier, hvor de voksnes brug af alkohol forstyrrer familiens funktioner. Sundhedsstyrelsen skønner, at børn og unge vokser op i disse familier. Antallet på kommuneniveau kendes ikke, men de regionale sundhedsprofiler indeholder oplysninger om de +16-åriges alkoholforbrug. Sundhedsprofilen for Gentofte Kommune viser, at af borgere, der bor sammen med børn under 16 år, har et selvrapporteret risikobetonet alkoholforbrug (dvs. at de drikker mere end 14/21 genstande om ugen og/eller drikker 5 genstande eller mere på én gang mindst en gang om ugen og/eller har tegn på alkoholafhængighed) (6). Et stort alkoholforbrug påvirker hele familien, både den eller de som drikker, partneren og børnene. Problemerne kan for børnenes vedkommende vise sig under selve opvæksten eller gøre sig gældende senere i livet. Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser, at 40 % af børnene får symptomer på belastning, 10 % får en psykiatrisk diagnose, og risikoen for selvmordsforsøg fordobles. Som voksne udvikler omkring en tredjedel selv et rusmiddelproblem, og ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser. Endelig har undersøgelser af anbringelsessager vist, at alkohol- og rusproblemer er en væsentlig medvirkende faktor i 44 % af anbringelserne uden for hjemmet (7). I kommunale sammenhænge har det vist sig at give god effekt, hvis personalet indtænker alkohol som en mulig årsag til trivsels- og udviklingsproblemer i en familie, og der på voksenområdet spørges systematisk til børnenes trivsel, når der er formodning eller viden om et bekymrende brug af rusmidler (8). Ud over store menneskelige omkostninger, er familier, som ikke får den rette hjælp i tide, også udgiftstunge for kommunerne. En tidlig indsats, hvor familien får hjælp og støtte til at løse problemet, fremmer mulighederne for at undgå eller mindske skader afledt af alkoholproblemet, og sikrer børnene bedre betingelser for trivsel og sund udvikling. Mål 1: Gentofte Kommune vil sikre tidlig indsats og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Have særlig opmærksomhed på børnefamiliers brug af alkohol Sikre at børn og unge ved, hvor de kan få hjælp og støtte Sikre en fælles faglig tilgang Sikre at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed Anvende fælles evidensbaserede metoder Etableret samarbejde mellem primær og sekundær sektor via Fødselssamarbejdet Anvender spørgsmål om børnefamiliers alkoholvaner Arbejder med alkohol som mulig årsag til trivsels- og udviklingsproblemer Tilbud om åben anonym alkoholrådgivning Påbegyndt fælles kompetenceudvikling for fagpersoner med kontakt til børn og voksne Uddannet nøglepersoner blandt dele af frontpersonalet Etableret netværk blandt uddannede nøglepersoner Første version af Gentoftemodellen og Dialogguiden er udarbejdet Fortsat videreudvikle samarbejdet mellem primær og sekundær sektor Systematisk anvendelse af spørgsmål om børnefamiliers alkoholvaner Systematisk opmærksomhed på alkohol som mulig årsag til trivsels- og udviklingsproblemer Systematisk fokus på børnenes trivsel og udvikling, når der er viden eller bekymring om alkoholrelaterede problemer hos en eller begge forældre Let tilgængelige kommunale tilbud i børnehøjde Let adgang til informationer fx via Implementering af et relationsorienteret perspektiv i arbejdet med børnefamilier med alkoholproblemer Kompetenceudvikling så alle områder med kontakt til børn og forældre har 1-2 fagpersoner med særlig viden på alkoholområdet Systematisk implementere og forankre kompetencer gennem netværk og centrale tovholdere Videreudvikle og implementere Gentoftemodellen, herunder afsnit om forebyggelse og tidlig indsats Videreudvikle og implementere bilag til Gentoftemodellen fx vedrørende den nødvendige samtale, underretning og handlingsanvisninger i forhold til alkoholpåvirkede forældre Videreudvikle og implementere Dialogguiden Bilag 1 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

5 Alkoholkultur blandt unge Alkohol kan påvirke børn og unges helbred og udvikling. Alkohol påvirker de områder i hjernen, der har med indlæring, hukommelse, risikovurdering og impulskontrol at gøre. Dette har særlig betydning i børne- og ungdomsårene, hvor hjernen er under udvikling. Påvirkningen af hjernen sker navnlig, hvis man rusdrikker (dvs. drikker 5 genstande eller mere ved én lejlighed). Meget alkohol ved én lejlighed er det drikkemønster, der ofte ses blandt unge (9). Den seneste undersøgelse af ryge- og rusmiddelvaner blandt unge på 9. og 10. klassetrin i Gentofte Kommune viser, at 50 % havde rusdrukket 2 3 gange inden for den sidste måned, og 23 % havde rusdrukket hyppigere (10). Alkohol er afhængighedsskabende og udviklingen sker særlig hurtigt hos unge. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at udskyde de unges alkoholdebut og begrænse deres brug af alkohol. Det anbefales endvidere, at forældrene er tydeligt normsættende (9). I Danmark er det ikke tilladt at sælge alkohol til unge under 16 år (11). Alligevel viser undersøgelsen af de unges ryge- og rusmiddelvaner i Gentofte Kommune (10), at 56 % af de unge fik deres alkohol fra supermarked/kiosk sidste gang de drak. Endvidere viser undersøgelsen, at 13 % af forældrene, ifølge de unge, ikke vil have, at de drikker, og 45 % af de unge har en aftale med forældrene om deres brug af alkohol som de unge overholder. Alkohol er omfattet af skolernes sundhedsundervisning. Undersøgelser viser effekt af undervisningen, når der systematisk anvendes evidensbaserede metoder som fx Tackling, hvor sociale og kulturelle dimensioner inddrages i dialogen med de unge (12). Mål 2: Gentofte Kommune vil fremme en alkoholkultur blandt unge, der nedsætter deres brug af alkohol og udskyder deres alkoholdebut Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Anbefale at der udarbejdes lokale handleplaner for arbejdet med unges alkoholkultur på skoler og uddannelsessteder Understøtte en ungdomskultur uden alkohol Sikre forældre adgang til informationer og dialog om unge og alkohol Sikre unge adgang til informationer og dialog om alkohol Sikre tidlig opsporing og tilbud til unge med risikobetonet alkoholadfærd Samarbejder med ungdomsuddannelserne om støtte til enkelte unge Alkoholforebyggelse drøftes på SSP netværksmøder Dialog med forældrene om unges alkoholkultur som en del af forældremøderne på klassetrin Anvender den evidensbaserede metode Tackling i sundhedsundervisningen på flere skoler Inddrager Social Pejling i Sundhedsundervisningen Online chat med Rusmiddelrådgivningen via Gentofte Kommunes hjemmeside Åben anonym alkoholrådgivning jf. Serviceloven 11 Tilbud om hjælp og støtte tilpasset den enkeltes behov Materiale/inspiration til brug for udarbejdelse af lokale handleplaner Samarbejdet med ungdomsuddannelserne om ændring af alkoholkulturen i retning af en mindre risikobetonet adfærd Samarbejdet med interessenter på ungeområdet med henblik på fortsat udvikling og koordinering af indsatsen Samarbejde med alle skoler om systematiske og tematiserede forældermøder om unges alkoholkultur på mellemtrinnet og i udskolingen Systematisk anvendelse af evidensbaserede metoder i sundhedsundervisningen på alle skoler Afdække behov for informationer i samarbejde med repræsentanter fra de unge Systematisk opsporing af unge med risikobetonet alkoholadfærd Bilag 2 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

6 Strukturel forebyggelse Kommunen skaber rammer og tilbud for borgerne, og kan medvirke til at et alkoholforebyggende perspektiv integreres i disse rammer. Hertil kommer at kommunen samarbejder med en lang række frivillige, selvstændige og private leverandører af ydelser, hvor der er mulighed for at bringe alkoholforebyggelse på dagsordenen (5). Begrænsning af tilgængelighed af alkohol er et af de tiltag, som har vist sig at være meget effektiv. Herudover er håndhævelse af lovgivningen om aldersgrænser for salg og udskænkning af alkohol til børn og unge, samt forbud mod udskænkning til allerede berusede personen (ansvarlig udskænkning), væsentlige tiltag i forebyggelsesindsatsen. Ansvarlig udskænkning kan bl.a. bidrage til at reducere vold i nattelivet og ulykker i trafikken (13). Kommunen kan som bevillingsmyndighed i samarbejde med politiet tildele, overvåge og fratage bevillinger til restauranter, værtshuse, cafeer etc. samt give alkoholtilladelser ved specifikke lejligheder. Kommunen kan således være med til at mindske eksponeringen for alkohol overfor kommunens borgere generelt og i særdeleshed overfor børn og unge. Andre muligheder for begrænsning af tilgængeligheden er samarbejde med detailhandelen om salg af alkohol til unge og samarbejde med festmiljøernes aktører (13). Mål 3: Gentofte Kommune vil styrke den strukturelle forebyggelse og skabe rammer, hvor alkohol ikke indgår Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Arbejde for at børn og unge ikke eksponeres for alkohol fx i dagtilbud, på skoler og ved kulturelle arrangementer Anbefale at der sættes fokus på alkohol i fritids- og foreningslivet Have fokus på hvornår der kan serveres alkohol til +16-årige ved kommunale arrangementer, i botilbud, institutioner etc. og i institutioner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune Understøtte lovgivning om salg af alkohol til unge Have fokus på alkohol og trafiksikkerhed Nogle dagtilbud og skoler har udarbejdet handleplaner Indgår i relevante kampagner Lokale handleplaner i alle dagtilbud og skoler der beskriver, om og evt. hvornår der må drikkes alkohol, når børn og voksne er til stede ved samme arrangement Dialog med fritids- og foreningslivet om at forholde sig til brug af alkohol deres forening, klub mm Lokale handleplaner for servering af alkohol Bevillingsprocedurer der understøtter Alkoholstrategien fx gives er ikke lejlighedsvise alkoholbevillinger, hvor unge under 18 år færdes Fokus på alkohol og trafiksikkerhed Understøtte nationale kampagner om alkohol og trafiksikkerhed Bilag 3 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

7 Borgere med særlige behov Unge med problemer af personlig, familiemæssig, social eller faglig karakter har øget risiko for at udvikle et stort forbrug af alkohol og andre rusmidler. Dette forbrug kan betyde, at de har svært ved at gennemføre grundskole eller ungdomsuddannelse og tidligt i livet bliver marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Sund By Netværket anbefaler, at kommunerne udvikler tværfaglige indsatser rettet mod unge med særlige behov, og at de unge i højere grad fastholdes i skole- og uddannelsessystemet, så tidlig marginalisering kan forebygges (8). Sygdom, kriser, manglende netværk eller tilknytning til arbejdsmarkedet er eksempler på belastninger, der afhængig af længden, kompleksiteten, omverdenens støtte og den enkeltes modstandskraft kan udgøre risikofaktorer for udvikling af alkoholrelaterede problemstillinger. Endvidere ses et sammenfald mellem rusmiddelmisbrug og psykisk sygdom, hvor misbruget tjener som en form for selvmedicinering, der hjælper til at dæmpe uroen i kroppen, at tøjle et hidsigt temperament, at kunne falde i søvn eller at kunne skabe ro i hovedet og i følelserne. Alkoholproblemer kan være en barriere for, at borgere kommer i beskæftigelse, ligesom alkoholrelaterede problemer, der ikke opspores og behandles, øger risikoen for personlige, familie- og samfundsmæssige belastninger (5). Et risikobetonet alkoholforbrug kan påvirke sygdomsforløb i negativ retning, ligesom alkohol kan forringe effekten af medicin og øge bivirkningerne (14). Med alderen har kroppen sværere ved at nedbryde alkohol, og ældre har mindre væske i kroppen, hvorfor promillen bliver højere. Sund By Netværket anbefaler, at spørgsmål om alkoholforbrug indarbejdes i de skemaer, der bruges i ældreplejen i forbindelse med faldulykker og medicinforbrug (8). Mål 4: Gentofte Kommune vil sikre den rette indsats til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Sætte yderligere fokus på indsatsen i forhold til udsatte unge og unge voksnes brug af alkohol Sikre tidlig opsporing af borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Uddannet og etableret det faglige netværk Unge og Rusmidler Åben anonym alkoholrådgivning Online chat med Rusmiddelrådgivningen via Gentofte Kommunes hjemmeside Samtaler med Team Psykiatri og Misbrug med henblik på behandling Forsøgsvis screening af alkoholvaner i Jobcentret blandt borgere på sygedagpenge Tilbud og rådgivning til unge og unge voksne med risikabelt alkoholforbrug Sammenhængende indsats herunder inddragelse af kommunens socialpsykiatriske tilbud Systematisk anvendelse af spørgsmål om alkoholforbrug fx i Jobcentret, Team Psykiatri og Misbrug Have fokus på borgere hvor medicinering, psykisk sygdom eller alder påvirker deres følsomhed for alkohol Påbegyndt undervisning på ælderområdet med henblik på systematisk hjælp og støtte Mulighed for samtaler om alkoholvaner og reducering af alkoholforbrug blandt borgere tilknyttet Tranehaven Henviser til støtte og behandlingstilbud Videreudvikle støtte og behandlingstilbud særligt målrettet ældre Systematisk anvendelse afspørgsmål om alkoholforbrug fx ved de forebyggende hjemmebesøg til ældre Styke systematisk henvisning til støtte og behandlingstilbud Bilag 4 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

8 Støtte og behandlingstilbud Ifølge Sundhedsloven, 141, er det kommunernes ansvar at stille gratis tilbud om alkoholbehandling til rådighed for borgerne. Opgaven kan løses ved at etablere egne tilbud og/ eller indgå aftaler med andre kommuner, regioner eller private udbydere. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for den kommunale godkendelsesprocedure af behandlingstilbuddene (15). Der er evidens for effekt af alkoholbehandling, herunder effekten af at inddrage personen med alkoholproblemet og de pårørende. I rådgivningsmaterialet vedr. kvalitet i alkoholbehandlingen understreger Sundhedsstyrelsen, at kvalificeret alkoholbehandling består af både udredning, diagnostik, farmakologisk behandling og samtalebehandling (15). Mål 5: Gentofte Kommune vil sikre støtte og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for den samlede økonomiske ramme Derfor vil vi: Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det anbefales, at behandlingstilbuddene differentieres, så de imødekommer behovet hos forskellige målgrupper fx familier med alkoholproblemer, ældre, borgere med alkoholafhængighed, borgere der samtidig har en psykiatrisk diagnose og socialt udsatte. Et velorganiseret samarbejde mellem alkoholbehandlingen, relevante kommunale opgaveområder samt almen praksis er afgørende for at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen. Endelig bør det sikres, at kommunens tilbud på alkoholområdet er synlige og let tilgængelige for borgere og samarbejdspartnere (16). Sikre en fælles faglig tilgang Sikre at alle medarbejdere kender deres ansvar og handlemuligheder Sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen Sikre tilbud tilpasset den enkelte borgers behov Påbegyndt fælles kompetence- og erfaringsudveksling Udvalgte medarbejdere er kompetenceudviklet inden for Motivational Interviewing med henblik på dialog om alkohol og motivation til forandring Social & Handicap og Børn Unge og Fritid orienterer gensidigt hinanden og samarbejder, hvis der er bekymring omkring et hjemmeboende barn i de tilfælde, hvor den ene eller begge forældre er i alkoholbehandling Informationer om anonyme tilbud og behandlingstilbud via Gentofte Kommunes hjemmeside Anvender evidensbaserede behandlingstilbud tilpasset borgeren/familiens behov Har udarbejdet kvalitetsstandarder for alkoholbehandlingen Systematisk kompetenceudvikling af relevante medarbejdere og mulighed for løbende sparring Handlevejledninger samt enkle og klare henvisningsprocedurer Let adgang til sparringspartnere med kompetencer på alkoholområdet Samarbejdet mellem de forskellige opgaveområder, praktiserende læger, behandlingssteder og hospitalsvæsenet Yderligere informationer på Gentofte Kommunes hjemmeside vedrørende støtte- og behandlingstilbud Let adgang til informationer om støtteog behandlingstilbud Støtte- og behandlingstilbud der både inddrager personen med alkoholproblemet og de pårørende Opfølgning på behandlingsresultater herunder tilbagemelding fra borgere der har været i behandling Bilag 5 indeholder en skabelon til arbejdet med mål

9 Koordineret indsats Alkoholområdet berører de fleste af kommunens opgaveområder, hvor mange forskellige faggrupper som fx pædagoger, lærere, sundhedspersonale og sagsbehandlere hver især er involveret i forebyggelse, håndtering og behandling af alkoholrelaterede problemer. Det tværfaglige samarbejde er centralt for en vellykket indsats på området. Sammenhæng i kommunens forebyggende og behandlende indsatser forudsætter fælles tilgang, politisk og ledelsesmæssig opbakning samt en koordineret tværfaglig indsats. Endelig er det tværsektorielle samarbejde mellem kommunen, de praktiserende læger, hospitalerne og behandlingsstederne Det anbefales, at der i Gentofte Kommune etableres en tværgående Koordineringsgruppe. Med ansvar for: af stor betydning for, at indsatserne lykkes. Processen vedrørende implementering af alkoholstrategien En fælles tilgang baseres på evidensbaseret Evaluering af alkoholstrategien viden om alkoholproblemstil- Den fortsatte udvikling af den linger og konsekvenser, forebyggende tværgående indsats på alkoholområdet og tidligt opsporende metoder samt viden om de kommunale tilbud. Tilrettelæggelse af den tværgående kompetenceudvikling Evaluering af det 4-årige projekt Alkoholforebyggelse i kommunerne Kampagner og informationsvirksomhed på alkoholområdet med deltagelse af 20 kommuner, Kommunernes Landsforening og målrettet borgerne. Sundhedsstyrelsen viser, at en tværgående organisering af kommunens indsats på alkoholområdet sikrer koordination og sammenhæng i indsatser Det anbefales endvidere at Koordineringsgruppen repræsenteres i Bevillingsnævnet. og tilbud (4). Mål 6: Gentofte Kommune vil koordinere indsatsen og styrke det tværfaglige samarbejde Bilag 6 indeholder en skabelon til arbejdet med mål 6. Litteratur 1. Gentofte Kommune, 2013, Sundhedspolitik Gentofte Kommune, 2011, Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 3. Gentofte Kommune, 2012, Kortlægning af den borgerrettede alkoholindsats 4. Sundhedsstyrelsen, 2012, Inspirationshæfte. Alkoholforebyggelse i Kommunen 5. Sundhedsstyrelsen, 2012, Forebyggelsespakke Alkohol 6. Region Hovedstaden, 2010, Sundhedsprofil for region og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2009, Når mor og far drikker 8 faktablade 8. Sund By Netværket, 2008, 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 9. Sundhedsstyrelsen, 2011, Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 10. Gentofte Kommune, 2012, skoleåret 2011/2012, Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge, samlet rapport for 9. og 10. klassetrin 11. Lov nr. 536 om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år 12. Sundhedsstyrelsen, 2008, Evaluering af undervisningsmaterialet Tackling 13. Sundhedsstyrelsen 2011, Inspirationshæfte. Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, 2008, Kvalitet i alkoholbehandlingen 16. Sundhedsstyrelsen, 2011, Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 14 15

10 Bilag 1. Handleplan 1 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 1: Gentofte Kommune vil sikre tidlig indsats og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer Udarbejdet af, dato: Bilag 2. Handleplan 2 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 2: Gentofte Kommune vil fremme en alkoholkultur blandt unge, der nedsætter deres brug af alkohol og udskyder deres alkoholdebut Udarbejdet af, dato: Have særlig opmærksomhed på børnefamiliers brug af alkohol Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Anbefale at der udarbejdes lokale handleplaner for arbejdet med unges alkoholkultur på skoler og uddannelsessteder Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sikre at børn og unge ved, hvor de kan få hjælp og støtte Understøtte en ungdomskultur uden alkohol Sikre en fælles faglig tilgang Sikre forældre adgang til informationer og dialog om unge og alkohol Sikre at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed Sikre unge adgang til informationer og dialog om alkohol Anvende fælles evidensbaserede metoder Sikre tidlig opsporing og tilbud til unge med risikobetonet alkoholadfærd 16 17

11 Bilag 3. Handleplan 3 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 3: Gentofte Kommune vil styrke den strukturelle forebyggelse og skabe rammer, hvor alkohol ikke indgår Udarbejdet af, dato: Bilag 4. Handleplan 4 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 4: Gentofte Kommune vil sikre den rette indsats til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Udarbejdet af, dato: Arbejde for at børn og unge ikke eksponeres for alkohol fx i dagtilbud, på skoler og ved kulturelle arrangementer Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sætte fokus på indsatsen i forhold til udsatte unge og unge voksnes brug af alkohol Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sætte fokus på alkohol i fritids- og foreningslivet Sikre tidlig opsporing af borgere med alkoholrelaterede problemstillinger Have fokus på hvornår der kan serveres alkohol til de +16-årige ved kommunale arrangementer, i botilbud, institutioner etc. og i institutioner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune Understøtte lovgivning om salg af alkohol til unge Have fokus på borgere hvor medicinering, psykisk sygdom eller alder påvirker deres følsomhed for alkohol 18 19

12 Bilag 5. Handleplan 5 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 5: Gentofte Kommune vil sikre støtte og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for den samlede økonomiske ramme Udarbejdet af, dato: Bilag 6. Handleplan 6 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Mål 6: Gentofte Kommune vil koordinere indsatsen og styrke det tværfaglige samarbejde Udarbejdet af, dato: Sikre en fælles faglig tilgang Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sikre fælles værdisæt Det gør vi allerede: Det vil vi videreudvikle: Det vil vi gøre ved at: Hvordan evalueres? Hvem er ansvarlig? Sikre at alle medarbejdere kender deres ansvar og handlemuligheder Sikre at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed Sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen Sikre at alle medarbejdere kender deres ansvar og handlemuligheder Sikre tilbud tilpasset den enkelte borgers behov Sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen 20 21

13

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere