Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen"

Transkript

1 Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen overtaget ansvaret for alkoholbehandlingen fra amterne, dels skal indsatsen i de 4 tidligere kommuner nu omlægges og koordineres. De ændrede forhold har bevirket, at kommunen i dag skal tænke i nye baner for at sikre en sammenhængende indsats på alkoholområdet. Silkeborg Kommune har ca indbyggere. Ifølge tal fra Sundhedsprofilen for Region Midtjylland har ca af borgerne (2.800 kvinder og mænd) i aldersgruppen år et risikabelt alkoholforbrug (fx overskrider genstandsgrænsen for maksimalt alkoholforbrug på 14 genstande pr uge for kvinder og 21 for mænd). Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen skønnes der i Danmark at være ca alkoholafhængige. Befolkningen i Silkeborg Kommune udgør ca. 1,8% af Danmarks befolkning, hvilket betyder, at der statistisk set er omtrent alkoholafhængige i kommunen. Silkeborg Kommunes nuværende alkoholindsats Silkeborg Kommune arbejder allerede i dag målrettet med alkoholforebyggelse og -behandling. Eftersom alkoholmisbrug giver sig udslag på mange forskellige områder, er retningslinier for alkoholindsatsen indarbejdet i flere af kommunens politikker, og de konkrete aktiviteter rettet mod alkoholområdet udgår fra mange forskellige afdelinger og institutioner. Den store udfordring består i at få koordineret de forskellige indsatser, så der bliver skabt en bedre sammenhæng mellem indsatserne på de forskellige områder. Silkeborg Kommunes nuværende indsats indbefatter følgende politikker og konkrete tiltag: Misbrugspolitik: Silkeborg Kommune har netop udarbejdet et forslag til en ny misbrugspolitik, der blandt andet inkluderer opgaver på alkoholområdet. Misbrugspolitikken har et primært fokus på behandlingsindsatsen (den tertiære forebyggelse), men tilstræber en tæt koordinering med de øvrige forebyggelsesniveauer, så kommende behandlings- og forebyggelsesindsatser på alkoholområdet koordineres bedst muligt. Silkeborg Kommune har afsat 1 mio. kr. til implementering af misbrugspolitikken. Det forventes at ansætte en forebyggelseskonsulent med særligt fokus på alkoholog misbrugsområdet. Man vil endvidere søge at medfinansiere en alkoholkoordinator af disse midler. Sundhedspolitik: Silkeborg Kommune har udarbejdet et forslag til en ny sundhedspolitik, som i øjeblikket er i høring på politisk niveau. Med optagelsen af Silkeborg Kommune i det landsdækkende KRAMprojekt, har sundhedspolitikken et naturligt fokus på følgende 4 områder: Kost, Rygning, Alkohol og Motion. I forhold til alkoholområdet er der fokus på både primær og sekundær forebyggelse, og det er derudover en målsætning også at udvikle tilbud til børn og misbrugsramte familier samt sikre en hurtig adgang til alkoholrådgivning og -behandling. Børne- og ungepolitik: I november 2006 blev en sammenhængende børne- og ungepolitik for Silkeborg Kommune vedtaget. Politikken har fokus på alle børn, men har derudover et særligt fokus på børn og unge, der belastes af alvorlige problemer i hjemmet og nærmiljøet. Børn af alkoholmisbrugere vil således være en naturlig målgruppe også for børne- og ungepolitikken. I Silkeborg Kommunes Børneog Familieafdeling regi er der desuden etableret børnegrupper, hvor børn af forældre med misbrugsproblemer kan deltage i terapeutiske forløb. 1

2 SSP i Silkeborg: Udgangspunktet for SSPs arbejde i Silkeborg er forebyggelse af kriminalitet og misbrug. Der er valgt en model, som tager udgangspunkt i skoledistrikterne, og hvor en lærer fungerer som SSPvejleder og tovholder for det lokalt forankrede SSP-netværk. SSPs fokus er på den primære forebyggelsesindsats overfor børn og unges alkoholforbrug og består blandt andet i oplysningskampagner samt forebyggelse af og hurtig og effektiv handlen i forhold til børn og unges uhensigtsmæssige adfærd. Der er i SSP-arbejdet lagt vægt på aktiv inddragelse af både de unge og deres familier. Herudover arbejder SSP ud fra en generel tværfaglig og tværsektoriel tilgang, hvor også de øvrige miljøer, som børn og unge færdes i, inddrages i et samarbejde (fx klubber og ungdomsskoler). Samarbejdsprojekt mellem Silkeborg Kommune og de praktiserende læger: Silkeborg Kommunes Ældre- og Sundhedsudvalg har opfordret såvel kommunens afdelinger som øvrige aktører i kommunen til at indsende forslag til forebyggende og sundhedsfremmende projekter. Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen indsender i den forbindelse en ansøgning om midler til at styrke samarbejdet mellem alkoholbehandlingen og de praktiserende læger i kommunen. Fokus i projektet vil være på tidlig opsporing af og indsats overfor de skjulte alkoholmisbrugere. Der må forventes et tæt samarbejde mellem en kommende alkoholkoordinator og dette samarbejdsprojekt med de praktiserende læger. Alkoholbehandling: Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med strukturreformen ansvaret for alkoholbehandlingen i Alkoholrådgivningen i Silkeborg, som tidligere var en institution under Århus Amt. Alkoholrådgivningen tilbyder ambulant behandling af mennesker med alkoholproblemer. Kerneydelserne består pt. af udredning, visitation og behandling af misbrugende, men der er også tilbud om hjælp til de pårørende både individuelt og i grupper. Behandlingstilbuddet består af psykoedukation, individuelle samtaler, eventuelt par-/familiesamtaler samt gruppebehandling og dagbehandling. Jobafklaring på Virksomheden: Virksomheden i Silkeborg er en kommunal institution, der arbejder med aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Virksomheden arbejder blandt andet med jobafklaring i forhold til kontanthjælpsmodtagere med alkoholproblematikker. Desuden arbejder Silkeborg Kommune i øjeblikket på at igangsætte kombinationsforløb, hvor fx Alkoholrådgivningens 10 timers intro-forløb kan indgå som et element. Indsatser overfor de tungest belastede grupper: Silkeborg Kommune har en gruppe misbrugere, der har så massive alkoholproblemer, at ovenstående tilbud ikke er tilstrækkelige. Til denne tungest belastede gruppe af alkoholmisbrugere har kommunen en række tilbud, der inkluderer specielle boligformer og plejehjemspladser specielt til alkoholmisbrugere. Desuden har Silkeborg Kommune i 2007 mere end fordoblet støtten til Kirkens Korshærs arbejde med de tungest belastede til ca. 1,2 mio. kr. Argumentation for at deltage i projektet Alkoholforebyggelse i kommunen Som beskrevet i det ovenstående arbejdes der i Silkeborg Kommune allerede nu på at udarbejde politikker for, hvordan kommunen skal forholde sig til alkoholproblematikker på såvel primær, sekundær og tertiær niveau. Der er desuden instanser, som varetager konkrete forebyggende og behandlende opgaver, og der er lagt op til, at også nye projekter på alkoholområdet bliver iværksat indenfor nær fremtid. På trods af dette er der et stort behov for at skabe en mere sammenhængende, tværgående og helhedsorienteret indsats på alkoholområdet, og det er med udgangspunkt i dette behov, at Silkeborg Kommune ønsker at deltage i Sundhedsstyrelsens projekt. Mens Silkeborg Kommune med kommunesammenlægningen har overtaget ansvaret for hele alkoholområdet og herved har fået nye handlemuligheder, har reformen omvendt også gjort alkoholindsatsen mere kompliceret. Funktioner som fx den tidligere forebyggelseskonsulent i Århus 2

3 Amt er blevet nedlagt, hvorved et vigtigt forbindelsesled mellem de forebyggende og behandlende indsatser er blevet fjernet. Desuden kompliceres kommunens nye ansvar for alkoholbehandlingen af, at fx behandlingspsykiatrien og sygehusvæsenet som har stor betydning for kommunens alkoholindsats - er et regionalt ansvarsområde, som det er svært for kommunen at få indflydelse på. Der er derfor i dag et behov for at få opbygget en ny struktur med nye forbindelsesled, som kan sikre, at Silkeborg Kommune også i fremtiden kan tilbyde borgerne en sammenhængende alkoholindsats. Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvordan denne opgave konkret skal løses, og ansættelsen af en alkoholkoordinator er således en rigtig god mulighed for at få igangsat dette arbejde. Alkoholkoordinatoren vil blive placeret i Alkoholrådgivningen i Silkeborg, som er organiseret i kommunens Social- og Arbejdsmarkedsafdeling, og der vil i alkoholkoordinatorens arbejde blive lagt vægt på gennemtænkning af og koordinering i forhold til den behandlingsrettede alkoholindsats. Samtidig vil det dog være et vigtigt element i alkoholkoordinatorens arbejde at sikre et tæt samarbejde mellem det forebyggende og behandlende arbejde indenfor alkoholområdet. En alkoholkoordinator vil skulle hjælpe Alkoholrådgivningen med at identificere og opdyrke nye udviklingsfelter. Silkeborg Kommunes misbrugskonsulent, som er placeret i Social- og Arbejdsmarkedsafdelingens driftssektion, vil blive en vigtig sparringspartner for alkoholkoordinatoren. Silkeborg Kommune vil kunne bruge en alkoholkoordinator til blandt andet: At fungere som facilitator i opbygningen af nye sammenhænge på alkoholområdet At analysere og handle i forhold til strukturproblematikker At fungere som tovholder for sammenhængen mellem forebyggelse, behandling, omsorg og støtte for personer med et alkoholmisbrug og deres pårørende At medvirke til at etablere nye samarbejdsformer mellem Alkoholrådgivningen og de øvrige aktører på området (fx hjemmeplejen, sundhedsplejerskerne, SSP og den primære forebyggelsesindsats, lokal og regional psykiatri, Børne- og Familieafdelingen, de praktiserende læger samt arbejdsmarkedet) En væsentlig opgave for alkoholkoordinatoren vil i første omgang være at foretage en kortlægning af, hvor Silkeborg Kommune har de største behov i forhold til at sikre en bedre sammenhæng på alkoholområdet. Til det formål vil der blive nedsat en alkoholarbejdsgruppe, der udover alkoholkoordinatoren kommer til at bestå af repræsentanter fra de relevante områder (fx den lokale psykiatri, hjemmeplejen og Børne- og Familieafdelingen). Alkoholkoordinatoren forventes desuden at få et tæt samarbejde med den forebyggelseskonsulent, der som tidligere nævnt forventes at blive ansat i forbindelse med implementeringen af sundheds- og misbrugspolitikken. Hvor den amtslige alkoholrådgivning havde et snævert fokus på behandlingsindsatsen, har kommunerne gennem reformen fået mulighed for at anlægge en bredere tilgang til alkoholområdet og indtænke både forebyggelse og behandling i en samlet indsats. Silkeborg Kommune ønsker via deltagelse i Sundhedsstyrelsens alkoholforebyggelsesprojekt at drage mest mulig nytte af disse nye muligheder for herved at kunne tilbyde borgerne en sammenhængende og helhedsorienteret alkoholindsats. Silkeborg Kommune vil efterstræbe en så høj grad af forankring af projektet som mulig i kommunens eksisterende indsatser og vurderer, at der også efter projektets afslutning vil være et behov for at videreføre alkoholkoordinatorens funktion. Det er Silkeborg Kommunes klare intention at bidrage til finansieringen af projektet gennem forskellige kanaler, men det har på grund af ansøgningsfristens placering ikke været muligt at få ansøgningen behandlet på kommunens udvalgsmøder (Silkeborg Kommune har fx ingen udvalgsmøder i juli måned) og herved få de endelige tilkendegivelser om medfinansiering. Der er dog en klar forventning om at 3

4 kunne bidrage med medfinansiering via midler fra den ovenfor anførte misbrugspulje og via puljemidler fra Ældre- og Sundhedsudvalget til et styrket samarbejde mellem kommunen og de praktiserende læger omkring alkoholforebyggelse. Hertil kommer de faciliteter og den faglige sparring, som Alkoholrådgivningen og kommunen stiller til rådighed for alkoholkoordinatoren. Medlemskab af Sund By netværket Silkeborg Kommune har siden 2006 været medlem af Sund By netværket. Generelle oplysninger Ansøgerens navn og adresse: Silkeborg Kommune Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen Att.: Social- og Arbejdsmarkedschef Erik Terp Laursen Projektansvarlig: Palle Tovborg Havskov Jensen Silkeborg Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen Tlf.nr.: Kontaktperson: Katrine Bech Jørgensen Silkeborg Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen Tlf.nr.:

5 Dokumentation for politisk opbakning Ansøgningen har været forelagt Silkeborg Kommunes borgmester: Borgmesteren godkender med sin underskrift, at Silkeborg Kommune anmoder om at deltage i Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen. Dato og underskrift 5

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen CASA Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen Center

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere