Studie- og ordensregler for elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler for elever"

Transkript

1 Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og mål. "Sankt Annæ Gymnasiums mål er at skabe veluddannede, musiske mennesker med arbejdsglæde, sans for kvalitet og respekt for eget og andres værd." Ordensregler I overensstemmelse med skolens mål forventes alle elever og lærere i gymnasiet at bidrage til, at skolen udgør et rummeligt fællesskab præget af åben dialog og demokrati. Dette indebærer bl.a. forpligtelse til - at behandle sine medmennesker med respekt både i timerne, på ekskursionerne, i frikvartererne og uden for den normale skoletid - at tage ansvar for sin egen adfærd og tage hensyn til sine medmennesker i undervisnings- såvel som sociale sammenhænge - aktivt at tage afstand fra enhver form for mobning - at bevare skolens inventar i god stand samt medvirke til at skolen er ren og pæn - at behandle lånte bøger og andet materiale ordentligt og aflevere det rettidigt - at undgå støj og unødvendigt højt lydniveau overalt på skolen - at overholde de særlige regler der gælder for: Alkohol og euforiserende stoffer Rygning IT Sanktioner: I tilfælde af manglende overholdelse af ovenstående får eleven normalt først en skriftlig advarsel, ved gentagelse kan rektor udelukke eleven fra konkrete arrangementer eller aktiviteter, bortvise eleven fra skolen i op til ti skoledage eller, i særligt grove tilfælde, bortvise eleven fra skolen. Hvis lånte bøger eller andet materiale ikke afleveres, vil der blive opkrævet erstatning. Det samme gælder, hvis der forsætligt sker ødelæggelse af skolens inventar. I særlige tilfælde kan sanktioner iværksættes uden forudgående advarsel. Studieregler Ligeledes forventes, at alle lærere og elever i gymnasiet bidrager til, at der sikres et frugtbart undervisningsmiljø, hvor alle får det størst mulige udbytte. For eleverne indebærer det en forpligtelse til:

2 - at møde til alle planlagte undervisningsaktiviteter (se nedenfor om fravær) - at møde rettidigt til alle planlagte undervisningsaktiviteter - at være forberedt til alle planlagte undervisningsaktiviteter - at deltage aktivt i undervisningen - at være lydhør over for andres bidrag - at vise respekt for andres arbejde - at aflevere skriftlige opgaver til aftalt tid og med kvalitetsmæssigt acceptabelt indhold - at overholde indgåede aftaler om skolearbejdet Sanktioner Hvis ovenstående ikke opfyldes kan rektor beslutte, at en elev med et standpunkt på mindre end 02 i karaktergennemsnit ikke rykkes op i næste klasse. Se i øvrigt under sanktioner i forbindelse med fravær. Brug af lectio Det tilstræbes at lektier skal være angivet på lectio 48 hverdagstimer inden det modul de pågældende lektier skal forberedes til. Opgaver tilstræbes at være angivet og udleveret, fysisk/elektronisk på lectio med korrekt afleveringstidspunkt, mindst 7 hverdagsdøgn før afleveringen. Det er elevens eget ansvar at sikre sig besiddelse af opgaven. Det tilstræbes at ekstra moduler skal være tilføjet skemaet 5 hverdagsdøgn før afholdelsen. Ændringer af skemaet bør ske inden kl. 18. Snyd Det er snyd, når man afleverer skriftligt arbejde, som man ikke selv har produceret. Det er naturligvis lovligt at citere fra forskellige kilder, men i så fald altid med kildeangivelse. Sanktioner ved eksamen I forbindelse med eksamen medfører snyd bortvisning fra det pågældende fag, og eksamen kan først tages det følgende år. Hvis en elev ved eksamen gribes i at skaffe sig selv eller give en anden eksaminand ikke tilladt hjælp, bortvises den/de pågældende elev fra eksamen og skal aflægge ny prøve i næste ordinære eksamenstermin, hvor der er eksamen i faget på skolen. Se evt. nærmere i eksamensbekendtgørelsen Sanktioner i det daglige skriftlige arbejde I forbindelse med det daglige skriftlige arbejde medfører snyd, at opgaven registreres som ikke afleveret og eleven modtager en skriftlig advarsel fra læreren og registreres derfor. Gribes eleven endnu en gang i at snyde modtager eleven en advarsel fra rektor og registreres på ny. Tredje gang eleven snyder skal eleven aflægge prøve i alle de fag der er blevet snydt i. I tilfælde af yderligere snyd bortvises eleven fra skolen.

3 Fravær Alt fravær fra undervisningen registreres. Der gives 50% fravær hvis eleven møder for sent (efter lærerens fraværsregistrering) eller går før tid. Aflevering af skriftlige opgaver registreres ligeledes. Fravær nødvendiggjort af almindelige småsygdomme, familiebegivenheder o.lign. vil normalt kunne holdes inden for et omfang af højst to skoleuger på et år, dvs. ca. 50 moduler. Det skriftlige fravær (regnet i elevtid) må generelt ikke overstige 10 % samlet og 15 % i de enkelte fag. Kontrakter for opgaver, der ikke afleveres til den aftalte tid, er en undtagelse. Læreren fastsætter her en ny dato og afleveringsfristen kan maksimalt forlænges med en uge. Ved aflevering efter dette tæller opgaven som ikke afleveret, og kun i forbindelse med særlige sygdomstilfælde kan dette ændres. I tilfælde af alvorlig og langvarig sygdom eller andre særlige forhold kan rektor tillade et større fravær, uden at det udløser sanktioner. Elevens mulighed for og arbejde med at indhente det forsømte vil indgå i bedømmelsen af situationen. Elever kan på grund af handicap eller andre særlige funktionsvanskeligheder anmode om at blive fritaget helt eller i en periode fra aktiv deltagelse i et fag, fx idræt. Rektor afgør, normalt på grundlag af en lægeerklæring, om anmodningen kan imødekommes. Hvis en elev har planlagt fravær, fx i forbindelse med en hospitalsindlæggelse, en familiebegivenhed eller lignende meddeles dette i god tid til rektor pr. brev eller mail. Hvis ikke planlagt fravær strækker sig ud over et par dage underrettes skolen pr. mail eller telefonisk. Ved gentagen sygdom eller sygdom ud over to ugers varighed kan skolen udbede sig en lægeerklæring. I særlige tilfælde kan der kræves lægeerklæring straks. (Lægeerklæringen betales af eleven). Ved fravær fra eksamen og årsprøver kræves lægeerklæring straks, og ved eksamen skal erklæringen udfærdiges på en særlig blanket, som rekvireres fra gymnasiet. Ved udeblivelse fra årsprøver og terminsprøver kan eleven ikke indstilles til oprykning til næste klasse eller til den afsluttende eksamen. Eleverne kan se eget fravær på Lectio og er selv forpligtet til at angive detaljeret fraværsårsag. Kommentarer til fejlregistreret fravær, eller dokumentation for godkendt fraværsårsag rettes til skolens administration. Godskrivning af fravær Når en elev har to godkendte skolerelaterede aktiviteter på samme tid, vil skolen sørge for at fraværet det ene sted bliver godskrevet. Kun fravær planlagt og besluttet af skolen medtælles ikke i forsømmelsesopgørelsen (godskrives). Skolerelaterede aktiviteter er fx idrætsstævner, Big Band- og korarrangementer. Værdigrundlag og fritagelse Grundliggende præmisser for optagelse af elever i gymnasiet på SAG er, at de har særlige musikalske forudsætninger. Samtidig tilstræber vi et højt fagligt niveau. Som udgangspunkt er vi indstillede på at gøre noget særligt, hvis der opstår problemer på

4 grund af vores elevers musikalske udfoldelser i forbindelse med deres liv uden for SAG. Det forudsætter naturligvis gensidighed og ikke mindst planlægning, kendskab til arrangementer, rejser, koncerter etc. Det pålægger eleverne en pligt til at underrette skolen om sådanne arrangementer og planer, hvis de ønsker, at vi skal forsøge at tage hensyn til det, idet vi har forståelse for, at det også er et problem for de organisationer, som vores elever er medlemmer af. Derfor må og skal vores udgangspunkt til problemer af denne art være, at vi skal forsøge at finde løsninger, fordi vi selv har ønsket at optage elever med et stort engagement også udenfor SAG Sanktioner for fravær I tilfælde af manglende overholdelse af studiereglerne, eller hvis en elevs fravær tegner til at overskride det ovenfor nævnte omfang, eller hvis en elev har ubegrundet eller ikke meddelt fravær, gives en skriftlig advarsel. Hvis dette ikke fører til ændret adfærd kan rektor beslutte, at eleven skal aflægge prøve i enkelte/alle fag på det pågældende klassetrin (samtidig bortfalder årskaraktererne) kaldet særlige vilkår. Hvis en elev ikke er studieaktiv efter at være indstillet til prøve i alle fag bortfalder Statens Uddannelsesstøtte. Eleven skal efterfølgende selv tilmelde sig eksamen for kr. 300,- dette kaldes selvstuderende. eleven fortaber retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i de(t) pågældende fag skal aflægges i det følgende skoleår, hvis rektor beslutter, at eleven fortsat kan deltage i undervisningen i næste skoleår. eleven bortvises fra skolen I særlige tilfælde kan sanktioner iværksættes uden forudgående advarsel. For elever, der ikke er fyldt 18 år, gælder, at elevens forældre skriftligt (med et anbefalet brev) underrettes om de sanktioner, skolen har besluttet i forhold til eleven. Karaktergivning Der gives standpunkts- og årskarakterer efter planen i Lectio. Karaktererne kan ses på frigørelsesdagen i Lectio ved hjælp af eleven ved hjælp af elevens login. Alkohol og euforiserende stoffer Det er forbudt at drikke alkohol i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, men øl og vin er tilladt ved særlige lejligheder, hvis der foreligger en aftale med skolens ledelse. Der må aldrig indtages eller medtages alkohol eller euforiserende stoffer på skolens område, ligesom det er forbudt at møde påvirket. Overtrædelse medfører midlertidig bortvisning. I særlig grove tilfælde kan eleven bortvises permanent

5 Rygning Det er forbudt at ryge på skolens område, dog med undtagelse af rygeskuret ude foran halslægeklinikken på Sjælør Boulevard. IT-regler Skolens computere må kun anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet relevant skolearbejde. Alle skal overholde god IT-etik, og det er strengt forbudt at downloade/uploade musik m.m., hvis ophavsretten brydes. Læs samtlige regler herunder. Rettigheder 1. Computerne må anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet relevant skolearbejde. 2. Kommerciel brug må ikke finde sted. 3. Spil, ikke-undervisningsrelateret surfing på Internettet og chat skal ALTID vige for undervisningsrelateret arbejde. Pligter 4. Afslut de programmer du har arbejdet med, inden du forlader din maskine. Husk også at logge af, så uvedkommende ikke får adgang til din personlige del af skolens drev. 5. Undgå at forstyrre andres undervisning. Skal en klasse undervises i datalokalet, mens du er i gang med at arbejde ved en computer, gemmer du dit arbejde og forlader lokalet. 6. Computerne skal behandles ordentligt, så de kan holde i mange år. 7. Alle skal overholde god it-etik. 8. Brugerne har selv ansvar for de handlinger, som han eller hun foretager. Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, brugeren foretager. 9. Almindelige danske og internationale love om ophavsret m.m. skal overholdes. 10. Vær miljøbevidst - undgå unødig udskrivning.

6 Forbud 11. Det er forbudt, at medbringe mad og drikke i datalokalerne og ved skolens andre computere. 12. Det er forbudt at downloade programmer. Tilladelse til installation af programmer kan kun gives af datavejleder Peter Bentzen. 13. Det er forbudt at ændre maskinernes opsætning. Har du fx problemer med udprintning, må du henvende dig til en edb-vejleder. Du skal ikke bare trykke print en gang til 14. Det er strengt forbudt at downloade/uploade musik m.m., hvis ophavsretten brydes. Studierejser, ekskursioner, korrejser, fritidsaktiviteter m.m. På rejser med skolen og i andre sammenhænge, der kan identificere elever med skolen gælder ligeledes ovenstående studie- og ordensregler samt reglerne for alkohol og euforiserende stoffer. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra disse elever. Klagemuligheder I alle tilfælde, hvor der iværksættes en sanktion, har eleven (eller hvis denne er under 18 år elevens forældre) mulighed for at klage over rektors afgørelse. Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender den til Undervisningsministeriet med sin egen udtalelse i sagen. Klageren skal have lejlighed til at kommentere rektors udtalelse inden for en frist på en uge. Lovgrundlaget for disse studie- og ordensregler: Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i gymnasiet

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. STUDIEBOG tømrer Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende,

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere