Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010."

Transkript

1 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele skolens virksomhed bygger på, at eleverne frivilligt har valgt skolens uddannelser og derfor udviser en adfærd og en interesse, som sikrer dem, skolens øvrige elever og personalet de bedst mulige arbejdsbetingelser. De adfærdsregulerende regler er derfor tænkt som en beskyttelse af flertallet og som retningslinier for de få, der savner viden om hensigtsmæssig adfærd i et skolemiljø for unge. Rektors og lærernes administration af reglerne herunder iværksættelse af sanktioner skal opleves retfærdig, og der skal altid være et rimeligt forhold mellem overtrædelse af reglerne og sanktionerne. Studie- og ordensreglerne er udstedt af bestyrelsen. Jens Per Nielsen, rektor

2 Studie- og ordensregler for Espergærde Gymnasium og HF 1. Eleverne/kursisterne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler. 2. Elevernes har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen herunder ekskursioner og studierejser bilag Elever skal udvise en adfærd i timerne, der sikrer opfyldelse af det overordnede mål for studie- og ordensreglerne som nævnt på side Alle skriftlige afleveringer skal være selvstændigt udformede bilag Alle elever skal medvirke til oprydning bilag Tobaksrygning i skolens bygninger og på dele af skolens udearealer er forbudt. 7. Indtagelse af alkohol eller andre rusmidler er forbudt på skolens område. Rektor kan dispensere for reglen om forbud mod alkoholindtagelse. Skolens alkoholpolitik fremgår af bilag A. 8. Der må ikke spises i undervisningslokalerne i undervisningstiden. 9. Der må ikke drikkes i lokalerne i N-huset, EDB-lokalerne og musiklokalerne. Se endvidere bilag Opfordring til deltagelse i spil eller andre former for aktivitet, der indebærer en økonomisk risiko for de involverede, er forbudt. 11. Angreb eller forsøg på angreb på skolens computere og netværk betragtes som hærværk bilag Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden. 13. Reglerne for deltagelse i ekskursioner og studierejser skal følges bilag Eleven bærer ansvaret for udleverede undervisningsmaterialer bilag Skolens studie- og ordensregler gælder i skoletiden samt ved alle arrangementer herunder ekskursioner og studierejser som enten arrangeres af Espergærde Gymnasium og HF eller arrangeres af elever efter samråd med rektor. Skiture og andre elevarrangerede aktiviteter uden for skoletiden, der ikke er godkendt af rektor, er ikke omfattet af studie- og ordensreglerne. 16. Overtrædelse af skolens studie- og ordensregler medfører sanktion bilag 7. Om oprykning til næste klasse se bilag 8 Klagemulighed se bilag 9 Retsgrundlag se bilag 10 Den samlede udgave af skolens studie-og ordensregler findes på skolens hjemmeside under information. Det er alle forældres og elevers ansvar at orientere sig om det samlede regelsæt. 2

3 Bilag 1 Aktiv deltagelse Elevens pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer: 1. At eleven møder rettidigt til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer. Ved timens start noteres fravær. Den enkelte lærer kan vurdere at en elevs adfærd i timen er af en sådan karakter, at en elev udelukkes fra deltagelse i timen. Ved udelukkelse fra deltagelse i timen noteres elev fraværende. 2. At eleven rettidigt afleverer krævede og selvstændigt udformede skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. Læreren fastsætter en afleveringsfrist. Hvis eleven ikke afleverer på den fastsatte frist, gives eleven én ny frist. Hvis der ikke afleveres til denne frist betragtes opgaven som ikke-afleveret. At eleven deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende. 3. At eleven deltager i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998- niveau). 4. At eleven deltager i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. 5. At eleven orienterer sig om lektier, skemaændringer mv. på skolens intranet 6. At eleven er forberedt til timen 7. At eleven medbringer de nødvendige undervisningsmidler til timen 8. At eleven er villig til at indgå i en faglig dialog med øvrige elever og læreren 9. Fremmødte elever, der på grund af deres handicap eller andre funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering. Rektor kan kræve lægeerklæring som dokumentation. Udgiften til lægeerklæring påhviler eleven. Procedure ved forsømmelser og manglende skriftlige afleveringer: o Den enkelte elevs forsømmelser/manglende aktive deltagelse i undervisningen samt manglende aflevering af skriftlige arbejder opgøres løbende og er synligt for eleven på skolens intranet. o Eleven modtager en skriftlig advarsel i form af anbefalet brev, når rektor skønner, at der er risiko for, at uddannelsen ikke kan gennemføres på normal vis. For elever under 18 år stiles advarslen til forældremyndigheden 3

4 o I tilfælde af fortsatte forsømmelser herunder manglende skriftlige afleveringer kan en af følgende sanktioner iværksættes af rektor, hvilket meddeles i anbefalet brev til eleven for elever under 18 år stilet til forældremyndigheden: o Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Eleven skal orienteres herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Der gives ikke årskarakterer og givne årskarakterer, hvor disse gives, bortfalder. o Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny. o Bortvisning i særligt graverende tilfælde se endvidere bilag 7. Særligt om manglende skriftlige afleveringer: o læreren har pligt til at føre opgaven som ikke-afleveret i den elektroniske fraværsregistrering. En ikke afleveret opgave noteres af læreren til karakteren -3 i lærerens interne opgørelse over elevens præstationer. Karakteren -3 udtrykker formodningen om, at eleven ikke har kunnet løse opgaven. Når læreren giver standpunktskarakter/årskarakter indgår karakteren for ikke afleverede opgaver. En standpunktskarakter beror på lærerens skøn understøttet af en række konkrete evalueringer. Manglende skriftlige arbejder får en negativ effekt på en elevs standpunktskarakter/årskarakter. 4

5 Bilag 2 Skriftlige arbejder aflevering/afskrift/plagiering Alle krævede skriftlige arbejder skal være selvstændigt affattet enten af den enkelte elev eller i tilfælde af en gruppeopgave af gruppens medlemmer. Ved afskrift af kilder herunder afskrift fra nettet uden nøjagtig kildeangivelse vil opgaven ikke blive godkendt. Herefter registreres opgaven som manglende aflevering. Konsekvensen af bevidst plagiering vil endvidere være bortvisning i op til 2 hele skoledage afhængig af omfanget af plagieringen. Hjemmel til bortvisning fremgår af bilag 7. 5

6 Bilag 3 Oprydning Det er alle elevers pligt at medvirke til, at Espergærde Gymnasium og HF i undervisningstiden fremstår ren og ordentlig det gælder både skolens indre og ydre områder. Den enkelte elev skal selv rydde op efter sig både i undervisningslokalerne, i fællesrummene og på udearealerne. Den enkelte elev skal efterkomme et påbud fra en lærer/rektor om at deltage i oprydning. 6

7 Bilag 4 Ordensregler for anvendelse af skolens computere og netværk Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. (Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde). Al anden brug - herunder en kommerciel brug - må ikke finde sted. Spil, chat og planløs surfing på nettet skal derfor ubetinget vige for undervisningsrelateret arbejde. Det er forbudt at ændre i skolens computeres opsætning. Alle skal overholde god EDB-etik på internettet. (Man må f.eks. ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet). Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren. Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovligt eller er skadeligt for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt. Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computere, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk herunder skolens Sektornetforbindelse. Det kan fx være downloadning af store filer fra internettet. Espergærde Gymnasium og HF har intet ansvar over for handlinger, der er i strid med skolens ordensregler. Brugeren af skolens computere og netværk bærer selv det fulde ansvar for de handlinger, som han eller hun foretager på skolens computere og/eller på skolens netværk. Mad og drikke må ikke medbringes ved skolens computere. For brugere af skolens trådløse netværk på egne computere gælder samme regler. 7

8 Bilag 5 Ordensregler ved ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser De regler og påbud, den ansvarlige lærer aftaler med deltagerne, skal overholdes. Ingen elev må færdes alene, med mindre særlig tilladelse er givet af deltagende lærere. Al overnatning finder sted på det anviste hotel/overnatningssted. Private besøg må kun finde sted med de deltagende læreres godkendelse. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på ud - og hjemrejsen mellem EG og destinationen. Der må ikke indtages alkohol på hotelværelserne. Der må ikke indtages alkohol i undervisningstiden på rejsemålet. Rejselandets alkoholregler skal følges Eleverne skal på hele rejsen/ekskursionen følge undervisningen aktivt. Manglende evne til deltagelse sanktioneres med fravær. Eleverne skal respektere den lokale omgangstone, fest- og alkoholkultur på baggrund af rejselærerens orientering om rejsemålets formelle og uformelle normer. Hotellets regler og retningslinjer skal følges. Der skal være ro på hotellet efter klokken Det er elevens pligt at møde frem til hjemrejse på det aftalte sted og tidspunkt. I tilfælde af udeblivelse ved afrejse fra rejsemålet vil en evt. merudgift til hjemtransport herunder også udgifter til lærers forlængede ophold og hjemrejse påhvile eleven, medmindre eleven kan dokumentere en acceptabel årsag til udeblivelse. Hvis en elev ikke kan deltage i hjemrejsen (p.g.a. hospitalsindlæggelse e.a.) sikrer deltagende lærere/skolen, at eleven sikres betryggende hjemrejse samt tilsyn under det forlængede ophold. I det tilfælde en elev nægter at følge lærerens henstillinger medfører det iværksættelse af sanktion som beskrevet i bilag 7 i skolens studie- og ordensregler. Afgørelse om overtrædelse af ovenstående regler træffes suverænt af deltagende lærere og kan efterfølgende indankes for rektor efter gældende klageregler. Elever/forældre er selv ansvarlige for, at eleverne er forsikringsmæssigt dækket under studie- udvekslingsrejsen. Skolen anbefaler ikke en bestemt forsikring. Afbestillingsforsikring indgår ikke i skolens bestilling af studierejser og skal tegnes individuelt af den enkelte elev. Elever og lærere rejser ud og hjem sammen. 8

9 Betingelse for deltagelse i rejse er, at ovenstående regler inden afrejsen er underskrevet af forældremyndigheden for elever under 18 år og af eleven for elever over 18 år. 9

10 Bilag 6 Regler for udleverede undervisningsmaterialer Den enkelte elev har ansvaret for alle udleverede undervisningsmaterialer. Ved modtagelse af et undervisningsmiddel kvitterer eleven. Bøger skal afleveres i bogdepotet, hvor eleven samtidig modtager en kvittering for de afleverede bøger. Manglende aflevering/misligholdelse af undervisningsmidler medfører erstatningsansvar. Bøger kan hjemkaldes af holdets lærer eller via mail fra bogdepotet til den adresse eleven har fået tildelt af skolen. I afsluttende fag afleveres bøgerne på bogdepotet, når undervisningen er ophørt eller eksamen er overstået. Hvis en bog ved hjemkaldelse ikke afleveres i bogdepotet til den fastsatte frist, vil bogen blive hjemkaldt pr. brev og der pålægges et gebyr på 25 kr. Ved 2. hjemkaldelse pålægges et gebyr på 50 kr. og der udskrives en regnings på bogen. Afleveres bogen herefter betales kun gebyret. Manglende aflevering af undervisningsmidler mens eleven fortsat er optaget på Espergærde Gymnasium og HF medfører udelukkelse fra at få udleveret yderligere undervisningsmidler. Dette gælder for undervisningsmidler i alle fag. 10

11 Bilag 7 Sanktioner gældende bestemmelser fra bekendtgørelse om studie- og ordensregler 7. Finder skolens leder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes: 1) Advarsel. 2) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 3) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 4) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, for elever i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx). 5) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. 6) Bortvisning (udskrivning). Stk. 2. Afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4-6, skal så vidt muligt træffes senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Ved afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4, gives der ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskar akterer), og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder. Stk. 3. Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. 8. En s anktion efter 7, stk. 1, nr. 2-6, kan kun iværksættes efter skolens leders konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel, jf. dog stk. 3. Stk. 2. En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet 11

12 forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Stk. 3. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel. 12

13 Bilag 8 Oprykning 9. Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Stk. 2. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Stk. 3. En elev har krav på oprykning, når eleven har opfyldt beståkravet, jf. reglerne herom, dvs. har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår. I uddannelserne til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx) medregnes standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning. Stk. 4. En elev, der har opfyldt beståkravet, jf. stk. 3, men som ikke har aflagt alle de krævede prøver mv. som følge af fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i henhold til 7, stk. 1, nr. 5, har krav på oprykning, medmindre skolens leder har truffet beslutning om at udskrive eleven. 10. Skolens leder kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Når en elev er nægtet oprykning til næste klasse, udskrives eleven af skolen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter skolelederens godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i en 2-årig uddannelse senest 4 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. 13

14 Bilag 9 Klagemuligheder gældende bestemmelser fra bekendtgørelse om studie- og ordensregler 14. En skoleleders afgørelse om at iværksætte en sanktion i henhold til 7, stk. 1, og om at nægte en elevs oprykning til næste klasse i henhold til 10 skal følge forvaltningslovens regler. Stk. 2. Klage over en skoleleders afgørelse i henhold til stk. 1 kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet. Stk. 3. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens leder give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. Stk. 4. Klage over en sanktion i henhold til 7, stk. 1, har ikke opsættende virkning, medmindre skolens leder henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom. 14

15 Bilag 10 Retsgrundlag Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser I medfør af 24, stk. 3, og 25, stk. 2, i lov nr. 95 af 18. februar 2004, om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), 22, stk. 3, og 23, stk. 2, i lov nr. 96 af 18. februar 2004 om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), og 19, stk. 3, og 20, stk. 2, i lov nr. 97 af 18. februar 2004 om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) fastsættes: 1. Studie- og ordensreglerne for den enkelte uddannelsesinstitution (skole) skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for elever og kursister (i det følgende betegnet elever, bortset fra 11-13). 2. Lederen af den enkelte skole fastsætter efter høring af bestyrelsen, elevog kursistrådet og pædagogisk råd studie- og ordensregler gældende for eleverne på skolen. Reglerne skal indeholde skolens regler for almindelig orden og samvær, en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen, og hvilke foranstaltninger skolens leder kan iværksætte over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler. Reglerne skal desuden indeholde en procedure for skolens håndtering af elevernes forsømmelser. Stk. 2. Skolens studie- og ordensregler skal fremgå af skolens hjemmeside sammen med øvrige oplysninger om skolen. Almindelig orden og samvær og aktiv deltagelse i undervisningen 3. Eleverne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler. Stk. 2. Skolen skal orientere eleverne om studie- og ordensreglerne, herunder om deres pligt til at deltage i undervisningen, og om de konsekvenser, det kan få, hvis reglerne ikke overholdes. 4. Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer: 1) Fremmøde til den del af undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer. 2) Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. 15

16 3) Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende. 4) Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau). 5) Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. Stk. 2. En f remmødt elev, der på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter skolens leders konkrete vurdering. Skolens leder kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder elever, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, samt elever, der ansøger om fritagelse for undervisningen i idræt. Stk. 3. Skolens studie- og ordensregler skal angive, hvornår en elev kan afkræves lægeerklæring, og hvem der afholder udgiften hertil. 5. Skolens leder sikrer, at der sker registrering af den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver. Stk. 2. Den enkelte elev skal regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af skolen have mulighed for at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen. Registreringen er gældende for et skoleår ad gangen, jf. dog stk. 3. Stk. 3. I særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår. Stk. 4. For at begrænse fraværet, herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver, skal skolens leder sikre, at der reageres tidligt på en elevs forsømmelser. 6. Skolens leder kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter. Sanktioner 7. Finder skolens leder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes: 1) Advarsel. 2) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 16

17 3) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 4) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, for elever i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx). 5) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. 6) Bortvisning (udskrivning). Stk. 2. Afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4-6, skal så vidt muligt træffes senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Ved afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4, gives der ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskar akterer), og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder. Stk. 3. Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. 8. En sanktion efter 7, stk. 1, nr. 2-6, kan kun iværksættes efter skolens leders konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel, jf. dog stk. 3. Stk. 2. En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Stk. 3. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel. Oprykning 9. Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Stk. 2. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. 17

18 Stk. 3. En elev har krav på oprykning, når eleven har opfyldt beståkravet, jf. reglerne herom, dvs. har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår. I uddannelserne til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx) medregnes standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning. Stk. 4. En elev, der har opfyldt beståkravet, jf. stk. 3, men som ikke har aflagt alle de krævede prøver mv. som følge af fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i henhold til 7, stk. 1, nr. 5, har krav på oprykning, medmindre skolens leder har truffet beslutning om at udskrive eleven. 10. Skolens leder kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Når en elev er nægtet oprykning til næste klasse, udskrives eleven af skolen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter skolelederens godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i en 2-årig uddannelse senest 4 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.... Klage 14. En skoleleders afgørelse om at iværksætte en sanktion i henhold til 7, stk. 1, og om at nægte en elevs oprykning til næste klasse i henhold til 10 skal følge forvaltningslovens regler. Stk. 2. Klage over en skoleleders afgørelse i henhold til stk. 1 kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet. Stk. 3. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens leder give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. Stk. 4. Klage over en sanktion i henhold til 7, stk. 1, har ikke opsættende virkning, medmindre skolens leder henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom. 18

19 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 15. For elever, der har påbegyndt et 2-, 3- eller 4-årigt forløb til stx, hhx eller htx i 2003 eller 2004, finder denne bekendtgørelse indtil sommereksamensterminen 2008, inkl. sygeeksamen, anvendelse med undtagelse af fraværs- og oprykningsreglerne, jf. 9 og 10. Det samme gælder for elever, der har påbegyndt stx-uddannelsen tilrettelagt som studenterkursus i 2003, 2004 eller Stk. 2. For elever, der har påbegyndt det 2-årige hf-forløb i 2003 eller 2004, finder denne bekendtgørelse indtil sommereksamensterminen i 2007, inkl. sygeeksamen, anvendelse med undtagelse af fraværs- og oprykningsreglerne, jf. 9 og Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser ophæves. Undervisningsministeriet, den 4. december 2006 Jarl Damgaard Uddannelsesdirektør 19

20 Bilag A Regler vedrørende alkohol og euforiserende stoffer Euforiserende stoffer På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner, hytteture og studieture er det forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer. Elever, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan uden yderligere grund nægtes adgang til fester, caféaftener mv. I forbindelse med arrangementer på skolen kan skolen som adgangskrav betinge sig, at elever lader sig teste ved mistanke om påvirkning af euforiserende stoffer. Alkohol 1. Eleverne må ikke indtage alkohol i skoletiden. 2. Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen, og må derfor ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler, jfr. ovenstående om euforiserende stoffer. Der må ikke indtages alkohol på hytteturen i 1g / 1hf. 3. Ved skolens fester, caféaftener, koncerter, filmaftener mv. må der kun udskænkes sodavand og øl med en alkoholprocent på max. 5 % (eller andre alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent som f.eks. breezers). Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Synligt berusede elever bortvises ved indgangen til arrangementet og der udskænkes ikke alkohol til synligt berusede elever under arrangementet. Elever der vurderes at være stærkt berusede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet. 4. Der henvises til de særlige regler vedr. ekskursioner og studierejser. Sanktioner Ved overtrædelse af forbuddet mod euforiserende stoffer samt overtrædelse af reglerne for alkoholindtagelse vil rektor iværksætte en eller flere af de sanktioner, der fremgår af 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. 20

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Generelt Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen Gældende fra 13. august 2018 Det er et af Himmelev Gymnasiums mål at fastholde og udvikle et attraktivt læringsmiljø, som bygger på faglighed og dannelse. Skolens undervisningstilbud skal til stadighed

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Espergærde Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for elever på Espergærde Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for elever på Espergærde Gymnasium og HF August 2018 Formål Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium På Aalborg City Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 1 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Vi prioriterer udvikling af læring og sociale kompetencer i et såvel dynamisk og kreativt som fysisk og psykisk sundt læringsmiljø, der understøtter gymnasiets

Læs mere

Studieregler på Allerød Gymnasium

Studieregler på Allerød Gymnasium Studieregler på Allerød Gymnasium Studiereglerne gælder fra 9/10 2018 og for alle elever på Allerød Gymnasium. Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens studieregler. Tilstedeværelse Skolens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 Indhold Studie- og ordensregler for Tietgen Handelsgymnasium... 2 1. Studieregler... 2 Almindelige normer for elevernes studiemæssige forhold:...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensreglerne har som formål at støtte et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne på VHG og dermed bidrage til de studieforberedende

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 1. august 2019 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium På Nørre Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13.

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler for HTX

Studie- og ordensregler for HTX Studie- og ordensregler for HTX Skolens studie- og ordensregler er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i gymnasiale uddannelser samt tilhørende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 12. oktober 2017 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER for Viborg Gymnasium & HF Som elev på Viborg Gymnasium & HF skal man udvise ansvarlighed, hensynsfuldhed og omtanke. Man skal med andre ord opføre sig fornuftigt. Dette gælder over

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Ajourført marts 2019 på baggrund af BEK nr. 1212 af 11.10.2018 Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Udarbejdet juni 2018 på baggrund af BEK nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 1.8.2018 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX (herunder pre-ib), HF og IB. Kolding Gymnasium er dagligt et uddannelsessted med mange

Læs mere

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2018-2019 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne.

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne. Studie- og ordensregler for Det frie Gymnasium Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017 og skal bidrage

Læs mere

Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus

Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC Studie- og ordensregler for gymnasierne på ZBC bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier, bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Studie- og ordensregler. Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Alle elever på Viborg Katedralskole har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler, sådan som de er formuleret nedenfor. Grundlaget for skolens ordensregler er Undervisningsministeriets

Læs mere

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER GRUNDLAG Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads, som bygger på demokratiske principper, der kræver engagement i respektfulde relationer

Læs mere

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf.

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf. Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Indhold Overordnede principper og værdigrundlag... 2 Ordensregler... 2 Generel adfærd... 2 Digital adfærd... 2 Skolens IT-udstyr og netværk... 3 LUDUS... 3 Rusmidler alkohol, rygning

Læs mere

Studieregler. A) Snyd. B) Fravær. Studie- og ordensregler i HandelsGymnasiet - HHX

Studieregler. A) Snyd. B) Fravær. Studie- og ordensregler i HandelsGymnasiet - HHX Med ca. 450 elever på Svendborg HandelsGymnasium er vi er mange mennesker, der skal fungere sammen. Derfor har gymnasiet nogle studieregler, som vi gerne vil fortælle dig om. Studieregler Du har valgt

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.06.2018 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere