Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium"

Transkript

1 Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr af 04/12/2006). Grundlæggende skal vi alle sammen opføre os ordentligt og samarbejde om alle forhold på skolen. Vi behandler hinanden med respekt og værdighed og med anerkendelse af den autoritet, der ligger hos skolen, og det ansvar der ligger hos den enkelte for at udfylde den opgave, man har. En god uddannelse bliver til i et samarbejde ud fra den holdning, at alle på skolen har et fælles ansvar for et vellykket forløb. Vi betragter det som en selvfølge, at eleverne respekterer og tager hensyn til hinanden, anvender en sober kommunikationsform og behandler bygninger og inventar ordentligt. Almindelige regler for god opførsel i samvær med andre gælder også på skolen. Det er en selvfølge, at mobning, tyveri, hærværk og vold er helt udenfor det acceptable, og det vil fra skolens side udløse hårde sanktioner, herunder muligvis bortvisning. Uden for skolen gælder reglerne også, når man deltager i en aktivitet med tilknytning til skolen. Mobning og lignende på internettet og sociale medier betragtes som et anliggende for skolen, når det involverer personer med tilknytning til skolen. Alle regler, henstillinger og instrukser fra skolen og skolens personale skal til enhver tid følges. Eleverne har i øvrigt ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Tilsidesættes reglerne, medfører det normalt en advarsel. Ved gentagne eller grove overtrædelser vil sanktioner blive bragt i anvendelse, jf. bekendtgørelsens 7. ALMINDELIGE REGLER Skolen er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle medarbejdere, elever og gæster. Der kan ikke dispenseres fra rygeforbuddet ved fester eller andre særlige lejligheder. Mad og drikke indtages normalt i kantinen. Service fra kantinen må ikke medbringes uden for kantineområdet. Man rydder naturligvis op efter sig og smider affald i de opstillede affaldsbeholdere. Anvendelse a mobiltelefoner er normalt ikke tilladt i undervisningstiden. 1

2 Skolen udlåner rutinemæssigt undervisningsmateriale til eleverne. Al udlån registreres. Det er elevens ansvar, at materialet behandles med omhu, og at det mod forlangende afleveres til skolen igen. Bortkomne bøger eller lignende skal erstattes. Vi anbefaler, at der skrives lånernavn i lånte bøger. ALKOHOL- OG RUSMIDDELPOLITIK Skolen ønsker at bidrage til at fremme ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug. Vi ønsker med vores alkoholpolitik at skabe de bedste rammer for alle elever på skolen, så der er plads til festlighed og socialt samvær samtidig med, at der dæmmes op for overdreven alkoholindtagelse. Vi har derfor den helt overordnede regel, at det ikke er tilladt at være påvirket af alkohol i skoletiden, og at indtagelse af alkohol altid er forbudt på skolens område, med mindre der er givet særlig tilladelse. Det gælder f.eks. ved caféer og fester. Ved almindelige cafeer og fester må der udskænkes alkoholiske drikke med en alkoholprocent på maksimalt 5 %. Ved særlige arrangementer kan der tillige udskænkes bordvin. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer, og der udskænkes ikke alkoholiske drikke til stærkt berusede personer. Personer, der vurderes at være stærkt berusede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet. Enhver form for handel med, besiddelse af eller indtagelse af hash eller andre narkotiske stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning. HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE STUDIEAKTIV Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen. Aktiv deltagelse indebærer forberedelse, tilstedeværelse og deltagelse i lektionerne, deltagelse i prøver og andre planlagte undervisningsaktiviteter på og uden for skolen, samt aflevering af skriftlige opgavebesvarelser. I forbindelse med selvstændigt arbejde, som ikke er skemalagt, angiver faglæreren, hvilke betingelser f.eks. i form af tilbagemeldinger og opgavebesvarelser der gælder for opfyldelsen af mødepligten. Skolen kan med dags varsel placere undervisning på skoledagene i tidsrummet Eleverne har pligt til dagligt at orientere sig i Lectio om skemaændringer, lektier og beskeder fra skolen. Alt fravær registreres uanset årsag. Eleverne skal efter ethvert fravær, for hver enkelt lektion, angive fraværsårsag i Lectio. Skolen gennemser månedligt fraværstal og fraværsårsager, og der skelnes i den forbindelse mellem fravær og forsømmelighed. Fravær som følge af elevrådsarbejde, ekskursioner, sportsarrangementer og andre aktiviteter tilrettelagt af skolen betragtes ikke som forsømmelighed. Registreringen af fravær i Lectio finder altid sted hurtigst muligt. 2

3 Procedure for skriftligt arbejde og forsømmelsesregistrering Arbejdet med skriftlige opgaver udgør et betydeligt element i elevernes læringsprocesser, og evalueringen af opgaverne udgør en væsentlig del af lærernes arbejdstid. Det er derfor væsentligt, at vi overvejer og er bevidste om, hvordan vi bedst muligt udnytter denne ressource, så eleverne opnår mest mulig læring. Målet med indsatsen mod forsømmelighed er ikke at straffe forsømmelige elever, men at alle elever afleverer de opgaver, der kræves af dem. I forbindelse med skriftlige opgaver og forsømmelsesregistrering arbejder vi efter følgende procedure: Læreren opretter opgaver i Lectio og angiver her en afleveringsfrist. En elev kan undtagelsesvis og i særlige tilfælde inden udløbet af denne frist aftale en senere afleveringsfrist med læreren. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte frist, er det lærerens ansvar at vurdere, om eleven har fagligt behov for at arbejde med opgaven, og på den baggrund skal læreren træffe beslutning om, hvorvidt opgaven skal skrives i opgaveværksted og derefter afleveres og rettes/bedømmes, eller om opgaven ikke skal afleveres og dermed noteres med 100% fravær i Lectio (det gule felt). Hvis lærere beslutter, at opgaven ikke skal afleveres, noteres en begrundelse for afgørelsen i Lectio. Hvis en opgave skal skrives i opgaveværksted, giver læreren besked om dette i en mail til BS, som derefter finder et tidspunkt og indkalder eleven til opgaveværksted. Samtidig giver BS besked om dette til BD. Der oprettes en Anden aktivitet i Lectio med eleven og BD som deltagere. Når en elev skal i opgaveværksted, henvender denne sig på kontoret til det indkaldte tidspunkt og bliver anvist et sted at skrive opgaven. Når opgaven er skrevet, eller den afsatte tid er gået, afleverer eleven opgaven på kontoret og får en kvittering på at opgaven er afleveret. Kontoret afleverer opgaven til læreren, der efterfølgende retter/bedømmer opgaven. Hvis opgaven afleveres elektronisk i Lectio henvender eleven sig på kontoret og viser, at dette er sket. BD noterer om eleven er mødt og opgaven afleveret. Hvis eleven ikke møder op, giver BD besked til BS, der finder et nyt tidspunkt, hvor eleven indkaldes. Hvis læreren træffer beslutning om, at en opgave ikke skal afleveres, noteres den med 100% fravær i Lectio. Det skriftlige fravær inddrages i vurderingen af elevens samlede fravær, og det bidrager på den måde til en eventuel afgørelse om iværksættelse af sanktioner. 3

4 SNYD Snyd er misbrug af både elevtid og lærertid. Det er snyd, når man afleverer skriftligt arbejde, man ikke selv har lavet. Det er ikke forkert at citere andre, men det afgørende er, om man ærligt har givet til kende, hvad man har gjort. Derfor skal der være klar og tydelig kildehenvisning. Kvaliteten af egen indsats vil indgå i bedømmelsen af opgavebesvarelsen. Skolen benytter sig af et scanningsprogram, som hurtigt, sikkert og præcist kan identificere opgavesnyd. Ved en eksamen medfører snyd bortvisning fra det pågældende fag. En ny eksamen kan tidligst tages det følgende år. Konsekvenser af snyd: Første gang en elev afsløres i at have snydt med en skriftlig opgave, skal læreren give eleven en pædagogisk tilrettevisning, dvs. forklare eleven, hvilke regler der gælder for brug af citater, og hvad der forstås ved snyd at snyd ikke er acceptabelt og i gentagelsestilfælde vil blive sanktioneret i henhold til skolens studie- og ordensregler. Samtidig sender læreren en besked om elevens snyd til BD, som opretter en note i Lectio om, at eleven har snydt med en skriftlig opgave. Anden gang ligeså. Tredje gang en elev afsløres i at snyde med en opgave, giver BD besked til JG, og der iværksættes sanktioner i henhold til skolens studie- og ordensregler. Man kan derved miste retten til at gå til eksamen i et fag, hvilket betyder, at eleven skal op i faget som selvstuderende i det følgende skoleår. Det kan tillige i særlige tilfælde betyde bortvisning fra uddannelsen. SYGEFRAVÆR OG LÆGEERKLÆRING Sygefravær i beskedent omfang betragtes ikke som forsømmelighed. Har sygefraværet længere varighed anbefales det at kontakte skolen for at orientere om dette, og der kan eventuelt træffes aftaler om, hvordan man holder sig fagligt ajour i forbindelse med fraværet. Der kan i særlige tilfælde efter behov aftales kompenserende undervisning. Fravær fra undervisningen kan være af et sådant omfang, at der ikke kan gives en faglig forsvarlig årskarakterer. I forlængelse heraf vil det blive vurderet, om der kan indstilles til prøve. Der kan i forbindelse med sygefravær af længere varighed kræves en lægeerklæring eller en udtalelse fra læge eller hospital som dokumentation for sygdom, skade eller handicap. Eleven skal selv betale for en sådan erklæring. I specielle tilfælde kan en elev i løbet af gymnasietiden fritages fra undervisning f.eks. i idræt. Det vil betyde, at der ikke kan gives årskarakter i faget. Elever, der fritages fra idræt det meste af gymnasietiden, skal gennemføre et andet fag på C-niveau. 4

5 OPRYKNING Oprykning til næste klassetrin er betinget af, at der opnås tilstrækkelig udbytte af undervisningen. En elev, der ved skoleårets afslutning har under 2,0 i gennemsnit af de årskarakterer og prøvekarakter, der er givet ved årets afslutning, har ikke krav på oprykning til næste klassetrin. Skolens rektor afgør da i samråd med klassens lærere, om den pågældende elev har opnået tilstrækkelig udbytte af undervisningen, eller om eleven nægtes oprykning til næste klassetrin. En elev, der nægtes oprykning til næste klassetrin, kan efter godkendelse af skolens rektor få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. SANKTIONER Hvis skolens ledelse skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler, eller at studieaktiviteten ikke er tilstrækkelig, indkaldes eleven til en samtale. Hvis problemet fortsætter derefter, gives et skriftligt varsel med angivelse af hvilke mulige konsekvenser det vil få, hvis adfærden ikke ændres. For elever, der er under 18 år, sendes tillige et brev til forældrene. De mulige konsekvenser er: Afbrydelse af SU som en konsekvens af manglende studieaktivitet. Henvisning til at aflægge eksamen i samtlige mulige fag i den kommende eksamenstermin. Samtidig tabes retten til at få årskarakterer. Fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Midlertidig bortvisning fra skolen i indtil 10 skoledage på et skoleår. Dagene registreres som fravær. Udskrivning af skolen. De tre første punkter vil fortrinsvis bringes i anvendelse i forbindelse med fravær, mens de tre sidste punkter fortrinsvis vil finde anvendelse i forbindelse med dårlig opførsel. Udskrivning af skolen kan dog også anvendes i tilfælde af meget højt fravær. Forsømmelserne opgøres for hvert skoleår og overføres ikke til det følgende år. Elever, der har fået et skriftligt varsel, kan det følgende år få et skriftligt varsel uden forudgående samtale. REGLER FOR EKSKURSIONER OG STUDIETURE Overordnet gælder den regel, at ekskursioner og studieture er undervisning, der er lagt uden for skolens traditionelle rammer. Skolen er derfor ansvarlig for, at aktiviteten foregår under kontrollerede og forsvarlige forhold. De sædvanlige regler for god opførsel og mødepligt er naturligvis gældende, og det er en selvfølge, at alle tager hensyn til hinanden såvel som til de mennesker, vi besøger. Alle, der er på tur med Tørring Gymnasium, repræsenterer skolen og skal gøre det på bedste vis. 5

6 Der gælder følgende særlige regler for ekskursioner og studieture: De deltagende lærere udarbejder bestemmelser for, hvilke adfærdsregler, der gælder på turen. Heri defineres, hvor grænserne går for acceptabel adfærd bl.a. med hensyn til alkoholindtagelse, hjemkomsttidspunkter, påklædning m.v. Adfærdsreglerne skal foreligge på skrift og lærerne skal sikre, at eleverne er bekendt med reglerne. Udover disse adfærdsregler, skal rejseselskabets og hotellets regler og anvisninger altid følges. Lærerne er ansvarlige for turprogrammets afvikling, mens eleverne i øvrigt er ansvarlige for egne handlinger under hele turen og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Særligt omkring alkohol: 1. Turens programlagte tid er undervisningstid og det er under ingen omstændigheder tilladt at være påvirket af alkohol i undervisningstiden. 2. På ud- og hjemrejsen gælder rejseselskabets regler. Ofte vil indtagelse af alkohol under rejsen ikke være tilladt af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis rejseselskabet ikke har regler, gælder lærernes bestemmelser. 3. I den ikke programlagte tid er lærernes bestemmelser gældende, dog altid under hensyn til punkt 1. Sanktioner Såfremt der sker brud på reglerne, kan sanktioner bringes i anvendelse efter hjemkomst fra ekskursionen eller studieturen. Grundlaget for eventuelle sanktioner er en skriftlig afrapportering fra de deltagende lærere til rektor. Ved grove overtrædelser kan en elev ekskluderes fra deltagelse i resten af turen og eventuelt hjemsendes for egen regning. Hjemsendelse vil dog ikke ske uden forudgående aftale med hjemmet. MULIGHEDER FOR KLAGE Der er mulighed for at klage over enhver afgørelse, som rektor træffer. Klagen skal formuleres skriftligt og sendes til rektor senest 14 dage efter, afgørelsen er meddelt. Der er ligeledes mulighed for at klage over en bedømmelse af en eksamenspræstation. Imødekommes klagen, kan der blive tale om ombedømmelse eller om aflæggelse af ny prøve. Ombedømmelse kan både føre til en højere og en lavere karakter. Man er altid velkommen til at kontakte rektor for yderligere vejledning i forbindelse med at afgive en klage. Der er ligeledes mulighed for at kontakte en studievejleder eller elevrådet for at får hjælp til en klage. Studie- og ordensreglerne for Tørring Gymnasium har i henhold til undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr af 04/12/2006) været til høring i skolens bestyrelse, elevråd, pædagogisk råd samt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Version /JG 6

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere