Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler"

Transkript

1 Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler. Ordensregler Formålet med ordensreglerne er at gøre samværet så gnidningsfrit som muligt. Det handler grundlæggende om at vise hensyn. Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er, at alle elever er bekendt med almindelige normer for god orden og samvær. Som eksempler kan nævnes, at møde til tiden, rydde op efter sig og slukke sin mobiltelefon. Der er dog nogle områder, som skal præciseres: Klasselokalerne I klasselokalerne er spisning tilladt i spisefrikvarteret på grund af pladsforholdene i kantinen. Der ryddes helt op og luftes ud. Mad og drikkevarer m.v. med undtagelse af vand må ikke indtages i forbindelse med undervisningen. Kun efter aftale med læreren kan hold/klasser undtagelsesvis indtage f.eks. kaffe, te og kage i timerne. De enkelte klasser og hold er ansvarlige for, at der er ryddet op i klasselokalerne, inden de forlader dem, således at undervisningslokalet er klar til brug, når næste lektion begynder. Efter hver lektion i lokalet hænges stolene på plads på bordene. Parkering Cykler henvises til skolegården, gården mellem Bondetinget 2 og Rektorboligen og indhakket langs hovedbygningen mod Domkirken. Knallerter og motorcykler henvises til skolegården. Biler henvises til offentlige parkeringspladser. Benyttelse af skolens parkeringspladser foran rektorboligen og ved Latinerhaven kræver særskilt tilladelse og er forbeholdt skolens ansatte og gæster. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolen. Rygeforbuddet gælder for alle medarbejdere, elever og gæster. Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester. For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen. Skolen forventer, at rygning foregår på det åbne areal syd for skolen, som er markeret ved opslag på skolen. Her er opsat askebægre ved læskuret, som rygerne bedes benytte. Af hensyn til Domkirken forventer skolen, at der ikke ryges på Domkirkepladsen og på fortovene langs Bondetinget. Rusmidler Det er ikke tilladt at indtage alkoholholdige drikke på skolens område, med mindre rektor giver særlig tilladelse. Skolen er ramme for undervisningen, og giver ligeledes plads til sociale og kulturelle arrangementer i elevernes fritid i løbet af gymnasietiden. Arrangementerne har til formål at fremme elevernes trivsel og tilhørsforhold til skolen. Skolen ønsker at medvirke til, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til rusmidler. Vi ønsker med vores rusmiddelpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle, der er elever og ansatte på skolen, så der kan skabes et trygt socialt og fagligt miljø, som giver optimalt

2 udbytte for den enkelte i samspil med andre. Ved alle arrangementer i skolens regi er det afgørende, at deltagerne påtager sig et ansvar for hinanden og for skolens omdømme udadtil. Derfor har vi følgende regler: 1. Der må ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler i skoletiden. 2. Eleverne deltager aktivt i undervisningen og må derfor ikke møde påvirkede af nogen former for rusmidler. 3. Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på hytteturen i 1g / 1hf. 4. Caféer skal arrangeres, så de appellerer til alle skolens elever. Det betyder bl.a., at der ikke må indtages noget stærkere end øl, og at man færdes stilfærdigt udendørs. 5. Der må ikke medbringes egne drikkevarer til fester. Der udskænkes kun sodavand, fadøl og vin til festerne. Der udskænkes ikke til stærkt berusede personer. 6. På studieturene må der ikke indtages alkohol i undervisningstiden. Alle deltager aktivt i dagens program, så derfor møder man ædru og uden tømmermænd. Ved mindre overtrædelser af reglerne indstilles man til samtale med rektor, ved større overtrædelser bliver man hjemsendt for egen regning. Informationer Opslag, plakater eller lignende må kun opsættes på de relevante opslagstavler. Alle elever er forpligtede til at holde sig orienteret om skolens meddelelser på opslagstavler og Anvendelse af skolens bibliotek Alle bøger, der lånes, skal registreres. Læsesalspublikationer må ikke fjernes fra biblioteket. Anvendelse af pædagogisk værksted Der er ikke adgang for elever i eksamensperioden. Undervisningsmidler Undervisningsmidler stilles i almindelighed gratis til rådighed, men eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv: ordbøger og lommeregner. Lån af skolens bøger og andet udstyr: Udleverede bøger skal straks forsynes med navn, klasse og skoleår og i øvrigt behandles forsvarligt. Beskadigelse af bøger og andet udstyr eller manglende aflevering efter undervisningens ophør medfører krav om erstatning. Studieregler Regler for deltagelse i undervisningen Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8 og 16.30, mandag til fredag. Eleverne skal være til rådighed for undervisning i dette tidsrum. Ændringer af elevens almindelige skema varsles mindst 1 dag før. Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer: 1. Fremmøde til undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer. 2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver i det omfang, som skolen har fastsat, og som kvalitativt og kvantitativt lever op til de minimumskrav, der er aftalt med læreren. 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende. 4. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50

3 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau). 5. Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. Fremmødte elever, der på grund af deres handicap eller andre funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering. Rektor kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder elever, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag. I faget idræt kan rektor helt eller delvis fritage en elev for at deltage i den fysiske aktivitet i undervisningen, hvis hindringen er umiddelbart synlig. Elever har pligt til at oplyse skolen om grunden til evt. fravær. Dette gøres via En elev kan afkræves lægeerklæring ved længerevarende sygdom. I alle tilfælde, hvor der kræves lægeattest, afholdes udgiften af eleven. Lærerne foretager en løbende registrering af den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af opgaver. Hvis en elev møder for sent eller forlader undervisningen før tiden medfører det fraværsnotering. Tidspunktet for tilbagelevering af skriftlige opgaver aftales mellem lærer og elever, dog så opgaverne tilbageleveres senest 20 arbejdsdage efter afleveringen. Hvis en elev ikke afleverer skriftlige opgaver til det aftalte tidspunkt, henvises eleven med mindst tre dages frist til lektieværkstedet for at skrive opgaven. Hvis eleven overholder denne henvisning godskrives opgaven som afleveret. Afleverede opgaver bliver rettet og kommenteret af læreren. Deltagelse i hytteture, ekskursioner og studierejser, altså undervisning som foregår uden for skolen, indebærer, at der er mødepligt til de programsatte aktiviteter. Eleverne skal overholde indgåede aftaler, herunder om indtagelse af alkohol. Hvis ikke aftaler overholdes, kan læreren hjemsende en elev i utide for elevens egen regning. Forsømmelsesregistreringen kan til enhver tid findes på Adgang til denne facilitet kræver et personligt login, som alle elever får udleveret. Registreringen er gældende for et skoleår ad gangen. I særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår. Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om deres registrerede fravær via og de meddelelser om dette, der måtte fremgå heraf. Advarselsprocedure Hvis en elev ikke overholder møde- og afleveringspligten orienteres eleven, eller hvis eleven er under 18 år forældremyndighedsindehaveren, om, at skolen vil iværksætte sanktioner, såfremt der ikke sker væsentlige forbedringer. Skolen giver en skriftlig advarsel, såfremt ovennævnte orientering ikke medfører forbedringer i elevens adfærd. En meddelt advarsel kan ikke påklages. En advarsel kan ikke overføres fra det ene skoleår til det næste, med mindre der er tale om alvorlige gentagelsestilfælde eller lignende. Sanktioner Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen på en sådan måde eller i et sådant omfang, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, kan følgende sanktioner iværksættes: 1. Advarsel. 2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som

4 fravær. 4. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende skoleår. Der gives ikke standpunktskarakterer (årskarakterer) og givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder. 5. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende skoleår, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. 6. Bortvisning (udskrivning). Afgørelser i henhold til pkt. 4 6 skal så vidt muligt træffes senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Sanktioner i henhold til pkt. 1 6 er forvaltningsretlige afgørelser og er dermed omfattet af forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse, klagevejledning og klageadgang. En tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan desuden bringe en elevs SU i fare, da det er en betingelse for at få SU, at en elev er studieaktiv. En elev, der har fortabt retten til at modtage SU, vil kunne søge SU igen, når eleven atter skønnes studieaktiv. Det er forudsat, at den iværksatte sanktion står i et rimeligt og relevant forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. Sanktionerne efter pkt. 2-6 kan kun iværksættes efter rektors konkrete vurdering og normalt kun efter en forudgående skriftlig advarsel. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne dog iværksættes uden forudgående advarsel. En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Eksamen m.v. Eleven har pligt til at deltage i eksamensorienteringen i klassen. Hvis eleven er forhindret på grund af sygdom, skal eleven selv tage initiativ til at skaffe sig den givne information. Eleven har pligt til at møde til en skriftlig prøve 10 minutter før prøvens start. Eleven må inden for de sidste 15 minutter først forlade en prøve, når alle opgaver er indsamlet, og vagten giver lov til at gå. Eleven skal i øvrigt følge vagternes anvisninger. I forbindelse med skriftlige prøver skal eleven selv opstille egen computer og printer mellem kl og kl Computere skal fjernes samme dag. Eleverne har pligt til at følge reglerne for brug af computere, som udleveres hvert år i januar med henblik på kommende terminsprøver, årsprøver og skriftlig eksamen. Oprykning Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. En elev har krav på oprykning, når eleven har 2.0 eller derover i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt større skriftlig opgave, projektopgaver og lignende. I gymnasiet medregnes standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2.0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

5 En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i gymnasiet senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i hf senest 4 år efter påbegyndelse af uddannelsen skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. Forinden rektor afgør, at en elev med gennemsnit under 2.0 ved skoleårets afslutning ikke oprykkes til næste klassetrin, skal den pågældende elev have haft lejlighed til at udtale sig, og rektor skal i forbindelse med den trufne afgørelse give eleven klagevejledning. Klage Klage over rektors afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke overholder studieog ordensreglerne, og klage over rektors afgørelse om at nægte en elev oprykning kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet. Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist for at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. Klager over sanktioner, der er iværksat i medfør af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser har ikke opsættende virkning, med mindre rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom. Studie- og ordensreglerne har hjemmel i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr af 04/12/2006 med tilhørende vejledning. Bekendtgørelsen findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Revideret 17/

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere