Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 26 januar 2010 kl i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 26 januar 2010 kl. 13-15 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4"

Transkript

1 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 26 januar 2010 kl i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 19 januar 2010 Torben Aaberg 2. Opfølgning vedr. fremtidig arbejdsform i Akademisk Råd Mundtlig rapport fra arbejdsgruppens møde den 26 jan Forskeruafhængighed og habilitet Drøftelse i anledning af henvendelse fra Danmarks Radio Bilag: af 14 dec 2009 samt artikel fra DJØF-Bladet 1/ Høring om forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og lov om Danmarks Grundforskningsfond Bilag: Lovforslag og høringsbrev 5. Universitetslovsevalueringen Orientering om og eventuelle kommentarer til CBS s høringssvar. Høringsfristen udløb 19 jan Bilag: Høringssvar af 18 jan 2010 fra CBS og CBS Students samt fra Danske Universiteter af 12 jan Den kommende strategiproces Orientering fra rektor 7. SIMI-processen og CBS Executive Orientering fra rektor om SIMI-processen og det strategiske review af efter- og videreuddannelsesomådet (CBS Executive) 8. Mødeplan for 2010 Bilag: Mødeplan 9. Meddelelser og eventuelt

2 Møde i Akademisk Råd, tirsdag den 26. januar 2010 REFERAT - udkast Tilstedeværende medlemmer: Niels Åkerstrøm Andersen, Peter Bogetoft, David Lando, Klaus Kortegaard Graven, Johan Roos, Martin Jess Iversen Afbud: Suzanne Beckmann, Arnt Lykke Jakobsen, Finn Valentin, Robin Bentley, Keld Laursen, Signe Vikkelsø, Dalia Siwan Observatører: Mai Britt Aaronstein, Henrik Hermansen Tilforordnede: Alan Irwin, Peter Lotz, Jan Molin, Peter Pietras Øvrige: Charlotte Aller, Leif Hansen, Søren Toft Referent: Torben Aaberg Februar 2009 TAA Ad 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 2A: Situationen vedrørende VIP rekruttering. Næstformanden påpegede, at mødet var indkaldt med kort varsel (en uge). Sekretariatet beklagede den sene indkaldelse, som skyldes kompleksitet i fastlæggelsen af årets mødekalender. Ad 2. Opfølgning vedr. fremtidig arbejdsform i Akademisk Råd Torben Aaberg refererede kort fra det første møde i den ad hoc arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til fornyelse af Rådets arbejdsform. Gruppens foreløbige anbefalinger omdeltes (vedlagt). Rådet tilsluttede sig anbefalingerne og ønskede tilføjet, at bestyrelsens mødedagsorden ikke fremover skal forelægges Rådet i fuld udstrækning. Derimod kan formanden uddrage og forelægge strategisk relevante emner. Rådet ønsker en varieret arbejdsform med ordinære, korte og effektive møder (1½ time) og tematiske workshops af ½ dags varighed. Et tema kan fx være afrapportering fra arbejdet i den nedsatte MSO-arbejdsgruppe. Rådet besluttede at sende arbejdsgruppens forslag i skriftlig høring til medlemmerne med anmodning om synspunkter og forslag til temaer for de tematiske workshops i De to kalenderlagte seminarer konverteres til halvdagsworkshops, og på næste møde besluttes om dato for tredje workshop. Ad 2A. Situationen vedrørende VIP-rekruttering Peter Pietras orienterede om status for VIP-lønbudgettet, som indgår i budgetdrøftelserne. VIP-lønbudgettet er under stort pres med større udgiftsbehov, hvilket afspejler ekspansionen i rekrutteringer gennem 2008 og Samtidig må generationsskiftet fremmes: Efter 70-års reglens afskaffelse er afgangen af personale generelt stagneret, og der må fremskyndes en seniorpolitik der skaber plads for nye VIP ere.

3 2 Taxameterløftet skal omsættes i mere undervisning, men der er brug for internt at sikre midler på forskningsbudgettet til at købe undervisning og styrke undervisningskapaciteten. På TAP-siden er i 2009 sat rekrutteringsrekord. Der har været behov for at styrke de administrative støttefunktioner, men nu må staben konsolideres og VIP/TAP-ratioen bringes i bedre balance. Alan Irwin tilføjede m.h.t. VIP-rekruttering, at de forpligtelser som er indgået for 2010 i videst muligt omfang søges tilgodeset, men der vil være tale om en reel rekrutteringspause, så CBS undgår endnu større budgetpres i Der blev udtrykt forståelse for situationen, men efterspurgtes tydelig kommunikation om pausen, der sender et klart signal. Det blev drøftet, hvordan en seniorpolitik kan introduceres med støtte fra HR Services og med institutlederne i nøglerollen. En sådan proces vil først få budgeteffekt i løbet af 2-3 år og skal ikke kun tage sigte på besparelser i år. Det blev tilkendegivet, at den store TAP-rekruttering i 2009 ikke er udtryk for dårlig ledelse, men var en nødvendig investering ikke mindst i studieadministrationen. Det er vigtigt at gøre administrationen endnu mere effektiv, bl.a. ved brug af LEAN. Johan Roos konkluderede, at der arbejdes målrettet på at finde ansvarsfulde måder at øge VIP/TAP ratio, styrke incitamenterne for naturlig omsætning af VIP-personale samt skabe budgetmæssig bedre balance mellem investering i VIP og undervisningsefterspørgsel. Ad 3. Forskeruafhængighed og habilitet Emnet tager afsæt i en henvendelse fra Danmarks Radio. Administrationen er ved at samle materiale til at besvare henvendelsen, men den aktualiserer også spørgsmålet om hvorvidt CBS skal have interne retningslinjer for forskeres bibeskæftigelse og dermed habilitet. Danske Universiteter har tidligere udsendt anbefalinger herom, og flere universiteter har en strammere praksis end CBS. Der var enighed om behov for større klarhed og transparens. Brede kontakter til erhvervslivet er afgørende, men vi har brug for bedre overblik over hvor mange der er involveret i fx konsulentopgaver. Med udgangspunkt i en konkret sag om en sponsoraftale med DONG Energy drøftede Rådet forskellen mellem sponsorship, donation og consultancy. Der er brug for enkle principper, som ikke kompromitterer den akademiske integritet. CBS bør sikre sin uafhængighed ved at aftaler med erhvervslivet i videst muligt omfang er donationsaftaler, ikke sponsoraftaler. Der blev advaret mod fuld transparens. Denne type aktiviteter er en vigtig del af forskningsformidlingen og der skal fortsat være incitamenter til tæt kontakt med erhvervslivet. Det er ikke i sig selv et problem hvis en forsker erklærer sig inhabil. Kun hvis forskeren generelt er inhabil p.g.a. omfattende bijobs. Rådet konkluderede, at der må udvikles et sæt interne retningslinjer om indberetningspligt, omfang af bibeskæftigelse etc. Emnet skal også drøftes i Institutlederkredsen, før Direktionen tager stilling. Ad 4. Høring om forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og lov om Danmarks Grundforskningsfond

4 3 Torben Aaberg redegjorde kort for lovforslagets sigte og indhold. Det er en opfølgning på evalueringen af forskningsrådssystemet. Rådet besluttede at sende forslaget i skriftlig høring til medlemmerne. Ad 5. Universitetslovsevalueringen Johan Roos fremhævede fra CBS s høringssvar bl.a. kommentarerne til den øgede detailstyring af universiteterne og ønsket om flere basisforskningsmidler. Rådet tog orienteringen til efterretning. Ad 6. Den kommende strategiproces Johan Roos orienterede om proces og mulige temaer. Der nedsættes en række arbejdsgrupper, hver med 5-6 personer som repræsenterer forskningsmiljøer, personalegrupper, studerende og Akademisk Råd. De får et mere konkret og snævert mandat end de tidligere Task Forces. Der afrapporteres i maj, således at Bestyrelsen informeres på sin workshop 18 juni med beslutning 31 august. Blandt temaerne vil være fx - Hvordan opnår vi mere distinkte forskningsområder? - Hvilke store samfundsproblemer skal vi bidrage til at løse? - Hvad betyder det regionale perspektiv? Hvor er hjemmemarkedet? - Hvordan er efterspørgslen efter uddannelse fremover? - Hvordan kommer vi fra mode 1 til mode 2? Rådet anerkendte at der er tale om centrale udfordringer, og at strategien må udvikles i en åben diskussion. Rådet drøftede bl.a., - Hvordan kan vi meningsfyldt diskutere flagskibe versus periferi hvad angår forskningsområder. Er der brug for spilleregler? - Hvordan kan vi sikre, at diskussionen fører til klare valg? - Hvordan kan vi byde ind på de vigtige samfundsproblemer uden at være trend-chasers Ad 7. SIMI-processen og CBS Executive Johan Roos orienterede om BCG s arbejde. Den endelige rapport er under færdiggørelse med notat til Bestyrelsen der sammenfatter observationer og anbefalinger. Peter Pietras informerede om den praktiske gennemførelse af fusionsprocessen, herunder de organisatoriske og fysiske ændringer. Redegørelsen blev taget til efterretning. Ad 8. Mødeplan for 2010 Mødeplanen blev taget til efterretning. Der udmeldes senere dato for den tredje halvdags-workshop, jf dagsorden pkt 2. Ad 9. Meddelelser og eventuelt Der var intet under dette punkt.

5 Til Akademisk Råd Den 26 jan 2010 Kort afrapportering fra mødet d.d. i arbejdsgruppen om Rådets arbejdsform m.v. Deltagere: Johan Roos, Robin Bentley, Martin Iversen, Torben Aaberg Diskussionen tog udgangspunkt i Signes præsentation fra seneste møde i Akademisk Råd. Arbejdsgruppen betoner bl.a. følgende hensyn: At arbejdsformen fornyes, forenkles og afbureaukratiseres, at mødeformen varieres, at der lægges vægt på strategiske diskussioner og at forberedelse og gennemførelse af møderne mobiliserer så mange som muligt af Rådets medlemmer. Arbejdsgruppen anbefaler, At der indføres en fast dagsorden for Rådets møder At flg punkter gøres til faste punkter: Økonomi (kort orientering med mulighed for kommentering) Status for VIP rekrutteringer (orientering fra komiteernes arbejde, med mulighed for at drøfte hvordan de bidrager til hhv CBS forskningsprofil, uddannelsesprogrammer og generelle udvikling) Afvigelser /deviations fra strategien for CBS At der (også fremover) holdes fem ordinære møder om året, men de to årlige heldagsseminarer ændres til tre årlige tematiske workshops af ½ dags varighed. Hver workshop fokuserer på et tema. Debatten kan omfatte eksterne oplægsholdere, gruppediskussioner m.v. Rådet nedsætter en arbejdsgruppe med skiftende bemanding som har til opgave at forberede temadebatterne. Arbejdsgruppen afrapporterer på næstkommende Rådsmøde om hvordan diskussionen er fulgt op. At Rådet diskuterer, om møderne skal afholdes på enten dansk eller engelsk. Torben Aaberg

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere