FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015"

Transkript

1 FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 Øvrige bilag Indhold: Bilag 2.1 Bilag 5.1 Bilag 5.2 Bilag 5.3 Notat om ny turistbillet. FynBus arbejdsklausul FynBus administrationsgrundlag Højesterets dom i NORTRA-sagen Bilag 7.1 Passagerudvikling

2 FynBus Marts 2015 Kommunikation J.nr Bilag 2.1 NOTAT NY TURISTBILLET Resumé: FynBus vil gerne have flere turister til at benytte den kollektive trafik, men har måttet konstatere en ringe interesse for de tilbud, som trafikselskabet har haft til denne målgruppe. På bestyrelsesmødet den 20. november 2014 besluttede bestyrelsen på baggrund af en evaluering af en række turistprodukter, at nedlægge billettyperne 1-dags-billet Fyn og attraktionsbilletten og bede administrationen om at komme med oplæg til andre billettyper målrettet turisterne. Sagsfremstilling: FynBus vil gerne have flere danske og udenlandske turister på Fyn og øer til at benytte den kollektive trafik. Skal man som turist overhovedet overveje at bruge den kollektive trafik som en del af ferien, kræver det at produktet er nemt at forstå og købe, og samtidig er prismæssigt attraktivt. Disse krav opfylder FynBus tilbud til turisterne ikke. Kommer man fx med sejlbåd til Assens og beslutter sig for at tage en tur til Odense og retur med bussen, koster en rejse for to voksne og to børn op til 350 kroner, hvilket vurderes at være for dyrt. Dertil kommer at man også skal have kendskab til produktet, for at kunne efterspørge det. FynBus foreslår derfor introduktionen af en helt ny turistbillet, der skal være nemt at købe og som markedsføres til turist- og havnekontorer i en flyer på dansk, tysk og engelsk. Overvejelser bag turistbilletten Forud for en endelig produktbeskrivelse ligger en række overvejelser, som skal sikre at turistbilletten rent faktisk bliver benyttet. Hvor skal billetten købes? FynBus har tidligere udbudt en billet til turister som en sms-billet. Problemet med dette medie er imidlertid, at udenlandske turister ikke kan købe en dansk sms-billet. FynBus har nemlig kun aftale med de nationale teleselskaber og vil derfor ikke kunne få pengene for billetterne ind for udenlandske billetter. FynBus har derfor overvejet at give mulighed for at turisterne kunne benytte FynBus eksisterende mobilbillet. Skal dette kunne lade sig gøre skal applikationen udvides med flere sprog, men det overvejende problem er dog, at det ikke vurderes at særlig mange udenlandske turister vil være trygge ved at skulle indlæse kreditkortoplysninger i en ukendt applikation. Det nemmeste og mest naturlige sted at købe en billet er i bussen, hvorfor det anbefales at blive stedet, hvor de udenlandske turister vises hen, når de vil købe en turistbillet. Til de indenlandske turister kan tillige tilbydes at købe billetten som sms-billet, for dermed at reducere mængden af potentielle kontanter i busserne. Hvad skal billetten koste? Det vil være meget afgørende for turistbilletten at den er nemt at forstå og billig at købe. Erfaringerne fra

3 FynBus Marts 2015 Kommunikation J.nr udlandet viser, at en endags-billet, der giver en dags ubegrænsede rejser i et område er nemme at formidle og forstå. FynBus foreslår derfor at Turistbilletten bliver en endags-billet, som vi kender fra tidligere tider, men til en konkurrencedygtig og budgetvenlig pris. Skal billetten slå an bør den være billig, dog uden at underminere FynBus nuværende takster for enkeltbilletter. Man kan vælge at begrænse brugen af billetten til definerede perioder, som sikrer at den ikke kan benyttes hele året, men kun i definerede ferieperioder, hvor busserne i forvejen har ledige pladser. Her kunne en afgrænsning se ud som følger: Ferie Dato-afgrænsning Vinterferie Fredag den 6. februar til og med søndag den 15. februar 2015 Påskeferie Fredag den 27. marts til og med mandag den 6. april 2015 Sommerferie Fredag den 22. juni til og med søndag den 16. august 2015 Efterårsferie Fredag den 9. oktober til og med søndag 18. oktober 2015 Juleferie Fredag den 18. december til og med søndag den 3. januar 2015 I overvejelserne om prisen ligger også overvejelserne om billettyper. Tidligere i dette notat nævnes erfaringer fra udlandet vedr. turistbilletter, og her ser man ofte et begreb som familiebilletter eller lillegruppebilletter dukke op. Det kræver som minimum otte personer at udløse en gruppebillet i FynBus, men det foreslås at turistbilletten sælges som både enkeltbillet, dvs. til enkeltpersoner, og som lille-gruppebillet, dvs. til maksimalt 4 personer. Hvordan markedsføres billetten? Skal Turistbilletten slå an blandt såvel danske som udenlandske turister, skal kendskabet til billetten udbredes. FynBus foreslår at der produceres en simpel flyer på dansk, engelsk og tysk, som distribueres til turistkontorer, campingpladser, havnekontorer, hoteller, kroer, vandrehjem og turistattraktioner. Herudover skal tilbuddet tydeliggøres på hjemmesiden og FynBus egne kanaler. Forslag: Turistbilletten træder i kraft den 1. maj og vil kunne sælges som sms-billet og som kontantbillet i de fynske busser. Turistbilletten sælges som en endags-billet og gælder således hele den dag, den er udstedt. Turistbilletten kan købes som en enkeltbillet eller som en lillegruppebillet (max 4 personer). Turistbilletten skelner ikke mellem børn og voksne, udelukkende mellem antallet af personer. Turistbilletten sælges udelukkende i ferierne og ferieperioderne defineres af FynBus og koster: Enkeltperson: Kr. 50,- / Lillegruppebillet: Kr. 150,00

4 Bilag 5.1 Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for FynBus. 1. Forpligtelsen Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser) og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation Alle medarbejdere skal inden en måned efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis samt orienteres af entreprenøren om gældende løn- og arbejdsvilkår. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation. 1.2 Krav til godkendelse af underentreprenører samt krav til skiltning FynBus skal skriftligt godkende, hvilke underentreprenører entreprenøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. FynBus kan konkret stille krav til, at entreprenøren skilter med, hvilke virksomheder, der udfører arbejde for FynBus Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere Entreprenøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt entreprenøren eller dennes underentreprenører har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse og på eget initiativ sender en kvittering for anmeldelsen til FynBus straks efter anmeldelsen. 2. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse Dokumentation Entreprenøren har bevisbyrden for, at forpligtelsen jf. klausulens afsnit 1 er overholdt, og FynBus kan på forlangende kræve at se dokumentation for entreprenørens og dennes underentreprenørers overholdelse heraf. FynBus kan kræve dokumentation direkte fra entreprenørens eller dennes underentreprenørers medarbejdere. Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering, lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme, entreprenøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan FynBus i den konkrete sag anmode entreprenøren om at fremsende andre relevante dokumenter Redegørelse Såfremt FynBus har en mistanke om overtrædelse, skal entreprenøren efter påkrav fremsende en fyldestgørende redegørelse. FynBus kan i den konkrete sag anmode entreprenøren om at uddybe andre relevante forhold.

5 2.3. Frister Dokumentationen skal være FynBus i hænde senest fem arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Redegørelsen skal være FynBus i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. 2.4 Videregivelse af dokumentation FynBus kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT eller Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed. FynBus kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til politiet, såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold. 3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen Ifalder entreprenøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten Sanktioner ved entreprenørens overtrædelse til klausulens afsnit 1 FynBus er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra entreprenørens eller underentreprenørers ansatte. Entreprenøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag udgør 500,00 kr. pr. dag, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i entreprenørens vederlag Sanktioner ved entreprenørens overtrædelse af klausulens afsnit 2 Entreprenøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag efter fristens udløb, jf. afsnit 2.3., udgør 1000,00 kr. pr. dag, indtil entreprenøren har imødekommet FynBus påkrav. Beløbet kan modregnes i entreprenørens vederlag Sanktion ved væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen Entreprenørens eller dennes underentreprenørers væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid berettige FynBus til at ophæve kontrakten helt eller delvist. 4. Kontrolforanstaltninger FynBus eller dennes stedfortræder, herunder eksterne konsulenter eller parter mv., vil i kontraktens løbetid løbende kunne gennemføre forskellige kontrolforanstaltninger, eksempelvis foretage anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg hos entreprenøren samt i vogne/busser, for at sikre overholdelse af Arbejdsklausulen.

6 FynBus Bilag 5.2 FynBus kontrol af taxi-vognmænd på flex-området Chauffør 1 Erhvervskørekort (iht. taxilov) 2 Kursusbeviser (førstehjælp, relevante AMUkurser), ID, uniformering, servicekrav mv. 3 Straffeattest (indhentes af vognmand med accept fra chauffør) 4 Børneattest (indhentes af vognmand med accept fra chauffør) Virksomhed 1 Arbejdsklausul lønog arbejdsvilkår. 2015: De fynske kommuners standardarbejdsklausul Fra 2016: FynBus arbejdsklausul tilpasset branchen 2 Bevilling (taxi-, OSTog busbevilling) Kontrol i forbindelse med kontraktstart Tro og love erklæring Tro og love erklæring Dog fuld kontrol ved garantivogne Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ved lave priser: Varsling af vognmand om undersøgelse Orientering af kommune/trafikstyrelse ved varsling af vognmand om undersøgelse Kontrol i kontraktperiode (ud over generel mulighed for ad hoc stikprøvekontrol) Fast stikprøvekontrol Mulighed for fuld kontrol ved mistanke (Politiet: Stikprøvekontrol) Fast stikprøvekontrol Årlig indhentelse af ny tro og love erklæring Årlig indhentelse af ny tro og love erklæring Stikprøvekontrol efter nærmere fastsatte kriterier samt ved mistanke Videregivelse af oplysninger til kommune/trafikstyrelse ved særlig mistanke 3 Arbejdsmiljø Korrespondance mellem virksomhed og Arbejdstilsyn skal iflg. kontrakten sendes til FynBus Vogne 1 Indretning, vedligeholdelse, førstehjælpskasse, ildslukker, skiltning, vinterdæk, mv. Kontrol af alle garantivogne Stikprøvekontrol efter skema af ca. 50% af variable vogne samt kontrol af alle garantivogne 3 gange årligt, samlet set 500 kontroller. (Lovpligtige årlige syn) Særlig sanktionsmulighed (ud over advarsel og ophævelse ved væsentlig misligholdelse) Udelukkelse af chauffør/ Bod Særlige tilfælde: Politianmeldelse Udelukkelse af chauffør indtil dokumentation forevises/ Bod Udelukkelse af chauffør/ Øjeblikkelig ophævelse Udelukkelse af chauffør/ Øjeblikkelig ophævelse Bod Ved manglende eller inddragelse af bevilling: Hel eller delvis øjeblikkelig ophævelse Videregivelse af oplysninger til Arbejdstilsyn ved mistanke om overtrædelse Bod Særlige tilfælde: Politianmeldelse

7 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 12. afdeling den 18. april I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Poul Søgaard, Niels Grubbe, Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Michael Rekling og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Appellanten, Vognmandsforeningen NORTRA som mandatar for Jørn Færch, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Trafikstyrelsen, skal anerkende, 1) at styrelsens afgørelse af 17. juni 2010 er ugyldig, 2) at styrelsens afgørelse af 28. april 2011 er ugyldig, 3) at Jørn Færch ved at følge overenskomst af 1. marts 2010 mellem Vognmandsforeningen NORTRA og Chaufførforeningen NORTRA har overholdt vilkårene for de udstedte nu ombyttede tilladelser til offentlig servicetrafik, udstedt i henhold til buslovens 18, stk. 2, 4) at Jørn Færch ved at følge transportoverenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsgiverforening, herunder det mellem foreningerne indgåede protokollat

8 - 2 - af 10. februar 2011, har overholdt vilkårene for de udstedte nu ombyttede tilladelser til offentlig servicetrafik, udstedt i henhold til buslovens 18, stk. 2, og 5) at Jørn Færch ved at følge transportoverenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsgiverforening, herunder det mellem foreningerne indgåede protokollat af 10. februar 2011, har overholdt vilkårene for de udstedte tilladelser til offentlig servicetrafik, udstedt i henhold til taxilovens 5, stk. 5. Trafikstyrelsen har påstået principalt afvisning, subsidiært frifindelse, for så vidt angår påstand 1 og 2, der svarer til de subsidiære påstande 2 og 3, der blev afvist ved landsrettens kendelse af 2. oktober 2012, og stadfæstelse for så vidt angår påstand 3, 4 og 5, der svarer til henholdsvis påstand 1, 2 og 4 i landsrettens dom. Anbringender Vognmandsforeningen NORTRA som mandatar for Jørn Færch har supplerende anført, at bestemmelserne i buslovens 18, stk. 2, og taxilovens 5, stk. 5, udgør delegation af lovgivningskompetence til private i strid med grundloven. Bestemmelsernes henvisning til de pågældende kollektive overenskomster er endvidere uklar og lever ikke op til den danske og EU-retlige grundsætning om retssikkerhed, da Trafikstyrelsen ikke har offentliggjort oplysninger om, hvilken kollektiv overenskomst, som efter styrelsens opfattelse skal lægges til grund. Ugyldighed, jf. påstand 1 og 2, må være den relevante reaktion, hvis Trafikstyrelsens afgørelser er truffet på grundlag af lovgivning, der strider mod grundloven, eller hvis Jørn Færch anses for at have overholdt vilkårene for sine tilladelser. Trafikstyrelsen har supplerende anført, at bestemmelserne i buslovens 18, stk. 2, og taxilovens 5, stk. 5, alene henviser til en norm og ikke er udtryk for delegation af lovgivningskompetence, og bestemmelserne er dermed ikke i strid med grundlovens 3. Bestemmelserne er endvidere ikke i strid med EU-retten, herunder det EU-retlige retssikkerhedsprincip. Jørn Færch har ikke den fornødne aktuelle, retlige interesse i at få prøvet påstand 1 og 2. De afgørelser, påstandene angår, drejer sig om Jørn Færchs tilladelser til offentlig servicetrafik i henhold til busloven, og disse tilladelser har han tilbageleveret til Trafikstyrelsen i 2012 i for-

9 - 3 - bindelse med udstedelse af nye tilladelser i henhold til taxiloven. En eventuel dom i overensstemmelse med påstand 1 og 2 vil ikke have betydning for Jørn Færchs retsstilling. Supplerende om retsgrundlaget Godskørselslovens 6, stk. 3 (tidligere stk. 2 eller stk. 5), taxilovens 5, stk. 5, og buslovens 18, stk. 2 (tidligere stk. 3), indeholder følgende identiske bestemmelse: Indehaveren af en tilladelse [ ] skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Bestemmelsen er indsat i godskørselsloven ved lov nr. 293 af 23. maj Forarbejderne til den oprindelige bestemmelse ( 6, stk. 2), der er gengivet i landsrettens dom, fremgår af Folketingstidende , tillæg A, sp og Forarbejderne til den nugældende, uændrede bestemmelse (dengang 6, stk. 5, nu 6, stk. 3), der også er gengivet i landsrettens dom, fremgår af Folketingstidende , 1. samling, tillæg A, lovforslag nr. L 52, sp Bestemmelsen er indsat i busloven ved lov nr. 364 af 6. juni Forarbejderne til bestemmelsen, der er gengivet i landsrettens dom, fremgår af Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 120, sp Bestemmelsen er indsat i taxiloven ved lov nr. 329 af 14. maj Forarbejderne til bestemmelsen, der er gengivet i landsrettens dom, fremgår af Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 141, sp Højesterets begrundelse og resultat Efter buslovens 18, stk. 2, og taxilovens 5, stk. 5, skal indehaveren af en tilladelse efter de to love følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Sagens hovedspørgsmål er, om Jørn Færch overholdt disse lovbestemmelser ved at følge overenskomsten mellem Vognmandsforeningen NORTRA og Chaufførforeningen NORTRA (NORTRA-overenskomsten) og bestemmelserne om provisionslønnede taxichauffører i transportoverenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsgiverforening (KRIFA-overenskomsten).

10 - 4 - Af de grunde, som landsrettens mindretal har anført, finder Højesteret, at Jørn Færch både ved at følge NORTRA-overenskomsten og bestemmelserne om provisionslønnede taxichauffører i KRIFA-overenskomsten har opfyldt kravene i buslovens 18, stk. 2, og taxilovens 5, stk. 5. Højesteret tager herefter Jørn Færchs påstand 3, 4 og 5 til følge. Der er endvidere spørgsmål om, hvorvidt Jørn Færch har fornøden interesse i en prøvelse af, om Trafikstyrelsens afgørelser af 17. juni 2010 og 28. april 2011 er ugyldige (påstand 1 og 2). Ved afgørelserne af 17. juni 2010 og 28. april 2011 fastslog Trafikstyrelsen, at Jørn Færch ikke overholdt buslovens 18, stk. 2, ved at følge NORTRA-overenskomsten og bestemmelserne om provisionslønnede taxichauffører i KRIFA-overenskomsten. Disse afgørelser bygger på Trafikstyrelsens fortolkning af buslovens 18, stk. 2, der tillige er prøvet ved Højesterets stillingtagen til påstand 3 og 4. Herefter, og idet afgørelserne angår tilladelser udstedt i henhold til busloven, som senere er annulleret i forbindelse med, at der er givet Jørn Færch tilladelser efter taxiloven, vil en stillingtagen til påstand 1 og 2 være uden betydning for hans retsstilling, og Højesteret afviser derfor påstand 1 og 2. Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift for begge instanser med kr. og af retsafgift for begge instanser med kr., i alt kr. Thi kendes for ret: Trafikstyrelsen skal anerkende, at Jørn Færch ved at følge overenskomst af 1. marts 2010 mellem Vognmandsforeningen NORTRA og Chaufførforeningen NORTRA har overholdt vilkårene for de udstedte nu ombyttede tilladelser til offentlig servicetrafik, udstedt i henhold til buslovens 18, stk. 2, at Jørn Færch ved at følge transportoverenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsgiverforening, herunder det mellem foreningerne indgåede protokollat af 10. februar 2011, har overholdt vilkårene for de udstedte nu ombyttede tilladelser til offentlig servicetrafik, udstedt i henhold til buslovens 18, stk. 2, og

11 - 5 - at Jørn Færch ved at følge transportoverenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsgiverforening, herunder det mellem foreningerne indgåede protokollat af 10. februar 2011, har overholdt vilkårene for de udstedte tilladelser til offentlig servicetrafik, udstedt i henhold til taxilovens 5, stk. 5. Påstand 1 og 2 fra Vognmandsforeningen NORTRA som mandatar for Jørn Færch afvises. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Trafikstyrelsen betale kr. til Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch. Det idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

12 passagerudvikling FYNBUS / MARTS 2015

13 Indhold 1. Baggrund Resume Passagerudvikling Hovedtal for FynBus Kundegruppers udvikling Den detaljerede passagerudvikling Regionale ruter Bybusser i Odense Kommune Uddannelsesruter Eksterne faktorer Bilag Bilag Rutegrupper i Odense Bilag Lukningen af Thomas B. Thriges Gade Bilag Zonekort, passagerændring i %, fra 2013 til Bilag Korttyper Bilag Ændring i indtægtsfordeling Bilag Eksterne faktorer FynBus SJ / MS / RK PASSAGERANALYSE 16. marts 2015

14 1. Baggrund FynBus strategi opstiller et vækstmål på 15 % flere passagerer i perioden, svarende til en gennemsnitlig vækst på 2,5 % om året. Måltallet er opstillet for de regionale ruter, samt bybusserne i Odense og Svendborg. Denne sondring er foretaget, fordi markedet for de resterende ruter i stor udstrækning, er bestemt af udviklingen indenfor skoleområdet, det vil sige strukturudvikling og senest folkeskolereformen. De sidste år har FynBus oplevet en markant passagerfremgang, i 2012 og 2013 var passagerfremgangen på henholdsvis 6,5 % og 3,5 %. I løbet af 2014 har der været tegn på en stagnation, da der i 2014 er en samlet passagerfremgang på 1,6 %. Nærværende rapport har derfor til formål, at give en beskrivelse af FynBus passagerudvikling fra 2011 til 2014, med særligt fokus især på passagerudviklingen fra 2013 til Udviklingen er særlig interessant, fordi det er året for udmøntningen af en stor del af FynBus trafikplan I juni 2014 påbegyndte Odense Kommune den store transformation af bymidten, og Th. B. Thriges Gade blev lukket med omlægning af mange ruter i Odenses bymidte til følge. Det var ventet, at omlægningen i Odense måske kortvarigt kunne påvirke passagertallet. I juli-august blev 30 uddannelsesruter føjet til de 3 forsøgsruter i Assens og Odense kommuner, så ungdomsuddannelserne på Fyn og Erritsø i større omfang betjenes af målrettede ruter, tilpasset bedst muligt til de institutionernes møde- og sluttider. For lokale uddannelsesrejsende i Assens, Nordfyn og Faaborg-Midtfyn kommune er lokalruterne tilpasset gymnasierne, så de unge får et direkte transporttilbud. Det var ventet, at de mere direkte ruter ville fremstille passagertallet som faldende. Der måles på antallet af registreringer i billetsystemet, og det vil sige at når færre skal stige om som netop er målet med direkte ruter vil det have den bivirkning, at antallet af bip falder. En del af satsningen på direkte ruter er sket for at skabe bedre plads i de almindelige regionale ruter, og dermed kombineret med uddannelsesruterne bidrage til vækst. I løbet af 2014 har flere og flere kommuner tilsluttet sig det fælles teletaxikoncept. Assens, Faaborg-Midtfyn og Nyborg kommune besluttede fra august 2014 at understøtte uddannelsesruterne med TelePendler en tilbringerløsning, der bringer de unge fra hjem til stoppested og Nordfyns og Svendborg kommune er kommet til siden. Bortset fra Odense, Langeland og Ærø kommuner er TeleBasis indført i de øvrige kommuner. Selv om passagertallet i telekørslen er lille i forhold til rutekørslen, er der alligevel sket en vækst på rejser fra 2012 til 2014, og en stor del af disse kommer fra nedlagt lokalkørsel. Rapporten indeholder hovedtal for FynBus, samt en mere specifik vurdering af regionale ruter, uddannelsesruter samt bybusserne i Odense. Side 1 / 23

15 2. Resume FynBus har fra 2011 til 2013 haft en årlig passagerfremgang som lå over vækstmålet på 2,4 % pr. år. Antallet af passagerer steg fra 16,4 mio. til 18,1 mio., i alt 1,7 mio. passagerer svarende til 4 års vækst eller en fremgang på over 10 %. Passagerfremgangen fra 2013 til 2014 var på 0,3 mio. (1,6 %) og derfor stagnerende. FynBus har siden 2010 arbejdet med udgangspunkt i en årlig strategi- og handlingsplan for flere passagerer med udgangspunkt i sikker drift, bedre trafikinformation, bedre kundeservice og målrettet markedsføring. Strategien for 2014 har i vidt omfang været en videreførelse af de aktiviteter, der er gennemført de tidligere år. Strategierne har givet flere passagerer - for hver yderligere passagerer FynBus skal hente til kollektiv trafik, kræver det en større indsats end tidligere. Med udgangspunkt i strategiplanen, er der ikke igangsat flere nye tiltag i 2014 end i I 2015 vil et væsentligt strategipunkt være en kraftig markedsføringsindsats med hovedoverskriften Målrettet markedsføring.2014 har været kendetegnet af store omlægninger i trafiksystemet med indførelsen af Trafikplan I landdistrikterne er dårligt benyttet rutekørsel blevet erstattet af TeleBasis fra FynBus fælles telekørselskoncept. Som forventet har indførelsen af uddannelsesruter i 2014 yderligere medvirket til en stagnerende passagerfremgang. Sammenlignes et kalenderår uden uddannelsesruter, med et kalenderår med nuværende omfang af uddannelsesruter, mangler der op i mod passagerer på grund af færre omstigninger, hovedsagligt i Odense (zone 1). Forklaringen er statistisk, idet passagertal måles på antal påstigninger i bussen, hvorved ændringer i omstigningsantallet påvirker passagertallet, når 1 rejse, der tidligere har medført 2 billetteringer, kan gennemføres med 1. På trods af de mistede omstigninger er antallet af rejser på Ungdomskort steget markant, mest i 2. halvår. Antallet af rejser foretaget på billet-, tur- og periodekort er fortsat vigende, og modsvares ikke af væksten i rejser på KVIKkort. Voksengruppen har en vækst på linie med de opstillede mål, men især pensionistgruppen er vigende. Denne gruppe er erfaringsmæssigt, mest følsom overfor store ændringer, som der har været i Odense Bymidte, og det kan måske være en forklaring på stagnerende vækst. Eksterne forhold som vejr, demografi, bilrådighed og antal månedlige arbejdsdage skal også nævnes. Det vurderes at vejr og bilrådighed har påvirket passagerfremgangen i negativ retning, dog i mindre grad. Vejret i 2014 har været mere mildt end 2013, og det medfører at tilbøjeligheden til at vælge cyklen frem for bussen er større. Bilrådigheden på Fyn stiger da flere familier får bil nr. 2 og nr. 3. Bilrådigheden for bil nr. 2 er steget med biler svarende til 3,8 %. Hvis det antages at FynBus mister en kunde ved bilejerskab nr. 2, vil det med udgangspunkt i adfærden for en gennemsnitlig pendler i alt betyde ca færre busrejser. Side 2 / 23

16 3. Passagerudvikling 3.1 Hovedtal for FynBus Der er i analysen set bort fra I 2010 skete en stor omlægning af den kollektive trafik, hvor kommunernes trafiksystemer fik en større rolle, da nye regionale principper for kollektiv trafik resulterede i en reduktion af antallet af køreplantimer med 35% for de regionale ruter. Kommunerne valgte at videreføre den mest rentable del af kørslen som fælleskommunale ruter, derfor blev den samlede reduktion af servicetilbuddet ca. 25 % er medtaget selvom Odense Kommune gennemførte en stor reduktion af kørselsomfanget ved at nedlægge servicebusserne. Året er medtaget, da servicebusserne ikke var særligt benyttet og dermed ikke påvirker hovedtallene. Passagertal i dette afsnit, samt nøgletalstabeller 7 og 8, er baseret på passagertal fra FynBus perioderegnskaber. Passagertal i afsnit 4, kundegrupper, og zonekort i afsnit 5, 6 og 8 er baseret på registreringer foretaget i billetsystemet. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med passagertal i FynBus perioderegnskaber, da de er inklusiv øvrige rejsehjemmeltyper (bus og tog rejser, gratis børn, SMS-billetter mm), som ikke registreres i billetsystemet, Fra 2011 har der været vækst i passagerudviklingen. Nedenstående figur og tabel viser hovedtallene for busdriften. Figur 1: Hovetal for FynBus, antal passagerer Tabel 1: Nøgletal for FynBus FynBus Passagertal (1.000) Ændring i % 6,5% 3,5% 1,6% Køreplantimer (kpt) Passagertal/kpt 26,3 28,7 29,6 30,1 Side 3 / 23

17 Det fremgår, at der er en stagnation fra 2013 til 2014, der også slår igennem på passagerer pr. køreplantime i tabel 1, hvor der fra 2012 til 2013 var en vækst på 0,9 passager pr. køreplantime, der aftager til 0,5 fra 2013 til 2014 FynBus busdrift kan opdeles i tre hovedgrupper; regionale ruter, bybusser i Odense og øvrige ruter, som vist i figur 2. Figur 2: Hovedtal for FynBus opdelt på regionale ruter, bybusser i Odense og øvrige ruter Figuren viser, at passagertallet for øvrige ruter er forholdsvis stabilt i absolutte tal omkring 3,5 mio. passagerer, og som nævnt i afsnit er udviklingen på disse ruter overstående bestemt af forhold omkring folkeskolen. Figur 2 viser en stagnation i passagerfremgangen, på både de regionale ruter og bybusruterne i Odense. 4. Kundegruppers udvikling Tabel 2 på næste side, viser udviklingen fra 2013 til 2014 i passagerer fordelt på rejsehjemmeltype og passagerkategori. En del af den udvikling tabellen beskriver, skyldes den underliggende positive passagerfremgang på 1,5 %. En sammenligning af 2014 med 2013 viser, at flere fortsat rejser med ungdomskort og kvikkort, mens færre rejser på de dyrere kontantbilletter og turkort. Som det fremgår af tabellen, har ungdomskort og kvikkort haft en fremgang på henholdsvis 9 % og 10 %. Side 4 / 23

18 Tabel 2: Påstigninger fordelt på rejsehjemmeltype, Produkt Ændring i % Kvikkort ,5% Skolekort ,4% Turkort ,1% Ungdomskort ,7% Værdikort ,8% Øvrige Periodekort ,4% Billet ,5% Total ,5% Note: Passagertal er for perioden feb-dec 2013 og feb-dec 2014, da køreplanerne er ændret væsentligt i januar 2013 Tal ekskl. SMS-billetter er ikke korrigeret for børn, bus/tog passagerer. Rejser på kontantbillet er faldet med ca. 7 %. Turkort er faldet med 25 %. I bilag 10.4 fremgår fordelingen på rejsehjemmeltype for Odense zoner og øvrige zoner. Flere eksisterende kunder skifter fra dyrere til billigere produkter. Det er en udvikling, der hænger sammen med større fokus på, at tilbyde billigere rejseformer med henblik på, at gøre kollektiv trafik mere attraktiv. Større prisbevidsthed hos kunder og bedre produktinformation formodes at spille en rolle. FynBus har i flere år markedsført kvikkortet og der er introduceret en prisberegner på Fynbus.dk, der sammenligninger prisen for en rejse med forskellige produkter. Udviklingen for Ungdomskort er lidt overraskende. Som nævnt i afsnit 1, kunne der forventes et fald i registreringer på Ungdomskort, fordi uddannelsesruterne har medført, at der i mindre omfang skal skiftes bus, da busserne kører mere direkte fra hjem til skole. Stigningen er derfor lidt overraskende, især set i lyset af udviklingen der er vist i tabel 3. Tabel 3: Ungdomskort pr. måned Total Ungdomskort Gns. repr. måneder Vækst Relativ vækst % Tabel 3 viser at gennemsnittet af rejser på Ungdomskort i 2014 s sidste 4 måneder, er 11 % højere end gennemsnittet af 2014 s første 5 måneder. Det tyder altså på, at rejser på Ungdomskort bliver stadig mere populært. Hvorvidt det skyldes de direkte ruter, eller at kunden har mulighed for ubegrænset transport i hele Fynbus område er endnu for tidligt at svare på. Det vil blive belyst i den kvalitative analyse i forbindelse med afrapporteringen af Assensforsøget. Tabel 4 viser udviklingen indenfor øvrige periodekorts forskellige passagertyper. Side 5 / 23

19 Tabel 4: Øvrige periodekort fordelt på passagertype, Type Ændring i % Barn ,8% Efterlønskort ,5% Erhvervskort ,6% Voksen ,5% Pensionist ,2% Tabellen viser et frafald på ca voksenkortrejser og pensionistkortrejser. Herudover viser tabel 4, at antallet af rejser på barnekort er stort set uændret. Barnekort bruges typisk til og fra skole fx af børn fra fri- privatskoler, der ikke er kørselsberettigede i henhold til folkeskoleloven. Udviklingen i brug af efterløns- og erhvervskort er uden betydning for det store billede. Tabel 5 illustrerer udviklingen i KVIKkort rejser. Tabel 5: Rejser på KVIKkort fordelt på passagertype, Type Ændring i % Barn ,9% Voksen ,3% Pensionist ,9% Tabel 5 viser en vækst i rejser for både voksne og pensionister. Tabellen viser en vækst på ca voksenrejser og pensionistrejser. Nedenstående viser tabel 6 en sammenstilling af de to passagertyper voksen og pensionist. Af tabellen fremgår, at der i 2014 har været en vækst på voksenrejser svarende til en vækstrate på 3,6 % fra 2013 til Der har været et fald i pensionistrejser på rejser. Konklusionen er altså, at det i en vis udstrækning er udviklingen i pensionistsegmentet, der resulterer i, at 2014 ikke har kunnet leve op til 2,5 % vækst i forhold til 2013 resultatet. Tabel 6: rejser fordelt voksen og pensionist, Kategori Type Ændring i % Periode- Voksen ,5% kort Pensionist ,2% KVIK- Voksen ,3% kort Pensionist ,9% Samlet Voksen ,6% Pensionist ,3% I følgende afsnit fremgår nøgletal for de regionale ruter og bybusserne i Odense. Side 6 / 23

20 5. Den detaljerede passagerudvikling Figur 3 viser passagerudviklingen fordelt på de fynske takstzoner. Grønt markerer en fremgang fra 2013 til 2014, rødt markerer tilbagegang. Den relative passagerudvikling for de enkelte takstzoner fremgår af bilag 10.3 Figur 3: Zonekort med passagerændring, Note: Passagertal for perioden feb-dec 2013 og feb-dec Side 7 / 23

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul Levering af dozer til ONM Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Poul Juul Hansen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Uddannelsesruter TØF konference 6. oktober 2014 Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Assens Kold College - SDE Samarbejdet: Assens Kommune, Region Syddanmark, Syddansk Erhvervsskole, Kold College og

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning : Kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Assens kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Figur 1: Flows til skoler FynBus Planlægning

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

FynBus januar Notat. Evaluering (3) af Pendlerbussen 810P

FynBus januar Notat. Evaluering (3) af Pendlerbussen 810P Sammenfatning Notat Evaluering (3) af Pendlerbussen 810P I august 2010 startede rute 810P som en forsøgsrute efter opfordringer ansatte ved Syddansk Universitet (SDU). Rute 810P kører fra Rudkøbing via

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune NOTAT Kørsel skoleåret 2015-16 i Assens Kommune Indledning FynBus har udarbejdet notat Brugen af kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-15. Efterfølgende har forvaltningen for Trafik og Byg bedt FynBus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen.

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen. NOTAT: Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016-2017 Indledning Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret 2014-2015, og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i

Læs mere

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Kollektiv trafik konferencen 2013 NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Vognmandsforeningen NORTRA for vognmand mod Trafikstyrelsen Temaer: Tilladelser til EP-/OST kørsel NORTRA og KRIFA

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune A/S BILAG A-D Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København 20. maj 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A Self Billing Procedure Fysik Teknik- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Bilag 13 Leverandørens samfundsansvar samt Arbejdsklausul Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

Mobilitet og urbanisering

Mobilitet og urbanisering Mobilitet og urbanisering Nordfyns Kommune en case TØF konference 7. oktober 2014 Planchef Søren Junker En typisk landkommune 450 km2 og 29.200 indbyggere - 65 indbyggere pr. km2 15 byer 3 hovedbyer -

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning

Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning FynBus 04. november 2009 PLAN EKL/SJ Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning Region Syddanmark har i brev af 1. oktober anmodet om den konkrete udmøntning af regionens bestilling. De rutemæssige forhold

Læs mere

Ovenstående princip, vil ifølge forslag 2, gennemføres bybusser, der betjener områderne:

Ovenstående princip, vil ifølge forslag 2, gennemføres bybusser, der betjener områderne: BILAG 2 Tilpassede regionale køreplaner På hovedstrækningerne i Odense kører der både bybusser og regionalbusser. Ved at takte køreplanen i perioden 13.30-17.30 på hverdage, vil antallet af afgange kunne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus 8. december 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus er i henhold til "Lov om trafikselskaber" ved at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Nykøbing Falster 25. november 2015 J. nr. 00.01.00G-0047/45873 Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Indledning I lighed med at REFA ønsker at sikre ordnede forhold

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere