Patientkøkkenet Regionshospital Randers. Rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientkøkkenet Regionshospital Randers. Rapport"

Transkript

1 Patientkøkkenet Regionshospital Randers Rapport Køkkenomkostninger Synliggørelse af egenproduktion Kvalitet Maj 2008

2 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL OG ORGANISERING AF ANALYSEN 3 2 ANALYSEGRUNDLAGET Analysegrundlag vedrørende totaløkonomien Analysegrundlag vedrørende fokusområder 9 3 AKTIVITETER OG ØKONOMI I PATIENTKØKKENET Samlet omkostningsopgørelse Omkostninger fordelt på aktiviteter Omkostninger pr. kostenhed og døgnkost 14 4 AKTIVITETER OG ØKONOMI I FOKUSOMRÅDERNE Bagerafdeling Grøntafdeling Slagterafdeling Øvrige prisberegninger 31 5 KVALITET Vision Driftstilrettelæggelse og synergieffekter Kvalitetssikring Hjemmelavet mad Håndværk / kultur Økologiske indkøb Service/standard Sygdomsfravær 41 6 FORSLAG TIL DET VIDERE ARBEJDE 42 7 AFSLUTNING 43 Bilag: Oversigt over delproduktion i fokusområderne Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 1

3 Indledning I efteråret 2007 indledtes et projektsamarbejde mellem Patientkøkkenet ved Regionshospital Randers og Rådgivningsenheden ved Kommunernes Revision A/S (KRR). Kommunernes Revision A/S er primo 2008 overtaget af BDO Scanrevision og benævnes nu BDO Kommunernes Revision. Projektsamarbejdet udsprang af et ønske fra Patientkøkkenets ledelse om at få synliggjort såvel hele køkkenets økonomi, som at få belyst økonomi og kvalitet ved i stort omfang at arbejde med en lav forarbejdningsgrad vedrørende råvarer. Ønsket er begrundet i, at Patientkøkkenet har ansat faguddannede slagtere og bagere og derudover bearbejder de fleste fødevarer fra den rå uforarbejdede råvare. Ledelsen ønskede derfor synliggjort såvel økonomi og kvalitet ved denne produktionsstrategi. KRR har stor erfaring med afdækning af produktionskøkkeners økonomi, men KRR har ikke tidligere arbejdet konkret med afdækning vedrørende forarbejdningsgrad af råvarer samt kvalitetsaspektet i forbindelse hermed. Arbejdet har derfor formet sig som et fælles projekt mellem Patientkøkkenet og KRR. Denne rapport beskriver projektarbejdet samt hovedresultaterne heraf. De specificerede beregninger m.v. forefindes ved Patientkøkkenets ledelse. Rapporten er opbygget således: Kapitel 1 beskriver formålet og samt organiseringen af analysearbejdet Kapitel 2 beskriver analysegrundlaget Kapitel 3 beskriver resultaterne af analysens 1. del, afdækningen af aktiviteter og økonomi i Patientkøkkenet Kapitel 4 beskriver resultaterne af analysens 2. del, afdækningen inden for de 3 fokusområder Kapitel 5 beskriver analysens 3. del, afdækningen vedrørende kvalitet Kapitel 6 beskriver arbejdsgruppens forslag til det videre arbejde. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 2

4 1 Formål og organisering af analysen 1.1 Formål Formålet med analysen har været tredelt: 1. Afdækning af aktiviteter og økonomi i Patientkøkkenet 2. Afdækning af aktiviteter og økonomi i fokusområderne slagteri, bageri og grøntafdeling 3. Afdækning vedrørende kvalitet. 1.2 Organisering Arbejdet har været organiseret gennem et løbende samarbejde mellem Patientkøkkenets ledelse og 3 konsulenter fra KRR. Registreringsskemaer til indhentning af data til analysegrundlaget vedrørende produktion, tidsforbrug, vareforbrug og økonomi har været udarbejdet af KRR og i samarbejde med Patientkøkkenets ledelse tilpasset forholdene i Patientkøkkenet. Patientkøkkenets ledelse har forestået indsamlingsarbejdet, mens viderebearbejdningen af de indsamlede data er forestået af KRR. Valideringen af de indsamlede data er sket i samarbejde mellem ledelsen og KRR. Afdækningen af aktiviteter og økonomi i Patientkøkkenet har fulgt KRR s gennemprøvede metoder herfor, mens afdækningen af fokusområderne og kvalitetsdelen har været baseret på metoder udviklet under analysearbejdet. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 3

5 2 Analysegrundlaget Analysens beregninger hviler på et stort analysegrundlag, der er indsamlet i forbindelse med analysen. Grundlaget kan deles i to: Det der ligger til grund for afdækningen af totaløkonomien i Patientkøkkenet Det der ligger til grund for afdækningen af fokusområderne. Analysegrundlaget for afdækningen af totaløkonomien har bestået af følgende: Produktionsregistrering Registrering af udleverede kolonialvarer Tidsregistrering Indsamling af regnskabsdata Indsamling af forbrugstal vedrørende el, vand og varme Vurdering af beregnet husleje Beregning af andele af fællesomkostninger. Analysegrundlaget for afdækningen af fokusområderne af bestået af følgende: Produktionsregistrering Tidsregistrering Opgørelse af spild Indsamling af økonomiske data Indsamling af færdigvarepriser. I det følgende er der nærmere redegjort for indsamlingen af analysegrundlaget. Afsnit 2.1 vedrører analysegrundlaget for afdækningen af totaløkonomien og afsnit 2.2 vedrører analysegrundlaget for fokusområderne. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 4

6 2.1 Analysegrundlag vedrørende totaløkonomien Totaløkonomi, produktionsregistrering Med henblik på at afdække Patientkøkkenets aktiviteter er der foretaget en registrering af alle leverede produkter fra Patientkøkkenet i en sammenhængende periode på 5 uger. I forbindelse med registreringerne er følgende registreret for hver dag: Det leverede produkts type, f.eks. hovedret, kage, smørrebrød etc. Det leverede antal af produktet Modtager af produktet, f.eks. afdelinger, kantine, møder etc. Registreringerne er efterfølgende blevet gennemgået og verificeret med henblik på at lokalisere eventuelle fejl og lignende. Hvert produkt er herefter blevet tildelt en vægt i kostenheder jf. Kost- og Ernæringsforbundets metode herfor. Metoden er beskrevet i Kost- og Ernæringsforbundets publikation Redskabet 1. Ved denne metode vægtes f.eks. en portion suppe med 0,1 kostenhed, en hovedret vægtes med 0,3 kostenhed, en biret med 0,1 kostenhed etc. Efter samme metode er en fuldkost bestående af døgnets 6 måltider fastsat til følgende gennemsnit: Morgen 0,3 Formiddag 0,1 Middag (Hoved- og biret) 0,4 Eftermiddag 0,2 Aften 0,4 Senaften 0,2 Døgnet i alt: 1,6 kostenheder De 1,6 kostenheder er lig med en døgnkost. I denne analyse har vi registreret de faktiske leveringer, som er blevet omregnet til kostenheder på baggrund af vægtningsmetoden i Redskabet 1. Den efterfølgende tabel viser resultatet af registreringerne omregnet til helårstal. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 5

7 Årlige leveringer fra Patientkøkkenet Afdelinger og Hotel Afd. E1+E2 Kantine + møder Eksterne kunder Årlige kostenheder AMB Personale SAMLET Normal Diæt Normal Diæt Morgenmad Frokost Eftermiddag Aften Senaften Øvrigt Samlet pr. år Procentfordeling 45,7% 17,4% 5,5% 1,2% 0,7% 15,9% 1,9% 11,6% 100,0% Omregnet til antal døgnkoster pr. døgn De specificerede resultater samt grundlaget for produktionsregistreringen forefindes i Patientkøkkenet Totaløkonomi, registrering af udleverede kolonialvarer I samme periode registreredes alle udleveringer af varer, der var indkøbt via Patientkøkkenets fødevarekonti, men som Patientkøkkenet ikke viderebearbejdede. Det drejer sig f.eks. om morgenmadsprodukter, mælkeprodukter m.v. Formålet har været at adskille de omkostninger til fødevarer, der indgår i køkkenets produktion med de fødevareomkostninger, hvor køkkenet alene fungerer som købmand. I forbindelse hermed registreres desuden modtageren af varerne således, at omkostningen kunne behandles korrekt i prisberegningen. Kr. pr. år Årlige leveringer af kolonialvarer fra Patientkøkkenet Afdelinger og Hotel Afd. E1+E2 AMB Kantine + møder Eksterne kunder SAMLET Kolonialvarer Mælk Samlet pr. år Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 6

8 2.1.3 Totaløkonomi, tidsregistrering En væsentlig omkostning i forbindelse med køkkenområdet er lønomkostningerne. For at kunne foretage en fornuftig fordeling af disse omkostninger på kunder er der foretaget registreringer af, hvordan køkkenpersonalets tidsforbrug fordeler sig på opgaver. Denne tidsregistrering er foretaget af hele køkkenets personale over en sammenhængende periode på seks uger, hvor første uge fungerede som testuge. De fem ugers tidsregistrering er blevet gennemgået med henblik på at lokalisere eventuelle fejl og lignende. Tidsregistreringen var fordelt på 33 forskellige arbejdsopgaver. Fordelingen på de mange forskellige opgaver var delvist begrundet i, at mange opgaver var fordelt pr. kunde. Det vil for eksempel sige, at udportionering og pakning var fordelt på 4 opgaver således, at tidsforbruget til de enkelte kunder kunne opgøres direkte. Andre opgaver har vi efterfølgende måttet fordele efter forskellige fordelingsnøgler, herunder blandt andet madlavning, da det ikke var muligt at angive fordelingen i forbindelse med den enkeltes tidsregistrering. Således er f.eks. madlavning fordelt på kunderne efter deres andel af de samlede leverede kostenheder. Der er foretaget en forholdsmæssig fordeling af ikke direkte henførbar tid til for eksempel pauser, ledelse, generel administration m.v. på kundegrupperne. Produktionstid i køkkenet er blevet fordelt forholdsmæssigt i forhold til produktionen til de enkelte kunder. Procentfordelingen benyttes i prisberegningen til at fordele lønomkostningerne på kunder og aktiviteter. Procentfordelingen af tidsforbruget i den givne periode fremgår af efterfølgende tabel. De specificerede resultater samt grundlaget for tidsregistreringen forefindes i Patientkøkkenet. Tidsregistrering - alle Procent Arbejdsopgave fordeling Varehåndtering 3,9% Madproduktion 37,2% Produktionsopvask og -rengøring 20,2% Udportionering og pakning 11,4% Udbringning 0,8% Serviceopgaver 3,8% Administration og ledelse 11,0% Møder, kurser og pauser 11,6% Samlet 100,0% Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 7

9 2.1.4 Totaløkonomi, indsamling af regnskabsdata Vi har indsamlet alle regnskabstal for Patientkøkkenet for regnskabsåret 2007 bogført på Patientkøkkenets konti. Alle disse omkostninger er medtaget i omkostningsopgørelsen med undtagelse af lønomkostningerne til kantinepersonalet og til diætisterne, da disse ikke indgår i produktionen i Patientkøkkenet. Ligeledes er kantinens fødevareforbrug til kantinens egen produktion og kantineindtægterne ikke medtaget i beregningerne Totaløkonomi, indsamling af forbrugstal vedrørende el, vand og varme Patientkøkkenet bliver ikke belastet af omkostningerne til el, vand og varme på Patientkøkkenets regnskabskonti i bogføringen. Vi har derfor fået teknisk afdeling på hospitalet til at foretage en opgørelse af forbrugstallene og beregne omkostningerne på baggrund af disse. De af teknisk afdeling beregnede omkostninger til el, vand og varme indgår i omkostningsopgørelsen Vurdering af beregnet husleje Der bliver heller ikke bogført omkostninger til lokaler på Patientkøkkenets konti i bogføringen. For at medtage en omkostning svarende til en beregnet husleje har vi taget kontakt til en lokal ejendomsmægler med henblik på at få estimeret en husleje til de lokaler, som Patientkøkkenet benytter. Den af ejendomsmægleren beregnede husleje indgår i omkostningsopgørelsen Beregning af andele af fællesomkostninger Der foretages ikke udkontering til Patientkøkkenet af dettes forholdsvise andel af hospitalets fællesomkostninger, herunder f.eks. andele af løn- og personaleafdeling, økonomiafdeling m.v. i bogføringen. Vi har fået foretaget en opgørelse af Patientkøkkenets forholdsvise andel. Denne andel indgår i omkostningsopgørelsen. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 8

10 2.2 Analysegrundlag vedrørende fokusområder Indsamlingen af data vedrørende de 3 fokusområder, bageri, slagteri og grøntafdeling, afviger fra indsamlingen vedrørende totaløkonomien for Patientkøkkenet. Dette skyldes, at der har været behov for mere detaljerede oplysninger for disse områder Fokusområder, produktionsregistrering I samme periode, som der blev foretaget registreringer af hvilke produkter, der blev udleveret fra køkkenet, har de tre fokusområder, bageri, slagteri og grøntafdeling, foretaget registreringer af deres leveringer til det øvrige Patientkøkken i form af halv- eller helforarbejdede varer. Resultaterne af disse registreringer er for detaljerede til at vise overordnet her, men resultaterne danner grundlag for de prisberegninger, der er vist i det følgende kapitel om aktiviteter og økonomi i fokusområderne Fokusområder, tidsregistrering Personalet i fokusområderne har foretaget tidsregistrering af alt deres tidsforbrug i samme periode, som det øvrige personale har foretaget tidsregistrering. Udover at skulle tidsregistrere på opgaver har fokusområdepersonalet også registreret fordelingen af tidsforbrug på produkter, f.eks. bagning af franskbrød, pålægsproduktion og skrælning og snitning af gulerødder. Det overordnede resultat af tidsregistreringen i fokusområderne fremgår af den efterfølgende tabel. De specificerede resultater forefindes i Patientkøkkenet. Tidsregistrering - fokusområder Arbejdsopgave Bager Slagteri Grønt Varehåndtering 1,5% 11,6% 7,0% Forberedelse 12,9% 11,2% 41,2% Madproduktion 69,9% 57,3% 32,7% Produktionsopvask og -rengøring 14,2% 3,9% 10,5% Udbringning 5,5% Møder, kurser og pauser 1,5% 10,6% 8,5% Samlet 100,0% 100,0% 100,0% Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 9

11 2.2.3 Fokusområder, opgørelse af forbrug af råvarer og spild For at have et grundlag for at beregne omkostningerne ved egenproduktionen af delkomponenter er der i den samme registreringsperiode foretaget registreringer af forbruget af råvarer, der er medgået ved produktionen af delkomponenter i de tre fokusområder. De anvendte råvarer er desuden sammenholdt med de producerede delkomponenter, der er leveret ud fra fokusområderne, med henblik på at opgøre spildprocenter. Spildprocenterne varierer fra produktionsdag til produktionsdag. I beregningerne er der benyttet gennemsnitlige svindprocenter for hele registreringsperioden for hvert enkelt delprodukt Fokusområder, indsamling af økonomiske data For at kunne opgøre omkostningerne ved forbruget af råvarer i fokusområderne er der indsamlet indkøbspriser for de forskellige råvarer. Der er benyttet priser fratrukket de rabatter, som Patientkøkkenet opnår Fokusområder, indsamling af færdigvarepriser Med henblik på at vurdere Patientkøkkenets omkostninger ved selv at producere delkomponenter til madlavningen, er disse sammenholdt med priser fra cateringfirmaer. Disse priser er fratrukket de rabatter, som Patientkøkkenet ville opnå ved køb af varer ved cateringfirmaet. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 10

12 3 Aktiviteter og økonomi i Patientkøkkenet 3.1 Samlet omkostningsopgørelse På baggrund af analysegrundlaget, der blev præsenteret i foregående kapitel, er der opstillet en omkostningsopgørelse over hele Patientkøkkenets økonomi. Omkostningsopgørelsen er fordelt i omkostninger, der ligger inden for Patientkøkkenets egne regnskabskonti, og omkostninger, der afholdes på konti udenfor Patientkøkkenets kontoplan, men som vedrører køkkendriften. Det overordnede resultat af omkostningsopgørelsen fremgår af nedenstående tabel. Omkostningsopgørelse 2007 Løn Direkte variable omkostninger Varer, produktion Varer, videresendelse Emballage Transport til kunder (km-penge) Direkte faste omkostninger, eget budget Personalerelaterede omk Indkøb af mindre prod.udstyr Vedligehold af prod.udstyr Rengøringsartikler mv Administrative omk. ex. løn Madaffald Øvrige omkostninger Forr. & afskr. Forrentning og afskrivning, Inventar Afdrag slagteriudstyr Omkostninger udenfor budget Forsikringer Vedligehold El, vand og varme Beregnet husleje Andel af fællesomk Omkostninger totalt Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 11

13 3.2 Omkostninger fordelt på aktiviteter Næste led i analysearbejdet var at fordele køkkenets omkostninger på aktiviteter. De enkelte omkostninger er fordelt mellem aktiviteterne således: Løn fordeles jf. konkret fordeling af ressourceforbrug jf. tidsregistreringen Beklædning, forsikringer og kurser fordeles jf. fordeling af personaleressourcer Varekøb til produktionen fordeles forholdsvis på aktiviteterne i forhold til den enkelte aktivitets andel af den samlede produktion jf. produktionsopgørelsen Omkostninger til kolonialvarer fordeles jf. den faktiske registrering af udleverede kolonialvarer Transportomkostningerne vedrører kun eksterne kunder og er dermed også alene fordelt på disse Øvrige omkostninger fordeles på aktiviteterne i forhold til disses andele af den samlede produktion. Resultatet af fordelingsregnskabet fremgår af den efterfølgende tabel. Tallene er vist ekskl. moms. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 12

14 Fordeling af Patientkøkkenets omkostninger på aktiviteter Årlig omkostninger 2007 Afdelinger og Hotel Afd. E1+E2 AMB Kantine + møder Personale Eksterne kunder SAMLET Direkte variable omk., eget budget Løn Varer, produktion Varer, videresendelse Emballage Transport til kunder Direkte faste omkostninger, eget budget Direkte variable omk. i alt Personalerelaterede omk Indkøb af mindre prod.udstyr Vedligehold af prod.udstyr Rengøringsartikler mv Administrative omk. ex. løn Madaffald Øvrige omkostninger Direkte faste omk. eget budget Forr. & afskr. Forrentn.& afskrivn., Inventar Afdrag slagteriudstyr Omkostninger udenfor budget Forrentning og afskrivning i alt Eget budget i alt Forsikringer Vedligehold El, vand og varme Beregnet husleje Andel af fællesomk Omk. udenfor budget i alt Omkostninger totalt Procentvis fordeling af omk. 64% 7% 1% 19% 2% 8% 100% Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 13

15 3.3 Omkostninger pr. kostenhed og døgnkost Ved at holde omkostningerne op mod produktionen for de enkelte aktiviteter fås nøgletal for omkostning pr. kostenhed og pr. døgnkost for den enkelte aktivitet. I den nedenstående tabel er vist nøgletallene for afdelinger og hotel, hvortil produktionen pr. år er opgjort til kostenheder eller døgnkoster. Omkostningsnøgletal Afdelinger og hotel Pr. kostenhed Pr. døgnkost* Faktor tal** Direkte variable omk., eget budget Løn 28,56 45,70 1,63 Varer, produktion 14,60 23,36 1,00 Varer, videresendelse 2,97 4,75 Emballage 0,17 0,27 0,01 Direkte faste omkostninger, eget budget Direkte variable omk. i alt 46,30 74,07 2,64 Personalerelaterede omk. 0,40 0,64 0,02 Indkøb af mindre prod.udstyr 0,47 0,75 0,03 Vedligehold af prod.udstyr 0,71 1,14 0,04 Rengøringsartikler mv. 0,87 1,39 0,05 Administrative omk. ex. løn 0,28 0,45 0,02 Madaffald 0,23 0,36 0,01 Øvrige omkostninger 1,21 1,93 0,07 Direkte faste omk. eget budget 4,16 6,66 0,24 Forr. & afskr. Forrentn.& afskrivn., Inventar 1,23 1,97 0,07 Afdrag slagteriudstyr 0,08 0,13 0,00 Forrentning og afskrivning i alt 1,31 2,10 0,07 Omkostninger udenfor budget Eget budget i alt 51,77 82,84 2,95 Forsikringer 0,18 0,28 0,01 Vedligehold 0,47 0,75 0,03 El, vand og varme 2,26 3,61 0,13 Beregnet husleje 1,50 2,41 0,09 Andel af fællesomk. 3,99 6,38 0,23 Omk. udenfor budget i alt 8,40 13,44 0,48 Omkostninger totalt 60,17 96,27 3,43 * En døgnkost defineres som 1,6 kostenhed ** Faktoren er beregnet med udgangspunkt i vareomkostningerne. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 14

16 Beregningerne viser, at køkkenet har en omkostning på dets eget regnskabskonti på 82,84 kr. pr. døgnkost. Beløbet er markeret med rød skrifttype i tabellen. Det foreslås at anvende dette beløb som fremtidigt afregningsbeløb til Patientkøkkenet pr. døgnkost. Herved vil Patientkøkkenets omkostninger på egne konti og afregningerne balancere. Der kan beregnes lignende afregningsbeløb for Patientkøkkenets øvrige kunder ved at sammenholde de leverede kostenheder med de opgjorte omkostninger til kundegruppen. Beregningerne forefindes i Patientkøkkenet. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 15

17 4 Aktiviteter og økonomi i fokusområderne Patientkøkkenet har tre afdelinger, der fungerer som underleverandører til det øvrige køkken. Det drejer sig om slagteri, bageri og grøntafdeling. Formålet med afdelingerne er at indkøbe råvarerne i et lavt forarbejdningsniveau med deraf følgende lavere priser og så selv at forædle disse. Samtidig er grundtanken, at man ved denne produktionstilrettelæggelse får en god kvalitet samt større fleksibilitet og øvrige synergieffekter i Patientkøkkenet. Som tidligere nævnt, er der i forbindelse med analysen foretaget udvidet registrering af aktiviteterne i disse tre afdelinger/fokusområder. I dette kapitel beskrives nogle af resultaterne fra disse registreringer. Disse udgør en del af den samlede produktion i områderne. Kriterierne for udvælgelsen af produkter har først og fremmest været, at de udvalgte produkter fylder forholdsvis meget i det enkelte fokusområdes produktion. Der er vedlagt en oversigt over de enkelte fokusområders produktion som bilag til denne rapport. 4.1 Bagerafdeling I bagerafdelingen er der 1,5 fuldtidsstillinger. Ved fravær sker der ingen afløsning, men Patientkøkkenet kompenserer ved at indkøbe varer i højere forarbejdningsgrad Tidsregistrering og lønomkostninger, bager Bagernes tidsregistrering viste, at for hvert minuts direkte produktionstid er der 67 % øvrig tid, der går til varebestilling og -håndtering, forberedelse, rengøring og opvask, udportionering og pakning samt møder og pauser. Lønomkostningen pr. minut er opgjort på baggrund af de faktiske lønomkostninger til de to bagere. Omkostningen pr. minut er 2,67 kr. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 16

18 4.1.2 Råvareforbrug og spildberegninger, bager Der er ved bagerafdelingen registreret alt forbrug af råvarer til de enkelte produktioner, og dette forbrug er fordelt på slutprodukterne. Herved bliver eventuelt spild fordelt ligeligt på produktionen Øvrige variable omkostninger, bager Ud over omkostninger til løn og råvarer er der i bagerberegningerne medtaget de variable omkostninger, der medgår til at drive bagerafdelingen. Det drejer sig om omkostninger til forrentning og afskrivning af bagerudstyr, emballage samt forbrug af el og vand. Forbruget til disse omkostninger er fordelt ligeligt på timeforbruget til produktion i afdelingen således, at hver produktion belastes forholdsmæssigt afhængigt af det konkrete tidsforbrug til den enkelte produktion. Omkostningen pr. minut til forrentning og afskrivning er således opgjort til 0,14 kr., omkostningen til el og vand er opgjort til 0,52 kr. pr. minut, og emballageomkostningerne er opgjort til 0,04 kr. pr. minut Prisberegninger for udvalgte fokusprodukter, bager I de følgende to afsnit præsenteres resultaterne af beregningerne af omkostningerne ved egenproduktionen af fokusvarerne småkager og franskbrød, da disse repræsenterer produkter, der fylder meget i afdelingens produktion. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 17

19 4.1.5 Prisberegning, småkager På baggrund af ovennævnte samt registreringerne af forbruget af tid og råvarer til bagning af småkager er der beregnet følgende gennemsnitspris pr. kilo færdigproducerede småkager. Beregningerne hviler på et grundlag af 8 produktioner af småkager, idet der blev bagt småkager 8 dage i den samlede registreringsperiode, der var på 5 uger. Beregningerne viser en besparelse på 38 kr. pr. kilo småkager. Prisberegning for småkager Omkostning pr. kilo Lønomkostning, direkte produktionstid 14,19 Lønomkostning, øvrig tid 9,52 Råvarer 9,69 Emballage 0,22 El og vand 2,65 Afskrivning og forrentning, bagerudstyr 0,74 Samlet omkostning 37,00 Cateringpris, Delicato, fratrukket rabat 75,00 Besparelse pr. kilo småkager 38,00 Beregningerne viser, at der er store besparelser ved at bage småkager selv, idet der årligt produceres kg. småkager. Den årlige besparelse ved at bage selv kan dermed opgøres til: x 38 kr. = kr. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 18

20 4.1.6 Prisberegning, franskbrød På samme måde er der foretaget prisberegning for produktionen af franskbrød. Der er produceret franskbrød 16 af dagene i registreringsperioden. Beregningerne, der er foretaget pr. franskbrød, viser en besparelse på 4,69 kr. pr. franskbrød. Prisberegning for franskbrød Omkostning pr. stk. Lønomkostning, direkte produktionstid 1,71 Lønomkostning, øvrig tid 1,15 Råvarer 2,85 Emballage 0,03 El og vand 0,32 Afskrivning og forrentning, bagerudstyr 0,09 Samlet omkostning 6,15 Cateringpris, Schulz, fratrukket rabat 10,84 Besparelse pr. franskbrød 4,69 Sammenligningsprisen er taget fra Det Gode Gulerodsbrød fra Schulstad fratrukket rabat. Begge brød vejer 600 gram. Beregningerne viser, at der er store besparelser ved at bage franskbrød selv. Der bages årligt franskbrød. Beregning af den årlige besparelse: x 4,69 kr. = kr Bagerafdelingens synergieffekt på den øvrige produktion Den væsentligste synergieffekt i forhold til den øvrige produktion ses ved, at produkterne leveres delvis forarbejdede samt kan tilpasses til den enkelte dags efterspørgsel. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 19

21 4.2 Grøntafdeling I grøntafdelingen arbejder der køkkenmedarbejdere og ernæringsassistenter samt personale fra de øvrige afdelinger, der hjælper, når der er behov for det eller i tilfælde af periodevist personaleressourceoverskud i den øvrige produktion. Gennemsnitligt arbejder der to fuldtids i afdelingen, mens hjælpen i gennemsnit i registreringsperioden har udgjort ca. 1/3 fuldtidsstilling. Arbejdet i afdelingen er delt i to funktioner: Forberedelse, hvor den grove klargøring af grøntsager mv. foregår, og delproduktion, hvor der sker yderligere forædling af råvaren f.eks. ved, at gulerødder bliver snittet etc Tidsregistrering og lønomkostninger, grøntafdeling Grøntafdelingens tidsregistrering viste, at for hvert minuts direkte produktionstid samt forberedelse er 56 % øvrig tid, der benyttes til varebestilling og varehåndtering, rengøring og opvask, udportionering og pakning samt møder og pauser. Lønomkostningerne er opgjort på baggrund af de faktiske lønomkostninger. Omkostningen pr. minut er opgjort til 2,40 kr. Tidsregistreringen er fordelt på de to funktioner: Forberedelse og delproduktion. Forberedelsen dækker skrælning/rengøring af grøntsagerne, mens delproduktion dækker fintilberedning, såsom snitning i tern m.v Råvareforbrug og spildberegninger, grøntafdeling Ved opgørelse af grøntafdelingens råvareforbrug samt færdigvareproduktion har vi også skelnet mellem de to funktioner: Forberedelse og delproduktion. Der er således opgjort såvel spildprocenter samt produktion for hver vare for såvel grovtilberedningen (forberedelse) som finsnitning m.v. (delproduktion). Spildprocenterne er tillagt omkostningerne ved prisberegningerne. Ved at opdele beregningen i grovtilberedning og finsnitning m.v. har Patientkøkkenet fået et godt grundlag at vurdere i hvilken forarbejdningsgrad, det kan betale sig at indkøbe råvarerne i. Denne vurdering skal selvfølgelig ske under hensyntagen til vurderingen af kvaliteten. Der henvises til det senere kapitel om kvalitet. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 20

22 4.2.3 Øvrige variable omkostninger, grøntafdeling Udover omkostningerne til løn og råvarer er der i beregningerne medtaget de variable omkostninger, der medgår til at drive grøntafdelingen. Det drejer sig om omkostninger til forrentning og afskrivning af udstyr, emballage samt forbrug af el og vand. Forbruget til disse omkostninger er fordelt ligeligt på timeforbruget til produktion i afdelingen således, at hver produktion belastes forholdsmæssigt afhængigt af det konkrete tidsforbrug til den enkelte produktion. Omkostningen pr. minut til forrentning og afskrivning er således opgjort til 0,05 kr., omkostningen til el og vand er opgjort til 0,46 kr. pr. minut, og emballageomkostningerne er opgjort til 0,15 kr. pr. minut Prisberegninger for udvalgte fokusprodukter, grønt I de følgende 3 afsnit præsenteres resultaterne af beregningerne af omkostningerne ved egenproduktionen af fokusvarerne gulerødder, løg og kinakål, da disse repræsenterer produkter, der fylder meget i afdelingens produktion Prisberegning, gulerødder Registreringerne har vist, at der benyttes 2,88 og 1,28 minutter pr. kilo gulerødder for henholdsvis grovtilberedning og fintilberedning. Registreringerne har i øvrigt vist, at der er en ret stor svindprocent i forbindelse med grovtilberedningen af gulerødderne, nemlig i gennemsnit 37 %, mens svindprocenten i forbindelse med fintilberedningen kun er på i gennemsnit 1 %. Der er produceret gulerødder 24 dage i registreringsperioden. Resultatet af beregningerne er vist i de efterfølgende tabeller. Beregningerne er opdelt i henholdsvis grov- og fintilberedning af råvarerne. Køkkenomkostninger, egenproduktion og kvalitet 21

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Portionerne i Menuplanen

Portionerne i Menuplanen Portionerne i Menuplanen I nedenstående skemaer finder du en oversigt over portionsstørrelser til hhv. vuggestue- og børnehavebørnene til dagens måltider; morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Måltidspolitik januar 2011

Måltidspolitik januar 2011 Måltidspolitik januar 2011 På Solgården har vi vores eget køkken, hvor vi laver mad til husets beboere og de borgere i ældreboligerne, der vælger at spise deres måltider på Solgården. For konstant at have

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

KONVERTERING. Alt kan skaffes men hvad med prisen?

KONVERTERING. Alt kan skaffes men hvad med prisen? ØKOLOGI I KØKKENET KONVERTERING. Alt kan skaffes men hvad med prisen? ELLER OMLÆGNING? Rutiner og arbejdsgange skal ændres hvor det er muligt. Merpris hentes ved lav fra bunden ØKOLOGISK TOPSCORER REGIONSHOSPITALET

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske Mere end Mad Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker Det Danske Gør hverdagen lettere Med Det Danske Madhus som jeres madleverandør får I: Altid velsmagende, frisk og hjemmelavet mad. Mad som er

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Skab måltidet på tallerknen

Skab måltidet på tallerknen de må o g d lti Det Skab måltidet på tallerknen 9 Mj Normalkost Morgenmåltidet Morgenmåltidet: 1 dl. ymer med 1 spk. drys eller havregrød/øllebrød med mælk 1/2 brik smør 1 sk. franskbrød 1 skive ost +45

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service KOSTOMRÅDET - Mad, ernæring og service Opgaven 2 Vision 3 Organisation 4 Medarbejdere Medarbejdere i Kostområdet Antal Kostfaglig leder, økonoma 1 Økonoma 1 Kostkonsulent 1 Ernæringsassistenter 18 Husassistenter/anden

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed.

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. 1 Frokostkompagniet s koncept Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. Vi bruger årstidens råvarer. Vores mad skal præsentere sig

Læs mere

Opskrifter fra os til dig!

Opskrifter fra os til dig! Opskrifter fra os til dig! Hér finder du alle opskrifterne til den russiske menu, Buffet Russka, som vi serverede for FSL Kreds 10 i forbindelse med det årlige TR-træf på Hornstrup Kursuscenter. En dejlig

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Det handler derfor om en hurtig indsats med den rigtige kosttype, eller endnu bedre en generel forebyggende indsats.

Det handler derfor om en hurtig indsats med den rigtige kosttype, eller endnu bedre en generel forebyggende indsats. FORORD At gøre en ernæringsmæssig indsats, er en meget vigtig faktor for at bevare et godt funktionsniveau højt op i alderen. Vægt, vægtudvikling og indtag af mad og drikke er de bedste parametre til at

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Sundhedsfremmende appetit på livet

Sundhedsfremmende appetit på livet Sundhedsfremmende appetit på livet Besøg os på: www.madomsorg.dk - og facebook: Sundhedsfremmende appetit på livet (facebook.com/sundhedsfremmende) Gode råd og lyse idéer omkring din mad... Til dig når

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips Frokostmenu A uge 45 Mandag Koteletter bagt med tomat panade, parmesan og rasp Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter Røget makrel med æggestand og salater Puy Linsesalat med

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk Bestil venligst 2 dage før De skal bruge det. Ring og få en snak med os i delikatessen. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Kød, Åbningstilbud. troværdighed og godt slagterhåndværk. Slagtermester Henrik, Silkeborg

Kød, Åbningstilbud. troværdighed og godt slagterhåndværk. Slagtermester Henrik, Silkeborg Kød, troværdighed og godt slagterhåndværk Åbningstilbud Slagtermester Henrik, Silkeborg Mandag den 21. januar 2013 bliver Kælderslagteren til mad med mere Butikken fortsætter med en kombination af det

Læs mere

Kostformer hos. Favrskov Mad

Kostformer hos. Favrskov Mad Kostformer hos Favrskov Mad Kostformer hos Favrskov Mad For at sikre at borgere, der køber mad hos Favrskov Mad, får mad der er tilpasset individuelle behov, er det vigtigt at tilbyde den rette kostform/diæt,

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons Frokostmenu A uge 25 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Kyllingebryst i eksotisk karry/mango sauce, sprøde sommer grøntsager og friske krydderurter (1 stk. pr. prs.) Lune hvedekerner

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration Den lækre Kartoffel Opskrifter & inspiration Grov kartoffelmos med selleri Til hverdag og fest Den taknemlige kartoffel kan bruges til både hverdag og fest i mange variationer. Kartoflen er og har siden

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 38 Mandag Soya og hvidløgs marineret svinefilet, stegt med solsikke crumble og krydderurter Cremede hvedekerner med fløde parmesan, porrer, squash og bagte peberfrugter Fransk landpostej

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Favrskov Mad Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Hvem er vi Favrskov Mad har et moderne køkken, der har mange års erfaringer med at lave mad til pensionister, efterlønsmodtagere og andre visiterede borgere.

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere