VÆKST I KØBENHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 2 Prioritering. 2.1 En udfordret vækstdriver. 1 Indledning 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKST I KØBENHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 2 Prioritering. 2.1 En udfordret vækstdriver. 1 Indledning 1"

Transkript

1 DECISION SEMINAR VÆKST I KØBENHAVN ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Prioritering En udfordret vækstdriver Anbefalinger og prioritering 2 3 Perspektivering og muligheder Socioøkonomi og infrastrukturinvesteringer Alternativer 7 1 Indledning I forbindelse med COWIs Decision Seminar d. 31. januar 2013 har COWI gennemført en perspektiverende analyse. Analysen er baseret på en kombination af kvalitative data samt økonomiske konsekvensberegninger. Analysen har til formål at prioritere i de mange vækstanbefalinger, som København har modtaget de senere år, samt søge at belyse nogle af de afledte samfundsøkonomiske konsekvenser. 2 Prioritering 2.1 En udfordret vækstdriver Københavns rolle som vækstdriver for en langt bredere region (Danmark og Sydsverige) er slået fast igennem flere analyser 1 2. Væksten i hovedstaden har dog de senere år været udfordret sammenholdt med andre sammenlignelige metropolregioner. 1 OECD Territorial Reviews: Copenhagen, Denmark, Marts "Flere udenlandske videnarbejdere til hovedstadsregionen", REGLAB, juni 2012

2 2/8 VÆKST I KØBENHAVN Når OECD så konstaterer, at " når der skabes 100 nye job i hovedstadsregionen, skabes der 20 nye job et andet sted i Danmark. Når der skabes 100 nye job i resten af Danmark, skabes der indirekte syv nye job i hovedstadsregionen", så er fald i væksten i hovedstaden yderligere udfordrende. Tabel 2-1 Ranking af sammenlignelige metropolregioner Rank GDP per capita (% change) Employment (% change) Stockholm 127 2,7 1,1 Hamborg 130 1,3 1,6 Munich 137 0,4 1,9 Berlin 176 0,2 1,4 Copenhagen Malmö 280 0,2 0,6 Kilde: "Global MetroMonitor 2012: Slowdown, recovery, and interdependence" (Washington; Brookings Institution, 2012) 2.2 Anbefalinger og prioritering København har de senere år modtaget en lang række anbefalinger i forhold til at støtte op om væksten i regionen. Anbefalingerne er kommet fra bl.a. OECD i forbindelse med den gennemførte "territorial review" (2009) og fra København Kommunes egen erhvervstænketank "Copenhagen Business Task Force" (2011). Anbefalingerne er mangeartede. Således er nogle anbefalinger delvist overlappende, og perspektiv og karakter er forskellige (eksempelvis kort og langt sigt, omhandlende samarbejdsformer eller den fysiske infrastruktur). Sammenskrevne anbefalinger Vi har forsøgt at sammenskrive anbefalingerne i de 12 følgende uprioriterede punkter: 1. Tiltræk højtuddannet arbejdskraft og internationale virksomheder 2. I højere grad integrere indvandrere på arbejdsmarkedet 3. Øge innovationskapaciteten og fremme samarbejde mellem universiteter og virksomheder samt mere indtjening på forskning 4. Forbedre infrastrukturen i forhold til både intern og ekstern tilgængelighed 5. Ny boligstrategi med flere boliger i København, som folk kan betale. Øge befolkningstætheden

3 VÆKST I KØBENHAVN 3/8 6. Arbejde målrettet med at gøre hovedstaden mere attraktiv via kulturelle faciliteter og miljømæssig bæredygtighed 7. Stærkere politiske styringsmekanismer i København, der sikrer sammenhæng mellem den nationale og regionale indsats for vækst 8. Styrke regionale klynger og især udbygge det strategiske arbejde med Øresundsregionen 9. Sætte virksomhedsskatten ned 10. Tilbyde gratis internetadgang 11. Skabe flere internationale skolepladser 12. Fjerne gebyrer ved indrejse i Danmark Kvalitativ prioritering COWI har i uge 4-5 gennemført interviews med ledende medarbejdere (medlemmer af ledelse/direktion) fra 15 centrale interessenter i forhold til vækst i erhvervslivet. Interessenterne har været sammensat med henblik på at afspejle de bredere interesser i forhold til vækst. Prioriteringen er blevet gennemført ved, at interviewpersonen har vurderet en anbefalings vigtighed og forventet effekt. Konkret har følgende virksomheder og organisationer (i alfabetisk rækkefølge) bidraget til prioritering: Banedanmark Bella Center Danmarks Restauranter og Cafeer Dansk Byggeri DEA (Danmarks Erhvervsforsknings Akademi) DI DTU Københavns Lufthavn Københavns Universitet Oticon PA Consulting Group Skanska Øresund A/S TDC Topdanmark Ejendom Væksthus Hovedstadsregionen Resultatet af prioriteringen viser en tydelig sammenhæng mellem vigtighed og forventet effekt. Således fremstår grundlaget for vurderingen som ganske robust.

4 4/8 VÆKST I KØBENHAVN Prioriteringerne falder overvejende i fire klynger. De temaer, der vurderes vigtigst og med højest effektivitet som facilitator for vækst, er "tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft og internationale virksomheder" og dernæst "en forbedret intern og ekstern infrastruktur". Den næstvigtigste klynge omfatter ligeledes initiativer af forskellig karakter. Her er understøttelsen af muligheden for at tiltrække og fastholde de rette internationale profiler ved at kunne "tilbyde internationale skolepladser" til eksempelvis børn af udstationerede. En tilsvarende prioritering gives indsatsen for gennem samarbejder at styrke innovation. Af andre rammebetingelser vægtes det højt, at den politiske koordinering for metropolområdet er velfungerende, samt at virksomhedsskatterne lempes. Den tredje klynge omfatter en "styrkelse af erhvervsklyngerne i regionen, herunder med resten af Øresund". Endvidere er det væsentligt at lette mulighederne for indrejse gennem fjernelse af gebyrer. Endelig vurderes Københavns positionering som kulturel hovedstad med en bæredygtig profil at have nogen betydning. De anbefalinger, der prioriteres lavest i forhold til styrkelse af væksten i hovedstaden, er bedre integration af indvandrere på arbejdsmarkedet, en ny boligstrategi samt gratis internet som det klart lavest prioriterede. Opsummerende Ser vi på de højst prioriterede anbefalinger, omfatter disse således især tiltrækning og mobilitet samt velfungerende politiske strukturer. En reduktion af virksomhedsskatter er også central men samlet kun vurderet som en midterprioritet (hvilket dog dækker over en stor spredning i besvarelserne).

5 VÆKST I KØBENHAVN 5/8 Figur 2-1 Prioritering af anbefalinger i forhold til effekt og vigtighed Proritering af vækstanbefalinger Vigtighed 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Integrere indvandrere på arbejdsmarkedet Gratis internetadgang Øge innovationskapacitet og samarbejde ml. universiteter og virksomheder Styrke regionsklynger Fjerne gebyrer ved indrejse i Danmark Ny boligstrategi Tiltrække højtuddannet arbejdskraft og internationale virksomheder Kulturelle faciliteter og miljømæssig bæredygtighed Forbedre infrastrukturen Flere internationale skolepladser Politiske styringsmekanismer Virksomhedsskatten ned 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Effekt

6 6/8 VÆKST I KØBENHAVN 3 Perspektivering og muligheder Investeringer i infrastruktur for at øge mobilitet og tilgængelighed for regionen har været på dagsordenen i en årrække. Udover de umiddelbare offentlige udgifter knyttet til disse investeringer har de en væsentlig effekt på den umiddelbare jobskabelse. 3.1 Socioøkonomi og infrastrukturinvesteringer COWI har set nærmere på de socioøkonomiske effekter af de igangværende infrastrukturinvesteringer i hovedstadsregionen. Vedtagne investeringer frem til 2020 omfatter ca. 115 milliarder og består af følgende: Den faste forbindelse over Femern Bælt Anlæggelse af Metro Cityringen i København Udbygning af jernbanenet på Sjælland (Kbh. - Ringsted / Ringsted - Rødby) Udbygning af motorvejsnet på Sjælland Etablering af statsfængsel på Nordfalster Etablering af nye supersygehuse i Køge og i Hillerød samt andre sygehusbyggerier Med afsæt i COWIs fremskrivningsmodel FREMAD 3 viser der sig en række effekter og udfordringer. Udbud og efterspørgsel COWIs opgørelse viser, at aktiviteten især vil være inden for infrastruktur dog med den udfordring at den arbejdsmæssige kapacitet særligt er inden for byggeri. Således kan vi konkludere, at inden for byggeri (sygehuse og statsfængsel) er der behov for få ikke-faglærte, mange forskellige faggrupper, samt at ingeniører og andre LVU'er (lange videregående uddannelser) udgør ca. 15 % af den efterspurgte arbejdsstyrke. I forhold til anlæg (veje, bane, metro, Femern Bælt) er der er stort behov for ikke-faglærte, færre faglærte, samt at ingeniører og andre LVU'er udgør ca. 40 % af den efterspurgte arbejdsstyrke 3 Baseret på registerdata, prognoser fra ADAM samt interviews med repræsentanter fra sektoren.

7 VÆKST I KØBENHAVN 7/8 Tabel 3-1 Arbejdskraftbehovet frem til Overskud 0-scenariet Direkte efterspørgsel Skønnet balance Ikke-faglærte Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører 223* 709* 1.073* Smede mv Øvrige EUD inden for byggeriet mv Lastvognsmekanikere mv Kontorassistenter Skibsførere Teknikere 99** -22** -143** Ingeniører mv. 693*** *** *** Øvrige LVU byggeri Opsummerende Analysen af behovet for arbejdskraft i forbindelse med infrastrukturinvesteringer i og omkring hovedstaden peger således på, at der er et behov for flere uddannede til ingeniørfagene, visse teknikergrupper og visse faglærte. Endvidere må det også forventes, at investeringerne vil medføre et øget lønpres samt et øget behov for udenlandsk arbejdskraft. Øget effektivitet uden yderligere milliardinvesteringer 3.2 Alternativer Behovet for yderligere at øge den eksterne og interne fremkommelighed gennem infrastrukturinvesteringer kan fremstå som en udfordring, når den generelle økonomiske politik tages i betragtning. Således er spørgsmålet, hvorvidt en del af denne effekt kan opnås på anden vis, værd at tage i betragtning. Et alternativ til fortsatte investeringer i øget kapacitet kunne således oplagt være en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet. Reduktion af trængsel og udvidelse af kapacitet er to sider af samme sag. En bedre udnyttelse af kapaciteten kræver et bredere kig på, hvordan vi grundlæggende har indrettet vores samfund. Det kan eksempelvis fra ét perspektiv omfatte institutioners og butikkers åbningstider, deling mellem arbejde og fritid. Og fra et andet perspektiv omhandle brugen af delebil, S-tog og cykel. Men en bedre udnyttelse af kapaciteten omfatter også mere klassiske tekniske øvelser som eksempelvis Intelligente Trafik Systemer (ITS) (elektroniske vejskilte etc.), optimering af lyssignaler og indretning af vejkryds. 4 Kilde: COWIs arbejdsmarkedsfremskrivningsmodel FREMAD

8 8/8 VÆKST I KØBENHAVN To konkrete eksempler Et par eksempler der illustrerer, hvorledes optimeringer af den eksisterende infrastruktur kan bidrage til øget effektivisering og dermed i sidste ende konkurrencedygtighed er følgende. Vejdirektoratet har i publikationen "Bedre Trafiksignaler" fra 2012 set nærmere på potentialet ved at optimere på driften af landets lyssignaler. I denne publikation anslås, at optimal drift af landets 2800 lyskryds vil kunne give en besparelse på 1,3 mia. kr. om året. En væsentlig andel af disse lyssignaler er såkaldte "samordnede" lyssignaler, hvor det er muligt at lave "grønne bølger". Alene gevinsten ved optimering af disse anlæg vurderes til ca. 900 mio. kr. om året. Det skal holdes op mod en forventet merudgift til optimering og drift på 10 mio. kr. om året. I trængselskommissionens arbejdsgruppe 3 peges også på optimering af lyssignaler som en interessant mulighed. Her nævnes et eksempel fra København: krydset mellem Vestre Voldgade og Christians Brygge. Det anslås, at manglende tilpasning af lyssignalet i dette kryds ifm. vejarbejde kan have kostet samfundet ¾ mio. kr. om måneden i perioden med vejarbejde.

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH

PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH JUNI 2013 ÖRESUNDSKOMITEEN PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH AFSLUTTENDE RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE

COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE Til Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE COPENHAGEN CONNECTING ANALYSE Revision 3 Dato 12-09-2013 Udarbejdet

Læs mere