Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé"

Transkript

1 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012

2 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk RESUMÉ INDHOLD 1 Indledning 2 2 Rekruttering af arbejdskraft 2 3 Bygge- og anlægsaktiviteter i Midtjylland 3 4 Direkte beskæftigelseseffekter 4 5 Situationen på arbejdsmarkedet 6 6 Metode 13 ANALYSEN ER LAVET FOR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND AF COWI A/S Cimbrergaarden, Thulebakken 34, 9000 Aalborg

3 2/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland 1. Indledning I Midtjylland står man over for en række store investeringer i offentligt byggeri og infrastruktur de kommende 10 år. Der er forventninger om stor vækst i byggeaktiviteten efter en periode med nedgang i byggeaktiviteten siden 2008 og et markant fald i beskæftigelsen inden for byggefagene. Denne forventning er baggrunden for gennemførelsen af en analyse af udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen de kommende 10 år. Analysens hovedspørgsmål er således: Hvor stor ventes den direkte beskæftigelseseffekt af de planlagte bygge- og anlægsaktiviteter at blive? Hvor stor påvirkning ventes dette at få for det midtjyske arbejdsmarked? I hvilket omfang vil det øgede aktivitetsniveau betyde rekrutteringsproblemer? Resultaterne af analysen er præsenteret i en rapport. I dette resumé præsenteres rapportens hovedresultater samt en beskrivelse af, hvilke handlemuligheder der er for at forebygge og afhjælpe eventuel mangel på arbejdskraft. 2. Rekruttering af arbejdskraft hvor kan der sættes ind? Analysens resultater viser, at der vil være behov for at gøre en særlig indsats for at rekruttere tilstrækkeligt med arbejdskraft til bygge - og anlægsbranchen de kommende år. Efteruddanne ledige til jord- og betonområdet På kort sigt iværksættes der initiativer for at efteruddanne ledige inden for fagområder med høj ledighed til de områder, hvor der aktuelt er særlig stor efterspørgsel. Det gælder blandet andet til anlægsområdet, hvor der er stigende behov for arbejdskraft til jord og betonområdet. I det omfang aktivitetsniveauet i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland er højere end i naboregionerne, vil en større indpendling til Midtjylland kunne medvirke til at afhjælpe rekrutteringsproblemer på kort sigt. På længere sigt kan der dog også vise sig at være mangel på arbejdskraft i de øvrige regioner i landet. Der kan derfor vise sig behov for at anvende en bredere vifte af redskaber for at rekruttere arbejdskraft til branchen. Øge tilgangen til uddannelserne Analysen peger på, at der er behov for at øge tilgangen til en række af uddannelserne. Andelen af hver årgang, der har en erhvervsfaglig uddannelse, er noget mindre blandt de yngre end blandt de ældre inden for flere af de belyste faggrupper. Manglen på praktikpladser over en længere årrække har antagelig været afgørende i den forbindelse, og analysen tyder på, at der er et stort behov for at øge tilgangen til uddannelserne.

4 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 3/13 Reducere afgangen fra bygge- og anlægsbranchen Reducere afgangen fra arbejdsmarkedet Udenlandsk arbejdskraft Rekruttering fra brancher i nedgang Substitution på ingeniør- og teknikerområdet Denne analyse fokuserer på risikoen for ubalancer blandt de bygge- og anlægsuddannede uanset, hvilke brancher de arbejder i. En stor del af de bygge- og anlægsuddannede har imidlertid forladt bygge- og anlægsbranchen. Initiativer til at fastholde og eventuelt tilbagerekruttere bygge- og anlægsuddannet arbejdskraft vil kunne medvirke til at reducere branchens eventuelle rekrutteringsproblemer. Arbejdsmiljømæssige og andre tiltag, der kan medvirke til at fastholde den ældre del af arbejdsstyrken, kan blandt andet være relevante her. Effekterne af den reform af efterløns- og pensionsområdet, som Folketinget vedtog kort før jul, har COWI ikke indarbejdet i analysen, da den blev vedtaget kort før rapportens deadline. Reformen må antages at redu-cere og udsætte afgangen fra arbejdsmarkedet og må dermed også forventes at medvirke til at reducere rekrutteringsproblemerne. Allerede på nuværende tidspunkt rekrutteres udenlandsk arbejdskraft til bygge- og anlægsopgaver, og det kan vise sig nødvendigt at øge omfanget heraf. I det omfang der opstår mangel på arbejdskraft i regionen, vil udenlandsk arbejdskraft således kunne medvirke til at løse manglen på bestemte faggrupper. Analysen peger også på, at de analyserede bygge- og anlægsprojekter i stort omfang vil efterspørge ikke-faglært arbejdskraft til blandt andet jord- og betonarbejde. I det omfang beskæftigelsen falder i andre brancher, vil disse grupper kunne efteruddannes til at varetage disse opgaver. Der kan opstå rekrutteringsproblemer i forhold til visse grupper af ingeniører og teknikere. Erfaringen fra virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen er dog, at der er gode substitutionsmuligheder mellem de forskellige grupper med videregående uddannelser inden for byggeri og anlæg. Selvom der kan forventes mangel på arbejdskraft inden for flere tekniker- og ingeniørgrupper samt øvrige med relevante længerevarende uddannelser, betyder denne fleksibilitet, at det kan være nemmere at løse konkrete rekrutterings-problemer. 3. Bygge- og anlægsaktiviteter i Midtjylland I Midtjylland gennemføres i disse år en lang række større bygge- og anlægsprojekter inden for trafikområdet, erhvervsbyggeri, offentligt byggeri mv. og i de kommende år forventes en betydelig stigning i bygge- og anlægsaktiviteten i Midtjylland. Den stigende aktivitet skyldes især beslutningen om gennemførelse af en række store offentlige infrastrukturinvesteringer samt gennemførelse af nye hospitalsbyggerier og flere andre større offentlige byggerier. De planlagte offentlige bygge- og anlægsaktiviteter skal gennemføres efter en periode, hvor beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen er faldet markant siden 2008, hvor beskæftigelsen på landsplan var på ca personer og til 2010, hvor be-

5 4/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland skæftigelsen ifølge Dansk Byggeri var på ca personer. I 2011 skønnes beskæftigelsen at stige en smule til ca beskæftigede 1. Hvor bygge- og anlægsaktiviteterne frem til 2008 i vid udstrækning var drevet af det private boligbyggeri, forventes det, at en stor del af de fremtidige aktiviteter vil være offentligt iværksatte projekter. Store offentlige bygge- og anlægsinvesteringer på vej I denne analyse er der fokuseret på gennemførelsen af en række større offentlige bygge- og anlægsprojekter, som forventes gennemført i Midtjylland i tiåret fra 2011 til Der er tale om projekter, som alle med stor sikkerhed forventes gennemført, og hvor der for alle projekter foreligger oplysninger om tidsplan, projektets størrelse og økonomi. Følgende projekter indgår i analysen: En række større vejprojekter i Midtjylland (motorveje, omfartsveje, Marselis Boulevard, Aarhus, etape 1) Letbanen, etape 1, Aarhus Det Nye Universitetshospital, Aarhus Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Gødstrup Navitas og Urban Medispace, Aarhus Desuden er følgende projekter, som ikke er endeligt besluttet, analyseret: Aarhus Universitet, ny Arts and Business bygning VIA University College, Ceres grunden, Aarhus Marselis Boulevard, etape 2 4. Direkte beskæftigelseseffekter COWI har indsamlet oplysninger om de forskellige projekter med hensyn til projekternes tidsplan, omfang og økonomi. På baggrund af de tilgængelige oplysninger har COWI skønnet arbejdskraftbehovet for hvert projekt, opdelt på relevante uddannelsesgrupper. Skønnet er foretaget af COWIs ingeniørrådgivere med kendskab til de forskellige typer bygge- og anlægsprojekter med udgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende typer projekter og under hensyn til de enkelte projekters omfang og økonomiske størrelse. Beskæftigelseseffekter af analyserede projekter Analysen viser, at den skønnede direkte beskæftigelseseffekt af de analyserede projekter er på mellem ca og mandår fordelt over perioden Den største beskæftigelse opnås, hvis også de projekter, som ikke er endeligt besluttet, gennemføres. 1 Dansk Byggeri, Barometer, september 2011.

6 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 5/13 I den følgende tabel er skønnet over beskæftigelsen fordelt på uddannelsesgrupper og år. Tabel 4-1: Skøn over direkte beskæftigelseseffekter fordelt på uddannelsesgrupper, samtlige projekter - alternativt scenarium inklusiv projekter, som mangler endelig vedtagelse. Opdelt på mandår. Arbejdsstyrke - kategori I alt Ikke-faglærte Murere Tømrere- og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Lastvognsmekanikere Kontorassistenter Teknikere (byggeteknikere og anlægsteknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører Andre LVU I alt

7 6/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland I figuren nedenfor vises den direkte beskæftigelseseffekt af de analyserede projekter, fordelt over perioden Figur 4-1: Direkte efterspørgsel efter arbejdskraft, Alternativt scenarium - inklusiv projekter, som mangler endelig vedtagelse Direkte beskæftigelse -alternativt scenarium Eftersom en del af projekterne allerede er langt fremme i planlægningen, og enkelte allerede er under opførelse, topper beskæftigelseseffekten relativt tidligt i den analyserede periode. Det er derfor vigtigt at understrege, at figuren ikke er udtryk for, at beskæftigelsen efter 2016 forventes at falde, men at de analyserede projekter har en relativ kort tidshorisont, set i et tiårigt perspektiv. Det forventes, at der de kommende år også vil blive besluttet yderligere større offentlige bygge- og anlægsprojekter. Eksempelvis yderligere etaper af letbanen i Aarhus, yderligere nybyggeri på uddannelsesområdet, projekter på det almene boligområde, større investeringer på miljø-, klima- og energiområdet i hele regionen mv. 5. Situationen på arbejdsmarkedet Den aktuelle baggrund for at gennemføre de kommende større projekter er en situation, hvor der i nogle år har været faldende beskæftigelse og stigende ledighed. Udviklingen har ramt hele arbejdsmarkedet, men især bygge- og anlægsbranchen har været hårdt ramt - især på grund af nedgangen i det private boligbyggeri og erhvervsbyggeriet. Ændringer i arbejdsstyrken frem til 2021 Resultaterne af fremskrivningen af udbuddet af arbejdskraft frem til 2021 fremgår af den følgende figur.

8 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 7/13 Figur 5-1. Procentvis ændring i arbejdsstyrken i Midtjylland i perioderne og Opdelt efter bygge-relevante uddannelsesgrupper samt hele arbejdsstyrken.. Den samlede midtjyske arbejdsstyrke forventes at stige ca. 4 % fra og ca. 7 % fra 2011 til Arbejdsstyrken er dog faldet en del i de seneste år, og set i forhold til 2008 indebærer udviklingen frem til 2021 kun en stigning på 2 %. Blandt flere af de analyserede uddannelsesområder ventes arbejdsstyrken imidlertid at falde. Det gælder murere, tømrere/snedkere, VVS'ere, bygningsmalere og elektrikere og blandt smede og bygge- og anlægsteknikere. Arbejdsstyrken forventes at vokse blandt de professionsuddannede ingeniører, civilingeniører og øvrige med en lang videregående uddannelse inden for byggeriet, dvs. arkitekter og landinspektører. Den forventes desuden at vokse blandt erhvervsuddannede chauffører og gruppen 'øvrige EUD i byggefag' samt lastvognsmekanikere mv. Ændringer i efterspørgslen efter arbejdskraft Blandt ikke-faglærte ventes arbejdsstyrken at være nogenlunde konstant frem til midten af fremskrivningsperioden. Herefter forventes den at falde. Resultaterne bygger på en række forudsætninger og kendte tendenser i tilgangen til og fuldførelsen af de enkelte uddannelser og på de enkelte fag- og aldersgruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Den reform af efterløns- og pensionsområdet, som Folketinget vedtog kort før jul 2011 og kort før rapportens deadline, har det dog ikke været muligt at indarbejde i frem-skrivningen inden for undersøgelsens rammer. COWI har fremskrevet efterspørgslen efter arbejdskraft for perioden frem til 2021 ved hjælp af LINE-modellen. Ifølge fremskrivningen vil den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft stige med 6 % for Midtjylland frem til Efterspørgslen efter erhvervsfagligt uddannede inden for bygge- og anlægsområdet ventes at stige med 5 % i perioden, efterspørgslen efter ikke-faglærte ventes at falde med 6 % og for smede ventes efterspørgslen at falde med 5 %. For bygge- og anlægsteknikere og ingeniører med mellemlang videregående uddannelse ventes efterspørgslen at stige

9 8/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland med 16 % og for civilingeniører og andre grupper inden for bygge- og anlægsområdet med en lang videregående uddannelse ventes efterspørgslen at stige med 31 % i perioden Figur 5-2. Procentvis ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft i perioderne og ifølge fremskrivningen. Opdelt efter uddannelsesgrupper. Midtjylland. Ubalancer Spørgsmålet er nu, hvilke ubalancer på arbejdsmarkedet den skitserede udvikling i udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft må forventes at give anledning til. På kort sigt er der fortsat forventninger om en relativt høj ledighed blandt faggrupper inden for bygge- og anlægsområdet. Fra efteråret 2010 og frem til sommeren 2011 har den samlede ledighed været faldende, men fra sommeren 2011 er der tegn på en svag stigning igen. Inden for bygge- og anlægsfagene er ledigheden generelt lavere i Midtjylland end i de øvrige regioner. På længere sigt, dvs. frem til 2021 forventes der mangel på arbejdskraft blandt murere, elektrikere, VVS'ere og tømrer/snedkere fra omkring 2013 og blandt bygningsmalere fra omkring For gruppen udvalgte mekanikere, dvs. lastvogns- og entreprenørmaskin-mekanikere mv., øvrige med en erhvervsfaglig uddannelse inden for byggefagene og smedene, er der ikke tegn på, at der vil opstå rekrutteringsproblemer i perioden, idet fremskrivningen for alle grupper tyder på et overskud af arbejdskraft på mere end 5 % af arbejdsstyrken.

10 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 9/13 Figur 5-3. Overskud af arbejdskraft i % af arbejdsstyrken. Erhvervsfaglige uddannelser. Midtjylland. 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Murere Tømrere/ Snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Smede Øvrige EUD i byggefag Udvalgte mekanikere Note: EUD-uddannede chauffører er ikke vist i figuren, da overskuddet af denne gruppe antagelig er overvurderet, fordi EUD-uddannede chauffører i fremtiden formentlig vil overtage en større andel af chaufførarbejdet fra chauffører uden EUD. Blandt bygge- og anlægsuddannede med en videregående uddannelse tyder fremskrivningen især på risiko for mangel på bygge- og anlægsteknikere, gruppen 'øvrige med en lang videregående uddannelse' (arkitekter og landinspektører mv.) og civilingeniører. Figur 5-4. Overskud af arbejdskraft i % af arbejdsstyrken. Ikke-faglærte samt grupper med videregående uddannelse. Midtjylland. 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Ikke faglærte Bygge- og anlægsteknikere Ingeniører - bach. Civilingeniører Øvrige med LVU byggeri

11 10/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland For bygge- og anlægsteknikerne er der risiko for mangel i hele perioden frem til og fremskrivningen tyder direkte på underskud af bygge- og anlægsteknikere fra omkring For arkitekter og landinspektører mv. er der risiko for mangel fra omkring 2013 og på underskud fra omkring For civilingeniører er der risiko for mangel fra omkring Indgår byggeog anlægsprojekterne i fremskrivningsresultaterne? Er de bygge- og anlægsprojekter, der indgår i denne analyse, allerede medregnet i disse fremskrivningsresultater - eller skal de så at sige lægges oven i? Svaret er, at selv om de efter alt at dømme indgår i et vist omfang, så er omfanget af bygge- og anlægsaktiviteterne i Midtjylland så omfattende, at det ikke kan udelukkes, at LINE-modellen (fremskrivningsmodellen) ikke tager tilstrækkeligt højde for aktivitetsniveauet i Midtjylland. De følgende figurer viser derfor spændvidden i det fremtidige overskud/underskud af arbejdskraft inden for faggrupper med særlig risiko for mangel på arbejdskraft. Alt efter om bygge- og anlægsprojekterne opfattes som ekstraordinære eller ej i forhold til LINE-modellens fremskrivning. Den fuldt optrukne kurve viser det fremskrevne overskud/underskud af arbejdskraft i % af arbejdsstyrken, hvis de analyserede bygge- og anlægsprojekter indgår fuldt ud i fremskrivningen, Den stiplede kurve viser det fremskrevne overskud/underskud af arbejdskraft under den forudsætning, at de analyserede bygge- og anlægsprojekter er ekstraordinære og ikke indgår i fremskrivningen. Tilsammen illustrerer kurverne dermed spændvidden i den fremtidige udvikling i overskuddet/underskuddet af arbejdskraft, når der tages hensyn til effekten af de analyserede byggeog anlægsprojekter i region Midtjylland. Figur 5-5. Spændvidden i det fremskrevne overskud af murere i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Murere 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning

12 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 11/13 Hvis bygge- og anlægsprojekterne betragtes som fuldt ud ekstraordinære i forhold til fremskrivningen, viser figuren, at der allerede vil være direkte underskud af murere fra omkring 2012/2013, og at underskuddet vil svare til ca. 15 % af arbejdsstyrken omkring 2016/2017. Samtidig peger analysen på, at der kan opstå direkte underskud af murere fra omkring 2014, hvis der allerede er taget 100 % højde for de analyserede bygge- og anlægsprojekter i LINE-modellens fremskrivning. De følgende figurer illustrerer på samme måde de øvre og nedre grænser for det forventede underskud af henholdsvis elektrikere, bygge- og anlægsteknikere og civilingeniører. Figurerne illustrer samtidig behovet for arbejdskraft til bygge- og anlægsprojekterne i region Midtjylland. Det fremgår bl.a., at behovet for civilingeniører afviger fra behovet for de øvrige faggrupper ved at komme forholdsvist tidligt i perioden, idet ingeniører især efterspørges i projekternes planlægningsfase. Figur 5-6. Spændvidden i det fremskrevne overskud af elektrikere i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Elektrikere 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning

13 12/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Figur 5-7. Spændvidden i det fremskrevne overskud af bygge- og anlægsteknikere i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Bygge- og anlægsteknikere 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning Figur 5-8. Spændvidden i det fremskrevne overskud af civilingeniører i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Civilingeniører 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning

14 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 13/13 6. Metoder 2 Fremskrivning af arbejdsmarkedsbanlancen Fremskrivning af efterspørgslen efter arbejdskraft er foretaget med udgangspunkt i den regionale analysemodel LINE, der er en lokaløkonomisk model til fremskrivning og konsekvensberegning af den lokale økonomi. COWI har tilpasset LINE-modellens fremskrivning til det aktuelle aktivitetsniveau i regionen og til de relevante uddannelsesgrupper i analysen. Fremskrivningen bygger bl.a. på den tidligere regerings 2020 plan, Finansministeriets konjunkturvurdering fra maj 2011 og kommunefordelte trends i erhvervsbeskæftigelsens sammensætning på køn, alder og uddannelse i de seneste år. Fremskrivningen af udbuddet af arbejdskraft tager udgangspunkt i den demografiske udvikling og betydningen for de enkelte faggrupper, tilgangen til de relevante uddannelser og produktionen af nyuddannnede. Den bygger tillige på oplysninger om de enkelte aldersgruppers erhvervsfrekvenser inden for de enkelte uddannelser. Fremskrivningen tager udgangspunkt i de regler for efterløn og pension, som var gældende før Folketingets vedtagelse af nye efterløns- og pensionsregler i december Fremskrivningen af de uddannelsesspecifikke ubalancer er foretaget ved at sammenstille fremskrivningen af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. Beskæftigelseseffekten af bygge- og anlægsprojekter Foruden den grundlæggende fremskrivning af arbejdsmarkedsbalancen, er der gennemført en analyse af en række større offentlige bygge- og anlægsprojekter, som planlægges gennemført de kommende 10 år i Midtjylland. De analyserede projekter indgår allerede i et vist omfang i fremskrivningen af arbejdskraftefterspørgslen med LINE-modellen. Bygge- og anlægsaktiviteterne i Region Midtjylland er dog så omfattende, at det ikke kan udelukkes, at der i LINE modellens fremskrivning ikke er taget fuldt højde for effekten i regionen. I analysen af, hvad bygge- og anlægsprojekterne betyder for arbejdsmarkedsbalancen, præsenteres resultatet derfor ved at vise spændvidden i skønnet over det fremtidige overskud/underskud af arbejdskraft - alt efter om bygge- og anlægsprojekterne skal opfattes som ekstraordinære eller ej i forhold til LINE-modellens fremskrivning. Skønnet af arbejdskraftbehovet til bygge- og anlægsprojekterne er baseret på konkrete vurderinger af de udvalgte projekter, dels ud fra en vurdering af projekternes størrelse, økonomi og tidsplan og vurdering af lønsumsandele og antagelser om gennemsnitslønninger for medarbejdergrupper, dels på erfaringer fra projekter af tilsvarende størrelse og karakter. 2 En mere udførlig beskrivelse af metode og datagrundlag, herunder også en beskrivelse af forudsætningerne i LINE-modellen, fremgår af hovedrapporten. Find den på

ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK

ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN, BANEDANMARK, STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING OG UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK RAPPORT APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN,

Læs mere

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET ANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING

Læs mere

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Regional- og Turismeforskning Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Baggrundsrapport: En analyse af struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Center for Regional-

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 5 Læsevejledning...

Læs mere

ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014

ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014 ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014 Januar 2014 ANALYSERAPPORT 2014 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Januar 2014 Layout: Wanek & Myrner Oplag: 500 2014 3 ANALYSERAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende Dato: 7. oktober 2014 Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Formål Formålet med dette debatoplæg er at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund

Læs mere

Dansk Byggeri, Bornholm

Dansk Byggeri, Bornholm Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Resume og anbefalinger: Struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Titel: Bygge- og anlægsbranchen

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger

Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger Himmerland Andelsboligforening Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger Analyse Juni 2010 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

El-branchens fremtidige lærlingebehov

El-branchens fremtidige lærlingebehov El-branchens fremtidige lærlingebehov Analyse af el-installationsbranchen og elektrikerne, udviklingen fra 1998-2008 og prognoser for udviklingen frem til 2018 Udført for Tekniq og Dansk El-forbund Januar

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning Greenland Development A/S Januar 2010 Rådgivende ingeniører og planlæggere HOVEDKONTOR Postboks 769 3900 Nuuk Telefon +299 32 31 11 E-mail niras@greennet.gl Web www.niras.gl KONTOR I ALLERØD Sortemosevej

Læs mere