Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé"

Transkript

1 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012

2 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk RESUMÉ INDHOLD 1 Indledning 2 2 Rekruttering af arbejdskraft 2 3 Bygge- og anlægsaktiviteter i Midtjylland 3 4 Direkte beskæftigelseseffekter 4 5 Situationen på arbejdsmarkedet 6 6 Metode 13 ANALYSEN ER LAVET FOR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND AF COWI A/S Cimbrergaarden, Thulebakken 34, 9000 Aalborg

3 2/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland 1. Indledning I Midtjylland står man over for en række store investeringer i offentligt byggeri og infrastruktur de kommende 10 år. Der er forventninger om stor vækst i byggeaktiviteten efter en periode med nedgang i byggeaktiviteten siden 2008 og et markant fald i beskæftigelsen inden for byggefagene. Denne forventning er baggrunden for gennemførelsen af en analyse af udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen de kommende 10 år. Analysens hovedspørgsmål er således: Hvor stor ventes den direkte beskæftigelseseffekt af de planlagte bygge- og anlægsaktiviteter at blive? Hvor stor påvirkning ventes dette at få for det midtjyske arbejdsmarked? I hvilket omfang vil det øgede aktivitetsniveau betyde rekrutteringsproblemer? Resultaterne af analysen er præsenteret i en rapport. I dette resumé præsenteres rapportens hovedresultater samt en beskrivelse af, hvilke handlemuligheder der er for at forebygge og afhjælpe eventuel mangel på arbejdskraft. 2. Rekruttering af arbejdskraft hvor kan der sættes ind? Analysens resultater viser, at der vil være behov for at gøre en særlig indsats for at rekruttere tilstrækkeligt med arbejdskraft til bygge - og anlægsbranchen de kommende år. Efteruddanne ledige til jord- og betonområdet På kort sigt iværksættes der initiativer for at efteruddanne ledige inden for fagområder med høj ledighed til de områder, hvor der aktuelt er særlig stor efterspørgsel. Det gælder blandet andet til anlægsområdet, hvor der er stigende behov for arbejdskraft til jord og betonområdet. I det omfang aktivitetsniveauet i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland er højere end i naboregionerne, vil en større indpendling til Midtjylland kunne medvirke til at afhjælpe rekrutteringsproblemer på kort sigt. På længere sigt kan der dog også vise sig at være mangel på arbejdskraft i de øvrige regioner i landet. Der kan derfor vise sig behov for at anvende en bredere vifte af redskaber for at rekruttere arbejdskraft til branchen. Øge tilgangen til uddannelserne Analysen peger på, at der er behov for at øge tilgangen til en række af uddannelserne. Andelen af hver årgang, der har en erhvervsfaglig uddannelse, er noget mindre blandt de yngre end blandt de ældre inden for flere af de belyste faggrupper. Manglen på praktikpladser over en længere årrække har antagelig været afgørende i den forbindelse, og analysen tyder på, at der er et stort behov for at øge tilgangen til uddannelserne.

4 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 3/13 Reducere afgangen fra bygge- og anlægsbranchen Reducere afgangen fra arbejdsmarkedet Udenlandsk arbejdskraft Rekruttering fra brancher i nedgang Substitution på ingeniør- og teknikerområdet Denne analyse fokuserer på risikoen for ubalancer blandt de bygge- og anlægsuddannede uanset, hvilke brancher de arbejder i. En stor del af de bygge- og anlægsuddannede har imidlertid forladt bygge- og anlægsbranchen. Initiativer til at fastholde og eventuelt tilbagerekruttere bygge- og anlægsuddannet arbejdskraft vil kunne medvirke til at reducere branchens eventuelle rekrutteringsproblemer. Arbejdsmiljømæssige og andre tiltag, der kan medvirke til at fastholde den ældre del af arbejdsstyrken, kan blandt andet være relevante her. Effekterne af den reform af efterløns- og pensionsområdet, som Folketinget vedtog kort før jul, har COWI ikke indarbejdet i analysen, da den blev vedtaget kort før rapportens deadline. Reformen må antages at redu-cere og udsætte afgangen fra arbejdsmarkedet og må dermed også forventes at medvirke til at reducere rekrutteringsproblemerne. Allerede på nuværende tidspunkt rekrutteres udenlandsk arbejdskraft til bygge- og anlægsopgaver, og det kan vise sig nødvendigt at øge omfanget heraf. I det omfang der opstår mangel på arbejdskraft i regionen, vil udenlandsk arbejdskraft således kunne medvirke til at løse manglen på bestemte faggrupper. Analysen peger også på, at de analyserede bygge- og anlægsprojekter i stort omfang vil efterspørge ikke-faglært arbejdskraft til blandt andet jord- og betonarbejde. I det omfang beskæftigelsen falder i andre brancher, vil disse grupper kunne efteruddannes til at varetage disse opgaver. Der kan opstå rekrutteringsproblemer i forhold til visse grupper af ingeniører og teknikere. Erfaringen fra virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen er dog, at der er gode substitutionsmuligheder mellem de forskellige grupper med videregående uddannelser inden for byggeri og anlæg. Selvom der kan forventes mangel på arbejdskraft inden for flere tekniker- og ingeniørgrupper samt øvrige med relevante længerevarende uddannelser, betyder denne fleksibilitet, at det kan være nemmere at løse konkrete rekrutterings-problemer. 3. Bygge- og anlægsaktiviteter i Midtjylland I Midtjylland gennemføres i disse år en lang række større bygge- og anlægsprojekter inden for trafikområdet, erhvervsbyggeri, offentligt byggeri mv. og i de kommende år forventes en betydelig stigning i bygge- og anlægsaktiviteten i Midtjylland. Den stigende aktivitet skyldes især beslutningen om gennemførelse af en række store offentlige infrastrukturinvesteringer samt gennemførelse af nye hospitalsbyggerier og flere andre større offentlige byggerier. De planlagte offentlige bygge- og anlægsaktiviteter skal gennemføres efter en periode, hvor beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen er faldet markant siden 2008, hvor beskæftigelsen på landsplan var på ca personer og til 2010, hvor be-

5 4/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland skæftigelsen ifølge Dansk Byggeri var på ca personer. I 2011 skønnes beskæftigelsen at stige en smule til ca beskæftigede 1. Hvor bygge- og anlægsaktiviteterne frem til 2008 i vid udstrækning var drevet af det private boligbyggeri, forventes det, at en stor del af de fremtidige aktiviteter vil være offentligt iværksatte projekter. Store offentlige bygge- og anlægsinvesteringer på vej I denne analyse er der fokuseret på gennemførelsen af en række større offentlige bygge- og anlægsprojekter, som forventes gennemført i Midtjylland i tiåret fra 2011 til Der er tale om projekter, som alle med stor sikkerhed forventes gennemført, og hvor der for alle projekter foreligger oplysninger om tidsplan, projektets størrelse og økonomi. Følgende projekter indgår i analysen: En række større vejprojekter i Midtjylland (motorveje, omfartsveje, Marselis Boulevard, Aarhus, etape 1) Letbanen, etape 1, Aarhus Det Nye Universitetshospital, Aarhus Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Gødstrup Navitas og Urban Medispace, Aarhus Desuden er følgende projekter, som ikke er endeligt besluttet, analyseret: Aarhus Universitet, ny Arts and Business bygning VIA University College, Ceres grunden, Aarhus Marselis Boulevard, etape 2 4. Direkte beskæftigelseseffekter COWI har indsamlet oplysninger om de forskellige projekter med hensyn til projekternes tidsplan, omfang og økonomi. På baggrund af de tilgængelige oplysninger har COWI skønnet arbejdskraftbehovet for hvert projekt, opdelt på relevante uddannelsesgrupper. Skønnet er foretaget af COWIs ingeniørrådgivere med kendskab til de forskellige typer bygge- og anlægsprojekter med udgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende typer projekter og under hensyn til de enkelte projekters omfang og økonomiske størrelse. Beskæftigelseseffekter af analyserede projekter Analysen viser, at den skønnede direkte beskæftigelseseffekt af de analyserede projekter er på mellem ca og mandår fordelt over perioden Den største beskæftigelse opnås, hvis også de projekter, som ikke er endeligt besluttet, gennemføres. 1 Dansk Byggeri, Barometer, september 2011.

6 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 5/13 I den følgende tabel er skønnet over beskæftigelsen fordelt på uddannelsesgrupper og år. Tabel 4-1: Skøn over direkte beskæftigelseseffekter fordelt på uddannelsesgrupper, samtlige projekter - alternativt scenarium inklusiv projekter, som mangler endelig vedtagelse. Opdelt på mandår. Arbejdsstyrke - kategori I alt Ikke-faglærte Murere Tømrere- og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Lastvognsmekanikere Kontorassistenter Teknikere (byggeteknikere og anlægsteknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører Andre LVU I alt

7 6/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland I figuren nedenfor vises den direkte beskæftigelseseffekt af de analyserede projekter, fordelt over perioden Figur 4-1: Direkte efterspørgsel efter arbejdskraft, Alternativt scenarium - inklusiv projekter, som mangler endelig vedtagelse Direkte beskæftigelse -alternativt scenarium Eftersom en del af projekterne allerede er langt fremme i planlægningen, og enkelte allerede er under opførelse, topper beskæftigelseseffekten relativt tidligt i den analyserede periode. Det er derfor vigtigt at understrege, at figuren ikke er udtryk for, at beskæftigelsen efter 2016 forventes at falde, men at de analyserede projekter har en relativ kort tidshorisont, set i et tiårigt perspektiv. Det forventes, at der de kommende år også vil blive besluttet yderligere større offentlige bygge- og anlægsprojekter. Eksempelvis yderligere etaper af letbanen i Aarhus, yderligere nybyggeri på uddannelsesområdet, projekter på det almene boligområde, større investeringer på miljø-, klima- og energiområdet i hele regionen mv. 5. Situationen på arbejdsmarkedet Den aktuelle baggrund for at gennemføre de kommende større projekter er en situation, hvor der i nogle år har været faldende beskæftigelse og stigende ledighed. Udviklingen har ramt hele arbejdsmarkedet, men især bygge- og anlægsbranchen har været hårdt ramt - især på grund af nedgangen i det private boligbyggeri og erhvervsbyggeriet. Ændringer i arbejdsstyrken frem til 2021 Resultaterne af fremskrivningen af udbuddet af arbejdskraft frem til 2021 fremgår af den følgende figur.

8 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 7/13 Figur 5-1. Procentvis ændring i arbejdsstyrken i Midtjylland i perioderne og Opdelt efter bygge-relevante uddannelsesgrupper samt hele arbejdsstyrken.. Den samlede midtjyske arbejdsstyrke forventes at stige ca. 4 % fra og ca. 7 % fra 2011 til Arbejdsstyrken er dog faldet en del i de seneste år, og set i forhold til 2008 indebærer udviklingen frem til 2021 kun en stigning på 2 %. Blandt flere af de analyserede uddannelsesområder ventes arbejdsstyrken imidlertid at falde. Det gælder murere, tømrere/snedkere, VVS'ere, bygningsmalere og elektrikere og blandt smede og bygge- og anlægsteknikere. Arbejdsstyrken forventes at vokse blandt de professionsuddannede ingeniører, civilingeniører og øvrige med en lang videregående uddannelse inden for byggeriet, dvs. arkitekter og landinspektører. Den forventes desuden at vokse blandt erhvervsuddannede chauffører og gruppen 'øvrige EUD i byggefag' samt lastvognsmekanikere mv. Ændringer i efterspørgslen efter arbejdskraft Blandt ikke-faglærte ventes arbejdsstyrken at være nogenlunde konstant frem til midten af fremskrivningsperioden. Herefter forventes den at falde. Resultaterne bygger på en række forudsætninger og kendte tendenser i tilgangen til og fuldførelsen af de enkelte uddannelser og på de enkelte fag- og aldersgruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Den reform af efterløns- og pensionsområdet, som Folketinget vedtog kort før jul 2011 og kort før rapportens deadline, har det dog ikke været muligt at indarbejde i frem-skrivningen inden for undersøgelsens rammer. COWI har fremskrevet efterspørgslen efter arbejdskraft for perioden frem til 2021 ved hjælp af LINE-modellen. Ifølge fremskrivningen vil den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft stige med 6 % for Midtjylland frem til Efterspørgslen efter erhvervsfagligt uddannede inden for bygge- og anlægsområdet ventes at stige med 5 % i perioden, efterspørgslen efter ikke-faglærte ventes at falde med 6 % og for smede ventes efterspørgslen at falde med 5 %. For bygge- og anlægsteknikere og ingeniører med mellemlang videregående uddannelse ventes efterspørgslen at stige

9 8/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland med 16 % og for civilingeniører og andre grupper inden for bygge- og anlægsområdet med en lang videregående uddannelse ventes efterspørgslen at stige med 31 % i perioden Figur 5-2. Procentvis ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft i perioderne og ifølge fremskrivningen. Opdelt efter uddannelsesgrupper. Midtjylland. Ubalancer Spørgsmålet er nu, hvilke ubalancer på arbejdsmarkedet den skitserede udvikling i udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft må forventes at give anledning til. På kort sigt er der fortsat forventninger om en relativt høj ledighed blandt faggrupper inden for bygge- og anlægsområdet. Fra efteråret 2010 og frem til sommeren 2011 har den samlede ledighed været faldende, men fra sommeren 2011 er der tegn på en svag stigning igen. Inden for bygge- og anlægsfagene er ledigheden generelt lavere i Midtjylland end i de øvrige regioner. På længere sigt, dvs. frem til 2021 forventes der mangel på arbejdskraft blandt murere, elektrikere, VVS'ere og tømrer/snedkere fra omkring 2013 og blandt bygningsmalere fra omkring For gruppen udvalgte mekanikere, dvs. lastvogns- og entreprenørmaskin-mekanikere mv., øvrige med en erhvervsfaglig uddannelse inden for byggefagene og smedene, er der ikke tegn på, at der vil opstå rekrutteringsproblemer i perioden, idet fremskrivningen for alle grupper tyder på et overskud af arbejdskraft på mere end 5 % af arbejdsstyrken.

10 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 9/13 Figur 5-3. Overskud af arbejdskraft i % af arbejdsstyrken. Erhvervsfaglige uddannelser. Midtjylland. 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Murere Tømrere/ Snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Smede Øvrige EUD i byggefag Udvalgte mekanikere Note: EUD-uddannede chauffører er ikke vist i figuren, da overskuddet af denne gruppe antagelig er overvurderet, fordi EUD-uddannede chauffører i fremtiden formentlig vil overtage en større andel af chaufførarbejdet fra chauffører uden EUD. Blandt bygge- og anlægsuddannede med en videregående uddannelse tyder fremskrivningen især på risiko for mangel på bygge- og anlægsteknikere, gruppen 'øvrige med en lang videregående uddannelse' (arkitekter og landinspektører mv.) og civilingeniører. Figur 5-4. Overskud af arbejdskraft i % af arbejdsstyrken. Ikke-faglærte samt grupper med videregående uddannelse. Midtjylland. 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Ikke faglærte Bygge- og anlægsteknikere Ingeniører - bach. Civilingeniører Øvrige med LVU byggeri

11 10/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland For bygge- og anlægsteknikerne er der risiko for mangel i hele perioden frem til og fremskrivningen tyder direkte på underskud af bygge- og anlægsteknikere fra omkring For arkitekter og landinspektører mv. er der risiko for mangel fra omkring 2013 og på underskud fra omkring For civilingeniører er der risiko for mangel fra omkring Indgår byggeog anlægsprojekterne i fremskrivningsresultaterne? Er de bygge- og anlægsprojekter, der indgår i denne analyse, allerede medregnet i disse fremskrivningsresultater - eller skal de så at sige lægges oven i? Svaret er, at selv om de efter alt at dømme indgår i et vist omfang, så er omfanget af bygge- og anlægsaktiviteterne i Midtjylland så omfattende, at det ikke kan udelukkes, at LINE-modellen (fremskrivningsmodellen) ikke tager tilstrækkeligt højde for aktivitetsniveauet i Midtjylland. De følgende figurer viser derfor spændvidden i det fremtidige overskud/underskud af arbejdskraft inden for faggrupper med særlig risiko for mangel på arbejdskraft. Alt efter om bygge- og anlægsprojekterne opfattes som ekstraordinære eller ej i forhold til LINE-modellens fremskrivning. Den fuldt optrukne kurve viser det fremskrevne overskud/underskud af arbejdskraft i % af arbejdsstyrken, hvis de analyserede bygge- og anlægsprojekter indgår fuldt ud i fremskrivningen, Den stiplede kurve viser det fremskrevne overskud/underskud af arbejdskraft under den forudsætning, at de analyserede bygge- og anlægsprojekter er ekstraordinære og ikke indgår i fremskrivningen. Tilsammen illustrerer kurverne dermed spændvidden i den fremtidige udvikling i overskuddet/underskuddet af arbejdskraft, når der tages hensyn til effekten af de analyserede byggeog anlægsprojekter i region Midtjylland. Figur 5-5. Spændvidden i det fremskrevne overskud af murere i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Murere 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning

12 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 11/13 Hvis bygge- og anlægsprojekterne betragtes som fuldt ud ekstraordinære i forhold til fremskrivningen, viser figuren, at der allerede vil være direkte underskud af murere fra omkring 2012/2013, og at underskuddet vil svare til ca. 15 % af arbejdsstyrken omkring 2016/2017. Samtidig peger analysen på, at der kan opstå direkte underskud af murere fra omkring 2014, hvis der allerede er taget 100 % højde for de analyserede bygge- og anlægsprojekter i LINE-modellens fremskrivning. De følgende figurer illustrerer på samme måde de øvre og nedre grænser for det forventede underskud af henholdsvis elektrikere, bygge- og anlægsteknikere og civilingeniører. Figurerne illustrer samtidig behovet for arbejdskraft til bygge- og anlægsprojekterne i region Midtjylland. Det fremgår bl.a., at behovet for civilingeniører afviger fra behovet for de øvrige faggrupper ved at komme forholdsvist tidligt i perioden, idet ingeniører især efterspørges i projekternes planlægningsfase. Figur 5-6. Spændvidden i det fremskrevne overskud af elektrikere i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Elektrikere 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning

13 12/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Figur 5-7. Spændvidden i det fremskrevne overskud af bygge- og anlægsteknikere i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Bygge- og anlægsteknikere 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning Figur 5-8. Spændvidden i det fremskrevne overskud af civilingeniører i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Civilingeniører 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning

14 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 13/13 6. Metoder 2 Fremskrivning af arbejdsmarkedsbanlancen Fremskrivning af efterspørgslen efter arbejdskraft er foretaget med udgangspunkt i den regionale analysemodel LINE, der er en lokaløkonomisk model til fremskrivning og konsekvensberegning af den lokale økonomi. COWI har tilpasset LINE-modellens fremskrivning til det aktuelle aktivitetsniveau i regionen og til de relevante uddannelsesgrupper i analysen. Fremskrivningen bygger bl.a. på den tidligere regerings 2020 plan, Finansministeriets konjunkturvurdering fra maj 2011 og kommunefordelte trends i erhvervsbeskæftigelsens sammensætning på køn, alder og uddannelse i de seneste år. Fremskrivningen af udbuddet af arbejdskraft tager udgangspunkt i den demografiske udvikling og betydningen for de enkelte faggrupper, tilgangen til de relevante uddannelser og produktionen af nyuddannnede. Den bygger tillige på oplysninger om de enkelte aldersgruppers erhvervsfrekvenser inden for de enkelte uddannelser. Fremskrivningen tager udgangspunkt i de regler for efterløn og pension, som var gældende før Folketingets vedtagelse af nye efterløns- og pensionsregler i december Fremskrivningen af de uddannelsesspecifikke ubalancer er foretaget ved at sammenstille fremskrivningen af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. Beskæftigelseseffekten af bygge- og anlægsprojekter Foruden den grundlæggende fremskrivning af arbejdsmarkedsbalancen, er der gennemført en analyse af en række større offentlige bygge- og anlægsprojekter, som planlægges gennemført de kommende 10 år i Midtjylland. De analyserede projekter indgår allerede i et vist omfang i fremskrivningen af arbejdskraftefterspørgslen med LINE-modellen. Bygge- og anlægsaktiviteterne i Region Midtjylland er dog så omfattende, at det ikke kan udelukkes, at der i LINE modellens fremskrivning ikke er taget fuldt højde for effekten i regionen. I analysen af, hvad bygge- og anlægsprojekterne betyder for arbejdsmarkedsbalancen, præsenteres resultatet derfor ved at vise spændvidden i skønnet over det fremtidige overskud/underskud af arbejdskraft - alt efter om bygge- og anlægsprojekterne skal opfattes som ekstraordinære eller ej i forhold til LINE-modellens fremskrivning. Skønnet af arbejdskraftbehovet til bygge- og anlægsprojekterne er baseret på konkrete vurderinger af de udvalgte projekter, dels ud fra en vurdering af projekternes størrelse, økonomi og tidsplan og vurdering af lønsumsandele og antagelser om gennemsnitslønninger for medarbejdergrupper, dels på erfaringer fra projekter af tilsvarende størrelse og karakter. 2 En mere udførlig beskrivelse af metode og datagrundlag, herunder også en beskrivelse af forudsætningerne i LINE-modellen, fremgår af hovedrapporten. Find den på

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og

Læs mere

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland.

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nordjylland får mangel på faglært arbejdskraft side 2 Alt for lille tilgang til erhvervsuddannelserne side 3 Bedre oplysning om muligheder som faglært

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 2014 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Regional- og Turismeforskning Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Baggrundsrapport: En analyse af struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Center for Regional-

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK

ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN, BANEDANMARK, STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING OG UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK RAPPORT APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN,

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Temadrøftelse KKR den 12. september 2014 Claus Damgaard Struer Kommune Fmd. for KD-nets uddannelsesstyregruppe Styregruppe bag rapporten Udviklingsdirektør

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 REGION MIDTJYLLAND, BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OG KKR MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET ANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING

Læs mere

VÆKST I KØBENHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 2 Prioritering. 2.1 En udfordret vækstdriver. 1 Indledning 1

VÆKST I KØBENHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 2 Prioritering. 2.1 En udfordret vækstdriver. 1 Indledning 1 DECISION SEMINAR VÆKST I KØBENHAVN ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Prioritering 1 2.1 En

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på:

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på: Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra januar 2011 (BASISversion_feb2011) I dette

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Er der ingeniørmangel i vejsektoren?

Er der ingeniørmangel i vejsektoren? Er der ingeniørmangel i vejsektoren? Seniorprojektleder Poul Sørensen, 3. december 2014 1 Agenda Mangel på ingeniører til vejsektoren? Aktuel status Ingeniørbehovet? Hvordan ser balancen ud Rekruttering

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede

5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede 5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede 5.1 Sammenfatning 191 5.2 Tab af erhvervsuddannet arbejdskraft 192 5.3 Arbejdsstyrken 29-24 21 5.4 Flere erhvervsuddannede men hvordan? 24 5.5 Langt til 95 pct.-målet

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Dansk Byggeri, Bornholm

Dansk Byggeri, Bornholm Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Resume og anbefalinger: Struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Titel: Bygge- og anlægsbranchen

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Prognose for ingeniørmangel

Prognose for ingeniørmangel juni 2009 Prognose for ingeniørmangel Trods en aktuel økonomisk konkjunkturnedgang og forventninger om stigende ledighed viser en ny prognose, at der fortsat er udsigt til markant mangel på ingeniører

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 5 Læsevejledning...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Alle uddannelser tilfører samfundet øget vækst og velstand i form af øget produktivitet. Målt på livsværditilvæksten har alle uddannelser positive afkast,

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende Dato: 7. oktober 2014 Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Formål Formålet med dette debatoplæg er at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt

Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt SYDDANMARK Sygehusbyggerier Vi sætter håndværkerne i sving Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt Se alle de store sygehusbyggerier i regionen 1 intro Tekst: Thomas Laursen / Foto: Hyldager

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere