Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé"

Transkript

1 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012

2 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk RESUMÉ INDHOLD 1 Indledning 2 2 Rekruttering af arbejdskraft 2 3 Bygge- og anlægsaktiviteter i Midtjylland 3 4 Direkte beskæftigelseseffekter 4 5 Situationen på arbejdsmarkedet 6 6 Metode 13 ANALYSEN ER LAVET FOR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND AF COWI A/S Cimbrergaarden, Thulebakken 34, 9000 Aalborg

3 2/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland 1. Indledning I Midtjylland står man over for en række store investeringer i offentligt byggeri og infrastruktur de kommende 10 år. Der er forventninger om stor vækst i byggeaktiviteten efter en periode med nedgang i byggeaktiviteten siden 2008 og et markant fald i beskæftigelsen inden for byggefagene. Denne forventning er baggrunden for gennemførelsen af en analyse af udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen de kommende 10 år. Analysens hovedspørgsmål er således: Hvor stor ventes den direkte beskæftigelseseffekt af de planlagte bygge- og anlægsaktiviteter at blive? Hvor stor påvirkning ventes dette at få for det midtjyske arbejdsmarked? I hvilket omfang vil det øgede aktivitetsniveau betyde rekrutteringsproblemer? Resultaterne af analysen er præsenteret i en rapport. I dette resumé præsenteres rapportens hovedresultater samt en beskrivelse af, hvilke handlemuligheder der er for at forebygge og afhjælpe eventuel mangel på arbejdskraft. 2. Rekruttering af arbejdskraft hvor kan der sættes ind? Analysens resultater viser, at der vil være behov for at gøre en særlig indsats for at rekruttere tilstrækkeligt med arbejdskraft til bygge - og anlægsbranchen de kommende år. Efteruddanne ledige til jord- og betonområdet På kort sigt iværksættes der initiativer for at efteruddanne ledige inden for fagområder med høj ledighed til de områder, hvor der aktuelt er særlig stor efterspørgsel. Det gælder blandet andet til anlægsområdet, hvor der er stigende behov for arbejdskraft til jord og betonområdet. I det omfang aktivitetsniveauet i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland er højere end i naboregionerne, vil en større indpendling til Midtjylland kunne medvirke til at afhjælpe rekrutteringsproblemer på kort sigt. På længere sigt kan der dog også vise sig at være mangel på arbejdskraft i de øvrige regioner i landet. Der kan derfor vise sig behov for at anvende en bredere vifte af redskaber for at rekruttere arbejdskraft til branchen. Øge tilgangen til uddannelserne Analysen peger på, at der er behov for at øge tilgangen til en række af uddannelserne. Andelen af hver årgang, der har en erhvervsfaglig uddannelse, er noget mindre blandt de yngre end blandt de ældre inden for flere af de belyste faggrupper. Manglen på praktikpladser over en længere årrække har antagelig været afgørende i den forbindelse, og analysen tyder på, at der er et stort behov for at øge tilgangen til uddannelserne.

4 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 3/13 Reducere afgangen fra bygge- og anlægsbranchen Reducere afgangen fra arbejdsmarkedet Udenlandsk arbejdskraft Rekruttering fra brancher i nedgang Substitution på ingeniør- og teknikerområdet Denne analyse fokuserer på risikoen for ubalancer blandt de bygge- og anlægsuddannede uanset, hvilke brancher de arbejder i. En stor del af de bygge- og anlægsuddannede har imidlertid forladt bygge- og anlægsbranchen. Initiativer til at fastholde og eventuelt tilbagerekruttere bygge- og anlægsuddannet arbejdskraft vil kunne medvirke til at reducere branchens eventuelle rekrutteringsproblemer. Arbejdsmiljømæssige og andre tiltag, der kan medvirke til at fastholde den ældre del af arbejdsstyrken, kan blandt andet være relevante her. Effekterne af den reform af efterløns- og pensionsområdet, som Folketinget vedtog kort før jul, har COWI ikke indarbejdet i analysen, da den blev vedtaget kort før rapportens deadline. Reformen må antages at redu-cere og udsætte afgangen fra arbejdsmarkedet og må dermed også forventes at medvirke til at reducere rekrutteringsproblemerne. Allerede på nuværende tidspunkt rekrutteres udenlandsk arbejdskraft til bygge- og anlægsopgaver, og det kan vise sig nødvendigt at øge omfanget heraf. I det omfang der opstår mangel på arbejdskraft i regionen, vil udenlandsk arbejdskraft således kunne medvirke til at løse manglen på bestemte faggrupper. Analysen peger også på, at de analyserede bygge- og anlægsprojekter i stort omfang vil efterspørge ikke-faglært arbejdskraft til blandt andet jord- og betonarbejde. I det omfang beskæftigelsen falder i andre brancher, vil disse grupper kunne efteruddannes til at varetage disse opgaver. Der kan opstå rekrutteringsproblemer i forhold til visse grupper af ingeniører og teknikere. Erfaringen fra virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen er dog, at der er gode substitutionsmuligheder mellem de forskellige grupper med videregående uddannelser inden for byggeri og anlæg. Selvom der kan forventes mangel på arbejdskraft inden for flere tekniker- og ingeniørgrupper samt øvrige med relevante længerevarende uddannelser, betyder denne fleksibilitet, at det kan være nemmere at løse konkrete rekrutterings-problemer. 3. Bygge- og anlægsaktiviteter i Midtjylland I Midtjylland gennemføres i disse år en lang række større bygge- og anlægsprojekter inden for trafikområdet, erhvervsbyggeri, offentligt byggeri mv. og i de kommende år forventes en betydelig stigning i bygge- og anlægsaktiviteten i Midtjylland. Den stigende aktivitet skyldes især beslutningen om gennemførelse af en række store offentlige infrastrukturinvesteringer samt gennemførelse af nye hospitalsbyggerier og flere andre større offentlige byggerier. De planlagte offentlige bygge- og anlægsaktiviteter skal gennemføres efter en periode, hvor beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen er faldet markant siden 2008, hvor beskæftigelsen på landsplan var på ca personer og til 2010, hvor be-

5 4/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland skæftigelsen ifølge Dansk Byggeri var på ca personer. I 2011 skønnes beskæftigelsen at stige en smule til ca beskæftigede 1. Hvor bygge- og anlægsaktiviteterne frem til 2008 i vid udstrækning var drevet af det private boligbyggeri, forventes det, at en stor del af de fremtidige aktiviteter vil være offentligt iværksatte projekter. Store offentlige bygge- og anlægsinvesteringer på vej I denne analyse er der fokuseret på gennemførelsen af en række større offentlige bygge- og anlægsprojekter, som forventes gennemført i Midtjylland i tiåret fra 2011 til Der er tale om projekter, som alle med stor sikkerhed forventes gennemført, og hvor der for alle projekter foreligger oplysninger om tidsplan, projektets størrelse og økonomi. Følgende projekter indgår i analysen: En række større vejprojekter i Midtjylland (motorveje, omfartsveje, Marselis Boulevard, Aarhus, etape 1) Letbanen, etape 1, Aarhus Det Nye Universitetshospital, Aarhus Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Gødstrup Navitas og Urban Medispace, Aarhus Desuden er følgende projekter, som ikke er endeligt besluttet, analyseret: Aarhus Universitet, ny Arts and Business bygning VIA University College, Ceres grunden, Aarhus Marselis Boulevard, etape 2 4. Direkte beskæftigelseseffekter COWI har indsamlet oplysninger om de forskellige projekter med hensyn til projekternes tidsplan, omfang og økonomi. På baggrund af de tilgængelige oplysninger har COWI skønnet arbejdskraftbehovet for hvert projekt, opdelt på relevante uddannelsesgrupper. Skønnet er foretaget af COWIs ingeniørrådgivere med kendskab til de forskellige typer bygge- og anlægsprojekter med udgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende typer projekter og under hensyn til de enkelte projekters omfang og økonomiske størrelse. Beskæftigelseseffekter af analyserede projekter Analysen viser, at den skønnede direkte beskæftigelseseffekt af de analyserede projekter er på mellem ca og mandår fordelt over perioden Den største beskæftigelse opnås, hvis også de projekter, som ikke er endeligt besluttet, gennemføres. 1 Dansk Byggeri, Barometer, september 2011.

6 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 5/13 I den følgende tabel er skønnet over beskæftigelsen fordelt på uddannelsesgrupper og år. Tabel 4-1: Skøn over direkte beskæftigelseseffekter fordelt på uddannelsesgrupper, samtlige projekter - alternativt scenarium inklusiv projekter, som mangler endelig vedtagelse. Opdelt på mandår. Arbejdsstyrke - kategori I alt Ikke-faglærte Murere Tømrere- og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Lastvognsmekanikere Kontorassistenter Teknikere (byggeteknikere og anlægsteknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører Andre LVU I alt

7 6/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland I figuren nedenfor vises den direkte beskæftigelseseffekt af de analyserede projekter, fordelt over perioden Figur 4-1: Direkte efterspørgsel efter arbejdskraft, Alternativt scenarium - inklusiv projekter, som mangler endelig vedtagelse Direkte beskæftigelse -alternativt scenarium Eftersom en del af projekterne allerede er langt fremme i planlægningen, og enkelte allerede er under opførelse, topper beskæftigelseseffekten relativt tidligt i den analyserede periode. Det er derfor vigtigt at understrege, at figuren ikke er udtryk for, at beskæftigelsen efter 2016 forventes at falde, men at de analyserede projekter har en relativ kort tidshorisont, set i et tiårigt perspektiv. Det forventes, at der de kommende år også vil blive besluttet yderligere større offentlige bygge- og anlægsprojekter. Eksempelvis yderligere etaper af letbanen i Aarhus, yderligere nybyggeri på uddannelsesområdet, projekter på det almene boligområde, større investeringer på miljø-, klima- og energiområdet i hele regionen mv. 5. Situationen på arbejdsmarkedet Den aktuelle baggrund for at gennemføre de kommende større projekter er en situation, hvor der i nogle år har været faldende beskæftigelse og stigende ledighed. Udviklingen har ramt hele arbejdsmarkedet, men især bygge- og anlægsbranchen har været hårdt ramt - især på grund af nedgangen i det private boligbyggeri og erhvervsbyggeriet. Ændringer i arbejdsstyrken frem til 2021 Resultaterne af fremskrivningen af udbuddet af arbejdskraft frem til 2021 fremgår af den følgende figur.

8 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 7/13 Figur 5-1. Procentvis ændring i arbejdsstyrken i Midtjylland i perioderne og Opdelt efter bygge-relevante uddannelsesgrupper samt hele arbejdsstyrken.. Den samlede midtjyske arbejdsstyrke forventes at stige ca. 4 % fra og ca. 7 % fra 2011 til Arbejdsstyrken er dog faldet en del i de seneste år, og set i forhold til 2008 indebærer udviklingen frem til 2021 kun en stigning på 2 %. Blandt flere af de analyserede uddannelsesområder ventes arbejdsstyrken imidlertid at falde. Det gælder murere, tømrere/snedkere, VVS'ere, bygningsmalere og elektrikere og blandt smede og bygge- og anlægsteknikere. Arbejdsstyrken forventes at vokse blandt de professionsuddannede ingeniører, civilingeniører og øvrige med en lang videregående uddannelse inden for byggeriet, dvs. arkitekter og landinspektører. Den forventes desuden at vokse blandt erhvervsuddannede chauffører og gruppen 'øvrige EUD i byggefag' samt lastvognsmekanikere mv. Ændringer i efterspørgslen efter arbejdskraft Blandt ikke-faglærte ventes arbejdsstyrken at være nogenlunde konstant frem til midten af fremskrivningsperioden. Herefter forventes den at falde. Resultaterne bygger på en række forudsætninger og kendte tendenser i tilgangen til og fuldførelsen af de enkelte uddannelser og på de enkelte fag- og aldersgruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Den reform af efterløns- og pensionsområdet, som Folketinget vedtog kort før jul 2011 og kort før rapportens deadline, har det dog ikke været muligt at indarbejde i frem-skrivningen inden for undersøgelsens rammer. COWI har fremskrevet efterspørgslen efter arbejdskraft for perioden frem til 2021 ved hjælp af LINE-modellen. Ifølge fremskrivningen vil den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft stige med 6 % for Midtjylland frem til Efterspørgslen efter erhvervsfagligt uddannede inden for bygge- og anlægsområdet ventes at stige med 5 % i perioden, efterspørgslen efter ikke-faglærte ventes at falde med 6 % og for smede ventes efterspørgslen at falde med 5 %. For bygge- og anlægsteknikere og ingeniører med mellemlang videregående uddannelse ventes efterspørgslen at stige

9 8/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland med 16 % og for civilingeniører og andre grupper inden for bygge- og anlægsområdet med en lang videregående uddannelse ventes efterspørgslen at stige med 31 % i perioden Figur 5-2. Procentvis ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft i perioderne og ifølge fremskrivningen. Opdelt efter uddannelsesgrupper. Midtjylland. Ubalancer Spørgsmålet er nu, hvilke ubalancer på arbejdsmarkedet den skitserede udvikling i udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft må forventes at give anledning til. På kort sigt er der fortsat forventninger om en relativt høj ledighed blandt faggrupper inden for bygge- og anlægsområdet. Fra efteråret 2010 og frem til sommeren 2011 har den samlede ledighed været faldende, men fra sommeren 2011 er der tegn på en svag stigning igen. Inden for bygge- og anlægsfagene er ledigheden generelt lavere i Midtjylland end i de øvrige regioner. På længere sigt, dvs. frem til 2021 forventes der mangel på arbejdskraft blandt murere, elektrikere, VVS'ere og tømrer/snedkere fra omkring 2013 og blandt bygningsmalere fra omkring For gruppen udvalgte mekanikere, dvs. lastvogns- og entreprenørmaskin-mekanikere mv., øvrige med en erhvervsfaglig uddannelse inden for byggefagene og smedene, er der ikke tegn på, at der vil opstå rekrutteringsproblemer i perioden, idet fremskrivningen for alle grupper tyder på et overskud af arbejdskraft på mere end 5 % af arbejdsstyrken.

10 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 9/13 Figur 5-3. Overskud af arbejdskraft i % af arbejdsstyrken. Erhvervsfaglige uddannelser. Midtjylland. 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Murere Tømrere/ Snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Smede Øvrige EUD i byggefag Udvalgte mekanikere Note: EUD-uddannede chauffører er ikke vist i figuren, da overskuddet af denne gruppe antagelig er overvurderet, fordi EUD-uddannede chauffører i fremtiden formentlig vil overtage en større andel af chaufførarbejdet fra chauffører uden EUD. Blandt bygge- og anlægsuddannede med en videregående uddannelse tyder fremskrivningen især på risiko for mangel på bygge- og anlægsteknikere, gruppen 'øvrige med en lang videregående uddannelse' (arkitekter og landinspektører mv.) og civilingeniører. Figur 5-4. Overskud af arbejdskraft i % af arbejdsstyrken. Ikke-faglærte samt grupper med videregående uddannelse. Midtjylland. 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Ikke faglærte Bygge- og anlægsteknikere Ingeniører - bach. Civilingeniører Øvrige med LVU byggeri

11 10/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland For bygge- og anlægsteknikerne er der risiko for mangel i hele perioden frem til og fremskrivningen tyder direkte på underskud af bygge- og anlægsteknikere fra omkring For arkitekter og landinspektører mv. er der risiko for mangel fra omkring 2013 og på underskud fra omkring For civilingeniører er der risiko for mangel fra omkring Indgår byggeog anlægsprojekterne i fremskrivningsresultaterne? Er de bygge- og anlægsprojekter, der indgår i denne analyse, allerede medregnet i disse fremskrivningsresultater - eller skal de så at sige lægges oven i? Svaret er, at selv om de efter alt at dømme indgår i et vist omfang, så er omfanget af bygge- og anlægsaktiviteterne i Midtjylland så omfattende, at det ikke kan udelukkes, at LINE-modellen (fremskrivningsmodellen) ikke tager tilstrækkeligt højde for aktivitetsniveauet i Midtjylland. De følgende figurer viser derfor spændvidden i det fremtidige overskud/underskud af arbejdskraft inden for faggrupper med særlig risiko for mangel på arbejdskraft. Alt efter om bygge- og anlægsprojekterne opfattes som ekstraordinære eller ej i forhold til LINE-modellens fremskrivning. Den fuldt optrukne kurve viser det fremskrevne overskud/underskud af arbejdskraft i % af arbejdsstyrken, hvis de analyserede bygge- og anlægsprojekter indgår fuldt ud i fremskrivningen, Den stiplede kurve viser det fremskrevne overskud/underskud af arbejdskraft under den forudsætning, at de analyserede bygge- og anlægsprojekter er ekstraordinære og ikke indgår i fremskrivningen. Tilsammen illustrerer kurverne dermed spændvidden i den fremtidige udvikling i overskuddet/underskuddet af arbejdskraft, når der tages hensyn til effekten af de analyserede byggeog anlægsprojekter i region Midtjylland. Figur 5-5. Spændvidden i det fremskrevne overskud af murere i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Murere 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning

12 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 11/13 Hvis bygge- og anlægsprojekterne betragtes som fuldt ud ekstraordinære i forhold til fremskrivningen, viser figuren, at der allerede vil være direkte underskud af murere fra omkring 2012/2013, og at underskuddet vil svare til ca. 15 % af arbejdsstyrken omkring 2016/2017. Samtidig peger analysen på, at der kan opstå direkte underskud af murere fra omkring 2014, hvis der allerede er taget 100 % højde for de analyserede bygge- og anlægsprojekter i LINE-modellens fremskrivning. De følgende figurer illustrerer på samme måde de øvre og nedre grænser for det forventede underskud af henholdsvis elektrikere, bygge- og anlægsteknikere og civilingeniører. Figurerne illustrer samtidig behovet for arbejdskraft til bygge- og anlægsprojekterne i region Midtjylland. Det fremgår bl.a., at behovet for civilingeniører afviger fra behovet for de øvrige faggrupper ved at komme forholdsvist tidligt i perioden, idet ingeniører især efterspørges i projekternes planlægningsfase. Figur 5-6. Spændvidden i det fremskrevne overskud af elektrikere i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Elektrikere 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning

13 12/13 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Figur 5-7. Spændvidden i det fremskrevne overskud af bygge- og anlægsteknikere i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Bygge- og anlægsteknikere 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning Figur 5-8. Spændvidden i det fremskrevne overskud af civilingeniører i % af arbejdsstyrken - under hensyn til de analyserede bygge- og anlægsprojekter. Midtjylland. 20,0% Civilingeniører 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Hvis bygge- og anlægsprojekterne er 'ekstraordinære' Hvis bygge- og anlægsprojekterne indgår 100 % i LINE-modellens fremskrivning

14 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND 13/13 6. Metoder 2 Fremskrivning af arbejdsmarkedsbanlancen Fremskrivning af efterspørgslen efter arbejdskraft er foretaget med udgangspunkt i den regionale analysemodel LINE, der er en lokaløkonomisk model til fremskrivning og konsekvensberegning af den lokale økonomi. COWI har tilpasset LINE-modellens fremskrivning til det aktuelle aktivitetsniveau i regionen og til de relevante uddannelsesgrupper i analysen. Fremskrivningen bygger bl.a. på den tidligere regerings 2020 plan, Finansministeriets konjunkturvurdering fra maj 2011 og kommunefordelte trends i erhvervsbeskæftigelsens sammensætning på køn, alder og uddannelse i de seneste år. Fremskrivningen af udbuddet af arbejdskraft tager udgangspunkt i den demografiske udvikling og betydningen for de enkelte faggrupper, tilgangen til de relevante uddannelser og produktionen af nyuddannnede. Den bygger tillige på oplysninger om de enkelte aldersgruppers erhvervsfrekvenser inden for de enkelte uddannelser. Fremskrivningen tager udgangspunkt i de regler for efterløn og pension, som var gældende før Folketingets vedtagelse af nye efterløns- og pensionsregler i december Fremskrivningen af de uddannelsesspecifikke ubalancer er foretaget ved at sammenstille fremskrivningen af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. Beskæftigelseseffekten af bygge- og anlægsprojekter Foruden den grundlæggende fremskrivning af arbejdsmarkedsbalancen, er der gennemført en analyse af en række større offentlige bygge- og anlægsprojekter, som planlægges gennemført de kommende 10 år i Midtjylland. De analyserede projekter indgår allerede i et vist omfang i fremskrivningen af arbejdskraftefterspørgslen med LINE-modellen. Bygge- og anlægsaktiviteterne i Region Midtjylland er dog så omfattende, at det ikke kan udelukkes, at der i LINE modellens fremskrivning ikke er taget fuldt højde for effekten i regionen. I analysen af, hvad bygge- og anlægsprojekterne betyder for arbejdsmarkedsbalancen, præsenteres resultatet derfor ved at vise spændvidden i skønnet over det fremtidige overskud/underskud af arbejdskraft - alt efter om bygge- og anlægsprojekterne skal opfattes som ekstraordinære eller ej i forhold til LINE-modellens fremskrivning. Skønnet af arbejdskraftbehovet til bygge- og anlægsprojekterne er baseret på konkrete vurderinger af de udvalgte projekter, dels ud fra en vurdering af projekternes størrelse, økonomi og tidsplan og vurdering af lønsumsandele og antagelser om gennemsnitslønninger for medarbejdergrupper, dels på erfaringer fra projekter af tilsvarende størrelse og karakter. 2 En mere udførlig beskrivelse af metode og datagrundlag, herunder også en beskrivelse af forudsætningerne i LINE-modellen, fremgår af hovedrapporten. Find den på

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Det Regionale Beskæftigelsesråd 11. december 2012 1 12-12-2012 Overblik Bygge- og anlægsprojekterne

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND

BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND FEBRUAR 2013 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND RAPPORT BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND 5 INDHOLD 1 Indledning 7 1.1 Baggrund

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK December 2012 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK 5 INDHOLD 1 Indledning 8 1.1 Baggrund og formål

Læs mere

DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND

DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND NOVEMBER 2015 REGION SJÆLLAND DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND

ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND OKTOBER 2015 REGION SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

BESKÆFTI GELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND

BESKÆFTI GELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Almdel Bilag 261 Offentligt FEBRUAR 2013 BESKÆFTI GELSESREGI ON NORDJYLLAND BESKÆFTI GELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND RAPPORT - &5!5&3&' 7 4 ''8&5'9:;

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland.

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nordjylland får mangel på faglært arbejdskraft side 2 Alt for lille tilgang til erhvervsuddannelserne side 3 Bedre oplysning om muligheder som faglært

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Virksomhedskonference

Virksomhedskonference Virksomhedskonference Beskæftigelsesmuligheder og uddannelseskrav i offshore sektoren olie/gas og vind, d. 18. juni 2013 Økonomisk Redegørelse siger forsigtig optimisme for dansk økonomi Det kan siges

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse

Arbejdsmarkedsanalyse December 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Østjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I ØSTJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL,

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Regional- og Turismeforskning Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Baggrundsrapport: En analyse af struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Center for Regional-

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 2014 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer 27. januar 2011 Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer Metoder Kort om modellen Resultater arbejdskraftbalancer 28-01-2011 Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Metoder: Arbejdskraftbalancer på

Læs mere

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Workshop 1. april 2014 Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet 1. april 2014 1 Beskæftigelsesregion Nordjylland Agenda Udfordringen hvilken indsats

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Vestjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Vestjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Vestjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn December 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd Arbejdsmarked Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK

ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN, BANEDANMARK, STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING OG UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK RAPPORT APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN,

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011 Mangel på kvalificeret arbejdskraft og målsætninger for uddannelse Fremskrivninger til 22 viser, at der bliver stor mangel på personer med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. En realisering af

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Sjælland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Bornholm

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Bornholm 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Bornholm 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING PÅ BORNHOLM...4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD OG

Læs mere

Reformer af arbejdsmarkedet & arbejdsstyrkens uddannelsesniveau

Reformer af arbejdsmarkedet & arbejdsstyrkens uddannelsesniveau Reformer af arbejdsmarkedet & arbejdsstyrkens uddannelsesniveau Tilbagetrækningsaftalen løser ikke ubalancerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked står frem mod 22 overfor den store udfordring,

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Temadrøftelse KKR den 12. september 2014 Claus Damgaard Struer Kommune Fmd. for KD-nets uddannelsesstyregruppe Styregruppe bag rapporten Udviklingsdirektør

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I HOVEDSTADEN... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Arbejdsmarkedsrådene i Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt Vejle Amt Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Delrapport - Industriens struktur og beskæftigelsesudvikling

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere