Erhvervsmæssige potentialer i landdistrikterne med planloven som medspiller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsmæssige potentialer i landdistrikterne med planloven som medspiller"

Transkript

1 Erhvervsmæssige potentialer i landdistrikterne med planloven som medspiller Analyse af eksempler fra tre kommuner Jens Kaae Fisker Hanne Bat Finke Anne-Mette Hjalager CENTER FOR LANDDISTRIKTSFORSKNING Syddansk Universitet 2015

2 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er uddrag til anmeldelser. Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatterne, CLF REPORT 47/2015 ISBN Jens Kaae Fisker Syddansk Universitet Niels Bohrs Vej 9-10 DK-6700 Esbjerg Tlf.: Hanne Bat Finke Syddansk Universitet Niels Bohrs Vej 9-10 DK-6700 Esbjerg Tlf.: Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet Niels Bohrs Vej 9-10 DK-6700 Esbjerg Tlf.: Forsidefoto: Jens Kaae Fisker 2

3 FORORD Planlægning for erhverv i landdistrikter og yderområder er et omdiskuteret emne, hvor mange synspunkter mødes. Denne rapport er blevet til i spændingsfeltet af praksisser, erfaringer, holdninger og fremtidsvisioner. Vi har fra alle sider mødt en stor åbenhed og lyst til at bidrage til at skabe et bedre vidensgrundlag. Det gælder især embedsfolk i Hjørring, Vejen og Langeland Kommuner, som beredvilligt har stillet deres arbejdsmark og arkiver til rådighed. De har løbende taget sig tid til at diskutere både små og store spørgsmål med os. Uden denne enestående imødekommenhed ville det ikke have været muligt at få en viden frem om planloven som medspiller i landdistrikternes erhvervsudvikling. Også andre har hjulpet med kommentarer og forslag før igangsættelse af og under arbejdet med dette forskningsprojekt. Det gælder blandt andet landdistriktsaktører, samt bestyrelsesmedlemmer og kolleger ved. Desuden har Naturstyrelsen bidraget med faktuelle svar om lovgivningen. Vi har været taknemmelige for at kunne drage nytte af deres viden og indsigt. Ansvaret for rapportens konklusioner og forslag er alene forfatternes. Jens Kaae Fisker Hanne Bat Finke Anne Mette Hjalager Esbjerg, juni

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING Planloven som medspiller for erhvervsmæssige potentialer på landet? Erhvervspolitikker og bymønstre Landzoneadministrationen Planloven som medspiller Planloven som modspiller Mod nye arbejdsformer med planloven som medspiller? INDLEDNING Problemstilling planlægning i landdistrikterne Centrale forskningsspørgsmål Rapportens opbygning METODE OG DATA Casebaseret analyse De udvalgte kommuner Dataindsamlingen PLANLÆGNING OG ERHVERV I DANSKE LANDDISTRIKTER Indledning Et historisk blik på dansk planlægning Afvejningen af erhvervsinteresser i landzone Erfaringer med praksis i landzoneadministrationen Træk af erhvervsudviklingen i de danske landdistrikter Bygningsreserven i de danske landdistrikter

5 5. HJØRRING KOMMUNES PLANLÆGNING OG LANDZONEADMINISTRATION Indledning Strategi- og planlægningsdokumenter for landzonen Landzoneadministrationens organisering og arbejdsprocesser Landzonesager til erhverv i Hjørring Kommune Udvalgte landzonesager Opsamling om Hjørring Kommunes erhvervsrettede landzoneadministration VEJEN KOMMUNES PLANLÆGNING OG LANDZONEADMINISTRATION Indledning Strategi- og planlægningsdokumenter for landzonen Landzoneadministrationens organisering og arbejdsprocesser Landzonesager til erhverv i Vejen Kommune Udvalgte landzonesager Opsamling om Vejen Kommunes erhvervsrettede landzoneadministration LANGELAND KOMMUNES PLANLÆGNING OG LANDZONEADMINISTRATION Indledning Strategi- og planlægningsdokumenter for landzonen Kommunale samarbejder med fokus på turisme- og erhvervsudvikling Landzoneadministrationens organisering og arbejdsprocesser Landzonesager til erhverv i Langeland Kommune Udvalgte landzonesager Opsamling om Langeland Kommunes erhvervsrettede landzoneadministration TVÆRGÅENDE ANALYSE AF TRE KOMMUNERS ERHVERVSRETTEDE LANDZONEADMINISTRATION

6 8.1. Indledning Brugen af planloven som erhvervsstrategisk instrument for landdistrikterne Landzoneadministrationens organisering og administrationsgrundlag Landzoneadministrationens processer Erhvervsrelaterede landzonesager Konklusion på den tværgående analyse KONKLUSION: PLANLOV, PRAKSIS OG ERHVERVSPOTENTIALE Indledning Landdistrikternes erhvervsmaterialitet Landdistrikternes sammenhængskraft Landzoneadministrationens styringslogik Planloven medspiller eller modspiller? REDSKABER indledning Styrket anvendelse og indholdsmæssig videreudvikling af de eksisterende planinstrumenter Mere transparens i landzoneadministrationen Udnyttelse af planlovens muligheder for borgerinddragelse Proaktive handlemuligheder Forbedret vidensgrundlag Planlovsændringer og afstemning af lovgivning REFERENCER

7 1. SAMMENFATNING 1.1. PLANLOVEN SOM MEDSPILLER FOR ERHVERVSMÆSSIGE POTEN- TIALER PÅ LANDET? Der har gennem de seneste årtier været en befolkningsmæssig afvandring og tab af jobs i de danske landdistrikter og yderområder med mange negative konsekvenser for den tilbageværende befolkning. Beskæftigelsesmuligheden er en afgørende faktor for fastholdelse af befolkningen og for sikringen af gode levevilkår. Af den grund er der et stort politisk og samfundsmæssigt ønske om ikke at stille unødvendige hindringer i vejen for erhvervsudvikling og jobskabelse i yderområder og landdistrikter. Planloven er i den sammenhæng meget omdebatteret. Lovgivningen er tillempet i 2011 og 2013, således at det under visse forudsætninger er blevet nemmere at etablere og udvide erhvervsvirksomheder i overflødiggjorte landbrugsbygninger i landdistrikter med særlige udviklingsbehov. Denne rapport omhandler kommuneplanlægning, landdistriktspolitikker og landzoneadministrationen med særligt fokus på erhvervsmæssig udvikling. Den undersøger, om og i givet fald hvordan planloven kan være en medspiller i udnyttelsen af erhvervsmæssige potentialer i landdistrikterne. Analysen tager afsæt i forholdene i tre kommuner: Hjørring, Vejen og Langeland, som har forskellige erhvervs- og udviklingsmæssige udgangspunkter, og som derfor kan være repræsentative for andre kommuner med lignende kendetegn ERHVERVSPOLITIKKER OG BYMØNSTRE Analysen gennemgår overordnede planlægningsmæssige og erhvervspolitiske strategier i kommunerne. Alle steder ønsker man at imødekomme behovet for, at livet i landdistrikterne ikke sygner hen, men der sigtes primært mod at understøtte bosætningskvaliteterne i samspil med natur- og landskabsmæssige herlighedsværdier. Erhvervsudviklingen forventes derimod fortrinsvist at ske i kommunernes hoved- og områdebyer. I overensstemmelse med planlovens løbende tolkning har alle tre kommuner en kattelem for udvikling af mindre og lokalt tilpassede erhvervsvirksomheder, blandt andet rettet mod udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger i landsbyerne og i det åbne land. Hovedtendensen i kommuneplanerne er dog en centralisering af erhvervsudviklingen begrundet i, at erhvervsvirksomhederne i byernes planlægningszoner vil kunne få afklarede og sikre udviklingsbetingelser, herunder en god og fremtidssikret adgang til infrastruktur. Ingen af de tre kommuner har i deres plandokumenter helhedsorienteret arbejdet med at indkredse, hvilke former for erhverv der vil kunne indpasses uden for byzone og hvor. 7

8 1.3. LANDZONEADMINISTRATIONEN Landzoneadministrationen er enkeltsagsbehandling, idet landzonen i henhold til planloven ikke er en planlægningszone. En gennemgang af sager i de tre kommuner fra 2007 til 2014 dokumenterer, at langt hovedparten af de erhvervsrelaterede ansøgere får tilsagn. Tilsagn gives eventuelt med betingelser om fysisk udformning, beplantning, adgangsforhold, udendørs oplagring og lignende. En stor del af ansøgningerne vedrører fritids- og turismerelaterede erhverv, sociale institutioner samt kreative og liberale erhverv. Et mindretal er virksomheder i traditionelle erhverv, herunder håndværk, industri og transport. Sagsbehandlingen bygger generelt på erfaringer og traditioner i den kommunale landzoneadministration, men også nedarvet praksis fra amternes tid spiller en rolle. Kommunerne er forpligtet til at afveje forskellige arealinteresser i landzonen ud fra den konkrete sag og det specifikke sted. Informationsmateriale til potentielle ansøgere på nettet og i papirform er meget begrænset eller ikke helt gennemskuelig, ligesom der hverken for den enkelte kommune eller generelt findes vejledningsmateriale og eksempelsamlinger. Processen er i meget høj grad dialogorienteret og mundtlig, hvor landzoneadministratoren har kontakt med ansøger både før, under og efter det formelle sagsforløb. Landzoneadministrationen og reglerne herom må betegnes som en forvaltningslogisk tidslomme, hvor praksis ikke modsvarer den forvaltningsmæssige modernisering i samfundet i øvrigt. Bestemmelserne for landzoneadministration adskiller sig herved helt fra planlovens øvrige forvaltningslogik og instrumenter. Nogle af denne undersøgelses casevirksomheder har været yderst tilfredse med kommunens sagsbehandling og rådgivning. Andre sager har givet anledning til varierende utilfredshed og kritik fra ansøgernes side. At der er tale om konfliktende interesser i landzonen, fremgår også i forbindelse med indsigelser fra andre aktører og drøftelser med Naturstyrelsen. Samlet set kritiseres sagsbehandlingen for at være tidskrævende, for at mangle transparens og for en risiko for vilkårlighed. Sagsgangen kan tage lang tid, hvilket kan være af betydning for ansøgervirksomhedernes fremdriftsplaner, og usikkerheden omkring procedurer er ikke tilfredsstillende. Kommunernes begrundelser for både tilsagn og afslag er ofte kortfattede, og deres informationsværdi for ansøgerne og for fremtidige ansøgere er begrænsede PLANLOVEN SOM MEDSPILLER Der er gode eksempler på, at de tre kommuner aktivt og konstruktivt bruger planlovens instrumenter til at understøtte erhvervsudviklingen i landdistrikterne: Vejen Kommune bruger rammeinstrumentet til at sikre udviklingsmuligheder for nogle store virksomheder, som fra gammel tid har haft en landzonebeliggenhed. Kommunen har været proaktiv og sammen med de pågældende virksomheder søgt at skabe en bæredygtig og langsigtet holdbar løsning. 8

9 Hjørring Kommune har i kommuneplanen udpeget et rammeområde til indlandsferieformål, hvor man også har præciseret muligheder for at omdanne overflødiggjorte landbrugsbygninger. Langeland Kommune har brugt lokalplaninstrumentet til at udarbejde landzonelokalplaner for hele landsbyer. Det har gjort behandling af ansøgninger om erhvervsmæssig udnyttelse mere enkel, og det giver en bedre synlighed og retssikkerhed for de erhvervsaktører, som ønsker at skabe og udvikle virksomheder. I alle tre kommuner er der eksempler på, at landzoneaktiviteter pålægges lokalplanpligt, hvis der er tale om større erhvervsmæssige byggerier og anlæg. Lokalplanen betyder, at der skabes et gennemarbejdet grundlag med klare retsvirkninger for både kommune og virksomhed. I kommunalplanlægningens praksis er der endvidere indført andre typer af dokumenter og redegørelser, herunder eksempelvist temaplaner, som Hjørring og Vejen Kommune har anvendt, men dog kun med marginal berøring til erhvervsudvikling i landdistrikter. Langelands og Hjørring Kommuner har arbejdet med landskabskaraktermetoden, men igen dog med perifer relation til den erhvervsmæssige anvendelse af landzonernes fysiske ressourcer. Der ses alt i alt ikke eksempler på en fornyet tilgang til at arbejde dynamisk med landskabsressourcerne i forbindelse med indpasning af nye erhvervsformer i landzone, ligesom der heller ikke arbejdes med at udvikle en bedre koordinering med administrationen af anden lovgivning. Dog er der i alle tre kommuner tæt samarbejde mellem landzoneadministration og byggesagsbehandling. Sammenfattende kan det siges, at kommunerne (ud over reglerne om landzoneadministration) i forbindelse med erhverv kun anvender planlovens instrumenter i ret begrænset omfang i landdistrikterne. De underudnytter dermed mulighederne for inden for den gældende planlov at understøtte en tilpasset erhvervsmæssig udvikling PLANLOVEN SOM MODSPILLER Planloven er i hovedsagen en proces- og rammelov, som kommunerne gennem deres konkrete planlægning fylder ud. Det er således ofte også igennem kommunens egne mål, strategier og planer, at der skabes forhindringer for en erhvervsmæssig udvikling på landet, ikke i medfør af planloven som sådan. Denne undersøgelse viste, at de tre kommuners bymønsterfastlæggelse i kommuneplanernes hovedstruktur kan være med til at prædeterminere erhvervsudviklingens retning væk fra landdistrikterne. Dette er helt legitime kommunalpolitiske prioriteringer, som ikke kan tillægges planloven. Undersøgelsen rejser dog også spørgsmål om, hvorvidt planlovens regler om landzonens administration på nogle punkter faktisk er en barriere for en moderne form for erhvervsudvikling med virksomhedsformer inden for sundhed, fritid og turisme, videnserhverv og kreative brancher. Fronterne trækkes skarpere op, og det kommer frem i undersøgelsen, at repræsentanter for nye erhvervsformer er utilfredse med landbrugets historisk betingede fortrinsstilling. Ansøgerne føler sig ikke ligestillet med landbruget i 9

10 sagsbehandlingen. Kommunerne finder det heller ikke tilfredsstillende, og det leder til ufrivilligt useriøse former for rådgivning til ansøgere og manglende balance over for eksempelvist helheden i naturværdier og nabohensyn. At landzonerne ikke er planlægningszoner betyder, at Naturstyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet får tildelt en udvidet rolle. Kommunerne opfatter ofte, at de centrale aktører skærper forsigtighedsprincipperne også på steder, hvor der ikke er så mange arealhensyn i øvrigt, og hvor der heller ikke er risiko for en unødvendig byspredning. Kommunerne beklager centraliseringen af Naturstyrelsen i København og kapacitetsreduktionen af den statslige del af forvaltningen, idet det giver en alt for ringe direkte kontakt og føling med forholdene i landets landdistrikter. Kommunerne mener, at fagligheden i den samlede landzoneadministration er sat tilbage som følge af strukturændringerne på alle niveauer. Planloven spiller komplekst sammen med en række andre love om forvaltningen af det åbne land, miljøet, naturen og kulturarven. Hertil kommer EU retsakter. Kommunerne oplever, at borgere og politikere ikke altid kan gennemskue lovgivningens kompleksitet, og at det i praksis er andre love end planloven, der lægger snærende rammer for erhvervsmæssig udvikling i landdistrikterne. Kystzonen og de skærpede forsigtighedsregler er også genstand for dilemmaer. Kommunerne anerkender, at der er behov for at passe på herlighedsværdierne i kystzonerne, blandt andet for at skabe et langsigtet bæredygtigt forretningsgrundlag for turisme- og fritidsorienterede virksomheder. Samme hensyn er relevante for andre livsstilsorienterede virksomhedsformer, som aktivt benytter landskaber og natur som ressource i deres virksomhed. Man kan dog med reference til ovenstående om planloven som medspiller sige, at de to kystkommuner i denne undersøgelse ikke har brugt planlovens eksisterende redskaber til at skabe et gennemarbejdet grundlag for sådanne nye former for erhvervsmæssig udvikling i kystnærhedszonen MOD NYE ARBEJDSFORMER MED PLANLOVEN SOM MEDSPILLER? Der er mange måder, hvorpå kommunerne inden for planlovens nuværende rammer kan arbejde med at sikre udviklingsbetingelserne for erhverv i landzonerne. Denne rapport indeholder følgende grupper af mulige tiltag: Styrket anvendelse og indholdsmæssig videreudvikling af de eksisterende planinstrumenter, herunder især rammeområder, landzone- og landsbylokalplaner. Hertil kommer temaplanlægning med fokus på nye erhvervsformer. I kommunernes udviklingsstrategier og hovedstruktur kan der udpeges særligt vanskeligt stillede områder samt forfines mål og rammer for en kystzoneudvikling under hensyntagen til forsigtighedsreglerne. Mere transparens i landzoneadministrationen. Der er brug for både en kommunal og landsdækkende indsats for at sikre ansøgere en bedre konsolideret og skriftlig vejledning, kortmaterialer og kortlægningsdokumenter, procedurebe- 10

11 skrivelser, eksempelsamlinger m.v. Dialogformerne kan styrkes med besøg på stedet og hot-line. Proaktive arbejdsformer i landzonen. Dette omfatter løbende kontakt med eksisterende virksomheder i landzonen med henblik på tidlig problemafdækning og identifikation af potentielle erhvervsmuligheder og igangsætning af planlægningsinitiativer. Udnyttelse af planlovens muligheder for borgerinddragelse. Inddragelse af LAG, lokalråd, turistorganisationer, NGO er og grupper af borgere i forbindelse med temaplanlægning, lokalplanlægning m.v. Dette sigter mod at skabe både en større indflydelse, præventiv problemafklaring, afbalancering af forskellige behov, helhedsforståelse og legitimitet. Bedre vidensgrundlag. Dynamisk kortlægning af bygningsmassen på landet og analyser af erhvervsegnethed. Bedre viden om nye erhvervsformer og deres tilpasning i landzonerne og samspil med statslige interesser. Forbedret samspil mellem forvaltningsniveauerne både internt i kommunerne og med centraladministrationen. Monitorering af landzoneadministrationens praksis. Det konkluderes i undersøgelsen, at planloven i den eksisterende form rummer mange muligheder for at fjerne sten på vejen for erhvervsmæssig udvikling i landdistrikterne, og at blikket med fordel kan rettes mod kommunernes egen forvaltning af loven. Analysen kan ikke udpege enkelparagraffer i loven, som bør ændres. Der er startet en debat om forskelsbehandlingen mellem landbruget og andre erhverv i landdistrikterne og dermed om, hvorvidt hele landet bør være en planlægningszone. Med det erhvervsmæssige afsæt understøtter denne undersøgelse på mange måder argumenterne herfor. Det vil i givet fald kræve en ganske omfattende lovændring at indlemme landzonerne og landbrugsarealerne i planlovens filosofi, principper og instrumentarium, og det kan indebære en ny form for samtænkning med den øvrige natur-, miljø- og arealforvaltning. 11

12 2. INDLEDNING 2.1. PROBLEMSTILLING PLANLÆGNING I LANDDISTRIKTERNE I de senere års debat om udvikling i de danske landdistrikter har planloven været et tilbagevendende tema. Fra en række forskellige aktører er der udtrykt bekymring over, at et stort erhvervs- og iværksætterpotentiale måske går tabt på grund af stramme og ufleksible regler for etablering og udvidelse af virksomheder. Det er i den sammenhæng især planloven, der står for skud, når kritiske røster skal udpege stopklodsen for landdistrikternes erhvervsudvikling. Samtidig præges den offentlige debat af tilbagegangstendenserne i landdistrikterne. Vandringen fra land til by fortsætter, og kun et mindretal af landsbysamfundene ser ud til at kunne bibeholde eller forøge deres nuværende indbyggertal. Skolelukninger og butiksdød har ikke just bidraget til en mere optimistisk tone, ligesom landbrugets udvikling ofte omtales i forbindelse med miljøproblemer, økonomisk krise og mørke fremtidsudsigter. Både i befolkningen og politisk har der således været et ønske om ikke at stille unødvendige hindringer i vejen for erhvervsudvikling og jobskabelse i landdistrikterne. Af samme grund er planloven i flere omgange senest i 2002, 2011 og 2013 blevet æn- 12

13 dret for at skabe nye, enklere og forbedrede muligheder for at stimulere bosætning og realisere erhvervsinitiativer. Ændringerne har direkte indflydelse på kommunernes administrations- og planlægningsgrundlag i forbindelse med regulering af byggeri og anden fysisk udvikling i landzonen. Påstanden om, at planloven i dag udgør en barriere for landdistrikternes erhvervsudvikling skal i denne situation tages alvorligt. Det er vigtigt, at der skabes et bedre vidensgrundlag for debatten, som ellers har en tendens til at være præget af enkeltsager frem for en mere dokumenteret helhedsanalyse. Det er også vigtigt at skabe bedre klarhed over erhvervspotentialet i landdistrikterne og i det perspektiv tilvejebringe viden om, hvordan forløsningen af potentialet kan muliggøres eller forhindres af planloven og dennes implementering. Denne rapport er et bidrag til opbygning af dette vidensgrundlag. Forståelsen af, hvad der sker erhvervsmæssigt i landdistrikterne kompliceres af, at erhvervsstrukturens tyngdepunkt mere overordnet skifter fra produktions- til serviceaktiviteter. Samtidig ændres landbrugets produktionsforhold blandt andet med mere massive arealkrav til energiproduktion. Der bliver færre men større bedrifter, og rationaliseringer giver anledning til et stadigt faldende arbejdskraftbehov. Desuden diversificerer landbruget ind i beslægtede erhvervsområder. Der sker også en hastig overflødiggørelse af store dele af bygningsmassen, hvilket har ført til et politisk ønske om at stimulere genanvendelse af bygninger, der ellers ville stå tomme og forfalde. Ud over bygningernes finansielle værdi udgør en del af denne bygningsmasse også en kulturhistorisk ressource. De strukturelle forhold i nutidens landdistrikter står i det hele taget i skarp kontrast til det landbrugssamfund, der eksisterede, da planlovgivningens principper blev vedtaget for snart et halvt århundrede siden. Det rejser et behov for at revurdere lovgivning og administration. Det er her nødvendigt at dykke ned i og afdække aspekter af kommunernes konkrete praksis. Kommunerne er i deres planlægning og landzoneadministration forpligtet til at foretage en kompleks interesseafvejning, hvori hensynet til både erhvervsudviklingen, natur- og miljøhensyn, trafikale forhold, kulturhistorie, landskabelige interesser, landbrugets interesser og naboforhold indgår. Situationen for kommunerne kompliceres yderligere af, at der er mange former for erhvervsmæssig aktivitet, og at der fortsat kommer nye typer af erhvervsaktiviteter til. Det gør det yderligere vigtigt at afdække, hvorvidt nogle erhverv har større berettigelse og potentiale i landdistrikterne end andre erhverv. 13

14 2.2. CENTRALE FORSKNINGSSPØRGSMÅL Denne undersøgelse tager et meget konkret afsæt i tre yder- og landkommuners planlægningspraksis og landzoneadministration. Hovedspørgsmålene er følgende: Hvorledes indgår landdistrikternes erhvervsudviklingspotentialer i de udvalgte kommuners planstrategier og erhvervspolitiske strategier? Hvorledes afvejer kommunerne forskellige udviklingshensyn? Hvor mange landzonetilladelser har de udvalgte kommuner givet siden 2007 og til hvilke former for erhvervsmæssige aktiviteter? Til hvor mange virksomheder og til hvilke former for erhverv er der blevet meddelt afslag og med hvilke begrundelser? Hvilke konkrete virksomheder er etableret og udvidet i landdistrikterne i de udvalgte kommuner, og hvordan er ejernes vurdering af landdistriktsbeliggenheden og de hermed forbundne fordele og ulemper? Hvorledes vurderer de muligheden for at udvide og udvikle virksomheden, og hvordan indgår landsbyens og landskabets ressourcer heri? Hvilke proaktive, afgørelses- og tillidsfremmende processer og redskaber anvender kommunerne i forbindelse med sager om erhvervsudvikling i landsbyer og landdistrikter? Hvilke dialog- og samarbejdsformer anvender kommunerne i forbindelse med sager om erhvervsudvikling i landsbyer og landdistrikter, og hvorledes indgår virksomhedernes ledere og borgerne i området heri? Den konkrete analyse og en gennemgang af litteraturen inden for området skal lede frem til diskussioner af, hvordan planlægningen set i et bredere perspektiv kan indgå som et aktiv i erhvervsudviklingen, og hvilke tilpasninger og videreudviklinger, der kan anbefales i lovgivning og praksis baseret på denne undersøgelse RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten har følgende struktur: I afsnit 3 præsenteres kommunerne i undersøgelsen, og fremgangsmåderne i den empiriske analyse gennemgås. Afsnit 4 behandler plansystemet med særlig henblik på erhvervsmæssig udvikling i landdistrikterne. Der er særlig fokus på regler for landzoneadministration. Afsnittet samler op på viden om de udfordringer, som udviklingen på landet giver i en planlægningsmæssig sammenhæng. 14

15 I afsnittene 5, 6 og 7 behandles planlægning for erhverv i landdistrikter i de tre kommuner: Hjørring, Vejen og Langeland. For hver af kommunerne analyseres erhvervs- og planlægningsstrategierne og hovedstrukturerne. Landzoneadministrationens organisering og arbejdsprocesser gennemgås. Endvidere karakteriseres og analyseres den samlede mængde af erhvervsrelaterede landzonesager fra perioden fra 2007 og frem, og der ses på udfaldet af dem. Endelig behandles i caseform et antal konkrete sager, hvor der i behandlingen også indgår informationer fra interviews med ansøgerne. Afsnit 8 analyserer fællestræk og forskelle på tværs af de tre kommuner og konkluderer omkring metoder, effekter, udfordringer og potentialer. I afsnit 9 leveres en perspektiverende diskussion af planloven som medspiller i forbindelse med erhvervsrettet udvikling i landdistrikterne. Analysen tegner perspektiver på den ændrede materialitet, det vil sige befolkningens og erhvervslivets brug af og ønsker for de fysiske ressourcer. Analysen behandler også aspekter af landdistrikternes sociale sammenhængskraft og planlægningens rolle i skabelsen af denne. Endelig diskuteres styringslogikken i landzoneadministrationen i et forvaltningsperspektiv. Afsnit 10 rummer på baggrund af analysen fra de tre kommuner samt det lovgivningsmæssige grundlag i planloven en bruttoliste over forslag til, hvordan man kan arbejde med erhvervsaspekterne i landdistrikterne. Der drøftes også forslag til eventuelle langsigtede ændringer af planloven. 15

16 3. METODE OG DATA 3.1. CASEBASERET ANALYSE Hovedvægten i analysen er skabe et konkret vidensgrundlag på basis af en empirisk kortlægning om planloven og erhvervsudvikling i landdistrikterne. Den tager afsæt i en analyse af praksis i tre udvalgte kommuner: Hjørring, Vejen og Langeland. Baggrunden for dette valg har været et ønske om en dybdegående og også kvalitativ belysning af de udfordringer, der møder forskellige aktører i forbindelse med den overordnede erhvervsudviklingsrelaterede problemstilling DE UDVALGTE KOMMUNER De tre udvalgte kommuner er alle land- og yderkommuner. De senere års debat har især haft disse kommunetyper som omdrejningspunkt. I storbyernes og mellemkommunernes landdistrikter findes andre erhvervsrelaterede problemstillinger og udfordringer, men de søges ikke belyst her. Land- og yderkommunerne er imidlertid ikke en homogen gruppe, og derfor var der i udvælgelsen fokus på, at de tre kommuner skulle have forskellige forudsætninger for landdistriktsbaseret erhvervsudvikling. På den baggrund er der især taget afsæt i kommunernes erhvervsmæssige og landskabelige karakteristika. 16

17 Følgende kommuner blev udvalgt: Hjørring Kommune: Bystrukturen er præget af en relativt stor hovedby samt mange og spredte landsbyer. Der er en lang kyststrækning og dermed også en stor kystnærhedszone med turisme. Kommunens landdistrikter er kendetegnede ved en blanding af landbrugsområder og naturområder. Vejen Kommune: Bystrukturen er sammensat af en række mindre byer. Kommunens landskaber præges af store landbrugsarealer og kun få naturområder, og der er en vis tyngde af fødevareerhverv i kommunen. Det er desuden undersøgelsens eneste indlandskommune. Langeland Kommune: Med kun én bymæssig koncentration (Rudkøbing) udgøres bystrukturen overvejende af en række landsbyer. Der er en stor variation i geologi, natur og landskaber og en i forhold til øens størrelse meget lang kyststrækning. 95 % af kommunen ligger således i kystnærhedszone. Det er desuden én af landets mindste og infrastrukturelt mest afsides kommuner. Ud over de rent geografiske karakteristika blev der i udvælgelsen også lagt vægt på, at kommunerne var villige til at indgå i et samarbejde og bidrage til undersøgelsen med interviews og sagsmateriale. Kommunernes forskelligartede forudsætninger for erhvervsudvikling i landdistrikterne er summarisk fremstillet i nøgleinformationerne i Tabel 3.1. Ud over deres varierende størrelse og befolkningstæthed er der markante forskelle på kommunernes bystruktur og graden af urbanisering. Befolkningsmæssigt er hovedbyen i Vejen Kommune mindre dominerende med 22,3 % af den samlede befolkning end i Hjørring og Langeland, hvor den tilsvarende andel er henholdsvis 38,3 % og 35,7 %. En meget stor andel af befolkningen på Langeland er bosat i landdistrikterne, der i Statistikbanken defineres som alle bebyggelser med under 200 indbyggere, dvs. den formelle nedre grænse for landsbyer. Disse områder huser 38,6 % af kommunens befolkning på Langeland, imens der i Vejen er tale om 28,9 % og i Hjørring 23,7 %. 17

18 Tabel 3.1: Nøgleoplysninger om de udvalgte kommuner Hjørring Vejen Langeland Befolkning i landdistrikter i hovedby Befolkningsudvikling , % -3,1 2,7-10,1 i landdistrikter -11,0-5,6-16,1 i hovedby 1,0 10,3-3,8 Areal km Befolkningstæthed 2014 per km 2 70,6 52,4 43,9 Landbrugsareal km 2, Landbrugsareal i % af totalt areal 67,5 70,6 73,0 Antal jobs Udvikling i antal jobs , % -7,2-6,3-19,8 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Alle tre kommuner har udfordringer i forhold til både bosætning og jobskabelse. Vejen skiller sig dog positivt ud ved som helhed at have oplevet en lille befolkningsvækst. Væksten er dog koncentreret i byerne Vejen, Askov, Bække, Jels og Store Andst, der alle har haft en befolkningsvækst på over 10 % i perioden I de øvrige byområder og i landdistrikterne er der enten stagnation eller affolkning. Især Lintrup, Sønder Hygum og landdistrikterne er inde i en affolkningstrend. I Hjørring og på Langeland er befolkningstallet faldende både i landdistrikterne og i hovedbyen, men mindst i hovedbyen. I Hjørring er de store forskelle imellem kommunens øvrige byområder i øvrigt værd at bemærke. Der er således eksempler på bebyggelser med en befolkningsvækst på over 10 % (Hundelev og Bjergby), men også på bebyggelser med en tilsvarende affolkning (Vrensted, Sønder Rubjerg og Tolne). De fem områdebyer er også internt differentierede. Løkken og Vrå har en befolkningsvækst på henholdsvis 6,3 % og 4,6 %, Sindal og Tårs er stagnerende, og Hirtshals har haft en negativ befolkningsvækst på 8 %. I Langeland Kommune er der befolkningstilbagegang i alle områder med undtagelse af Spodsbjerg, som i løbet af perioden har passeret landsbygrænsen på 200 indbyggere. Igen er affolkningen mest markant i landdistrikterne, imens hovedbyen Rudkøbing oplever det mindste relative fald i folketal. De største fald er sket i landsbyerne Bagenkop og Tryggelev i den sydlige ende af øen. Der sker altså her en koncentration i hovedbyen, og det kan have betydning, at Rudkøbing er beliggende tæt ved øens eneste broforbindelse til fastlandet. Rudkøbing indtager dermed en særlig position i forhold til både udgående og indgående pendling. Langeland har sammenlignet med de to øvrige kommuner særlige udfordringer i forhold til jobskabelse med et tab af næsten en femtedel af kommunens arbejdspladser i perioden fra 2006 til For alle tre kommuner gælder det dog, at det samlede antal arbejdspladser i kommunen er faldende. Opdeles statistikken i brancher, står det klart, at 18

19 handel samt bygge og anlæg er særligt ramt af fald i beskæftigede for alle tre kommuner. I Hjørring dækker tabet desuden over tilbagegang inden for føde-, drikke- og tobaksvareindustri, transportmiddelindustri, transport samt møbel og anden industri, mv. Til gengæld er der sket en stigning i beskæftigede indenfor sundhedsvæsen, sociale institutioner samt kultur og fritid. I Vejen er især træ- og papirindustri, trykkerier, plast-, glas- og betonindustri og rådgivning mv. ramt, imens fremgangen fordeler sig mere jævnt over en række brancher. I modsætning til de to andre kommuner er der fremgang indenfor transport. I Langeland Kommune er maskinindustri, transport samt landbrug, skovbrug og fiskeri særlige områder for tab af jobs. Størst fremgang findes indenfor sociale institutioner og rådgivning mv. Vejen skiller sig ud ved at have en markant højere andel af jobs i fremstillingsvirksomheder end Hjørring og Langeland. Andelen af jobs i primærerhvervene følger til gengæld nøje andelen af landbrugsland i kommunerne med Langeland som den mest landbrugsprægede. Derudover er det værd at bemærke Vejens relativt lille andel af arbejdspladser indenfor uddannelse, sundhed og sociale institutioner, samt Hjørrings overrepræsentation af beskæftigede indenfor offentlig forvaltning. Det hænger først og fremmest sammen med Hjørring bys traditionelle rolle som administrativt centrum i Vendsyssel. Sammenfattende er der en erhvervsmæssig tilbagegangssituation i alle kommuner samtidig med, at de repræsenter forskellige typer af beliggenheder, naturgrundlag og problembilleder. Det kan forventes, at andre kommuner har tilsvarende betingelser og sammensætning, og at de vil kunne spejle sig i Hjørring, Vejen og Langeland DATAINDSAMLINGEN Der er i forbindelse med analysen indsamlet flere forskellige kategorier af datamateriale i en rullende proces: Desk research. Afdækningen af eksisterende viden med relevans for undersøgelsen er sket med hovedfokus på danske kilder. Det er begrundet i problemstillingens direkte sammenhæng med det danske plansystem. Internationale kilder er hovedsageligt kommet ind i forbindelse med viden om bredere træk af den økonomiske geografi og særligt de strukturelle forandringer, der har fundet sted i landdistrikterne. Disse kilder består først og fremmest af videnskabelige artikler og bøger. De eksisterende danske udgivelser består af en relativt beskeden forskningslitteratur, samt en række konsulent- og embedsmandsrapporter. Mediernes dækning af planlovsdebatten og diverse enkeltsager er undersøgt gennem Infomedia. Viden fra de udvalgte kommuner er undervejs blevet suppleret med indsigt fra en række andre kilder. Det drejer sig om forskningsrapporter, videnskabelige artikler (fra ind- og udland), mediedækning af relevante debatter og enkeltsager, samt lovstof og statslige vejledninger. Med henblik på at kommunikere undersøgelsens resultater gøres der desuden brug af fotos fra besigtigelser af enkeltsager, kort fra kommunernes plandokumenter og andre relevante illustrationer og statistik. 19

20 Gennemgang af planmaterialer fra de tre kommuner. De tre kommuner har beredvilligt stillet en lang række plandokumenter og erhvervspolitiske udmeldinger til rådighed, herunder også i vidt omfang webbaseret information. Interviews med kommunale embedsmænd. I de tre kommuner er embedsmænd fra både landzoneadministrationen og planafdelingen interviewet. Det foregik primært i den indledende fase af undersøgelsen, hvor disse kommunale medarbejdere blev interviewet samlet. Fokus i samtalerne var på kommunens planlægning i forhold til erhverv i landdistrikter, praksis i landzoneadministrationen og de typer af erhvervsformål, der ofte ansøges om. I denne anledning diskuteredes også indledningsvist de udfordringer, som man fra kommunal side støder på i sagerne, samt hvordan man søger at imødekomme dem gennem forskellige dialogformer. Disse drøftelser har gennem processen været taget op igen med landzoneadministratorerne, hvor konkrete sager har nødvendiggjort uddybninger og reflektioner, herunder omkring perspektiver for landzoneadministrationen og konkrete redskaber. Sagsgennemgange. Derefter har der været en løbende dialog med kommunernes landzonemedarbejdere, som har givet adgang til sagsmaterialer på papir eller elektronisk. Sagsmaterialerne var et væsentligt kildemateriale, men de tre kommuner viste sig at have forskellige arkiveringssystemer. Hvor det i Hjørring og Langeland var muligt at tage samtlige erhvervsrelaterede landzonesager ud, så kunne det ikke lade sig gøre i Vejen, hvor sagsregistreringens karakter ikke tillod det. Sammenligninger mellem de udvalgte kommuner er således kun relevant, for så vidt angår den kommunale planlægning og den overordnede tilgang til landzoneadministrationen, da det øvrige datamateriale er af varierende karakter. På hver sin måde bidrager kommunerne imidlertid til at afdække vigtige aspekter af problemstillingen, som netop kommer til udtryk i deres forskellighed. Ved hjælp af kommunernes egen sagsregistrering er der hvor det har været muligt foretaget en analyse med fokus på, hvordan sagerne fordeler sig på forskellige typer, samt hvilken sagsbehandling der har fundet sted. Dette arbejde skaber overblik over typer af ansøgninger, som landzoneadministrationen bliver mødt med. Progressionen i den enkelte sags akter viser også, hvordan de kommunale medarbejdere håndterer dem, og det har givet stof til redskabssamlingen. Senere i analyseprocessen blev et udsnit af de gennemgåede sager udvalgt til cases, som indgår i kommuneafsnittene 5-7. Udvælgelsen er sket på baggrund af kommunernes egen registrering af landzonesager, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser, og dialog med relevante kommunale medarbejdere. Der er således i hovedsagen udvalgt sager, hvor der kommer flere og mere komplekse problemstillinger frem. Der indgår otte cases, og i forbindelse med disse er der, hvor det har været muligt, foretaget interviews med ansøgere. Fokus i disse interviews afhang af den enkelte sag, men det drejede sig overordnet om ansøgers oplevelse af sagsforløbet, samt afklaring af de dele af forløbet, der ikke fremgår tydeligt af sagsmaterialet, herunder eksempelvis projektets forhistorie 20

Erhvervsmæssige potentialer i landdistrikterne med planloven som medspiller Fisker, Jens Kaae ; Finke, Hanne Bat; Hjalager, Anne-Mette

Erhvervsmæssige potentialer i landdistrikterne med planloven som medspiller Fisker, Jens Kaae ; Finke, Hanne Bat; Hjalager, Anne-Mette Syddansk Universitet Erhvervsmæssige potentialer i landdistrikterne med planloven som medspiller Fisker, Jens Kaae ; Finke, Hanne Bat; Hjalager, Anne-Mette Publication date: 2015 Document Version Tidlig

Læs mere

Planloven og L128 (kyst- og

Planloven og L128 (kyst- og Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 128 Bilag 13 Offentligt Planloven og L128 (kyst- og landzone) Helle Tegner Anker Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), KU hta@life.ku.dk Planloven hovedelementer

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv

Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv MOC. 13/25713 Indledning Notatet er udarbejdet af Byg, Plan og Erhverv, som en redegørelse for de fremtidige muligheder

Læs mere

Når geografien er udfordringen

Når geografien er udfordringen Når geografien er udfordringen Sophie Dige Iversen Studerende på landinspektøruddannelsens 9. semester, Land Management, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. I erkendelse af, at der er områder

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune Opstilling af husstandsmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. Bevaringsværdige landskaber Natur- og Miljøklagenævnet: Natur- og Miljøklagenævnets praksis for hustandsvindmøller indenfor Bevaringsværdige

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Jørgen René Kristensen Pia Lykke Kristensen Rødvigvej 7 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 8. juni 2016

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Malin Lea Enger Olsen René Flemming Enger Olsen Skovvejen 51 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 3. oktober

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Kenneth Lundholm Christensen Hyacintvej 6 9800 Hjørring Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 2. november 2016 Afgørelse af

Læs mere

DEN NYE PLANLOV OG VÆRKTØJERNE

DEN NYE PLANLOV OG VÆRKTØJERNE DEN NYE PLANLOV OG VÆRKTØJERNE 8. September 2016 OVERSKRIFTER 32 forslag - KL s ønsker til en ny planlov generelt Ønsker til nye reguleringsmuligheder i det åbne land Hvad kan vi (måske) forvente os af

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN Vestjysk Landboforening 09.05.2017 AGENDA Baggrunden for moderniseringen af planloven Planlovens nye formålsbestemmelse Planlægning af byvækst Nye udviklingsmuligheder

Læs mere

Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set

Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set Helle Tegner Anker KU-Science/IFRO Plantekongres 2014 15. Januar 2014 Oversigt Kommuneplanernes indhold Visse begrænsninger! Kommuneplanernes retsvirkning Ej direkte

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Til Embedsmandsudvalget vedrørende analyse af planloven

Til Embedsmandsudvalget vedrørende analyse af planloven Embedsmandsudvalget vedrørende analyse af planloven Til Embedsmandsudvalget vedrørende analyse af planloven 6. februar 2015 Arkitektforeningen finder det meget positivt, at ministerierne og KL har engageret

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven N O T A T Bilag 4 til Redegørelse fra Udvalget om nabogener SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN 15. kontor Gældende regler i planloven J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003 Planloven

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 26. april 2004 J.nr.: 03-31/650-0050 TGA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 21.04.2015 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 04.10.2015 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 28.09.2016 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune Praksis for landzoneadministration Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udstykning i landzone... 5 Byggeri i landzone... 6 Udhuse, garager, carporte mv. tilknyttet en bolig... 6 Jagt-

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 95 Iller, Broager, der ligger på Slotsvej 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 01.11.2016 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Det åbne land Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Oplæg ved kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Benyttelse i det åbne land

Læs mere

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten 28-05-2013 13/8309 Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en udhus/hestestald på ejendommen matr.nr. 79 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl der ligger på Bojskovvej

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 420, juni 2007 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Kommuneplanens betydning for landzoneadministrationen vedrørende bebyggelse til helårsboliger i afgrænsede landsbyer Naturklagenævnet har

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. december 2014 J.nr.: NMK-31-01112 Ref.: JAV AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Nye muligheder i landdistrikterne. Brugen af landdistriktsbestemmelsen og mobildækning i landzone

Nye muligheder i landdistrikterne. Brugen af landdistriktsbestemmelsen og mobildækning i landzone Nye muligheder i landdistrikterne Brugen af landdistriktsbestemmelsen og mobildækning i landzone 2014 Titel: Vejledning om Nye muligheder i Landdistrikterne Redaktion: Rasmus Hee, Lissi Mørch og Lena Kongsbach,

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00417 Ref.: Birgitte Olesen, BOL-NMKN AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Marzcia Techau Send via digital post Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Landzonetilladelse. Marzcia Techau Send via digital post Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Marzcia Techau Send via digital post Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold til Planlovens

Læs mere

/ Anne og Jan Bossen Færgevej 55A 6430 Nordborg

/ Anne og Jan Bossen Færgevej 55A 6430 Nordborg 20-08-2013 13/20203 Anne og Jan Bossen Færgevej 55A 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at udstykke 2 byggegrunde på hver ca. 800 m² på ejendommen matr.nr. 301 Mjels, Oksbøl, der ligger Færgevej 55a,

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Landinspektør Henning Elmstrøm Vestergade 34 9550 Mariager PLAN- OG BYGGEAFDELINGEN Dato: 29. oktober 2007 Reference: Kim Riishøj Direkte telefon: 89 59 40 64 E-mail: kimr@norddjurs.dk Journalnr.: 2007-0674

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Herning Kommune Torvet Herning. att.: Peter Lindhard Birch. Gyllebeholder. 1. Indledning

Herning Kommune Torvet Herning. att.: Peter Lindhard Birch. Gyllebeholder. 1. Indledning Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning att.: Peter Lindhard Birch Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 26. juli 2016 Journalnr.: 208545 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Sekretær: Lene Fjord

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Østerkærvej 24, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til fastholdelse af byggeretten i 10 år

Østerkærvej 24, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til fastholdelse af byggeretten i 10 år #BREVFLE Michael Laden Gattenvej 84 Gatten 9640 Farsø 28. november 2017 Østerkærvej 24, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til fastholdelse af byggeretten i 10 år Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler

Læs mere

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg 10-03-2014 14/5309 Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at arealoverføre 1 ha fra matr.nr. 11 Brandsbøl, Havnbjerg og tillægge det matr.nr. 25 Brandsbøl, Havnbjerg

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse Christian Holm Schwartz Sandballevej 40 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende

Læs mere

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Danske planchefers årsmøde Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Regeringsgrundlaget Naturen Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både

Læs mere