BN Trafikstyringssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BN1-77-1. Trafikstyringssystemer"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Trafikstyringssystemer BN1-77-1

2 Udgivet Side 2 af 23 INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2. IKRAFTTRÆDEN 5 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 6 4. REFERENCER 6 5. DEFINITIONER 6 6. ANVENDELSESOMRÅDE DISPENSATIONER OVERORDNEDE SYSTEMKRAV OVERORDNEDE KRAV TIL VISNINGSMEDIER OVERORDNEDE KRAV TIL FUNKTIONALITET SIKKERHEDSKRITISKE HANDLINGER DRIFTSFORMER 18

3 Udgivet Side 3 af TOGNUMMERSYSTEM OG AUTOMATISK TRAFIKAFVIKLING LOG OG ALARMER NABOSYSTEMER PRIORITERING AF INDIKERINGER BILAG 1 RETTELSER (INFORMATIVT) Deskriptorer: Sikkerhedskrav, Trafikstyringssystemer, Fjernstyring af sikringsanlæg. Betjening af trafikstyringssystemer, Visningsmedier, Sikkerhedskritiske handlinger, Driftsformer, Togidentifikation, Automatisk trafikafvikling, Log, Alarm, Nabosystemer, Prioritering af indikeringer.

4 Udgivet Side 4 af INDLEDNING Sikringsanlæg kan betjenes lokalt eller fjernt. Den betjeningsmæssige overbygning, hvad enten det er lokalt eller fjernt via et fjernstyringssystem er her betegnet som et trafikstyringssystem. Denne norm dækker både de tekniske systemer, der udgør trafikstyringssystemerne samt betjeningen af disse ved fjern- og lokalbetjening af et sikringsanlæg og krav til en integreret betjeningsflade for trafikstyringssystemer. Udskrivning Toggraf Udpegningsmedie Visningsmedie Andet Fjernstyringscentral Understation Understation Sikringsanlæg Lokalt trafikstyringssystem Udpegningsmedie Visningsmedie Udskrivning Denne norm indeholder ikke krav til sikringsanlæggets opbygning og funktioner eller andre tekniske anlæg, der har grænseflade til trafikstyringssystemerne. Ligeledes er betjening af sportavler ikke omfattet.

5 Udgivet Side 5 af 23 Et Fjernstyringssystem skal betragtes som et ikke-fejlsikkert system (SIL 0). Kravene er projektuafhængige og skal anvendes i forbindelse med udbud. Anlægs- og projektspecifikke krav, der ikke er beskrevet i denne norm, skal beskrives i det pågældende projekts kravspecifikation. Trafikstyringssystemer skal overholde myndighedskrav bla. vedrørende indretning af betjeningsrum og arbejdsmiljø. Underliggende dette dokument er: BN2-75 Fjernstyringssystemer, som er Banedanmarks tekniske funktionskrav til fjernstyringsanlæg og understationer. BN3-76 Fjernstyringssystemer, som er eksempler på implementering af krav til fjernstyringsanlæg og understationer. BN2-78 Betjening af trafikstyringssystemer, som er Banedanmarks funktionskrav til betjeningsflader. BN3-79 Betjening af trafikstyringssystemer, som indeholder eksempler på, hvordan kravene kan opfyldes. BN1-77 BN2-75 BN2-78 BN3-76 BN IKRAFTTRÆDEN Denne norm træder i kraft ved udgivelsen og erstatter sammen med BN2-78, BN3-79, BN2-75 og BN3-76: Fremtidige skærmbaserede betjeningsoverflader, "Fjernstyring af sikringsanlæg", BN xx, 3. januar 1999

6 Udgivet Side 6 af OVERGANGSBESTEMMELSER Normen gælder ved etablering af nye fjernstyringssystemer og betjeningspladser til nye sikringsanlægstyper. Normen er ikke bagudrettet. 4. REFERENCER Banenormen er udarbejdet i henhold til: BN1-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, hvori normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. BN2-73 Indskrivning i Banenormskabeloner Banestyrelsen, Hasard-analyse på betjening af trafikstyringssystemer, januar 2001 Normen har grænseflader til: BN2-75 Fjernstyringssystemer BN3-76 Fjernstyringssystemer BN2-78 Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79 Betjening af trafikstyringssystemer SK: Interlocking Functional Specifikation Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. 5. DEFINITIONER I denne norm gælder følgende definitioner: Alarm Automatisk drift En lyd eller visning, der gør betjeneren opmærksom på en unormal situation. Alarmerne prioriteres efter deres betydning for trafikbetjeningen. Ved automatisk drift (AS-drift) kan trafikken afvikles uden manuel indgriben. Eksempler på automatiske driftsformer er

7 Udgivet Side 7 af 23 afvikling efter køreplaner. Automatisk drift er kun aktuelt, når der er tale om et fjernstyringssystem. Dialogboks Fjernstyringssystemer /fjernstyringsanlæg Information om fejl eller status på objekter kan gives i dialogboks, et lille vindue, der vises på betjeningsbilledet. Det kan f.eks. være ved fejl på et objekt, hvor betjeneren ved at udpege signalet kan få vist information om fejlen. Dialogboks kan også benyttes hvor betjeneren afkræves en eller anden form for aktiv stillingtagen, f.eks. ved bekræftelse af en ordre, der er ved at blive sendt. Anvendes primært til at give et overblik over den øjeblikkelige tilstand af togtrafikken og giver mulighed for at styre denne. Fjernstyring gør det muligt at overvåge og styre sikringsanlæg af varierende type, anbragt over et stort geografisk område. Et fjernstyringssystem er placeret på en fjernstyringscentral, der er et centralt placeret anlæg, som via kommunikationslinier til (det decentrale) udstyr på geografisk spredte lokaliteter, overvåger og styrer andre tekniske installationer, som relaterer sig til styring af trafikken, primært sikringsanlæggene. Et fjernstyringssystem omfatter, fjernstyringscentral, decentralt udstyr og kommunikationslinier. Fjernstyringssystemets sekundære funktion er forbindelse til andre centrale systemer, nabosystemer. Fjernstyringssystemet integrerer visning og betjening af nabosystemer. Fjernstyring af kørestrøm er ikke omfattet i denne norm. Forprøvning Er en funktion i fjernstyringssystemet, der forhindrer, at der automatisk sendes togveje ud til sikringsanlægget, hvis de ikke kan indstilles i sikringsanlægget. Forprøvningen kan være udformet således, at eventuelle magasiner i sikringsanlægget udnyttes.

8 Udgivet Side 8 af 23 Hjælpedriftsform Indikeringer Køreplan Marken Manuel drift Automatisk driftsform, som kan indkobles under MC- og MUdrift og udføre enkelte forud programmerede togveje automatisk. For eksempel AG-, AV- eller AK-drift. Informationer, der sendes fra objekterne i marken og via trafikstyringssystemet omdannes til de symboltilstande, der er de tilstande et objekt kan optræde i på visningsmediet. Benyttes ved automatisk afvikling af togtrafikken. Anvendt i fjernstyringsmæssig sammenhæng forstås tabeller eller databaser, der beskriver de enkelte togs kørsel herunder ankomst og afgangstider på alle stationer, togvejsbenyttelse m.v. Køreplan anvendes i fjernstyringssystemet i AS-drift. Der, hvor et objekt er fysisk placeret. Er, når alle ordrer til objekter foregår ved, at betjeneren vælger en ordre og udsender den. Manuel drift kan være enten manuel centraldrift (MC-drift), som er manuel betjening af fjernstyringssystemet. Under denne driftsform sker betjeningen manuelt på en betjeningsplads placeret i fjernstyringscentralen. eller manuel understationsdrift (MU-drift), som er manuel betjening af stationssikringsanlægget. Under denne driftsform sker betjeningen manuelt på en betjeningsplads placeret lokalt på stationen. Nabosystemer Nødfrigivning Eksempler på nabosystemer i forbindelse med fjernstyring af sikringsanlæg er nabofjernstyringssystemer, passagerinformationssystemer, køreplanssystemer, radio, sikkerhedstelefoner og administrative systemer. Begreb, der anvendes ved elektroniske sikringsanlæg. Hvis en datamat eller enhed i sikringsanlægget går ned, således at anlægget ikke kan styres, skal det være muligt på stationen at aktivere/nødfrigive sporskifterne til styring.

9 Udgivet Side 9 af 23 Sikkerhedskritisk handling En aktiv handling, betjeneren kan udføre for at omgå en sikkerhedsfunktion i sikringsanlægget. Handlinger, der kræver dobbeltbetjening, men som er dækket af regler i SR mv. Sikkerhedsmelding Sikringsanlæg Spærrehætte Spærring Trafikstyringssystem Kommunikationslinier Visningsenhed Visningsmedie Meddelelse pr. telefon eller radio vedr. sikkerhed. Meldinger af denne type udveksles f.eks. mellem stationsbestyrer og lokomotivfører. Et system, der sikrer togenes kørsel ind på, ud ad og gennem et togekspeditionssted samt på den fri bane. Et stationssikringsanlæg centralsikrer et togekspeditionssted. Ved centralsikring er signaler og sporskifter indbyrdes afhængige for at forhindre bl.a. afsporing og togkollision. Hætte af metal eller plast, som på gængse sikringsanlæg med sportavle kan sættes over knapperne, og derved fysisk spærre for betjeningen. I et trafikstyringssystem er det en logisk funktion, der på samme måde som en fysisk spærrehætte anvendes til at forhindre utilsigtet togvejsindstilling, omstilling eller oplåsning af sporskifte, fjernelse af stedbetjening osv. Spærring af et objekt i sikringsanlægget, så der ikke kan sendes ordrer til det fra trafikstyringssystemet. F.eks. sporspærring ved arbejder i sporet, hvor der kører arbejdskøretøjer. Sikringsanlæg kan betjenes lokalt eller fjernt. Den betjeningsmæssige overbygning, hvad enten det er lokalt eller fjernt via et fjernstyringssystem er her betegnet som et trafikstyringssystem. Kanaler med hvilke, der bringes data og information mellem de forskellige systemer. Det kan f.eks. være fysiske ledninger eller optiske netværk. Den mindste enhed, der kan vises på et visningsmedie, f.eks. en lysdiode på en tavle eller en pixel på en skærm. Medie, hvor trafikstyringssystemets tilstand vises for betjeneren. Det kan f.eks. være en skærm, men det er ikke nødvendigvis tilfældet i fremtiden. Opdateres løbende med aktuel tilstand

10 Udgivet Side 10 af 23 for objekter f.eks. blokafsnit, signaler, sporskifters stilling, tognumre og indstillede togveje. Anvendte forkortelser: AM-signal AS-drift BN DV-signal LA MC MU PU-signal RAMS SIL SMUTO SORF SR Automatisk mellembloksignal. Automatisk stationsdrift. Banenorm. Dværgsignal. Restriktioner i trafikafvikling på en given strækning eller delstrækning. (forkortelsen stammer fra det tyske udtryk: Langsam Abfahrt). La indeholder midlertidige hastighedsnedsættelser, ændret sporbenyttelse på stationer (hvor dette ikke kan ske uden videre), kørsel ad venstre spor og andet om togenes kørsel, når dette medfører afvigelser fra den normale drift Manuel centraldrift. Manuel understationsdrift. En driftsform, hvor trafikafviklingen på en given station styres lokalt. Perron udkørselssignal. Reliability, availability, maintainability and safety. Analyse af et systems pålidelighed, anvendbarhed, vedligeholdbarhed og sikkerhed. Defineres i Europanormen EN Safety integrity level. Forkortelse for sikring mod utidig omstilling. Funktionalitet, der sikrer at et sporskifte ikke kan omstilles, hvis sporisolationen i sporskiftet er besat. Stop og ryk frem. Betegnelse for en signalgivning, der giver tilladelse til at passere et signal med forsigtighed, fordi normal signalgivning ikke er mulig på grund af en fejl. Sikkerhedsreglement, dvs. sikkerhedsbestemmelser. Bestemmelser gældende for sikkerheden i forbindelse med trafik på Banedanmarks infrastruktur.

11 Udgivet Side 11 af ANVENDELSESOMRÅDE Denne norm indeholder sikkerhedskrav, som er projektuafhængige, og som skal anvendes i forbindelse med udbud. Anlægs- og projektspecifikke krav specificeres ved udbud. Målgruppen er Banedanmarks medarbejdere, der skal udarbejde kravspecifikationer, leverandører og den overordnede godkendelsesmyndighed. Krav vedr. RAMS defineres i de enkelte projekter og er ikke omfattet af nærværende norm. Kommunikationslinier specificeres ikke i denne norm, men forudsættes at være til stede. Krav er markeret med K-x-y (hvor x er kapitel og y er et fortløbende nummer i det enkelte kapitel). Generelt er eksempler til disse krav angivet i BN3-79 undtaget, hvor der under kravet med kursiv er angivet, at eksempel er i BN3-76. Definitioner er markeret med Def.-x-y 7. DISPENSATIONER Denne norm kan ikke fraviges i noget projekts kravspecifikation. Anmodninger om ændringer til og afvigelser fra normen skal fremsendes til Banedanmarks systemansvarlige. Banedanmarks systemansvarlige forelægger anmodning om afvigelser for Trafikstyrelsen samt vurderer, om anmodning om ændringer skal behandles af ekstern myndighed eller kan behandles internt. 8. OVERORDNEDE SYSTEMKRAV Dette kapitel indeholder krav til baggrundsfunktioner i hardware og software. Det er krav til funktioner, betjeneren ikke kan påvirke ved en betjeningshandling. K-8-1 Hvis der konstateres fejlbehæftede telegrammer, skal disses eventuelle dataindhold ignoreres i forhold til præsentationen, således at der ikke kan tages beslutninger på baggrund af fejlbehæftede telegrammer. K-8-2 Det kræves, at trafikstyrings/fjernstyringssystemet med jævne mellemrum skal modtage et korrekt telegram fra tilsluttede komponenter og systemer. Hvis dette ikke sker, skal objekter

12 Udgivet Side 12 af 23 og eventuelt hele delsystemer fejlmarkeres. Der skal i hvert anlægs kravspecifikation fastsættes tidsafstand. K-8-3 Fejlmarkerede objekters funktionalitet skal reduceres eller helt forsvinde. K-8-4 Systemet skal ved indikeringer fra det underliggende sikringsanlæg/understation vise, at en ordre er under udførelse, således at en lang reaktionstid ikke afføder tvivl hos betjeneren om systemets pålidelighed. K-8-5 Hvis der udsendes en ordre fra trafikstyringssystemet til et styret objekt / system, og der ikke inden for en given tid kommer en bekræftelse på, at ordren er modtaget, skal der afgives en alarm. K-8-6 Systemets oppe-, svar- og starttider er anlægsspecifikke og skal derfor defineres inden endelig kontraktindgåelse. Krav skal beskrives i anlæggets kravspecifikation. K-8-7 En hængende kontakt i betjeningsudstyret må ikke kunne afgive ordrer. K-8-8 Der skal udløses alarm ved hængende kontakt. K-8-9 Fysiske forbindelser mellem visningsmedie, udpegningsmedie og computer skal sikres, så de ikke kan falde ud. K-8-10 Hvis trafikstyringssystemet ikke kan videregive kommandoer eller andre data, som derved hobes op, skal der komme en fejlmelding med mulighed for at afbryde kommandoen, for dermed at undgå, at trafikstyringssystemet bliver overbelastet. K-8-11 Der skal i hvert projekt udarbejdes en sikkerhedsplan, der redegør for, hvordan sikkerheden i projektet håndteres. I sikkerhedsplanen skal det afklares, om der er tale om at indføre nye og ikke godkendte komponenter eller systemer, som skal typegodkendes, og i så fald skal systemet godkendes efter Banedanmarks procedurer.

13 Udgivet Side 13 af OVERORDNEDE KRAV TIL VISNINGSMEDIER. Dette kapitel indeholder krav til det fysiske visningsmedies egenskaber, udseende og effekter. K-9-1 Opløsningen på visningsmediet skal være så stor, at én defekt visningsenhed ikke kan medføre, at et symbol mistolkes. K-9-2 Det skal være muligt for den trafikale betjener at undersøge visningsmediet for defekte visningsenheder, for derigennem at få verificeret visningsmediets egnethed. K-9-3 Det skal være muligt for den trafikale betjener at se, at visningsmediet bliver opdateret, for derigennem at vise systemets pålidelighed. K-9-4 Såfremt der ikke kan præsenteres valide informationer som følge af fejl på visningsmediet, skal betjeneren straks informeres om dette. I tilfælde af at systemet ikke kan informere betjeneren om fejl på visningsmediet, skal der udarbejdes instruktioner om hvordan betjeneren kan eftervise, at informationen på visningsmediet er valid. K-9-5 Hvis der af tekniske hensyn er overgange mellem enkelte dele af visningsmediet, skal visningsmedierne så vidt muligt danne en samlet helhed. Samlinger mellem eventuelle moduler må ikke kunne skjule eller forveksles med objekter placeret i sporgeometrien. K-9-6 Farven for visning af Stop i signaler skal være rød. K-9-7 Farven for visning af Besat togdetekteringsafsnit skal være rød. K-9-8 Farven for visning af Kør i signaler skal være grøn K-9-9 Hvis den valgte teknologi til et visningsmedie gør at en eller flere farver kan forsvinde, skal det være tydeligt at se, at farverne ikke er i orden, og derved at symboler kan være forkerte. K-9-10 Hvis den valgte teknologi til et visningsmedie gør at en eller flere farver kan forsvinde skal

14 Udgivet Side 14 af 23 systemet automatisk kontrollere, at alle farver er til stede på visningsmediet, således at betjeneren ikke er i tvivl, hvis en farve ikke kan vises. K-9-11 Alle symboltilstande på visningsmediet skal være entydige. Det vil sige, at to symboler med forskellig betydning må ikke kunne forveksles. K-9-12 Statisk information må ikke kunne forveksles med de animerede symboler. K-9-13 Visningen skal i videst mulig omfang afspejle den fysiske virkelighed og være logisk opbygget. Objekter placeres korrekt i forhold til hinanden og symboler skal kunne genkendes som objekterne i marken. K-9-14 Hvis et objekt skal præsenteres på flere niveauer og typer af betjeningsflader skal det præsenteres ens på alle niveauer og typer af betjeningsflader. 10. OVERORDNEDE KRAV TIL FUNKTIONALITET Dette kapitel indeholder krav til visninger/præsentation og funktioner, der har betydning for den måde, hvorpå betjeneren kan styre systemet. K-10-1 Det må kun være én aktiv markør/udpegningsmedie på et visningsmedie af gangen. Et visningsmedie, der består af flere moduler, betragtes samlet som ét. K-10-2 Der skal altid være en tydelig visning af markør. K-10-3 Det skal på de enkelte billedtyper/billedniveauer over station(er) og/eller strækning(er) med klar angivelse fremgå, hvilken/hvilke station(er) og/eller strækning(er) der vises. K-10-4 Sporgeometrien kan vises med en varieret grad af detaljer på forskellige billedtyper/billedniveauer.

15 Udgivet Side 15 af 23 K-10-5 Der må ikke være logisk modstrid mellem de forskellige billedniveauer. K-10-6 Hvis andre informationer end sporgeometrien skal vises, må disse ikke dække dele af sporgeometrien, der berøres af en trafikstyringskommando, som en betjener ved aktiv handling ønsker udført. K-10-7 Betjeneren må kun kunne sende ordrer til objekter, der aktuelt præsenteres for betjeneren. K-10-8 Der skal være en udpegningsmarkering af det objekt, der opereres på. K-10-9 Betjeneren skal hele tiden have mulighed for på et visningsmedie at kunne se det af ham overvågede område. K Det skal være muligt vha. en zoomfunktion eller knapper at vælge forskellig detaljeringsgrader på visningsmediet. K Hvis detaljeringsgraden ved zoom bliver mindre end det niveau, hvor sikkerhedskritiske handlinger og sikkerhedsmeldinger må afgives, skal informationer automatisk fjernes fra visningsmediet, der betjenes fra, således at betjeneren ikke kan udføre sikkerhedskritiske handlinger og sikkerhedsmeldinger. K Det skal i kravspecifikation / udbudsmateriale defineres hvilke ordrer, der er tilladt på de forskellige detaljerings niveauer. K Det skal være muligt for betjeneren at udføre funktionen stop i signaler med 2 eller 3 operationer, hvor 2 er det optimale. K Dialogbokse skal enten kunne flyttes eller det skal kunne kontrolleres af betjeneren hvor de vises. K Der må ikke gives ordrer til objekter/symboler der er dækket af dialogbokse eller anden information. Dette skal enten understøttes direkte af systemet eller af instruktioner.

16 Udgivet Side 16 af 23 K Alle adgange til og fra trafikstyringssystemet via netværk skal være beskyttet mod ikke godkendt adgang. K Systemet skal identificere evt. forsøg på indtrængning og give melding/alarm herfor. K Tekster, der præsenteres for den trafikale betjener, skal være på dansk. K Betjeneren skal på visningsmediet tydeligt kunne se, hvis anlægget ændrer status til en tilstand, hvor funktionaliteten af et objekt / flere objekter / systemet begrænses pga. fejl. K Adgang til systemet skal sikres via brugerrettigheder. K Alle betjenere af anlægget skal være oprettet med en brugerprofil, og betjeningsretten skal begrænses til disse betjenere og deres brugerprofiler. En betjener skal logge sig på systemet ved angivelse af brugeridentitet og password. K Der må på ethvert givent tidspunkt kun være én betjener med rettighed som stationsbestyrer pr. station. K Ved præsentation af sporskifter skal Kontroldel og Togdetekteringsdel være tydeligt adskilt. K Præsentation af togveje skal afspejle de reelle fastlægninger i sikringsanlægget. K Igangværende nødopløsning skal indikeres. K Det skal være muligt at sætte alle signaler på stationer på stop, samlet for hele stationen. Hvis sikringsanlægget har den mulighed skal det også være muligt at sætte signaler på stop gruppevis eller enkeltvis. K Der skal gives en præsentation af aktive spærringer på de enkelte objekter.

17 Udgivet Side 17 af 23 K Nødopløsning og stopstilling af signaler skal fjerne automatiske driftsformer (herunder hjælpedriftsformer) og magasinering i den berørte del af sikringsanlægget. K Der skal gives en præsentation af tryk på stopknap i udvendig betjeningsskab, hvor et sådan findes. 11. SIKKERHEDSKRITISKE HANDLINGER. Dette kapitel indeholder krav til systemet i forbindelse med udførelse af sikkerhedskritiske handlinger. Def Følgende betjeningshandlinger betegnes som sikkerhedskritiske: Omstilling uden SMUTO (trin 2) Tilbagetagning af signalet annulleret i DV-signal Kvittering 45 grader i DV-signal Tilbagetagning af signalet annulleret i PU-signal Kvittering 45 grader i PU-signal Indstilling af kritisk togvej (f.eks. til spor uden køreledning) Sætte SORF i hovedsignal Sætte SORF på strækning Kvittering for tryk på nødstopknap Tilbagetag af nødfrigivet sporskifte Tilbagetag område med nødfrigivet sporskifte Tilbagetag alle nødfrigivne sporskifter Tilbagetag tvangsstop i AM-signal Fjern LA nedkobling Ophæv spærring af signal Omstilling til MU-drift Frigiv sporskiftehåndsving

18 Udgivet Side 18 af 23 K-11-1 Den trafikale betjener skal orienteres om, at den handling, der ønskes udført, er sikkerhedskritisk. K-11-2 De handlinger, som udføres af automatikken i et trafikstyringssystemet i AS-drift, må ikke inkludere sikkerhedskritiske handlinger K-11-3 Alle sikkerhedskritiske handlinger skal inden de udføres (afsendes fra trafikstyringssystemet til de ydre enheder) bekræftes af den trafikale betjener med en betjening, der adskiller sig fra den, der er benyttet ved valg af handlingen. Undtaget herfor er sikkerhedskritiske handlinger, der er underlagt kontrol i sikringsanlægget, som derved hindrer, at ordrerne udsendes ved en fejl, f.eks. omstilling med besat sporisolation. K-11-4 For at kunne udføre sikkerhedskritiske handlinger, har Banedanmark følgende krav til, hvad der skal præsenteres på visningsmediet for det område, der udføres sikkerhedskritiske handlinger på: Alle spor skal præsenteres med deres togdetekteringsafsnit/blokafsnits aktuelle tilstand i marken Alle signaler skal præsenteres med deres aktuelle tilstand i marken. Alle sporskifter skal præsenteres med deres aktuelle tilstand i marken. Alle aktuelt indstillede togveje skal præsenteres Alle indkoblede stedbetjeningsområder skal præsenteres Alle pågående nødopløsninger skal præsenteres Tilstanden for et sporskiftehåndsving med afhængighed af sikringsanlægget skal præsenteres 12. DRIFTSFORMER Ved driftsformer forstås alene i denne sammenhæng driftstilstanden i trafikstyringssystemet.

19 Udgivet Side 19 af 23 K-12-1 Uanset driftsform skal systemet præsentere alle indikeringer fra stationen. K-12-2 Hvis trafikstyringssystemet er i AS-drift og betjeneren afgiver en ordre om stop i signaler skal trafikstyringssystemet udsende den givne stopordre og sætte trafikstyringssystemet i en manuel driftsform (MC-drift). Dette skal gælde for alle de mulige ordrer til at sætte signaler i stop, det vil sige enten samlet for en hel station, gruppevis eller enkeltvis. K-12-3 Ved udsendelse af en nødopløsningsordre skal trafikstyringssystemet først stopstille relevante signaler, hvis dette ikke allerede er gjort, hvorefter ordren om nødopløsning udsendes. I tilfælde af at trafikstyringssystemet er i AS-drift skal trafikstyringssystemet sættes i en manuel driftsform (MC-drift). K-12-4 Sikkerhedskritiske handlinger må ikke kunne udsendes til et objekt, som er under automatisk drift. K-12-5 Følgende funktioner må desuden ikke udføres i AS-drift: Tilbagetag stedbetjening Frigivning af sporskiftehåndsving Tilbagetag lokalaflåsning Omstilling uden SMUTO (trin 2) Oplåsning af centralaflåst sporskifte Tilbagetag af nødfrigivet sporskifte Tilbagetag område med nødfrigivet sporskifte Tilbagetag alle nødfrigivne sporskifter Fjern spærrehætte/tilbagetag spærring Ophæv blokspærring Omstilling til MU-drift K-12-6 Overgang til MU-drift (Manuel understationsdrift) skal fjerne alle magasineringer i sikringsanlægget.

20 Udgivet Side 20 af TOGNUMMERSYSTEM OG AUTOMATISK TRAFIKAFVIKLING Dette kapitel indeholder krav til Automatisk trafikafvikling, der er en overbygning til et fjernstyringssystem, som dermed tillader automatisk afvikling af trafikken på baggrund af en køreplan. K-13-1 Selv om der vises et tognummer i et togdetekteringsafsnit/blokafsnit, skal afsnittes tilstand kunne aflæses utvetydigt. K-13-2 Nye køreplaner skal godkendes/kvitteres af den aktuelle trafikale betjener, før de kan benyttes til automatisk trafikafvikling. 14. LOG OG ALARMER. Dette kapitel indeholder krav vedr. informationer om historiske hændelser og aktuelle unormale situationer. Dette skal ske ved et logsystem og et alarmsystem. K-14-1 Trafikstyringssystemet skal minimum kunne logge alle informationer, sikkerhedsrelaterede som almindelige, (udsendte ordrer, indikeringer og alarmer) i forbindelse med trafikafviklingen løbende i mindst 24 timer. K-14-2 Alarmerne prioriteres efter deres betydning for trafikbetjeningen. Der skal som minimum være 3 prioriteter. Alarmer der har prioritet 1, er fejl som bevirker at anlægget eller dele heraf ikke kan betjenes. Alarmer der har prioritet 2, er fejl som påvirker togtrafikken. Alarmer der har prioritet 3, er øvrige fejl. K-14-3 Der skal genereres en alarm, når trafikstyringssystemet mister funktionalitet, der forhindrer dets formål, samt når der ikke svares inden for foruddefinerede tider fra nabosystemer og de undersystemer, der styres. K-14-4 Systemet skal generere en alarm

21 Udgivet Side 21 af 23 ved passage af signal, der ikke viser kør-tilladelse* ved signal udeblevet / stopfald* ved opskæring af sporskifte. ved sporskifte ude af kontrol ved overkørsel nede for længe ved gentagelsesspærre * Hvis betjener aktivt spærrer alarmen eller et signal, skal der ikke gives alarm. K-14-5 Det skal logges, når ovenstående alarmer eller spærring af signaler ind- og udkobles. K-14-6 Alarmer skal præsenteres på en måde, der gør det muligt for betjeneren at vurdere, om det er muligt at afvikle trafikken K-14-7 Alarmer med forskellig prioritet, må ikke kunne forveksles. K-14-8 Alarmer må ikke kunne forveksles med objekter. K-14-9 Trafikstyringssystemet skal minimum kunne håndtere det forekommende antal alarmer i en worst-case situation uden at påvirke evnen til at afvikle driften. 15. NABOSYSTEMER Et fjernstyringssystem skal via forbindelse til andre centrale systemer (nabosystemer), passagerinformationssystemer, radiosystemer, telefoner og administrative systemer kunne integrere visning og betjeningen af disse. Fjernstyringssystemet leverer informationer til nabosystemer og fjernstyringssystemet henter informationer fra nabosystemer. K-15-1 Det skal være muligt at koble andre anlæg (nabosystemer) til trafikafviklingssystemet for enten at hente information eller for at afgive information. K-15-2 Den geografiske grænseflade mellem to fjernstyringscentraler skal dækkes på en sådan måde, at den ene central ikke er afhængig af data eller information fra nabosystemet.

22 Udgivet Side 22 af 23 K-15-3 Nabosystemerne må ikke kunne påvirke trafikafviklingssystemet udover den påvirkning, der er planlagt via indhentet information. K-15-4 Der skal ske en kontrol af kommunikationen til og fra nabosystemerne, således at evt. fejlbehæftede data ikke benyttes til trafikstyring. K-15-5 Det må ikke være muligt, via nabosystemerne eller deres tilkobling, at kunne betjene trafikafviklingssystemet. K-15-6 Hvis grundlæggende systemer går ned, skal de integrerede systemer (nabosystemer) som f.eks. radio kunne tvangsudkobles fra den integrerede betjening og betjenes separat. K-15-7 Det skal være muligt at definere, hvilke informationer der kan ses fra nabosystemer. 16. PRIORITERING AF INDIKERINGER Det er ikke altid muligt at vise alle indikeringer hørende til et objekt på én gang. Det er derfor nødvendigt, at Banedanmark kan prioritere hvilke indikeringer, der skal vises frem for andre. K-16-1 I tilfælde, hvor præsentationen af en information udelukker præsentationen af en anden, skal det være muligt for Banedanmark på forhånd at foretage en prioritering af hvilken information, der så skal vises.

23 Udgivet Side 23 af 23 Banedanmark Amerika Plads 15 Hvis skemaet foldes på midten, passer det i en A5 rudekuvert København Ø 17. BILAG 1 RETTELSER (INFORMATIVT) Hvilken Banenorm foreslås ændret: Hvad er årsagen til forslaget: Hvad foreslås?: (skriv evt. på bagsiden) Notér bilag: Afsender: - Navn - Adresse - Telefonnr. - Evt. organisation

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Betjening af trafikstyringssystemer BN2-78-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

BN3-79-1. Betjening af trafikstyringssystemer

BN3-79-1. Betjening af trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5 Kort generel funktionsbeskrivelse Mobility 1 Sikringsanlægget SICAS S5 er et elektronisk sikringsanlæg baseret på Siemens PLC-systemet SIMATIC. I Danmark er der installeret

Læs mere

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af SB ORS 03/2017 Hi01 SSB ORS 03/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 03/2017 19.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gyldig

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse....2 Personprofil.... Helbredskrav... Vurdering

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 TF Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 29 49 50 51 58 59 72 73 74 75 106 107 117 118 122 123 153 154 163 164 190 191 196 197 199 200 227 228 229 230 231 247 248 251 01.10.2016 Nummeret på sidste

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

Fører af arbejdskøretøj grundmodul

Fører af arbejdskøretøj grundmodul INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset...2.1 Uddannelse...2.2 Personprofil...2. Helbredskrav...2 Vurdering

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-3-2015 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed Banedanmark SR-information I Udgivet af Trafiksikkerhed Indførelse af daglig La Gyldighed Fra den 15.01.2007 vil La kun have gyldighed i ét døgn ad gangen fra kl. 00.00 til kl. 24.00. Redaktionen afsluttes

Læs mere

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Udgivet 29.6.2017 Overordnet ansvar: Karsten Steen Larsen Ansvar for indhold: Dorrit Nielsen Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Banenorm BN1-172-1

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Nyt fjernstyringssystem til Hovedstadens Lokalbaner Af Ole Torp Sejersen, trafikinspektør, HL. Indledning

Nyt fjernstyringssystem til Hovedstadens Lokalbaner Af Ole Torp Sejersen, trafikinspektør, HL. Indledning Nyt fjernstyringssystem til Hovedstadens Lokalbaner Af Ole Torp Sejersen, trafikinspektør, HL Indledning Den 16. januar 2004 indgik Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL) og Cactus Automation AB kontrakt om

Læs mere

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 99 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder Vejledning til BJ 5-2-2014 Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder 1. januar 2014 2 Vejledning til BJ 5-2-2014 3 Vejledning til BJ 5-2-2014 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Formål 4 1.2

Læs mere

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring.

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet 01.03.2013 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: BIDY/KVH/CASK/PDH/HMOH/STA/ECPN/SNJ Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-182-1 Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1)

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1) BEK nr 11034 af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00088 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæfelter Feltenhed ETS-52-03-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 19842/11 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet BEK nr 9908 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. 10201-00005 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 15/2016 Fordeling: Som SR 24.11.2016 Gyldig fra: 28.11.2016 Gyldig til: 31.03.2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gentofte - Lyngby. Teknisk og reglementarisk grænse mellem HKT og CBTC

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8 SB ORS 02/2017 Hi01 SSB ORS 02/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 02/2017 24.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldig fra 2.01.2017 Gyldig til: 30.01.2017 Gyldiggøres

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Odder - Aarhus

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Odder - Aarhus SIN. Sikkerhedsinstrukser. Lokale forhold. Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 1-2 3-4 5-13 14-18 09.12.2012 Nummeret på sidst

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid Udgivet 12/12/2014 Overordnet ansvar: Steen Kristensen Godkendt 07/11/2014 Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Vejledning til måling af skinneslid Banenorm BN3-200-1

Læs mere

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1 Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF Udgivet den: 18.september 2016. Erstatter alle tidligere LGB-BOSF Side: 1 01 Ansvar. Ukendskab til regler og bestemmelser i disse forskrifter, fritager ikke for

Læs mere

Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger

Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger rafikcirkulærer ORS CBTC strækninger 13.11.2017 Hi03 Ly01 Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger banedanmark Gyldige trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger Listen er opdateret pr. 13.11.2017 Gyldighedsområde

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st.

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 72-2 SIN LB Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 1.0 Almindelige bestemmelser Forbindelsessporet mellem Grønnehave og Helsingør station er et Lukket blokafsnit, som via gentagelsspærren registrerer

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Taastrup 1-2 Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s 13.07.2007 1 Lokal Rangerinstruks Taastrup 2-1 Fordeling: DSB S-tog a/s Trafiksikkerhed DSB

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Banenorm BN1-184-1. Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg

Banenorm BN1-184-1. Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: GEE Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-184-1 Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Side 2 af 15 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold. Midtjyske Jernbaner SIN. Sikkerhedsinstrukser Generelle forhold

SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold. Midtjyske Jernbaner SIN. Sikkerhedsinstrukser Generelle forhold SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Odder - Aarhus Vemb - Thyborøn Havn SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS Rev. 0

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS Rev. 0 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS-52-02-04 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24721/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

ERTMS baserede signalsystemer på lille syd

ERTMS baserede signalsystemer på lille syd ERTMS baserede signalsystemer på lille syd IDA Mechanical 2015, Haslev 05.11.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller 1 Indhold 1.Udrulning og rollen for lille syd 2.Overordnet system forståelse 3.Fjernstyring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10.

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10. Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen

Læs mere

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata Overordnet ansvar: RSKG Ansvar for indhold: PWLA Ansvar for fremstilling: MECN Krav til tekniske stamdata Banenorm BN2-196-1 Side 2 af 11 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. IKRAFTTRÆDEN 3 3. OVERGANGSBESTEMMELSER

Læs mere

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120.

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. Havarikommissionen Redegørelse Sagsbehandler: DDS Journal nr.: 06-610/28 9. august 2006 Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. 1 Undersøgelser 1.1 Hændelsen 1.2 Fakta 1.2.1

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Uddannelseskompendium for instruktionen Pas på, på banen

Uddannelseskompendium for instruktionen Pas på, på banen o Uddannelseskompendium for instruktionen Pas på, på banen Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig Lars Veiler (LTVJ) Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ) Version Dato Udarbejdet af Godkendt

Læs mere

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik Udgivet 21/09/2015 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Skinnepolitik Banenorm BN2-202-1 Udgivet 21/09/2015 Side 2 af

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Servicecenter Køge bugt - SKB - Hundige 1-1 Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s 1 Lokal Rangerinstruks Servicecenter Køge bugt

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring

God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring Præsenteret af Niels K Jensen, Børge Poulsen og Ulf Pålsson 28.10.2015 1 Løbende udfordring? - Stort og komplekst emne - Vi kan her kun berøre nogle

Læs mere

Banenormer i Banedanmark

Banenormer i Banedanmark Banenormer i Banedanmark DGF-arrangement Baner og Geoteknik Odense den 08. marts 2012 08.03.2012 Præsenteret af Niels Fischer-Nielsen DGF Banenormer i BDK # 2 Indlæg af Niels Fischer-Nielsen Normkoordinator

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

SR-information. »Arbejde i spor«bliver en del af SR. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007

SR-information. »Arbejde i spor«bliver en del af SR. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007 SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007»Arbejde i spor«bliver en del af SR Den 21. januar 2008 bortfalder»arbejde i spor«som selvstændigt reglement, og reglerne for infrastrukturarbejder

Læs mere

Signalprogrammets to jernbaner

Signalprogrammets to jernbaner Signalprogrammets to jernbaner S-bane og Fjernbane 17.05.2016 Præsenteret for Banebranchen af Jens Holst Møller 1 Agenda Erfaringer fra forberedelse til udrulning af projekterne Etablering af nye trafiktårne

Læs mere

Signalprogrammet. Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører

Signalprogrammet. Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører Signalprogrammet Nye operationelle regler og deres betydning for entreprenører Sikkerhedskonference 02.11.2017 præsenteret af Thomas Romme Wittmann, Rune Alexander Bregendahl, Troels Thimm Madsen og Henrik

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog 02.11.2012 Side 1 af 9 Redegørelse Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog HCLJ611-2012-93 Ulykke Personpåkørsel Togkørsel Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:02 Sted: Gadstrup station Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v.

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. Jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere, veteranbaner og veterantogsorganisationer skal indberette

Læs mere

Opdatering til Märklin Central Station 3 og 3 plus

Opdatering til Märklin Central Station 3 og 3 plus Opdatering til Märklin Central Station 3 og 3 plus Version 1.3 Changelog Beskrivelse af ændringer Følgende ændringer og rettelser til problemstillinger er inkluderet i opdateringen. Pilene der angiver

Læs mere

ERTMS introduktion. Den Danske Banekonference 2015. 07.05.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller og Tommy Gade Jensen

ERTMS introduktion. Den Danske Banekonference 2015. 07.05.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller og Tommy Gade Jensen ERTMS introduktion Den Danske Banekonference 2015 07.05.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller og Tommy Gade Jensen 1 Indhold 1. Formål 2. Hvem er foredragsholderne 3. Overordnet system forståelse 4. Fjernstyring

Læs mere

Sikkerhedsuddannelse for tyske lokomotivførere, der skal køre ind og ud af Padborg station

Sikkerhedsuddannelse for tyske lokomotivførere, der skal køre ind og ud af Padborg station INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe... 2 2 Mål... 2 3 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset... 2 4 Beskrivelse af uddannelsen... 2 4.1 Generelt... 2 4.2 Varighed... 2 4.3 Undervisningsmateriale...

Læs mere

Banenorm BN1-183-1. Arbejde i sikringsanlæg

Banenorm BN1-183-1. Arbejde i sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: GEE Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-183-1 Arbejde i sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Side 1 af 34 INDHOLD 1. INDLEDNING 5 2. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere Servicestandard for højttalerudkald i tog for lokomotivførere Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie,

Læs mere

Målbeskrivelse AIS arbejdsleder.

Målbeskrivelse AIS arbejdsleder. Målbeskrivelse AIS arbejdsleder. 5 5 5 5 5 AIS I Målbeskrivelse AIS Arbejdsleder I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Dag 1 Lektion 1 Kl. 08.00 08.45 Byd kursisterne velkommen. At kursisterne lærer hinanden

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement banedanmark Drift Sikkerhedsreglement Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 24.04.2005 1355 banedanmark Trafiksikkerhed 11.09.2007 E-mail: mkh@bane.dk Oversigt over rettelsesblade til gyldige fra 24.09.2007

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

SODB. Sikringsanlæggene og deres betjening. Banedanmark BN Betjeningsvejledning for Sikringsanlæg type BSS Udskrevet den:

SODB. Sikringsanlæggene og deres betjening. Banedanmark BN Betjeningsvejledning for Sikringsanlæg type BSS Udskrevet den: Banedanmark SODB Sikringsanlæggene og deres betjening BN1-131-1 Betjeningsvejledning for Sikringsanlæg type BSS 2003 Udskrevet den: Udarbejdet af: PSC Illustrationer: MKH Rettelsesblade Nummeret på sidst

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. For togpersonalet

Servicestandard for højttalerudkald i tog. For togpersonalet Servicestandard for højttalerudkald i tog For togpersonalet Formålet er god trafikinformation til kunderne Standarden Folderen her henvender sig til dig som togfører i DSB og handler om standarden for

Læs mere