Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af"

Transkript

1 Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev CVR: tlf Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forside. Forside forord. Side 1 Indholdsfortegnelse - 2 Bestyrelsen. Den driftsansvarlige. Kursus- og uddannelsesoversigt. Afsnit 1. Logbog over daglige hændelser/planlagte kontroller Aktionsliste fra bestyrelsesmøder og/ell. Bestyrelsesreferater Kvalitetssikring. Kortlægning, Tilstandsvurdering og Handleplan Vandbehandlingskomponenter. Anskaffelse og reparation mv Forbrugermålere. Partiopdeling. Antal, størrelse og kontrol Udpumpet vandmængde og elforbrug Udpumpet vandmængde, registreret forbrug, ledningstab, mv Gennemførte vandanalyser - 9. Betænkelige vandanalyseresultater Takstblad Normalregulativ Beredskabsplan Ledningsnet. Separationsmuligheder og udskylning. Brandhaner Indberetning til Jupiter databasen og Boringsdata Vedtægter - 16.

3 1. FVD 3. sep LEDELSESSYSTEM for forbrugerejede- og forbrugerstyrede almene VANDFORSYNINGER medlemmer af Foreningen af Vandværker i Danmark.. Dette Ledelsesringbind er udarbejdet under henvisning til Bekendtgørelse nr. 132 der fastsætter regler for indførelse af kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg ved indførelse af en ledelsesmæssig ramme, der sikrer systematiske arbejdsrutiner med henblik på at forebygge forurening af drikkevandet. Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer m3 vand pr. år eller mere, skal indføre kvalitetssikring ved: 1. At kortlægge hele vandforsyningen samt kvaliteten af denne. 2. At kortlægge vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning, reparation, nyanlæg og lign.. 3. At vurdere risikoen for forurening af vandet fra det samlede produktionssystem, herunder fra de enkelte komponenter, uhensigtsmæssige konstruktioner og den samlede risiko for forurening af vandet. 4. At udarbejde en handleplan, som beskriver, hvordan og hvornår forsyningen vil håndtere den prioriterede indsats. 5. At løbende følge op på og dokumentere, at forsyningen har gennemført de planlagte tiltag. Et alment vandforsyningsanlæg (alle) skal foranledige, at den driftsansvarlige gennemfører et kursus om almindelige vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. Kvalitetssikringen skal være indført senest 31. december Ledelsessystemet refererer desuden til Naturstyrelsens Vejledning Juli Kvalitetssikring på almene vandforsyninger : Afsnit 3.3: Det kan være en stor opgave for en mindre vandforsyning at opfylde alle kravene i (Bekendtgørelsens) 3, men gennemtænkes de enkelte punkter i forhold til hinanden, kan kravene opfyldes ved hjælp af én eller nogle få tjeklister med tilknyttet handleplan baseret på en kortlægning af forsyningens anlæg og arbejdsgange. Ved løbende, systematisk at gennemgå og revidere tjeklisterne og handleplanen kan indførelsen og opfølgning på kvalitetsledelsessystemet løbende dokumenteres og ske i en dynamisk proces.. Ledelsessystemet med indhold af skemaer, forefindes tilgængelig på nettet og kan downloades: og på egen PC tilpasses til den enkelte vandforsynings opbygning, samt redigeres efter den enkelte bestyrelses ønsker og behov. De enkelte afsnit kan bibeholdes på egen PC og ajourføres for senere udprintning, eller vælges udprintet og isættes i Ledelsesringbindet til manuel ajourføring.

4 BESTYRELSEN og DEN DRIFTSANSVARLIGE mv.. Navn TLF. Mail Håndbogskurser (Håndbogsnr. og dato) Hygiejnekursus Driftskursus Bjarne Dickow(fmd.) Jonna Tuborg Nielsen(kasserer) Klaus Behrendt Petersen(Drift) X X Mogens Frantzen Nis Jørgen Vive Henrik Pallesen Susanne Møller Nielsen Administration/Regnskab Jonna Tuborg Nielsen(kasserer) / Beierholm Revision Vandværkets adresse: Karisevej 5 / Højtoften 15 TLF. nr.: Mail adresse: Hjemmeside: CVR. nr.: FVD login Min side : Brugernavn: Adgangskode: MinSide Antal reelle forbrugernumre: 1270 Antal hovedmålere: 2 Udpumpet + købt vandmængde: Indvindingstilladelse: År: 2005 Antal m3: Tilstandsrapport gennemført: Kommunalt tilsyn gennemført:

5 3. Vandværket drift og dokumentation: Vandværket drift varetages hhv. af manuel visuel overvågning og automatik med overvågning, der tilsammen sikre en god vandforsyning af drikkevand til vore forbrugere. Den automatiske overvågning sørger for at sende alarm via SMS til den vagthavende, hvis der opstår tekniske problemer, der kræver handling øjeblikkelig (A-alarm) og ved lejlighed (B-alarm). Handling kan da være afhjælpning online eller manuel on-site Dokumentation af handlinger og hændelser Når der udføres handlinger i vandværkets regi bliver dette dokumenteret i en log der indeholder, 1. Dato 2. ID (identifikation af lokalitet eller område) 3. Beskrivende tekst. Dokumentationen findes på vandværkets kontor Planlægning af handlinger Der foretages planlægning for aktiviteter der skal udføres for at kontrollere alle vandværkets fysiske komponenter samt bygninger og ledningsnet for at imødegå senere utilsigtede driftstop og forureninger. Disse aktiviteter kan fra et overordnet niveau beskrives som, Råvandsindvindingen Filteranlæggene Lagertanke Udpumpningsanlæg Ledningsnet internt Ledningsnet eksternt Rengøring af driftsanlæggene Rengøring i bygning Rød, gul og grønne zoner. Kontrol af bygningernes stand. Vedligeholdelse af eksterne arealer 3.3. Vandbehandlingskomponenter Alle komponenter som indgår i vandværkets funktion og drift skal dokumenteres med en entydig betegnelse (ID nr) og påføres de relevante data fra fødsel til død som vurderes at have betydning for en ansvarlig teknisk og økonomisk drift af vandværket. Et ID kan dog være en komponentgruppe som har en fælles funktion for omverdenen. Eks. Boring (borepumpe, foringsrør, brønd og teknik omkring) Vandbehandlingsanlæg (beluftningsanlæg, filter, styring mm) Vandbeholder Udpumpningsanlæg (trykpumper, flowmålere, instrumenter og styring) Ledningsanlæg for råvand Ledningsanlæg for drikkevand Afspærringsventiler på ledningsnettene Forbrugsmålere Elforsyning og styringer Backup forsyning ved generator og UPS

6 3.4. Afregningsmålere Vandværkets afregningsmålere overvåges og udskiftes efter behov når der er tegn på at de ikke opfylder kravet for en korrekt måling og aflæsning. Desuden udtages og kontrolleres partier efter stikprøvekontrol med efterfølgende handling efter stikprøvens resultat. Administrationen med inddeling i partier og stikprøveudtag foretages i vort finansprogram Rambøll FAS Vandanalyser Vandanalyser udtages efter gældende regler af vort analyseinstitut Eurofins, som laver prøveplaner for det kommende år, udfører disse og offentliggør resultaterne direkte til vandværket, myndighederne og Jupiter databasen Offentlig miljøtilsyn Vandværket er underlagt regelmæssige hygiejne tilsyn som foretages af Faxe Kommune som den ansvarlige myndighed. Rapporten med resultatet på tilsynet modtages og behandles på vandværkets bestyrelsesmøde Vandværkets regelsæt Vandværket er underlagt gældende regler om levering af vand til flere end 10 forbrugere som et alment vandværk og heri er indbefattet, Vandforsyningsloven (staten) Det lokale vandregulativ (kommunen) Vedtægter (vandværket) Takstblad Budget Regnskab Beredskabsplan Ledelsessystem (kvalitetssikring) 3.8. Vandværkets informationer Vandværket informerer til forbrugere, offentligheden og myndighederne ved Hjemmeside (www.dalby-rodevandvaerk.dk ) Tlf Lokalavisen (Faxe-Bugten) Personlig henvendelse 3.9. Sikring af drikkevand Drikkevandet sikres ved foranstaltninger for at forebygge, 1. Forurening af uønskede stoffer fra omgivelserne 2. Uønsket indtrængning for fremmede på vandværk/boringer Forurening sikres ved rimelige forhold omkring kildeplads med brøndkant rimeligt over terræn, holde boringsbrøndene tørre samt en løbende opmærksomhed på kvaliteten af boringens tilstand ved visuel kontrol omkring foringsrør, pumperør samt tætningerne omkring disse. Desuden kan man være opmærksom på fejl ved boringer ved den løbende overblik af boringernes ydelse.

7 Omkring de åbne filtre sikres ren luft til iltningen ved filtre, som skiftes efter behov og bygningen holdes desuden tæt for indtrængning af regnvand, overfladevand eller kondens. Områder i vandværksbygningerne er inddelt i zoner, der har forskellige krav til hygiejne niveau og sikringen af dette. Områderne markeres med GRØN, GUL og RØD zone. Det indskærpes alle med adgang til disse områder at overholde de respektive regler for disse zoner. Uønsket indtrængning sikres ved et optimalt låsesystem til alle døre og boringsdæksler. Boringernes dæksler er endvidere overvåget med alarm, hvis der foretages uautoriseret åbning Vandværket daglige drift Vandværkets drift udføres efter opgaver i prioriteret rækkefølge til sikring af, rent drikkevand efter gældende krav. drikkevandsforsyning uden afbrydelser. drikkevandsforsyning i rigelige mængder. 4. ID system for vandværket komponenter Alle komponenter navngives som over- og undergruppe for at sikre et system for at kunne samle planlægning og aktiviteter til en operativ og historisk logning. Gruppe 10 Kildeplads og boringer Gruppe 20 Vandbehandlingsanlæg Gruppe 30 Vandbeholdere Gruppe 40 Udpumpningsanlæg Gruppe 50 Elanlæg Gruppe 60 Råvand og rentvandsledninger Gruppe 70 Afspærringsventiler på ledningsnettet hovedstophaner Gruppe 80 Forbruger stophaner og målerbrønde og indvendige målere. 5. Risikovurderinger Vandværkets installationer inddeles i risikogrupper og internt er de markeret som beskrevet under pkt. 3.9 sikring af drikkevand med inddeling af vandværkets bygninger i zoner. Installationer udenfor bygningerne i jorden har dog også en risiko for forurening ved ledningsbrud og afhjælpning heraf. Risiko af vandværkets installationer for risiko for forurening kan derfor prioriteres som følgende: 1. Hvor der er direkte adgang til vandet som i de åbne filtre. 2. Fra boringerne eller råvandsledningerne fra disse. 3. Ledningsnettet på vandværket når der opstår lækager med efterfølgende afhjælpning. 4. Ledningsnettet til forbrugerne. 6. Handleplan. Ved løbende visuel og automatisk kontrol lokaliseres områder som indlægges i den løbende handlingsplan for afhjælpning eller blot forebyggende tiltag, der er nødvendigt for kvalitet og drift. Handleplanen dokumenteres i den løbende log af udførte arbejder på vandværket.

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 187 2013 Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring Fuld dokumenteret

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere