REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014"

Transkript

1 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt blev foreslået og valgt uden modkandidat. Jørgen Herholdt (JH) takkede for valgei og kunne herefter fastslå at generalforsamlingens var lovligt varslet. 2. Bestyrelsens beretning Formanden fremlagde beretningen : Driften I det forløbne år har vi udpumpet m' drikkevand. Det er m3 mere end sidste år. Det er normalt, at vi på grund af utætheder og ledningsbrud pumper mere ud end vi får betaling for, men i det forløbne år har ledningstabet været så stort, at det har påvirket regnskabet med omkring kr. til grønne afgifter. Arsagen er, at vi har haft et brud, som vi for sent blev opmærksomme på. Da det var værst, var der et vandspild på ca liter i døgnet - uden der var synlige tegn. Ved at åbne og lukke for dele af byen i nogle sene nattetimer, fik vi indkredset lækagen til Tingvej og nogle sideveje, men vi kunne stadig ikke finde synlige tegn, og vi måtte have assistance fra lækagesøgningsfi rmaet, Leif Kock. Jeg skal ikke gå i detaljer, men de fandt 3 utætheder, som nu er udbedret eller ved at blive udbedret. Da vi over for lækagesporingsfirmaet udpegede området, hvor der kunne være lækage, havde vi ikke medtaget den gamle del af Lønbjergvej, fordi - kan vi nu se, at de gamle tegninger her er mangelfulde eller misvisende. Nu skete der pludselig noget i Lønbjergvej. Her viste det stort brud, som vi havde søgt efter, sig over for vandværket - og det er nu repareret. Forsyningsmæssigt har vi haft en god og stabil drift med få forstyrrelser, og hvad der er vigtigt, så har vandkvaliteten været fin. Alle prøver har overholdt kravene til drikkevandskvaliteten. Lavt tryk Når vi får nødforsyning af vand fra Roskilde Forsyning, sker det som de fleste har bemaerket ved et lavere vandtryk end normalt. Med assistance fra Rambøll har vi i 2013fået undersøgt mulighederne for at etablere et trykorøgeranlæg på forbindelsen til Roskilde Forsyning. Rambøll har set på forholdene og vurderer prisen til kr. Den omkostning skal holdes op mod de gener, vi har ved det lave tryk. Det er altid meget generende, når der er uregelmæssigheder i noget så selvfølgeligt som vand fra hanerne. Nogle har problemer med at kunne starte vaskemaskinerne. Samlet set udgør lavt vandtryk kun en lille del af driftsforstyrrelserne, og vi har trods alt vand. På den baggrund har vi besluttet ikke at arbejde videre med projektet med etablering af et trykorøger anlæg.

2 Ledningsnettet På ledningsnettet er der foretaget en udskiftning af eternitrør i Pilekrogen. Det var foranlediget af, at vi var usikre på, om der var flere skader på ledningen end dem, der umiddelbart skete i forbindelse med at DONG lagde el-ledningerne ijorden (som de har betalt for at få repareret). Det var også et ønske om at få udskiftet vandledningen, som var en gammel eternitledning. Der kommer til stadighed (i nogle tilfælde overraskende) ny viden om ledningsføringerne. Dermed bliver der også bedre styr på, hvor der skal lukkes for vandet, når der er ledningsbrud. Også i det forløbne år har vi fået repareret nogle af de mest vitale stophaner, så vi bedre kan lukke af for dele af byen itilfælde af ledningsbrud. Pludselige ledningsbrud har vi også haft i år. Pludselige, betyder ofte at det sker på de mest ubelejlige tidspunkter, men når galt skal være, så har vi et rigtig godt samarbejde med Claus Carlsen og Anders Christiansen. Vi oplever, at de altid er parate uanset tidspunkt. De begynder at grave, og når der er overblik over situationen, står der en WS 'er, som er varskoet forinden, parat til at reparere vandledningen. Vandmålere Med hensyn til udskiftning af vandmålere, så er vi nu stort set færdige i denne omgang. Det er meget få problemer, der har været undervejs. Der er taget godt imod de to folk vi har til at udskifte målerne. På nogle vandværker er man gået over til fiernaflæsning af vandmålerne. Det er ikke billigt at installere disse målere. Vi vil følge udviklingen de kommende år for at vurdere, om det er noget for os. Blandt andet er der i dag usikkerhed omkring, hvor lang tid batteriet i en sådan måler kan holde, hvis der aflæses ofte. Årsaflæsning En gang om året skal vandmålerne aflæses. Resultatet af disse aflæsninger anvender både vandværket og Roskilde Forsyning (Spildevand). Hidtil har Roskilde Forsyning udsendt aflæsningsskemaer og bearbejdet de indkomne aflæsninger, hvorefter vi har fået tilsendt resultatet. I efteråret blev vi inviteret til møde hos Roskilde Forsyningen, hvor de fortalte, at den service, som de havde ydet os, fremover ville koste os 10 kr. pr måler. V kunne på samme møde fortælle, at vi fremover ville dele omkostningerne til at have vandmålere og til at vedligeholde dem med Roskilde Forsyning. Altså at vifremover ville opkræve halvdelen af omkostningen hos Roskilde Forsyning, idet de på samme måde som os anvender og har gavn af vandmålerne. Endvidere ville vi påtage os opgaven med at udsende aflæsningskort, bearbejde aflæsningerne og sende resultatet til Roskilde Forsyning. M nåede ikke til en endelig afgørelse om stønelsen af beløbet, men aftalte foreløbig et beløb på 30 kr. pr. måler som Roskilde Forsyning nu betaler os - det var jo noget andet end at vi skulle betale 10 kr. Ny hjemmeside For at klare opgaven med aflæsning af vandmålerne fik vi travlt med at få en ny hjemmeside op at stå, hvor man kan foretage selvaflæsning. Det lykkedes. Hjemmesiden er koblet op mod det system vi i forvejen har til at administrere vandmålere og regnskab. Det er derfor en stor hjælp, hvis så mange som muligt bruger hjemmesiden til at indrapportere forbruget - og bemærk, vi er ikke særlig kritiske med hensyn til aflæsetidspunktet. Aflæs når lfår kortet, men alt det skal vi nok informere om, når vi skal årsaflæse næste gang. Nu mangler vi at få tilrettet hjemmesiden med bl.a. muligheden for at kunne tilmelde sig nyhedsbrev, som bl.a. kan bruges til generel information og til at varsle uregelmæssigheder iforsyningen.

3 Nye interessenter I Stålmoseudstykningen er man nu i gang med 2. etape og vi har dermed udsigt til 15 nye interessenter. Der er betalt indskud for denne etape. Den oprindelige forsyningsledning i Stålmosevej er blevet udskiftet til en større dimension, så at vi nu kan forsyne det nye boligområde på Stålmosevej. Beredskabsplan Roskilde Kommune har udarbejdet en beredskabsplan for vandforsyningen i kommunen. Til den skal de enkelte vandværker nu lave en beskrivelse, som omhandler deres specielle forhold. Det gælder således også for Mndinge vandværk. Det er et arbejde, som skal være faerdigt 1. maj. Grusgravning Sidste år nævnte jeg, at Regionens Råstofplan indeholder at vores kildepladszone på den anden side af Vindingevej er udlagt til grusgravningsområde. Det var direkte imod vandværkets interesse, og vi sendte en indsigelse til Regionen. Det var nu ikke noget, der fik Regionen til at ændre noget. De svarede, at det er Kommunen, der fastlægger de nærmere betingelserne inden for Råstofplanens rammer, når der skal gives gravetilladelse. Kommunen har netop sendt en ansøgning om tilladelse tilgrusgravning i vores kildepladszone til høring, og vi har derfor bedt om et møde med Kommunen. Her vil vi naturligvis fremføre vores synspunkter. Det er ret uforståeligt, at man kan lave en \ /tvlredegørelse for området, hvor man netop friholde vores kildepladszone for grusgravning, og så nu med et pennestrøg viltillade grusgravning i område. Vi afuenter iførste omgang et møde med Kommunen. Vandforsyningsplan Roskilde Kommune har udarbejdet en ny vandforsyningsplan, som er en samlet plan for den fremtidige vandforsyningsstruktur i kommunen. Planen beskriver, hvorledes vandforsyningen i Kommunen skaltilrettelægges, herunder hvilke vandværker vandforsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyninger skal have. Til vores overraskelse indeholdt planen ikke områderne Vndinge vest og Stålmosen som vores forsyningsområde, hvilket vi ellers har taget som en selvfølge - og det har Kommunen også, da de lavede lokalplanen for Stålmosen. Det er nu konigeret med et tillæg tilvandforsyningsplanen, og alt er som vi kunne ønske. Vandplan Det er endnu ikke lykkedes for Danmark at opfylde EU's vandrammedirektiv, som fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer. Landbruget har protesteret voldsomt over de planlagte indgreb i de arealer, som de dyrker. Påstanden er bl.a. at Danmark vil overimplementere EU's direktiv på området. For os betyder det ikke direkte ændringer, men formelt kan Kommunen ikke behandle vores ansøgning om fornyelse af vores vandindvindingstilladelse før Vandplanen er godkendt - så vi venter. Bekendtgørelse om kvalitetssi krin g på al mene vandforsyn i n gsan læ9. For os er der 2 hovedelementer i denne bekendtgørelse: 1. Den driftsansvarlige skal gennemføre et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. 5 dages kursus i2014.

4 2. Viskal indføre kvalitetssikring ved: 1) at kortlægge hele vandforsyningen samt kvaliteten af denne 2) at kortlægge vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning, reparation, ny anlæg o.l., 3) at vurdere risikoen for forurening af vandet fra det samlede produktionssystem, herunder fra de enkelte komponenter, uhensigtsmæssige konstruktioner og den samlede vedligeholdelsestilstand samt fra driftsrutinerne og prioritere indsatsen efter, hvor der er stor risiko for forurening af vandet, 4) at udarbejde en handleplan, som beskriver, hvordan og hvornår forsyningen vil håndtere den prioriterede indsats, som følger af punkt 3, og 5) at løbend e tølge op på og dokumentere, at forsyningen har gennemført de planlagte tiltag. Kort sagt skal vi have det, man kalder et ledelsessystem - men ingen tvivl om, at det på sigt vil være en fordel for os. og det er både rimeligt og arbejdskrævende, Herefter var der uddybende spørgsmål fra forsamlingen:. Angående vandspild: skal alle brugere være med til at betale for dette? JS svarede at det kun var de grønne afgifter der skal betales for, og beløbet trækkes ud af driftsregnskabet.. Angående grusgravning: hvor tæt kommer grusgravningen på Vindingevej? JS svarede at der er søgt om grusgravning helt ned til vejen, men vandværket skaltil møde med kommunen om dette. Herefter blev beretningen godkendt. 3. Det reviderede regnskab: lnden gennemgang af regnskabet var der spørgsmål om, hvorfor regnskabsformat for årsregnskab 2013 er ændret i forhold til årsregnskabet for 2Q12? Svar: regnskabet er gennem årene blevet mere og mere omfattende, derfor har bestyrelsen besluttet at gennemgå og forenkle regnskabet, og dermed gøre det mere overskueligt. Kassereren gennemgik herefter det reviderede regnskab, hvorefter der blev stillet spørgsmål:. Er anlægsudgifterne fra det nye Stålmoseområde en del af anlaegsudgifter generelt? Svar: Bygherren står selv for udgifter til det nye område, det er kun opgraderingen af vandledningen i det gamle Stålmosevej der er med i anlægsudgifter. Der blev udvekslet synspunkter om forskellige måder, at vise anlægsudgifter på i årsregnskabet. r Der var et ønske om at genindfører startnoter som i regnskab Svar: bestyrelsen noterer dette ønske. I forbindelse med den tidligere omtalte slankning af årsregnskabet har bestyrelsen gennemgået en lang række sammenlignelige vandværkes regnskaber, og her fremstår Vindinge Vandværks regnskab, stadig som et af de mere omfattende, og dermed efter bestyrelsens opfattelse fyldestgørende i det format det er fremlagt i år.. Dirigenten JH slog fast at vandværket ikke har regnskabspligt, hvorfor bestyrelsen kan fremlægge årsregnskabet over for generalforsamlingen, i den form som de finder bedst egnet. Regnskabet blev herefter godkendt.

5 4. Behandling af indkomne Der var ikke lndkommet forslag. forslag 5. Budget for det kommende år: Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet.. Der var ingen spørgsmål til budgettet. Budgettet blev herefter godkendt. 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen På valg var, Henrik Høgstrup, Henrik Engquist og Jens Sørensen som alle modtog genvalg og blev genvalgt uden modkandidater. Som suppleant blev Rasmus Hjerrild valgt uden modkandidat. 7. Valg af revisor: På valg var Jesper Ghristensen der modtog genvalg og blev genvalgt uden modkandidater. 8. Eventuelt:. Der var ingen spørgsmål under eventuelt. Dirigenten takkede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.,1 : 1 Henrik Engquist Sekretær

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere