10. Ammepolitik for Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. Ammepolitik for Region Syddanmark"

Transkript

1 10. Ammepolitik for Region Syddanmark Udkast til Ammepolitik for Region Syddanmark. UDKAST Ammepolitik for Region Syddanmark Ifølge Fødeplanen for Region Syddanmark af 2010, skal der udarbejdes en fælles regional tværfaglig og tværsektoriel ammepolitik, som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Amning en håndbog for sundhedspersonale og WHO`s anbefalinger 10 skridt mod vellykket amning. Denne ammepolitik er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe nedsat under Følgegruppen til Fødeplanen i maj Ammepolitikken udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem sygehuse, almen praksis og kommuner omkring amning i Region Syddanmark. Ammepolitikken kan med fordel drøftes i de lokale samordningsfora, men det enkelte fødested og kommune udarbejder egne strategier for, hvorledes ammepolitikken implementeres. Medlemmer af arbejdsgruppen Jordemoder Trine Broholm, Kolding Sygeplejerske Birte Dam, Kolding Jordemoder Liselotte Holst, Esbjerg Sygeplejerske Lene Jessen, Esbjerg Sygeplejerske Kirsten Okholm, Sønderborg Sygeplejerske Camilla Duus Sonne-Schmidt, Sønderborg Jordemoder Camilla S. Nielsen, OUH Odense Sygeplejerske Bettina Vrist-Rønn, OUH Odense Sygeplejerske Joan Ramskov, OUH Odense Jordemoder Sofie Jordbo, OUH Svendborg Afd. sygeplejerske Anette Mathiesen, OUH Svendborg Sygeplejerske Ingrid Aagaard, OUH Svendborg Sundhedsplejerske Bitten H. Nielsen, Kolding Sundhedsplejerske Tina Norup Dalhof, Assens Sundhedsplejerske Sanne Skræp, Odense Kommune Sundhedsplejerske Vibeke Rosenbeck, Vejen Kommune Sundhedsplejerske, Susanne Langberg, Aabenraa Kommune Sundhedsplejerske Kirsten Mamsen, Haderslev Kommune Obstetriker Hanne Wieladt, Kolding Konsulent Anne Uller, Afdelingen for Kommunesamarbejde (Sekretær) Formål med ammepolitikken Formålet med den regionale ammepolitik er at tilbyde gravide, fødende og nybagte familier i regionen en ensartet og individuel tilpasset vejledning om amning af høj kvalitet. Dette sikres ved at: 33

2 Alt sundhedspersonale i Region Syddanmark, som samarbejder omkring gravide og spædbørnsfamilier, arbejder ud fra den fælles ammepolitik. Der arbejdes ud fra Sundhedsstyrelsens bog: Amning, en håndbog for sundhedspersonale og WHO s de 10 skridt mod vellykket amning for mature børn, præmature børn og i sundhedsplejen. De 10 skridt omsættes til god klinisk praksis, så omsorgen fra sundhedspersonalet både på hospitalet og i kommunen tager udgangspunkt i den enkelte families aktuelle situation og samtidig er i overensstemmelse med den nyeste dokumenterede viden på området. Mål med ammepolitikken At alle nyfødte får tilstrækkelig og god ernæring fra livets start. At alle kvinder får den støtte og information omkring barnets ernæring, som de har brug for, uanset om de ammer eller ej. At kvinder, der ønsker det, støttes i at amme uden tilskud, indtil barnet er omkring 6 måneder. gammelt og delvist indtil 12 måneders alderen eller længere. At ammevejledningen tager udgangspunkt i familiens behov og det enkelte barns tilstand og aktuelle udvikling samt styrker forældrenes selvtillid. Ingen holder op med at amme, fordi de har fået forkert eller mangelfuld vejledning om amning. Kvinden skal føle sig respekteret og have støtte til at stoppe amning, hvis hun beslutter sig for ikke at amme. Definitioner Med sundhedspersonale menes alle de sundhedsprofessionelle, som den gravide og nybagte familie møder i løbet af graviditet, fødsel og barselsperiode. Det vil sige egen læge og sundhedspersonale i lægepraksis, jordemoder, sundhedsplejerske, sygeplejerske, sosuassistent, gynækologisk-obstetriske læger, børnelæger, studerende indenfor alle faggrupper m.fl. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt til de er omkring 6 måneder. Delvis amning anbefales til 12 måneder eller længere. o Med fuld amning forstås, at barnet ernæres udelukkende af modermælk efter udskrivelse fra hospitalet. Der kan gives supplement med vand eller lignende og/eller maksimalt 1 måltid med modermælkserstatning om ugen. o Med delvis amning forstås, at barnet udover modermælk får modermælkserstatning eller anden kost flere gange om ugen. o Med ingen amning forstås, at barnet udelukkende ernæres af andet end modermælk. Det Spædbarnsvenlige Initiativ, som blev præsenteret af WHO og UNICEF i 1991, anerkendes i dag over hele verden som god klinisk praksis for amning af sunde, raske børn på fødestederne Formålet med programmet er at omsætte vidensbaserede kvalitetskriterier til god klinisk praksis. Det betyder, at omsorgen fra sundhedspersonalet skal tage udgangspunkt i den enkelte families aktuelle situation og samtidig være i overensstemmelse med den nyeste dokumenterede viden. Kriterierne er formuleret i 10 skridt mod vellykket amning. Se Bilag 1. Sundhedspersonalets kompetencer 34

3 For at sikre, at sundhedspersonalet giver en ensartet vejledningen om amning og vejledningen foregår ud fra den nyeste evidensbaserede viden, anbefales: Der vejledes ud fra sundhedsstyrelsens bog Amning, en håndbog for sundhedspersonale som er i overensstemmelse med WHO s de 10 skridt mod vellykket amning Ved hvert fødested og i hver kommune findes nøglepersoner/specialesansvarlige med særlige kompetencer indenfor amning, som er uddannet på niveau med IBCLC. 2 Arbejdsstedet er sammen med nøglepersonerne ansvarlige for at sikre sundhedspersonalets uddannelse, løbende ajourføring af viden indenfor amning og løbende udveksling af erfaringer om amning. Nøglepersonerne skal være ressourcepersoner for det øvrige personale og give den enkelte medarbejder supervision og sparring efter behov. Nøglepersonerne skal formidle og opretholde ny viden til personalet om amning samt varetage introduktionen af nyt personale om amning. Der iværksættes netværksmøder tværsektorielt og tværfagligt i regionen 1-2 gange årligt med deltagelse af nøglepersonerne for amning. Dette sker for at sikre den fortsatte forankring og udvikling af den regionale ammepolitik. At der en gang årligt afholdes en regional tværsektoriel og tværfaglig undervisningsdag for sundhedspersonalet med henblik på vidensdeling, nyeste viden om amning og evaluering af samarbejdet. Kvalitetssikring Hvert fødested og kommune udarbejder en strategi til kvalitetssikring af ammevejledningen med udgangspunkt i den regionale ammepolitik. Resultater af evt. ammeaudits, overvågning af ammefrekvens og auditrapporter fra arbejdet med NIP og Den Danske Kvalitetsmodel vedr. gravide, fødende, barslende og nyfødte anvendes i de respektive enheder til udvikling af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i forhold til amning. Følgegruppen til Fødeplanen orienteres løbende om arbejdet med implementering af ammepolitikken og om netværksgruppens tværsektorielle aktiviteter. Ved behov drøftes forhold af betydningen for amningen i Region Syddanmark i Følgegruppen til Fødeplanen. Ammepolitik med udgangspunkt i de 10 skridt mod vellykket amning for graviditet, fødsel og barselsperiode på sygehuset. Skridt 1: Region Syddanmark har en overordnet skriftlig ammepolitik, der er i overensstemmelse med den nyeste vide, og dækker de 10 skridt mod vellykket amning og WHO s kodeks med hensyn til markedsføring af modermælkserstatning m.m. 3 2 IBCLA står for: International Board Certified Lactation Consultant. 3 WHO s kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger blev vedtaget i 1981 [WHO 1981]. Målet var at fremme amning for at sikre spædbørn en sund start. Dels ved at regulere industriens markedsføring af modermælkserstatninger og dels ved at give sundhedspersonalet et redskab, så spædbørnsfamilier kan få den støtte og information, som er nødvendig for at få amningen til at fungere 35

4 Ammepolitikken skal introduceres og gennemgås med alt nyt personale og være tilgængelig på regionens hjemmeside. Ammepolitikken evalueres og revideres løbende ud fra den nyeste viden. Det anbefales, at der en gang årligt afholdes en regional tværsektorielt og tværfagligt undervisningsdag med henblik på vidensdeling, nyeste viden og evaluering af samarbejdet. Skridt 2: Sundhedspersonalet er i stand til at omsætte ammepolitikken i praksis. Alt personale arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens bog Amning en håndbog for sundhedspersonale og er bekendt med hvad der forefindes af litteratur og hvad der udleveres under graviditet og barsel om amning. Personalet er ajourført inden for den nyeste viden om amning, og de deltager løbende i undervisning om emnet. I forbindelse med introduktionen af nyt personale fokuseres på amning både i teori og praksis. Introduktionen vil blive lagt individuelt alt efter den nyansattes erfaringer og kvalifikationer. Undervisningen/introduktionen varetages af ammespecialister med stor viden og erfaring om amning. Undervisningen følges op af klinisk vejledning og supervision. Skridt 3: Kommende forældre får viden om, hvad der skal til for at amning lykkes. Vejledningen skal tage udgangspunkt i moderens/familiens erfaringer, ønsker og behov. Ved første jordemoderkonsultation drøftes tidligere ammeforløb og forventninger til det kommende ammeforløb. Den gravides beslutning respekteres og støttes. Parret får udleveret pjece om amning og der opfordres til at deltage i fødestedets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Forberedelsen til amning/ernæring af spædbarnet skal ligge i graviditetens måned. Der stiles efter tværfagligt og tværsektorielt samarbejde for at sikre ensartet vejledning og kontinuitet i forløbet. Ammeanamnese og - forløb kan med fordel beskrives i en ammejournal, som følger kvinden i graviditeten og i tiden efter fødslen. Sundhedspersonalet er særlig opmærksom på familier med øget risiko for at stoppe med amning tidligt. Ved ønske og vurderet behov visiteres den gravide til individuel samtale ved ammeteamet i barselsklinikken 4. Både egen læge og jordemoder kan i henhold til Fødeplanen henvise til graviditetsbesøg ved sundhedsplejen efter behov. Sundhedsplejersken kan også henvise til ammeteamet. Personalet er opmærksomme på at identificere forældre, som ikke ønsker at barnet skal ammes, så forløbet kan planlægges ud fra familiens behov. Personalet, der varetager plejen af præmature børn, tilbyder at drøfte amning/udmalkning med kvinder/familier, der forventer at få et præmaturt barn, under kvindens indlæggelse eller tidligt i forløbet. 4 Ammeteamet er beskrevet I Fødeplanen, afsnit side 112. Teamet består af sundhedsfagligt personale med særlig erfaring og specielle kompetencer indenfor området. Tilbuddet skal ses i sammenhæng med sundhedsplejerskernes tilbud om hjemmebesøg. 36

5 Sundhedsplejerskerne følger op på den information, der gives i graviditeten og omkring fødslen. Hun sikrer sig, at ammevejledningen formidles, så den er tilpasset barnets udvikling og familiens behov. Skridt 4: Mødre har mulighed for at begynde amning, når mor og barn er klar til det. Barnet skal op til sin mor hud-mod-hud umiddelbart efter fødslen, og barnet bliver der uforstyrret indtil det på eget initiativ har suttet på brystet. Hvis barnet forstyrres, startes forfra så hurtigt som muligt. Barnet bliver først målt og vejet efter det har suttet første gang. Personalet tilbyder støtte og vejledning til den første amning. Sutteteknikken kontrolleres. Personalet er opmærksom på at give mor og barn mere tid til den første kontakt, hvis moderen har fået medicinsk smertelindring eller barnet er blevet suget, idet dette kan have negativ indvirkning på ammestarten. Personalet sikrer, at forældrene har viden om, at hud-mod-hud kontakt mellem mor og barn er vigtig for amning/udmalkning samt at det aldrig er for sent for mor og barn at starte forfra hudmod-hud. Hvor hud-mod-hud kontakten ved moderen ikke er umiddelbar mulig, tilbydes dette hos faren ind til moderen er klar til dette. Personalet er opmærksomt på, at barnet skal have mulighed for at komme til brystet, når det er klar til det; også når barnet er forløst ved kejsersnit. Ved adskillelse af mor og barn skal personalet sikre, at adskillelsen formindskes mest muligt. Personalet støtter forældre til et præmaturt barn i at have hud-mod-hud kontakt med barnet, så meget barnets tilstand tillader det, uanset om det ligger i vugge eller kuvøse. Skridt 5: Mødre bliver vejledt i: hvordan barnet lægges til brystet hvordan mælkeproduktionen kan opretholdes, hvis mor og barn skulle blive midlertidigt adskilt Personalet støtter forældrene i hud-mod-hud kontakten. Sikrer at forældrene har viden om, at dette er vigtigt for amning/mælkeproduktion og den tidlige mor-barn relation Personalet tilbyder mødrene støtte og vejledning i at lægge barnet til brystet ved hjælp af hands off technique. Der vejledes i: god sutteteknik og betydningen af barnets ubegrænsede adgang til brystet hvordan barnet hjælpes til at få godt fat, herunder forskellige ammestillinger hvordan moderen kan se og mærke, at barnet har godt fat og hvad der skal til for at få amningen til at lykkedes tegn på, at barnet trives. 37

6 Har barnet svært ved at få om brystet, støttes moderen i at starte forfra hud-mod-hud. Hvis barnet af en eller anden årsag ikke får suttet ved brystet inden for de første 6 timer opfordres til at stimulere til mælkeproduktion ved at malke. Personalet sikrer, at forældre til et præmaturt barn har viden om/får støtte til at processen mod fuld amning kan vare fra uger til måneder (mælkevejen) at have barnet liggende ved brystet under sondeernæring, så vidt det er muligt at barnet tilbydes modermælk i munden, når det sondeernæres Personalet understøtter samspillet mellem forældre og barn, så forældrene lærer at tolke barnets signaler og således bliver i stand til at imødekomme barnets behov. Skridt 6: Nyfødte får udelukkende deres mors mælk, medmindre der er medicinsk indikation for andet. Moderen støttes i at amme barnet uden tilskud med mindre der er en medicinsk indikation for det. Der vejledes i, hvilken indvirkning tilskud kan have på amning, og hvordan det ses, at barnet trives. Personalet støtter forældrene i at vælge at malke ud, hvis barnet ikke kan sutte effektivt, så barnet udelukkende kan få sin mors mælk, medmindre der er medicinsk indikation for andet. Mødre til børn, der får tilskud, støttes i at stimulere mælkeproduktionen ved at amme oftere og/eller ved at malke ud. Mødre til præmature børn opfordres til at starte udmalkningen indenfor de første 6 timer efter fødslen. Personalet støtter moderen i at vælge at trappe amningen ned eller stoppe helt, hvis omkostningerne bliver for store. Personalet tilbyder moderen hjælp til at finde ud af, hvorfor amningen ikke lykkedes. Skridt 7: Mødre har mulighed for at være sammen med deres barn 24 timer i døgnet Moderen opfordres til at være sammen med barnet 24 timer i døgnet for at styrke mor-barn relationen, og for at barnet kan lægges til brystet så ofte og længe det har behov for det både dag og nat. Dette både under indlæggelse på sygehuset og i hjemmet. Der bør være mulighed for, at faren/partneren kan være sammen med mor og barn under hele forløbet på sygehuset, og der opfordres til at fortsætte den tætte kontakt efter hjemkomsten. Forældrene vejledes i Sundhedsstyrelsens retningslinje for samsovning. Skridt 8: Mødre bliver støttet i at amme så ofte og så længe barnet har brug for det Barnet bør have ubegrænset adgang til brystet. Moderen vejledes i ammehyppighed, interval og teknik, og at dette varierer over døgnet og i forhold til barnets alder. Forældrene opfordres til at blive på fødestedet indtil personalet har observeret, at barnet har suttet minimum 2 gange hos mor. 38

7 Det sikres, at forældrene kender til udmalkningsteknikker før udskrivelsen, og det sikres, at forældrene har viden om tegn på at barnet får tilstrækkeligt at spise, og hvordan de skal reagere, hvis de er i tvivl om barnets trivsel. Skridt 9: Børn, som bliver ammet får først tilbudt narresut og sutteflaske, når amningen er etableret Forældrene vejledes i, at narresut, sutteflaske, suttebrikker og andre såkaldte hjælpemidler skal bruges med omtanke i forhold til dannelse og opretholdelse af mælkeproduktionen. Personalet støtter forældrene i at vente med at tilbyde barnet narresut og sutteflaske, indtil amningen fungerer, dvs. barnet er god til at få fat om brystet, mælkeproduktionen er rigelig og moderen er tryg ved amningen. Personalet udleverer ikke narresutter eller sutteflasker til børn, der bliver ammet med mindre der er medicinsk indikation for det. Har barnet, der bliver ammet brug for tilskud, gives dette på sonde, ske eller kop. Skridt 10: Mødre bliver informeret om forskellige muligheder for støtte, når de kommer hjem fra sygehuset Familien informeres om fødestedets opfølgende tilbud og muligheden for at gøre brug af barselsklinikkens døgnåbne tilbud i op til 7 dage efter udskrivelsen. Der gøres en særlig indsats for at familier som føder ambulant det vil sige udskrives indenfor 24 timer efter fødslen er godt informeret om tegn på barnets trivsel, og hvordan familien skal forholdes sig, hvis der er tvivl om amningen eller barnets trivsel. Ved vurderet behov tilbydes hjemmebesøg ved jordemoder efter udskrivelsen. Ved udskrivelsen sikres det, at familien har kontaktinformationer til kommunens sundhedsplejerske, og der informeres om, at sundhedsplejersken kontakter familien indenfor den første uge efter udskrivelsen. Familien opfordres til at kontakte sundhedsplejersken ved behov inden det første besøg. Personalet opmuntrer familien til at tage imod hjælp fra familie og venner, men at værne om familiens ro de første uger efter fødslen. Der henvises til andre muligheder for støtte, eksempelvis Foreningen Forældre og Fødsels ammerådgivning og tilsvarende private organisationer. Ammepolitik med udgangspunkt i de 10 skridt mod vellykket amning i den kommunale sundhedspleje Skridt 1: Sundhedsplejerskerne har en strategi som er baseret på nyeste viden om amning Ammepolitikken skal introduceres og gennemgås med alt nyt personale og være tilgængelig på regionen og kommunens hjemmeside. 39

8 Ammepolitikken evalueres og revideres løbende ud fra den nyeste viden. Det anbefales at der en gang årligt afholdes en regional tværsektorielt og tværfagligt undervisningsdag med henblik på vidensdeling, nyeste viden og evaluering af samarbejdet. Skridt 2: Sundhedsplejerskerne er i stand til at omsætte ammestrategien i praksis Alle sundhedsplejersker arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens bog Amning en håndbog for sundhedspersonale og er bekendt med, hvad der forefindes af litteratur og hvad der udleveres under graviditet og barsel om amning. I forbindelse med introduktionen af nyt personale fokuseres på amning både i teori og praksis. Introduktionen vil blive lagt individuelt alt efter den nyansattes erfaringer og kvalifikationer. For at sikre opfølgning og erfaringsdeling pointeres vigtigheden af sparring/supervision i sundhedsplejerskegruppen. Skridt 3: Sundhedsplejerskerne samarbejder med andre fagpersoner Det er vigtigt, at den gravide og den barslende kvinde oplever en sammenhæng mellem de forskellige instanser hun og hendes familie møder, fra første graviditetesbesøg hos egen læge og jordemoder, til føde- og barselsafsnit, evt. neonatal- og børneafdeling og til sundhedsplejersken overtager familien i hjemmet. Samarbejdet fagpersonerne imellem er en naturlig del af arbejdet med amning, det er vigtigt at tale med hinanden, lære af hinanden og spørge ind til arbejdsmetoderne som hver især bruger. Samarbejdet består hovedsageligt i kontakt via mail, post og telefon. Hvor amningen under indlæggelsen på barselsafsnittet ikke er veletableret og barnet ikke er i sikker trivsel, kontaktes sundhedsplejersken med henblik på dialog inden familien hjemsendes - eller senest ved udskrivelsen - så hurtig opfølgning sikres. Det anbefales, at fødestedets optageområde afholder ammeaudits/stormøder min. 2 gange årligt med deltagelse af ovennævnte fagpersoner, hvor der orienteres og udveksles erfaringer og procedurer med videre. Skridt 4: Forældrene får viden om, hvad der skal til for at amning kan lykkes. Mødre bliver vejledt i: hvordan barnet lægges til brystet hvordan mælkeproduktionen kan opretholdes, hvis mor og barn skulle blive midlertidigt adskilt Sundhedsplejersken støtter forældrene i hud-mod-hud kontakten. Sikrer at forældrene har viden om at dette er vigtigt for amning/mælkeproduktion og den tidlige mor-barn relation Moderen vejledes i: god sutteteknik og betydningen af barnets ubegrænsede adgang til brystet hvordan barnet hjælpes til at få godt fat, herunder forskellige ammestillinger hvordan moderen kan se og mærke, at barnet har godt fat og hvad der skal til for at få amningen til at lykkedes tegn på, at barnet trives. Har barnet svært ved at få om brystet, støttes moderen i at starte forfra hud-mod-hud. Er mor og barn adskilt vejledes moderen i udmalkning for at stimulere og opretholde mælkeproduktionen, da målet er, at barnet ernæres fuldt på modermælk. 40

9 Skridt 5: Forældrene støttes i at gøre brug af deres netværk. Netværket har stor betydning for gennemførelsen og oplevelsen med amning. Med netværk menes både det primære (f.eks. familie) og det sekundære (f.eks. sundhedsplejen) Sundhedsplejersken skal være katalysator for samspillet mellem de støttepersoner der er, og støtte moderen i at bruge sit netværk ved at: Spørge ind til hvilke netværk moderen/familien har og hvilke muligheder, der er for hjælp. Støtte forældrene i at sortere i alle de gode råd. Spørge ind til faderens barsel og villighed til at hjælpe. Tale med moderen om, at tage imod hjælp. Orientere familien om sundhedsplejens særlige tilbud i forbindelse med ammeproblemer, samt om mulighed for ammerådgivning ved f. eks Forældre- og Fødsel og tilsvarende private organisationer. Skridt 6: Forældrene støttes i at lade barnet komme til brystet, når det er dét, barnet beder om Sundhedsplejersken understøtter samspillet mellem forældrene og barnet, så forældrene udvikler evne til at tolke og imødekomme barnets forskellige signaler. Dette kan være signal for sult, behov for kontakt, tryghed, stimulation, søvn m.v. At lade barnet komme til brystet, når det er dét, det har brug for. Skridt 7: Moderen vejledes, så hun bliver i stand til at lægge barnet til brystet Moderen vejledes mundtligt omkring ammestillinger, sutteteknik, barnets tegn på sult, tegn på at barnet trives. Skridt 8: Forældrene får støtte til løsning af konkrete ammeproblemer Sundhedsplejersken skal identificere årsager til ammeproblemer hos mor, barn eller omgivelserne. Sundhedsplejersken informerer forældrene om det gavnlige i at starte forfra hud-mod-hud. Vejleder i handlinger, hvis problemet er for lidt mælk, for meget mælk eller hvis moderen ønsker ophør med amning. Vejleder i forebyggelse og behandling af sår og revner, svamp, mælkeknuder, tegn på brystbetændelse, stramt tungebånd m.m. Skridt 9: Moderen opmuntres til at fortsætte med at amme, så længe familien trives med det Sundhedsplejersken vejleder forældrene i Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring spædbørns ernæring. Sundhedsplejersken skal opmuntre og støtte familien i deres valg, så familien trives herved. Skridt 10: Forældrene støttes, hvis de har fravalgt amning eller ikke får amningen til at fungere Sundhedsplejersken skal støtte familien i et evt. fravalg af amning og vejlede i de praktiske handlinger, der er forbundet ved at fravælge amning og flaskeernære barnet. 41

10 Sundhedsplejersken bør tilbyde forældrene at drøfte ammeforløbet for at identificere årsagen til amningens ophør. Dette også med henblik på fremtidig amning ved næste barn. Litteraturhenvisninger Sundhedsstyrelsen (2009) Amning, en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen (2010) Kort og godt om amning Riordan I (2005) Breastfeeding and human lactation. 3. Udgave. Jones and Barlett Publishers. Sundhedsstyrelsen (2009) Anbefalinger for svangreomsorgen Region Syddanmark (2011) Fødeplan I Region Syddanmark Links (Kilde: Organisationer IBLCE Europe The Baby Friendly Initiative Academy of Breastfeeding Medicin Viden om amning Videnscenter for amning af børn med specielle behov Institut for Human Ernæring The International Society for Research in Human Milk and Lactation (Oversigter over ny litteratur hver anden måned) WHO Ibreastfeeding Amningscentrum, Sverige King Edward Memorial Hospital for Women (Omfattende australske kliniske guidelines) Kvindemælkcentralen på Hvidovre Hospital BF8EE 42

11 Online bøger Amning - en håndbog for sundhedspersonale Rettelser til håndbog klik hér Amming af barn med spesielle behov (norsk) Rapporter WHO, Kangaroo Mother Care, a practical guide WHO, online publikationer om spædbørnsernæring og amning Anknytning och fysisk kontakt (svensk universitetsopgave) Tidsskrifter International Breastfeeding Journal Newborn and Infant Nursing Reviews 01% % %23FLA%23&_cdi=12938&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct =C &_version=1&_urlVersion=0&_userid=641710&md5=123cc7d7af018d53b8c502e22 709ab8f Artikler WHO: Optimal feeding of low-birth-weight infants: Technical review Ruth Lawrence om fattigdom og amning Plakater, arbejdsredskaber WHO vækstkurver Om skin-to-skin efter fødslen 43

12 Bilag 1 10 skridt mod vellykket amning for mature børn 1. Sygehuset har en ammepolitik, som er i overensstemmelse med den nyeste viden. 2. Personalet er i stand til at omsætte sygehusets ammepolitik i praksis. 3. Kommende forældre får viden om, hvad der skal til for, at amningen lykkes. 4. Mødre har mulighed for at begynde amningen, når mor og barn er klar til det. 5. Mødre bliver vejledt i: a. hvordan barnet lægges til brystet, og b. hvordan mælkeproduktionen kan opretholdes, hvis mor og barn skulle blive midlertidigt adskilt. 6. Nyfødte får udelukkende deres mors mælk, medmindre der er medicinsk indikation for andet. 7. Mødre har mulighed for at være sammen med deres børn 24 timer i døgnet. 8. Mødre bliver støttet i at amme, så ofte og så længe barnet har behov for det. 9. Børn, som bliver ammet, får først tilbudt narresut og sutteflaske, når amningen er etableret. 10. Mødre bliver informeret om forskellige muligheder for støtte, når de kommer hjem fra sygehuset. 10 skridt mod vellykket amning for præmature børn 1. Sygehuset har en strategi, som er baseret på den nyeste viden om amning af præmature børn. 2. Personalet er i stand til at omsætte ammestrategien til god klinisk praksis. 3. Forældre får mulighed for at drøfte, hvad der skal til for, at amning kan lykkes. 4. Forældrene støttes i at have hud mod hud-kontakt med deres barn. 5. Moderen støttes, så hun kan få amningen godt i gang. 6. Moderen støttes i tidlig etablering og opretholdelse af mælkeproduktionen. 7. Moderen støttes, så hun bliver i stand til at lægge barnet til brystet. 8. Forældrene støttes i at gøre brug af deres netværk. 9. Forældrene støttes, så de kan fortsætte amningen/udmalkningen, når de kommer hjem. 10. Forældrene støttes i at stoppe amningen/udmalkningen, hvis de ikke trives med det. 10 skridt mod vellykket amning i sundhedsplejen 1. Sundhedsplejerskerne har en strategi, som er baseret på den nyeste viden om amning. 2. Sundhedsplejerskerne er i stand til at omsætte ammestrategien i praksis. 3. Sundhedsplejerskerne samarbejder med andre fagpersoner. 4. Forældrene får viden om, hvad der skal til for, at amningen kan lykkes. 5. Forældrene støttes i at gøre brug af deres netværk. 6. Forældrene støttes i at lade barnet komme til brystet, når det er dét, barnet beder om. 7. Moderen vejledes, så hun bliver i stand til at lægge barnet til brystet. 8. Forældrene får støtte til løsning af konkrete ammeproblemer. 9. Moderen opmuntres til at fortsætte med at amme, så længe familien trives med det. 10. Forældrene støttes, hvis de har fravalgt amning eller ikke får amningen til at fungere. Kilde: Amning - en håndbog til sundhedspersonale, Sundhedsstyrelsen,

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark

Ammepolitik i Region Syddanmark Ammepolitik i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk August 2012 Region Syddanmark og de 22 kommuner Ammepolitik for Region Syddanmark Denne ammepolitik er udarbejdet af en tværfaglig og tværsektoriel

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

Sygehus Thy Mors Ammepolitik - Forældreudgave

Sygehus Thy Mors Ammepolitik - Forældreudgave Besøgstider hos barselspatienter: Kl. 14.30-16.00 og kl. 18.30-20.00, fædre undtaget. Vi opfordrer dig til at fortælle familie og venner, at besøgstiderne på Sygehus Thy-Mors skal overholdes. Amning er

Læs mere

Værd at vide om amning

Værd at vide om amning Informationspjece Værd at vide om amning "10 skridt mod vellykket amning" Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Jordemodercentrene Kære forældre... Med denne pjece henvender vi os til

Læs mere

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne.

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne. I Norddjurs kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk social og kulturel forskellighed. Børn/unge i familier, hvor der er fysisk eller psykisk sygdom, sociale problemer

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel

Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel Information Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel Graviditeten Hos egen læge Du har været til dit første lægebesøg og har som regel fået udleveret din vandrejournal, som du skal medbringe

Læs mere

LUP fødende 2012. Præsentation af resultater for Region Syddanmark 19-04-2013

LUP fødende 2012. Præsentation af resultater for Region Syddanmark 19-04-2013 2012 Præsentation af resultater for Region Syddanmark 1 - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for fødende () - Ny viden - er den første landsdækkende undersøgelse af sin art - Fødende kvinders

Læs mere

Planlagt forebyggende indsats i forhold til unge gravide, unge mødre og forældre med efterfødselsreaktioner fra Mødrerådgivningen m/k for 2017

Planlagt forebyggende indsats i forhold til unge gravide, unge mødre og forældre med efterfødselsreaktioner fra Mødrerådgivningen m/k for 2017 Planlagt forebyggende indsats i forhold til unge gravide, unge mødre og forældre med efterfødselsreaktioner fra Mødrerådgivningen m/k for 2017 Mål: Målet med den tidlige indsats er: - at forhindre udviklingsskader

Læs mere

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Forord Ammepolitikken som gælder for Regionshospitalet Randers er resultatet af et samarbejde mellem Fødegangen

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen

Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning 2010 KOMMUNERNE I REGION SJÆLLAND & BORNHOLM 13. maj 2011 Udarbejdet af: Gitte W. Lund koordinator for Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen

Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning 2011 KOMMUNERNE I REGION SJÆLLAND & BORNHOLM 22. april 2012 Udarbejdet af: Gitte W. Lund koordinator for Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning

Læs mere

Patientinformation. Vending af foster i sædestilling

Patientinformation. Vending af foster i sædestilling Patientinformation Vending af foster i sædestilling Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information om, hvordan vending foregår.

Læs mere

Værd at vide om amning

Værd at vide om amning Til nybagte forældre Værd at vide om amning Vælg billede Kvalitet Døgnet Rundt Vælg farve Familiecenteret Kære forældre Forord Sygehus Sønderjylland arbejder vi ud fra Region Syddanmarks ammepolitik. Formålet

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Sundhedsplejens Telefonvagt

Sundhedsplejens Telefonvagt Sundhedsplejens Telefonvagt i Region Midtjylland Årsrapport 2014 Telefon 7020 8018 Træffes hver dag kl. 17.00 til kl. 19.00 når du er i tvivl, og din egen sundhedsplejerske holder fri Grafisk Service 1228

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Værd at vide om amning

Værd at vide om amning Informationspjece Værd at vide om amning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Neonatal- og barselsklinikken Kære forældre... Forord I Sygehus Sønderjylland arbejder vi

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

TRIVSEL HOS DET RASKE BARN

TRIVSEL HOS DET RASKE BARN Obligatorisk opgave i Tværfagligt Kursus i Amning 2012 2013 Udarbejdet af: Anette H. Carstens. Kirsten Hebsgaard. Lene Marie Grønbæk Sally Anne Green. Sabine Heiberg. TRIVSEL HOS DET RASKE BARN Indledning:

Læs mere

Der findes et sted, hvor værdighed betyder, at vi bliver set og mødt, som dem vi er.

Der findes et sted, hvor værdighed betyder, at vi bliver set og mødt, som dem vi er. Værdighedspolitikken 2016 Forord- Værdighed Der findes et sted, hvor værdighed betyder, at vi bliver set og mødt, som dem vi er. Vi har alle forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt, når vi taler

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Fokuspunkter i høringssvar til Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark.

Fokuspunkter i høringssvar til Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/9717 Dato: 17. november 2010 Udarbejdet af: Anne Uller / Alice Skaarup Jepsen E-mail: Alice.Skaarup.Jepsen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Information til gravide. Igangsættelse af fødslen

Information til gravide. Igangsættelse af fødslen Information til gravide Igangsættelse af fødslen Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-obstetrisk afdeling Information om igangsættelse af fødslen Igangsættelse af fødslen sker efter en lægelig vurdering.

Læs mere

Gode råd til amning og udmalkning af modermælk

Gode råd til amning og udmalkning af modermælk Gode råd til amning og udmalkning af modermælk Kære forældre Det kan være en vanskelig situation, når ens barn overflyttes til Neonatalafdelingen. Den første kontakt med barnet og opstarten på amningen

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Puljens samlede bevilling er på 18 mio. kroner. Projektperioden er fra 1. kvartal 2013 til 31. december 2016.

Puljens samlede bevilling er på 18 mio. kroner. Projektperioden er fra 1. kvartal 2013 til 31. december 2016. UDMØNTNING AF SATSPULJEN Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide indkalder hermed ansøgninger fra regionerne fødesteder og kommuner som i fællesskab ønsker at ansøge om tilskud fra puljen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Ammeplan for børn født mellem uge 34 og 37

Ammeplan for børn født mellem uge 34 og 37 Patientinformation Ammeplan for børn født mellem uge 34 og 37 Børneafdeling H6 Kære Tillykke med dit barn/børn. Du har født for tidligt, men det betyder ikke at du ikke kan komme til at amme dit barn.

Læs mere

Evaluering af indsatsen

Evaluering af indsatsen Evaluering af indsatsen 2,7 års besøg - Tilbud fra sundhedsplejersken til familier med børn i 2½-3 års alderen Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager juli 2015. 1 Indsatsens

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

AMNINGENS FYSIOLOGI. Kursus i Amning 2012/13 Modul 1. Mette Aaskov Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk

AMNINGENS FYSIOLOGI. Kursus i Amning 2012/13 Modul 1. Mette Aaskov Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk AMNINGENS FYSIOLOGI Kursus i Amning 2012/13 Modul 1 Mette Aaskov Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk 1 Historisk tilbageblik I oldtidens Grækenland troede man, at brystmælken

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK dialogmøde med Ældreråd og Handicapråd d. 14.3.2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK dialogmøde med Ældreråd og Handicapråd d. 14.3.2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK dialogmøde med Ældreråd og Handicapråd d. 14.3.2016 Citater fra inspirationsmøde Værdier Målsætninger Indsatser Økonomisk prioritering Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger

Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger Kommunens overordnede målsætning for standarden: Bidrage til lige muligheder for udfoldelse, udvikling

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Tidlig opsporing og indsats Overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave Dagpleje/vuggestue Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. o Overgangsskemaet og introbrevet til skemaet, sendes eller udleveres til forældrene af dagplejen/vuggestuen inden selve

Læs mere

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

IBCLC Ammekursus 2012/ 2013. Det suttesvage barn. Forfattere: Durita Restorff Ida Clemmensen Janni Ammitzbøll Signe Bujok. Vejleder: Stine Roldgaard

IBCLC Ammekursus 2012/ 2013. Det suttesvage barn. Forfattere: Durita Restorff Ida Clemmensen Janni Ammitzbøll Signe Bujok. Vejleder: Stine Roldgaard IBCLC Ammekursus 2012/ 2013 Det suttesvage barn Forfattere: Durita Restorff Ida Clemmensen Janni Ammitzbøll Signe Bujok Vejleder: Stine Roldgaard 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Case... 3 3.

Læs mere

Gå glad til mad - et spise rehabiliteringsforløb

Gå glad til mad - et spise rehabiliteringsforløb Forældreinformation Gå glad til mad - et spise rehabiliteringsforløb Børneafdeling H3 OUH Odense Universitetshospital Gå glad til mad teamet - fra venstre: overlæge Marianne Skytte Jakobsen, sygeplejerske

Læs mere

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund.

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund. Generelle oplysninger Ansøger: Sundhedsplejen i Svendborg Kommune Projektets titel: GO`start gennem fælles indsats Projekt start: 1/9-2011 Projekt slut: 1/9-2013 Resumé af projektet Formålet med projektet

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Socialcentrene Jægergården Værkmestergade 0 Århus C E-post: social@aarhus.dk Folderen

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse.

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Indhold 1 Mobning er et udbredt problem 2 Tegn på dit barn bliver mobbet 3 Vær opmærksom

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

2012-10. Omsorg for levendefødte, uafvendeligt døende børn (efter sen abort) 7. maj 2012

2012-10. Omsorg for levendefødte, uafvendeligt døende børn (efter sen abort) 7. maj 2012 2012-10 Omsorg for levendefødte, uafvendeligt døende børn (efter sen abort) I nogle artikler i Ekstra Bladet fra april 2011 var der kritik af behandlingen af levendefødte børn, der kommer til verden efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

Sammenhængen mellem alkohol under graviditeten og risikoen for fosterskader

Sammenhængen mellem alkohol under graviditeten og risikoen for fosterskader Forebyggelse og behandling af børn med medfødte alkoholskader - et sundhedsfagligt prioriteret område Else Smith, administrerende direktør Temadag for læger torsdag den 2. maj 2013 Tivoli Congress Center

Læs mere

Fjernelse af brystet med skildvagtslymfeknude teknik

Fjernelse af brystet med skildvagtslymfeknude teknik Patientinformation Fjernelse af brystet med skildvagtslymfeknude teknik Velkommen til Vejle Sygehus Mamma-ambulatoriet Rev. nov. 2008 Information om fjernelse af brystet med skildvagtlymfeknude teknik

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats Kvalitetsstandard Palliativ og terminal indsats Greve Kommune 2016 Side 1 af 6 Indhold 1.0 Baggrund... 3 1.1 Ændring i borgernes ønsker... 3 1.2 Palliativ behandling... 3 1.3 Palliativ indsats... 3 1.4

Læs mere

Epiduralanalgesi under fødslen og ammeetablering

Epiduralanalgesi under fødslen og ammeetablering Epiduralanalgesi under fødslen og ammeetablering Case Susanne har netop født parrets andet barn til termin på hospitalet. Fødslen forløb ukompliceret, men Susanne havde undervejs brug for en epiduralblokade.

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson Den koordinerende indsatsplan Informationspjece til fagperson Tovholder Fagpersonen er tovholder på forløbet med en koordinerende indsatsplan og sikrer i samarbejde med borger, pårørende og relevante fagprofessionelle,

Læs mere

Titel: Med patienten for bordenden - et udviklingsprojekt i psykiatrien i Region Nordjylland

Titel: Med patienten for bordenden - et udviklingsprojekt i psykiatrien i Region Nordjylland Titel: Med patienten for bordenden - et udviklingsprojekt i psykiatrien i Region Nordjylland Hvor: Klinik Psykiatri Nord, Psykiatrien i Region Nordjylland, Psykiatrisk sengeafsnit N7. På psykiatrisk sengeafsnit

Læs mere

BEHANDLING, AF BØRN MED SÆRLIGE BEHOV, I EGET HJEM. - Et sundhedsfagligt samarbejde

BEHANDLING, AF BØRN MED SÆRLIGE BEHOV, I EGET HJEM. - Et sundhedsfagligt samarbejde BEHANDLING, AF BØRN MED SÆRLIGE BEHOV, I EGET HJEM - Et sundhedsfagligt samarbejde Det Sundhedsfaglige Børneteam PROFESSIONEL PLEJE I BARNETS EGET HJEM Det Sundhedsfaglige Børneteam er en landsdækkende

Læs mere

Talentudvikling Greve Kommune. Vinie Hansen Pædagogisk konsulent

Talentudvikling Greve Kommune. Vinie Hansen Pædagogisk konsulent Talentudvikling Greve Kommune Vinie Hansen Pædagogisk konsulent Oplæggets spørgsmål Hvordan kan en kommune leve op til folkeskolereformens mål om at alle børn skal blive så dygtige, som de kan? Hvordan

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-18

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-18 VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-18 2 Baggrund 3 Sammen om værdighed 4 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 7 Kvalitet, kommunikation, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 9 Mad, måltider og ernæring 10 En værdig død

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen

Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning 2014 Kommunerne i Region Sjælland & Bornholm 22. november 2015 Udarbejdet af: Gitte W. Lund koordinator for Sundhedsplejersketelefonen SUNDHEDSPLEJERSKETELEFONEN

Læs mere

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI Leder- AkAdemiet - i samarbejde med DIF og DGI En stærk forening med en god leder DIF og DGI har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor har vi sat os det mål, at der

Læs mere

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit

Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Læs mere

Dansk kvalitetsdatabase for nyfødte

Dansk kvalitetsdatabase for nyfødte Dansk kvalitetsdatabase for nyfødte Et offentligt register der etableres som led i kvalitetsudvikling v. Ragnhild Måstrup, Kristina Garne Holm og Charlotte Barsballe-Rasmussen Definition: En kvalitetsindikator

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 26.5.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 26.5.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 26.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet 2013. Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud

Børn og Unge sekretariatet 2013. Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud Børn og Unge sekretariatet 2013 Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud Formål med tilsyn: Baggrund for tilsyn med dagtilbud Holbæk Kommune har pligt til at sikre, at dagtilbuddene lever op til lovgivningen

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2011

Skolebestyrelsens årsberetning 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2011 Skolebestyrelse Skolebestyrelsen består pt. af Folkevalgte: Per Thomsen Erik Kobberøe Morten Korsbo Dorthe Pedersen Preben Jensen (næst formand) Marie Jakobsen (suppleant

Læs mere

Min egraviditet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH

Min egraviditet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH Præsenteret af Karina Fischer Blom, klinisk projektleder og udviklingsjordemoder på, Herlev Hospital på vegne af projektgruppen Telemedicin og it-understøttet

Læs mere

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 INDHOLD Mission, vision og værdier 8 Strategi 16 Fokusområder 18 3 Psykiatrien i Region Syddanmark ER TIL FOR PATIENTER & PÅRØRENDE 4 I ARBEJDET MED AT

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Kompetenceudvikling i den palliative indsats Det Palliative Team, Thisted

Kompetenceudvikling i den palliative indsats Det Palliative Team, Thisted Kompetenceudvikling i den palliative indsats Det Palliative Team, Thisted Temadag Aalborg 20. april 2010 Kirsten Haaber cand.mus.terp., MCP, psykoterapeut, Disposition Palliation? Definition af kompetence

Læs mere

Bilag 1: Projekter for de 3x2 mill. kr. afsat i budget 2007 til alkoholområdet

Bilag 1: Projekter for de 3x2 mill. kr. afsat i budget 2007 til alkoholområdet Bilag 1: Projekter for de 3x2 mill. kr. afsat i budget 2007 til alkoholområdet Projekt 1: Børn unge i familier med alkoholmisbrug Målgruppe: Børn unge i familier med alkoholproblemer. Mål med indsatsen

Læs mere

Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen".

Høring: Evaluering og afrapportering projekt det sammenhængende sundhedsvæsen. Punkt 3. Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen". 2014-28512 Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget godkender At

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Måltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden

Måltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden Måltider der forebygger og rehabilitere Vibeke Høy Worm Voksenenheden Det handler om Uden mad og drikke duer helten ikke heller ikke når man bliver ældre Baggrund for projekt God mad - godt liv Regeringen

Læs mere

Brystbevarende operation med skildvagtslymfeknude teknik

Brystbevarende operation med skildvagtslymfeknude teknik Patientinformation Brystbevarende operation med skildvagtslymfeknude teknik Velkommen til Vejle Sygehus Mamma-ambulatoriet Rev. nov. 2008 Information om brystbevarende operation med skildvagtslymfeknude

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Handleplan for sorg og krise Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Denne handleplan skal bruges som

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne en overordnet information om Skanderborg Kommunes

Læs mere

Fjernelse af brystet og skildvagtslymfeknude i armhulen

Fjernelse af brystet og skildvagtslymfeknude i armhulen Patientinformation Fjernelse af brystet og skildvagtslymfeknude i armhulen - Brystkræft hos mænd Velkommen til Vejle Sygehus Mamma-ambulatoriet Jan. 2010 Information om fjernelse af brystet med skildvagtlymfeknude

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Familiefokuseret sygepleje og Implementering af Familiefokuserede sygeplejesamtaler

Familiefokuseret sygepleje og Implementering af Familiefokuserede sygeplejesamtaler Familiefokuseret sygepleje og Implementering af Familiefokuserede sygeplejesamtaler FSLA Landskursus Svendborg den 6. marts 2014 Anne Dichmann Sorknæs Familie fokuseret sygepleje Baggrund Betydning af

Læs mere

Tidlig fødsel tidlig kontakt. Til forældre, der føder før tiden

Tidlig fødsel tidlig kontakt. Til forældre, der føder før tiden Tidlig fødsel tidlig kontakt Til forældre, der føder før tiden Barnet bliver roligt, når du holder om det. Hvert 15. barn fødes for tidligt. Det er naturligt både at føle glæde og angst, vrede og afmagt,

Læs mere

DANMARKS BEDSTE LÆRINGS- HOSPITAL

DANMARKS BEDSTE LÆRINGS- HOSPITAL DANMARKS BEDSTE LÆRINGS- HOSPITAL EKSPERIMENT: "Tværfagligt refleksionsrum uden vejleder" - en håndbog Hospitalsenheden Vest i samarbejde med MidtLab 2009 Opdateret juli 2010 UG/JH 1 HÅNDBOG for "Tværfagligt

Læs mere