SCENARIE2025. hvordan. global, VERDEN SOM DEN KUNNE SE UD. vision? ser de nye magtstrukturer ud? hvad med. national. Regional, udvikling? teknologi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCENARIE2025. hvordan. global, VERDEN SOM DEN KUNNE SE UD. vision? ser de nye magtstrukturer ud? hvad med. national. Regional, udvikling? teknologi?"

Transkript

1 langsigtet udvikling? Fundraising? hvad med teknologi? pres på globale værdier? global, Regional, national vision? fortalervirksomhed, lokalt...globalt? Humanitære indsatserhvordan? civilsamfund? hvordan ser de nye magtstrukturer ud? Partnerskab? SCENARIE2025 VERDEN SOM DEN KUNNE SE UD

2 August 2013 ı Tredje udkast Jesper Bo Jensen ı Fremtidsforsker - Centre for fremtidsforskning Nils Carstensen og Uffe Gjerding ı Folkekirkens Nødhjælp (FKN) Introduktion til FKNs internationale scenarie 2025 RATIONALE Verden omkring os forandrer sig hastigt: økonomisk, politisk, social og kulturelt. Det er ikke let at forudsige, hvad de kommende år vil bringe. Forskellige mulige scenarier kan føre til dramatiske ændringer med radikale langtidsvirkninger for vor samfund og borgerne på vores klode. I et forsøg på at se år frem i en så dynamisk og skiftende verden har Folkekirkens Nødhjælp (FKN) igangsat en scenario-øvelse sammen med vores partnere og andre interessenter for at kunne tilbyde både proaktive og reaktive responser baseret på en oplyst analyse og vision. Proaktivt: ved at definere langsigtede mål for vores fremadrettede indgriben. Reaktivt: ved at være bedre rustede til at reagere på globale ændringer, efterhånden som de opstår. FKNs Internationale Scenarie 2025 er skabt til at analysere og give input til den næste generation af FKNs Vision og Plan, regionale strategier, programmer, fortalervirksomhed, kommunikation og fundraising politikker etc. Fra information indhentet i analyser af større samfundsændringer har vi forsøgt at udlede nogle af de store udfordringer og muligheder, som er relevante for udviklingsaktører som FKN, partnere, ACT Alliance og et bredere udviklings- og humanitært miljø. SCENARIE-PROCESSEN Når fremtiden ser fuldstændig uforudsigelig og usikker ud, kan forudsigelser og planlægning synes meget lidt brugbare. Men når graden af usikkerhed er høj, men ikke for høj, kan scenarie-metoden bruges til at forsøge at håndtere usikkerhederne. Scenarier kan ses som mulige og sandsynlige fremtidsbilleder. Deres vigtigste kvalitet er, at de udfordrer til reflektion ved at skabe et rum, hvor en fremtidig udvikling kan udforskes og testes: et rum for potentiale og muligheder. Inden for dette rum kan man navigere og finde det sted, man gerne vil være i fremtiden og forsøge at påvirke udviklingen i den retning. Når man læser scenariet på de næste sider, er det vigtigt for et øjeblik at forestille sig, at vi står i fremtiden i Samtidig skal læseren til stadighed stille sig selv ét basalt spørgsmål: Hvis dette virkelig er 2025 fremtiden, hvad kan civilsamfundsaktører så gøre fra nu (2013) til 2025 for at påvirke og forberede sig til fremtiden? 2:16

3 Til udvikling af scenariet begyndte vi med at identificere og rangordne nogle mega-tendenser og kritiske faktorer. Dernæst udviklede vi tre udkast til 2025 scenarier, hvor disse tendenser og faktorer blev udfoldet i forskelligt omfang og på forskellige måder. Det første fik overskriften Grøn og ren en ny verden. Det næste kaldte vi En multi-polær verden, og det tredje mulige scenarie kaldtes Kapitalisme i østlig stil. Ud fra disse tre udkast til scenarier for 2025 konsulterede FKN sin Partner Advisory Group og gennemførte et antal workshops i København og regionalt i Honduras, Uganda, Malawi, Zambia, Syd-Sudan, Kirgisistan, Cambodja, Myanmar og Sydasien. De blev afholdt fra december 2012 til juni 2013 for at kunne inkludere så mange forskellige erfaringer og synspunkter som muligt, før vi forsøgte at udlede essensen af alle disse diskussioner i ét fokus-scenario. Udkastet til fokus-scenariet blev forelagt tre eksterne konsulenter, Ms Varigia Razia, Conflict Prevention and Peace- Building Specialist (Kenya), Dr. Brian Pratt, Executive Director i INTRAC (UK) og Knud Vilby, journalist og specialist i udvikling, fattigdom og miljø (Danmark), som gav os værdifulde kommentarer, rettelser og forslag. Vi takker dem og også alle de involverede på FKNs regionalkontorer, som bidrog med en bred vifte af overvejelser og perspektiver fra forskellige dele af verden. Det endelige scenarie, som præsenteres nedenfor, kaldes Rivaliserende magter i en gensidigt afhængig verden og bygger i vidt omfang på scenario 2 (Multi-polær verden), men inkluderer også elementer fra de to andre scenarier. En observation fra konsultationsprocessen: Der var en tydelig forskel mellem, hvad de fleste mente ville være deres foretrukne scenarie ( Grøn og Ren ) og så det scenarie, man fandt mest sandsynligt ( den multi-polære verden ). Mens det foretrukne scenario kan bidrage til at formulere visioner og krav til udviklingsaktører, er det mest sandsynlige scenario den realitet, som vi bør være forberedt på at reagere og handle på. Derfor undersøger og udvikler vi Rivaliserende Magter scenariet på de kommende sider. ANTAGELSER Vi spurgte os selv, hvad vi allerede med en rimelig grad af sikkerhed ved om verden i 2025, og vi gjorde os visse antagelser, før vi udviklede scenarierne. Den teknologiske udvikling i menneskehedens historie kendes ret godt år frem i tiden. Tendenserne de sidste 180 år har vist, at det tager år, før nye gennembrud i forskningen bliver brugt aktivt i samfundet. Computeren, for eksempel, blev opfundet før Anden Verdenskrig, og det samme blev laserlyset. Således er teknologiens fremtid relativt godt beskrevet for de næste år og giver dermed en smal usikkerhedsmargin. De største usikkerheder ligger i den faktiske brug af gammel og ny teknologi i forskellige kontekster. Klimaforandringer er forventede og erkendte over de næste 12 år, men antagelsen må give plads til væsentlige regionale variationer. Rapporter fra Verdensbanken, PricewaterhouseCoopers (PwC) og andre indikerer dog, at den globale temperatur sandsynligvis vil stige med mindst 4 grader i løbet af det 21. århundrede mere end tidligere forventet. De deraf følgende virkninger vil være dramatiske med mere tørke, stigende havniveau, storme, hedebølger og andre ekstreme vejrfænomener. Disse effekter vil sandsynligvis påvirke adgangen til mad og vand, produktion, infrastruktur og indkomstmuligheder, som vil tvinge millioner af mennesker til at tilpasse sig eller flytte. Sådanne ændringer vil uden tvivl føre til voldelige konflikter eller civil uro, da borgere, virksomheder og nationer i stigende grad vil konkurrere om begrænsede ressourcer, plads og indkomstmuligheder. Uforudsigelige begivenheder af næsten apokalyptiske dimensioner er udeladt af analysen. De er stadig mulige, men ville medføre en meget kraftig justering af scenariet, hvis de skulle ske. Det drejer sig om følgende: Større epidemier med store tab af liv på verdensplan Større globale/regionale krige Akut mangel på mad og vand på tværs af kloden Større nedbrud i verdens generelle politiske systemer Internt sammenbrud i en eller flere af verdens største magtcentre eller en større regions magthavere Massive, vidtspredte naturkatastrofer og meget hurtige, katastrofale (apokalyptiske) forandringer i Jordens klima 3:16

4 TABTE TERRITORIER ER BLEVET EN UHELDIG FORKORTELSE FOR CA. 20 OMRÅDER ELLER LANDE, SOM PLAGES AF EN BLANDING AF INTERNE KONFLIKTER, STORE ANTAL INTERNT FORDREVNE OG FLYGTNINGE, KRIGSHERREMAGT ELLER BANDESTYRE. Globale magtbalancer Internationalt samarbejde og diplomati nåede et historisk lavpunkt i 2025, da fem medlemslande forlod De Forenede Nationers (FN) generalforsamling under FN s generalsekretærs åbningstale. Alle fem medlemsrepræsentanter kom fra lande ofte omtalt som Tabte Territorier i medierne. Tabte Territorier er blevet en uheldig forkortelse for ca. 20 områder eller lande, som plages af en blanding af interne konflikter, store antal internt fordrevne og flygtninge, krigsherremagt eller bandestyre med ringe eller intet overordnet lovligt og accepteret lokalt eller nationalt lederskab. Disse Tabte Territorier fungerer nærmest parallelt med resten af verden, men er sakket håbløst bagud i den ellers voldsomme, globale konkurrence om økonomisk udvikling og global eller regional politisk indflydelse. Før og under åbningsceremonien i den nye FN bygning i Singapore gjorde den nyligt udnævnte kinesiske generalsekretær sit bedste for at overtale de fem medlemsrepræsentanter til ikke at forlade salen, da hun og hendes sekretariat havde brugt måneder på at arrangere en fredelig åbningsceremoni i FN s nye asiatiske hovedkvarter. Åbningen af den nye 400 meter høje FN bygning var også indtil videre det mest konkrete udtryk for et FN med en stadig stærkere østlig orientering. Det er et globalt system, som tillader en mere smidig fusion af statslig og mellem-statslig regeringsførelse og store transnationale privatsektor virksomheder som fx Huawei fra Kina og Park & Sons fra Korea. Sammen med Siemens i Tyskland og Google i USA er disse virksomheder hovedsponsorer for den nye FN bygning. En talsperson fra de fem Tabte Territorier pointerede, at de ikke havde noget specifikt udestående med den nuværende generalsekretær eller med hendes tale, men at de følte sig tvunget til at demonstrere deres dybe skuffelse og frustration ved at få lov til at gå til grunde i et tomrum af anarki forstærket af stadig større katastrofer, fordrivelser, sult, borgeruroligheder og udbredt kriminalitet. Vi er negligeret og glemt af FN og verden i det hele taget og vores borgere er overladt til en grusom skæbne dikteret af kriminelle og lokale og regionale magtkampe. Før de trak sig tilbage til et privat mødelokale på Singapores The Real Astoria hotel, afviste talspersonen at fremkomme med et konkret forslag til, hvordan FN og dets medlemslande kunne adressere deres problemer. Adskillige medierapporter fra generalsekretærens tale refererede til den som bemærkelsesværdig for hvad generalsekretæren ikke sagde snarere end for hvad hun faktisk sagde. Som eksempel nævntes fraværet af en klar omtale af et antal små og mellemstore væbnede konflikter i verden. Nogle reportere gik så vidt som til at tælle særlige ord anvendt i talen og registrerede, at ordet sikkerhed kun blev nævnt én gang og at ordet bæredygtighed slet ikke blev udtalt. I en sjælden, fælles pressekonference fordømte Kinas og USA s FN ambassadører den ukonstruktive og barnlige demonstration af de fem repræsentanter, som udvandrede fra ceremonien. Under det efterfølgende pressemøde med medierne indrømmede de to ambassadører åbent, at der var alvorlige humanitære problemer i alle fem lande. Men begge ambassadører understregede samtidig, at man på den anden side, på grund af vores direkte initiativer hånd i hånd med FN s Sikkerhedsråds ikke har tilladt nogen af disse konflikter at eskalere, og således udgør de ikke 4:16 VI ER NEGLIGERET OG GLEMT AF FN OG VERDEN I DET HELE TAGET OG VORES BORGERE ER OVERLADT TIL EN GRUSOM SKÆBNE DIKTERET AF KRIMINELLE OG LOKALE OG REGIONALE MAGTKAMPE.

5 nogen trusel mod den regionale eller internationale sikkerhed og stabilitet. LÆNGERE NEDE I DET GLOBALE ØKONOMISKE HIERARKI HAR EU MISTET TERRÆN TIL MEXICO, INDONESIEN OG EN HÅND- FULD ANDRE HURTIGT VOKSENDE ØKONOMIER PÅ DE TRE SYDLIGE KONTINENTER. På baggrund af den meget begrænsede internationale klimaaftale underskrevet i 2020, blev FN generalsekretærens manglende omtale af de strandede Undersøgende Konsultationer (som skulle tage sig af de mange uløste klimarelaterede problemer) fordømt af ledende civilsamfundsaktivister som en total kapitulation af generalsekretæren og et sammenbrud for globale regeringsførelse. De Undersøgende Konsultationer om reduktion af CO2 udledning og afbødning af klimaforandringerne nu i deres femte år har gjort meget få fremskridt, da de er blevet forsømt på grund af det stadige og tætte kapløb mellem verdens stormagter om økonomisk dominans. Dette kapløb anføres af Kina og USA med sidstnævnte under stigende pres fra de voksende økonomier i Indien og Brasilien. Længere nede i det globale økonomiske hierarki har EU mistet terræn til Mexico, Indonesien og en håndfuld andre hurtigt voksende økonomier på de tre sydlige kontinenter. Verdensbanken og IMF har lidt under stadigt voksende økonomisk konkurrence, globalt og regionalt. Oprettelsen af BRIC banken har tvunget Verdensbanken og IMF til at spille en begrænset rolle i et halvhjertet forsøg på at fremme økonomisk vækst og styring i en håndfuld af verdens fattigste og strategisk mindst vigtige lande og regioner ( Tabte Territorier ). Tabte Territorier er faktisk ikke noget nyt, men gennem de seneste år har der været en voksende erkendelse af, at også visse dele af et antal storbyer grundlæggende eksisterer uden et officielt og lovmæssigt styre. Disse områder er domineret af kriminelle bander (karteller) eller i andre tilfælde af mere økonomisk, politisk og religiøst motiverede militser. Mange af disse områder eksisterer på en lokal overlevelsesøkonomi, som i vid udstrækning er afhængig af illegale og undergrunds-økonomiske aktiviteter (våben, stoffer, pengeafpresning og illegal beskatning) med klare, men godt skjulte, relationer til den etablerede økonomi. Man finder sådanne tabte byområder fra Pakistan til DR Congo, fra Cité Soleil i Port-au-Prince via Nairobi og favelaerne i São Paulo til udkanterne af Mexico City og vil mange sige inde i eller i udkanten af USA s eller Europas storbyer så som Detroit, Moskva, Paris, Neapel, Athen, Manchester, Beograd og Bukarest. Et voksende antal af verdens fattigste og mest udsatte mennesker lever i dag i sådanne tabte områder. ET VOKSENDE ANTAL AF VERDENS FATTIG- STE OG MEST UDSATTE MENNESKER LEVER I DAG I SÅDANNE TABTE BYOMRÅDER. Sikkerhed Sikkerhed og relaterede strategiske, nationale interesser er et større problem i en verden karakteriseret af et voksende antal internt konkurrerende økonomiske spillere. I lande og regioner med strategisk betydning for de mest magtfulde nationer (de Tretten Store ) undertrykkes lokale konflikter lejlighedsvis i politiske eller om nødvendigt militære quick fix interventioner med det formål at genoprette en kortfristet ro snarere end at forsøge at stile mod højere mål så som retfærdighed, demokrati, udvikling eller bæredygtig fred. En større ændring gennem de sidste ti år har været øget fokus på den stadige rivaliseren og samtidig en stadig voksende gensidig afhængighed mellem de Tretten Store globale magthavere, især vedrørende sikkerhed og økonomi. Stadig oftere handler disse lande i fællesskab i opportunistiske grupper på 3-4 lande, eller de udgør lejlighedsvis en overvældende majoritet, som vil stå uudfordret af resten af verden. I dag udgør følgende lande eller stater de Tretten Store : Brasilien, Kina, EU med et separat sæde til Tyskland, Indien, Indonesien, Japan, Mexico, Nigeria, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet og USA. Nigeria og Sydafrika har status af såkaldte permanente observatører i gruppen. G13 landene er en gradvis udvikling af den gamle G8 gruppe. I FN jargon omtales G13 som Generalforsamlingens uformelle rådgivende komité for regional fred og sikkerhed GAIABPC, som på mange måder effektivt repræsenterer et nyt FN Sikkerhedsråd efter årtiers fejlslagne forsøg på at reformere medlemsskabet og arbejdsformen i det gamle Sikkerhedsråd. Regionale mellemstatslige organer, snarere end FN, bruges ofte som stedfortrædere af de dominerende globale eller regionale økonomiske magter i en stadig skiftende mosaik af opportunistiske, strategiske alliancer. USA s militære styrke er stadig den største i verden, skønt økonomiske restriktioner og strategiske prioriteringer betyder, at USA s militær er langt mindre involveret i direkte kampmissioner end tidligere. Kina fortsætter med gradvist at øge sin militære kapacitet ikke mindst sin offensive og defensive militære kapacitet inden for informationsteknologi. På et tidspunkt i fremtiden forventes Kinas militære styrke at svare til Amerikas. Den gamle Obama Doktrin fra 2013, som 5:16

6 definerer en mere forsigtig amerikansk udenrigspolitik og signalerer en gradvis tilbagetrækning fra rollen som verdens politibetjent, har skabt plads og mulighed for andre medlemmer af G13 til at øge deres indflydelse. En intens satsning på skifergas og ukonventionel olie har markant ændret spillet om energi-forsyningssikkerhed og i dag er USA ikke længere afhængig af Mellemøstens olie, men er i stedet blevet en af verdens store olieeksportører. Denne udvikling har gradvist tilladt USA at nedtone sin direkte og indirekte tilstedeværelse i Mellemøsten, mens Kina og Indien har øget deres, da de fortsat er afhængige af de traditionelle mellemøstlige og afrikanske kul, gas og olie ressourcer til at holde deres økonomier i gang. Konflikter i områder, og i nogle tilfælde hele lande, som er af mindre eller ingen strategisk betydning for de Tretten Store, er i stigende omfang overladt til deres egen skæbne hvor en beskeden international tilstedeværelse domineres af private sikkerheds- og stabiliseringsvirksomheder sammen med lokale og internationale humanitære-, udviklings- og trosbaserede organisationer. Kun hvis sådanne konflikter truer større interesser, fx hvis nogle Tabte Territorier bliver tilflugtssteder for kriminelle eller terrorister med et potentiale til at true global sikkerhed og økonomiske interesser, vil de store magthavere (G13 de Tretten Store) skride ind. Når de gør det, er det næsten altid ved at facilitere og manipulere (facipulere) regionale organisationer eller individuelle lande inden for regionen til at handle på deres vegne ved at intervenere med efterfølgende engagement og støtte til institutioner som fx Verdensbankens Rapid Stabilization and Recovery Unit i medierne ofte kaldet SEALS in a suit. Verdensøkonomi Verdens økonomi vokser stadig, men kraftig vækst finder primært sted i Asien, dele af Latinamerika og i et begrænset antal lande i Afrika og Mellemøsten. Europa og Nordamerika har begge oplevet flere år med langsom vækst eller stagnation, og særligt Europa har længe kæmpet for at forblive inde i kampen. I de fleste dele af verden er et voksende antal mennesker påvirket af fordelene ved økonomisk vækst men samtidig er velstanden stadig mere ulige fordelt inden for befolkningerne i mange lande og regioner. Denne tendens vokser, efterhånden som deregulering og en meget konkurrencedygtig og globaliseret kapitalisme flytter kapital, produktion og jobs rundt på kloden i en fortsat jagt på høje profitmarginer. Regeringer arbejder oftere hånd i hånd med privatsektoren, og de er mindre og mindre interesserede i fair trade, demokratisk regeringsførelse og at gøre noget ved ulighed i samfundet. Som følge heraf, dukker der til stadighed frustrationer over manglende indflydelse, I DE FLESTE DELE AF VERDEN ER ET VOKSENDE ANTAL MENNESKER PÅVIRKET AF FORDELENE VED ØKONO- MISK VÆKST MEN SAMTIDIG ER VELSTANDEN STADIG MERE ULIGE FORDELT INDEN FOR BEFOLKNINGERNE I MANGE LANDE OG REGIONER. 6:16 KONFLIKTER I OMRÅDER, OG I NOGLE TILFÆLDE HELE LANDE, SOM ER AF MINDRE ELLER INGEN STRATEGISK BETYDNING FOR DE TRETTEN STORE, ER I STIGENDE OMFANG OVERLADT TIL DERES EGEN SKÆBNE. fattigdom og ulighed op til overfladen i et antal lande, eller særlige marginaliserede dele af lande eller byer på tværs af kloden. Indtil videre har sådanne udbrud af social uro og vold været relativt lokale og begrænsede i tid og geografisk udbredelse, og har endnu ikke antaget mere globalt koordinerede former. Generelt har Østen også sine problemer. Kina oplevede nogle år med ret lave vækstrater, efter at den kinesiske boligboble bristede for ca. otte år siden. Dette faldt sammen med og var antændt af en bølge af social uro som følge af en central beslutning om at flytte ikke altid frivilligt næsten 250 millioner mennesker fra land til by over en kort periode, men hurtigere end nye jobmuligheder og byplanlægning og husbyggeri kunne absorbere. Indien oplevede en nedadgående vækstrate for ti år siden, og det krævede en større reform af landets offentlige sektor og det meste af den private sektor for at få Indiens økonomi op og i gang for fuldt tryk. Globale finansielle institutioner så som Verdensbanken og IMF spiller i dag en mindre rolle med hensyn til bløde lån og begrænset økonomisk hjælp til udviklingslande. Davos World Economic Forum spiller gennem sit permanente sekretariat en betydelig rolle i at lede og kombinere private og offentlige indsatser for at redde og omstrukturere mange of verdens skrøbelige eller truede økonomier. Nøglen til deres aktiviteter er den meget direkte rolle, som nu spilles af et antal store transnationale virksomheder i samarbejde med relevante regeringer og internationale institutioner. Davos mødtes i februar i Schweiz, og deres andet årlige møde i São Paolo skal snart finde sted. Brasilien har formandskabet i en permanent koordineringskomité sammensat af direktører (CEO) fra verdens 25 største transnationale, finansielle

7 INGEN ER MERE END TRE KLIK VÆK. virksomheder og finansministre fra G13 landene. Gennem et tæt samarbejde med Davos Permanente Sekretariat er denne komité i stand til at sætte hurtigt og effektivt ind i tilfælde af lokale, regionale eller globale finansielle kriser. Der er stadig intens øknomisk rivalisering mellem de fleste lande i verden, men samtidig har verden aldrig været så gensidigt forbundet og afhængig som i dag.mens de større transnationale virksomheders økonomiske rivalisering er så intens som nogensinde, modereres den af en pragmatisk forståelse af gensidig afhængighed og kulturel åbenhed. Professionelt arbejder folk sammen på tværs af tidszoner, sprog og religiøse eller andre kulturelle forskelle, da det er en simpel nødvendighed (en afgørende konkurrenceparameter) for enhver virksomhed med ambitioner ud over sine nationale grænser. På det personlige plan, (i de økonomisk avancerede og avancerende lande) bliver den gensidige forbundethed næret af en række forskellige post-facebook sociale mediekanaler og netværk, som skønt ofte reguleret af nationale myndigheder næsten gør udtrykket hos den nyeste internetgigant U-ME til sandhed: Ingen er mere end tre klik væk. Denne enorme forbundethed har også alvorlige negative indvirkninger; ikke mindst i lande med dybe kløfter mellem klasser, etniske og religiøse grupperinger, hvor bl.a. hadske udfald i de sociale medier i sine mest nedsættende former omtalt som en digital hals kæde i en vis udstrækning går hånd i hånd med vold og fysiske overfald. Det vil sige, med mindre den person du søger, lever i et Tabt Territorie eller et af de få andre steder i verden, som har mindre adgang til den globale informationsstrøm. Adskillige lande i Mellemøsten og Afrika oplever en beskeden men støt økonomisk vækst både i by og på land og er på forskelligt niveau en del af både den stigende, økonomiske gensidige afhængighed MEN OMKRING 25 LANDE PÅ VERDENSPLAN FORBLIVER I UDKANTEN AF OG STORT SET LØSREVET FRA DEN GLOBALE ØKONOMI. og den gensidige forbundethed. Men omkring 25 lande på verdensplan forbliver i udkanten af og stort set løsrevet fra den globale økonomi. I de områder overlever befolkningen eller bukker under - fra dag til dag. I et dusin tilfælde kan man tale om hele tabte lande, men i mange andre tilfælde er det kun særlige områder eller dele af større byer, der fremstår som tabte territorier. Demografi Der er 8,1 milliarder mennesker i verden i dag. Det er næsten en halv milliarder flere end forventet i FN s World Population Prospect fra FN embedsmænd havde især undervurderet befolkningstilvæksten i Afrika syd for Sahara og overvurderet antallet af ofre for hiv/aids og andre sygdomme. Befolkningen syd for Sahara voksede fra 830 millioner i 2010 til 1,2 milliarder i dag og forventes at nå 2,1 milliarder i I Nigeria, for eksempel, er befolkningen vokset fra 160 millioner i 2010 til 240 millioner i dag (2025) og forventes at nå 440 millioner i 2050 og potentielt et overvældende 900 millioner inden udgangen af dette århundrede. Eftersom 400 millioner afrikanere er 15 år eller derunder, vil uddannelse, børns sundhed, ungdomsarbejdsløshed og efterhånden også muligheden for at gifte sig og stifte familie fortsætte med at være et større socialt og udviklingsmæssigt problem for landene syd for Sahara. Demografi er generelt et særligt problem i de mindst udviklede dele af verden. I disse dele af Asien, Latinamerika og i størrre områder af Afrika syd for Sahara er befolkningskontrol igen blevet en vigtig men kontroversiel udfordring, som gør det stadigt vigtigere at finde en bedre balance mellem befolkningsantallet og til rådighed værende ressourcer. BEFOLKNINGEN SYD FOR SAHARA VOKSEDE FRA 830 MILLIONER I 2010 TIL 1,2 MILLIARDER I DAG OG FORVENTES AT NÅ 2,1 MILLIARDER I I resten af verden har den demografiske udvikling været mere stabil. Kinas befolkning toppede for et år siden. Indiens befolkningstilvækst er hurtigere, og Indien vil overstige Kina med en forventet befolkning i 2029 på 1,5 milliarder. Europas og Japans befolkninger skrumper, men med øget migration til Nordeuropa, og især Tyskland, forventes befolkningerne langsomt at vokse igen i EU. USA er på vej mod en befolkning på 400 millioner, da landet tidligere i år nåede op på 350 millioner indbyggere. Kultur, ideologi, værdier og religion Mens økonomisk rivalisering har førsteprioritet, bliver globale, regionale og selv nationale styrer svagere i nogle dele af verden. Men den øgede gensidige afhængighed og forbundethed skaber hele tiden nye forbindelser og netværk, 7:16

8 som ofte erstatter gamle mellemstatslige styre strukturer. FN og andre globale forsamlinger er gradvist blevet reduceret til snakke-klubber, hvor man kun handler, hvis der skulle være et sammenfald af økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser hos G13 magterne og store virksomheder. Etiske, kulturelle, religiøse eller ideologiske værdier bruges og misbruges stadig af regeringer og mellemstatslige institutioner på et retorisk niveau (medie- og idéstyring), men i virkeligheden betyder disse værdier kun lidt i de eksisterende globale magtkampe. FN OG ANDRE GLOBALE FORSAMLINGER ER GRADVIST BLEVET REDUCERET TIL SNAKKE-KLUBBER. Bortset fra en fast tro på fortsat økonomisk vækst som en fundamental nødvendighed for det moderne liv, bliver værdier generelt ikke rigtigt fremmet af de siddende magthavere. Tværtimod er det stort set overladt til værdibaserede interessegrupper i civilsamfundet og til organiseret religion at opretholde værdier og fremme stillingtagen til fx at beskytte naturen for vore børn og børnebørn, pligten til at beskytte skaberværket, modstand mod ikke-vedvarende energi og ikke-bæredygtigt forbrug, og at lægge vægt på en stabil og forudsigelig verden med lighed, retfærdighed og fred. I en stadig mere forvirrende og konkurrencebetonet verden er kultur og religion blevet vigtigere for mange mennesker, der søger efter identitet, retning og social sammenhæng et slags moralsk kompas i forvirrende og voldsomt konkurrerende samfund. Nogle trosretninger eller snarere dele inden for de fleste trosretninger tilpasser sig nutidens behov, mens andre insisterer på at skue tilbage i tiden for at finde vejledning og retning og går ofte imod og dæmoniserer forandringer i traditioner som moralsk korrupte og religiøst uacceptable. Så længe de ikke udfordrer de fundamentale magtbalancer, er rummet for værdibaserede og religiøse organisationer vokset, og i nogle tilfælde er der opstået dialog og samarbejde mellem forskellige trosretninger og ideologiske grupperinger, som træder til, hvor stater og mellemstatslige institutioner svigter. Især trossamfund, baseret på rodfæstetheden i lokalsamfund men også via brugen af de sociale medier, besidder en evne til at bevare og endda udvide dette operative rum. Trossamfund spiller ofte en vigtig rolle som aktive fortalere for strukturel forandring i lande, hvor civilsamfundets rum ellers er begrænset eller under pres. Men trosbaserede organisationer kan også TROSSAMFUND SPILLER EN VIGTIG ROLLE SOM AKTIVE FORTALERE FOR STRUKTUREL FORANDRING I LANDE MEN KAN OGSÅ VÆRE ÅRSAGEN TIL KONKLIKT SNARERE END FORTALERE FOR TOLERANCE OG DIALOG. 8:16 I EN STADIG MERE FORVIRRENDE OG KONKURRENCE- BETONET VERDEN ER KULTUR OG RELIGION BLEVET VIGTIGERE FOR MANGE PERSONER, MENS DE SØGER EFTER IDENTITET, RETNING OG SOCIAL SAMMENHÆNG ET SLAGS MORALSK KOMPAS I FORVIRRENDE OG VOLDSOMT KONKURRERENDE SAMFUND. være årsagen til konklikt snarere end fortalere for tolerance og dialog. Den øgede popularitet og betydning af religion og ideologi har også ført til øget intolerance, fundamentalisme og situationer, hvor religion, ideologi og identitet bruges til at udskille en befolkningsgruppe eller sætte den op mod en anden gruppe ofte med forfærdelige menneskelige lidelser og tab af liv til følge. I en vis udstrækning kan dette ske, når regeringer og politikere foretrækker at opmuntre horisontale uligheder for at ophede en konflikt mellem folk af forskellig etnisk og/eller religiøs baggrund som en måde til at undgå uro der kan forstyrre vertikale hierarkier (klasse, korrupte regeringer og andre eliter). Informationsteknologi Informationsteknologien går stadig frem med store spring, og teknologier af enhver art driver den økonomiske vækst. Da den globale styring er svækket, foretrækker man generelt decentrale løsninger på teknologiske og organisationelle problemer frem for mere centraliserede tilgange.kunder foretrækker i stigende omfang kommercielle IT platforme i stedet for mere statskontrollerede løsninger med Kina som en af de få undtagelser. Men selv den kinesiske regering har i et vist omfang været nødt til at nedbryde den digitale mur, som blev højere, efter at den store boligmarkedsboble brast i de fleste kinesiske byer for otte år siden. Mobile kommunikationsformer, koncentreret omkring de fem store konkurrerende sociale netværk, vokser stadig i betydning, også i landområder, som tidligere blev opfattet som alt for fattige. For eksempel er Afrika det hurtigst voksende mobiltelefon marked i verden med en skønnet vækst på 20% om året siden Det er blevet en vigtig og

9 ofte afgørende komponent i hvordan civilsamfundet er organiseret og fungerer lokalt og globalt. Modsat, har det også sat bevæbnede grupper og oprørere i stand til at løse deres kollektive aktions- og koordineringsproblemer med mere organiseret voldelig konflikt og terrorisme på tværs af fjerne geografiske lokaliteter til følge. Kommercielle interesser og magtfulde stater investerer kraftigt i at monitorere, begrænse og ofte manipulere disse netværk. Det er en formidabel udfordring i betragtning af omfanget af kommunikation på et væld af platforme. For et stort antal civilsamfundsaktivister (og kriminelle- og terroristgrupper) er den stadige tilpasning til og tuning af teknologierne for at snøre kontrolforanstaltningerne oprettet af kommercielle og statslige interesser blevet en fundamental overlevelsesstrategi. Nogle bruger stadig det gamle udtryk cyberkrig om denne situation. Men jo yngre personen er, jo mere sandsynligt er det, at du ser dette som bare en del af det moderne samfund. Det er som et spil, bare mere alvorligt. Evnen til at svømme, navigere, konkurrere i det digitale hav og samtidig opretholde et mål af fortrolighed omkring egne data har længe været den mest eftersøgte professionelle kompetence ligesom det er for enhver, der ønsker at bevare en grad af privatliv og uafhængighed på et personligt niveau. Censur eller nødvendig regulering som stater og kommercielle interesser almindeligvis kalder det er vokset i et omfang, som kun få kunne forudse. Store teknologivirksomheder i samarbejde med stater er dybt involveret i mere eller mindre åbenlys regulering (censur) af serviceydelser og platforme, der tilbydes deres kunder i fx USA og i mange østlige og sydlige lande. I dele af det gamle Vesteuropa syner reguleringen nok mindre direkte, men i virkeligheden er den ledsaget af en kraftig, vedvarende monitorering af al digital kommunikation. CENSUR ELLER NØDVENDIG REGULERING SOM STATER OG KOMMERCIELLE INTERESSER ALMINDELIGVIS KALDER DET ER VOKSET I ET OMFANG, SOM KUN FÅ KUNNE FORUDSE. I de sidste ti år har Loony Project (oprindeligt iværksat af Google for omkring ti år siden, men siden 2017 medejet af brasilianske, kinesiske og koreanske virksomheder) opsat helium-ballon internet routere over de fleste af Jordens fjerntliggende egne. Ved hjælp af antenner og kabler kan de fleste fjerntliggende egne nu have adgang til digitale serviceydelser. Sammen med væksten i produktion og markedsføring af billige smartphones, billigere mobile netværksopkoplinger og udviklingsaktørers udbredelse af teknologiske muligheder er 85 % af verden, selv de fattige områder, koblet op. Lige så vigtigt er det, at det mobile banksystem nu er en dagligdags realitet og mulighed for millioner af nye brugere og kunder over hele verden. Bevægelsen Befri Internettet er i dag en af de stærkeste civilsamfundsbevægelser med en næsten global udbredelse. De skubber hele tiden på for at opnå ikke alene fri adgang til internettet, men også til et mere aktivt samfundsengagement for at forbedre deres lokalsamfund på en række områder. Befri Internettet opstod af resternes fra tidligere års Wikileaks og Pirate Bay og tilsluttede sig andre organisationer i uformelle grupperinger i et stigende antal byer på tværs af kloden. Bevægelsen fortsætter sin forsigtige balancegang mellem konkret handling, ekstremt populære kampagner for socialøkonomisk reform og til tider en udbredt smag og talent for en uortodoks og revolutionær brug af informationer. Fra sit hovedkvarter i et ret uregerligt område af Caracas kan Befri Internettet regne med støtte og finansiering fra både et overraskende stort antal brugere i uformelle bebyggelser, og et forbavsende antal virksomheder over hele verden. Energiteknologi Energi er stadig en væsentlig faktor i de basale levevilkår i både landområder og i byerne. Uden et alvorligt, globalt engagement i mere bæredygtig energi er det op til den enkelte forbruger. Der bruges sort, brun og grøn energi i en verden, hvor korte og mellemlange økonomiske interesser dominerer. De globale CO2 udledninger stiger fortsat med en hastighed, som klimaaktivister og mange videnskabsfolk kalder alarmerende og selvmorderiske. Skifergas sammen med atom- og grøn energi betyder, at Nordamerika og dele af Europa bliver stadig mindre afhængige af Mellemøstens olie. DE GLOBALE CO2 UDLEDNINGER STIGER FORTSAT MED EN HASTIGHED, SOM KLIMAAKTIVISTER OG MANGE VIDENSKABSFOLK KALDER ALARMER- ENDE OG SELVMORDERISKE. Samtidig har små og relativt billige og vedligeholdelsesnemme sol- og vindenergi enheder ført til intet mindre end en revolution i mange landsbyer og tidligere oversete landområder og byslum. Lokalområder benyttede sig af denne adgang til billig, 9:16

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag Den korte vækst En parantes i menneskets historie? Forestillingen om vækst er noget nyt i menneskehedens historie. Det er en myte, at vækst historisk set skulle være forudsætningen for et stærkt og levedygtigt

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Afsætning for landbruget i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser dramatisk

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimaprofiler USA Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimapolitik USA er en meget vigtig spiller i kampen om fremtidens klima, da landet har det suverænt højeste

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvad vil jeg snakke om Oversigt hvad er family farming og hvor meget fylder det Energiomsætningen i industrielt landbrug

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere