SCENARIE2025. hvordan. global, VERDEN SOM DEN KUNNE SE UD. vision? ser de nye magtstrukturer ud? hvad med. national. Regional, udvikling? teknologi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCENARIE2025. hvordan. global, VERDEN SOM DEN KUNNE SE UD. vision? ser de nye magtstrukturer ud? hvad med. national. Regional, udvikling? teknologi?"

Transkript

1 langsigtet udvikling? Fundraising? hvad med teknologi? pres på globale værdier? global, Regional, national vision? fortalervirksomhed, lokalt...globalt? Humanitære indsatserhvordan? civilsamfund? hvordan ser de nye magtstrukturer ud? Partnerskab? SCENARIE2025 VERDEN SOM DEN KUNNE SE UD

2 August 2013 ı Tredje udkast Jesper Bo Jensen ı Fremtidsforsker - Centre for fremtidsforskning Nils Carstensen og Uffe Gjerding ı Folkekirkens Nødhjælp (FKN) Introduktion til FKNs internationale scenarie 2025 RATIONALE Verden omkring os forandrer sig hastigt: økonomisk, politisk, social og kulturelt. Det er ikke let at forudsige, hvad de kommende år vil bringe. Forskellige mulige scenarier kan føre til dramatiske ændringer med radikale langtidsvirkninger for vor samfund og borgerne på vores klode. I et forsøg på at se år frem i en så dynamisk og skiftende verden har Folkekirkens Nødhjælp (FKN) igangsat en scenario-øvelse sammen med vores partnere og andre interessenter for at kunne tilbyde både proaktive og reaktive responser baseret på en oplyst analyse og vision. Proaktivt: ved at definere langsigtede mål for vores fremadrettede indgriben. Reaktivt: ved at være bedre rustede til at reagere på globale ændringer, efterhånden som de opstår. FKNs Internationale Scenarie 2025 er skabt til at analysere og give input til den næste generation af FKNs Vision og Plan, regionale strategier, programmer, fortalervirksomhed, kommunikation og fundraising politikker etc. Fra information indhentet i analyser af større samfundsændringer har vi forsøgt at udlede nogle af de store udfordringer og muligheder, som er relevante for udviklingsaktører som FKN, partnere, ACT Alliance og et bredere udviklings- og humanitært miljø. SCENARIE-PROCESSEN Når fremtiden ser fuldstændig uforudsigelig og usikker ud, kan forudsigelser og planlægning synes meget lidt brugbare. Men når graden af usikkerhed er høj, men ikke for høj, kan scenarie-metoden bruges til at forsøge at håndtere usikkerhederne. Scenarier kan ses som mulige og sandsynlige fremtidsbilleder. Deres vigtigste kvalitet er, at de udfordrer til reflektion ved at skabe et rum, hvor en fremtidig udvikling kan udforskes og testes: et rum for potentiale og muligheder. Inden for dette rum kan man navigere og finde det sted, man gerne vil være i fremtiden og forsøge at påvirke udviklingen i den retning. Når man læser scenariet på de næste sider, er det vigtigt for et øjeblik at forestille sig, at vi står i fremtiden i Samtidig skal læseren til stadighed stille sig selv ét basalt spørgsmål: Hvis dette virkelig er 2025 fremtiden, hvad kan civilsamfundsaktører så gøre fra nu (2013) til 2025 for at påvirke og forberede sig til fremtiden? 2:16

3 Til udvikling af scenariet begyndte vi med at identificere og rangordne nogle mega-tendenser og kritiske faktorer. Dernæst udviklede vi tre udkast til 2025 scenarier, hvor disse tendenser og faktorer blev udfoldet i forskelligt omfang og på forskellige måder. Det første fik overskriften Grøn og ren en ny verden. Det næste kaldte vi En multi-polær verden, og det tredje mulige scenarie kaldtes Kapitalisme i østlig stil. Ud fra disse tre udkast til scenarier for 2025 konsulterede FKN sin Partner Advisory Group og gennemførte et antal workshops i København og regionalt i Honduras, Uganda, Malawi, Zambia, Syd-Sudan, Kirgisistan, Cambodja, Myanmar og Sydasien. De blev afholdt fra december 2012 til juni 2013 for at kunne inkludere så mange forskellige erfaringer og synspunkter som muligt, før vi forsøgte at udlede essensen af alle disse diskussioner i ét fokus-scenario. Udkastet til fokus-scenariet blev forelagt tre eksterne konsulenter, Ms Varigia Razia, Conflict Prevention and Peace- Building Specialist (Kenya), Dr. Brian Pratt, Executive Director i INTRAC (UK) og Knud Vilby, journalist og specialist i udvikling, fattigdom og miljø (Danmark), som gav os værdifulde kommentarer, rettelser og forslag. Vi takker dem og også alle de involverede på FKNs regionalkontorer, som bidrog med en bred vifte af overvejelser og perspektiver fra forskellige dele af verden. Det endelige scenarie, som præsenteres nedenfor, kaldes Rivaliserende magter i en gensidigt afhængig verden og bygger i vidt omfang på scenario 2 (Multi-polær verden), men inkluderer også elementer fra de to andre scenarier. En observation fra konsultationsprocessen: Der var en tydelig forskel mellem, hvad de fleste mente ville være deres foretrukne scenarie ( Grøn og Ren ) og så det scenarie, man fandt mest sandsynligt ( den multi-polære verden ). Mens det foretrukne scenario kan bidrage til at formulere visioner og krav til udviklingsaktører, er det mest sandsynlige scenario den realitet, som vi bør være forberedt på at reagere og handle på. Derfor undersøger og udvikler vi Rivaliserende Magter scenariet på de kommende sider. ANTAGELSER Vi spurgte os selv, hvad vi allerede med en rimelig grad af sikkerhed ved om verden i 2025, og vi gjorde os visse antagelser, før vi udviklede scenarierne. Den teknologiske udvikling i menneskehedens historie kendes ret godt år frem i tiden. Tendenserne de sidste 180 år har vist, at det tager år, før nye gennembrud i forskningen bliver brugt aktivt i samfundet. Computeren, for eksempel, blev opfundet før Anden Verdenskrig, og det samme blev laserlyset. Således er teknologiens fremtid relativt godt beskrevet for de næste år og giver dermed en smal usikkerhedsmargin. De største usikkerheder ligger i den faktiske brug af gammel og ny teknologi i forskellige kontekster. Klimaforandringer er forventede og erkendte over de næste 12 år, men antagelsen må give plads til væsentlige regionale variationer. Rapporter fra Verdensbanken, PricewaterhouseCoopers (PwC) og andre indikerer dog, at den globale temperatur sandsynligvis vil stige med mindst 4 grader i løbet af det 21. århundrede mere end tidligere forventet. De deraf følgende virkninger vil være dramatiske med mere tørke, stigende havniveau, storme, hedebølger og andre ekstreme vejrfænomener. Disse effekter vil sandsynligvis påvirke adgangen til mad og vand, produktion, infrastruktur og indkomstmuligheder, som vil tvinge millioner af mennesker til at tilpasse sig eller flytte. Sådanne ændringer vil uden tvivl føre til voldelige konflikter eller civil uro, da borgere, virksomheder og nationer i stigende grad vil konkurrere om begrænsede ressourcer, plads og indkomstmuligheder. Uforudsigelige begivenheder af næsten apokalyptiske dimensioner er udeladt af analysen. De er stadig mulige, men ville medføre en meget kraftig justering af scenariet, hvis de skulle ske. Det drejer sig om følgende: Større epidemier med store tab af liv på verdensplan Større globale/regionale krige Akut mangel på mad og vand på tværs af kloden Større nedbrud i verdens generelle politiske systemer Internt sammenbrud i en eller flere af verdens største magtcentre eller en større regions magthavere Massive, vidtspredte naturkatastrofer og meget hurtige, katastrofale (apokalyptiske) forandringer i Jordens klima 3:16

4 TABTE TERRITORIER ER BLEVET EN UHELDIG FORKORTELSE FOR CA. 20 OMRÅDER ELLER LANDE, SOM PLAGES AF EN BLANDING AF INTERNE KONFLIKTER, STORE ANTAL INTERNT FORDREVNE OG FLYGTNINGE, KRIGSHERREMAGT ELLER BANDESTYRE. Globale magtbalancer Internationalt samarbejde og diplomati nåede et historisk lavpunkt i 2025, da fem medlemslande forlod De Forenede Nationers (FN) generalforsamling under FN s generalsekretærs åbningstale. Alle fem medlemsrepræsentanter kom fra lande ofte omtalt som Tabte Territorier i medierne. Tabte Territorier er blevet en uheldig forkortelse for ca. 20 områder eller lande, som plages af en blanding af interne konflikter, store antal internt fordrevne og flygtninge, krigsherremagt eller bandestyre med ringe eller intet overordnet lovligt og accepteret lokalt eller nationalt lederskab. Disse Tabte Territorier fungerer nærmest parallelt med resten af verden, men er sakket håbløst bagud i den ellers voldsomme, globale konkurrence om økonomisk udvikling og global eller regional politisk indflydelse. Før og under åbningsceremonien i den nye FN bygning i Singapore gjorde den nyligt udnævnte kinesiske generalsekretær sit bedste for at overtale de fem medlemsrepræsentanter til ikke at forlade salen, da hun og hendes sekretariat havde brugt måneder på at arrangere en fredelig åbningsceremoni i FN s nye asiatiske hovedkvarter. Åbningen af den nye 400 meter høje FN bygning var også indtil videre det mest konkrete udtryk for et FN med en stadig stærkere østlig orientering. Det er et globalt system, som tillader en mere smidig fusion af statslig og mellem-statslig regeringsførelse og store transnationale privatsektor virksomheder som fx Huawei fra Kina og Park & Sons fra Korea. Sammen med Siemens i Tyskland og Google i USA er disse virksomheder hovedsponsorer for den nye FN bygning. En talsperson fra de fem Tabte Territorier pointerede, at de ikke havde noget specifikt udestående med den nuværende generalsekretær eller med hendes tale, men at de følte sig tvunget til at demonstrere deres dybe skuffelse og frustration ved at få lov til at gå til grunde i et tomrum af anarki forstærket af stadig større katastrofer, fordrivelser, sult, borgeruroligheder og udbredt kriminalitet. Vi er negligeret og glemt af FN og verden i det hele taget og vores borgere er overladt til en grusom skæbne dikteret af kriminelle og lokale og regionale magtkampe. Før de trak sig tilbage til et privat mødelokale på Singapores The Real Astoria hotel, afviste talspersonen at fremkomme med et konkret forslag til, hvordan FN og dets medlemslande kunne adressere deres problemer. Adskillige medierapporter fra generalsekretærens tale refererede til den som bemærkelsesværdig for hvad generalsekretæren ikke sagde snarere end for hvad hun faktisk sagde. Som eksempel nævntes fraværet af en klar omtale af et antal små og mellemstore væbnede konflikter i verden. Nogle reportere gik så vidt som til at tælle særlige ord anvendt i talen og registrerede, at ordet sikkerhed kun blev nævnt én gang og at ordet bæredygtighed slet ikke blev udtalt. I en sjælden, fælles pressekonference fordømte Kinas og USA s FN ambassadører den ukonstruktive og barnlige demonstration af de fem repræsentanter, som udvandrede fra ceremonien. Under det efterfølgende pressemøde med medierne indrømmede de to ambassadører åbent, at der var alvorlige humanitære problemer i alle fem lande. Men begge ambassadører understregede samtidig, at man på den anden side, på grund af vores direkte initiativer hånd i hånd med FN s Sikkerhedsråds ikke har tilladt nogen af disse konflikter at eskalere, og således udgør de ikke 4:16 VI ER NEGLIGERET OG GLEMT AF FN OG VERDEN I DET HELE TAGET OG VORES BORGERE ER OVERLADT TIL EN GRUSOM SKÆBNE DIKTERET AF KRIMINELLE OG LOKALE OG REGIONALE MAGTKAMPE.

5 nogen trusel mod den regionale eller internationale sikkerhed og stabilitet. LÆNGERE NEDE I DET GLOBALE ØKONOMISKE HIERARKI HAR EU MISTET TERRÆN TIL MEXICO, INDONESIEN OG EN HÅND- FULD ANDRE HURTIGT VOKSENDE ØKONOMIER PÅ DE TRE SYDLIGE KONTINENTER. På baggrund af den meget begrænsede internationale klimaaftale underskrevet i 2020, blev FN generalsekretærens manglende omtale af de strandede Undersøgende Konsultationer (som skulle tage sig af de mange uløste klimarelaterede problemer) fordømt af ledende civilsamfundsaktivister som en total kapitulation af generalsekretæren og et sammenbrud for globale regeringsførelse. De Undersøgende Konsultationer om reduktion af CO2 udledning og afbødning af klimaforandringerne nu i deres femte år har gjort meget få fremskridt, da de er blevet forsømt på grund af det stadige og tætte kapløb mellem verdens stormagter om økonomisk dominans. Dette kapløb anføres af Kina og USA med sidstnævnte under stigende pres fra de voksende økonomier i Indien og Brasilien. Længere nede i det globale økonomiske hierarki har EU mistet terræn til Mexico, Indonesien og en håndfuld andre hurtigt voksende økonomier på de tre sydlige kontinenter. Verdensbanken og IMF har lidt under stadigt voksende økonomisk konkurrence, globalt og regionalt. Oprettelsen af BRIC banken har tvunget Verdensbanken og IMF til at spille en begrænset rolle i et halvhjertet forsøg på at fremme økonomisk vækst og styring i en håndfuld af verdens fattigste og strategisk mindst vigtige lande og regioner ( Tabte Territorier ). Tabte Territorier er faktisk ikke noget nyt, men gennem de seneste år har der været en voksende erkendelse af, at også visse dele af et antal storbyer grundlæggende eksisterer uden et officielt og lovmæssigt styre. Disse områder er domineret af kriminelle bander (karteller) eller i andre tilfælde af mere økonomisk, politisk og religiøst motiverede militser. Mange af disse områder eksisterer på en lokal overlevelsesøkonomi, som i vid udstrækning er afhængig af illegale og undergrunds-økonomiske aktiviteter (våben, stoffer, pengeafpresning og illegal beskatning) med klare, men godt skjulte, relationer til den etablerede økonomi. Man finder sådanne tabte byområder fra Pakistan til DR Congo, fra Cité Soleil i Port-au-Prince via Nairobi og favelaerne i São Paulo til udkanterne af Mexico City og vil mange sige inde i eller i udkanten af USA s eller Europas storbyer så som Detroit, Moskva, Paris, Neapel, Athen, Manchester, Beograd og Bukarest. Et voksende antal af verdens fattigste og mest udsatte mennesker lever i dag i sådanne tabte områder. ET VOKSENDE ANTAL AF VERDENS FATTIG- STE OG MEST UDSATTE MENNESKER LEVER I DAG I SÅDANNE TABTE BYOMRÅDER. Sikkerhed Sikkerhed og relaterede strategiske, nationale interesser er et større problem i en verden karakteriseret af et voksende antal internt konkurrerende økonomiske spillere. I lande og regioner med strategisk betydning for de mest magtfulde nationer (de Tretten Store ) undertrykkes lokale konflikter lejlighedsvis i politiske eller om nødvendigt militære quick fix interventioner med det formål at genoprette en kortfristet ro snarere end at forsøge at stile mod højere mål så som retfærdighed, demokrati, udvikling eller bæredygtig fred. En større ændring gennem de sidste ti år har været øget fokus på den stadige rivaliseren og samtidig en stadig voksende gensidig afhængighed mellem de Tretten Store globale magthavere, især vedrørende sikkerhed og økonomi. Stadig oftere handler disse lande i fællesskab i opportunistiske grupper på 3-4 lande, eller de udgør lejlighedsvis en overvældende majoritet, som vil stå uudfordret af resten af verden. I dag udgør følgende lande eller stater de Tretten Store : Brasilien, Kina, EU med et separat sæde til Tyskland, Indien, Indonesien, Japan, Mexico, Nigeria, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet og USA. Nigeria og Sydafrika har status af såkaldte permanente observatører i gruppen. G13 landene er en gradvis udvikling af den gamle G8 gruppe. I FN jargon omtales G13 som Generalforsamlingens uformelle rådgivende komité for regional fred og sikkerhed GAIABPC, som på mange måder effektivt repræsenterer et nyt FN Sikkerhedsråd efter årtiers fejlslagne forsøg på at reformere medlemsskabet og arbejdsformen i det gamle Sikkerhedsråd. Regionale mellemstatslige organer, snarere end FN, bruges ofte som stedfortrædere af de dominerende globale eller regionale økonomiske magter i en stadig skiftende mosaik af opportunistiske, strategiske alliancer. USA s militære styrke er stadig den største i verden, skønt økonomiske restriktioner og strategiske prioriteringer betyder, at USA s militær er langt mindre involveret i direkte kampmissioner end tidligere. Kina fortsætter med gradvist at øge sin militære kapacitet ikke mindst sin offensive og defensive militære kapacitet inden for informationsteknologi. På et tidspunkt i fremtiden forventes Kinas militære styrke at svare til Amerikas. Den gamle Obama Doktrin fra 2013, som 5:16

6 definerer en mere forsigtig amerikansk udenrigspolitik og signalerer en gradvis tilbagetrækning fra rollen som verdens politibetjent, har skabt plads og mulighed for andre medlemmer af G13 til at øge deres indflydelse. En intens satsning på skifergas og ukonventionel olie har markant ændret spillet om energi-forsyningssikkerhed og i dag er USA ikke længere afhængig af Mellemøstens olie, men er i stedet blevet en af verdens store olieeksportører. Denne udvikling har gradvist tilladt USA at nedtone sin direkte og indirekte tilstedeværelse i Mellemøsten, mens Kina og Indien har øget deres, da de fortsat er afhængige af de traditionelle mellemøstlige og afrikanske kul, gas og olie ressourcer til at holde deres økonomier i gang. Konflikter i områder, og i nogle tilfælde hele lande, som er af mindre eller ingen strategisk betydning for de Tretten Store, er i stigende omfang overladt til deres egen skæbne hvor en beskeden international tilstedeværelse domineres af private sikkerheds- og stabiliseringsvirksomheder sammen med lokale og internationale humanitære-, udviklings- og trosbaserede organisationer. Kun hvis sådanne konflikter truer større interesser, fx hvis nogle Tabte Territorier bliver tilflugtssteder for kriminelle eller terrorister med et potentiale til at true global sikkerhed og økonomiske interesser, vil de store magthavere (G13 de Tretten Store) skride ind. Når de gør det, er det næsten altid ved at facilitere og manipulere (facipulere) regionale organisationer eller individuelle lande inden for regionen til at handle på deres vegne ved at intervenere med efterfølgende engagement og støtte til institutioner som fx Verdensbankens Rapid Stabilization and Recovery Unit i medierne ofte kaldet SEALS in a suit. Verdensøkonomi Verdens økonomi vokser stadig, men kraftig vækst finder primært sted i Asien, dele af Latinamerika og i et begrænset antal lande i Afrika og Mellemøsten. Europa og Nordamerika har begge oplevet flere år med langsom vækst eller stagnation, og særligt Europa har længe kæmpet for at forblive inde i kampen. I de fleste dele af verden er et voksende antal mennesker påvirket af fordelene ved økonomisk vækst men samtidig er velstanden stadig mere ulige fordelt inden for befolkningerne i mange lande og regioner. Denne tendens vokser, efterhånden som deregulering og en meget konkurrencedygtig og globaliseret kapitalisme flytter kapital, produktion og jobs rundt på kloden i en fortsat jagt på høje profitmarginer. Regeringer arbejder oftere hånd i hånd med privatsektoren, og de er mindre og mindre interesserede i fair trade, demokratisk regeringsførelse og at gøre noget ved ulighed i samfundet. Som følge heraf, dukker der til stadighed frustrationer over manglende indflydelse, I DE FLESTE DELE AF VERDEN ER ET VOKSENDE ANTAL MENNESKER PÅVIRKET AF FORDELENE VED ØKONO- MISK VÆKST MEN SAMTIDIG ER VELSTANDEN STADIG MERE ULIGE FORDELT INDEN FOR BEFOLKNINGERNE I MANGE LANDE OG REGIONER. 6:16 KONFLIKTER I OMRÅDER, OG I NOGLE TILFÆLDE HELE LANDE, SOM ER AF MINDRE ELLER INGEN STRATEGISK BETYDNING FOR DE TRETTEN STORE, ER I STIGENDE OMFANG OVERLADT TIL DERES EGEN SKÆBNE. fattigdom og ulighed op til overfladen i et antal lande, eller særlige marginaliserede dele af lande eller byer på tværs af kloden. Indtil videre har sådanne udbrud af social uro og vold været relativt lokale og begrænsede i tid og geografisk udbredelse, og har endnu ikke antaget mere globalt koordinerede former. Generelt har Østen også sine problemer. Kina oplevede nogle år med ret lave vækstrater, efter at den kinesiske boligboble bristede for ca. otte år siden. Dette faldt sammen med og var antændt af en bølge af social uro som følge af en central beslutning om at flytte ikke altid frivilligt næsten 250 millioner mennesker fra land til by over en kort periode, men hurtigere end nye jobmuligheder og byplanlægning og husbyggeri kunne absorbere. Indien oplevede en nedadgående vækstrate for ti år siden, og det krævede en større reform af landets offentlige sektor og det meste af den private sektor for at få Indiens økonomi op og i gang for fuldt tryk. Globale finansielle institutioner så som Verdensbanken og IMF spiller i dag en mindre rolle med hensyn til bløde lån og begrænset økonomisk hjælp til udviklingslande. Davos World Economic Forum spiller gennem sit permanente sekretariat en betydelig rolle i at lede og kombinere private og offentlige indsatser for at redde og omstrukturere mange of verdens skrøbelige eller truede økonomier. Nøglen til deres aktiviteter er den meget direkte rolle, som nu spilles af et antal store transnationale virksomheder i samarbejde med relevante regeringer og internationale institutioner. Davos mødtes i februar i Schweiz, og deres andet årlige møde i São Paolo skal snart finde sted. Brasilien har formandskabet i en permanent koordineringskomité sammensat af direktører (CEO) fra verdens 25 største transnationale, finansielle

7 INGEN ER MERE END TRE KLIK VÆK. virksomheder og finansministre fra G13 landene. Gennem et tæt samarbejde med Davos Permanente Sekretariat er denne komité i stand til at sætte hurtigt og effektivt ind i tilfælde af lokale, regionale eller globale finansielle kriser. Der er stadig intens øknomisk rivalisering mellem de fleste lande i verden, men samtidig har verden aldrig været så gensidigt forbundet og afhængig som i dag.mens de større transnationale virksomheders økonomiske rivalisering er så intens som nogensinde, modereres den af en pragmatisk forståelse af gensidig afhængighed og kulturel åbenhed. Professionelt arbejder folk sammen på tværs af tidszoner, sprog og religiøse eller andre kulturelle forskelle, da det er en simpel nødvendighed (en afgørende konkurrenceparameter) for enhver virksomhed med ambitioner ud over sine nationale grænser. På det personlige plan, (i de økonomisk avancerede og avancerende lande) bliver den gensidige forbundethed næret af en række forskellige post-facebook sociale mediekanaler og netværk, som skønt ofte reguleret af nationale myndigheder næsten gør udtrykket hos den nyeste internetgigant U-ME til sandhed: Ingen er mere end tre klik væk. Denne enorme forbundethed har også alvorlige negative indvirkninger; ikke mindst i lande med dybe kløfter mellem klasser, etniske og religiøse grupperinger, hvor bl.a. hadske udfald i de sociale medier i sine mest nedsættende former omtalt som en digital hals kæde i en vis udstrækning går hånd i hånd med vold og fysiske overfald. Det vil sige, med mindre den person du søger, lever i et Tabt Territorie eller et af de få andre steder i verden, som har mindre adgang til den globale informationsstrøm. Adskillige lande i Mellemøsten og Afrika oplever en beskeden men støt økonomisk vækst både i by og på land og er på forskelligt niveau en del af både den stigende, økonomiske gensidige afhængighed MEN OMKRING 25 LANDE PÅ VERDENSPLAN FORBLIVER I UDKANTEN AF OG STORT SET LØSREVET FRA DEN GLOBALE ØKONOMI. og den gensidige forbundethed. Men omkring 25 lande på verdensplan forbliver i udkanten af og stort set løsrevet fra den globale økonomi. I de områder overlever befolkningen eller bukker under - fra dag til dag. I et dusin tilfælde kan man tale om hele tabte lande, men i mange andre tilfælde er det kun særlige områder eller dele af større byer, der fremstår som tabte territorier. Demografi Der er 8,1 milliarder mennesker i verden i dag. Det er næsten en halv milliarder flere end forventet i FN s World Population Prospect fra FN embedsmænd havde især undervurderet befolkningstilvæksten i Afrika syd for Sahara og overvurderet antallet af ofre for hiv/aids og andre sygdomme. Befolkningen syd for Sahara voksede fra 830 millioner i 2010 til 1,2 milliarder i dag og forventes at nå 2,1 milliarder i I Nigeria, for eksempel, er befolkningen vokset fra 160 millioner i 2010 til 240 millioner i dag (2025) og forventes at nå 440 millioner i 2050 og potentielt et overvældende 900 millioner inden udgangen af dette århundrede. Eftersom 400 millioner afrikanere er 15 år eller derunder, vil uddannelse, børns sundhed, ungdomsarbejdsløshed og efterhånden også muligheden for at gifte sig og stifte familie fortsætte med at være et større socialt og udviklingsmæssigt problem for landene syd for Sahara. Demografi er generelt et særligt problem i de mindst udviklede dele af verden. I disse dele af Asien, Latinamerika og i størrre områder af Afrika syd for Sahara er befolkningskontrol igen blevet en vigtig men kontroversiel udfordring, som gør det stadigt vigtigere at finde en bedre balance mellem befolkningsantallet og til rådighed værende ressourcer. BEFOLKNINGEN SYD FOR SAHARA VOKSEDE FRA 830 MILLIONER I 2010 TIL 1,2 MILLIARDER I DAG OG FORVENTES AT NÅ 2,1 MILLIARDER I I resten af verden har den demografiske udvikling været mere stabil. Kinas befolkning toppede for et år siden. Indiens befolkningstilvækst er hurtigere, og Indien vil overstige Kina med en forventet befolkning i 2029 på 1,5 milliarder. Europas og Japans befolkninger skrumper, men med øget migration til Nordeuropa, og især Tyskland, forventes befolkningerne langsomt at vokse igen i EU. USA er på vej mod en befolkning på 400 millioner, da landet tidligere i år nåede op på 350 millioner indbyggere. Kultur, ideologi, værdier og religion Mens økonomisk rivalisering har førsteprioritet, bliver globale, regionale og selv nationale styrer svagere i nogle dele af verden. Men den øgede gensidige afhængighed og forbundethed skaber hele tiden nye forbindelser og netværk, 7:16

8 som ofte erstatter gamle mellemstatslige styre strukturer. FN og andre globale forsamlinger er gradvist blevet reduceret til snakke-klubber, hvor man kun handler, hvis der skulle være et sammenfald af økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser hos G13 magterne og store virksomheder. Etiske, kulturelle, religiøse eller ideologiske værdier bruges og misbruges stadig af regeringer og mellemstatslige institutioner på et retorisk niveau (medie- og idéstyring), men i virkeligheden betyder disse værdier kun lidt i de eksisterende globale magtkampe. FN OG ANDRE GLOBALE FORSAMLINGER ER GRADVIST BLEVET REDUCERET TIL SNAKKE-KLUBBER. Bortset fra en fast tro på fortsat økonomisk vækst som en fundamental nødvendighed for det moderne liv, bliver værdier generelt ikke rigtigt fremmet af de siddende magthavere. Tværtimod er det stort set overladt til værdibaserede interessegrupper i civilsamfundet og til organiseret religion at opretholde værdier og fremme stillingtagen til fx at beskytte naturen for vore børn og børnebørn, pligten til at beskytte skaberværket, modstand mod ikke-vedvarende energi og ikke-bæredygtigt forbrug, og at lægge vægt på en stabil og forudsigelig verden med lighed, retfærdighed og fred. I en stadig mere forvirrende og konkurrencebetonet verden er kultur og religion blevet vigtigere for mange mennesker, der søger efter identitet, retning og social sammenhæng et slags moralsk kompas i forvirrende og voldsomt konkurrerende samfund. Nogle trosretninger eller snarere dele inden for de fleste trosretninger tilpasser sig nutidens behov, mens andre insisterer på at skue tilbage i tiden for at finde vejledning og retning og går ofte imod og dæmoniserer forandringer i traditioner som moralsk korrupte og religiøst uacceptable. Så længe de ikke udfordrer de fundamentale magtbalancer, er rummet for værdibaserede og religiøse organisationer vokset, og i nogle tilfælde er der opstået dialog og samarbejde mellem forskellige trosretninger og ideologiske grupperinger, som træder til, hvor stater og mellemstatslige institutioner svigter. Især trossamfund, baseret på rodfæstetheden i lokalsamfund men også via brugen af de sociale medier, besidder en evne til at bevare og endda udvide dette operative rum. Trossamfund spiller ofte en vigtig rolle som aktive fortalere for strukturel forandring i lande, hvor civilsamfundets rum ellers er begrænset eller under pres. Men trosbaserede organisationer kan også TROSSAMFUND SPILLER EN VIGTIG ROLLE SOM AKTIVE FORTALERE FOR STRUKTUREL FORANDRING I LANDE MEN KAN OGSÅ VÆRE ÅRSAGEN TIL KONKLIKT SNARERE END FORTALERE FOR TOLERANCE OG DIALOG. 8:16 I EN STADIG MERE FORVIRRENDE OG KONKURRENCE- BETONET VERDEN ER KULTUR OG RELIGION BLEVET VIGTIGERE FOR MANGE PERSONER, MENS DE SØGER EFTER IDENTITET, RETNING OG SOCIAL SAMMENHÆNG ET SLAGS MORALSK KOMPAS I FORVIRRENDE OG VOLDSOMT KONKURRERENDE SAMFUND. være årsagen til konklikt snarere end fortalere for tolerance og dialog. Den øgede popularitet og betydning af religion og ideologi har også ført til øget intolerance, fundamentalisme og situationer, hvor religion, ideologi og identitet bruges til at udskille en befolkningsgruppe eller sætte den op mod en anden gruppe ofte med forfærdelige menneskelige lidelser og tab af liv til følge. I en vis udstrækning kan dette ske, når regeringer og politikere foretrækker at opmuntre horisontale uligheder for at ophede en konflikt mellem folk af forskellig etnisk og/eller religiøs baggrund som en måde til at undgå uro der kan forstyrre vertikale hierarkier (klasse, korrupte regeringer og andre eliter). Informationsteknologi Informationsteknologien går stadig frem med store spring, og teknologier af enhver art driver den økonomiske vækst. Da den globale styring er svækket, foretrækker man generelt decentrale løsninger på teknologiske og organisationelle problemer frem for mere centraliserede tilgange.kunder foretrækker i stigende omfang kommercielle IT platforme i stedet for mere statskontrollerede løsninger med Kina som en af de få undtagelser. Men selv den kinesiske regering har i et vist omfang været nødt til at nedbryde den digitale mur, som blev højere, efter at den store boligmarkedsboble brast i de fleste kinesiske byer for otte år siden. Mobile kommunikationsformer, koncentreret omkring de fem store konkurrerende sociale netværk, vokser stadig i betydning, også i landområder, som tidligere blev opfattet som alt for fattige. For eksempel er Afrika det hurtigst voksende mobiltelefon marked i verden med en skønnet vækst på 20% om året siden Det er blevet en vigtig og

9 ofte afgørende komponent i hvordan civilsamfundet er organiseret og fungerer lokalt og globalt. Modsat, har det også sat bevæbnede grupper og oprørere i stand til at løse deres kollektive aktions- og koordineringsproblemer med mere organiseret voldelig konflikt og terrorisme på tværs af fjerne geografiske lokaliteter til følge. Kommercielle interesser og magtfulde stater investerer kraftigt i at monitorere, begrænse og ofte manipulere disse netværk. Det er en formidabel udfordring i betragtning af omfanget af kommunikation på et væld af platforme. For et stort antal civilsamfundsaktivister (og kriminelle- og terroristgrupper) er den stadige tilpasning til og tuning af teknologierne for at snøre kontrolforanstaltningerne oprettet af kommercielle og statslige interesser blevet en fundamental overlevelsesstrategi. Nogle bruger stadig det gamle udtryk cyberkrig om denne situation. Men jo yngre personen er, jo mere sandsynligt er det, at du ser dette som bare en del af det moderne samfund. Det er som et spil, bare mere alvorligt. Evnen til at svømme, navigere, konkurrere i det digitale hav og samtidig opretholde et mål af fortrolighed omkring egne data har længe været den mest eftersøgte professionelle kompetence ligesom det er for enhver, der ønsker at bevare en grad af privatliv og uafhængighed på et personligt niveau. Censur eller nødvendig regulering som stater og kommercielle interesser almindeligvis kalder det er vokset i et omfang, som kun få kunne forudse. Store teknologivirksomheder i samarbejde med stater er dybt involveret i mere eller mindre åbenlys regulering (censur) af serviceydelser og platforme, der tilbydes deres kunder i fx USA og i mange østlige og sydlige lande. I dele af det gamle Vesteuropa syner reguleringen nok mindre direkte, men i virkeligheden er den ledsaget af en kraftig, vedvarende monitorering af al digital kommunikation. CENSUR ELLER NØDVENDIG REGULERING SOM STATER OG KOMMERCIELLE INTERESSER ALMINDELIGVIS KALDER DET ER VOKSET I ET OMFANG, SOM KUN FÅ KUNNE FORUDSE. I de sidste ti år har Loony Project (oprindeligt iværksat af Google for omkring ti år siden, men siden 2017 medejet af brasilianske, kinesiske og koreanske virksomheder) opsat helium-ballon internet routere over de fleste af Jordens fjerntliggende egne. Ved hjælp af antenner og kabler kan de fleste fjerntliggende egne nu have adgang til digitale serviceydelser. Sammen med væksten i produktion og markedsføring af billige smartphones, billigere mobile netværksopkoplinger og udviklingsaktørers udbredelse af teknologiske muligheder er 85 % af verden, selv de fattige områder, koblet op. Lige så vigtigt er det, at det mobile banksystem nu er en dagligdags realitet og mulighed for millioner af nye brugere og kunder over hele verden. Bevægelsen Befri Internettet er i dag en af de stærkeste civilsamfundsbevægelser med en næsten global udbredelse. De skubber hele tiden på for at opnå ikke alene fri adgang til internettet, men også til et mere aktivt samfundsengagement for at forbedre deres lokalsamfund på en række områder. Befri Internettet opstod af resternes fra tidligere års Wikileaks og Pirate Bay og tilsluttede sig andre organisationer i uformelle grupperinger i et stigende antal byer på tværs af kloden. Bevægelsen fortsætter sin forsigtige balancegang mellem konkret handling, ekstremt populære kampagner for socialøkonomisk reform og til tider en udbredt smag og talent for en uortodoks og revolutionær brug af informationer. Fra sit hovedkvarter i et ret uregerligt område af Caracas kan Befri Internettet regne med støtte og finansiering fra både et overraskende stort antal brugere i uformelle bebyggelser, og et forbavsende antal virksomheder over hele verden. Energiteknologi Energi er stadig en væsentlig faktor i de basale levevilkår i både landområder og i byerne. Uden et alvorligt, globalt engagement i mere bæredygtig energi er det op til den enkelte forbruger. Der bruges sort, brun og grøn energi i en verden, hvor korte og mellemlange økonomiske interesser dominerer. De globale CO2 udledninger stiger fortsat med en hastighed, som klimaaktivister og mange videnskabsfolk kalder alarmerende og selvmorderiske. Skifergas sammen med atom- og grøn energi betyder, at Nordamerika og dele af Europa bliver stadig mindre afhængige af Mellemøstens olie. DE GLOBALE CO2 UDLEDNINGER STIGER FORTSAT MED EN HASTIGHED, SOM KLIMAAKTIVISTER OG MANGE VIDENSKABSFOLK KALDER ALARMER- ENDE OG SELVMORDERISKE. Samtidig har små og relativt billige og vedligeholdelsesnemme sol- og vindenergi enheder ført til intet mindre end en revolution i mange landsbyer og tidligere oversete landområder og byslum. Lokalområder benyttede sig af denne adgang til billig, 9:16

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp Det vil SAP! Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001 1. Det står SAP for Med denne tekst præsenterer SAP de grundholdninger, der binder organisationen sammen. Sådan er verden skruet sammen

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Hatla Thelle og Erik Beukel Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Dansk Institut

Læs mere

Bistandsbureauet. Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer. Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for:

Bistandsbureauet. Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer. Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for: Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for: Bistandsbureauet Annemette Danielsen mobil: +45 2711 8005 www.bistandsbureauet.dk 1 Forord Dansk

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

miljøsk LANDGRABBING [TEMA] EN KAMP OM JORD OG RESSOURCER dec KAMPEN OM JORDEN INVESTORSTRATEGI BIOBRÆNDSTOFFER Tidsskrift om miljø og samfund

miljøsk LANDGRABBING [TEMA] EN KAMP OM JORD OG RESSOURCER dec KAMPEN OM JORDEN INVESTORSTRATEGI BIOBRÆNDSTOFFER Tidsskrift om miljø og samfund miljøsk dec 2011 62 Tidsskrift om miljø og samfund [TEMA] LANDGRABBING EN KAMP OM JORD OG RESSOURCER KAMPEN OM JORDEN Er vi i gang med at tage jorden fra verdens fattigste - igen? INVESTORSTRATEGI Danske

Læs mere

Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd.

Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. 1 (A.J.P.Taylor, engelsk historiker) Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. Indledning. Materialet er et arbejdspapir og baggrundsmateriale. Det er et oplæg til folk, der på

Læs mere

KENDER DU NAVNET PÅ VERDENS VIGTIGSTE DANSKER?

KENDER DU NAVNET PÅ VERDENS VIGTIGSTE DANSKER? BLODBAD I UGANDA Fremragende, skriver tegneserieguruen Jakob Stegelmann om Unknown Soldier en ny, amerikansk tegneserie om borgerkrigen i Uganda i 2002. Læs anmeldelse på side 19. NY KURS FOR DANIDA Når

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012

Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012 Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012 Scenarier 2012 Marked/frie tøjler Klanernes logik Lokalt/opdelt Den nationale logik Det globale supermarkeds logik Global politisk

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Klimakrisen og den grønne omstilling

Klimakrisen og den grønne omstilling maj 2015 nr 68 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Klimakrisen og den grønne omstilling Menneskets massive forurening og umådeholdne forbrug har bragt klimaet i en ubalance, der bliver særdeles vanskelig

Læs mere