Årsbrev til medinvestorerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsbrev til medinvestorerne"

Transkript

1 Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte 31. marts 2015 Kære Medinvestor De første mange år i Kapitalforeningen BLS Invest klarede afdelingerne sig hvert år væsentligt og målbart bedre end aktiemarkedet generelt. Resultaterne er skabt gennem anvendelse af en dokumenteret investeringsstrategi, som er vores faste grundlag for udvælgelsen af samtlige højkvalitetsselskaber i porteføljerne. Det har givet gode resultater for langsigtede investorer i afdelingerne. Vi forventer dette vil fortsætte, og investeringsstrategien ligger fast. Men vi har også forventet og stillet i udsigt, at der vil komme år med såkaldt underperformance, hvor andre dele af markedet giver et højere afkast. Den fase har vi nu været i, og vi er som investorer og medinvestorer blevet testet på vores tålmodighed. Der er tjent penge i BLS Invest afdelingerne i 2014, men det har alligevel været et blandet år. Afkast i foreningen var ikke på højde med det generelle aktiemarked, hverken i den globale eller den danske afdeling. Afdeling Danske Aktier KL har nu været igennem to år med et lavere afkast end markedet, selv om vi er investeret i et dusin meget veldrevne kvalitetsselskaber. Det kan vi ikke være tilfredse med det giver stof til eftertanke og som vanligt en grundig analyse af, hvad der har været godt og skidt i det forløbne år. BLS Invest afdeling Danske Aktier KL og afdeling Globale Aktier KLs kapitalforeningsandele steg i 2014 henholdsvis 5,3 og 5,5 procent efter alle omkostninger. Tallet er beregnet under forudsætning, at udbytte geninvesteres, hvilket er det retvisende mål for porteføljens afkast. MSCI AC World indekset steg i 2014 til sammenligning med 18,5 procent i danske kroner. Det danske aktiemarked leverede, udtrykt ved KAXCAP indekset, et afkast på 17,2 procent, mens C20-indekset drevet af en større andel af Novo Nordisk leverede et afkast på hele 23,2 procent. Det akkumulerede afkast siden afdelingernes opstart i 2008 overgår fortsat med en væsentligt margin de generelle markedsafkast. Foreningens afdelinger Danske Aktier KL og Globale Aktier KL har siden opstart og frem til december 2014 leveret absolutte afkast efter omkostninger på henholdsvis 87,3 og 118,9 procent, svarende til gennemsnitlige årlige afkast på 9,6 og 13,4 procent. Det overstiger klart kursstigningerne på de generelle aktiemarkeder i den tilsvarende periode. Til sammenligning er det danske KAXCAP og det globale MSCI AC World indeks i perioden steget henholdsvis 52,2 og 81,4 procent, svarende til gennemsnitlige årlige afkast på 6,3 og 10 procent.

2 Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, men målsætningen for BLS Invest er at skabe det bedst mulige afkast over en økonomisk cyklus, en længere periode på fem til syv år, gennem investering i få, udvalgte selskaber, som ikke vil påføre os permanente tab af kapital. Få kvalitetsselskaber Den skuffende kursudvikling for 2014 i de globale afdelinger skyldes overvejende investeringerne i de Hong Kong noterede selskaber, mens beholdningerne i SimCorp, William Demant, UIE og Jeudan bidrog negativt til afkastet i afdeling Danske Aktier KL. Det danske aktiemarked blev i høj grad drevet af høje afkast fra blandt andet Pandora og Vestas, der steg markant i Disse selskaber indgår ikke i BLS Invest, idet de ikke passer til kravene formuleret i vores investeringsstrategi. Men der er, uagtet det, grund til at anerkende det flotte genopretningsarbejde ledelsen i hvert af disse selskaber har leveret. Udvælgelsen af selskaberne til BLS Invests afdelinger er uafhængig af sammensætningen af det samlede aktiemarked. Et statistisk mål for afhængighed er fondenes active share, som måler hvor uafhængigt investeringerne er valgt. Investeringen i et enkelt selskab kan både være aktiv og passiv; den passive del er den andel, som kan genfindes i indekset, mens en eventuel undervægt eller overvægt ses som en selvstændig beslutning. Jo højere active share, jo mere uafhængigt og selvstændigt investerer man i forhold til indekset. Active share i BLS Invest s globale afdelinger er 97,5 pct, svarende til, at kun 2,5 procent af beholdningen kan genfindes i indekset. Active share i BLS Invest Danske Aktier KL er 71,2 procent. Det viser, at for BLS Invest er indekset et sammenligningsgrundlag og et målepunkt for vores resultater på kort og langt sigt. Men vi lader det ikke helt eller delvist diktere indholdet af porteføljen. Vi udvælger få kvalitetsselskaber, der lever op til vores strenge kvalitetskrav om at have en meget stærk forretningsmodel, en ledelse i topklasse og høje afkast på den investerede kapital. Derfor findes der sektorer i aktiemarkedet, hvor vi ikke finder den type selskaber, ligesom der er områder af verden, hvor risikoen ved investering vurderes for høj. Svensk lærestreg Porteføljesammensætningen i BLS Invest tager udgangspunkt i udvælgelsen af enkeltselskaber. Hvordan er det gået i år, og hvad kan vi lære af det? Den fejlinvestering vi kan lære mest af, var det svenske selskab Elekta, som producerer udstyr til strålebehandling. Selskabet skuffede markant, og aktiemarkedet kvitterede med et kurstab på 22 pct. i danske kroner, hvilket vi ikke vil bestride. Som investorer har vi gjort vores hjemmearbejde i forbindelse med Elekta, men ikke godt nok og heller ikke med det ønskede resultat. Set i bakspejlet overvurderede vi kvaliteten af ledelsen i Elekta. Selv om vi mødte selskabet flere gange, erkendte vi ikke, at ledelsen ikke var dygtig nok til både at drive virksomheden i det daglige og få gennemført de langsigtede udviklingsplaner. Forretningsmodellen er attraktiv; der er kun to selskaber i verden, som producerer akkurat det udstyr til strålebehandling Elekta 2

3 har fokus på. Det er et område i vækst (desværre). Alligevel så vi i 2014 stigende varelagre og tilgodehavender, en ugunstig udvikling i pengestrømmene og et stærkt faldende afkast på den investerede kapital. Vi vurderede ledelsen anderledes på den baggrund og afhændede selskabet. Bundsolide selskaber I Årsbrevet 2014 skrev vi, at porteføljens sammensætning aldrig havde været bedre set i forhold til vores specifikke investeringskriterier. I årsbrevet 2015 skriver vi nu det samme. Selskaberne er bundsolide, de tjener godt og de vokser, og hovedparten af dem leverede meget gode resultater i Trods det udviklede kurserne sig ikke i samme takt. Stimuleret af rigelig likviditet i markederne, en global rente på bundniveau og mange investorers flugt fra 0-afkast i obligationsmarkederne, er det væltet ind med risikovillige investorer, som har været indstillet på at satse på gældsatte og efter vores opfattelse ikke særligt attraktive selskaber. Alt har kunnet sælges, mens mange af højkvalitetsselskaberne i vores porteføljer har været mindre efterspurgte. Lærdom af finanskrisen Det synes åbenbart, at investorerne fortrænger eller har glemt læresætninger efter finanssammenbruddet i Sådan har vi det ikke. For os er læren af finanskrisen, at det er afgørende for selskaber at have kontrol over balancen og ikke være afhængige af eksterne finansieringskilder. Vi er siden finanskrisen blevet yderligere konservative omkring balancestruktur. I 2014 har vi således styrket kvaliteten af selskaberne og solvensen yderligere. Målt som et gennemsnit er selskaberne i den globale portefølje formuende og ikke gældsatte. Det er usædvanligt for børsnoterede selskaber. Billedet er ikke væsentligt anderledes i den danske portefølje; her er virksomhederne finansieret med 11 procent nettogæld og 89 procent egenkapital. Den virkelige verden At fastholde børsnoterede selskaber som bundsolide virksomheder med penge på kistebunden har ikke været god latin i aktiemarkederne i mange år. Teorien er fortsat, at investorerne forlanger et væsentligt højere afkast af egenkapital end långiverne får i rente. Derfor er det i teorien rationelt for selskabet at være delvist finansiere af billige lån. Sådan lyder gængs teori, og givet at alt andet er lige, så holder det rent matematisk i en stabil virksomhed. Men sådan er den virkelige verden ikke. Lån pålægger virksomheden en række juridiske og forretningsmæssige betingelser, som aktiekapital ikke gør. Lån og egenkapital er ikke bare noget, man kan skaffe sig, når det passer en. I relativt gode tider som nu kan der være rigeligt med kapital til rådighed for selskaberne. Under en dyb krise som finanssammenbruddet i 2008 falder indtjeningen i selskaberne, og samtidig tørrer likviditeten i markedet og finansieringskilderne ud. 3

4 Fartblinde investorer Man så derfor, at selv sunde, globale virksomheder var under hårdt pres fra långiverne som følge af kortsigtede indtægtstab, der bragte dem i konflikt med især deres lånebetingelser. Det fratog dem deres selvstændighed, og gjorde det for eksempel umuligt for dem at investere i vækst af deres forretning eller køb af konkurrenter til udsalgspriser. Det har klart en strategisk værdi for et selskab over tid at bevare sin handlefrihed, være uafhængig af långivere og solidt polstret til at kunne håndtere svigtende indtjening i en periode. Som altid når det er gået godt i aktiemarkederne i en længere periode, er der en tendens til, at både investorer og selskabsledelser bliver fartblinde. I øjeblikket oplever vi en pengeudpumpning fra centralbankerne i USA, Japan og Europa, som aldrig tidligere er set. Det har trykket renterne i bund, og drevet kurserne op på andre typer aktiver som børsnoterede aktier, unoterede aktier og ejendomme i takt med, at investorerne opgiver at forrente deres kapital i obligationsmarkederne. Men det kommer til at stoppe på et tidspunkt, når alle aktiver inklusive obligationer er kommet op i uholdbare prisniveauer verden over. Hvornår ved vi ikke, men der er tegn på en kommende markedsvending, hvor læresætningerne fra finanskrisen igen vil føles relevante blandt investorerne. Kompromisløst fokus I BLS Capital følger vi reglen, at når andre bliver synligt grådige og fartblinde, tager vi vores forholdsregler. Det har vi således gjort i 2014 ved yderligere at styrke vores kompromisløse fokus på kvalitetsselskaber, som har vist evne til at tjene penge i både gode og dårlige tider. De meget stærke forretningsmodeller kan modstå økonomisk pres. Det har de svage langt sværere ved. Vi analyserer fundamentalværdierne i selskaberne både kvalitativt og kvantitativt. I den kvalitative del af analysen går vi i dybden med for eksempel forretningsmodellen, konkurrenterne og rammerne om selskaberne. I den kvantitative del går vi i dybden med tallene, og vi ser nærmere på, om de opfylder vores kriterier for et kvalitetsselskab. Krav til selskabernes nøgletal Det er vores synspunkt, at et kvalitetsselskab ideelt set forrenter egenkapitalen (ROE) med minimum 15 procent årligt, og skaber et afkast på den investerede kapital (ROIC) på mindst 15 procent årligt. Det er en hurdle, som de færreste børsnoterede selskaber kommer over. Samtidig ønsker vi at se positive frie pengestrømme på minimum 3 procent af markedsværdien et såkaldt free cash flow yield - selv i et selskab, som vokser og investerer meget. Fagtermen yield kan oversættes til udbytte. FCF yield er pengestrømsopgørelsens svar på indtjeningsmarginalen, altså forholdet mellem indtjening og omsætning. I en moden virksomhed, hvor investeringer og afskrivninger er af samme størrelse, forventer vi desuden et væsentligt højere FCF yield end 3 procent. Det er tre kriterier, vi ønsker opfyldt for hvert enkelt selskab, og det skal naturligvis også afspejle sig i porteføljens egenskaber, når man lægger tallene sammen. 4

5 Selskaberne i den danske portefølje har en gennemsnitlig forrentningen af egenkapitalen på 30 procent, et afkast på den investerede kapital på 37 procent og et free cashflow yield på 6,1 procent. Der findes meget veldrevne selskaber i Danmark. Selskaberne i den globale portefølje har en gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen på 37 procent, et afkast på den investerede kapital på 46 procent og et free cashflow yield på 5,0 procent. Pengestrømme er et faktum Vores kvalitetsselskaber er fortsat attraktivt prisfastsat sammenlignet med aktierne i børsnoterede selskaber af lavere kvalitet, og sammenlignet med obligationsmarkederne og ejendomsmarkederne. Et højkvalitetsselskab kan være prisfastsat til 20 gange indtjeningen. Det svarer til et indtjeningsudbytte, på engelsk earnings yield, på 5 procent, hvilket er væsentligt højere end en tysk 10-årig statsrente på 0,2 procent. Som bilag til årsbrevet viser vi indtjeningsudviklingen i porteføljeselskaberne og beregner, hvordan indtjeningen per andel i BLS Invest afdelingerne har udviklet sig. Billedet er entydigt; indtjeningen er vokset med 7 procent i de globale kvalitetsselskaber og 12 procent i de danske. En måde at anskue værdiskabelse er indtjening, men det kan ikke stå alene, og for aktionærer er et par andre nøgletal endda vigtigere. er en mening, pengestrømme er et faktum, var mottoet for en håndfast virksomhedsleder i et vores selskaber. Vi er enige. Måling af indtjeningen er omfattet af en række regnskabsmæssige skøn og konventioner, mens pengestrømme har færre manipuleringsmuligheder og er uden skønsbetragtninger. Lønsom vækst Af mange grunde er de frie pengestrømme som oftest lavere end indtjeningen. Blandt andet er de årlige investeringer (i pengestrømsopgørelsen) typisk højere end de historisk bestemte af- og nedskrivninger (i resultatopgørelsen). Man udtrykker forholdet mellem de to tal som en cash conversion ratio, der i vores regi er højere end 90 procent. Selskaberne tjener rede penge, som bliver givet videre til aktionærerne i rigt mål. Vores selskaber har råd til at investere i lønsom vækst i tillæg til en god udlodning til aktionærerne. Derfor leverer de globale selskaber som nævnt en indtjeningsvækst på cirka 10 procent årligt pt., hvilket i runde tal svarer til, at indtjeningen bliver fordoblet på blot syv år. Det fremtræder som et bedre valg end at placere pengene i banken, og der er i det tiårsbillede plads til at tåle tilbageslag i aktiemarked. Udvalgte selskaber Diabetes-markedslederen Novo Nordisk, som indgår i både den danske og globale portefølje, oplevede i 2014 et tilfredsstillende år, hvor selskabet erobrede markedsandele på det centrale nordamerikanske marked og forbedrede salgs- og driftsresultaterne med cirka 10 procent. Novo Nordisk er velpositioneret til også i de kommende år at kunne øge salg, indtjening, frie pengestrømme og aktionærudlodninger med pæne tocifrede vækstrater, drevet af en fortsat 5

6 markedsvækst og erobring af markedsandele som følge af Novo Nordisks kommende produktlanceringer. De seneste års transformation af medico-tekniske Coloplast fortsatte i Coloplast lancerede nye strategiske mål for de kommende år, som stiller selskabets forkælede aktionærer en accelereret salgsvækst samt fortsat stigende marginer og frie pengestrømme i udsigt. Forudsætningerne er skabt gennem de seneste års investeringer i salg og distribution, især i vækstmarkederne, samt en fokuseret, kommercialiseret indsats for at skabe nye produkter. Mejerikultur-markedslederen Chr. Hansen leverede i 2014 en fortsat salgsfremgang i underkanten af 10 pct, et forbedret driftsresultat og returnerede knapt fire procent af selskabets markedsværdi til ejerne gennem dividender og aktietilbagekøb. Det er vores vurdering, at Chr. Hansen vil kunne fortsætte de seneste års salgsvækst, forøge indtjeningsmarginerne og ikke mindst forøge de frie pengestrømme og aktionærudlodninger. Udfordret branche I 2014 solgte vi vores ejerandele i William Demant og Carlsberg efter en ugunstig udvikling i begge selskaber. Dynamikken ændrede sig i negativ retning i den globale høreapparatsbranche, hvor konkurrencesituationen mellem branchens seks store producenter blev intensiveret med øget prispres til følge. Det skabte pres på branchens samlede profitpulje. William Demant besidder mange af de kvaliteter vi søger, men blev indtjeningsmæssigt ramt af de mere udfordrende konkurrencebetingelser. Vi billiger dog fuldt ud William Demants langsigtede strategiske fokus, og har tillid til ledelsen med Niels Jacobsen i spidsen, som vi betragter som den dygtigste ledelse i branchen. Derfor ser vi fortsat William Demant som den ene af de langsigtede vindere i en noget presset høreapparatsbranche. Et mindre ejerskab i bryggeriet Carlsberg blev afhændet i starten af året. En fortsat tiltagende usikkerhed om selskabet og især den russiske forretning bevirker, at vi ikke længere fandt det muligt at vurdere fundamentalværdien af selskabet med en komfortabel sikkerhed. Mysterium på fondsbørsen Holdingselskabet United International Enterprises (UIE) skabte fremgang i selskabets fundamentalværdi i 2014, selvom kursudviklingen på fondsbørsen ikke reflekterer dette med årets kursfald på omkring 10 procent. UIE kontrollerer det børsnoterede plantageselskab United Plantations (UP) med en ejerandel på 46,3 procent, som på fondsbørsen i Malaysia er 4,8 milliarder kroner værd. Dertil kommer værdien af likvider i selskabet og dagsværdien af aktier i et par svenske selskaber, svarende til i alt 1,7 milliarder kroner. Lægger man disse værdier af aktiverne i UIE sammen, får man en underliggende værdi af UIE på 6,5 milliarder kroner eller kroner per aktie. Alligevel er markedsværdien på fondsbørsen blot 3,8 milliarder kroner. Altså en rabat på 2,7 milliarder kroner, svarende til en såkaldt discount (eller rabat) på over 40 procent for selskabet. 6

7 Historisk har denne rabat i UIE ligget i niveauet procent. Den meget lave aktiekurs i UIE medfører, at selskabet har været, og fortsat er, i stand til at skabe betydelige aktionærværdier ved at anvende overskudslikviditet til at købe egne aktier til udsalgspris. Forenklingen af UIE s koncernstruktur og selskabets fortsatte betydelige kapitaldistribution bør efter vores vurdering indsnævre den betydelige holding-rabat. Kasinoøen Macao vokser I den globale aktieportefølje har vi på selskabsniveau undervurderet, hvor hårdt antikorruptions indsatsen er slået igennem i Kina. Det har haft indvirkning på en række selskaber i lighed med en afdæmpning af den stærke økonomiske vækst i Kina. en i vores selskaber er fortsat vokset, men dog i mindre grad end tidligere. Det har således haft betydning for de rige kineseres lyst til at gamble på kasinoøen Macao. Massemarkedsspillerne kommer fortsat i rigt mål, 22 millioner besøgende det seneste år, men de mest eksklusive lukkede spillerum på øverste etage på kasinohotellerne behøver i øjeblikket ikke at blive gjort rent tre gange om dagen. Til gengæld kan det gøre gambling miljøet mere sundt at få taget toppen af omsætningen, og kineserne har været vilde med spil i foreløbigt år, så den fornøjelse vil de nok fortsætte med. Tværtimod kommer aktiviteterne på Macao til at vokse i takt med, at der bliver bygget fast forbindelse til øen, flere hoteller og flere kasinoer til gavn for massemarkedsspillerne. Selskabet Galaxy indvier den 27. maj 2015 en fase II udbygning af sit nyeste hotel, som imødekommer et stærkt behov for flere hotelværelser og større spillearealer på øen. Købekraften hos kinesiske turister er blevet lavere, og det mærkes hos luksusgode producenten Richemont og spirituskonglomeratet Diageo. De rammes også af, at kineserne i det nuværende politiske klima er blevet mindre ivrige efter at skilte med nyvunden velstand. Kineserne har især en tilbøjelighed til at investere i luksusgoder inklusive spiritus, når de rejser. Aktionær udlodninger svæksten i de globale afdelingers porteføljeselskaber var lavere end den 16 procents indtjeningsfremgang porteføljeselskaberne oplevede i 2013, men var med en fremgang på godt 10 procent fortsat på et tilfredsstillende højt niveau. Aktionærudlodningen gennem dividender og aktietilbagekøb udgjorde i underkanten af 5 procent af selskabernes markedsværdier. Kreditkortselskabet MasterCard, kaffekæden Starbucks og kuffertproducenten Samsonite leverede størst fremgang i indtjening og frie pengestrømme med vækstrater omkring 20 procent i Kreditvurderingsbureauerne Moody s og McGraw-Hill Financials (der ejer Standard & Poor s kreditvurdering) var blandt de største positive bidragsydere i 2014, som det ligeledes var tilfældet i Selskabernes altdominerede markedsposition på kreditvurderingsmarkedet har sikret dem begge en tocifret fremgang i salg og driftsindtjening. Den er drevet af 4-5 procents årlige prisforhøjelser, et fortsat boomende kreditmarked drevet af gældsinvestorernes store appetit på erhvervsobligationer og de fortsat lave renteniveauer. Begge selskaber har robuste indtjeningsbaser. 7

8 Amerikanske kvalitetsselskaber MasterCard er forsat den største investering i den globale portefølje. Selskabet leverede på linje med sin ambition om at skabe en årlig omsætningsvækst på procent og en forøgelse af indtjeningen per aktie på mindst 20 procent årligt. På længere sigt kan MasterCard opretholde og måske accelerere sine nuværende vækstrater. Selskabet har en ekstremt stærk og meget beskyttet markedsposition. MasterCard aktien oplevede en massiv kursfremgang i 2013 på mere end 60 procent, og steg yderligere godt 15 procent i PetSmart - den største amerikanske dyrehandelskæde blev overtaget af kapitalfonden BC Partners. Overtagelsespræmien i forhold til gældende børskurs forud for overtagelsen var på mere end 30 procent. Trods det vurderer vi, at buddet ikke fuldt ud reflekterede robustheden, de stabile pengestrømme, værdiskabelsen og potentialet i PetSmarts forretning. Det er første gang, at BLS Invest har oplevet, at et porteføljeselskab er blevet købt af en kapitalfond. AutoZone driver den største reservedelskæde i USA med butikker. Selskabet forøgede indtjeningen med 15 procent per aktie gennem salgsvækst i eksisterende butikker, nye butiksåbninger, stram omkostningsstyring og kontinuerlige aktietilbagekøb. Kursudviklingen i AutoZone blev mod slutningen af året hjulpet af lavere oliepriser. Der er en forventning om, at der blive kørt flere kilometer på de amerikanske highways, og AutoZones gør-det-selv kunder vil få flere penge til forbrug. Det vurderes positivt for selskabets fremtid. Mulighed for at tilpasse sig De økonomiske rammebetingelser for selskabernes virke ved indgangen til 2015 er fornuftige. Mange af selskaberne er eksponerede med et stort salg i dollars, så de mærker dollarstyrkelsen det seneste år positivt. Olieprisfaldet det seneste halvår hvor en tønde råolie er faldet fra over 105 amerikanske dollars til omkring 50 dollars betyder reelt en kraftig forøgelse af købekraften i de mange vestlige lande, som er nettokøbere af olie. Halvdelen af den globale portefølje er eksponeret mod forbrug og luksusforbrug. Hvor lavere oliepris indvirker positivt på selskaberne, har mindre økonomisk vækst i Asien indvirket negativt. Men kvalitetsselskaber har muligheder for at tilpasse sig, som mindre robuste virksomheder ikke altid besidder. Vi har i 2014 set, at luksusgode producenterne har rettet en større indsats mod USA, og droslet lidt ned på vækstambitionerne. I stedet har de haft et forøget fokus på at gå omkostningsbasen efter i sømmene, tilrettelægge produktionen anderledes og af den vej øge indtjeningen. Risiko ved pengepolitik De kommende år ser vi et fornuftigt hovedspor for udviklingen i de globale økonomier, men også risiko for en stærkt skadelig tur i grøften, i både højre og venstre side af vejen. Umiddelbart bekæmper centralbankerne, især i Japan og Europa, tendenser til økonomisk stagnation eller recession, hvor man oven i de øvrige udfordringer kan risikere regulær deflation, altså negativ inflation om man vil. Et ekstra tilskud til privatøkonomien i form af lavere 8

9 olie- og benzinpriser kan ikke være dårligt for forbrugerne, men en helt grundlæggende forventning om stadigt lavere priser sætter alt i stå. På den anden side kan pengeudpumpning i massiv skala let gå galt. I forhold til nu vil højere økonomisk vækst, en smule løninflation og noget stigende renter være udtryk for en normalisering. Men går det for langt, vil der være behov for markante opstramninger. Det er ikke en eksakt videnskab at føre pengepolitik, og man kan godt identificere et scenarie, hvor mange års tilførsel af likviditet sammen med effekten af økonomisk fremgang hurtigt ender i stærkt skadelige løn- og prisspiraler, som uundgåeligt vil slå hårdt ind på virksomhedernes indtjening. Virksomheden BLS Capital Optimismen - og BLS Invest er vokset gennem årene. Vi er blevet en pænt stor skare af medinvestorer i BLS Invest. Fra begyndelsen i 2008, hvor vi var lidt mere end 100, er vi nu medinvestorer. BLS Invests formue er i skrivende stund 2,4 mia. kroner i Danmark. Det seneste år har dog budt på nogle indløsninger, og vi er nu marginalt færre medinvestorer end for et år siden. Indløsninger kan have mange årsager. I det omfang nogle er skuffede over, at 2014 har været et mindre godt år, beklager vi det. Men vi hverken kan eller vil stille i udsigt, at der på 6 til 12 måneders sigt bliver skabt formuer. Derimod er vi stærkt optimistiske omkring, at der kan skabes meget gode resultater på fem til syv års sigt med vores investeringsfilosofi som udgangspunkt. BLS Capital har i det forløbne år styrket sig på personalesiden. Der er nu en god sammensætning af personale, hvor der er ansat både unge og erfarne professionelle med et højt uddannelses- og erfaringsniveau. Ved indgangen til år 8 er virksomheden udviklet til et niveau, hvor den kan operere både dansk og internationalt. Vi takker medinvestorerne for den tillid, vi bliver mødt med. Vi er fortsat komfortable med de opnåede resultater for vores langsigtede medinvestorer. Selskaberne er robuste og veldrevne, og der finder en kolossal værdiskabelse sted i dem hver dag, til gavn for investorerne. 9

10 På glædeligt gensyn Vi glæder os til at se jer på vores årsmøde tirsdag den 21. april i forlængelse af generalforsamlingen i BLS Invest. Generalforsamlingen begynder kl , og årsmødet indledes umiddelbart efter, kl Vi håber, at I kommer i stort antal og bring gerne en ledsager, som måske kunne være interesseret. Vanen tro byder vi på et let traktement i forbindelse med mødet. Arrangementet afholdes igen i år på Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund. Med venlige hilsner På vegne af BLS Capital Fondsmæglerselskab Peter Bundgaard, Partner og rådgiver Anders Lund, Partner og rådgiver 10

11 Opgørelse af per andel BLS Invest Danske Aktier KL 31. december 2014 Sektor Selskab Årsregnskab pr. aktie Antal aktier Porteføljens indtjening pr. andel Daglige forbrugsgoder Matas mar-14 6, ,0 Teknologi SimCorp dec-14 7, ,0 Finans Ringkjøbing Landbobank dec-14 95, ,4 Topdanmark dec-14 14, ,2 Jeudan dec-13 43, ,9 Sundhed Coloplast sep-14 15, ,7 Novo Nordisk dec-14 10, ,8 Industri og service DSV dec-14 10, ,5 FL Smidth dec-14 16, ,9 Københavns Lufthavne dec , ,3 Råvare Chr Hansen aug-14 7, ,2 Unt. Int. Enterprises dec , ,5 pr. andel ,4 Indre værdi pr. andel, 31. december ,0 i pct. af indre værdi 6,1% 31. december 2013 Sektor Selskab Årsregnskab pr. aktie Antal aktier Porteføljens indtjening pr. andel Daglige forbrugsgoder Matas mar-13 12, ,0 Carlsberg dec-13 35, ,0 Teknologi SimCorp dec-13 6, ,4 Finans Ringkjøbing Landbobank dec-13 75, ,3 Topdanmark dec-13 12, ,3 Jeudan dec-13 43, ,5 Sundhed Coloplast sep-13 12, ,9 Novo Nordisk dec-13 9, ,5 William Demant Holding dec-13 23, ,8 Industri og service DSV dec-13 10, ,2 FL Smidth dec-13-15, ( ) -4,1 Københavns Lufthavne dec , ,1 Råvare Chr Hansen aug-13 7, ,3 Unt. Int. Enterprises dec , ,0 pr. andel ,1 Indre værdi pr. andel, 31. december ,0 i pct. af indre værdi 6,5% 11

12 BLS Invest Globale Aktier KL 31. december 2014 Sektor Selskab Årsrapport pr. aktie Antal aktier Porteføljens indtjening pr. andel Diskretionære Autozone Inc. aug , ,5 forbrugsgoder Richemont mar-14 22, ,8 Galaxy Entertainment dec-13 1, ,8 LVMH nov-14 83, ,1 PetSmart feb-14 25, ,1 Sa Sa International mar-14 0, ,4 Samsonite dec-13 0, ,0 Sands China dec-14 1, ,9 Starbucks okt-14 16, ,7 Yum! Brands dec-13 19, ,1 Daglige Diageo jun-14 8, ,9 forbrugsgoder L'Oreal dec-14 39, ,2 Nestlé dec-14 28, ,4 Reckitt Benckiser dec-14 22, ,0 Finans American Express dec-14 34, ,3 Berkshire Hathaway B dec-14 49, ,2 McGraw-Hill Financials dec-14 23, ,2 Moody's dec-14 28, ,5 MSCI dec-14 15, ,1 Sundhed Novo Nordisk dec-14 10, ,9 Industri og Services Expeditors International okt-14 10, ,4 Kone dec-14 10, ,6 Teknologi Mastercard Inc dec-14 19, ,5 Paychex aug-14 10, ,4 SimCorp dec-14 7, ,3 Råvarer Unt. Int. Entreprises dec , ,0 pr. andel 96,2 Indre værdi pr. andel 31. december ,4 i pct. af indre værdi 5,4% 12

13 BLS Invest Globale Aktier KL 31. december 2013 Sektor Selskab Årsrapport pr. aktie Antal aktier Porteføljens indtjening pr. andel Diskretionære Autozone Inc. aug , ,6 forbrugsgoder Bed Bath & Beyond dec-13 24, ,4 Richemont mar-13 21, ,1 Galaxy Entertainment dec-13 1, ,1 LVMH nov-13 51, ,1 McDonalds dec-13 30, ,8 PetSmart feb-13 22, ,9 Sa Sa International mar-13 0, ,6 Samsonite dec-13 0, ,4 SJM Holdings dec-13 1, ,5 Tiffany & Co dec-13 20, ,7 Yum! Brands dec-13 16, ,6 Daglige Diageo jun-13 8, ,3 forbrugsgoder L'Oreal dec-13 38, ,7 Nestlé dec-13 21, ,0 WalMart dec-13 27, ,3 Finans American Express dec-13 26, ,8 Berkshire Hathaway A dec , ,2 Berkshire Hathaway B dec-13 42, ,5 McGraw-Hill Financials dec-13 16, ,2 Moody's dec-13 19, ,9 Hysan Development dec-13 1, ,6 Sundhed Elekta apr-13 3, ,8 Industri og Services DSV dec-13 10, ,6 Kone dec-13 10, ,7 Teknologi Mastercard Inc dec-13 13, ,7 Paychex aug-13 8, ,7 SimCorp dec-13 6, ,7 Råvarer Unt. Int. Entreprises dec , ,4 pr. andel 89,9 Indre værdi pr. andel 31. december ,9 i pct. af indre værdi 6,1% 13

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Gl. Holte, August 2014 Kære medinvestor, Business as usual hos BLS endnu et halvår med pæn vækst I første halvdel af 2014 har afdeling Danske Aktier opnået et afkast

Læs mere

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, 22. marts 2016 Kære Medinvestor, Vi i BLS Capital kunne i 2015 glæde os over en positiv udvikling for de virksomheder, vi sammen har investeret i. Og endnu mere glædeligt

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, marts 2014 Kære medinvestor, Et godt år både her og der 2013 blev et godt år for afdelingerne i BLS Invest både i Danmark og globalt. Selvom historiske afkast ikke

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Gl. Holte, August 2015 Kære medinvestor, Et godt halvår på mange måder Den positive stemning på de finansielle markeder er fortsat ind i 2015 understøttet af en

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, april 2013 Kære medinvestor, 2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen

Læs mere

Afdeling Danske Aktier 2,1 % 24,9 % -12,5 % Afdeling Globale Aktier 3,4 % 39,6 % - 1,7 %

Afdeling Danske Aktier 2,1 % 24,9 % -12,5 % Afdeling Globale Aktier 3,4 % 39,6 % - 1,7 % Halvårsorientering Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2011 Kære medinvestor, En stor del af første halvår 2011 har været karakteriseret ved et næsten dagligt mediemæssigt bombardement med

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsrapport for 2011 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...9 Balance...9 Noter...10 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2013 Kære medinvestor, Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt BLS Invests bestyrelse finder det tilfredsstillende, at begge foreningens

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 16-May-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten i Brasilien fortsatte den negative udvikling i 4. kvartal

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere