Årsbrev til medinvestorerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsbrev til medinvestorerne"

Transkript

1 Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte 31. marts 2015 Kære Medinvestor De første mange år i Kapitalforeningen BLS Invest klarede afdelingerne sig hvert år væsentligt og målbart bedre end aktiemarkedet generelt. Resultaterne er skabt gennem anvendelse af en dokumenteret investeringsstrategi, som er vores faste grundlag for udvælgelsen af samtlige højkvalitetsselskaber i porteføljerne. Det har givet gode resultater for langsigtede investorer i afdelingerne. Vi forventer dette vil fortsætte, og investeringsstrategien ligger fast. Men vi har også forventet og stillet i udsigt, at der vil komme år med såkaldt underperformance, hvor andre dele af markedet giver et højere afkast. Den fase har vi nu været i, og vi er som investorer og medinvestorer blevet testet på vores tålmodighed. Der er tjent penge i BLS Invest afdelingerne i 2014, men det har alligevel været et blandet år. Afkast i foreningen var ikke på højde med det generelle aktiemarked, hverken i den globale eller den danske afdeling. Afdeling Danske Aktier KL har nu været igennem to år med et lavere afkast end markedet, selv om vi er investeret i et dusin meget veldrevne kvalitetsselskaber. Det kan vi ikke være tilfredse med det giver stof til eftertanke og som vanligt en grundig analyse af, hvad der har været godt og skidt i det forløbne år. BLS Invest afdeling Danske Aktier KL og afdeling Globale Aktier KLs kapitalforeningsandele steg i 2014 henholdsvis 5,3 og 5,5 procent efter alle omkostninger. Tallet er beregnet under forudsætning, at udbytte geninvesteres, hvilket er det retvisende mål for porteføljens afkast. MSCI AC World indekset steg i 2014 til sammenligning med 18,5 procent i danske kroner. Det danske aktiemarked leverede, udtrykt ved KAXCAP indekset, et afkast på 17,2 procent, mens C20-indekset drevet af en større andel af Novo Nordisk leverede et afkast på hele 23,2 procent. Det akkumulerede afkast siden afdelingernes opstart i 2008 overgår fortsat med en væsentligt margin de generelle markedsafkast. Foreningens afdelinger Danske Aktier KL og Globale Aktier KL har siden opstart og frem til december 2014 leveret absolutte afkast efter omkostninger på henholdsvis 87,3 og 118,9 procent, svarende til gennemsnitlige årlige afkast på 9,6 og 13,4 procent. Det overstiger klart kursstigningerne på de generelle aktiemarkeder i den tilsvarende periode. Til sammenligning er det danske KAXCAP og det globale MSCI AC World indeks i perioden steget henholdsvis 52,2 og 81,4 procent, svarende til gennemsnitlige årlige afkast på 6,3 og 10 procent.

2 Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, men målsætningen for BLS Invest er at skabe det bedst mulige afkast over en økonomisk cyklus, en længere periode på fem til syv år, gennem investering i få, udvalgte selskaber, som ikke vil påføre os permanente tab af kapital. Få kvalitetsselskaber Den skuffende kursudvikling for 2014 i de globale afdelinger skyldes overvejende investeringerne i de Hong Kong noterede selskaber, mens beholdningerne i SimCorp, William Demant, UIE og Jeudan bidrog negativt til afkastet i afdeling Danske Aktier KL. Det danske aktiemarked blev i høj grad drevet af høje afkast fra blandt andet Pandora og Vestas, der steg markant i Disse selskaber indgår ikke i BLS Invest, idet de ikke passer til kravene formuleret i vores investeringsstrategi. Men der er, uagtet det, grund til at anerkende det flotte genopretningsarbejde ledelsen i hvert af disse selskaber har leveret. Udvælgelsen af selskaberne til BLS Invests afdelinger er uafhængig af sammensætningen af det samlede aktiemarked. Et statistisk mål for afhængighed er fondenes active share, som måler hvor uafhængigt investeringerne er valgt. Investeringen i et enkelt selskab kan både være aktiv og passiv; den passive del er den andel, som kan genfindes i indekset, mens en eventuel undervægt eller overvægt ses som en selvstændig beslutning. Jo højere active share, jo mere uafhængigt og selvstændigt investerer man i forhold til indekset. Active share i BLS Invest s globale afdelinger er 97,5 pct, svarende til, at kun 2,5 procent af beholdningen kan genfindes i indekset. Active share i BLS Invest Danske Aktier KL er 71,2 procent. Det viser, at for BLS Invest er indekset et sammenligningsgrundlag og et målepunkt for vores resultater på kort og langt sigt. Men vi lader det ikke helt eller delvist diktere indholdet af porteføljen. Vi udvælger få kvalitetsselskaber, der lever op til vores strenge kvalitetskrav om at have en meget stærk forretningsmodel, en ledelse i topklasse og høje afkast på den investerede kapital. Derfor findes der sektorer i aktiemarkedet, hvor vi ikke finder den type selskaber, ligesom der er områder af verden, hvor risikoen ved investering vurderes for høj. Svensk lærestreg Porteføljesammensætningen i BLS Invest tager udgangspunkt i udvælgelsen af enkeltselskaber. Hvordan er det gået i år, og hvad kan vi lære af det? Den fejlinvestering vi kan lære mest af, var det svenske selskab Elekta, som producerer udstyr til strålebehandling. Selskabet skuffede markant, og aktiemarkedet kvitterede med et kurstab på 22 pct. i danske kroner, hvilket vi ikke vil bestride. Som investorer har vi gjort vores hjemmearbejde i forbindelse med Elekta, men ikke godt nok og heller ikke med det ønskede resultat. Set i bakspejlet overvurderede vi kvaliteten af ledelsen i Elekta. Selv om vi mødte selskabet flere gange, erkendte vi ikke, at ledelsen ikke var dygtig nok til både at drive virksomheden i det daglige og få gennemført de langsigtede udviklingsplaner. Forretningsmodellen er attraktiv; der er kun to selskaber i verden, som producerer akkurat det udstyr til strålebehandling Elekta 2

3 har fokus på. Det er et område i vækst (desværre). Alligevel så vi i 2014 stigende varelagre og tilgodehavender, en ugunstig udvikling i pengestrømmene og et stærkt faldende afkast på den investerede kapital. Vi vurderede ledelsen anderledes på den baggrund og afhændede selskabet. Bundsolide selskaber I Årsbrevet 2014 skrev vi, at porteføljens sammensætning aldrig havde været bedre set i forhold til vores specifikke investeringskriterier. I årsbrevet 2015 skriver vi nu det samme. Selskaberne er bundsolide, de tjener godt og de vokser, og hovedparten af dem leverede meget gode resultater i Trods det udviklede kurserne sig ikke i samme takt. Stimuleret af rigelig likviditet i markederne, en global rente på bundniveau og mange investorers flugt fra 0-afkast i obligationsmarkederne, er det væltet ind med risikovillige investorer, som har været indstillet på at satse på gældsatte og efter vores opfattelse ikke særligt attraktive selskaber. Alt har kunnet sælges, mens mange af højkvalitetsselskaberne i vores porteføljer har været mindre efterspurgte. Lærdom af finanskrisen Det synes åbenbart, at investorerne fortrænger eller har glemt læresætninger efter finanssammenbruddet i Sådan har vi det ikke. For os er læren af finanskrisen, at det er afgørende for selskaber at have kontrol over balancen og ikke være afhængige af eksterne finansieringskilder. Vi er siden finanskrisen blevet yderligere konservative omkring balancestruktur. I 2014 har vi således styrket kvaliteten af selskaberne og solvensen yderligere. Målt som et gennemsnit er selskaberne i den globale portefølje formuende og ikke gældsatte. Det er usædvanligt for børsnoterede selskaber. Billedet er ikke væsentligt anderledes i den danske portefølje; her er virksomhederne finansieret med 11 procent nettogæld og 89 procent egenkapital. Den virkelige verden At fastholde børsnoterede selskaber som bundsolide virksomheder med penge på kistebunden har ikke været god latin i aktiemarkederne i mange år. Teorien er fortsat, at investorerne forlanger et væsentligt højere afkast af egenkapital end långiverne får i rente. Derfor er det i teorien rationelt for selskabet at være delvist finansiere af billige lån. Sådan lyder gængs teori, og givet at alt andet er lige, så holder det rent matematisk i en stabil virksomhed. Men sådan er den virkelige verden ikke. Lån pålægger virksomheden en række juridiske og forretningsmæssige betingelser, som aktiekapital ikke gør. Lån og egenkapital er ikke bare noget, man kan skaffe sig, når det passer en. I relativt gode tider som nu kan der være rigeligt med kapital til rådighed for selskaberne. Under en dyb krise som finanssammenbruddet i 2008 falder indtjeningen i selskaberne, og samtidig tørrer likviditeten i markedet og finansieringskilderne ud. 3

4 Fartblinde investorer Man så derfor, at selv sunde, globale virksomheder var under hårdt pres fra långiverne som følge af kortsigtede indtægtstab, der bragte dem i konflikt med især deres lånebetingelser. Det fratog dem deres selvstændighed, og gjorde det for eksempel umuligt for dem at investere i vækst af deres forretning eller køb af konkurrenter til udsalgspriser. Det har klart en strategisk værdi for et selskab over tid at bevare sin handlefrihed, være uafhængig af långivere og solidt polstret til at kunne håndtere svigtende indtjening i en periode. Som altid når det er gået godt i aktiemarkederne i en længere periode, er der en tendens til, at både investorer og selskabsledelser bliver fartblinde. I øjeblikket oplever vi en pengeudpumpning fra centralbankerne i USA, Japan og Europa, som aldrig tidligere er set. Det har trykket renterne i bund, og drevet kurserne op på andre typer aktiver som børsnoterede aktier, unoterede aktier og ejendomme i takt med, at investorerne opgiver at forrente deres kapital i obligationsmarkederne. Men det kommer til at stoppe på et tidspunkt, når alle aktiver inklusive obligationer er kommet op i uholdbare prisniveauer verden over. Hvornår ved vi ikke, men der er tegn på en kommende markedsvending, hvor læresætningerne fra finanskrisen igen vil føles relevante blandt investorerne. Kompromisløst fokus I BLS Capital følger vi reglen, at når andre bliver synligt grådige og fartblinde, tager vi vores forholdsregler. Det har vi således gjort i 2014 ved yderligere at styrke vores kompromisløse fokus på kvalitetsselskaber, som har vist evne til at tjene penge i både gode og dårlige tider. De meget stærke forretningsmodeller kan modstå økonomisk pres. Det har de svage langt sværere ved. Vi analyserer fundamentalværdierne i selskaberne både kvalitativt og kvantitativt. I den kvalitative del af analysen går vi i dybden med for eksempel forretningsmodellen, konkurrenterne og rammerne om selskaberne. I den kvantitative del går vi i dybden med tallene, og vi ser nærmere på, om de opfylder vores kriterier for et kvalitetsselskab. Krav til selskabernes nøgletal Det er vores synspunkt, at et kvalitetsselskab ideelt set forrenter egenkapitalen (ROE) med minimum 15 procent årligt, og skaber et afkast på den investerede kapital (ROIC) på mindst 15 procent årligt. Det er en hurdle, som de færreste børsnoterede selskaber kommer over. Samtidig ønsker vi at se positive frie pengestrømme på minimum 3 procent af markedsværdien et såkaldt free cash flow yield - selv i et selskab, som vokser og investerer meget. Fagtermen yield kan oversættes til udbytte. FCF yield er pengestrømsopgørelsens svar på indtjeningsmarginalen, altså forholdet mellem indtjening og omsætning. I en moden virksomhed, hvor investeringer og afskrivninger er af samme størrelse, forventer vi desuden et væsentligt højere FCF yield end 3 procent. Det er tre kriterier, vi ønsker opfyldt for hvert enkelt selskab, og det skal naturligvis også afspejle sig i porteføljens egenskaber, når man lægger tallene sammen. 4

5 Selskaberne i den danske portefølje har en gennemsnitlig forrentningen af egenkapitalen på 30 procent, et afkast på den investerede kapital på 37 procent og et free cashflow yield på 6,1 procent. Der findes meget veldrevne selskaber i Danmark. Selskaberne i den globale portefølje har en gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen på 37 procent, et afkast på den investerede kapital på 46 procent og et free cashflow yield på 5,0 procent. Pengestrømme er et faktum Vores kvalitetsselskaber er fortsat attraktivt prisfastsat sammenlignet med aktierne i børsnoterede selskaber af lavere kvalitet, og sammenlignet med obligationsmarkederne og ejendomsmarkederne. Et højkvalitetsselskab kan være prisfastsat til 20 gange indtjeningen. Det svarer til et indtjeningsudbytte, på engelsk earnings yield, på 5 procent, hvilket er væsentligt højere end en tysk 10-årig statsrente på 0,2 procent. Som bilag til årsbrevet viser vi indtjeningsudviklingen i porteføljeselskaberne og beregner, hvordan indtjeningen per andel i BLS Invest afdelingerne har udviklet sig. Billedet er entydigt; indtjeningen er vokset med 7 procent i de globale kvalitetsselskaber og 12 procent i de danske. En måde at anskue værdiskabelse er indtjening, men det kan ikke stå alene, og for aktionærer er et par andre nøgletal endda vigtigere. er en mening, pengestrømme er et faktum, var mottoet for en håndfast virksomhedsleder i et vores selskaber. Vi er enige. Måling af indtjeningen er omfattet af en række regnskabsmæssige skøn og konventioner, mens pengestrømme har færre manipuleringsmuligheder og er uden skønsbetragtninger. Lønsom vækst Af mange grunde er de frie pengestrømme som oftest lavere end indtjeningen. Blandt andet er de årlige investeringer (i pengestrømsopgørelsen) typisk højere end de historisk bestemte af- og nedskrivninger (i resultatopgørelsen). Man udtrykker forholdet mellem de to tal som en cash conversion ratio, der i vores regi er højere end 90 procent. Selskaberne tjener rede penge, som bliver givet videre til aktionærerne i rigt mål. Vores selskaber har råd til at investere i lønsom vækst i tillæg til en god udlodning til aktionærerne. Derfor leverer de globale selskaber som nævnt en indtjeningsvækst på cirka 10 procent årligt pt., hvilket i runde tal svarer til, at indtjeningen bliver fordoblet på blot syv år. Det fremtræder som et bedre valg end at placere pengene i banken, og der er i det tiårsbillede plads til at tåle tilbageslag i aktiemarked. Udvalgte selskaber Diabetes-markedslederen Novo Nordisk, som indgår i både den danske og globale portefølje, oplevede i 2014 et tilfredsstillende år, hvor selskabet erobrede markedsandele på det centrale nordamerikanske marked og forbedrede salgs- og driftsresultaterne med cirka 10 procent. Novo Nordisk er velpositioneret til også i de kommende år at kunne øge salg, indtjening, frie pengestrømme og aktionærudlodninger med pæne tocifrede vækstrater, drevet af en fortsat 5

6 markedsvækst og erobring af markedsandele som følge af Novo Nordisks kommende produktlanceringer. De seneste års transformation af medico-tekniske Coloplast fortsatte i Coloplast lancerede nye strategiske mål for de kommende år, som stiller selskabets forkælede aktionærer en accelereret salgsvækst samt fortsat stigende marginer og frie pengestrømme i udsigt. Forudsætningerne er skabt gennem de seneste års investeringer i salg og distribution, især i vækstmarkederne, samt en fokuseret, kommercialiseret indsats for at skabe nye produkter. Mejerikultur-markedslederen Chr. Hansen leverede i 2014 en fortsat salgsfremgang i underkanten af 10 pct, et forbedret driftsresultat og returnerede knapt fire procent af selskabets markedsværdi til ejerne gennem dividender og aktietilbagekøb. Det er vores vurdering, at Chr. Hansen vil kunne fortsætte de seneste års salgsvækst, forøge indtjeningsmarginerne og ikke mindst forøge de frie pengestrømme og aktionærudlodninger. Udfordret branche I 2014 solgte vi vores ejerandele i William Demant og Carlsberg efter en ugunstig udvikling i begge selskaber. Dynamikken ændrede sig i negativ retning i den globale høreapparatsbranche, hvor konkurrencesituationen mellem branchens seks store producenter blev intensiveret med øget prispres til følge. Det skabte pres på branchens samlede profitpulje. William Demant besidder mange af de kvaliteter vi søger, men blev indtjeningsmæssigt ramt af de mere udfordrende konkurrencebetingelser. Vi billiger dog fuldt ud William Demants langsigtede strategiske fokus, og har tillid til ledelsen med Niels Jacobsen i spidsen, som vi betragter som den dygtigste ledelse i branchen. Derfor ser vi fortsat William Demant som den ene af de langsigtede vindere i en noget presset høreapparatsbranche. Et mindre ejerskab i bryggeriet Carlsberg blev afhændet i starten af året. En fortsat tiltagende usikkerhed om selskabet og især den russiske forretning bevirker, at vi ikke længere fandt det muligt at vurdere fundamentalværdien af selskabet med en komfortabel sikkerhed. Mysterium på fondsbørsen Holdingselskabet United International Enterprises (UIE) skabte fremgang i selskabets fundamentalværdi i 2014, selvom kursudviklingen på fondsbørsen ikke reflekterer dette med årets kursfald på omkring 10 procent. UIE kontrollerer det børsnoterede plantageselskab United Plantations (UP) med en ejerandel på 46,3 procent, som på fondsbørsen i Malaysia er 4,8 milliarder kroner værd. Dertil kommer værdien af likvider i selskabet og dagsværdien af aktier i et par svenske selskaber, svarende til i alt 1,7 milliarder kroner. Lægger man disse værdier af aktiverne i UIE sammen, får man en underliggende værdi af UIE på 6,5 milliarder kroner eller kroner per aktie. Alligevel er markedsværdien på fondsbørsen blot 3,8 milliarder kroner. Altså en rabat på 2,7 milliarder kroner, svarende til en såkaldt discount (eller rabat) på over 40 procent for selskabet. 6

7 Historisk har denne rabat i UIE ligget i niveauet procent. Den meget lave aktiekurs i UIE medfører, at selskabet har været, og fortsat er, i stand til at skabe betydelige aktionærværdier ved at anvende overskudslikviditet til at købe egne aktier til udsalgspris. Forenklingen af UIE s koncernstruktur og selskabets fortsatte betydelige kapitaldistribution bør efter vores vurdering indsnævre den betydelige holding-rabat. Kasinoøen Macao vokser I den globale aktieportefølje har vi på selskabsniveau undervurderet, hvor hårdt antikorruptions indsatsen er slået igennem i Kina. Det har haft indvirkning på en række selskaber i lighed med en afdæmpning af den stærke økonomiske vækst i Kina. en i vores selskaber er fortsat vokset, men dog i mindre grad end tidligere. Det har således haft betydning for de rige kineseres lyst til at gamble på kasinoøen Macao. Massemarkedsspillerne kommer fortsat i rigt mål, 22 millioner besøgende det seneste år, men de mest eksklusive lukkede spillerum på øverste etage på kasinohotellerne behøver i øjeblikket ikke at blive gjort rent tre gange om dagen. Til gengæld kan det gøre gambling miljøet mere sundt at få taget toppen af omsætningen, og kineserne har været vilde med spil i foreløbigt år, så den fornøjelse vil de nok fortsætte med. Tværtimod kommer aktiviteterne på Macao til at vokse i takt med, at der bliver bygget fast forbindelse til øen, flere hoteller og flere kasinoer til gavn for massemarkedsspillerne. Selskabet Galaxy indvier den 27. maj 2015 en fase II udbygning af sit nyeste hotel, som imødekommer et stærkt behov for flere hotelværelser og større spillearealer på øen. Købekraften hos kinesiske turister er blevet lavere, og det mærkes hos luksusgode producenten Richemont og spirituskonglomeratet Diageo. De rammes også af, at kineserne i det nuværende politiske klima er blevet mindre ivrige efter at skilte med nyvunden velstand. Kineserne har især en tilbøjelighed til at investere i luksusgoder inklusive spiritus, når de rejser. Aktionær udlodninger svæksten i de globale afdelingers porteføljeselskaber var lavere end den 16 procents indtjeningsfremgang porteføljeselskaberne oplevede i 2013, men var med en fremgang på godt 10 procent fortsat på et tilfredsstillende højt niveau. Aktionærudlodningen gennem dividender og aktietilbagekøb udgjorde i underkanten af 5 procent af selskabernes markedsværdier. Kreditkortselskabet MasterCard, kaffekæden Starbucks og kuffertproducenten Samsonite leverede størst fremgang i indtjening og frie pengestrømme med vækstrater omkring 20 procent i Kreditvurderingsbureauerne Moody s og McGraw-Hill Financials (der ejer Standard & Poor s kreditvurdering) var blandt de største positive bidragsydere i 2014, som det ligeledes var tilfældet i Selskabernes altdominerede markedsposition på kreditvurderingsmarkedet har sikret dem begge en tocifret fremgang i salg og driftsindtjening. Den er drevet af 4-5 procents årlige prisforhøjelser, et fortsat boomende kreditmarked drevet af gældsinvestorernes store appetit på erhvervsobligationer og de fortsat lave renteniveauer. Begge selskaber har robuste indtjeningsbaser. 7

8 Amerikanske kvalitetsselskaber MasterCard er forsat den største investering i den globale portefølje. Selskabet leverede på linje med sin ambition om at skabe en årlig omsætningsvækst på procent og en forøgelse af indtjeningen per aktie på mindst 20 procent årligt. På længere sigt kan MasterCard opretholde og måske accelerere sine nuværende vækstrater. Selskabet har en ekstremt stærk og meget beskyttet markedsposition. MasterCard aktien oplevede en massiv kursfremgang i 2013 på mere end 60 procent, og steg yderligere godt 15 procent i PetSmart - den største amerikanske dyrehandelskæde blev overtaget af kapitalfonden BC Partners. Overtagelsespræmien i forhold til gældende børskurs forud for overtagelsen var på mere end 30 procent. Trods det vurderer vi, at buddet ikke fuldt ud reflekterede robustheden, de stabile pengestrømme, værdiskabelsen og potentialet i PetSmarts forretning. Det er første gang, at BLS Invest har oplevet, at et porteføljeselskab er blevet købt af en kapitalfond. AutoZone driver den største reservedelskæde i USA med butikker. Selskabet forøgede indtjeningen med 15 procent per aktie gennem salgsvækst i eksisterende butikker, nye butiksåbninger, stram omkostningsstyring og kontinuerlige aktietilbagekøb. Kursudviklingen i AutoZone blev mod slutningen af året hjulpet af lavere oliepriser. Der er en forventning om, at der blive kørt flere kilometer på de amerikanske highways, og AutoZones gør-det-selv kunder vil få flere penge til forbrug. Det vurderes positivt for selskabets fremtid. Mulighed for at tilpasse sig De økonomiske rammebetingelser for selskabernes virke ved indgangen til 2015 er fornuftige. Mange af selskaberne er eksponerede med et stort salg i dollars, så de mærker dollarstyrkelsen det seneste år positivt. Olieprisfaldet det seneste halvår hvor en tønde råolie er faldet fra over 105 amerikanske dollars til omkring 50 dollars betyder reelt en kraftig forøgelse af købekraften i de mange vestlige lande, som er nettokøbere af olie. Halvdelen af den globale portefølje er eksponeret mod forbrug og luksusforbrug. Hvor lavere oliepris indvirker positivt på selskaberne, har mindre økonomisk vækst i Asien indvirket negativt. Men kvalitetsselskaber har muligheder for at tilpasse sig, som mindre robuste virksomheder ikke altid besidder. Vi har i 2014 set, at luksusgode producenterne har rettet en større indsats mod USA, og droslet lidt ned på vækstambitionerne. I stedet har de haft et forøget fokus på at gå omkostningsbasen efter i sømmene, tilrettelægge produktionen anderledes og af den vej øge indtjeningen. Risiko ved pengepolitik De kommende år ser vi et fornuftigt hovedspor for udviklingen i de globale økonomier, men også risiko for en stærkt skadelig tur i grøften, i både højre og venstre side af vejen. Umiddelbart bekæmper centralbankerne, især i Japan og Europa, tendenser til økonomisk stagnation eller recession, hvor man oven i de øvrige udfordringer kan risikere regulær deflation, altså negativ inflation om man vil. Et ekstra tilskud til privatøkonomien i form af lavere 8

9 olie- og benzinpriser kan ikke være dårligt for forbrugerne, men en helt grundlæggende forventning om stadigt lavere priser sætter alt i stå. På den anden side kan pengeudpumpning i massiv skala let gå galt. I forhold til nu vil højere økonomisk vækst, en smule løninflation og noget stigende renter være udtryk for en normalisering. Men går det for langt, vil der være behov for markante opstramninger. Det er ikke en eksakt videnskab at føre pengepolitik, og man kan godt identificere et scenarie, hvor mange års tilførsel af likviditet sammen med effekten af økonomisk fremgang hurtigt ender i stærkt skadelige løn- og prisspiraler, som uundgåeligt vil slå hårdt ind på virksomhedernes indtjening. Virksomheden BLS Capital Optimismen - og BLS Invest er vokset gennem årene. Vi er blevet en pænt stor skare af medinvestorer i BLS Invest. Fra begyndelsen i 2008, hvor vi var lidt mere end 100, er vi nu medinvestorer. BLS Invests formue er i skrivende stund 2,4 mia. kroner i Danmark. Det seneste år har dog budt på nogle indløsninger, og vi er nu marginalt færre medinvestorer end for et år siden. Indløsninger kan have mange årsager. I det omfang nogle er skuffede over, at 2014 har været et mindre godt år, beklager vi det. Men vi hverken kan eller vil stille i udsigt, at der på 6 til 12 måneders sigt bliver skabt formuer. Derimod er vi stærkt optimistiske omkring, at der kan skabes meget gode resultater på fem til syv års sigt med vores investeringsfilosofi som udgangspunkt. BLS Capital har i det forløbne år styrket sig på personalesiden. Der er nu en god sammensætning af personale, hvor der er ansat både unge og erfarne professionelle med et højt uddannelses- og erfaringsniveau. Ved indgangen til år 8 er virksomheden udviklet til et niveau, hvor den kan operere både dansk og internationalt. Vi takker medinvestorerne for den tillid, vi bliver mødt med. Vi er fortsat komfortable med de opnåede resultater for vores langsigtede medinvestorer. Selskaberne er robuste og veldrevne, og der finder en kolossal værdiskabelse sted i dem hver dag, til gavn for investorerne. 9

10 På glædeligt gensyn Vi glæder os til at se jer på vores årsmøde tirsdag den 21. april i forlængelse af generalforsamlingen i BLS Invest. Generalforsamlingen begynder kl , og årsmødet indledes umiddelbart efter, kl Vi håber, at I kommer i stort antal og bring gerne en ledsager, som måske kunne være interesseret. Vanen tro byder vi på et let traktement i forbindelse med mødet. Arrangementet afholdes igen i år på Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund. Med venlige hilsner På vegne af BLS Capital Fondsmæglerselskab Peter Bundgaard, Partner og rådgiver Anders Lund, Partner og rådgiver 10

11 Opgørelse af per andel BLS Invest Danske Aktier KL 31. december 2014 Sektor Selskab Årsregnskab pr. aktie Antal aktier Porteføljens indtjening pr. andel Daglige forbrugsgoder Matas mar-14 6, ,0 Teknologi SimCorp dec-14 7, ,0 Finans Ringkjøbing Landbobank dec-14 95, ,4 Topdanmark dec-14 14, ,2 Jeudan dec-13 43, ,9 Sundhed Coloplast sep-14 15, ,7 Novo Nordisk dec-14 10, ,8 Industri og service DSV dec-14 10, ,5 FL Smidth dec-14 16, ,9 Københavns Lufthavne dec , ,3 Råvare Chr Hansen aug-14 7, ,2 Unt. Int. Enterprises dec , ,5 pr. andel ,4 Indre værdi pr. andel, 31. december ,0 i pct. af indre værdi 6,1% 31. december 2013 Sektor Selskab Årsregnskab pr. aktie Antal aktier Porteføljens indtjening pr. andel Daglige forbrugsgoder Matas mar-13 12, ,0 Carlsberg dec-13 35, ,0 Teknologi SimCorp dec-13 6, ,4 Finans Ringkjøbing Landbobank dec-13 75, ,3 Topdanmark dec-13 12, ,3 Jeudan dec-13 43, ,5 Sundhed Coloplast sep-13 12, ,9 Novo Nordisk dec-13 9, ,5 William Demant Holding dec-13 23, ,8 Industri og service DSV dec-13 10, ,2 FL Smidth dec-13-15, ( ) -4,1 Københavns Lufthavne dec , ,1 Råvare Chr Hansen aug-13 7, ,3 Unt. Int. Enterprises dec , ,0 pr. andel ,1 Indre værdi pr. andel, 31. december ,0 i pct. af indre værdi 6,5% 11

12 BLS Invest Globale Aktier KL 31. december 2014 Sektor Selskab Årsrapport pr. aktie Antal aktier Porteføljens indtjening pr. andel Diskretionære Autozone Inc. aug , ,5 forbrugsgoder Richemont mar-14 22, ,8 Galaxy Entertainment dec-13 1, ,8 LVMH nov-14 83, ,1 PetSmart feb-14 25, ,1 Sa Sa International mar-14 0, ,4 Samsonite dec-13 0, ,0 Sands China dec-14 1, ,9 Starbucks okt-14 16, ,7 Yum! Brands dec-13 19, ,1 Daglige Diageo jun-14 8, ,9 forbrugsgoder L'Oreal dec-14 39, ,2 Nestlé dec-14 28, ,4 Reckitt Benckiser dec-14 22, ,0 Finans American Express dec-14 34, ,3 Berkshire Hathaway B dec-14 49, ,2 McGraw-Hill Financials dec-14 23, ,2 Moody's dec-14 28, ,5 MSCI dec-14 15, ,1 Sundhed Novo Nordisk dec-14 10, ,9 Industri og Services Expeditors International okt-14 10, ,4 Kone dec-14 10, ,6 Teknologi Mastercard Inc dec-14 19, ,5 Paychex aug-14 10, ,4 SimCorp dec-14 7, ,3 Råvarer Unt. Int. Entreprises dec , ,0 pr. andel 96,2 Indre værdi pr. andel 31. december ,4 i pct. af indre værdi 5,4% 12

13 BLS Invest Globale Aktier KL 31. december 2013 Sektor Selskab Årsrapport pr. aktie Antal aktier Porteføljens indtjening pr. andel Diskretionære Autozone Inc. aug , ,6 forbrugsgoder Bed Bath & Beyond dec-13 24, ,4 Richemont mar-13 21, ,1 Galaxy Entertainment dec-13 1, ,1 LVMH nov-13 51, ,1 McDonalds dec-13 30, ,8 PetSmart feb-13 22, ,9 Sa Sa International mar-13 0, ,6 Samsonite dec-13 0, ,4 SJM Holdings dec-13 1, ,5 Tiffany & Co dec-13 20, ,7 Yum! Brands dec-13 16, ,6 Daglige Diageo jun-13 8, ,3 forbrugsgoder L'Oreal dec-13 38, ,7 Nestlé dec-13 21, ,0 WalMart dec-13 27, ,3 Finans American Express dec-13 26, ,8 Berkshire Hathaway A dec , ,2 Berkshire Hathaway B dec-13 42, ,5 McGraw-Hill Financials dec-13 16, ,2 Moody's dec-13 19, ,9 Hysan Development dec-13 1, ,6 Sundhed Elekta apr-13 3, ,8 Industri og Services DSV dec-13 10, ,6 Kone dec-13 10, ,7 Teknologi Mastercard Inc dec-13 13, ,7 Paychex aug-13 8, ,7 SimCorp dec-13 6, ,7 Råvarer Unt. Int. Entreprises dec , ,4 pr. andel 89,9 Indre værdi pr. andel 31. december ,9 i pct. af indre værdi 6,1% 13

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, marts 2014 Kære medinvestor, Et godt år både her og der 2013 blev et godt år for afdelingerne i BLS Invest både i Danmark og globalt. Selvom historiske afkast ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Gl. Holte, August 2015 Kære medinvestor, Et godt halvår på mange måder Den positive stemning på de finansielle markeder er fortsat ind i 2015 understøttet af en

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, april 2013 Kære medinvestor, 2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2013 Kære medinvestor, Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt BLS Invests bestyrelse finder det tilfredsstillende, at begge foreningens

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Kære Investorer og Partnere. Afkastet for Nielsen Global Value udgjorde i første halvår 2004 21,34 % inkl. reinvestering af dividende, hvilket isoleret set er meget

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere