Årsbrev til medinvestorerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsbrev til medinvestorerne"

Transkript

1 Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, april 2013 Kære medinvestor, 2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen BLS Invest opnåede positive afkast i Afdeling Danske Aktier opnåede et afkast på 24,3% efter omkostninger, og afdeling Globale Aktier opnåede et afkast på 20,7% efter omkostninger. Det skal bemærkes at det historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. De højeste afkast i afdeling Danske Aktier opnåede Coloplast, Simcorp, UIE og DSV, mens kosmetikkæden Sa Sa International, kreditvurderingsbureauet Moody s, elevatorproducenten Kone samt kasinooperatøren SJM Holdings leverede de højeste afkast til afdeling Globale Aktier. Kun et enkelt selskab i afdeling Danske Aktier leverede negativt afkast i 2012, mens to selskaber i afdeling Globale Aktier trods indtjeningsfremgang i selskaberne leverede negative afkast i Aktieudvælgelsen i BLS Invest har fokus på forretningsmodeller med gennemskuelige og kvantificerbare risici samt en forudsigelig voksende langsigtet værdiskabelse. Det afgørende for BLS Capital er kvaliteten af det enkelte porteføljeselskabs forretningsmodel - og ikke nogen døgnaktuelle indtjeningspræstationer eller benchmark-spring. Det er egentlig på trods af de økonomiske vilkår i en række vestlige økonomier, at porteføljeselskaberne i BLS Invest opnåede en betydelig indtjeningsfremgang i det forløbne år. Kun to af de 26 selskaber i BLS Invest, afdeling Globale Aktier oplevede en mindre encifret tilbagegang i indtjeningen i Til gengæld opnåede mere end halvdelen af selskaberne i BLS Invest, afdeling Globale Aktier en indtjeningsfremgang på mere end 10% og fem selskaber nåede endda 20% eller højere. De ordinære aktionærudlodninger gennem dividender og tilbagekøb af egne aktier vurderer vi som minimum forbliver på et uændret niveau. Det gælder for alle selskaberne med en enkelt undtagelse. Hertil kommer, at vi forventer øgede aktionærudlodninger i mere end 2/3 af BLS 1

2 Invests porteføljeselskaber. Vi vurderer, at kursstigningerne gennem 2012 er fuldt understøttet af den forbedrede indtjeningsevne i BLS Invests selskaber, og kursstigningerne er således ikke udtryk for, at porteføljeselskaberne er blevet væsentligt dyrere prisfastsat på baggrund af selskabernes indtjeningsevne. Styringen af de frie pengestrømme BLS Invests porteføljeselskaber genererer hvert år betydelige og voksende frie pengestrømme. Når BLS Capital vurderer et porteføljeselskabs ledelseskvalitet, ser vi først og fremmest på, hvorledes selskabet anvender og placerer de frie pengestrømme. Væsentlige og stigende aktionærudlodninger gennem dividender og aktietilbagekøb vidner om en disciplineret værdiskabelse. Ledelsen kan også investere de frie pengestrømme i opkøb men kun såfremt værdien af det tilkøbte klart overstiger det alternative afkast, som kunne opnås gennem tilbagekøb af egne aktier eller udlodning af dividender. Opkøb er selvsagt forbundet med højere risiko end tilbagekøb af egne aktier, som jo er erhvervelse af et særdeles velkendt aktiv - selskabet selv - som ledelsen må antages at have en klar holdning til værdien af. Vi er i udgangspunktet skeptiske over for større virksomhedsopkøb. Men vi må også medgive, at i særlige tilfælde kan større opkøb ændre en virksomheds vilkår, så der opnås besparelser eller en forbedret konkurrencesituation. Flere af BLS Invests porteføljeselskaber har kunnet eliminere dobbeltomkostninger og dermed skabe væsentlig værdi gennem opkøb. Opkøb kan også være fordelagtig, hvor man kan optimere driften af mindre veldrevne selskaber. For BLS Invest er det som langsigtet medinvestor i vores porteføljeselskaber afgørende, at ledelsen søger de højeste risikojusterede afkast af de frie pengestrømme indenfor kerneforretningen. Og at ledelsen er sig klart bevidst om, at mange større opkøb ikke skaber de forventede synergier eller indtjening. Gode opkøb Gennem 2012 foretog flere af BLS Invests porteføljeselskaber større opkøb. Fødevareselskabet Nestlé erhvervede Pfizers modermælkserstatnings forretning, der komplementerer Nestlés egne markeder på området. Spiritusselskabet Diageo købte sig ind i Indiens markedsledende spiritusproducent United Spirits, Carlsberg købte minoritetsinteresser i det markedsledende russiske bryggeri Baltika, og FLS opkøbte det australske mineselskab Ludowici. Herudover foretog en række porteføljeselskaber mindre opkøb, hvor klare planer for omkostningsdeling og stordrift vil føre til en større værdi end den investerede kapital. Der er også en række selskaber, for hvem der ikke findes oplagte muligheder for værdiskabende opkøb. De har i stedet tilbagekøbt egne aktier i væsentlig omfang gennem Det gælder for eksempel AutoZone, Bed Bath & Beyond, McDonald s, MasterCard, Novo Nordisk, DSV og Topdanmark. 2

3 Noget om tilbagekøb af aktier I denne tid bugner selskabernes balancer med overskudslikviditet, og vi oplever en rekordagtig stigning i tilbagekøb af aktier. Det har den positive effekt, at vi er færre om at dele kagen. Når selskaberne tilbagekøber egne aktier og efterfølgende annullerer dem, så falder antallet af udestående aktier. Hvis et selskaber vælger at optage lån for at øge tilbagekøbet af egne aktier, så indebærer det en stigning i renteudgifterne. Under dagens lavrente-vilkår er der mindre fokus på regnskabernes rente-konti, men det kan naturligvis ændre sig radikalt. Det er vigtigt for ikke at sige helt afgørende at selskabets frie pengestrømme er stabile og stigende over tid, hvis man skal kunne retfærdiggøre at optage lån til at købe egne aktier tilbage. Et dobbelt råd fra Warren Buffett Berkshire Hathaway har to kriterier for aktietilbagekøb, som vi mener, mange selskaber burde følge: For det første at selskabet har ledig kapital ud over en rigelig likviditet til at finansiere de daglige operationer. For det andet at aktiekursen ligger på et fordelagtigt lavt niveau i forhold til selskabets indre forretningsværdi når man beregner stramt, med andre ord hvad selskabets tilbagediskonterede værdi af de fremtidige pengestrømme sættes til, når man er rigtig konservativ. Det er især den sidste del af rådet, som vi mener at man skal være opmærksom på. Som tidligere nævnt er der lige nu rigelig ledig kapital, og netop derfor stiger risikoen for, at en beslutningstager bliver fartblind og foretager for dyre aktietilbagekøb. Kære beslutningstager, hvis du ikke ved, hvad du skal gøre med kapitalen, så tilbagebetal gæld eller øg dividenderne! Jagten på en højere rente Centralbankernes ekstremt lempelige pengepolitik har ført til nul nominelt afkast på risikofrie korte statsobligationer. Det vil i virkeligheden sige negative korte realrenter, og det har drevet mange investorer på jagt efter højere afkast i mere risikofyldte aktiver. Den massive efterspørgsel efter kreditobligationer førte til særdeles høje afkast på alle kreditobligationer i 2012, fordi efterspørgslen og investorernes lavere krav til afkast medførte kursstigninger ud over kreditobligationens løbende rentebetalinger. Både investment grade og non-investment grade kreditobligationer gav høje afkast. Investment grade kreditobligationer er udstedelser fra selskaber med en høj vurdering (kreditrating) fra Standard & Poor s eller Moody s, og non-investment grade kreditobligationer er de mere risikofyldte udstedelser med en lavere vurdering (tidligere gik de under det mindre sælgende navn - Junk Bonds). Samlet leverede europæiske kreditobligationer i 2012 et afkast på 28,2% (Merrill Lynch European High Yield), mens det tilsvarende amerikanske afkast var 15,6% (Merrill Lynch US High Yield Master II) 3

4 Risikobelønning Kreditspænd er en belønning, som investor får for at tage den risiko, at han ikke får sine penge igen. Efter kursstigningerne i 2012 forekommer det svært at tro på yderligere indsnævring af de historisk lave kreditspænd. Men risikoen er åbenbart også historisk lav, formentlig fordi låntagerne nyder godt af det lave aktuelle renteniveau og de lave kreditspænd. Jagten på højere renter har ført til fornyet efterspørgsel efter komplicerede lånetyper med begrænset långiver-beskyttelse, som for eksempel kreditobligationer uden betaling af hverken rente eller afdrag i låneperioden. Disse obligationer nød også stor popularitet i forbindelse med de amerikanske private equity fondes virksomhedsovertagelser inden den finansielle krise, og medførte senere smertefulde tab for mange långivere. Ratingbureauerne forgyldte og forkætrede Mange virksomheder - specielt i USA - har udnyttet de markant faldende kreditspænd på kreditobligationer til at omlægge eksisterende højere forrentede lån til nye lån med længere løbetid samt optagelse af nye lån til styrkelse af det likvide beredskab. De boomende kreditobligations markeder har givet travlhed hos de udskældte ratingbureauer Standard & Poor s og Moody s til glæde for selskabernes aktionærer. Trods kritikken af ratingbureauernes kreditvurderinger forud for finanskrisen har konkurrencesituationen ikke ændret sig meget, og de fleste investorer i kreditobligationer tillægger fortsat bureauernes ratings stor betydning i vurderingen af de enkelte udstedere. Inflationsbeskyttelse er muligheden for at sende sorteper videre Inflationsbeskyttelse handler om at kunne overføre stigende inputomkostninger til salgspriserne. Vi ser det som et væsentligt element i vurderingen af brancher og det enkelte porteføljeselskabs forretningsmodel, hvor inflationsbeskyttelse er afgørende. BLS Invest har en stor andel af forbrugsaktier, som i høj grad besidder pricing power. Selskabernes pricing power beskytter den reelle værdi af selskabernes frie pengestrømme - i modsætning til for eksempel udbetalinger fra fastforrentede obligationsfordringer. Trods det beskedne aktuelle inflationsniveau forventes mere end 2/3 af BLS Invests porteføljeselskaber at øge udlodningerne til ejerne, hvor det samlede udlodningsniveau for 2012 fortsat udgør mellem 4 og 5% af selskabernes kursværdi. Renteindtægterne svandt ind Det globalt lave renteniveau svækker lige nu indtjeningen hos en række af BLS Invests porteføljeselskaber, men den langsigtede indtjeningsevne er fortsat intakt. Det er især selskaber, der ikke har nogen gældsætning, eller som har store løbende forudbetalinger fra kunderne, der rammes af de lave renteniveauer. Forsikringsselskaber, som eksempelvis BLS Invests porteføljeselskaber Topdanmark og Berkshire Hathaway, modtager forsikringspræmier fra forsikringskunderne længe før udbetalingen af skadeserstatninger det kaldes forsikrings float. Man kan sige, at forsikringsselskaberne låner rentefrit hos deres kunder, så længe 4

5 forsikringsselskaberne er i fortsat drift. De har således mulighed for at placere de forudbetalte midler og opnå et afkast af selskabernes rentefrie float, men som renteniveauet ligger nu, er indtjeningen på denne del af forsikringsselskabernes forretning blevet kraftigt beskåret. En række af porteføljeselskaberne i både BLS Invest, afdeling Danske Aktier og afdeling Globale Aktier ligger inde med betydelige likvide beholdninger, og i øjeblikket er afkastene af disse beholdninger beskedne. Over halvdelen af BLS Invests porteføljeselskaber er ikke gældsatte og har nettolikvide beholdninger. Når renten stiger Ovennævnte porteføljeselskaber i BLS Invest vil få en stærkt forbedret indtjening, når renterne igen stiger. Det er vores vurdering, at renteniveauerne er unaturligt lave blandt andet på grund af centralbankernes omfattende udpumpning af likviditet. Den nuværende situation med negative realrenter vil imidlertid næppe udvikle sig til en langsigtet permanent tilstand. BLS Capital vurderer, at den lempelige pengepolitik sandsynligvis vil føre til en højere inflationsudvikling på mellem eller lang sigt. Gennem de seneste par år er BLS Invests investeringer ikke blevet belønnet for balancepotentialet. Til gengæld giver den - efter vores vurdering dels en større sikkerhed i foreningens porteføljeselskaber, og dels udgør den et fremtidigt indtjeningspotentiale. BLS Invest i pengenes verden BLS Invest, afdeling Globale Aktier har gennem 2012 haft aktier i kreditkortudstederen American Express, investeringsbanken Goldman Sachs, kreditvurderingsbureauerne Moody s og Standard&Poor s/mcgraw-hill samt investerings- og forsikringsselskabet Berkshire Hathaway. BLS Capital har valgt at investere i American Express, Moody s og S&P/McGraw-Hill frem for traditionel amerikanske bankvirksomhed, fordi deres forretningsmodeller giver højere afkast og bedre vækstudsigter. American Express er det foretrukne kreditkort for velstående amerikanere med et gennemsnitligt årligt forbrug pr. udstedt kort, der er 3-4 gange højere end hos VISA eller MasterCard. American Express egenkapitalforrentning ligger omkring målsætningen på 25%, ligesom selskabet har som mål at øge indtægterne årligt med en høj encifret procent. I 2012 tilbagekøbte American Express 6-7% af selskabets udestående aktier og udloddede 1,5% af kursværdien i dividende. Det var endda i et år, hvor udlodningerne ikke vurderes at have været ekstraordinært høje. Kreditkortudstederen MasterCard indgår også i BLS Invest, afdeling Globale Aktiers portefølje. Ved udgangen af 2012 stod MasterCard for udstedelsen af godt 1,9 milliarder kredit- og debetkort samt behandlingen af de gennemførte korttransaktioner. MasterCard har ikke selv nogen egen kreditrisiko, som det er tilfældet hos American Express, da kreditrisikoen forbliver hos kundens pengeinstitut. Egenkapitalforrentningen hos MasterCard er meget høj. MasterCard tilbagekøbte i 2012 omkring 3% af selskabets udstående aktier og udbetalte en beskeden dividende, hvor de samlede aktionærudbetalinger i MasterCard var lavere end selskabets frie pengestrømme, trods selskabets markante likvide beredskab på omkring 5 milliarder US dollars. MasterCard fortsatte 5

6 selskabets høje indtjeningsvækst, der i 2012 udgjorde omkring 20%. Den udvikling er især drevet af en stigende andel af elektroniske betalinger og højere indtjeningsevne gennem en bedre udnyttelse af MasterCards kortinfrastruktur. BLS Invest, afdeling Danske Aktier har gennem 2012 været aktionær i Ringkjøbing Landbobank og Topdanmark, der begge har en klar og målrettet strategi, særdeles kompetent ledelse og historisk har leveret den højeste forrentning af kapitalgrundlagene i den danske finanssektor. Ringkjøbing Landbobank drives særdeles effektivt med Nordens laveste omkostningsprocent: 32%. Det lykkedes også i 2012 Landbobanken at øge indtægtsgrundlaget og erobre værdiskabende markedsandele, trods de udfordrende rammebetingelser for den danske banksektor med faldende udlånsvolumen. Den danske banksektors regnskaber er fortsat præget af relativt høje hensættelser til mindre og mellemstore erhvervsdrivende samt landbrug, ligesom egenkapitalforrentningen i sektoren fortsat er på et lavt niveau. BLS Invest og højteknologien Succesfulde Apple opnåede i 2012 titlen som selskabet med verdens højeste markedsværdi, idet Apple overtog titlen fra olieselskabet Exxon. Apple er ikke indgået i BLS Invests porteføljer på noget tidspunkt - trods Apples høje aktuelle egenkapitalforrentning og høje indtjeningsmarginaler. Vi anser konkurrencen for yderst intens, og kravene til en kontinuerlig høj innovationsevne vil være afgørende for, at Apple kan fastholde sine indtjeningsmarginaler. BLS Invest er generelt teknologiskeptiske på grund af branchens hastige omskiftelighed, men inden for området findes der forretningsmodeller med en stor grad af faste forudsigelige vedligeholdelsesindtægter dem finder vi interessante. BLS Invest har investeret i informationsteknologi-selskabet Simcorp. Simcorps robuste forretningsmodel med et stort element af faste licensindtægter har sikret et stigende omsætningsniveau i selskabet og pæne indtjeningsmarginaler, trods afmatningen hos Simcorps kunder, der hidtil i væsentlig grad har været europæiske. BLS Capital har længe haft den opfattelse, at Simcorp har potentiale til væsentligt højere indtjeningsmarginaler end de nuværende 22-23%, men det kræver en accelererende vækst i omsætningen og et skarpere fokus på Simcorps omkostningsbase. Vi er i stigende grad optimistiske omkring udnyttelsen af Simcorps potentiale. Dels fordi der er indløbet en stribe nye ordrer i USA, og dels fordi Simcorp har taget fat på sit første egentlige omkostningsreduktionsprogram. Det er sket efter ansættelsen af selskabets nye administrerende direktør Klaus Holse. Simcorps salg af yderligere licenser til eksisterende europæiske kunder ligger fortsat på et lavere niveau end tidligere, hvilket efter BLS Capitals vurdering ikke er udtryk for tab af konkurrencekraft, men udtryk for fortsat uklarhed omkring den fremtidige regulering, samt en række kunders fortsatte finansielle udfordringer. Simcorp har vedholdende fastholdt et investeringsniveau i forskning og udvikling på 22-24% trods den beherskede omsætningsvækst. Det giver gode muligheder for en fremtidig forbedret indtjening gennem accelererende omsætning og omkostningsbesparelser. 6

7 BRIC og BLS Invest Brasilien, Rusland, Indien og Kina de såkaldte BRIC lande betegnes som udviklingsmarkeder. I 2012 oplevede vi store forskelle i afkastet på disse landes aktiemarkeder. Hvor de kinesiske og indiske aktiemarkeder leverede pæne afkast på godt 10%, så tabte de brasilianske aktier mere end 20%. Emerging market aktier leverede samlet set et afkast på niveau med de globale aktiemarkeder i Men den kinesiske økonomi gik ned i et lavere væksttempo, og det lagde hen over sommeren 2012 et pres på de selskaber, der opererer i Kina. Det gælder blandt andre luksusselskaber som LVMH og Swatch samt råvareselskaber som FLSmidth og chilenske Antofagasta, der alle oplevede betydelige kursfald. BLS Invest øgede beholdningerne i de nævnte selskaber, da vi vurderer, at selskabernes langsigtede perspektiver stort set er uændrede og gode. Den økonomiske vækst i Kina blev i 2012 omkring 7,5%, hvilket er lavere end vækstraterne på henholdsvis 9% og 10% i 2010 og 2011, men efter vores opfattelse er det fortsat en særdeles attraktiv vækstrate. Systemskiftet i Kina i november 2012 satte landet i en slags politisk vakuum i måneder forud for indsættelsen af de nye magthavere. Men efter afholdelsen af den kommunistiske partikongres har den nye ledelse udstukket langsigtede politiske visioner for landet. Højt på den nye politiske agenda står bekæmpelse af social uro og korruption og det skal ske gennem fortsat økonomisk vækst. Efter vores opfattelse er vækstpotentialet i Kina fortsat betydeligt. De stigende forbrugsmuligheder for den voksende kinesiske middelklasse vil begunstige udviklingen i en stribe af BLS Invests selskaber. Den Hongkong baserede kosmetikkæde Sa Sa International og kasino-operatøren SJM Holdings opnåede begge godt 20% indtjeningsvækst i 2012, og begge er blandt BLS Invest, afdeling Globale Aktiers bedste 2012 investeringer. Investeringer i fremtiden Verdens centralbanker fører i øjeblikket en særdeles lempelig pengepolitik. Det har blandt andet ført til pæne kursstigninger på kreditobligationer og de historisk lave kreditspænd. Efter BLS Capitals vurdering vil det stimulere risikovilligheden hos de finansielle investorer, der jagter højere afkast end de nuværende negative realrenter. De vil i stigende grad søge mod andre aktivklasser herunder aktier. Der er betydelige risici ved at investere i lange fastforrentede fordringer. Centralbankernes rundhåndede udpumpning af likviditet kan nemlig brat ændre inflationsforventningerne, og så opstår en stor risiko for kurstab. Efter vores opfattelse har ganske mange af Specialforeningen BLS Invests selskaber stor pricing power og stigende cash flows. Det gør dem til et inflationssikret alternativ eller supplement til investering i nominelle obligationer. Set ovenfra og fremad Udviklingen i BLS Invests porteføljeselskaber har i 2012 været gunstig. Det gælder både salg, indtjening, cash flow og dividende. Det til trods for en lav samfundsøkonomisk vækst, der har lagt en dæmper på den generelle villighed til at forbruge og investere. Efter vores opfattelse har de 7

8 markedsledende selskaber i BLS Invest styrket deres markedsposition gennem de seneste år, og i dag fremstår de trimmede og velforberedte til at drage fordel af fremtidens højere økonomiske vækst. Selskabernes robuste forretningsmodeller viste sig også resistente gennem kriseårene 2008 og 2009, og Specialforeningen BLS Invests selskabers generelle balancestyrke kan man kun vurdere som en langsigtet strategisk styrke. BLS Invests investeringer tager ikke udgangspunkt i mere eller mindre kvalificerede gæt om den samfundsøkonomiske vækst, men i styrken af de enkelte selskabers forretningsmodel og evnen til at skabe forudsigelig langsigtet værdi for aktionærerne. Vi lægger først og fremmest vægt på forudsigelig organisk vækst, fleksible omkostningsstrukturer, lave kapitalinvesteringer og en robust balancestyrke. Vores dream team Man har sagt, at en bestyrelses eneste styringsmulighed er at ansætte og afskedige administrerende direktører. I en snæver juridisk tolkning er det rigtig, men det er også sat på spidsen, og alt for fattigt. I de bedste virksomheder foregår en løbende dialog mellem lederne og ejerne - direktionen og bestyrelsen i største gensidige tillid og respekt. En udveksling af inspiration, ideer og løbende strategiske justeringer af virksomhedens kurs. Og en fastholden af hinanden på selve selskabets eksistensberettigelse: At skabe værdi for ejerne selskabets aktionærer. Det er netop det loyale samarbejde om selskabets forretningsmodel og kerneværdier, der for os er magien. Det er det sæt egenskaber, der giver et selskab holdbarhed, forudsigelighed og stigende værdier. Og det er sådanne selskaber, BLS Capital ønsker at investere i langsigtet, måske endda evigt. Prisen De pæne kursstigninger i 2012 for BLS Invests porteføljeselskaber har først og fremmest baggrund i en stigende indtjening, så prissætningen af BLS Invest porteføljerne er ikke er blevet væsentligt dyrere i forhold til indtjeningen ved indgangen til året. BLS Invests selskaber kan generelt karakteriseres ved tre ting: De er solide, de er forudsigelige og de genererer voksende frie pengestrømme. Vi vurderer, at værdiansættelsen af foreningens selskaber er attraktiv, ikke mindst set i forhold til afkastene ved alternative investeringsmuligheder. Verden er af lave, men dagligdagen består Ofte kan man føle sig rendt over ende af denne verdens udsving og uventede begivenheder. Men ret beset består verden først og fremmest af en række solide hverdage. Verden er robust men ikke nok med det - den udvikler sig som følge af alle de påvirkninger, den til alle tider udsættes for. Vi skal nok vænne os til at se det større perspektiv - til tanken om, at udsving og uventede begivenheder, ja selv kaos er en del af hverdagen. Virkelighedens verden er den ubønhørligt 8

9 fremadskridende globale evolution. Det er i den verden, vi må søge og finde vores gode selskaber de langsigtede værdiskabere. I hverdagene vil der til alle tider være brug for at få dækket de basale menneskelige behov. Hvem vil holde op med at spise og drikke, at transportere sig eller at købe varer og tjenester, som man har brug for eller lyst til? Behovene for medicin og livsbetingede hjælpemidler forsvinder næppe. Lige som behovet for at bygge er uophørlig og umættelig, og energiforsyning er en daglig uomgængelig nødvendighed. Tøj, smykker, kosmetik og luksusgoder kan i nogen grad virke som overflødige dårskaber. Men i en umættelig materiel verden er de blevet selvfølgelige goder, som en stigende del af klodens befolkning efterspørger. Finansiering og betalingsformidling er dele af grundstrukturen i vores økonomiske system, så de er kommet for at blive; ligesom forsikring. Begejstringen - og Specialforeningen BLS Invest - vokser Vi er meget begejstrede for selskaberne i Specialforeningen BLS Invests porteføljer. Det er en daglig fryd for os at arbejde med den udsøgte kreds af virksomheder. At analysere dem, at følge med i deres liv og ikke mindst at placere den stigende strøm af midler, som vores kære medinvestorer i BLS Invest betror os. Vi er ikke i tvivl om, at vores selskaber om 10 år vil have skabt kolossale værdistigninger til alle os langsigtede investorer. Vi er efterhånden blevet en pæn stor skare af medinvestorer i BLS Invest. Fra begyndelsen i 2008, hvor vi var lidt mere end 100, har vi nu rundet 1000 medinvestorer, og flere kommer til hver dag. I BLS Capital glæder vi os naturligvis over, at flere og flere ser fornuften i at investere langsigtet efter vores investeringsfilosofi. BLS Invests formue har i skrivende stund passeret 1,5 milliarder kroner det er mere end en 10- dobling siden begyndelsen i På glædelig gensyn Vi glæder os til at se jer på vores årsmøde tirsdag den 23. april i forlængelsen af generalforsamlingen i BLS Invest. Generalforsamlingen begynder kl , og årsmødet indledes umiddelbart efter, kl Vi håber, at I kommer i stort antal og bring gerne en ledsager, som måske kunne være interesseret. Vanen tro byder vi på et let traktement i forbindelse med mødet. Adressen er som de tidligere år Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København K. 9

10 Med venlige hilsner, På vegne af BLS Capital Fondsmæglerselskab Peter Bundgaard, Partner og rådgiver Anders Lund, Partner og rådgiver 10

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2013 Kære medinvestor, Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt BLS Invests bestyrelse finder det tilfredsstillende, at begge foreningens

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, marts 2014 Kære medinvestor, Et godt år både her og der 2013 blev et godt år for afdelingerne i BLS Invest både i Danmark og globalt. Selvom historiske afkast ikke

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte 31. marts 2015 Kære Medinvestor De første mange år i Kapitalforeningen BLS Invest klarede afdelingerne sig hvert år væsentligt og målbart bedre end aktiemarkedet generelt.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Gl. Holte, August 2015 Kære medinvestor, Et godt halvår på mange måder Den positive stemning på de finansielle markeder er fortsat ind i 2015 understøttet af en

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Fokus High Yield obligationer

Fokus High Yield obligationer 12. maj 2015 Fokus High Yield obligationer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Renten på danske statsobligationer er negativ helt ud til løbetider på fem år og selv hvis man

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere