Det vil være et mål for projektet, at borgerne får et betydeligt reduceret energiforbrug, og igangsat energirenovering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det vil være et mål for projektet, at borgerne får et betydeligt reduceret energiforbrug, og igangsat energirenovering."

Transkript

1 1: Projekttitel: Energiliv Sydthy 2: Oplysninger om ansøger Ansøger er Helligsø Gettrup Borgerforening, der har bedt konsulentfirmaet Clean Energy Denmark om at udfærdige ansøgningen, og være ansvarlige for opstart, gennemførelse og opfølgning på borgerinddragelsesdelen omkring energisparetiltag og energirenovering. Clean Energy Denmark består af Erhvervskonsulent Hans Peter Korsgaard, Civilingeniør Troels Kildemoes og Kommunikationskonsulent Bertel Bolt-Jørgensen. CED fokuserer på klima- og energirelaterede projekter. 3: Formålet med projektet Projektet vil sætte fokus på energibesparelser i landsbyssamfund i Sydthy på køreruten; Ydby, Gundtoft, Gettrup, Vestervig, Krik og Agger, og illustrere hvordan en moderne livsstil er fuldstændigt foreneligt med energibesparelser og vedvarende energi. Gennem privatkonsultationer med energi-ekspert vil tilmeldte familiers energisparepotentiale blive kortlagt, og en handleplan blive udstukket. Samtidigt vil byens energisparebevidsthed blive demonstreret for besøgende og turister. Dette gøres ved etablering af velkomstportaler i landsbyerne ved større indfaldsveje. Velkomstportalerne illustrerer landsbyens energiprojekt, appelerer til energirigtig kørsel og henviser til centralt beliggende informations-installation. En hoved informations-installation etabbleres midt på ruten i Gettrup ved den kommunale sportsplads og den lokale boldklub. Samtidigt vil projektet også sætte fokus på landsbyerne som spydspids i processen med at energioptimere danske hjem. Projektet vil ligeledes styrke landsbysamfundets sammenhold gennem det fælles projekt og give det en ekstra dimension gennem community-dannelse på en web-platform. Sammenholdet i landsbyen og attraktionen ved at bo i denne vil blive styrket ved etableringen af en fælles energispare- og vedvarende energi-identitet. Samtidigt vil der i en kobling med Energiliv-landsbyerne på Mors blive knyttet energisparenetværk på tværs af Thy og Mors, der vil fremme sammenholdet mellem Morsø og Thisted Kommuner. Det vil være et mål for projektet, at borgerne får et betydeligt reduceret energiforbrug, og igangsat energirenovering. 4: Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe

2 Projektområdet er som lokalområde pt. Thys største producent af el fra vedvarende energi takket være mange fritstående vindmøller bla. ved de seks store 2 megawatt vindmøller fra Vestas, der er rejst umiddelbart udenfor Gettrup. Disse seks store møller har ved deres etablering udløst penge fra den Grønne Ordning, hvor Thisted Kommune har indstillet et beløb til udbetaling til projekter i de berørte landsbyer. Dette betyder, at Helligsø-Gettrup Borgerforening er blevet tildelt kroner, til et konkret energispareprojekt i Gettrup og det er med denne ansøgning nu borgerforeningens ønske, at udvide projektet således at midler fra Den Grønne Ordningskal danne grundlag for at projektet inddrager omkringliggende landsbyer i Sydthy, på turistruten fra Ydby som første by i Thisted kommune til Agger ved Vesterhavet. Med tilsagn fra LAG Thy-Mors kan målgruppen således øges til borgere i Ydby, Gundtoft, Gettrup, Vestervig, Krik og Agger. Projektet indgår i et samarbejde med allerede eksisterende LAG-projekter i lokalområdet, hvilket vil forøge gennemslagskraft i alle projekter: Energiliv Mors med journalnummer v-1861: Projektet Energiliv Sydthy samarbejder med Energiliv Mors på væsentlige områder omkring inddragelse af testfamilier og vil bruge og bygge videre på de erfaringer og den viden, der er blevet opbygget i projektet på Mors. Thy Mors: Barskt og Blidt med Journalnummer : Landsbyerne vil kunne indgå som en del af energioplevelsesruter i Thy og Mors. Mulighedernes hus med journalnummer :I forbindelse med lavenergibyggeriet, +byhuset, i Vestervig, vil projektets Vestervigdel få mulighed for at udstille resultaterne i de nyopførte lokaler. Samtidigt bygger projektet videre på erfaringer indsamlet gennem projekterne Energiske Thyboer, Vedvarende Energi og Fremtidens energiløsninger i landdistrikterne. CED s konsulenter har gennem deres engagement i det af Vækstforum støttede projekt KLIMALØSNINGER Thy & Mors været del af omtalte afsluttede projekter. Energiliv Sydthy vil indgå i et samarbejde omkring Thisted Kommunes oplevelsesrute Den Grønne Tråd, hvor der vil blive fremvist bæredygtighed i det offentlige rum. Projektet vil indgå i et tæt samarbejde med Thy Mors Energi, der har givet tilsagn om involvering af energikonsulenter i forbindelse med fællesmøder og besøg hos de tilmeldte husstande. 5: Detaljeret baggrund for projektets aktiviteter Projektets aktiviteter vil sætte fokus på energibesparelser og energioptimering i hjemmet. Energiliv Sydthy vil bygge på og udvikle de erfaringer og tekniker, der er blevet udviklet i forbindelse med Energiliv Mors. Samtidigt vil projektet indgå i et tæt samarbejde med Energiliv Mors om etablering af ny webplatform med tekniske moduler

3 og hjælpemidler. Energiliv Mors har udviklet en række registrerings- og analyseværktøjer, som Energiliv Sydthy har fået tilsagn om at måtte benytte. Der påtænkes tæt tilknytning/link til Energiliv Mors hjemmeside energiliv.dk. Web platformen skal tilpasses således,at den i størst muligt omfang, bliver et åbent forum for alle interesserede, hvor projektborgerne er first movers og rollemodeller for den landsbyudvikling hjemmesiden beskriver. Projektets konkrete mål formuleres sammen med borgerne i lokalsamfundene Borgerne introduceres for webplatformen. Muligheden for communitydannelse, blog, mashups og andre ønskede features fremlægges og implementeres efter deltagernes ønske. Ved jævnlige fællesmøder (planlagt 6 møder) tilrettelægger borgerne den fælles dagsorden og mål. Evt. Spørgsmål afklares og support gives til webplatformen. Fællesmøderne vil ved temaindslag/produktdemonstrationer også bruges til at udvide borgernes vidensbase omkring mulighederne for energibesparelser og vedvarende energi. Samtidigt vil det også være vigtigt at understøtte den forandringsproces, der bliver i gangsat med succeseksempler fra lokalområdet. Der tilsigtes, at ca. 80 familier bliver tilmeldt for at følge en intensiv energispareprogramlinie gennem hele projektet. Hjemmebesøg af energieksperter hos de tilmeldte projektfamilier. Under hjemmebesøg, og ved familiens egen efterfølgende målinger, kortlægges familiens aktuelle energiforbug, hvorved en energisparestrategi kan fastlægges. Der vil blive givet rådgivning omkring energirenovering Der vil blive givet mulighed for fælleskøb til energirenovering og vedvarende energiløsninger. Ved byerne opstilles velkomstportaler, henvisende til informations-installationer i landsbyerne Agger, Vestervig, og Ydby. I disse byer vil projektets energisparetiltag blive demonstreret ved løbende information på centralt placerede informations-installationer. Informationen påtænkes på dansk, tysk og engelsk. Dette vil ske i udstrakt samarbejde omkring Thisted Kommunes kommende projekt Den Grønne Tråd, samt projektet Barskt og Blidt, således at landsbyerne indgår naturligt i oplevelsesruter. Derved medvirker landsbyerne til at støtte eksisisterende og kommende helårsturistfremmeprojekter. I Gettrup midt på ruten etableres for projektet en hoved informations installation, ved den kommunale sportsplads, i forbindelse med boldklubben. Her opføres en kuppelformet bygning (såkaldt dome) på 23m2, med udførlig information og illustration omkring projektet og forløbet. Dome-bygningen har en ikonisk form, der signalerer energieffektivitet og innovation. På bygningen etableres nettilsluttet minimølle. 6: Hvordan forventes det at projektet skal formidles

4 Der skal afholdes indledende borgermøder, hvor projektets muligheder og perspektiver fremlægges for borgerne. Under projektforløbet vil der blive afholdt løbende borgermøder i alt planlægges 6 møder, hvor projektets aktuelle status fremlægges. Det vil være naturligt, at disse møder også indeholder information omkring tekniske muligheder inden for energibesparelser og vedvarende energi. Formidlingen af projektets resultater vil ske ved egen web platform, i samarbejde med Energiliv Mors webplatform. Der ønskes etableret en separat hjemmeside, med en stærk forsideintegration af sociale medier, således at projektets dynamik og fremdrift tydeligt demonstreres på den målrettet markedsførte webplatform. Det er samtidigt vurderet, at det er mest gunstigt at indgå i et affilate program (partnerprogram) med Energiliv Mors hjemmeside. Der er flere grunde til dette. Energiliv Mors hjemmeside er baseret på proprietær software, hvilket betyder, at der ikke alene skal betales konsulentlønninger, men også betales til softwarelicenser, hvis systemet skal udbygges. CED anbefaler Open Source-systemet Wordpress som platform. Ved at vælge Open Source påtvinger man ikke de involverede borgere licens til en bestemt virksomhed, men giver dem mulighed for selv at overtage hele webplatformen vederlagsfrit, såfremt de ønsker det. Vi finder det af allerstørste nødvendighed, at hjemmesiden udbygges og udvikles løbende. Derfor ønsker vi at benytte os af Open Source-baseret software, hvorved projektet udelukkende påføres udgifter til Konsulentarbejde. Open Source-princippet er et af de mest demokratiserende udviklingsprincipper i dag, hvilket afspejles i de muligheder det giver. Det betyder, at vi løbende kan udbygge webportalen med features, der passer ind i projektets aktuelle forløb uden at skulle påføre projektet udgifter til licenser. Udgifterne går direkte til udvikling og implementering. Det er vores ønske at websiden afspejler det liv borgerne lever, og derfor er fleksibilitet, dynamik og meningsfuld interaktion kernebegreber i vores arbejde. Det er vigtigt, at det er umiddelbart let at opdatere hjemmesiden og at det samtidigt er muligt at udføre en kontinuerlig udvikling på denne, således at vi sikrer den størst mulige brugerinteraktion. Denne fortløbende udvikling er billigst såfremt, der ikke skal afholdes udgifter til udvidede software-licenser. Det er ligeledes vigtigt for os, at borgerne i Sydthy får mulighed for at udvikle på systemet, efter projektets afslutning uden hensyntagen til, hvem der ejer softwaren. Dette fører videre til endnu en overvejelse, der har har betydning for vores vægtning af et skift til Open Source. På nuværende tidspunkt understøtter energliv.dk s frontend kun meget begrænset implementationen af allerede eksisterende web 2.0 teknologier.

5 Vi ønsker at inddrage de web 2.0 teknologier, som borgerne allerede benytter for at sikre mest mulig meningsfuld interaktion på hjemmesiden. Derfor er det naturligt at vi integrerer Facebook, men vi ønsker også at inddrage dynamisk indhold i form af Twitterfeeds (tilgængelig på langt de fleste moderne mobiltelefoner) og nyhedsstream fra RSSkilder. Facebook er vigtig, da det er en platform mange kender og bruger, og som allerede har etableret sig som en del af det virtuelle landsby-samfund. Relevante RSSkilder, Really Simple Syndication, sikrer at vi får mulighed for et konstant nyhedsflow, såfremt der fremstår perioder, hvor interaktionen med hjemmesiden er lav. Samtidigt ønsker vi også, at websiden markedsfører energiliv-konceptet, de berørte borgeres arbejde og LAG Thy-Mors engagement. Dette gøres mest effektivt ved grundigt SEO-arbejde (SEO= Search Engine Optimization), derfor har vi valgt at benytte et såkaldt tema, en overbygning på Wordpress, der netop gør dette arbejde mere simpelt. SEO kræver, at der løbende er aktivitet på hjemmesiden, således at de valgte nøgle-termer bliver fremstillet dynamisk og indbydende for Google. CED har de sidste måneder med stor succes arbejdet med netop dette på den Wordpressbaserede hjemmeside passivhusnordvest.dk, der nu har topplacering på udvalgte søgeord i Google, og derved er blevet en af Danmarks bedst besøgte passivhus-hjemmesider. Efter vores analyse af brugerinteraktionen på energiliv.dk er det vores vurdering at Energiliv Sydthy vil bidrage bedst til det fælles projekt ved at optræde som affiliate site. Derved opnår vi både de fordele vi ser ved brugen af Open Source software, men vi opnår også fordele i kraft af, at de to sites kan linke til hinanden, og til hinandens og forskellige samarbejdspartnere. Dette vil også bidrage til SEO-arbejdet og fremme begge sites placering på nettet. Økonomisk er det vores vurdering, at de udgifter der ville være forbundet med implementering af Energiliv Sydthy på platformen Energiliv.dk vil være betydelige på grund af udgifter til proprietær software, og at samtidig begrænse Energiliv Sydthys muligheder for at udvikle løbende på webplatformen. 7: Forventet effekt af projektet Der forventes at der generel skabes en kritisk/konstruktiv indstilling til familiers energiforbrug og adfærd, hvor målsætningen er en naturlig reduktion på 5-10% hos aktive brugere af web portalen, hos de tilmeldte husstande der er i dialog med energikonsulent, forventes en målbar reduktion i energiforbruget på 15-20% ved projektafslutning. Der forventes igangsat egentlige energirenovering hos 15% af de tilmeldte husstande. 8: Eventuelle yderligere oplysninger bilag 1 Vedtægter Helligsø-Gettrup Borgerforening

6 bilag 3 Underskrift Formand Helligsø-Gettrup Borgerforening Vedr. udgifter og finansiering: Udgiftsdelen: Konsulentudgifter til Clean Energy Denmark for projektledelse, opstart gennemførelse og evaluering samt webmasterydelser under projektet, i alt 200 timer. Konsulentydelser og energikonsulentydelser til Clean Energy Denmark alt 260 timer svarende til 3 timer pr tilmeldte husstand. Frivilligt arbejde: For husstands deltagelse i projektet kræves og forventes stor tidsmæssig indsats, dog ansøges der kun om ekstraordinært indsats som medfinansiering på i alt 450 timer 13 velkomstportaler: ifølge overslag (bilag 4) 3 informationsinstallationer: ifølge overslag (bilag 4) Dome: ifølge overslag (bilag 4) 1 nettilsluttet minimølle kr ifølge listepriser. Leje måleudstyr, anslået til max , da der forventes udlåning af udstyr fra Energi Thy Mors. Annoncering: forventet annoncering i lokalavis kr anslået Informationsmateriale. projekt løsblade, deltagerinformation, skilte og tekst informationssteder: kr Omkostninger til afholdelse af 6 borger informationsmøder: Kr , lokaler forventes stillet til rådighed. Etablering af web platform: ifølge overslag (bilag 2) Revision: anslået til kr Financiering: Der ansøges om tilskud hos LAG Thy-Mors med kr Egenfinanciering i form af tilskud fra Den Grønne Ordning kr

7 Egenfinanciering i form af frivillig arbejde kr

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: FoodNet et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere