SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne præsentere Solrød Kommunes årsberetning for Årsberetningen fortæller, hvordan 2013 er gået i tal og ord har været et travlt år. Hverdagen og arbejdslivet i Solrød har været fyldt med forandringer og nye opgaver, der er løst i overensstemmelse med Byrådets politik af loyale medarbejdere og ledere. Vi kom ud af 2013 med et driftsoverskud på 82 mio. kr., hvilket var 27 mio. kr. mere end budgetteret. Når det skal vurderes, om driftsoverskuddet er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at anlægsinvesteringer skal finansieres af driftsoverskuddet. Vi har i 2013 brugt 40 mio. kr. af driftsoverskuddet til at finansiere anlægsprojekter, bl.a. til Havdrup Idrætscenter og ombygningen af Uglegårdsskolen samt køb af det gamle posthus, der skal ombygges til Genoptræning i Et af pejlemærkerne for Byrådet i sidste valgperiode var at finde en balance mellem på den ene side ønsket om stabil service og udvikling og på den anden side en sund og bæredygtig økonomi. Byrådet gennemførte ved budgetlægningen for 2011 nødvendige reduktioner på en række områder og en skattestigning. Ved budgetlægningen for 2012 var hovedfokus på anlægsprogrammet, der blev justeret, så det balancerer med det, der er muligt at finansiere. Og endeligt var hovedfokus ved budgetlægningen for 2013 udviklingen i kommunens gæld, som gennem lånefinansiering af anlægsprogrammet i de tidligere år, var kommet over landsgennemsnittet. Ligesom det giver god mening i ens privat økonomi, giver det også god mening i kommunens økonomi at afvikle gæld for at slippe for renter og afdrag. Byrådet besluttede derfor i juni måned, at indfri 2 lån, så lånegælden igen kom under landsgennemsnittet. Der er således afdraget 75 mio. kr. på gælden, der ved årets udgang udgør 313 mio. kr. Lånegælden pr. indbygger er faldet med godt kr. og er igen under landsgennemsnittet. Kassebeholdningen er ved årets udgang på 175 mio. kr. Kommunerne styres fortsat stramt med risiko for økonomiske sanktioner. Med en stram økonomisk styring og skærpet fokus på økonomiopfølgningen er Solrød Kommune med til at overholde den samlede aftale mellem KL og Regeringen. På servicerammen har kommunen et samlet mindreforbrug på cirka 29 mio. kr. ud af et budget på 831 mio.kr. Jeg betragter årets resultat som tilfredsstillende, men der er nogle mørke skygger i horisonten med stigende udgifter som følge af ændring i alderssammensætningen i befolkningen og dyrere enkelttilbud, der er uafviselige. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat har fokus på at føre en ansvarlig økonomisk politik med langsigtet balance i budgettet, så vi er klar til at håndtere de omstillinger, der vil komme i en verden af forandringer. Det er forudsætningen for, at vi kan fastholde et fornuftigt serviceniveau og skabe plads til de nødvendige investeringer til gavn for kommunens borgere, virksomheder og ansatte. Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst! Niels Hörup Borgmester 3

4 4

5 Kommunens oplysninger Kontakt Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Telefon: Hjemmeside: solrod.dk Byrådet (udvalg) Borgmester Niels Hörup (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Claus Redder Madsen (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Per Hauge (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Emil Blücher (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Eilif Nørgaard (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Ivar Haugaard-Hansen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Henning Christiansen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Jytte Willendrup (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Henrik T. Larsen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Dina Oxfeldt (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Jane Noer (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Hans Odder (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Tonny Lauridsen (Familie- og uddannelsesudvalget) Kim Sunesen (Familie- og uddannelsesudvalget) Bo Nygaard Larsen (Familie- og uddannelsesudvalget) Frederik Leisner (Familie- og uddannelsesudvalget) Morten Scheelsbeck (Familie- og uddannelsesudvalget) Henrik Boye Jørgensen (Familie- og uddannelsesudvalget) Jan Færch (Familie- og uddannelsesudvalget) Direktionen Henrik Winther Nielsen, administrerende direktør Dorte Saabye, direktør Rita Pedersen, direktør Revision KPMG Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Cvr-nr Regnskabsår: 1. januar december 5

6 6

7 Direktionens beretning Solrød Kommune præsenterer i denne årsberetning kommunens regnskab for Det er ambitionen, at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig, så læseren kan få et overblik over kommunens regnskab såvel samlet som fordelt på de enkelte politikområder. Det indledende kapitel 'Direktionens beretning' tegner det overordnede billede af de økonomiske resultater for 2013 og beskriver de forhold, som har været med til at påvirke kommunens økonomi. Herefter følger et kapitel for hvert politikområde med en kort beskrivelse af de vigtigste aktiviteter, en opfølgning på de politiske mål og helt overordnede økonomiske oplysninger om de enkelte politikområder. De afsluttende kapitler indeholder en beskrivelse af kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter og oversigter. Der er også udarbejdet et bilagshæfte til Årsberetning 2013, der indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien for alle politikområder. Begge publikationer findes på solrod.dk. Økonomiske resultater Solrød Kommune kom ud af 2013 med et bedre driftsresultat og en bedre kassebeholdning end forventet. Samtidig har det været muligt at fastholde serviceniveauet og nå de fleste mål. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat. Alle tal er angivet netto, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Tabel 1: Økonomisk råderum 2013 Indtægter (mio. kr.) Regnskab 2013 Opr. Budget 2013 Korr. budget 2013 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Skatter , , ,0 0,2 0,2 Tilskud og udligning -54,0-57,3-55,3-3,3-1,3 Indtægter i alt , , ,3-3,1-1,0 Udgifter Serviceudgifter, serviceramme 801,3 829,8 831,1 28,5 29,7 Serviceudgifter, udenfor serviceramme 57,5 60,5 60,1 3,0 2,6 Overførselsudgifter 188,0 188,4 180,8 0,5-7,2 Renter 3,7 9,5 7,0 5,8 3,3 Udgifter i alt 1.050, , ,9 37,8 28,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -81,8-47,1-54,4 34,7 27,4 Afdrag på lån 75,5 14,4 76,7-61,1 1,2 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -6,3-32,7 22,3-26,4 28,6 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 61,9 57,9 96,2-3,9 34,3 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -21,9-23,0-42,0-1,1-20,1 Brugerfinansieret område 1,9 3,9 2,6 2,0 0,7 Finansforskydninger 4,1 22,0 22,0 17,9 17,9 Lånoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettotræk på kassebeholdningen 39,7 28,1 101,0-11,6 61,3 mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger. Da Byrådet i oktober 2012 vedtog budgettet for 2013 var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 28,1 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 101 mio. kr. Regnskabet for 2013 viser et forbrug af kassebeholdningen på 39,7 mio. kr. Der er således brugt 61,3 mio. kr. mindre af kassebeholdningen end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende: På indtægter er der en samlet mindreindtægt på 1,0 mio. kr. fordelt med en merindtægt fra skatter på 0,2 mio. kr. fra andel af forskerskat og en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. fra tilskud og udligning som følge af tilbagebetaling af momsandel af udstykninger og modtagne tilskud til kommunemomsordningen. 7

8 Direktionens beretning På udgifter er der en samlet mindreudgift på 28,4 mio. kr., der fordeler sig således: På serviceudgifter, serviceramme er der en mindreudgift på 29,7 mio. kr., hvoraf 10,7 mio. kr. overføres til 2014 i forbindelse med godkendelse af regnskabet. De væsentligste årsager til mindreforbruget er dagplejen, specialiserede tilbud til børn og resterende midler på afsatte puljer til budgetsikkerhed, sygdom og barsel. På serviceudgifter udenfor servicerammen er der en mindreudgift på 2,6 mio. kr. primært fra større refusionsindtægter på særlig dyre enkeltsager på de specialiserede børn- og voksenområde. På overførselsudgifter er der en merudgift på 7,2 mio. kr., som kommer fra merudgifter til integration, kontanthjælp, førtidspension og fleksjob og mindreudgifter til forsikrede ledige og sygedagpenge. På renter er der en mindreudgift på 3,3 mio. kr. primært som følge af lavere renteudgifter til langfristet gæld og rentetilskrivning på lån til betaling af ejendomsskat, der først indbetales, når lånene indfries. Indtil da tilskrives renterne lånet. På afdrag på lån er der en mindreudgift på 1,2 mio. kr. primært fra lån vedr. ældreboliger. På skattefinansieret anlæg er der en mindreudgift på 34,3 mio. kr., hvoraf 31,9 mio. kr. overføres til 2014 og en mindreindtægt på 20,1 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. overføres til Det brugerfinansierede område består af affaldsområdet og projektering af biogasanlæg. Der er en mindreudgift på 0,9 mio. kr. fra drift af affaldsområdet og fra biogasanlæg er der en mindreudgift på 1,2 mio. kr. og en mindreindtægt på 1,5 mio. kr., der overføres til På finansforskydninger er der en mindreudgift på 17,9 mio. kr., der skyldes forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld bl.a. som følge af ændret konteringspraksis vedr. grundsalgsindtægter. Der var ikke budgetteret med lånoptagelse i Byrådet har således afstået fra at optage lån for 5,9 mio. kr. jf. opgørelse af lånerammen for Den samlede kassebeholdning er faldet fra 215,4 mio. kr. til 175,3 mio. kr. dvs. 40,1 mio. kr. fordelt med 39,7 mio. kr. fra Regnskab 2013 og 0,4 mio. kr. i værdireguleringer af investeringsaftaler. I økonomisk sammenhæng har 2013 været et meget godt år for kommunen, da der er pænt store overskud på budgettet. Også i forhold til statens loft over kommunens serviceudgifter (servicerammen) har året været positiv - der er et overskud på ca. 21 mio. kr. Begge dele giver anledning til, at der til det kommende budget skal undersøges, om der kan ske reduktioner uden servicemæssig effekt til finansiering af stigende udgifter på specialiserede tilbud til voksne, skabe politisk råderum og ruste kommunen til de kommende års udfordringer som følge af den stærkt stigende gruppe af borgere over 66 år (tabel 2). Udvikling i sygefravær Der har i de seneste år været fokus på sygefraværet, idet et lavt sygefravær giver bedre trivsel og færre udgifter til vikarer.. Tabel 2: Sygefravær i perioden (eget sygefravær) * Sygefravær 5,51% 5,94% 5,22% 4,90% 5,02% 4,90% 4,75% *Målprocent for Kilde: Egen opgørelse Som det fremgår af tabellen er sygefraværet faldet pænt fra 2008 til 2011, steget lidt igen i 2012, og i 2013 er sygefraværet igen på niveauet i Der er fortsat fokus på at nedbringe sygefraværet, og måltallet er igen i 2014 sat til 4,75%. 8

9 Direktionens beretning Befolkningsudvikling Der har siden 1. januar 2008 været en positiv befolkningsudvikling med store forskydninger mellem aldersgrupperne. Udviklingen med færre små børn er fortsat i 2013, ligesom antallet af ældre er steget. Der er således fortsat behov for at justere servicetilbuddene til den ændrede efterspørgsel. Tabel 3: Befolkningsudvikling (tal pr. 1.januar i året) Aldersgruppe år år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik Målopfyldelse Kommunens målopfyldelse har i 2013 været tilfredsstillende. Der er i alt fastsat 130 politiske mål fordelt på alle politikområderne bortset fra politikområde 13 sociale ydelser og pension. I tabellen nedenfor er der fulgt op i forhold til graden af målopfyldelse. Tabel 4: Målopfyldelse 2013: Point Antal Sum Snit Målet er ikke opfyldt Målet er delvist opfyldt Målet er stort set opfyldt Målet er opfyldt Total 130 2,30 Kilde: Egen opgørelse 9

10 Direktionens beretning 10

11 1. Finansiering Beskrivelse af området Området Finansiering indeholder en række områder, der er forbundet med den økonomiske organisation: renter, afdrag på lån, lånoptagelse, skatter, generelle tilskud og udligning samt finansforskydninger. Årets resultat 2013 Der er en mindreindtægt på 39,973 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 3,5 % af det korrigerede budget. I årets løb er der ydet tillægsbevillinger med en samlet nettoindtægt på 11,034 mio. kr. Årets gang 2013 Indfrielse af langfristet gæld i Kommunekredit Byrådet godkendte i forbindelse med budgetlægningen for Økonomisk politik og Finansiel strategi for Solrød Kommune. Formålet er at fastsætte økonomiske måltal og begrænse kommunens lånegæld. I regnskabet for 2012 var der en forbedring af kassebeholdningen på 75 mio. kr. Byrådet besluttede i juni 2013 at bruge 63 mio. kr. på at indfri 2 lån i Kommunekredit med tilhørende valutaswap på det ene lån. Baggrunden for beslutningen var, at kommunens lånegæld pr. indbygger ultimo 2012 var over landsgennemsnittet. Ved indfrielse af de 2 lån er den gennemsnitlige lånegæld pr. indbygger igen under landsgennemsnittet. Den samlede udgift til indfrielse er på 62,3 mio. kr., idet valutaswappen blev indfriet til kurs 600 i juli måned

12 1. Finansiering Aktivitetstal 12

13 1. Finansiering 13

14 1. Finansiering Solrød Kommune opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. 14

15 1. Finansiering Mål Overordnede politiske mål Den økonomiske politik skal medvirke til, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at fastholde serviceniveauet for kommunens borgere samt finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift Konkrete politiske mål Kassebeholdning: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3% af bruttodrifts- og anlægsudgifterne (ca. 42 mio. kr.). De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt renteafkast og minimal modpartsrisiko. Beskatning: Det er Byrådets mål, at Solrød Kommune har en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de omliggende kommuner. Budgetbalance Overskuddet på den løbende drift skal have en størrelse, der muliggør finansiering af den fortsatte udvikling i kommunens opgaveløsning, afdrag på lån og et anlægsniveau på det skattefinansierede område på min. 25 mio. kr. Skattefinansieret anlæg De skattefinansierede anlæg opdeles i kvalitetsfondsanlæg og andre anlæg. Det er Byrådets mål, at der skal være et årligt anlægsniveau på min. 25 mio. kr. Resultat af skattefinansieret område Resultat af skattefinansieret område bør i de kommende år vise et overskud, der kan dække nettoudlånet vedrørende lån til beta- 15 Målopfyldelse Målet er opfyldt. Kassebeholdning ultimo 2013 er på 175,3 mio. kr. Måltal jf. økonomisk politik er på 40,5 mio. kr. Målet er opfyldt. I 2013 er beskatningsniveau i Solrød på 24,27%, hvilket er under det gennemsnitlige beskatningsniveau i Hovedstadsområdet, der er på 24,36%. Udskrivningsprocent for kommuneskat i 2013 er på 24,8% i Solrød, hvilket er højere end gennemsnittet i Hovedstadsområdet, der er på 24,26%. Grundskyldspromille for øvrige ejendomme i 2013 er på 22,24 promille i Solrød, hvilket er lavere end gennemsnittet i Hovedstadsområdet, der er på 26,508 promille. Målet er opfyldt. Budgetbalance = overskud på den ordinære drift er på 81,8 mio. kr. Målet er opfyldt. Der er netto anvendt 27,8 mio. kr. til kvalitetsfondsanlæg og 14,4 mio. kr. til andre anlæg. Målet er ikke opfyldt. Resultat af skattefinansieret område er et underskud på 33,7 mio. kr.

16 1. Finansiering Overordnede politiske mål Gennem konkurrenceudsættelse af indkøbene at arbejde for at opnå bedre priser og sikre en fremtidig god kvalitet til prisen. Konkrete politiske mål ling af ejendomsskat for pensionister. Udstykninger Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til nedbringelse af langfristet gæld eller styrkelse af likviditeten til fremtidige investeringer, der kan bidrage til en fortsat vækst i Solrød Kommune. Skattefinansieret langfristet gæld Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet. Byrådet ønsker at nedbringe gælden, men tilkendegiver samtidigt at det kan være formålstjenstligt at optage lån til kortsigtet investering som kan finansiere afledte driftsbesparelser f.eks. energibesparende foranstaltninger. Derudover kan der undtagelsesvis optages lån til styrkelse af kassebeholdningen, såfremt der er lånemuligheder til stede. Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger til serviceudgifter skal finansieres ved omstilling eller de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer. Tillægsbevillinger til sociale overførselsudgifter, det brugerfinansierede område og øvrige dele af den kommunale økonomi finansieres indenfor den samlede økonomi. Organisationen optræder som én kunde overfor leverandørerne, så den samlede indkøbsmængde giver forretningsmæssige fordele. Indkøb sker efter princippet bedst og billigst, dvs. at indkøb skal foretages, hvor ydelsen er billigst i forhold til ønskede indkøbsparametre. Med henblik på at opfylde dette mål: Sker fastsættelse af indkøbsparametrene under hensyntagen til, at der ikke købes en bedre kvalitet end nødvendigt. 16 Målopfyldelse Målet er opfyldt. Der er indfriet 2 langfristede lån. Målet er opfyldt. Der er indfriet 2 lån i Kommunekredit med tilhørende valutaswap på det ene lån. Lånegælden pr. indbygger er således faldet fra kr. pr. indbygger ultimo 2012 til kr. pr. indbygger ultimo Landgennemsnittet ultimo 2012 var på kr. pr. indbygger. Målet er opfyldt. Der er et restbudget på 3,9 mio. kr. på budgetsikkerhedspuljen. Målet er opfyldt I 2013 er udbudspligten afløftet på 20 aftaleområder. 7 (ud af 9) FUS udbud 4 (ud af 4) SKI forpligtende aftaler 9 egne Solrød udbud. Solrød Kommune har således i vidt omfang støttet op om fællesaftalerne i FUS og SKI-regi. I 2013 har alle FUS kommuner efter udbud investeret i det samme elektroniske udbudssy-

17 1. Finansiering Overordnede politiske mål Opkrævning sker på en målrettet og socialt afbalanceret måde, hvor ressourcerne primært rettes mod de områder/borgere, hvor der er betalingsevne eller mod de krav, der via lovgivningen har fortrinsret. Konkrete politiske mål Benytter kommunen sig i videst muligt omfang af aftaler indgået af indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland for at medvirke til standardisering og øget volumen. Arbejder kommunens ansatte for at konkurrenceudsætte også mindre indkøb (med en samlet værdi på over kr.). Restancemassen skal nedbringes i både antal og beløb. Det skal gennem helhedsorienteret sagsbehandling og ved samarbejde på tværs af kommunen forebygges, at nye restancer opstår. Den primære indsats sættes ind overfor opkrævning af kommunale krav. Målopfyldelse stem og i samme analysesystem. Dette giver en særegen mulighed for, at alle 16 kommuner taler samme sprog i forhold til udarbejdelse af kravspecifikationer udarbejdelse af udbudsplaner kontraktopfølgning gevinstberegning, mv. Solrød Kommune var tovholder på fællesudbuddet af udbudssystemet. Solrød Kommune var endvidere tovholder for en udviklingsgruppe, der havde som opgave, at udarbejde fælles skabeloner til brug for udbudssystemet, hvilket igen medvirker til at effektivisere arbejdsgange og kvalitetssikre udbuddene. Der er løbende gjort en indsats for udbrede kendskabet til de indgåede aftaler og måle på brugen af aftalerne. Der er beregnet udbudsgevinst på 7 ud af de 14 aftaleområder, der havde opstart i Der er beregnet en samlet udbudsgevinst for disse 7 aftaler på kr. Budgetgevinst for 2013 er beregnet til i alt kr. fordelt på 4 aftaler. Målet er delvist opfyldt og videreføres i Målet er delvist opfyldt. Der er tale om en vedvarende proces Målet er opfyldt. 17

18 1. Finansiering 18

19 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Beskrivelse af området Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan Årets resultat 2013 Der er et mindreforbrug på 0,098 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,1 % af det korrigerede budget. I løbet af året er der ydet -0,760 mio. kr. i tillægsbevillinger. Årets gang 2013 Lokale busruter Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinier, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinie, mens den kører inden for kommunegrænsen. Solrød kommunes fokus har i 2013 været på optimering af de fire busruter, 97N, 120, 215 og 220,samt markedsføring af flexture i samarbejde med Movia. Planområdet I 2013 blev Kommuneplan vedtaget. Overordnede politiske mål inden for planområdet er indarbejdet i kommuneplanen. Byrådet vedtog én lokalplan endeligt samt tre lokalplanforslag til høring. Erhvervssamarbejde Erhvervsområdet var udpeget som et politisk fokusområde i budgetaftalen for 2013 og Solrød Byrådet har i forbindelse med indgåelse af budget 2014 afsat yderligere kr. årligt til erhvervsområdet med henblik på styrke indsatsen overfor iværksættere og virksomheder. 19

20 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Mål Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Byudviklingen er afbalanceret og bæredygtig. Det vil sige, at den sker i takt med udviklingen af kapaciteten af områdets skoler og daginstitutioner. Landområder friholdes for bebyggelse, og kvaliteterne i det nuværende by mønster fastholdes. Byudvikling knyttes til de eksisterende byområder, så den klare afgrænsning mellem by og land fastholdes. Erhvervsvirksomheder lokaliseres i nuværende erhvervsudstykninger, og det sikres, at eksisterende virksomheder har udvidelsesmuligheder. Der skal sikres en passende afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land, så landområdet bevares som attraktivt, åbent landskab, der både rummer jordbrugserhverv, natur- og kulturværdier samt friluftsliv. Bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over tid. Detailhandlen koncentreres i centerområderne. Der sikres mulighed for, at der i kommunens landsbyer kan etableres små lokale butikker Den kollektive trafik i kommunen optimeres, herunder bedre udnyttelse af kombinationen bus og tog, blandt andet gennem øget borgerinformation. Byudvikling sker med attraktive tilbud i forhold til skoler, institutioner, fritidstilbud, oplevelser og daglige indkøb på et bæredygtigt klima og miljø grundlag. Landområder friholdes for bebyggelse. Såfremt Fingerplan 2012 giver mulighed for det, planlægges der for etablering af et nyt erhvervsområde evt. i kombination med skovrejsning på arealet mellem Køge Bugt Motorvejen og Jernbaneforbindelsen København- Ringsted. For at sikre udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder, søges blandede bolig- og erhvervsområder omdannet til enten rene bolig- eller erhvervsområder. Der skal ske en vurdering af de landskabelige udpegninger ved næste kommuneplanrevision. Anbefalingerne i detailhandelsundersøgelsen søges udmøntet. Anbefalingerne i detailhandelsundersøgelsen søges udmøntet. Når Lokalplanerne tages op til revision medtages der mulighed for små lokale butikker. Samarbejdet med MOVIA fortsætter med henblik på en yderligere effektivisering af den kollektive trafik. Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er ikke opfyldt. Den endelig vedtaget Fingerplan 2013 har ikke givet mulighed for at etablere et erhvervsområde. Der åbnes dog op for, at anlæg til vedvarende energi efter nærmere forhandling med Naturstyrelsen kan etableres i området mellem trafikanlæggene. Målet er ikke opfyldt. Udsat til næste kommuneplanrevision. Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er opfyldt. 20

21 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse København Syd området udvikles og fastholdes som et attraktivt område i Øresunds- og Hovedstadsområdet. Solrød Kommune deltager aktivt i København Syd samarbejdet og understøtte udviklingen/fastholdelsen af København Syd som et attraktivt område. Målet er opfyldt. 21

22 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik 22

23 3. Borgerbetjening, administration og byråd Beskrivelse af området Politikområdet indeholder en række funktioner, der er forbundet med den politiske og administrative organisation. Bestående af Byråd, brugerstyrelser, valg, Direktion og afdelinger på rådhuset. Hertil kommer en række fælles administrationsudgifter, som ikke kan fordeles på den øvrige administration. Årets resultat Regnskabet for 2013 giver et mindreforbrug på 11,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. En stor del af forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes uddeling af lønpuljer til andre politikområder. Hertil kommer en nedskrivning af budgetsikkerhedspuljen, hvor midlerne er blevet omplaceret til områder med behov. Der er i året givet tillægsbevillinger på 3,4 mio. kr. Størstedelen af de uforbrugte midler vedrører ubrugte reserver på 3,9 mio.kr., resterende lønpuljer på 4,0 mio. kr. og overskud på afdelingers ØD-rammer. Det forventes således at der overføres 2,9 mio. kr. uforbrugte midler til Før budgetomplacering til Poppelbo fra pulje til nødlidende institutioner. Årets gang Der har i årets løb været arbejdet en del på de overordnede linjer, herunder tilpasning af strukturen I JOBS til de tilbagevendende regelændringer på beskæftigelsesområdet, digitalisering samt fuld indfasning af Udbetaling Danmark. Overskuddet på afdelingernes ØD-rammer må vurderes som meget tilfredsstillende. 23

24 3. Borgerbetjening, administration og byråd Mål 2013 Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Solrød Kommunes medarbejdere skal aktivt bidrage til at hjælpe borgerne med at bruge relevante digitale kanaler. Hvor borgerne kan betjene sig selv, skal de betjene sig selv. Alle borgerbetjenende medarbejdere skal agere digitale ambassadører og fremme digital selvbetjening, så digital kommunikation blive et stadigt hyppigere og naturligt valg. Digital post skal på sigt være borgernes foretrukne henvendelseskanal til Solrød Kommune ved skriftlig kommunikation. I 2013 skal mindst 30 % af borgerne være tilmeldt Digital post. Hjemmesiden skal grafisk og indholdsmæssigt opdateres til bedre at understøtte borgernes brug af digitale selvbetjeningsløsninger og søgning af information om kommunale ydelser. Borgernes tilfredshed med hjemmesiden skal øges frem mod Målet er stort set opfyldt. Der udestår indkøb og implementering af nyt telefonsystem, der vil støtte kontaktcenterløsning. Målet er opfyldt. I 2013 var 31,5 % af borgerne tilmeldt digital post. Målet er delvist opfyldt. Der er afsat midler til en ny hjemmeside, ligesom der i 2014 tages målinger af borgernes tilfredshed. Borgerne skal opleve en korrekt og værdig betjening, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og situation. Konfliktsituationer søges forebygget og undgået gennem information og dialog med borgeren i gensidig respekt. Medarbejderen tager udgangspunkt i borgerens behov og oplyser om relevante muligheder. Medarbejderens betjening baserer sig på borgerens egne ressourcer og eventuelle forpligtigelser til at medvirke i sagsbehandlingen. Borgere, som har et særligt behov og ikke kan betjene sig selv digitalt, vil få tilbudt alternative muligheder Der reageres på borgernes henvendelse inden 10 hverdage. Hvis dette ikke er muligt, sendes et kvitteringsbrev om den videre sagsbehandling. Målet er opfyldt. Målet er næsten opfyldt. Det forventes at omflytningen i 2014 vil kunne medføre en øget fokus på området. Målet er næsten opfyldt. Målet er opfyldt. 24

25 4. Bygninger, veje og grønne områder Beskrivelse af området Området omfatter kommunens fysiske anlæg, dvs. grønne områder, bygninger og veje (dog ikke Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej). Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etageareal på ca kvadratmeter, som bruges til skoler, idrætshaller, institutioner osv. Herudover har kommunen godt 160 ha. grønne områder, der bruges til friluftsliv og rekreation. Kommunen vedligeholder og bestyrer også de offentlige veje. Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er pr. 1. oktober 2013 udliciteret til en privat aktør. Politikområdet omfatter desuden myndighedsopgaver vedrørende vejlovgivning (vejmyndighed, vejsyn, tvister mv.) og myndighedsopgaver vedrørende vandløbslovgivning (tilsyn, tilladelser samt sagsbehandling i forbindelse med kommunale og private vandløb). På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Lokaleoptimeringsplan Trafiksikkerhedsplan Naturhandleplan Støjhandlingsplan Årets resultat 2013 Der er et merforbrug på 0,315 mio.kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,3 % af det korrigerede budget. Til det oprindelige budget er der ydet -1,378 mio. kr. i tillægsbevillinger. 25

26 4. Bygninger, veje og grønne områder Årets gang 2013 Samlet ejendomsdrift Ejendomscenter Udgifter til bygningsdrift er fordelt på flere politikområder, hvorfor den sammenfattende kommentar som gives her rækker ud over politikområde 4. Af Ejendomscentrets samlede korrigerede budget for 2013 på t.kr. er der et mindre forbrug på 278 t.kr. svarende til 0,6 %. Der er et mindreforbrug på renovationsområdet som udgør 299 t.kr., på personaleområdet er der et mindreforbrug på 375 t.kr. Der er desuden et mindreforbrug på centrale forsikringer og serviceaftaler er der et mindre forbrug på 578 t.kr.. Der er merforbrug på vedligehold af bygninger på hhv. 555 t.kr. og kr. samt 950 t.kr. på energi. Derudover er mindreforbrug på en række øvrige områder. Vigtigste energibesparende aktiviteter omfatter efterisolering af dagplejens på Solrød Skole, etablering af solceller på Havdrup Hallen samt udskiftning af vinduer på en række bygninger. Større vedligeholdsarbejder omfatter afslutning af renovering af Skovhuset i Havdrup samt renovering af 10-klasses administration som led i lokaleoptimeringsplanen. Tilbygningen til Uglegårdsskolen blev afsluttet i 2013 sammen med Havdrup Hallen. Driftssikring af boligbyggeri Området dækker støtte til opførelse af alment boligbyggeri, ydelsesstøtte til private ældreboliger samt støttesagsgebyr. Solrød Kommune betaler hvert år til statens administration af støttesager i forhold til det antal støttelån de forskelige boligselskaber har optaget. Det er også under dette område at kommunen modtager støttesagsgebyr når der opføres nyt alment byggeri med lån, hvor kommunen er garant. I samarbejde med Greve Kommune er der fælles beboer- og huslejenævn. I 2012 har boligselskabet Domea, afsluttet opførsel af 70 almennyttige lejeboliger i Trylleskoven. Boligerne er opført med støttelån. Indflytningen er sket i Vej og Park Fokus har været på udbud og igangsættelse af kontrakt. Der blev indgået kontrakt med OK-Nygaard om drift af kommunens vej og parkområdemed virkning fra den 1. oktober Tre tidligere medarbejder blev overført til andre dele af Teknik og Miljø, mens øvrige tilbageværende medarbejdere blev virksomhedsoverdraget til OK-Nygaard. Grønne områder og naturpladser I 2013 er der udarbejdet model for plejeplaner for kommunens grønne områder, som forelagt Økonomi-, teknik og miljøudvalget. Der afgræsses fortsat med får i Trylleskoven og Jersie Mose. Vedligeholdelse af vandløb Hovedbegivenheden har været renoveringen af Karlstrup Mosebæk i samarbejde med Greve Solrød Forsyning. Vejvedligeholdelse m.v. Området dækker udgifter til vejvedligeholdelse, herunder vejbelysning, vejafvanding og kommunens udgifter til vejmyndighedsopgaven. I 2013 blev der foretaget en tilstandsvurdering af veje, stier, fortove og centerarealer. Resultatet blev forelagt på Byrådets temamøde i maj og viste nødvendigheden for et budgetløft til området for at fastholde vejkapitalen, hvilket er sket fra

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens forord

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er udliciteret til en privat aktør.

Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er udliciteret til en privat aktør. Området omfatter kommunens fysiske anlæg, dvs. grønne områder, bygninger og veje (dog ikke Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej). Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etageareal på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016 SOLRØD KOMMUNE Aftale om budget 2016 Indledning Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2016. Budgetaftalen tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019, høringssvar

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere