SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne præsentere Solrød Kommunes årsberetning for Årsberetningen fortæller, hvordan 2013 er gået i tal og ord har været et travlt år. Hverdagen og arbejdslivet i Solrød har været fyldt med forandringer og nye opgaver, der er løst i overensstemmelse med Byrådets politik af loyale medarbejdere og ledere. Vi kom ud af 2013 med et driftsoverskud på 82 mio. kr., hvilket var 27 mio. kr. mere end budgetteret. Når det skal vurderes, om driftsoverskuddet er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at anlægsinvesteringer skal finansieres af driftsoverskuddet. Vi har i 2013 brugt 40 mio. kr. af driftsoverskuddet til at finansiere anlægsprojekter, bl.a. til Havdrup Idrætscenter og ombygningen af Uglegårdsskolen samt køb af det gamle posthus, der skal ombygges til Genoptræning i Et af pejlemærkerne for Byrådet i sidste valgperiode var at finde en balance mellem på den ene side ønsket om stabil service og udvikling og på den anden side en sund og bæredygtig økonomi. Byrådet gennemførte ved budgetlægningen for 2011 nødvendige reduktioner på en række områder og en skattestigning. Ved budgetlægningen for 2012 var hovedfokus på anlægsprogrammet, der blev justeret, så det balancerer med det, der er muligt at finansiere. Og endeligt var hovedfokus ved budgetlægningen for 2013 udviklingen i kommunens gæld, som gennem lånefinansiering af anlægsprogrammet i de tidligere år, var kommet over landsgennemsnittet. Ligesom det giver god mening i ens privat økonomi, giver det også god mening i kommunens økonomi at afvikle gæld for at slippe for renter og afdrag. Byrådet besluttede derfor i juni måned, at indfri 2 lån, så lånegælden igen kom under landsgennemsnittet. Der er således afdraget 75 mio. kr. på gælden, der ved årets udgang udgør 313 mio. kr. Lånegælden pr. indbygger er faldet med godt kr. og er igen under landsgennemsnittet. Kassebeholdningen er ved årets udgang på 175 mio. kr. Kommunerne styres fortsat stramt med risiko for økonomiske sanktioner. Med en stram økonomisk styring og skærpet fokus på økonomiopfølgningen er Solrød Kommune med til at overholde den samlede aftale mellem KL og Regeringen. På servicerammen har kommunen et samlet mindreforbrug på cirka 29 mio. kr. ud af et budget på 831 mio.kr. Jeg betragter årets resultat som tilfredsstillende, men der er nogle mørke skygger i horisonten med stigende udgifter som følge af ændring i alderssammensætningen i befolkningen og dyrere enkelttilbud, der er uafviselige. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat har fokus på at føre en ansvarlig økonomisk politik med langsigtet balance i budgettet, så vi er klar til at håndtere de omstillinger, der vil komme i en verden af forandringer. Det er forudsætningen for, at vi kan fastholde et fornuftigt serviceniveau og skabe plads til de nødvendige investeringer til gavn for kommunens borgere, virksomheder og ansatte. Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst! Niels Hörup Borgmester 3

4 4

5 Kommunens oplysninger Kontakt Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Telefon: Hjemmeside: solrod.dk Byrådet (udvalg) Borgmester Niels Hörup (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Claus Redder Madsen (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Per Hauge (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Emil Blücher (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Eilif Nørgaard (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Ivar Haugaard-Hansen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Henning Christiansen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Jytte Willendrup (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Henrik T. Larsen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Dina Oxfeldt (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Jane Noer (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Hans Odder (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Tonny Lauridsen (Familie- og uddannelsesudvalget) Kim Sunesen (Familie- og uddannelsesudvalget) Bo Nygaard Larsen (Familie- og uddannelsesudvalget) Frederik Leisner (Familie- og uddannelsesudvalget) Morten Scheelsbeck (Familie- og uddannelsesudvalget) Henrik Boye Jørgensen (Familie- og uddannelsesudvalget) Jan Færch (Familie- og uddannelsesudvalget) Direktionen Henrik Winther Nielsen, administrerende direktør Dorte Saabye, direktør Rita Pedersen, direktør Revision KPMG Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Cvr-nr Regnskabsår: 1. januar december 5

6 6

7 Direktionens beretning Solrød Kommune præsenterer i denne årsberetning kommunens regnskab for Det er ambitionen, at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig, så læseren kan få et overblik over kommunens regnskab såvel samlet som fordelt på de enkelte politikområder. Det indledende kapitel 'Direktionens beretning' tegner det overordnede billede af de økonomiske resultater for 2013 og beskriver de forhold, som har været med til at påvirke kommunens økonomi. Herefter følger et kapitel for hvert politikområde med en kort beskrivelse af de vigtigste aktiviteter, en opfølgning på de politiske mål og helt overordnede økonomiske oplysninger om de enkelte politikområder. De afsluttende kapitler indeholder en beskrivelse af kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter og oversigter. Der er også udarbejdet et bilagshæfte til Årsberetning 2013, der indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien for alle politikområder. Begge publikationer findes på solrod.dk. Økonomiske resultater Solrød Kommune kom ud af 2013 med et bedre driftsresultat og en bedre kassebeholdning end forventet. Samtidig har det været muligt at fastholde serviceniveauet og nå de fleste mål. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat. Alle tal er angivet netto, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Tabel 1: Økonomisk råderum 2013 Indtægter (mio. kr.) Regnskab 2013 Opr. Budget 2013 Korr. budget 2013 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Skatter , , ,0 0,2 0,2 Tilskud og udligning -54,0-57,3-55,3-3,3-1,3 Indtægter i alt , , ,3-3,1-1,0 Udgifter Serviceudgifter, serviceramme 801,3 829,8 831,1 28,5 29,7 Serviceudgifter, udenfor serviceramme 57,5 60,5 60,1 3,0 2,6 Overførselsudgifter 188,0 188,4 180,8 0,5-7,2 Renter 3,7 9,5 7,0 5,8 3,3 Udgifter i alt 1.050, , ,9 37,8 28,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -81,8-47,1-54,4 34,7 27,4 Afdrag på lån 75,5 14,4 76,7-61,1 1,2 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -6,3-32,7 22,3-26,4 28,6 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 61,9 57,9 96,2-3,9 34,3 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -21,9-23,0-42,0-1,1-20,1 Brugerfinansieret område 1,9 3,9 2,6 2,0 0,7 Finansforskydninger 4,1 22,0 22,0 17,9 17,9 Lånoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettotræk på kassebeholdningen 39,7 28,1 101,0-11,6 61,3 mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger. Da Byrådet i oktober 2012 vedtog budgettet for 2013 var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 28,1 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 101 mio. kr. Regnskabet for 2013 viser et forbrug af kassebeholdningen på 39,7 mio. kr. Der er således brugt 61,3 mio. kr. mindre af kassebeholdningen end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende: På indtægter er der en samlet mindreindtægt på 1,0 mio. kr. fordelt med en merindtægt fra skatter på 0,2 mio. kr. fra andel af forskerskat og en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. fra tilskud og udligning som følge af tilbagebetaling af momsandel af udstykninger og modtagne tilskud til kommunemomsordningen. 7

8 Direktionens beretning På udgifter er der en samlet mindreudgift på 28,4 mio. kr., der fordeler sig således: På serviceudgifter, serviceramme er der en mindreudgift på 29,7 mio. kr., hvoraf 10,7 mio. kr. overføres til 2014 i forbindelse med godkendelse af regnskabet. De væsentligste årsager til mindreforbruget er dagplejen, specialiserede tilbud til børn og resterende midler på afsatte puljer til budgetsikkerhed, sygdom og barsel. På serviceudgifter udenfor servicerammen er der en mindreudgift på 2,6 mio. kr. primært fra større refusionsindtægter på særlig dyre enkeltsager på de specialiserede børn- og voksenområde. På overførselsudgifter er der en merudgift på 7,2 mio. kr., som kommer fra merudgifter til integration, kontanthjælp, førtidspension og fleksjob og mindreudgifter til forsikrede ledige og sygedagpenge. På renter er der en mindreudgift på 3,3 mio. kr. primært som følge af lavere renteudgifter til langfristet gæld og rentetilskrivning på lån til betaling af ejendomsskat, der først indbetales, når lånene indfries. Indtil da tilskrives renterne lånet. På afdrag på lån er der en mindreudgift på 1,2 mio. kr. primært fra lån vedr. ældreboliger. På skattefinansieret anlæg er der en mindreudgift på 34,3 mio. kr., hvoraf 31,9 mio. kr. overføres til 2014 og en mindreindtægt på 20,1 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. overføres til Det brugerfinansierede område består af affaldsområdet og projektering af biogasanlæg. Der er en mindreudgift på 0,9 mio. kr. fra drift af affaldsområdet og fra biogasanlæg er der en mindreudgift på 1,2 mio. kr. og en mindreindtægt på 1,5 mio. kr., der overføres til På finansforskydninger er der en mindreudgift på 17,9 mio. kr., der skyldes forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld bl.a. som følge af ændret konteringspraksis vedr. grundsalgsindtægter. Der var ikke budgetteret med lånoptagelse i Byrådet har således afstået fra at optage lån for 5,9 mio. kr. jf. opgørelse af lånerammen for Den samlede kassebeholdning er faldet fra 215,4 mio. kr. til 175,3 mio. kr. dvs. 40,1 mio. kr. fordelt med 39,7 mio. kr. fra Regnskab 2013 og 0,4 mio. kr. i værdireguleringer af investeringsaftaler. I økonomisk sammenhæng har 2013 været et meget godt år for kommunen, da der er pænt store overskud på budgettet. Også i forhold til statens loft over kommunens serviceudgifter (servicerammen) har året været positiv - der er et overskud på ca. 21 mio. kr. Begge dele giver anledning til, at der til det kommende budget skal undersøges, om der kan ske reduktioner uden servicemæssig effekt til finansiering af stigende udgifter på specialiserede tilbud til voksne, skabe politisk råderum og ruste kommunen til de kommende års udfordringer som følge af den stærkt stigende gruppe af borgere over 66 år (tabel 2). Udvikling i sygefravær Der har i de seneste år været fokus på sygefraværet, idet et lavt sygefravær giver bedre trivsel og færre udgifter til vikarer.. Tabel 2: Sygefravær i perioden (eget sygefravær) * Sygefravær 5,51% 5,94% 5,22% 4,90% 5,02% 4,90% 4,75% *Målprocent for Kilde: Egen opgørelse Som det fremgår af tabellen er sygefraværet faldet pænt fra 2008 til 2011, steget lidt igen i 2012, og i 2013 er sygefraværet igen på niveauet i Der er fortsat fokus på at nedbringe sygefraværet, og måltallet er igen i 2014 sat til 4,75%. 8

9 Direktionens beretning Befolkningsudvikling Der har siden 1. januar 2008 været en positiv befolkningsudvikling med store forskydninger mellem aldersgrupperne. Udviklingen med færre små børn er fortsat i 2013, ligesom antallet af ældre er steget. Der er således fortsat behov for at justere servicetilbuddene til den ændrede efterspørgsel. Tabel 3: Befolkningsudvikling (tal pr. 1.januar i året) Aldersgruppe år år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik Målopfyldelse Kommunens målopfyldelse har i 2013 været tilfredsstillende. Der er i alt fastsat 130 politiske mål fordelt på alle politikområderne bortset fra politikområde 13 sociale ydelser og pension. I tabellen nedenfor er der fulgt op i forhold til graden af målopfyldelse. Tabel 4: Målopfyldelse 2013: Point Antal Sum Snit Målet er ikke opfyldt Målet er delvist opfyldt Målet er stort set opfyldt Målet er opfyldt Total 130 2,30 Kilde: Egen opgørelse 9

10 Direktionens beretning 10

11 1. Finansiering Beskrivelse af området Området Finansiering indeholder en række områder, der er forbundet med den økonomiske organisation: renter, afdrag på lån, lånoptagelse, skatter, generelle tilskud og udligning samt finansforskydninger. Årets resultat 2013 Der er en mindreindtægt på 39,973 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 3,5 % af det korrigerede budget. I årets løb er der ydet tillægsbevillinger med en samlet nettoindtægt på 11,034 mio. kr. Årets gang 2013 Indfrielse af langfristet gæld i Kommunekredit Byrådet godkendte i forbindelse med budgetlægningen for Økonomisk politik og Finansiel strategi for Solrød Kommune. Formålet er at fastsætte økonomiske måltal og begrænse kommunens lånegæld. I regnskabet for 2012 var der en forbedring af kassebeholdningen på 75 mio. kr. Byrådet besluttede i juni 2013 at bruge 63 mio. kr. på at indfri 2 lån i Kommunekredit med tilhørende valutaswap på det ene lån. Baggrunden for beslutningen var, at kommunens lånegæld pr. indbygger ultimo 2012 var over landsgennemsnittet. Ved indfrielse af de 2 lån er den gennemsnitlige lånegæld pr. indbygger igen under landsgennemsnittet. Den samlede udgift til indfrielse er på 62,3 mio. kr., idet valutaswappen blev indfriet til kurs 600 i juli måned

12 1. Finansiering Aktivitetstal 12

13 1. Finansiering 13

14 1. Finansiering Solrød Kommune opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. 14

15 1. Finansiering Mål Overordnede politiske mål Den økonomiske politik skal medvirke til, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at fastholde serviceniveauet for kommunens borgere samt finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift Konkrete politiske mål Kassebeholdning: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3% af bruttodrifts- og anlægsudgifterne (ca. 42 mio. kr.). De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt renteafkast og minimal modpartsrisiko. Beskatning: Det er Byrådets mål, at Solrød Kommune har en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de omliggende kommuner. Budgetbalance Overskuddet på den løbende drift skal have en størrelse, der muliggør finansiering af den fortsatte udvikling i kommunens opgaveløsning, afdrag på lån og et anlægsniveau på det skattefinansierede område på min. 25 mio. kr. Skattefinansieret anlæg De skattefinansierede anlæg opdeles i kvalitetsfondsanlæg og andre anlæg. Det er Byrådets mål, at der skal være et årligt anlægsniveau på min. 25 mio. kr. Resultat af skattefinansieret område Resultat af skattefinansieret område bør i de kommende år vise et overskud, der kan dække nettoudlånet vedrørende lån til beta- 15 Målopfyldelse Målet er opfyldt. Kassebeholdning ultimo 2013 er på 175,3 mio. kr. Måltal jf. økonomisk politik er på 40,5 mio. kr. Målet er opfyldt. I 2013 er beskatningsniveau i Solrød på 24,27%, hvilket er under det gennemsnitlige beskatningsniveau i Hovedstadsområdet, der er på 24,36%. Udskrivningsprocent for kommuneskat i 2013 er på 24,8% i Solrød, hvilket er højere end gennemsnittet i Hovedstadsområdet, der er på 24,26%. Grundskyldspromille for øvrige ejendomme i 2013 er på 22,24 promille i Solrød, hvilket er lavere end gennemsnittet i Hovedstadsområdet, der er på 26,508 promille. Målet er opfyldt. Budgetbalance = overskud på den ordinære drift er på 81,8 mio. kr. Målet er opfyldt. Der er netto anvendt 27,8 mio. kr. til kvalitetsfondsanlæg og 14,4 mio. kr. til andre anlæg. Målet er ikke opfyldt. Resultat af skattefinansieret område er et underskud på 33,7 mio. kr.

16 1. Finansiering Overordnede politiske mål Gennem konkurrenceudsættelse af indkøbene at arbejde for at opnå bedre priser og sikre en fremtidig god kvalitet til prisen. Konkrete politiske mål ling af ejendomsskat for pensionister. Udstykninger Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til nedbringelse af langfristet gæld eller styrkelse af likviditeten til fremtidige investeringer, der kan bidrage til en fortsat vækst i Solrød Kommune. Skattefinansieret langfristet gæld Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet. Byrådet ønsker at nedbringe gælden, men tilkendegiver samtidigt at det kan være formålstjenstligt at optage lån til kortsigtet investering som kan finansiere afledte driftsbesparelser f.eks. energibesparende foranstaltninger. Derudover kan der undtagelsesvis optages lån til styrkelse af kassebeholdningen, såfremt der er lånemuligheder til stede. Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger til serviceudgifter skal finansieres ved omstilling eller de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer. Tillægsbevillinger til sociale overførselsudgifter, det brugerfinansierede område og øvrige dele af den kommunale økonomi finansieres indenfor den samlede økonomi. Organisationen optræder som én kunde overfor leverandørerne, så den samlede indkøbsmængde giver forretningsmæssige fordele. Indkøb sker efter princippet bedst og billigst, dvs. at indkøb skal foretages, hvor ydelsen er billigst i forhold til ønskede indkøbsparametre. Med henblik på at opfylde dette mål: Sker fastsættelse af indkøbsparametrene under hensyntagen til, at der ikke købes en bedre kvalitet end nødvendigt. 16 Målopfyldelse Målet er opfyldt. Der er indfriet 2 langfristede lån. Målet er opfyldt. Der er indfriet 2 lån i Kommunekredit med tilhørende valutaswap på det ene lån. Lånegælden pr. indbygger er således faldet fra kr. pr. indbygger ultimo 2012 til kr. pr. indbygger ultimo Landgennemsnittet ultimo 2012 var på kr. pr. indbygger. Målet er opfyldt. Der er et restbudget på 3,9 mio. kr. på budgetsikkerhedspuljen. Målet er opfyldt I 2013 er udbudspligten afløftet på 20 aftaleområder. 7 (ud af 9) FUS udbud 4 (ud af 4) SKI forpligtende aftaler 9 egne Solrød udbud. Solrød Kommune har således i vidt omfang støttet op om fællesaftalerne i FUS og SKI-regi. I 2013 har alle FUS kommuner efter udbud investeret i det samme elektroniske udbudssy-

17 1. Finansiering Overordnede politiske mål Opkrævning sker på en målrettet og socialt afbalanceret måde, hvor ressourcerne primært rettes mod de områder/borgere, hvor der er betalingsevne eller mod de krav, der via lovgivningen har fortrinsret. Konkrete politiske mål Benytter kommunen sig i videst muligt omfang af aftaler indgået af indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland for at medvirke til standardisering og øget volumen. Arbejder kommunens ansatte for at konkurrenceudsætte også mindre indkøb (med en samlet værdi på over kr.). Restancemassen skal nedbringes i både antal og beløb. Det skal gennem helhedsorienteret sagsbehandling og ved samarbejde på tværs af kommunen forebygges, at nye restancer opstår. Den primære indsats sættes ind overfor opkrævning af kommunale krav. Målopfyldelse stem og i samme analysesystem. Dette giver en særegen mulighed for, at alle 16 kommuner taler samme sprog i forhold til udarbejdelse af kravspecifikationer udarbejdelse af udbudsplaner kontraktopfølgning gevinstberegning, mv. Solrød Kommune var tovholder på fællesudbuddet af udbudssystemet. Solrød Kommune var endvidere tovholder for en udviklingsgruppe, der havde som opgave, at udarbejde fælles skabeloner til brug for udbudssystemet, hvilket igen medvirker til at effektivisere arbejdsgange og kvalitetssikre udbuddene. Der er løbende gjort en indsats for udbrede kendskabet til de indgåede aftaler og måle på brugen af aftalerne. Der er beregnet udbudsgevinst på 7 ud af de 14 aftaleområder, der havde opstart i Der er beregnet en samlet udbudsgevinst for disse 7 aftaler på kr. Budgetgevinst for 2013 er beregnet til i alt kr. fordelt på 4 aftaler. Målet er delvist opfyldt og videreføres i Målet er delvist opfyldt. Der er tale om en vedvarende proces Målet er opfyldt. 17

18 1. Finansiering 18

19 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Beskrivelse af området Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan Årets resultat 2013 Der er et mindreforbrug på 0,098 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,1 % af det korrigerede budget. I løbet af året er der ydet -0,760 mio. kr. i tillægsbevillinger. Årets gang 2013 Lokale busruter Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinier, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinie, mens den kører inden for kommunegrænsen. Solrød kommunes fokus har i 2013 været på optimering af de fire busruter, 97N, 120, 215 og 220,samt markedsføring af flexture i samarbejde med Movia. Planområdet I 2013 blev Kommuneplan vedtaget. Overordnede politiske mål inden for planområdet er indarbejdet i kommuneplanen. Byrådet vedtog én lokalplan endeligt samt tre lokalplanforslag til høring. Erhvervssamarbejde Erhvervsområdet var udpeget som et politisk fokusområde i budgetaftalen for 2013 og Solrød Byrådet har i forbindelse med indgåelse af budget 2014 afsat yderligere kr. årligt til erhvervsområdet med henblik på styrke indsatsen overfor iværksættere og virksomheder. 19

20 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Mål Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Byudviklingen er afbalanceret og bæredygtig. Det vil sige, at den sker i takt med udviklingen af kapaciteten af områdets skoler og daginstitutioner. Landområder friholdes for bebyggelse, og kvaliteterne i det nuværende by mønster fastholdes. Byudvikling knyttes til de eksisterende byområder, så den klare afgrænsning mellem by og land fastholdes. Erhvervsvirksomheder lokaliseres i nuværende erhvervsudstykninger, og det sikres, at eksisterende virksomheder har udvidelsesmuligheder. Der skal sikres en passende afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land, så landområdet bevares som attraktivt, åbent landskab, der både rummer jordbrugserhverv, natur- og kulturværdier samt friluftsliv. Bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over tid. Detailhandlen koncentreres i centerområderne. Der sikres mulighed for, at der i kommunens landsbyer kan etableres små lokale butikker Den kollektive trafik i kommunen optimeres, herunder bedre udnyttelse af kombinationen bus og tog, blandt andet gennem øget borgerinformation. Byudvikling sker med attraktive tilbud i forhold til skoler, institutioner, fritidstilbud, oplevelser og daglige indkøb på et bæredygtigt klima og miljø grundlag. Landområder friholdes for bebyggelse. Såfremt Fingerplan 2012 giver mulighed for det, planlægges der for etablering af et nyt erhvervsområde evt. i kombination med skovrejsning på arealet mellem Køge Bugt Motorvejen og Jernbaneforbindelsen København- Ringsted. For at sikre udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder, søges blandede bolig- og erhvervsområder omdannet til enten rene bolig- eller erhvervsområder. Der skal ske en vurdering af de landskabelige udpegninger ved næste kommuneplanrevision. Anbefalingerne i detailhandelsundersøgelsen søges udmøntet. Anbefalingerne i detailhandelsundersøgelsen søges udmøntet. Når Lokalplanerne tages op til revision medtages der mulighed for små lokale butikker. Samarbejdet med MOVIA fortsætter med henblik på en yderligere effektivisering af den kollektive trafik. Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er ikke opfyldt. Den endelig vedtaget Fingerplan 2013 har ikke givet mulighed for at etablere et erhvervsområde. Der åbnes dog op for, at anlæg til vedvarende energi efter nærmere forhandling med Naturstyrelsen kan etableres i området mellem trafikanlæggene. Målet er ikke opfyldt. Udsat til næste kommuneplanrevision. Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er opfyldt. 20

21 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse København Syd området udvikles og fastholdes som et attraktivt område i Øresunds- og Hovedstadsområdet. Solrød Kommune deltager aktivt i København Syd samarbejdet og understøtte udviklingen/fastholdelsen af København Syd som et attraktivt område. Målet er opfyldt. 21

22 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik 22

23 3. Borgerbetjening, administration og byråd Beskrivelse af området Politikområdet indeholder en række funktioner, der er forbundet med den politiske og administrative organisation. Bestående af Byråd, brugerstyrelser, valg, Direktion og afdelinger på rådhuset. Hertil kommer en række fælles administrationsudgifter, som ikke kan fordeles på den øvrige administration. Årets resultat Regnskabet for 2013 giver et mindreforbrug på 11,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. En stor del af forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes uddeling af lønpuljer til andre politikområder. Hertil kommer en nedskrivning af budgetsikkerhedspuljen, hvor midlerne er blevet omplaceret til områder med behov. Der er i året givet tillægsbevillinger på 3,4 mio. kr. Størstedelen af de uforbrugte midler vedrører ubrugte reserver på 3,9 mio.kr., resterende lønpuljer på 4,0 mio. kr. og overskud på afdelingers ØD-rammer. Det forventes således at der overføres 2,9 mio. kr. uforbrugte midler til Før budgetomplacering til Poppelbo fra pulje til nødlidende institutioner. Årets gang Der har i årets løb været arbejdet en del på de overordnede linjer, herunder tilpasning af strukturen I JOBS til de tilbagevendende regelændringer på beskæftigelsesområdet, digitalisering samt fuld indfasning af Udbetaling Danmark. Overskuddet på afdelingernes ØD-rammer må vurderes som meget tilfredsstillende. 23

24 3. Borgerbetjening, administration og byråd Mål 2013 Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Solrød Kommunes medarbejdere skal aktivt bidrage til at hjælpe borgerne med at bruge relevante digitale kanaler. Hvor borgerne kan betjene sig selv, skal de betjene sig selv. Alle borgerbetjenende medarbejdere skal agere digitale ambassadører og fremme digital selvbetjening, så digital kommunikation blive et stadigt hyppigere og naturligt valg. Digital post skal på sigt være borgernes foretrukne henvendelseskanal til Solrød Kommune ved skriftlig kommunikation. I 2013 skal mindst 30 % af borgerne være tilmeldt Digital post. Hjemmesiden skal grafisk og indholdsmæssigt opdateres til bedre at understøtte borgernes brug af digitale selvbetjeningsløsninger og søgning af information om kommunale ydelser. Borgernes tilfredshed med hjemmesiden skal øges frem mod Målet er stort set opfyldt. Der udestår indkøb og implementering af nyt telefonsystem, der vil støtte kontaktcenterløsning. Målet er opfyldt. I 2013 var 31,5 % af borgerne tilmeldt digital post. Målet er delvist opfyldt. Der er afsat midler til en ny hjemmeside, ligesom der i 2014 tages målinger af borgernes tilfredshed. Borgerne skal opleve en korrekt og værdig betjening, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og situation. Konfliktsituationer søges forebygget og undgået gennem information og dialog med borgeren i gensidig respekt. Medarbejderen tager udgangspunkt i borgerens behov og oplyser om relevante muligheder. Medarbejderens betjening baserer sig på borgerens egne ressourcer og eventuelle forpligtigelser til at medvirke i sagsbehandlingen. Borgere, som har et særligt behov og ikke kan betjene sig selv digitalt, vil få tilbudt alternative muligheder Der reageres på borgernes henvendelse inden 10 hverdage. Hvis dette ikke er muligt, sendes et kvitteringsbrev om den videre sagsbehandling. Målet er opfyldt. Målet er næsten opfyldt. Det forventes at omflytningen i 2014 vil kunne medføre en øget fokus på området. Målet er næsten opfyldt. Målet er opfyldt. 24

25 4. Bygninger, veje og grønne områder Beskrivelse af området Området omfatter kommunens fysiske anlæg, dvs. grønne områder, bygninger og veje (dog ikke Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej). Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etageareal på ca kvadratmeter, som bruges til skoler, idrætshaller, institutioner osv. Herudover har kommunen godt 160 ha. grønne områder, der bruges til friluftsliv og rekreation. Kommunen vedligeholder og bestyrer også de offentlige veje. Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er pr. 1. oktober 2013 udliciteret til en privat aktør. Politikområdet omfatter desuden myndighedsopgaver vedrørende vejlovgivning (vejmyndighed, vejsyn, tvister mv.) og myndighedsopgaver vedrørende vandløbslovgivning (tilsyn, tilladelser samt sagsbehandling i forbindelse med kommunale og private vandløb). På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Lokaleoptimeringsplan Trafiksikkerhedsplan Naturhandleplan Støjhandlingsplan Årets resultat 2013 Der er et merforbrug på 0,315 mio.kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,3 % af det korrigerede budget. Til det oprindelige budget er der ydet -1,378 mio. kr. i tillægsbevillinger. 25

26 4. Bygninger, veje og grønne områder Årets gang 2013 Samlet ejendomsdrift Ejendomscenter Udgifter til bygningsdrift er fordelt på flere politikområder, hvorfor den sammenfattende kommentar som gives her rækker ud over politikområde 4. Af Ejendomscentrets samlede korrigerede budget for 2013 på t.kr. er der et mindre forbrug på 278 t.kr. svarende til 0,6 %. Der er et mindreforbrug på renovationsområdet som udgør 299 t.kr., på personaleområdet er der et mindreforbrug på 375 t.kr. Der er desuden et mindreforbrug på centrale forsikringer og serviceaftaler er der et mindre forbrug på 578 t.kr.. Der er merforbrug på vedligehold af bygninger på hhv. 555 t.kr. og kr. samt 950 t.kr. på energi. Derudover er mindreforbrug på en række øvrige områder. Vigtigste energibesparende aktiviteter omfatter efterisolering af dagplejens på Solrød Skole, etablering af solceller på Havdrup Hallen samt udskiftning af vinduer på en række bygninger. Større vedligeholdsarbejder omfatter afslutning af renovering af Skovhuset i Havdrup samt renovering af 10-klasses administration som led i lokaleoptimeringsplanen. Tilbygningen til Uglegårdsskolen blev afsluttet i 2013 sammen med Havdrup Hallen. Driftssikring af boligbyggeri Området dækker støtte til opførelse af alment boligbyggeri, ydelsesstøtte til private ældreboliger samt støttesagsgebyr. Solrød Kommune betaler hvert år til statens administration af støttesager i forhold til det antal støttelån de forskelige boligselskaber har optaget. Det er også under dette område at kommunen modtager støttesagsgebyr når der opføres nyt alment byggeri med lån, hvor kommunen er garant. I samarbejde med Greve Kommune er der fælles beboer- og huslejenævn. I 2012 har boligselskabet Domea, afsluttet opførsel af 70 almennyttige lejeboliger i Trylleskoven. Boligerne er opført med støttelån. Indflytningen er sket i Vej og Park Fokus har været på udbud og igangsættelse af kontrakt. Der blev indgået kontrakt med OK-Nygaard om drift af kommunens vej og parkområdemed virkning fra den 1. oktober Tre tidligere medarbejder blev overført til andre dele af Teknik og Miljø, mens øvrige tilbageværende medarbejdere blev virksomhedsoverdraget til OK-Nygaard. Grønne områder og naturpladser I 2013 er der udarbejdet model for plejeplaner for kommunens grønne områder, som forelagt Økonomi-, teknik og miljøudvalget. Der afgræsses fortsat med får i Trylleskoven og Jersie Mose. Vedligeholdelse af vandløb Hovedbegivenheden har været renoveringen af Karlstrup Mosebæk i samarbejde med Greve Solrød Forsyning. Vejvedligeholdelse m.v. Området dækker udgifter til vejvedligeholdelse, herunder vejbelysning, vejafvanding og kommunens udgifter til vejmyndighedsopgaven. I 2013 blev der foretaget en tilstandsvurdering af veje, stier, fortove og centerarealer. Resultatet blev forelagt på Byrådets temamøde i maj og viste nødvendigheden for et budgetløft til området for at fastholde vejkapitalen, hvilket er sket fra

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere