SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne præsentere Solrød Kommunes årsberetning for Årsberetningen fortæller, hvordan 2013 er gået i tal og ord har været et travlt år. Hverdagen og arbejdslivet i Solrød har været fyldt med forandringer og nye opgaver, der er løst i overensstemmelse med Byrådets politik af loyale medarbejdere og ledere. Vi kom ud af 2013 med et driftsoverskud på 82 mio. kr., hvilket var 27 mio. kr. mere end budgetteret. Når det skal vurderes, om driftsoverskuddet er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at anlægsinvesteringer skal finansieres af driftsoverskuddet. Vi har i 2013 brugt 40 mio. kr. af driftsoverskuddet til at finansiere anlægsprojekter, bl.a. til Havdrup Idrætscenter og ombygningen af Uglegårdsskolen samt køb af det gamle posthus, der skal ombygges til Genoptræning i Et af pejlemærkerne for Byrådet i sidste valgperiode var at finde en balance mellem på den ene side ønsket om stabil service og udvikling og på den anden side en sund og bæredygtig økonomi. Byrådet gennemførte ved budgetlægningen for 2011 nødvendige reduktioner på en række områder og en skattestigning. Ved budgetlægningen for 2012 var hovedfokus på anlægsprogrammet, der blev justeret, så det balancerer med det, der er muligt at finansiere. Og endeligt var hovedfokus ved budgetlægningen for 2013 udviklingen i kommunens gæld, som gennem lånefinansiering af anlægsprogrammet i de tidligere år, var kommet over landsgennemsnittet. Ligesom det giver god mening i ens privat økonomi, giver det også god mening i kommunens økonomi at afvikle gæld for at slippe for renter og afdrag. Byrådet besluttede derfor i juni måned, at indfri 2 lån, så lånegælden igen kom under landsgennemsnittet. Der er således afdraget 75 mio. kr. på gælden, der ved årets udgang udgør 313 mio. kr. Lånegælden pr. indbygger er faldet med godt kr. og er igen under landsgennemsnittet. Kassebeholdningen er ved årets udgang på 175 mio. kr. Kommunerne styres fortsat stramt med risiko for økonomiske sanktioner. Med en stram økonomisk styring og skærpet fokus på økonomiopfølgningen er Solrød Kommune med til at overholde den samlede aftale mellem KL og Regeringen. På servicerammen har kommunen et samlet mindreforbrug på cirka 29 mio. kr. ud af et budget på 831 mio.kr. Jeg betragter årets resultat som tilfredsstillende, men der er nogle mørke skygger i horisonten med stigende udgifter som følge af ændring i alderssammensætningen i befolkningen og dyrere enkelttilbud, der er uafviselige. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat har fokus på at føre en ansvarlig økonomisk politik med langsigtet balance i budgettet, så vi er klar til at håndtere de omstillinger, der vil komme i en verden af forandringer. Det er forudsætningen for, at vi kan fastholde et fornuftigt serviceniveau og skabe plads til de nødvendige investeringer til gavn for kommunens borgere, virksomheder og ansatte. Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst! Niels Hörup Borgmester 3

4 4

5 Kommunens oplysninger Kontakt Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Telefon: Hjemmeside: solrod.dk Byrådet (udvalg) Borgmester Niels Hörup (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Claus Redder Madsen (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Per Hauge (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Emil Blücher (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Eilif Nørgaard (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Ivar Haugaard-Hansen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Henning Christiansen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Jytte Willendrup (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Henrik T. Larsen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Dina Oxfeldt (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Jane Noer (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Hans Odder (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Tonny Lauridsen (Familie- og uddannelsesudvalget) Kim Sunesen (Familie- og uddannelsesudvalget) Bo Nygaard Larsen (Familie- og uddannelsesudvalget) Frederik Leisner (Familie- og uddannelsesudvalget) Morten Scheelsbeck (Familie- og uddannelsesudvalget) Henrik Boye Jørgensen (Familie- og uddannelsesudvalget) Jan Færch (Familie- og uddannelsesudvalget) Direktionen Henrik Winther Nielsen, administrerende direktør Dorte Saabye, direktør Rita Pedersen, direktør Revision KPMG Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Cvr-nr Regnskabsår: 1. januar december 5

6 6

7 Direktionens beretning Solrød Kommune præsenterer i denne årsberetning kommunens regnskab for Det er ambitionen, at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig, så læseren kan få et overblik over kommunens regnskab såvel samlet som fordelt på de enkelte politikområder. Det indledende kapitel 'Direktionens beretning' tegner det overordnede billede af de økonomiske resultater for 2013 og beskriver de forhold, som har været med til at påvirke kommunens økonomi. Herefter følger et kapitel for hvert politikområde med en kort beskrivelse af de vigtigste aktiviteter, en opfølgning på de politiske mål og helt overordnede økonomiske oplysninger om de enkelte politikområder. De afsluttende kapitler indeholder en beskrivelse af kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter og oversigter. Der er også udarbejdet et bilagshæfte til Årsberetning 2013, der indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien for alle politikområder. Begge publikationer findes på solrod.dk. Økonomiske resultater Solrød Kommune kom ud af 2013 med et bedre driftsresultat og en bedre kassebeholdning end forventet. Samtidig har det været muligt at fastholde serviceniveauet og nå de fleste mål. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat. Alle tal er angivet netto, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Tabel 1: Økonomisk råderum 2013 Indtægter (mio. kr.) Regnskab 2013 Opr. Budget 2013 Korr. budget 2013 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Skatter , , ,0 0,2 0,2 Tilskud og udligning -54,0-57,3-55,3-3,3-1,3 Indtægter i alt , , ,3-3,1-1,0 Udgifter Serviceudgifter, serviceramme 801,3 829,8 831,1 28,5 29,7 Serviceudgifter, udenfor serviceramme 57,5 60,5 60,1 3,0 2,6 Overførselsudgifter 188,0 188,4 180,8 0,5-7,2 Renter 3,7 9,5 7,0 5,8 3,3 Udgifter i alt 1.050, , ,9 37,8 28,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -81,8-47,1-54,4 34,7 27,4 Afdrag på lån 75,5 14,4 76,7-61,1 1,2 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -6,3-32,7 22,3-26,4 28,6 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 61,9 57,9 96,2-3,9 34,3 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -21,9-23,0-42,0-1,1-20,1 Brugerfinansieret område 1,9 3,9 2,6 2,0 0,7 Finansforskydninger 4,1 22,0 22,0 17,9 17,9 Lånoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettotræk på kassebeholdningen 39,7 28,1 101,0-11,6 61,3 mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger. Da Byrådet i oktober 2012 vedtog budgettet for 2013 var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 28,1 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 101 mio. kr. Regnskabet for 2013 viser et forbrug af kassebeholdningen på 39,7 mio. kr. Der er således brugt 61,3 mio. kr. mindre af kassebeholdningen end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende: På indtægter er der en samlet mindreindtægt på 1,0 mio. kr. fordelt med en merindtægt fra skatter på 0,2 mio. kr. fra andel af forskerskat og en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. fra tilskud og udligning som følge af tilbagebetaling af momsandel af udstykninger og modtagne tilskud til kommunemomsordningen. 7

8 Direktionens beretning På udgifter er der en samlet mindreudgift på 28,4 mio. kr., der fordeler sig således: På serviceudgifter, serviceramme er der en mindreudgift på 29,7 mio. kr., hvoraf 10,7 mio. kr. overføres til 2014 i forbindelse med godkendelse af regnskabet. De væsentligste årsager til mindreforbruget er dagplejen, specialiserede tilbud til børn og resterende midler på afsatte puljer til budgetsikkerhed, sygdom og barsel. På serviceudgifter udenfor servicerammen er der en mindreudgift på 2,6 mio. kr. primært fra større refusionsindtægter på særlig dyre enkeltsager på de specialiserede børn- og voksenområde. På overførselsudgifter er der en merudgift på 7,2 mio. kr., som kommer fra merudgifter til integration, kontanthjælp, førtidspension og fleksjob og mindreudgifter til forsikrede ledige og sygedagpenge. På renter er der en mindreudgift på 3,3 mio. kr. primært som følge af lavere renteudgifter til langfristet gæld og rentetilskrivning på lån til betaling af ejendomsskat, der først indbetales, når lånene indfries. Indtil da tilskrives renterne lånet. På afdrag på lån er der en mindreudgift på 1,2 mio. kr. primært fra lån vedr. ældreboliger. På skattefinansieret anlæg er der en mindreudgift på 34,3 mio. kr., hvoraf 31,9 mio. kr. overføres til 2014 og en mindreindtægt på 20,1 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. overføres til Det brugerfinansierede område består af affaldsområdet og projektering af biogasanlæg. Der er en mindreudgift på 0,9 mio. kr. fra drift af affaldsområdet og fra biogasanlæg er der en mindreudgift på 1,2 mio. kr. og en mindreindtægt på 1,5 mio. kr., der overføres til På finansforskydninger er der en mindreudgift på 17,9 mio. kr., der skyldes forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld bl.a. som følge af ændret konteringspraksis vedr. grundsalgsindtægter. Der var ikke budgetteret med lånoptagelse i Byrådet har således afstået fra at optage lån for 5,9 mio. kr. jf. opgørelse af lånerammen for Den samlede kassebeholdning er faldet fra 215,4 mio. kr. til 175,3 mio. kr. dvs. 40,1 mio. kr. fordelt med 39,7 mio. kr. fra Regnskab 2013 og 0,4 mio. kr. i værdireguleringer af investeringsaftaler. I økonomisk sammenhæng har 2013 været et meget godt år for kommunen, da der er pænt store overskud på budgettet. Også i forhold til statens loft over kommunens serviceudgifter (servicerammen) har året været positiv - der er et overskud på ca. 21 mio. kr. Begge dele giver anledning til, at der til det kommende budget skal undersøges, om der kan ske reduktioner uden servicemæssig effekt til finansiering af stigende udgifter på specialiserede tilbud til voksne, skabe politisk råderum og ruste kommunen til de kommende års udfordringer som følge af den stærkt stigende gruppe af borgere over 66 år (tabel 2). Udvikling i sygefravær Der har i de seneste år været fokus på sygefraværet, idet et lavt sygefravær giver bedre trivsel og færre udgifter til vikarer.. Tabel 2: Sygefravær i perioden (eget sygefravær) * Sygefravær 5,51% 5,94% 5,22% 4,90% 5,02% 4,90% 4,75% *Målprocent for Kilde: Egen opgørelse Som det fremgår af tabellen er sygefraværet faldet pænt fra 2008 til 2011, steget lidt igen i 2012, og i 2013 er sygefraværet igen på niveauet i Der er fortsat fokus på at nedbringe sygefraværet, og måltallet er igen i 2014 sat til 4,75%. 8

9 Direktionens beretning Befolkningsudvikling Der har siden 1. januar 2008 været en positiv befolkningsudvikling med store forskydninger mellem aldersgrupperne. Udviklingen med færre små børn er fortsat i 2013, ligesom antallet af ældre er steget. Der er således fortsat behov for at justere servicetilbuddene til den ændrede efterspørgsel. Tabel 3: Befolkningsudvikling (tal pr. 1.januar i året) Aldersgruppe år år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik Målopfyldelse Kommunens målopfyldelse har i 2013 været tilfredsstillende. Der er i alt fastsat 130 politiske mål fordelt på alle politikområderne bortset fra politikområde 13 sociale ydelser og pension. I tabellen nedenfor er der fulgt op i forhold til graden af målopfyldelse. Tabel 4: Målopfyldelse 2013: Point Antal Sum Snit Målet er ikke opfyldt Målet er delvist opfyldt Målet er stort set opfyldt Målet er opfyldt Total 130 2,30 Kilde: Egen opgørelse 9

10 Direktionens beretning 10

11 1. Finansiering Beskrivelse af området Området Finansiering indeholder en række områder, der er forbundet med den økonomiske organisation: renter, afdrag på lån, lånoptagelse, skatter, generelle tilskud og udligning samt finansforskydninger. Årets resultat 2013 Der er en mindreindtægt på 39,973 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 3,5 % af det korrigerede budget. I årets løb er der ydet tillægsbevillinger med en samlet nettoindtægt på 11,034 mio. kr. Årets gang 2013 Indfrielse af langfristet gæld i Kommunekredit Byrådet godkendte i forbindelse med budgetlægningen for Økonomisk politik og Finansiel strategi for Solrød Kommune. Formålet er at fastsætte økonomiske måltal og begrænse kommunens lånegæld. I regnskabet for 2012 var der en forbedring af kassebeholdningen på 75 mio. kr. Byrådet besluttede i juni 2013 at bruge 63 mio. kr. på at indfri 2 lån i Kommunekredit med tilhørende valutaswap på det ene lån. Baggrunden for beslutningen var, at kommunens lånegæld pr. indbygger ultimo 2012 var over landsgennemsnittet. Ved indfrielse af de 2 lån er den gennemsnitlige lånegæld pr. indbygger igen under landsgennemsnittet. Den samlede udgift til indfrielse er på 62,3 mio. kr., idet valutaswappen blev indfriet til kurs 600 i juli måned

12 1. Finansiering Aktivitetstal 12

13 1. Finansiering 13

14 1. Finansiering Solrød Kommune opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. 14

15 1. Finansiering Mål Overordnede politiske mål Den økonomiske politik skal medvirke til, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at fastholde serviceniveauet for kommunens borgere samt finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift Konkrete politiske mål Kassebeholdning: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3% af bruttodrifts- og anlægsudgifterne (ca. 42 mio. kr.). De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt renteafkast og minimal modpartsrisiko. Beskatning: Det er Byrådets mål, at Solrød Kommune har en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de omliggende kommuner. Budgetbalance Overskuddet på den løbende drift skal have en størrelse, der muliggør finansiering af den fortsatte udvikling i kommunens opgaveløsning, afdrag på lån og et anlægsniveau på det skattefinansierede område på min. 25 mio. kr. Skattefinansieret anlæg De skattefinansierede anlæg opdeles i kvalitetsfondsanlæg og andre anlæg. Det er Byrådets mål, at der skal være et årligt anlægsniveau på min. 25 mio. kr. Resultat af skattefinansieret område Resultat af skattefinansieret område bør i de kommende år vise et overskud, der kan dække nettoudlånet vedrørende lån til beta- 15 Målopfyldelse Målet er opfyldt. Kassebeholdning ultimo 2013 er på 175,3 mio. kr. Måltal jf. økonomisk politik er på 40,5 mio. kr. Målet er opfyldt. I 2013 er beskatningsniveau i Solrød på 24,27%, hvilket er under det gennemsnitlige beskatningsniveau i Hovedstadsområdet, der er på 24,36%. Udskrivningsprocent for kommuneskat i 2013 er på 24,8% i Solrød, hvilket er højere end gennemsnittet i Hovedstadsområdet, der er på 24,26%. Grundskyldspromille for øvrige ejendomme i 2013 er på 22,24 promille i Solrød, hvilket er lavere end gennemsnittet i Hovedstadsområdet, der er på 26,508 promille. Målet er opfyldt. Budgetbalance = overskud på den ordinære drift er på 81,8 mio. kr. Målet er opfyldt. Der er netto anvendt 27,8 mio. kr. til kvalitetsfondsanlæg og 14,4 mio. kr. til andre anlæg. Målet er ikke opfyldt. Resultat af skattefinansieret område er et underskud på 33,7 mio. kr.

16 1. Finansiering Overordnede politiske mål Gennem konkurrenceudsættelse af indkøbene at arbejde for at opnå bedre priser og sikre en fremtidig god kvalitet til prisen. Konkrete politiske mål ling af ejendomsskat for pensionister. Udstykninger Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til nedbringelse af langfristet gæld eller styrkelse af likviditeten til fremtidige investeringer, der kan bidrage til en fortsat vækst i Solrød Kommune. Skattefinansieret langfristet gæld Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet. Byrådet ønsker at nedbringe gælden, men tilkendegiver samtidigt at det kan være formålstjenstligt at optage lån til kortsigtet investering som kan finansiere afledte driftsbesparelser f.eks. energibesparende foranstaltninger. Derudover kan der undtagelsesvis optages lån til styrkelse af kassebeholdningen, såfremt der er lånemuligheder til stede. Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger til serviceudgifter skal finansieres ved omstilling eller de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer. Tillægsbevillinger til sociale overførselsudgifter, det brugerfinansierede område og øvrige dele af den kommunale økonomi finansieres indenfor den samlede økonomi. Organisationen optræder som én kunde overfor leverandørerne, så den samlede indkøbsmængde giver forretningsmæssige fordele. Indkøb sker efter princippet bedst og billigst, dvs. at indkøb skal foretages, hvor ydelsen er billigst i forhold til ønskede indkøbsparametre. Med henblik på at opfylde dette mål: Sker fastsættelse af indkøbsparametrene under hensyntagen til, at der ikke købes en bedre kvalitet end nødvendigt. 16 Målopfyldelse Målet er opfyldt. Der er indfriet 2 langfristede lån. Målet er opfyldt. Der er indfriet 2 lån i Kommunekredit med tilhørende valutaswap på det ene lån. Lånegælden pr. indbygger er således faldet fra kr. pr. indbygger ultimo 2012 til kr. pr. indbygger ultimo Landgennemsnittet ultimo 2012 var på kr. pr. indbygger. Målet er opfyldt. Der er et restbudget på 3,9 mio. kr. på budgetsikkerhedspuljen. Målet er opfyldt I 2013 er udbudspligten afløftet på 20 aftaleområder. 7 (ud af 9) FUS udbud 4 (ud af 4) SKI forpligtende aftaler 9 egne Solrød udbud. Solrød Kommune har således i vidt omfang støttet op om fællesaftalerne i FUS og SKI-regi. I 2013 har alle FUS kommuner efter udbud investeret i det samme elektroniske udbudssy-

17 1. Finansiering Overordnede politiske mål Opkrævning sker på en målrettet og socialt afbalanceret måde, hvor ressourcerne primært rettes mod de områder/borgere, hvor der er betalingsevne eller mod de krav, der via lovgivningen har fortrinsret. Konkrete politiske mål Benytter kommunen sig i videst muligt omfang af aftaler indgået af indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland for at medvirke til standardisering og øget volumen. Arbejder kommunens ansatte for at konkurrenceudsætte også mindre indkøb (med en samlet værdi på over kr.). Restancemassen skal nedbringes i både antal og beløb. Det skal gennem helhedsorienteret sagsbehandling og ved samarbejde på tværs af kommunen forebygges, at nye restancer opstår. Den primære indsats sættes ind overfor opkrævning af kommunale krav. Målopfyldelse stem og i samme analysesystem. Dette giver en særegen mulighed for, at alle 16 kommuner taler samme sprog i forhold til udarbejdelse af kravspecifikationer udarbejdelse af udbudsplaner kontraktopfølgning gevinstberegning, mv. Solrød Kommune var tovholder på fællesudbuddet af udbudssystemet. Solrød Kommune var endvidere tovholder for en udviklingsgruppe, der havde som opgave, at udarbejde fælles skabeloner til brug for udbudssystemet, hvilket igen medvirker til at effektivisere arbejdsgange og kvalitetssikre udbuddene. Der er løbende gjort en indsats for udbrede kendskabet til de indgåede aftaler og måle på brugen af aftalerne. Der er beregnet udbudsgevinst på 7 ud af de 14 aftaleområder, der havde opstart i Der er beregnet en samlet udbudsgevinst for disse 7 aftaler på kr. Budgetgevinst for 2013 er beregnet til i alt kr. fordelt på 4 aftaler. Målet er delvist opfyldt og videreføres i Målet er delvist opfyldt. Der er tale om en vedvarende proces Målet er opfyldt. 17

18 1. Finansiering 18

19 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Beskrivelse af området Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan Årets resultat 2013 Der er et mindreforbrug på 0,098 mio. kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,1 % af det korrigerede budget. I løbet af året er der ydet -0,760 mio. kr. i tillægsbevillinger. Årets gang 2013 Lokale busruter Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinier, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinie, mens den kører inden for kommunegrænsen. Solrød kommunes fokus har i 2013 været på optimering af de fire busruter, 97N, 120, 215 og 220,samt markedsføring af flexture i samarbejde med Movia. Planområdet I 2013 blev Kommuneplan vedtaget. Overordnede politiske mål inden for planområdet er indarbejdet i kommuneplanen. Byrådet vedtog én lokalplan endeligt samt tre lokalplanforslag til høring. Erhvervssamarbejde Erhvervsområdet var udpeget som et politisk fokusområde i budgetaftalen for 2013 og Solrød Byrådet har i forbindelse med indgåelse af budget 2014 afsat yderligere kr. årligt til erhvervsområdet med henblik på styrke indsatsen overfor iværksættere og virksomheder. 19

20 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Mål Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Byudviklingen er afbalanceret og bæredygtig. Det vil sige, at den sker i takt med udviklingen af kapaciteten af områdets skoler og daginstitutioner. Landområder friholdes for bebyggelse, og kvaliteterne i det nuværende by mønster fastholdes. Byudvikling knyttes til de eksisterende byområder, så den klare afgrænsning mellem by og land fastholdes. Erhvervsvirksomheder lokaliseres i nuværende erhvervsudstykninger, og det sikres, at eksisterende virksomheder har udvidelsesmuligheder. Der skal sikres en passende afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land, så landområdet bevares som attraktivt, åbent landskab, der både rummer jordbrugserhverv, natur- og kulturværdier samt friluftsliv. Bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over tid. Detailhandlen koncentreres i centerområderne. Der sikres mulighed for, at der i kommunens landsbyer kan etableres små lokale butikker Den kollektive trafik i kommunen optimeres, herunder bedre udnyttelse af kombinationen bus og tog, blandt andet gennem øget borgerinformation. Byudvikling sker med attraktive tilbud i forhold til skoler, institutioner, fritidstilbud, oplevelser og daglige indkøb på et bæredygtigt klima og miljø grundlag. Landområder friholdes for bebyggelse. Såfremt Fingerplan 2012 giver mulighed for det, planlægges der for etablering af et nyt erhvervsområde evt. i kombination med skovrejsning på arealet mellem Køge Bugt Motorvejen og Jernbaneforbindelsen København- Ringsted. For at sikre udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder, søges blandede bolig- og erhvervsområder omdannet til enten rene bolig- eller erhvervsområder. Der skal ske en vurdering af de landskabelige udpegninger ved næste kommuneplanrevision. Anbefalingerne i detailhandelsundersøgelsen søges udmøntet. Anbefalingerne i detailhandelsundersøgelsen søges udmøntet. Når Lokalplanerne tages op til revision medtages der mulighed for små lokale butikker. Samarbejdet med MOVIA fortsætter med henblik på en yderligere effektivisering af den kollektive trafik. Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er ikke opfyldt. Den endelig vedtaget Fingerplan 2013 har ikke givet mulighed for at etablere et erhvervsområde. Der åbnes dog op for, at anlæg til vedvarende energi efter nærmere forhandling med Naturstyrelsen kan etableres i området mellem trafikanlæggene. Målet er ikke opfyldt. Udsat til næste kommuneplanrevision. Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er indarbejdet i den endelig vedtaget Kommuneplan Målet er opfyldt. Målet er opfyldt. 20

21 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse København Syd området udvikles og fastholdes som et attraktivt område i Øresunds- og Hovedstadsområdet. Solrød Kommune deltager aktivt i København Syd samarbejdet og understøtte udviklingen/fastholdelsen af København Syd som et attraktivt område. Målet er opfyldt. 21

22 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik 22

23 3. Borgerbetjening, administration og byråd Beskrivelse af området Politikområdet indeholder en række funktioner, der er forbundet med den politiske og administrative organisation. Bestående af Byråd, brugerstyrelser, valg, Direktion og afdelinger på rådhuset. Hertil kommer en række fælles administrationsudgifter, som ikke kan fordeles på den øvrige administration. Årets resultat Regnskabet for 2013 giver et mindreforbrug på 11,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. En stor del af forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes uddeling af lønpuljer til andre politikområder. Hertil kommer en nedskrivning af budgetsikkerhedspuljen, hvor midlerne er blevet omplaceret til områder med behov. Der er i året givet tillægsbevillinger på 3,4 mio. kr. Størstedelen af de uforbrugte midler vedrører ubrugte reserver på 3,9 mio.kr., resterende lønpuljer på 4,0 mio. kr. og overskud på afdelingers ØD-rammer. Det forventes således at der overføres 2,9 mio. kr. uforbrugte midler til Før budgetomplacering til Poppelbo fra pulje til nødlidende institutioner. Årets gang Der har i årets løb været arbejdet en del på de overordnede linjer, herunder tilpasning af strukturen I JOBS til de tilbagevendende regelændringer på beskæftigelsesområdet, digitalisering samt fuld indfasning af Udbetaling Danmark. Overskuddet på afdelingernes ØD-rammer må vurderes som meget tilfredsstillende. 23

24 3. Borgerbetjening, administration og byråd Mål 2013 Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Solrød Kommunes medarbejdere skal aktivt bidrage til at hjælpe borgerne med at bruge relevante digitale kanaler. Hvor borgerne kan betjene sig selv, skal de betjene sig selv. Alle borgerbetjenende medarbejdere skal agere digitale ambassadører og fremme digital selvbetjening, så digital kommunikation blive et stadigt hyppigere og naturligt valg. Digital post skal på sigt være borgernes foretrukne henvendelseskanal til Solrød Kommune ved skriftlig kommunikation. I 2013 skal mindst 30 % af borgerne være tilmeldt Digital post. Hjemmesiden skal grafisk og indholdsmæssigt opdateres til bedre at understøtte borgernes brug af digitale selvbetjeningsløsninger og søgning af information om kommunale ydelser. Borgernes tilfredshed med hjemmesiden skal øges frem mod Målet er stort set opfyldt. Der udestår indkøb og implementering af nyt telefonsystem, der vil støtte kontaktcenterløsning. Målet er opfyldt. I 2013 var 31,5 % af borgerne tilmeldt digital post. Målet er delvist opfyldt. Der er afsat midler til en ny hjemmeside, ligesom der i 2014 tages målinger af borgernes tilfredshed. Borgerne skal opleve en korrekt og værdig betjening, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og situation. Konfliktsituationer søges forebygget og undgået gennem information og dialog med borgeren i gensidig respekt. Medarbejderen tager udgangspunkt i borgerens behov og oplyser om relevante muligheder. Medarbejderens betjening baserer sig på borgerens egne ressourcer og eventuelle forpligtigelser til at medvirke i sagsbehandlingen. Borgere, som har et særligt behov og ikke kan betjene sig selv digitalt, vil få tilbudt alternative muligheder Der reageres på borgernes henvendelse inden 10 hverdage. Hvis dette ikke er muligt, sendes et kvitteringsbrev om den videre sagsbehandling. Målet er opfyldt. Målet er næsten opfyldt. Det forventes at omflytningen i 2014 vil kunne medføre en øget fokus på området. Målet er næsten opfyldt. Målet er opfyldt. 24

25 4. Bygninger, veje og grønne områder Beskrivelse af området Området omfatter kommunens fysiske anlæg, dvs. grønne områder, bygninger og veje (dog ikke Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej). Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etageareal på ca kvadratmeter, som bruges til skoler, idrætshaller, institutioner osv. Herudover har kommunen godt 160 ha. grønne områder, der bruges til friluftsliv og rekreation. Kommunen vedligeholder og bestyrer også de offentlige veje. Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er pr. 1. oktober 2013 udliciteret til en privat aktør. Politikområdet omfatter desuden myndighedsopgaver vedrørende vejlovgivning (vejmyndighed, vejsyn, tvister mv.) og myndighedsopgaver vedrørende vandløbslovgivning (tilsyn, tilladelser samt sagsbehandling i forbindelse med kommunale og private vandløb). På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Lokaleoptimeringsplan Trafiksikkerhedsplan Naturhandleplan Støjhandlingsplan Årets resultat 2013 Der er et merforbrug på 0,315 mio.kr. i 2013 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,3 % af det korrigerede budget. Til det oprindelige budget er der ydet -1,378 mio. kr. i tillægsbevillinger. 25

26 4. Bygninger, veje og grønne områder Årets gang 2013 Samlet ejendomsdrift Ejendomscenter Udgifter til bygningsdrift er fordelt på flere politikområder, hvorfor den sammenfattende kommentar som gives her rækker ud over politikområde 4. Af Ejendomscentrets samlede korrigerede budget for 2013 på t.kr. er der et mindre forbrug på 278 t.kr. svarende til 0,6 %. Der er et mindreforbrug på renovationsområdet som udgør 299 t.kr., på personaleområdet er der et mindreforbrug på 375 t.kr. Der er desuden et mindreforbrug på centrale forsikringer og serviceaftaler er der et mindre forbrug på 578 t.kr.. Der er merforbrug på vedligehold af bygninger på hhv. 555 t.kr. og kr. samt 950 t.kr. på energi. Derudover er mindreforbrug på en række øvrige områder. Vigtigste energibesparende aktiviteter omfatter efterisolering af dagplejens på Solrød Skole, etablering af solceller på Havdrup Hallen samt udskiftning af vinduer på en række bygninger. Større vedligeholdsarbejder omfatter afslutning af renovering af Skovhuset i Havdrup samt renovering af 10-klasses administration som led i lokaleoptimeringsplanen. Tilbygningen til Uglegårdsskolen blev afsluttet i 2013 sammen med Havdrup Hallen. Driftssikring af boligbyggeri Området dækker støtte til opførelse af alment boligbyggeri, ydelsesstøtte til private ældreboliger samt støttesagsgebyr. Solrød Kommune betaler hvert år til statens administration af støttesager i forhold til det antal støttelån de forskelige boligselskaber har optaget. Det er også under dette område at kommunen modtager støttesagsgebyr når der opføres nyt alment byggeri med lån, hvor kommunen er garant. I samarbejde med Greve Kommune er der fælles beboer- og huslejenævn. I 2012 har boligselskabet Domea, afsluttet opførsel af 70 almennyttige lejeboliger i Trylleskoven. Boligerne er opført med støttelån. Indflytningen er sket i Vej og Park Fokus har været på udbud og igangsættelse af kontrakt. Der blev indgået kontrakt med OK-Nygaard om drift af kommunens vej og parkområdemed virkning fra den 1. oktober Tre tidligere medarbejder blev overført til andre dele af Teknik og Miljø, mens øvrige tilbageværende medarbejdere blev virksomhedsoverdraget til OK-Nygaard. Grønne områder og naturpladser I 2013 er der udarbejdet model for plejeplaner for kommunens grønne områder, som forelagt Økonomi-, teknik og miljøudvalget. Der afgræsses fortsat med får i Trylleskoven og Jersie Mose. Vedligeholdelse af vandløb Hovedbegivenheden har været renoveringen af Karlstrup Mosebæk i samarbejde med Greve Solrød Forsyning. Vejvedligeholdelse m.v. Området dækker udgifter til vejvedligeholdelse, herunder vejbelysning, vejafvanding og kommunens udgifter til vejmyndighedsopgaven. I 2013 blev der foretaget en tilstandsvurdering af veje, stier, fortove og centerarealer. Resultatet blev forelagt på Byrådets temamøde i maj og viste nødvendigheden for et budgetløft til området for at fastholde vejkapitalen, hvilket er sket fra

NOTAT. Sagsbeh.: Ditte-Lene Sørensen Sagsnr.: 09/20449

NOTAT. Sagsbeh.: Ditte-Lene Sørensen Sagsnr.: 09/20449 SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Politiske mål på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 19. april 2010 Dato: 17-03-2010 Sagsbeh.: Ditte-Lene

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens forord

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2012

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2012 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens forord

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab)

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab) SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

IDAmiljø Bæredygtigt byggeri

IDAmiljø Bæredygtigt byggeri IDAmiljø Bæredygtigt byggeri Solrød Kommune Lene Stevnhoved Leder af Ejendomscenter 1 Hovedemner Lidt om Solrød Kommune Med hvilket udgangspunktet taler vi om bæredygtigt byggeri i Solrød Kommune Klimamål

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere