Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 95 Folketinget Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. Efter 1 indsættes:» 1 a. Nyuddannede, der deltager i kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse, jf. lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede, kan få støtte efter afsnit II a.«2. I 46, stk. 1, indsættes som nr. 3 :»3) Grundlaget for tildeling, beregning og tilbagebetaling af støtte efter afsnit II a.«3. Efter 59 indsættes:»afsnit II a Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Kapitel 13 Støttebetingelser, støtteform, administration og klageadgang 60. Nyuddannede kan efter ansøgning få støtte til et særligt kompetenceudvidende forløb, når de 1) er indskrevet på og gennemgår et særligt kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse, jf. lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede, 2) opfylder de betingelser, der følger af 2 a og regler fastsat i medfør heraf, 3) ikke tidligere har modtaget støtte til et særligt kompetenceudvidende forløb og 4) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne. 60 a. Nyuddannede, der opfylder betingelserne i 60, kan i op til 6 måneder få støtte i form af et stipendium, der i størrelse svarer til stipendium efter 8, stk. 1. Stk. 2. Sammen med stipendium efter stk. 1 kan der gives støtte i form af: 1) Lån med et beløb, der i størrelse svarer til studielån efter 9. 2) Stipendium som tillæg til nyuddannede, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde, med et beløb, der i størrelse svarer til stipendium efter 10 a. 3) Stipendium som tillæg til nyuddannede, der er enlige forsørgere, med et beløb, der i størrelse svarer til stipendium efter 10 b, stk. 1. 4) Stipendium som tillæg til nyuddannede, der er forsørgere og bor sammen med en uddannelsessøgende, der modtager SU, med et beløb, der i størrelse svarer til stipendium efter 10 b, stk. 2. 5) Supplerende lån til nyuddannede, der er forsørgere, med et beløb, der svarer til supplerende studielån efter 10 b, stk b. Støtte efter 60 a, stk. 1, gives med enten udeboendesats eller hjemmeboendesats på samme betingelser som stipendium med udeboendesats eller hjemmeboendesats inden for klippekortet, jf. kapitel 5 og regler fastsat i medfør af 8, stk. 4. Stk. 2. Støtte efter 60 a, stk. 2, nr. 2, gives på samme betingelser som stipendium efter 10 a og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 3. Støtte efter 60 a, stk. 2, nr. 3-5, gives på samme betingelser som stipendium efter 10 b og regler fastsat i medfør heraf, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Afgørende for tildeling af støtte efter 60 a til hele det særlige kompetenceudvidende forløb er den nyuddannedes forhold den 1. i den måned, som den nyuddannede tidligst kan få støtte fra, jf. 60 d, stk. 3. Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr AT003991

2 2 60 c. Lån efter 60 a, stk. 2, nr. 1 og 5, forrentes og tilbagebetales efter de bestemmelser i kapitel 8 og regler fastsat i medfør heraf, der gælder for studielån og slutlån, jf. 33, stk. 1. Stk , stk. 2 og 3, og regler fastsat i medfør af 35, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse for det særlige kompetenceudvidende forløb. 60 d. Styrelsen træffer på baggrund af ansøgning fra den nyuddannede og indberetning fra uddannelsesinstitutionen afgørelse om støtte efter afsnit II a. Stk. 2. Styrelsen udbetaler støtten forud i månedlige rater til den nyuddannedes Nemkonto. Stk. 3. Første månedlige rate af støtten udbetales tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor den nyuddannede har ret til støtte, herunder begynder på det særlige kompetenceudvidende forløb. Hvis forløbet begynder efter den 20. i en måned, udbetales støtte først fra begyndelsen af den følgende måned. Støtten udbetales dog tidligst fra den måned, hvor ansøgning herom er modtaget på uddannelsesinstitutionen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Lån efter 60 a, stk. 2, nr. 1 og 5, udbetales efter de betingelser, der følger af 38 c, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og regler fastsat i medfør af 38 c, stk. 4. Beløb, der er til disposition, men ikke er udbetalt, bortfalder ved afbrydelse eller afslutning af det særlige kompetenceudvidende forløb og ved støtteårets udgang. Stk. 5. Styrelsen kan kræve beløb, der er udbetalt for måneder, hvor den nyuddannede ikke opfylder støttebetingelserne, tilbagebetalt efter 31 og regler fastsat i medfør heraf. 60 e. Den nyuddannede skal straks give oplysning til uddannelsesinstitutionen, hvis den pågældende afbryder det særlige kompetenceudvidende forløb. Stk. 2. Den nyuddannede skal oplyse sit navn og personnummer ved ansøgning om støtte efter afsnit II a og ved henvendelse til styrelsen i øvrigt. 60 f. Styrelsen kan hos offentlige myndigheder og institutioner samt private institutioner om de nyuddannede indhente oplysninger, der er nødvendige for tildeling og tilbagebetaling af støtte efter afsnit II a. Stk. 2. Styrelsen kan til uddannelsesinstitutionerne og til andre offentlige myndigheder videregive oplysninger om de nyuddannede, der er nødvendige for vejledning om støtte efter afsnit II a. Stk. 3. Økonomistyrelsen kan hos offentlige myndigheder om låntager indhente oplysninger, der er nødvendige for at administrere krav efter 36.«2 I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, foretages følgende ændring: 1. Efter 4 indsættes:» 4 a. Specialpædagogisk støtte kan ydes til nyuddannede, der deltager i særlige kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse, jf. lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede.«3 I lov om befordringsrabat til studerende ved videregående udannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 14. marts 2007, som ændret ved 33 i lov nr. 551 af 6. juni 2007 og 3 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, foretages følgende ændring: 1. Efter 1 indsættes:» 1 a. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter endvidere måneder, hvor den nyuddannede får støtte efter afsnit II a i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven).«4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2010 og har gyldighed til og med den 31. januar 2011, jf. dog stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. Stk. 2. Loven finder anvendelse for kompetenceudvidende forløb, som den nyuddannede påbegynder i perioden fra den 1. februar 2010 til og med den 31. januar 2011.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Gældende ret Almindelige bemærkninger 3. Lovforslagets udformning 3.1. Støttebetingelser 3.2. Støtteformer og støttebeløb 3.3. Administration og klage 4. Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner 5. Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer 1. Indledning Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er som led i aftalen af 12. november 2009 om finansloven for 2010 blevet enige om at gennemføre en ekstraordinær indsats for kommende dimittender fra kandidatuddannelser m.v. i form af etablering af særlige kompetenceudvidende forløb i forlængelse af den igangværende uddannelse. Forløbet skal forbedre og udbrede de nyuddannedes kompetencer i forhold til de aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at de nyuddannede bliver ledige efter endt uddannelse. Forløbet retter sig således mod nyuddannede, der er arbejdsløshedstruede. Det er hensigten, at det særlige forløb skal udvide den unges kompetencer på nye områder. Den kommende dimittend vil skulle søge om deltagelse i det særlige forløb inden afslutningen af den igangværende uddannelse. De særlige forløb, som sammensættes med udgangspunkt i fag på eksisterende heltidsuddannelser, vil blive udbudt af uddannelsesinstitutionerne. Et forløb vil højst få en varighed af et halvt år. Initiativet, der etableres ved det af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling samtidigt fremsatte forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede, foreslås at træde i kraft den 1. februar 2010 og løbe i ét år. Forløbet berettiger ikke til statens uddannelsesstøtte (SU), men det forudsættes, at nyuddannede, der deltager i de særlige kompetenceudvidende forløb, kan modtage støtte til forsørgelse i form af en ydelse, der i størrelse og vilkår svarer til SU. Med forslaget etableres på denne baggrund en ny forsørgelsesydelse for nyuddannede, der deltager i særlige kompetenceudvidende forløb. Støtten kan bestå af både stipendium og lån med beløb, der svarer til henholdsvis SU-stipendium med satsen for hjemme- eller udeboende og satsen for SU-studielån. Det foreslås endvidere, at der gives mulighed for at søge om stipendietillæg og supplerende lån til forsørgere og handicappede på samme vilkår og med beløb, der svarer til satsen for SU-stipendietillæg og supplerende SU-lån. Endelig foreslås det, at nyuddannede, der deltager i de særlige kompetenceudvidende forløb, gives mulighed for at få specialpædagogisk støtte efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, og befordringsrabat efter lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 14. marts Gældende ret Uddannelsessøgende kan efter lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, få støtte i form af SU til uddannelse indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad og til ph.d.- studium indtil opnåelse af kandidatgrad. Uddannelsesaktiviteter efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og efter 5 i lov om universiteter (universitetsloven) giver dog ikke ret til SU. Det følger af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, og regler fastsat i medfør heraf, at nyuddannede har ret til optagelse i en arbejdsløshedskasse, hvis de har gennemført en uddannelse, der berettiger til SU inden for klippekortet, og når arbejdsløshedskassen har modtaget skriftlig begæring om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Det er af afgørende betydning, at 2 ugers fristen for henvendelse til arbejdsløshedskassen overholdes, da der ellers kræves et års medlemskab og beskæftigelse i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år for at opnå dagpengeret. Optagelse i en arbejdsløshedskasse på grundlag af uddannelse kan kun ske én gang, og det særlige kompetenceudvidende forløb berettiger ikke i sig selv til optagelse i en arbejdsløshedskasse. Retten til dagpenge indtræder en måned efter den SUberettigende uddannelses afslutning. Dagpenge kan dog ikke udbetales, hvis den nyuddannede begynder på en

4 4 ny uddannelse eller lignende og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 3. Lovforslagets udformning Det særlige kompetenceudvidende forløb, der ligger efter afsluttet videregående uddannelse, falder uden for anvendelsesområdet for SU-lovens afsnit I, idet det særlige kompetenceudvidende forløb ikke er en egentlig selvstændigt kompetencegivende uddannelse, men et særligt tilrettelagt forløb, som sammensættes med udgangspunkt i fag på eksisterende heltidsuddannelser. På denne baggrund er det særlige kompetenceudvidende forløb ikke SU-berettigende. Det foreslås derfor, at der etableres en ny støtteordning til nyuddannede, der er indskrevet på og gennemgår et særligt kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse. Forløbene udbydes efter bestemmelserne i det samtidigt fremsatte forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Det forudsættes her, at de kompetenceudvidende forløb er heltidsforløb. Det er en forudsætning for aftalen, at det særlige kompetenceudvidende forløb for arbejdsløshedstruede nyuddannede sættes i værk allerede fra Som følge af den korte tidshorisont for etableringen af den nye ordning er det ikke muligt at udvikle fuld edb-understøttelse af ordningen, og den baseres derfor i stor udstrækning på manuel sagsbehandling. På denne baggrund og under hensyn til, at den nye ordning finder anvendelse på meget korte forløb, er visse regler og støttebetingelser forenklet i forhold til det, der gælder for uddannelsessøgende, der har ret til SU. Ordningen svarer dog i støtteform og støttebeløb til SU Støttebetingelser Det foreslås, at støtten gives til nyuddannede, der er indskrevet på og gennemgår et særligt kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse, som er udbudt efter lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Støtten til de særlige kompetenceudvidende forløb foreslås højst at kunne gives i 6 måneder, og tildelingen er uafhængig af deltagerens eventuelt tidligere tildeling af SU. Støtten gives først fra den måned, hvor den nyuddannede er begyndt på det særlige kompetenceudvidende forløb, og der gives ikke støtte i en eventuel venteperiode mellem den afsluttede videregående uddannelse og det særlige kompetenceudvidende forløb. Dette gælder, selv om den nyuddannede efter lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede skal indskrives på det særlige kompetenceudvidende forløb fra ansøgningstidspunktet, og derfor i en eventuel venteperiode, før det kompetencegivende forløb begynder, vil være optaget og indskrevet på forløbet. Da den nyuddannede efter det samtidigt fremsatte forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede vil være indskrevet på det særlige kompetenceudvidende forløb i eventuel venteperiode, vil den nyuddannede ikke være til rådighed for arbejdsmarkedet og vil derfor ikke være berettiget til dagpenge. Den nyuddannede må søge om optagelse i arbejdsløshedskassen senest 2 uger efter den videregående uddannelses afslutning, men vente med at søge dagpenge, indtil det kompetenceudvidende forløb er afsluttet. Hvis den pågældende afbryder det kompetenceudvidende forløb, vil det på det tidspunkt være muligt at rette henvendelse til arbejdsløshedskassen med henblik på at overgå til dagpenge på dimittendsats. Det foreslås, at det er en betingelse for at få støtte til det særlige kompetenceudvidende forløb, at den nyuddannede er dansk statsborger eller efter de samme regler, som gælder for SU-modtagere, kan ligestilles hermed, ikke modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, og ikke tidligere har fået støtte til et særlig kompetenceudvidende forløb. Det følger af SU-reglerne, at ikke-danske statsborgere kan ligestilles med danske statsborgere, hvis de er flyttet til Danmark sammen med deres forældre før de er fyldt 20 år, hvis de er gift med en dansk statsborger og har boet i Danmark uafbrudt i mindst to år umiddelbart før ansøgning om støtte, hvis de er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), eller hvis de umiddelbart før ansøgningstidspunktet har boet i Danmark uafbrudt i mindst fem år uden at have taget ophold i Danmark med henblik på uddannelse. De nyuddannede ikke-danske statsborgere vil endvidere kunne få støtte på baggrund af de rettigheder, der følger af EU-retten. Reglerne om støtte til ikke-danske statsborgere afviger fra de regler om adgang til de kompetenceudvidende forløb, der følger af det samtidigt hermed fremsatte forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Det vurderes dog hensigtsmæssigt at videreføre de regler, der gælder for at opnå ret til SU til den SU-berettigende videregående uddannelse, til det særlige kompetenceudvidende forløb. Støtten til de særlige kompetenceudvidende forløb gives uanset den nyuddannedes indkomst i perioden. Har den nyuddannede fået SU i samme år, som den pågældende deltager i det særlige forløb, betragtes det særlige forløb i forhold til SU-reglerne som en periode uden for uddannelse. Det betyder, at den pågældende har det højeste fribeløb i måneder med den særlige støtte. For SU-

5 5 modtagere, der afslutter uddannelsen i løbet af et støtteår, vil det endvidere være muligt efter SU-lovens 22 a kun at lægge indkomst i den SU-berettigende uddannelsesperiode til grund for indkomstkontrollen, hvorved indkomst under det særlige kompetenceudvidende forløb ikke medregnes ved indkomstkontrollen. Det er en betingelse for støtte, at den nyuddannede er optaget på og gennemgår det særlige kompetenceudvidende forløb. Den nyuddannede forpligtes til at meddele uddannelsesinstitutionen, når den pågældende ikke længere deltager i forløbet, så institutionen kan meddele styrelsen, at støtten skal standses. Støtte, der er modtaget med urette, fordi støttebetingelserne viser sig ikke at være opfyldt, kræves tilbage på samme måde som ved krav om tilbagebetaling af for meget modtaget SU. Kravet vil blive rejst af styrelsen, og skal tilbagebetales straks eller over en periode på højst 3 år til Økonomistyrelsen. Det til enhver tid skyldige beløb forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling Støtteformer og støttebeløb I det følgende er satserne for stipendium og lån til nyuddannede i særlige kompetenceudvidende forløb, der i størrelse svarer til satserne for SU, angivet med de satser, der gælder for SU i Satserne reguleres hvert år efter bestemmelsen i SU-lovens 12. Det foreslås, at nyuddannede, der deltager i et kompetenceudvidende forløb, kan få et månedligt stipendium på kr. med satsen for hjemmeboende og kr. med satsen for udeboende. Stipendiet vil blive givet med udeboende- eller hjemmeboendesats efter samme regler, som gælder for SU-stipendium inden for klippekortet. Sammen med stipendiet foreslås det, at nyuddannede, der deltager i et særligt kompetenceudvidende forløb, gives mulighed for et månedligt lån på kr. Lånet forrentes og skal tilbagebetales på samme vilkår som studielån efter kapitel I i SU-loven. Nyuddannede, der er forsørgere til børn under 18 år, og som deltager i et særligt kompetenceudvidende forløb, foreslås endvidere at kunne søge om lignende supplerende ydelser som SU-modtagere. Det vil sige, at nyuddannede, der har egne biologiske børn eller adoptivbørn under 18 år boende hos sig, vil få mulighed for at optage et supplerende lån på kr. Nyuddannede, der får ekstra børnetilskud som enlige forsørgere den 1. i den måned, som de har ret til og søger støtte til et kompetenceudvidende forløb, kan få et stipendietillæg på kr. Endelig vil nyuddannede, der har egne børn boende hos sig, og som bor sammen med en SU-modtager, kunne få et stipendietillæg på kr. Nyuddannede, der på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde, foreslås at få mulighed for et månedligt stipendietillæg på kr. Dette svarer til handicaptillægget for SUmodtagere, og det må forventes, at langt de fleste vil kunne få tildelt stipendietillægget til det særlige kompetenceudvidende forløb på baggrund af tildelingen af handicaptillæg til den tidligere afsluttede SU-berettigende videregående uddannelse. Det foreslås ved en ændring af lov om specialpædagogisk støtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, at nyuddannede, der har behov for specialpædagogisk støtte for at kompensere for en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i forbindelse med gennemførelse af det særlige kompetenceudvidende forløb, kan få specialpædagogik støtte på samme vilkår som uddannelsessøgende, der går på en SU-berettigende videregående uddannelse. Lige som med stipendietillægget til handicappede nyuddannede, jf. ovenfor, vil der være tale om videreførelse af den specialpædagogiske støtte, som er tildelt i forbindelse med den afsluttede SU-berettigende videregående uddannelse. Endelig foreslås det ved ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 14. marts 2009, at give nyuddannede, der deltager i de særlige kompetenceudvidende forløb, mulighed for at få rabat på abonnementskort (periodekort) til bus, tog og metro i den kollektive trafik. Med satsen for 2010 udgør rabatten 65 pct. af det beløb, der overstiger 14,10 kr. pr. dag. Rabatten kan dog højst udgøre 23,49 kr. pr. dag Administration og klage Det foreslås, at den nye ordning administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen), og at uddannelsesinstitutionerne vil blive inddraget i forbindelse med vejledning m.v. Det er hensigten, at der til brug for ansøgning om støtte skal udarbejdes et særligt papiransøgningsskema, som skal udfyldes af ansøgeren og afleveres på uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen skal herefter kontrollere, at ansøgeren er optaget på det særlige kompetenceudvidende forløb og indsende ansøgningsskemaerne til styrelsen, som taster ansøgningerne i styrelsens støtteadministrative system. Uddannelsesinstitutionen skal tillige meddele styrelsen, hvis den nyuddannede afbryder forløbet og derfor ikke længere er berettiget til støtte.

6 6 Som nævnt under afsnit 3.2, vil nyuddannede, der deltager i de særlige kompetenceudvidende forløb, have mulighed for at søge om de samme stipendietillæg og supplerende lån som uddannelsessøgende ved videregående uddannelse. Ansøgning om handicaptillæg og specialpædagogisk støtte vil kræve, at den nyuddannede vedlægger relevant dokumentation for handicappet eller angiver at have modtaget handicaptillæg og/eller specialpædagogisk støtte til den netop afsluttede SU-berettigende videregående uddannelse. Når støtten er tildelt, udbetales den til den nyuddannedes Nemkonto. Den nyuddannede vil modtage en særlig støttemeddelelse om tildelingen og vil tillige kunne se tildelingen i minsu. I lighed med SU udbetales støtten forud i månedlige rater. Er der tildelt lån, vil den nyuddannede skulle acceptere vilkårene og godkende udbetalingen i minsu på samme måde som det er tilfældet for de nye fleksible SU-lån, der indføres med virkning fra Det foreslås, at afgørelser, som styrelsen træffer om tildeling af støtte til de særlige kompetenceudvidende forløb, kan påklages til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, der træffer den endelige administrative afgørelse. Dette svarer til de gældende regler for klage over styrelsens afgørelser om SU. 4. Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Det foreslås, at ordningen træder i kraft 1. februar 2010 og løber ét år. Det skønnes muligt at gennemføre ca. 575 særlige kompetenceudvidende forløb. Støtteudgifterne til stipendier skønnes til ca. 17 mio. kr. 5. Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Udgifterne til etablering og administration af ordningen skønnes at udgøre ca. 0,7 mio. kr. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer I forbindelse med fremsættelsen er lovforslaget sendt i høring til følgende: Akademikernes Centralorganisation, Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), CIRIUS, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Konservative Studerende, Danmarks Liberale Studerende, Danmarks Lærerforening, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Magisterforening, Dansk Metal, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Datatilsynet, Erhvervsakademirådet, Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA), Frit Forum Socialdemokratiske Studerende, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Fællesrådet for Foreninger for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (FUE), Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS-A), HK/Kommunal, HK/Stat, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Kulturministeriets Rektorer (KUR), Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lederforsamlingen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Lærernes Centralorganisation, Lærerstuderendes Landskreds, Nævnet om Støtteberettigende Uddannelser i Udlandet, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Rigsrevisionen, Rådet for større IT-sikkerhed, Socialpædagogernes Landsforbund, Studenterrådgivningen, Studierådet for Ingeniørstuderende i Danmark, SU-rådet og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning. 11. Sammenfattende skema 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. Positive konsekvenser/mindreudgifter Økonomiske konsekvenser Ingen for stat, kommuner og regioner Negative konsekvenser/ merudgifter Forslaget skønnes at medføre merudgifter til forsørgelse på 17 mio. kr. samt 0,7 mio.

7 7 kr. til etablering og administration. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Forslaget skønnes at medføre merudgifter til etablering og administration på 0,7 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Den foreslåede nye 1 a er en konsekvens af, at der med 1, nr. 3, indsættes et nyt afsnit II a, der indfører en ny form for støtte til nyuddannede, der deltager i særlige kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse efter lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Det følger af SU-lovens 1, at SU-lovens afsnit I regulerer uddannelsesstøtte til uddannelse indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad (SU), afsnit I a regulerer udlandsstipendium til studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse eller til en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet og afsnit II regulerer uddannelsesstøtte til ph.d.-studiet inden opnåelse af kandidatgrad. 3. Til nr. 2 Med den foreslåede ændring af SU-lovens 46, stk. 1, vil afgørelser, som styrelsen træffer om tildeling af støtte til de særlige kompetenceudvidende forløb, kunne påklages til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Ankenævnet træffer den endelige administrative afgørelse, jf. 46, stk. 3, i SU-loven. Dette svarer til de gældende regler for klage over styrelsens afgørelser om SU. Fremgangsmåde og klagefrist skal ligeledes svare til, hvad der gælder for så vidt angår klager over styrelsens afgørelser om SU. Det vil sige, at den nyuddannede skal sende klagen til styrelsen og stile klagen til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Klagen skal indgives senest 4 uger efter afgørelsen er modtaget hos den nyuddannede Til nr. 3 ( 60) Med den foreslåede 60 fastsættes det, hvem der er berettiget til den nye støtte til forsørgelse under de særlige kompetenceudvidende forløb. Det følger af det foreslåede nr. 1, at den særlige støtte gives efter ansøgning til nyuddannede, der er indskrevet på og gennemgår et særligt kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse efter det samtidigt med dette lovforslag fremsatte forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Det foreslås endvidere i nr. 2, at nyuddannede, der deltager i de særlige kompetenceudvidende forløb, skal opfylde betingelserne i SU-lovens 2 a og regler fastsat i medfør heraf. Det betyder, at den nyuddannede skal være dansk statsborger eller kunne ligestilles hermed. Følgende nyuddannede vil således kunne ligestilles med danske statsborgere og få ret til støtte til det kompetenceudvidende forløb: Nyuddannende, der flyttede til Danmark sammen med deres forældre, før de fyldte 20 år. Det er en betingelse, at den nyuddannede fortsat har bopæl i Danmark sammen med den ene eller begge af forældrene. Nyuddannede, der er gift med en dansk statsborger og har boet i Danmark uafbrudt i mindst to år umiddelbart inden ansøgning om støtte til det særlige kompetenceudvidende forløb. Nyuddannede, der umiddelbart før de begynder på det særlige kompetenceudvidende forløb har boet i Danmark uafbrudt i mindst to år og har haft mindst 30 timers erhvervsarbejde om ugen.

8 8 Nyuddannede, der er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). Nyuddannede, der er tyske statsborgere og tilhører det danske mindretal i Sydslesvig. Nyuddannede, der umiddelbart før ansøgningstidspunktet har boet i Danmark uafbrudt i mindst fem år, uden at have taget ophold i Danmark med henblik på uddannelse. Nyuddannede, der er EU- eller EØS-statsborgere eller er familiemedlemmer til EU- eller EØS-statsborgere, vil endvidere kunne ligestilles med danske statsborgere efter EU-retten. Det betyder, at følgende nyuddannede vil kunne få støtte til det særlige kompetenceudvidende forløb: Nyuddannede, der er arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark. Nyuddannede, der er barn af, forældre til eller gift/i registeret partnerskab med en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. Nyuddannede, der har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst fem år. EU- eller EØS-statsborgere, der er kommet til Danmark for at studere og ikke for at arbejde eller drive selvstændigt erhverv, vil ikke kunne få støtte, før de har været i Danmark i 5 år. Med det foreslåede nr. 3, vil det være en støttebetingelse, at den nyuddannede ikke samtidig med støtten til det særlige kompetenceudvidende forløb modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne. Nyuddannede, der eventuelt modtager dagpenge, revalidering, pension eller lignende, vil således ikke kunne få den særlige støtte. Det vil heller ikke være muligt at få støtte til det særlige kompetenceudvidende forløb, hvis den nyuddannede samtidig modtager SU, jf. SU-lovens afsnit I. Endelig foreslås det med nr. 4. at nyuddannede, der tidligere har fået støtte til et særlige kompetenceudvidende forløb, ikke kan få støtte til et nyt kompetenceudvidende forløb ( 60 a) Med den foreslåede 60 a vil nyuddannede, der deltager i et særlig kompetenceudvidende forløb, der er tilrettelagt efter lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede, kunne søge om en ny forsørgelsesydelse, der i størrelse og form svarer til SU. Ydelsen gives i højst 6 måneder. Det foreslås således, at nyuddannede, der deltager i det særlige kompetenceudvidende forløb, kan søge om et beløb, der i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens 7, stk. 1, nr. 1, jf. 8, stk. 1. Sammen med stipendiet kan den nyuddannede endvidere søge om lån med et beløb, der i størrelse svarer til studielån efter SUlovens 7, stk. 1, nr. 2, jf. 9. Nyuddannede, der på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde, foreslås at kunne søge om et stipendium som tillæg, der i størrelse svarer til handicaptillægget efter SU-lovens 10 a. Nyuddannede, der er forsørgere, foreslås ligeledes at kunne få lignende ydelser som forsørgere, der modtager SU. Nyuddannede, der er enlige forsørgere, vil således kunne få et stipendium som tillæg, der i størrelse svarer til stipendium efter 10 b, stk. 1. Nyuddannede, der er forsørgere og bor sammen med en uddannelsessøgende, der modtager SU, vil kunne få et stipendium som tillæg, der i størrelse svarer til stipendium efter 10 b, stk. 2. Endelig vil alle nyuddannede, der er forsørgere, kunne få et supplerende lån, der i størrelse svarer til supplerende studielån efter 10 b, stk. 3. Nedenfor er stipendier og lån angivet med den sats, der gælder for de relevante SU-støttesatser i Satserne reguleres hvert år efter bestemmelsen i SU-lovens 12. Støtteform Stipendium hjemmeboendesats Stipendium udeboendesats Lån Supplerende stipendium til enlige forsørgere Supplerende stipendium til samboende forsørgere Supplerende lån til alle forsørgere Handicaptillæg Støttebeløb kr kr kr kr kr kr kr ( 60 b) Den foreslåede 60 b indeholder bestemmelser om, hvornår nyuddannede, der deltager i et særligt kompetenceudvidende forløb, har ret til stipendium med udeboende eller hjemmeboende sats, og hvornår den nyuddannede har ret til de supplerende ydelser til forsørgere og handicappede. Betingelserne i de foreslåede stk. 1-3 svarer til betingelserne for de tilsvarende ydelser til SU-berettigede uddannelsessøgende ved videregående uddannelser, jf. dog bemærkningerne til det foreslåede stk. 4. Det foreslås således i stk. 1, at stipendium efter den foreslåede 60 a, stk. 1, skal gives efter samme regler som SU-stipendium med hjemmeboendesats eller ude-

9 9 boendesats, jf. 8, stk. 3, i SU-loven og 8 i bekendtgørelse nr. 455 af 8. juni 2009 (SU-bekendtgørelsen), der gælder for stipendium til uddannelsessøgende, der får SU inden for klippekortet. Som følge heraf vil stipendium kunne gives med hjemmeboendesats, når den nyuddannede er hjemmeboende, og med udeboendesats, når den nyuddannede er udeboende. Den nyuddannede vil blive betragtet som hjemmeboende, hvis den nyuddannede står tilmeldt den ene eller begge forældrenes adresse, eller uanset folkeregisteradressen jævnligt bor hos forældrene eller den ene af dem. Styrelsen vil kunne kræve, at den nyuddannede dokumenterer at være udeboende. Nyuddannede, der bor på kostskole, skolehjem eller lignende, vil have ret til stipendium med udeboendesats, uanset hvilken adresse den pågældende står tilmeldt i folkeregisteret. Med stk. 2 foreslås det, at nyuddannede, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde, kan modtage stipendietillæg på samme betingelser som stipendium efter 10 a. Det følger af 21 i SU-bekendtgørelsen, at styrelsen tildeler støtten ud fra en vurdering af arten og graden af funktionsnedsættelsen, og på baggrund heraf en vurdering af funktionsnedsættelsens betydning for evnen til at påtage sig erhvervsarbejde på lige fod med andre uddannelsessøgende. Til brug for denne vurdering kan styrelsen indhente en sagkyndig vurdering. Med stk. 3 foreslås det, at stipendium som tillæg og supplerende lån til forsørgere tildeles på samme vilkår som de supplerende ydelser til samme gruppe SU-modtagere. Det supplerende lån kan således tildeles alle nyuddannede, der har egne biologiske børn eller adoptivbørn under 18 år boende hos sig. Nyuddannede, der får ekstra børnetilskud som enlige forsørgere, vil få ret til stipendium som tillæg til enlige forsørgere, mens nyuddannede, der har sit eget barn boende hos sig og bor sammen med en SU-modtager, vil kunne få et stipendium som tillæg til samboende forsørger. Den nyuddannede betragtes som samboende med en SU-modtager, hvis samboen har fået SU med rette i mindst en måned i kvartalet før det kvartal, fra hvilket den nyuddannede kan få støtte til det særlige kompetenceudvidende forløb, jf. bemærkningerne nedenfor til stk. 4. Det foreslås med stk. 4, at det er den nyuddannedes forhold den 1. i den måned, som den nyuddannede tidligst kan få støtte fra, der er afgørende for tildeling af støtte til hele det særlige kompetencegivende forløb. Det betyder, at det er den nyuddannedes bopælsstatus den 1. i den måned fra hvilken, den nyuddannede tidligst kan få støtte, der bestemmer, om den nyuddannede skal have støtte med satsen for udeboende eller hjemmeboende til hele forløbet. Ligeledes er det også den nyuddannedes status som samboende eller enlig forsørger den 1. i den måned, som den nyuddannede tidligst kan få støtte fra, der bestemmer, om der gives stipendium som tillæg med satsen for enlige eller samboende forsørgere, uanset om denne status ændrer sig i løbet af forløbet. Det betyder blandt andet, at en nyuddannet, der påbegynder et særligt kompetenceudvidene forløb i februar 2010, vil kunne få stipendietillæg til hele forløbet, hvis samboen modtog SU med rette i mindst én måned i 4. kvartal Bestemmelsen i stk. 4, er en forenkling i forhold til, hvad der gælder for uddannelsessøgende, der modtager SU, idet SU-modtagere har mulighed for at ændre tildelingen af SU, hvis f.eks. bopælsforhold eller samlivsforhold ændrer sig i løbet af studiet. Forenklingen er fundet hensigtsmæssig, da de særlige kompetenceudvidende forløb har en meget begrænset varighed og for at opnå en enkel administrerbar ordning ( 60 c) Det foreslås med 60 c, at lån efter den foreslåede 60 a, stk. 2, nr. 1, og supplerende lån efter den foreslåede 60 a, stk. 2, nr. 5, forrentes og tilbagebetales på samme måde som studielån og slutlån efter regler i SU-lovens kapitel 8 om forrentning og tilbagebetaling af studielån, slutlån samt statslån. Af SU-lovens 33, stk. 2 og 3, fremgår det, at lånet i uddannelsesperioden forrentes med 4 pct. årligt, og med 1 pct. point over den officielle diskonto uden for uddannelsesperioden. Det foreslås, at det særlige kompetenceudvidende forløb i forhold til reglerne om forrentning og tilbagebetaling af lån betragtes som en uddannelsesperiode. Det følger af reglerne i SU-bekendtgørelsens 49, stk. 1, at låntager skal begynde at tilbagebetale lånet med påløbne renter til Økonomistyrelsen den 1. januar i kalenderåret 1 år efter det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt ( 60 d) Det foreslås med 60 d, stk. 1, at afgørelse om støtte til de særlige kompetenceudvidende forløb træffes af styrelsen på baggrund af den nyuddannedes ansøgning og indberetninger fra uddannelsesinstitutionen. Med stk. 2 foreslås det, at styrelsen udbetaler støtten forud i månedlige rater til den nyuddannedes Nemkonto. Det foreslås med stk. 3, at den første månedlige rate af støtten tidligst udbetales fra begyndelsen af den måned, hvor den nyuddannede har ret til støtte, herunder er begyndt på det kompetencegivende forløb. Der gives således ikke støtte i en eventuel venteperiode mellem den

10 10 afsluttede videregående uddannelse og det særlige kompetenceudvidende forløb. Dette gælder, selv om den nyuddannede efter lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede skal indskrives på det særlige kompetenceudvidende forløb fra ansøgningstidspunktet, og derfor i en eventuel venteperiode, før det kompetenceudvidene forløb påbegyndes, vil være optaget og indskrevet på forløbet. Hvis forløbet begynder efter den 20. i en måned, udbetales støtten først fra begyndelsen af den følgende måned. Det foreslås endvidere, at ansøgning om støtte skal afleveres på uddannelsesinstitutionen, og at tidspunktet for modtagelsen på uddannelsesinstitutionen er afgørende for, hvornår deltageren kan få støtte fra. Det foreslås således, at støtten tidligst kan udbetales fra den måned, hvor ansøgning herom er modtaget på uddannelsesinstitutionen. Støtten kan derfor ikke tildeles med tilbagevirkende kraft. For så vidt angår lån efter den foreslåede 60 a, stk. 2, nr. 1, og supplerende lån efter den foreslåede 60 a, stk. 1, nr. 5, foreslås det med stk. 4, at lånet udbetales efter samme bestemmelser som SU-studielån. Den nyuddannede vil således skulle acceptere lånevilkår og godkende udbetalingen i minsu på samme måde som det er gældende for de nye fleksible SU-lån, der indføres med virkning fra 2010, jf. SU-lovens 38 c. Endelig foreslås det med stk. 5, at styrelsen kan kræve beløb, der er udbetalt for måneder, hvor den nyuddannede ikke opfylder støttebetingelserne, tilbagebetalt efter bestemmelsen i SU-lovens 31 og regler fastsat i medfør heraf. Heraf følger det, at kravet rejses af styrelsen og skal tilbagebetales straks eller over en periode på højst 3 år til Økonomistyrelsen. Det til enhver tid skyldige beløb forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling. 3.1 og 3.3. ( 60 e) Det er en betingelse for støtte, at den nyuddannede er optaget på og gennemgår det særlige kompetenceudvidende forløb, jf. den foreslåede 60, nr. 1. Den nyuddannede forpligtes med den foreslåede 60 e, stk. 1, til at meddele uddannelsesinstitutionen, når de ikke længere deltager i forløbet, så institutionen kan meddelelse styrelsen, at støtten skal standses. Det foreslås, at den nyuddannede skal oplyse sit navn og personnummer ved ansøgning om støtte efter afsnit II a og ved henvendelse til styrelsen i øvrigt. Bestemmelsen er parallel med SU-lovens 38 e, for så vidt angår ansøgning og henvendelse om SU. 3.1 og 3.3. ( 60 f) Det foreslås med 60 f at fastsætte bestemmelser om behandling og videregivelse af oplysninger, der svarer til bestemmelserne om behandling og videregivelse af oplysninger i forbindelse med ansøgning om SU. Dog foreslås det kun at fastsætte bestemmelser om behandlinger af oplysninger, der er relevante for behandling af ansøgning om den særlige støtte til kompetenceudvidende forløb og tilbagebetaling af lån og eventuel for meget modtaget støtte. Det foreslås således med stk. 1, at styrelsen hos offentlige myndigheder og institutioner samt private institutioner kan indhente oplysninger om de nyuddannede, der er nødvendige for tildeling og tilbagebetaling af støtte. For at styrke mulighederne for vejledning foreslås det med stk. 2, at styrelsen kan videregive oplysninger om de nyuddannede, der er nødvendige for vejledning om støtte, til uddannelsesinstitutionerne og til andre offentlige myndigheder. Endelig forslås det med stk. 3, at Økonomistyrelsen hos offentlige myndigheder kan indhente oplysninger om låntager, der er nødvendige for at administrere krav om tilbagebetaling af for meget modtaget støtte Til nr. 1 Til 2 Med den foreslåede bestemmelse i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser skabes der mulighed for, at nyuddannede med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der deltager i særlige kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse, fortsat kan modtage specialpædagogisk støtte, så de uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre forløbet i lighed med andre deltagere Til nr. 1 Til 3 Med den foreslåede bestemmelse i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, skabes der mulighed for, at nyuddannede, der deltager i et særligt kompetenceudvidende forløb, kan få rabat til abonnementskort (periodekort) til befordring

11 11 med tog, bus eller metro på samme betingelser som uddannelsessøgende, der er berettiget til SU til en videregående uddannelse. Med satsen for 2010 udgør rabatten 65 pct. af det beløb, der overstiger 14,10 kr. pr. dag. Rabatten kan dog høst udgøre 23,49 kr. pr. dag Til 4 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar Det følger af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, at ordningen med særlige kompetenceudvidende forløb kun skal løbe ét år. Det foreslås derfor, at loven har gyldighed til og med den 31. januar 2011, og at loven finder anvendelse for kompetenceudvidende forløb, som den nyuddannede påbegynder i perioden fra den 1. februar 2010 til og med den 31. januar Nyuddannede, der er optaget på et særligt kompetenceudvidende forløb senest den 31. januar 2011 og fortsætter på forløbet efter den 31. januar 2011, vil således til færdiggørelse af forløbet efter lovens gyldighedsperiode kunne få støtte efter det i 1, nr. 3, foreslåede afsnit II a i SU-loven, den i 2 foreslåede 4 a i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og den i 3 foreslåede 1 a i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående udannelser.

12 12 Gældende formulering Lovforslaget 1 Bilag 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. Efter 1 indsættes: 46. Undervisningsministeren nedsætter et ankenævn, Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Følgende afgørelser truffet af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte kan indbringes for ankenævnet: 1) Grundlaget for tildeling og beregning af uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende. 2) En støttemodtagers tilbagebetaling af uddannelsesstøtte. Stk. 2. Klage over en afgørelse skal indbringes for ankenævnet inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen. Klagen skal indbringes af den, afgørelsen vedrører. Ankenævnet kan indtil 6 måneder efter meddelelsen af afgørelsen se bort fra overskridelse af fristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig. Stk. 3. Klagen stiles til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten og sendes til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Hvis styrelsen fastholder afgørelsen, sender styrelsen klagen til ankenævnet med en udtalelse. Ankenævnet træffer den endelige administrative afgørelse. Stk. 4. Ankenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal være dommer. Undervisningsministeren beskikker medlemmerne for fire år. Genbeskikkelse kan finde sted. Stk. 5. Ankenævnet tiltrædes ved hver sag om tildeling af stipendium som tillæg efter 7, stk. 3, af et særlig sagkyndigt medlem udpeget af De Samvirkende Invalideorganisationer. Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte forretningsorden for ankenævnet.» 1 a. Nyuddannede, der deltager i kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse, jf. lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede, kan få støtte efter afsnit II a.«2. I 46, stk. 1, indsættes som nr. 3:»3) Grundlaget for tildeling, beregning og tilbagebetaling af støtte efter afsnit II a.«

13 13»Afsnit II a Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Kapitel 13 Støttebetingelser, støtteform, administration og klageadgang 60. Nyuddannede kan efter ansøgning få støtte til et særligt kompetenceudvidende forløb, når de 1) er indskrevet på og gennemgår et særligt kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse, jf. lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede, 2) opfylder de betingelser, der følger af 2 a og regler fastsat i medfør heraf, 3) ikke tidligere har modtaget støtte til et særligt kompetenceudvidende forløb og 4) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne. 60 a. Nyuddannede, der opfylder betingelserne i 60, kan i op til 6 måneder få støtte i form af et stipendium, der i størrelse svarer til stipendium efter 8, stk. 1. Stk. 2. Sammen med stipendium efter stk. 1 kan der gives støtte i form af: 1) Lån med et beløb, der i størrelse svarer til studielån efter 9. 2) Stipendium som tillæg til nyuddannede, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde, med et beløb, der i størrelse svarer til stipendium efter 10 a. 3) Stipendium som tillæg til nyuddannede, der er enlige forsørgere, med et beløb, der i størrelse svarer til stipendium efter 10 b, stk. 1. 4) Stipendium som tillæg til nyuddannede, der er forsørgere og bor sammen med en uddannelsessøgende, der modtager SU, med et beløb, der i størrelse svarer til stipendium efter 10 b, stk. 2. 5) Supplerende lån til nyuddannede, der er forsørgere, med et beløb, der svarer til supplerende studielån efter 10 b, stk b. Støtte efter 60 a, stk. 1, gives med enten udeboendesats eller hjemmeboendesats på samme betingelser som stipendium med udeboendesats el-

14 14 ler hjemmeboendesats inden for klippekortet, jf. kapitel 5 og regler fastsat i medfør af 8, stk. 4. Stk. 2. Støtte efter 60 a, stk. 2, nr. 2, gives på samme betingelser som stipendium efter 10 a og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 3. Støtte efter 60 a, stk. 2, nr. 3-5, gives på samme betingelser som stipendium efter 10 b og regler fastsat i medfør heraf, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Afgørende for tildeling af støtte efter 60 a til hele det særlige kompetenceudvidende forløb er den nyuddannedes forhold den 1. i den måned, som den nyuddannede tidligst kan få støtte fra, jf. 60 d, stk c. Lån efter 60 a, stk. 2, nr. 1 og 5, forrentes og tilbagebetales efter de bestemmelser i kapitel 8 og regler fastsat i medfør heraf, der gælder for studielån og slutlån, jf. 33, stk. 1. Stk , stk. 2 og 3, og regler fastsat i medfør af 35, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse for det særlige kompetenceudvidende forløb. 60 d. Styrelsen træffer på baggrund af ansøgning fra den nyuddannede og indberetning fra uddannelsesinstitutionen afgørelse om støtte efter afsnit II a. Stk. 2. Styrelsen udbetaler støtten forud i månedlige rater til den nyuddannedes Nemkonto. Stk. 3. Første månedlige rate af støtten udbetales tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor den nyuddannede har ret til støtte, herunder begynder på det særlige kompetenceudvidende forløb. Hvis forløbet begynder efter den 20. i en måned, udbetales støtte først fra begyndelsen af den følgende måned. Støtten udbetales dog tidligst fra den måned, hvor ansøgning herom er modtaget på uddannelsesinstitutionen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Lån efter 60 a, stk. 2, nr. 1 og 5, udbetales efter de betingelser, der følger af 38 c, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og regler fastsat i medfør af 38 c, stk. 4. Beløb, der er til disposition, men ikke er udbetalt, bortfalder ved afbrydelse eller afslutning af det særlige kompetenceudvidende forløb og ved støtteårets udgang. Stk. 5. Styrelsen kan kræve beløb, der er udbetalt for måneder, hvor den nyuddannede ikke opfylder støttebetingelserne, tilbagebetalt efter 31 og regler fastsat i medfør heraf.

15 15 60 e. Den nyuddannede skal straks give oplysning til uddannelsesinstitutionen, hvis den pågældende afbryder det særlige kompetenceudvidende forløb. Stk. 2. Den nyuddannede skal oplyse sit navn og personnummer ved ansøgning om støtte efter afsnit II a og ved henvendelse til styrelsen i øvrigt. 60 f. Styrelsen kan hos offentlige myndigheder og institutioner samt private institutioner om de nyuddannede indhente oplysninger, der er nødvendige for tildeling og tilbagebetaling af støtte efter afsnit II a. Stk. 2. Styrelsen kan til uddannelsesinstitutionerne og til andre offentlige myndigheder videregive oplysninger om de nyuddannede, der er nødvendige for vejledning om støtte efter afsnit II a. Stk. 3. Økonomistyrelsen kan hos offentlige myndigheder om låntager indhente oplysninger, der er nødvendige for at administrere krav efter 36.«2 4. Specialpædagogisk støtte kan ydes til studerende, som er indskrevet på og gennemgår 1) offentligt anerkendt videregående uddannelse indtil kandidatgrad og magisterkonferensgrad samt sidefagssupplering, som hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling eller Undervisningsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte, herunder obligatoriske praktikperioder i disse uddannelser, selv om de ikke berettiger til statens uddannelsesstøtte, 2) teoretisk og praktisk pædagogikum, 3) uddannelse i udlandet, som af en dansk uddannelsesinstitution er godkendt som led i en uddannelse, der er omfattet af nr. 1, og som den studerende er i gang med, og 4) uddannelse i udlandet, som ikke er omfattet af nr. 3, men som der kan ydes statens uddannelsesstøtte til. Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter anmodning fra en anden minister bestemme, at videregående uddannelser, der henhører under vedkommende minister, henføres til loven. I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, foretages følgende ændring: 1. Efter 4 indsættes:» 4 a. Specialpædagogisk støtte kan ydes til nyuddannede, der deltager i særlige kompetenceudvidende forløb efter afsluttet videregående uddannelse, jf. lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede.«

16 Studerende ved videregående uddannelser har ret til rabat ved køb af abonnementskort til befordring med bus og tog i den kollektive persontrafik, der er omfattet af lov om trafikselskaber samt med tog i den kollektive fjerntrafik. Undervisningsministeren kan bestemme, at anden kollektiv persontrafik er omfattet af 1. pkt. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at 1. pkt. gælder for befordring til og fra udlandet. Stk. 2. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter ikke befordring i form af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede eller befordring på første klasse. Stk. 3. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter måneder, hvor den studerende har ret til statens uddannelsesstøtte (SU), herunder måneder, hvor SU fravælges, jf. dog 5, stk. 1, nr. 2, samt måneder, hvor den studerende er i lønnet praktik. Studerende, der ikke har søgt SU til den uddannelse, de er i gang med, har ikke ret til rabat. Stk. 4. Studerende kan få befordringsrabat i indtil 12 måneder efter, at de har opbrugt deres muligheder for at få SU. Det er en betingelse, at den studerende fortsat deltager aktivt i uddannelsen. I lov om befordringsrabat til studerende ved videregående udannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 14. marts 2007, som ændret ved 22 i lov nr. 551 af 6. juni 2007 og 3 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, foretages følgende ændring: 1. Efter 1 indsættes:» 1 a. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter endvidere måneder, hvor den nyuddannede får støtte efter afsnit II a i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven).«4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2010 og har gyldighed til og med den 31. januar 2011, jf. dog stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. Stk. 2.Loven finder anvendelse for kompetenceudvidende forløb, som den nyuddannede påbegynder i perioden fra den 1. februar 2010 til og med den 31. januar 2011.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

UDKAST December 2014. Forslag. til

UDKAST December 2014. Forslag. til UDKAST December 2014 Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 265 Offentligt Undervisningsministeriet Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 14. marts 2007 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser UDKAST 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser (Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.) I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2008

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2008 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2008 SUS nr. 16 December 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-92-6 Forord Styrelsen for Statens

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2005 SUS nr. 13 December 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN:

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2009 SUS nr. 17 December 2010 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 978-87-92601-07-0 Forord Styrelsen for

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Årsrapport 2014

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Årsrapport 2014 Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Årsrapport 2014 Udgivet af Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Telefon:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere