1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til"

Transkript

1 Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/ Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget i styrelsen Dag Udeboendesats fra: sag Land Tlf.nr. UDL.nr. 2 Personnummer.. Udfyld skemaet med kuglepen. Er du dansk statsborger? Nej Alle skal udfylde 1 og 2 og skrive under på side 4. Er det første gang, du søger SU til din uddannelse, skal du udfylde 3-11 og eventuelt og eventuelt Skriv dit personnummer nederst på alle sider i ansøgningen, undtagen på side 1, hvor det skal stå i felt 2.. Søger du SU igen efter en periode uden SU, fx efter orlov eller en periode med fravalg af SU, skal du udfylde 3-10 og eventuelt og 26. Søger du din SU ændret, eller ønsker du, at vi bruger dit bikort, skal du KUN udfylde de felter, ændringerne vedrører. Læs i vejledningen, hvilke felter du skal udfylde. 2a Skat Vi trækker skat af SU-stipendiet og bruger dit hovedkort eller frikort. Ønsker du, at vi i stedet bruger dit bikort?..., bikort 3 Hvor bor du Du skal oplyse, hvor du bor den 1. i den måned, du søger SU fra - se 7. Bor du på samme adresse som dine forældre eller en af dem? Se vejledningen... Flytter du efter den 1. i den måned, du søger SU fra, skal du også udfylde 12., hjemmeboende Nej, udeboende 4 Anden offentlig støtte end SU i 2014 Oplys, om du får anden offentlig støtte end SU i Du skal kun oplyse, om du får det i en periode, der ligger efter, du er begyndt din uddannelse. Får du aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse, revalideringsydelse eller orlovsydese?... Får du anden form for offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger? Se vejledningens punkt 4... Hvis ja, oplys hvilken slags: Nej Nej Periode med anden offentlig støtte i 2014 og frem: Fra Til Dag Dag SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. 7 SU-stipendium Oplys, fra hvornår du ønsker SU-stipendium (fra hvilken måned)... Vi udbetaler til NemKonto, se side Send skemaet i et brev til Styrelsen for Videregående Uddannelser, Udlandsenheden, Bredgade 43, DK-1260 København K. Du skal skrive under på side 4 Side 1 af 4

2 8 SU-lån Oplys, fra hvornår du vil have SU-lån (fra hvilken måned)... Du kan søge lån med tilbagevirkende kraft i år for de måneder, du har gået på samme uddannelsessted og fået SU-stipendium til samme uddannelse. 10 Uddannelsens start - slut Hvornår er du begyndt/begynder du den uddannelse, du søger SU til?... Hvornår forventer du at afslutte den? Afsluttet gymnasial uddannelse Har du tidligere gennemført en gymnasial uddannelse, (studentereksamen, HF, HTX, HHX, eller International Baccalaureate)?... Nej 12 Ændring af bopælsstatus Du skal udfylde dette felt, hvis du ændrer bopælsstatus, efter du begynder/er begyndt at få SU. Flytter du fra hjemmeboende til udeboende, så du ikke længere bor på samme adresse som dine forældre eller en af dem?... Flytter du fra udeboende til hjemmeboende?... Hvilken flyttedato anmelder du til folkeregistret?... Dag 13 Fravalg af SU Jeg ønsker udbetalingen af både SU-stipendium, SU-lån og særlige tillæg stoppet fra (oplys den første måned, du ikke vil havesu)... til (oplys den sidste måned, du ikke vil have SU)... Vær opmærksom på, at du ikke melder dig ud af uddannelsen, når du fravælger SU. 15 Ekstra SU, når du får barn Ansøgning kan tidligst indsendes 3 måneder før fødslen Jeg er gravid/jeg er blevet mor og søger 12 ekstra SU-rater... Sæt kryds (Vedlæg kopi af fødselsattest, ajourført vandrejournal e. l.) Antal rater Udfyldes af styrelsen Jeg er blevet far og søger 6 ekstra SU-rater... Sæt kryds (Vedlæg kopi af fødselsattest. Står du ikke på fødselsattesten, skal du tillige vedlægge kopi af faderskabsblanket eller omsorgsog ansvarserklæring med myndighedspåtegning). Oplys (forventet) fødselstidspunkt... Jeg ønsker den ekstra SU udbetalt med dobbeltsats fra... Jeg ønsker den ekstra SU udbetalt med enkeltsats fra... Oplys i 10, hvornår du forventer at afslutte uddannelsen. Læs om udbetaling i vejledningen. Fødselstidspunkt 17 Børn Er du under 20 år, skal du oplyse, om du har et barn... Nej Hvis ja, får du støtte uafhængigt af dine forældres indkomst. Barnets fødselsdag Personnummer SU til ungdomsuddannelse - udland - Side 2 af 4

3 Felt 19 og 22 om forældreoplysninger, 18- og 19-årige Vi henter oplysninger om dine forældres bopæl og indkomst hos henholdsvis CPR og SKAT, se vejledningen. Du skal kun udfylde felt 19 eller 22 i særlige tilfælde. 19 Ændringer i forældreforhold Der er sket en ændring i mine forældres forhold. De er flyttet fra hinanden eller er flyttet sammen, eller en af mine forældre er død, se vejledningen. Vedlæg dokumentation. Jeg ønsker derfor en fornyet afgørelse af, hvilke(n) af mine forældres indkomst(er), som skal lægges til grund for tildelingen af min SU Aktuel forældreindkomst Det er dine forældres indkomst i 2012, vi bruger ved støtteberegningen. Hvis dine forældres indkomst i 2014 er faldet væsentligt i forhold til 2012 på grund af et af nedenstående punkter, kan dine forældres bruttoindkomst i støtteperioden i stedet lægges til grund for støtteberegningen. Jeg søger bruttoindkomsten i støtteperioden lagt til grund på grund af (sæt kryds): Længerevarende arbejdsløshed efter afskedigelse... Langvarig sygdom... Konkurs... Betalingsstandsning... Overgang til pension... Overgang til efterløn... Vedlæg dokumentation. Personnummer SU til ungdomsuddannelse - udland - Side 3 af 4

4 25 Supplerende oplysninger Er der vedlagt bilag til denne ansøgning? Mærk bilagene med CPR-nr. 26 Særlige tillæg Jeg ønsker forsørgertillæg for elige forsørgere (oplys fra hvilken måned)... Jeg ønsker forsørgertillæg for forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager (oplys fra hvilken måned)... Oplys din sambos cpr-nr. Jeg ønsker supplerende SU-lån for forsørgere (oplys fra hvilken måned)... Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige. Jeg er bekendt med, at jeg under strafansvar er forpligtet til straks at give meddelelse, hvis de forhold, der er givet oplysning om, ændrer sig således, at støtten skal nedsættes, herunder hvis jeg flytter hjem til mine forældre eller den ene af dem. Jeg er endvidere bekendt med, at oplysning om, at jeg ikke bor hos mine forældre, skal kunne dokumenteres når som helst med skøde, købsaftale, lejekontrakt og huslejekvittering eller logiværterklæring. Dato Ansøgerens underskrift Send skemaet til Styrelsen for Videregående Uddannelser, Bredgade 43, DK-1260 København K Felt 27 og 29 udfyldes af styrelsen 27 Lønnet praktik Praktikperioder oplyses kun første gang, der søges støtte til uddannelsen. Periode 1... Periode 2... Anfør lønnede praktikperioder 30 Undervisningsafgift Kroner pr. måned Oplys undervisningsafgiften... Personnummer SU til ungdomsuddannelse - udland - Side 4 af 4

5 Det er vigtigt, at du læser denne vejledning Når du har udfyldt skemaet, skal du sende det i et brev til: Styrelsen for Videregående Uddannelser Udlandsenheden Bredgade 43 DK-1260 København K Direkte telefon: CVR: Du skal huske at vedlægge dokumentation for, at du er optaget på uddannelsen, eller at du er studieaktiv. Der skal også stå på dokumentationen, hvornår (dato/år) du starter/er startet på uddannelsen, og hvornår (dato/år) du forventer at afslutte uddannelsen. Har du udfyldt ansøgningen korrekt, vil vi udbetale din SU 3-4 uger efter, at vi har modtaget skemaet og den nødvendige dokumentation, og først efter at vi har modtaget oplysninger om skattetræk fra din kommune. Som studerende i udlandet skal du henvende dig direkte til styrelsen, Udlandsenheden, hvis du har spørgsmål til din SU. Ved alle henvendelser skal du oplyse dit personnummer og sagsnummer. Vi gennemfører en række kontroller af, at oplysningerne i skemaet er korrekte. Det kan være strafbart bevidst at give urigtige oplysninger eller at undlade at give oplysninger. Har du fået for meget SU udbetalt, skal SU en betales tilbage med renter. NemKonto Vi udbetaler din SU til din NemKonto. Du skal selv sørge for, at du har en NemKonto. Din bank kan gøre det for dig, eller du kan selv gøre det på (kræver NemID). Frister i 2014 Du kan først få SU fra den måned, hvor din uddannelse starter, dog tidligst fra den måned hvor vi har modtaget din ansøgning om godkendelse af uddannelsen. Ændringer i din SU kan tidligst ske fra den måned, vi får anmodningen om det. Hvis en ansøgnings- eller fravalgsfrist udløber en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen for papiransøgningen til nærmest følgende hverdag. Hvad kan du tjene ved siden af Du får i første omgang tildelt SU uden hensyn til, hvor meget du tjener. Tjener du for meget, kan du vælge klip fra. Hvis du får SU hele året, kan du tjene 12 x det lave fribeløb ved siden af din SU. Efter årets udløb sker der en endelig støtteberegning, hvor din indkomst indgår. Vi henter oplysningen herom fra SKAT SU Vejledning til ansøgningsskema 2014 Ungdomsuddannelse udland De oplysninger du giver os Vi bruger dit personnummer, - når vi henter oplysninger fra skattevæsenet, CPR-registeret, Arbejdsskadestyrelsen, lægekonsulenter og kommunernes børneydelsesregister (BYS). - når vi overfører penge til din NemKonto og når vi giver oplysninger til skattevæsenet og til det fælleskommunale kontrolsystem, så kommunen kan se, om du får SU. - når vi giver uddannelsesoplysninger til Beskæftigelsesministeriet til statistikbrug. - når vi giver studiestøttemyndighederne i andre nordiske lande oplysning om, at du modtager dansk SU (fordi du er statsborger der). - når vi henter oplysninger hos udlændingemyndighederne om dit opholdsgrundlag, - når vi I forbindelse med tilbagebetaling af studielån giver Statens Administration oplysning om din uddannelsesperiode. Vi sender dig en støttemeddelelse, hvor du kan se, hvordan din SU er beregnet. Er oplysningerne forkerte, skal du straks give dit uddannelsessted besked, så fejlen kan blive rettet. Styrelsen er ansvarlig for behandling af oplysningerne. Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig, ved at henvende dig til Styrelsen for Videregående Uddannelser, Bredgade 43, 1260 København K, CVR: Hvilke felter skal du udfylde Alle skal udfylde 1 og 2 og skrive under på side 4. - Er det første gang, du søger SU til din uddannelse, skal du udfylde 3-11 og eventuelt og Søger du SU igen efter en periode uden SU, fx efter orlov eller en periode med fravalg af SU, skal du udfylde 3-10 og eventuelt og Søger du din SU ændret, skal du kun udfylde de felter, ændringen angår: Ændring på grund af - ændret skattekort fra hovedkort eller frikort til bikort...udfyld 2a - anden offentlig støtte...udfyld 4 - ønske om SU-lån...udfyld 8 - at uddannelsens slutdato ændrer sig...udfyld 10 - ønske om SU efter satsen for udeboende...udfyld 12 - ønske om fravalg...udfyld 13 - ønske om ekstra SU ved fødsel...udfyld 10 og 15 - ændrede forældreforhold...udfyld 19 - aktuel forældreindkomst...udfyld 22 - ønske om forsørgertillæg...udfyld 26 - ønske om supplerende SU-lån for forsørgere...udfyld 26 Du kan søge flere ændringer på samme skema. Så skal du besvare de spørgsmål, der vedrører samtlige ændringer. Vejledning til felterne 1 Postadresse Du skal oplyse den adresse, vi kan sende dig post på. Din postadresse har ikke betydning for, om du kan få støtte med satsen for hjemmeboende eller udeboende. 2 Personnummer Du skal oplyse dit danske personnummer, også selv om du ikke er tilmeldt folkeregistret i Danmark. Har du aldrig haft et dansk personnummer, skal du sende os en kopi af dit danske pas og en tro og love erklæring om, at du ikke har afgivet dit danske statsborgerskab. Du vil herefter få et personnummer, som du skal bruge, når du i fremtiden henvender dig til os i styrelsen eller andre offentlige myndigheder i Danmark. Har du tidligere haft et konstrueret personnummer, skal du skrive det i 25. Udenlandske statsborgere EU- og EØS-borgere kan efter særlige regler få SU til uddannelse i udlandet. 2a Skat Oplysningerne om frikort eller hovedkort med trækprocent og månedsfradrag får vi elektronisk fra SKAT. Hvis du ønsker, at vi i stedet bruger dit bikort, skal du sætte kryds i 2a. Du kan også vælge et andet skattekort i minsu. 3 Hvor bor du Du betragtes som hjemmeboende, hvis du i folkeregistret står tilmeldt den ene eller begge forældres adresse. Er du 18 eller 19 år, kan du få SU efter satsen som hjemmeboende indtil måneden efter, at du er fyldt 20 år. Det gælder uanset, om du rent faktisk bor ude eller hjemme. Du har dog mulighed for at søge SU-stipendium med udeboendesats, hvis du ikke bor hjemme, og der fx er mere end 20 km mellem skolen og dine forældres bopæl. Du kan få flere oplysninger hos styrelsen. Du skal svare på 3, selv om du ikke kan få SU efter satsen for udeboende. Søger du din SU ændret fra satsen for hjemmeboende til satsen for udeboende, eller fra udeboende til hjemmeboende, må du ikke udfylde 3. Du skal bruge Anden offentlig støtte end SU i 2014 Du kan ikke få SU, hvis du får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. Det gælder, hvis du fx modtager: - aktiveringsydelse - revalideringsydelse - kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik - arbejdsløshedsdagpenge - statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) - førtidspension - efterløn - folkepension - studiestøtte fra Grønland eller Færøerne eller - hvis du får eller kan få hjælp efter reglerne om støtte til elever på efterskole - er anbragt på døgninstitution eller i familiepleje, hvor opholdet betales af kommunen, eller - er under afsoning i kriminalforsorgens anstalter. Side 1 af 2

6 Den myndighed, du får støtte fra, skal med underskrift og stempel bekræfte dine oplysninger. Myndigheden skal også udfylde rubrikken, der viser den periode i 2014 og frem, hvor de giver dig støtte. Du kan godt søge SU, hvis du får boligsikring, børnepenge eller andre offentlige ydelser, der ikke skal dække leveomkostninger. Det gælder også, hvis du får barselsdagpenge eller sygedagpenge, medmindre pengene træder i stedet for en praktikløn, som udelukker SU. 7 SU-stipendium Du kan tidligst få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Du skal oplyse, hvornår du søger SU-stipendium fra. Søger du fx fra 1. april 2014, skal du skrive 04. Du kan tidligst søge SU fra den måned, din uddannelse begynder. Begynder den efter den 20. i måneden, kan du først søge SU fra måneden efter. 10 Uddannelsens start - slut Begynder du fx din uddannelse i februar 2014, skal du skrive Slutter du din uddannelse fx januar 2016, skal du skrive Begynder din uddannelse efter den 20. i måneden, skal du skrive den følgende måned som startmåned, se Ændring af bopælsstatus Søger du din tildeling af SU ændret, fordi du er flyttet hjemmefra eller er flyttet hjem til dine forældre igen, skal du svare på 12. Du må tidligst aflevere ansøgningen 3 måneder, før du flytter. Hvis du er under 20 år, kan du få SU efter satsen for hjemmeboende. Du har dog mulighed for at søge SU-stipendium med udeboendesats. Se forklaringen til 3. Flytter du hjemmefra eller hjem igen efter den 1. i den måned, du søger støtte fra i 7, skal du svare på både 3 og Fravalg af SU Du skal udfylde 13, hvis du ønsker at fravælge SU (stipendium, SU-lån, særlige tillæg og supplerende SU-lån) fra et senere tidspunkt i Det skal du gøre, hvis du tjener for meget. Du skal kun bruge dette skema til fravalg, hvis der er mere end en måned, til fravalget skal have virkning. Du kan i stedet sende os et brev om fravalg eller fravælge elektronisk på su.dk > minsu. Ansøgning eller brev om fravalg skal være modtaget i styrelsen senest den 15. i måneden før, fravalget skal have virkning. Ved du allerede nu, at du vil have udbetalingen af SU sat i gang efter 7 måneder eller derunder, skal du også oplyse det. Vil du fx ikke have SU i månederne fra og med februar 2014 til og med juli 2014, skal du ud for spørgsmålet: Jeg ønsker udbetalingen af både SU-stipendium og SU-lån stoppet fra : skrive 02 og ud for til skrive Ønsker du kun udbetalingen af SU stoppet for 1 måned, fx juni måned, skal du skrive 06 begge steder. Du kan kun søge om at stoppe udbetalingen fra en måned i Ønsker du udbetalingen af SU stoppet for en periode på 8 måneder eller derover, eller ved du ikke, hvornår du vil have udbetalingen sat i gang igen, skal du sende os et brev med dokumentation for dine studier, når du vil have SU igen. Hvis du kun vil have stoppet udbetalingen af dit SU-lån, skal du oplyse fra hvilken måned. 15 Ekstra SU, når du får barn Du kan søge ekstra SU, hvis du får et barn (fødselsrater). Som mor kan du få 12 ekstra rater. Som far kan du få 6 ekstra rater. Du kan få den ekstra SU udbetalt enten som enkeltrater eller som dobbeltrater. Fødselsrater til en mor udbetales inden for en periode fra 2 måneder før fødslen til 12 måneder efter fødslen. Fødselsrater til en far udbetales indenfor en periode på 6 måneder efter fødslen. Fik du et barn, før du begyndte på uddannelsen, kan der alligevel være mulighed for at få den ekstra SU. Spørg styrelsen. Du kan også få fødselsrater, når du adopterer et barn. 19 Oplysninger om dine forældre Dit stipendium er afhængigt af dine forældres indkomst til og med måneden, du bliver 20 år. Vi henter oplysning om dine forældres bopæl og indkomstforhold hos henholdsvis CPR og SKAT. Vi bruger indkomsten fra begge dine forældre, hvis de bor sammen (har samme folkeregisteradresse) på det tidspunkt, hvor vi behandler din ansøgning. Bor dine forældre ikke sammen første gang, vi behandler en ansøgning fra dig om SU til en ungdomsuddannelse, bruger vi kun indkomsten fra en af dine forældre. Det er den af dine forældre, som du bor hos på det tidspunkt, hvor vi behandler ansøgningen. Bor du ikke hos en af dine forældre på det tidspunkt, bruger vi indkomsten fra den af dine forældre, som du før dette tidspunkt senest har boet hos. Er dine forældre flyttet fra hinanden, efter at du er flyttet hjemmefra, bruger vi indkomsten fra den af dine forældre, der har den laveste indkomst. Er en af dine forældre død, bruger vi indkomsten fra den forælder, der er i live. Du kan dog anmode om, at vi ser bort fra dennes indkomst. Det kan vi gøre, hvis du gennem en meget lang årrække ikke har haft kontakt med denne forælder. Anmodningen skal afleveres til styrelsen. Flytter dine forældre fra hinanden, kan du i felt 19 søge om, at kun den ene af dine forældres indkomst lægges til grund for støtte-tildelingen. Flytter dine forældre sammen, skal du give os besked om dette i felt 19. Dør en af dine forældre, og indgår dennes indkomst i forældreindkomsten, kan du søge om ændring i felt 19. Hvis vi ikke kan få oplysning fra CPR og/eller SKAT om dine forældres forhold, vil du blive bedt om selv at indsende oplysninger herom. 26 Særlige tillæg Er du forsørger til et barn under 18 år, og bor barnet hos dig, kan du få et supplerende SUlån. Du kan tidligst få det supplerende SU-lån fra den måned, hvor styrelsen modtager din ansøgning herom. Du skal dokumentere, at du er forsørger. Se nærmere på Er du enlig forsørger, kan du søge forsørgertillæg. Med enlig menes, at du ikke lever i et ægteskabslignende forhold. Med forsørger menes, at du har et barn under 18 år, og at barnet bor hos dig. Du kan tidligst få forsørgertillæg fra den måned, hvor styrelsen modtager din ansøgning herom. Du skal dokumentere, at du er forsørger og bor alene med barnet. Se nærmere på Er du ikke enlig, kan du søge forsørgertillæg for samboende, hvis dit barn bor hos dig, og du bor sammen med en studerende, der modtager SU. Det er ikke en betingelse, at I er gift, eller at din sambo er forælder til dit barn. Din sambo skal have modtaget SU i mindst én måned i kvartalet forud for din ansøgning. Du kan tidligst få forsørgertillæg fra den måned, hvor styrelsen modtager din ansøgning herom. Du skal dokumentere, at du er forsørger. Se nærmere herom på Hvis du får udbetalt ekstra SU, fordi du har fået barn, kan du ikke samtidig få forsørgertillæg og det supplerende SU-lån. Få mere at vide Få grundig besked om SU på og På kan du også få direkte adgang til at se dine data og lave ændringer i dine SU-forhold. Du kan også henvende dig til styrelsen. Side 2 af 2

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelser Statistik og Analyse 28. maj 2014 Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande 1983/1984-2013/2014 I:\Tidligere V-KAS\Statistik og analyse\arob\typisk nordisk

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere