Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra."

Transkript

1 Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/ Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget på uddannelsesstedet Dag Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her Land Tlf. nr. 2 Er du dansk statsborger? Nej Uddannelsesstedets adresse/stempel Udfyld skemaet med kuglepen. Alle skal udfylde 1 og 2 og skrive under på side 3. Alle nye studerende skal udfylde 1-10 og skrive under på side 3. Skriv dit personnummer nederst på alle sider i ansøgningen, undtagen på side 1, hvor det skal stå i felt 2. Er det første gang, du søger SU enten til en ny uddannelse eller til en overbygningsuddannelse, eller søger du SU - herunder ekstra SU, fordi du får barn - efter en periode uden SU, skal du udfylde 1-10 og eventuelt Søger du din SU ændret, eller ønsker du, at vi bruger dit bikort, skal du KUN udfylde de felter, ændringerne vedrører. Læs i vejledningen, hvilke felter du skal udfylde. 2a Skat Vi trækker skat af SU-stipendiet og bruger dit hovedkort eller frikort. Ønsker du, at vi i stedet bruger dit bikort?..., bikort 3 Hvor bor du Du skal oplyse, hvor du bor den 1. i den måned, du søger SU fra - se 7. Bor du på samme adresse som dine forældre eller en af dem? Se vejledningen.... Flytter du efter den 1. i den måned, du søger SU fra, skal du også udfylde 12., hjemmeboende Nej, udeboende 4 Anden offentlig støtte end SU i 2009 Oplys, om du får anden offentlig støtte end SU i Du skal kun oplyse, om du får det i en periode, der ligger efter, du er begyndt din uddannelse. Får du aktiveringsydelse, uddannelses godtgørelse, revalideringsydelse eller orlovsydelse?... Får du anden form for offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger? Se vejledningens punkt 4... Hvis ja, oplys hvilken slags: Nej Nej Hvis JA, skal socialforvaltning, a-kasse eller anden tildelende myndighed stemple her og skrive under: Tildelingsperiode i 2009 og frem. Udfyldes af myndigheden. Fra Til Dag Dag 5 Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Har du til en SU-berettiget, videregående uddannelse fået aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse eller uddannelsesydelse fra din a-kasse, revalideringsydelse eller orlovsydelse til uddannelse efter lov om orlov?... Hvis ja, skal du oplyse, hvor mange måneder, du har fået denne støtte - til din nuværende uddannelse... Antal mdr. Antal mdr. Nej - til en tidligere videregående uddannelse... Har du til en SU-berettiget videregående uddannelse fået uddannelsesstøtte fra Grønland eller Færøerne, skal du i felt 25 skrive hvor mange måneder Send eller aflever skemaet til SU-kontoret på dit uddannelsessted Side 1 af 6

2 6 Rabat til transport Jeg ønsker rabat ved køb af periodekort til offentlig transport med bus eller tog (SU-kort)... 7 SU-stipendium Oplys, fra hvornår du vil have SU-stipendium (fra hvilken måned)... Vi udbetaler til NemKonto, se side 5. 8 SU-lån Oplys, fra hvornår du vil have SU-lån (fra hvilken måned) Uddannelsens start - slut Hvornår er du begyndt/begynder du den uddannelse, du søger SU til? Er denne trindelt, som fx bachelor/kandidat, skal du anføre trinnet... Hvornår forventer du at afslutte uddannelsen/trinnet? Ændring af bopælsstatus Du skal udfylde dette felt, hvis du ændrer bopælsstatus, efter du begynder/er begyndt at få SU. Flytter du fra hjemmeboende til udeboende, så du ikke længere bor på samme adresse som dine forældre eller en af dem?... Flytter du fra udeboende til hjemmeboende?... Hvilken flyttedato anmelder du til folkeregisteret?... Dag 13 Fravalg af SU Jeg ønsker udbetalingen af både SU-stipendium, SU-lån og særlige tillæg stoppet fra (oplys den første måned, du ikke vil have SU)... til (oplys den sidste måned, du ikke vil have SU)... Vær opmærksom på, at du ikke melder dig ud af uddannelsen, når du fravælger SU. Jeg ønsker udbetalingen af kun mit SU-lån stoppet fra (oplys den første måned du ikke vil have SU-lån)... Jeg ønsker udbetalingen af kun mit supplerende SU-lån for forsørgere stoppet fra (oplys den første måned du ikke vil have det supplerende SU-lån) Tillæg af klip Tillæg kan kun søges, hvis du er blevet forsinket i en videregående uddannelse, mens du har fået støtte. Jeg søger tillæg på grund af: Sygdom Rådsarbejde Andre særlige forhold Oplys, hvor mange måneder med SU du er blevet forsinket i din uddannelse... Udfyldes af uddannelsesstedet Antal tillægsklip Oplys hele perioden med sygdom, rådsarbejde m.v Udfyldes af uddannelsesstedet Periode med sygdom, rådsarbejde m.v. Vedlæg dokumentation - se vejledningen Du skal skrive under på side 3 SU til videregående uddannelse - Side 2 af 6

3 15 Tildeling af ekstra klip, når du får barn Ansøgning kan tidligst afleveres 3 måneder før fødslen Jeg er gravid/jeg er blevet mor og søger ekstra klip (fødselsklip)... Sæt kryds (Vedlæg kopi af fødselsattest, ajourført vandrejournal eller lign.) Jeg er blevet far og søger ekstra klip (fødselsklip)... Sæt kryds (Vedlæg kopi af fødselsattest. Står du ikke på fødselsattesten, skal du tillige vedlægge kopi af faderskabsblanket eller omsorgs- og ansvarserklæring med myndighedspåtegning). Oplys (forventet) fødselstidspunkt... Antal klip Udfyldes af uddannelsesstedet Fødselstidspunkt Oplys i 16, hvornår du vil have fødselsklippene udbetalt. 16 Udbetaling af ekstra klip, når du får barn Jeg ønsker ekstra klip (fødselsklip) udbetalt i perioden... Jeg ønsker ekstra klip (fødselsklip) som enkeltklip...sæt kryds Jeg ønsker miksklip bestående af 1 almindeligt klip og 1 fødselsklip om måneden... Sæt kryds Jeg ønsker dobbeltklip bestående af 2 fødselsklip om måneden... Sæt kryds Dobbeltklip Jeg ønsker tidligere opsparede klip udbetalt som dobbeltklip fra (oplys fra hvilken måned - se vejledningen)... Supplerende oplysninger Ifølge ændring af SU-loven kan dobbeltklip ikke udbetales fra og med juli Er der vedlagt bilag til denne ansøgning?...sæt kryds Mærk bilagene med CPR-nr. 26 Særlige tillæg Jeg ønsker handicaptillæg (oplys fra hvilken måned - se vejledningen)... Udfyld det særlige oplysningsskema, handicaptillæg. Jeg ønsker forsørgertillæg for enlige forsørgere (oplys fra hvilken måned)... Jeg ønsker forsørgertillæg for forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager (oplys fra hvilken måned)... Oplys din sambos cpr. nr. Jeg ønsker supplerende SU-lån for forsørgere (oplys fra hvilken måned)... Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige. Jeg er bekendt med, at jeg under strafansvar er forpligtet til straks at give meddelelse, hvis de forhold, der er givet oplysning om, ændrer sig således, at støtten skal nedsættes, herunder hvis jeg flytter hjem til mine forældre eller den ene af dem. Jeg er desuden bekendt med, at oplysning om at jeg ikke bor hos mine forældre, skal kunne dokumenteres når som helst, fx med en huslejekvittering. Dato Ansøgerens underskrift SU-kontoret på dit uddannelsessted skal have dit skema SU til videregående uddannelse - Side 3 af 6

4 Felt skal udfyldes af uddannelsesstedet 27 Lønnet praktik Praktikperioder oplyses kun første gang, der søges om støtte til uddannelsen. Periode 1... Periode 2... Periode 3... Periode 4... Periode 5... Periode Undervisningsafgift Kroner pr. måned Oplys undervisningsafgiften Individuel normeret studietid Anfør individuel normeret studietid, dvs. uden tillæg af 12 ekstra klip. Udfyldes kun efter aftale med styrelsen... Antal måneder 32 Individuelt tillæg til rammen Udfyldes kun efter aftale med styrelsen... Antal mdr. 33 Dobbeltklip Uddannelsesstedet erklærer, at uddannelsen kan afsluttes inden for 12 SU-måneder fra det tidspunkt, der er angivet i 18. Oplys hvor mange klip den studerende har sparet op... Oplys antal Antal klip Uddannelsesstedets underskrift 34 Udfyldes af Styrelsen sag til tillæg... SU til videregående uddannelse - Side 4 af 6

5 Videregående uddannelse Uddannelsesstedet skal have dit skema Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du aflevere eller sende det til dit uddannelsessted. Du kan tidligst aflevere ansøgningen 3 måneder før, du skal have SU. Søger du samtidig handicaptillæg, kan du dog aflevere tidligere. Uddannelsesstedet er ca. 1 uge om at behandle din ansøgning, før oplysningerne sendes videre. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte er herefter normalt 2-3 uger om at behandle oplysningerne. Er skemaet udfyldt forkert, mangler der oplysninger, eller er der særlige forhold, tager det længere tid. Vi gennemfører en række kontroller af, at oplysningerne i skemaet er korrekte. Det kan være strafbart bevidst at give urigtige oplysninger eller at undlade at give oplysninger. Har du fået for meget SU udbetalt, skal du betale den tilbage med renter. NemKonto Vi udbetaler din SU til din NemKonto. Du skal selv sørge for, at du har en NemKonto. Din bank kan gøre det for dig, eller du kan selv gøre det på (kræver digital signatur). Frister i 2009 Du kan tidligst få SU eller få ændret din SU fra den måned, hvor du afleverer ansøgningen på dit uddannelsessted. Hvis en ansøgnings- eller fravalgsfrist udløber en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen til nærmest følgende hverdag. Hvad kan du tjene ved siden af Du får i første omgang tildelt SU uden hensyn til, hvor meget du tjener. Tjener du for meget, kan du vælge klip fra. Hvis du får SU hele året, kan du tjene 12 x det lave fribeløb ved siden af. Får du handicaptillæg, er fribeløbet endnu lavere. Efter årets udløb sker den endelige støtteberegning, hvor din indkomst indgår. Vi får oplysningerne fra SKAT. De oplysninger du giver os Styrelsen stiller de oplysninger til rådighed for uddannelsesstederne, som de har brug for til vejledning og administration af SU. Vi bruger dit personnummer, - når vi henter oplysninger fra skattevæsenet, CPR-registeret, Arbejdsskadestyrelsen, lægekonsulenter og kommunernes børneydelsesregister (BYS). - når vi overfører penge til din NemKonto og når vi giver oplysninger til skattevæsenet og til det fælleskommunale kontrolsystem, så kommunen kan se, om du får SU. - når vi giver studiestøtteadministrationen på Grønland og Færøerne oplysning om dit klipforbrug. - når vi giver uddannelsesoplysninger til Beskæftigelsesministeriet til statistikbrug. - når vi giver studiestøttemyndighederne i andre nordiske lande oplysning om, at du modtager dansk SU (fordi du er statsborger der). - når vi henter oplysninger hos udlændingemyndighederne om dit opholdsgrundlag, 0409 SU Vejledning til ansøgningsskema når vi I forbindelse med tilbagebetaling af studielån giver Økonomistyrelsen oplysning om din uddannelsesperiode. Vi sender dig en støttemeddelelse, hvor du kan se, hvordan din SU er beregnet. Er oplysningerne forkerte, skal du straks give dit uddannelsessted besked, så fejlen kan blive rettet. Styrelsen er ansvarlig for behandling af oplysningerne. Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig, ved at henvende dig til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, Danasvej 30, 1780 København V, CVR: Hvilke felter skal du udfylde Alle skal udfylde 1 og 2 og skrive under på side 3. - Er det første gang, du søger SU enten til en ny uddannelse eller til en overbygningsuddannelse, eller søger du SU igen efter en periode uden SU, skal du udfylde 3-10 og eventuelt Søger du din SU ændret, skal du kun udfylde de felter, ændringen angår: Ændring på grund af: - ændret skattekort fra hovedkort eller frikort til bikort...udfyld 2a - anden offentlig støtte...udfyld 4 - ønske om SU-lån...udfyld 8 - at uddannelsens slutdato ændrer sig...udfyld 10 - ændret bopælsstatus...udfyld 12 - ønske om fravalg...udfyld 13 - ønske om stop for SU-lån...udfyld 13 - ønske om tillæg...udfyld 10 og 14 - ønske om ekstra klip, når du får barn...udfyld 10 og 15 - ønske om udbetaling af ekstra klip, når du får barn...udfyld 10 og 16 - ønske om dobbeltklip...udfyld 10 og 18 - ønske om handicaptillæg... udfyld 26 - ønske om forsørgertillæg... udfyld 26 - ønske om supplerende SU-lån for forsørgere...udfyld 26 Du kan sagtens søge flere ændringer på samme skema. Så skal du besvare de spørgsmål, der vedrører samtlige ændringer. Vejledning til felterne 2 Du skal altid have et personnummer, når du søger SU. Hvis du ikke har et personnummer, skal du bede om et på folkeregistret i den danske kommune, som du bor i/flytter til. Har du tidligere haft et konstrueret personnummer, skal du skrive det i 25. Udenlandske statsborgere Er du udenlandsk statsborger, og har du ikke tidligere fået SU, skal du foruden det almindelige skema udfylde et skema med oplysninger om din tilknytning til Danmark. Skemaet hedder Oplysningsskema - ansøgning om ligestilling med danske statsborgere. 2a Skat Oplysningen om frikort eller hovedkort med trækprocent og månedsfradrag får vi elektronisk fra SKAT. Hvis du ønsker, at vi i stedet bruger dit bikort, skal du sætte kryds i 2a. Du kan også vælge et andet skattekort i minsu. 3 Hvor bor du Du betragtes som hjemmeboende, hvis du i folkeregistret står tilmeldt den ene eller begge forældres adrese. Hvis du sætter kryds i NEJ, udeboende, skal du når som helst kunne fremlægge huslejekvitteringer eller på anden måde kunne dokumentere, at du ikke bor hos dine forældre. Søger du din SU ændret, fordi du ikke længere bor hos dine forældre, eller fordi du er flyttet hjem til dine forældre igen, må du ikke udfylde 3. Du skal i stedet bruge Anden offentlig støtte end SU i 2009 Du kan ikke få SU, hvis du får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. Det gælder, hvis du fx modtager: - aktiveringsydelse - revalideringsydelse - kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik - arbejdsløshedsdagpenge - får plejevederlag efter lov om social service - statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) - førtidspension - efterløn - folkepension - studiestøtte fra Det Grønlandske Hjemmestyre. eller hvis - du får eller kan få hjælp efter reglerne om støtte til elever på efterskole - du er anbragt på døgninstitution eller i familiepleje, hvor opholdet betales af kommunen, - du er under afsoning i kriminalforsorgens anstalter. Den myndighed, du får støtte fra, skal bekræfte dine oplysninger og anføre perioden i felt 4. Får du skolarstipendium afholdt af offentlige midler, kommer det an på beløbets størrelse. Du bør i så fald kontakte dit uddannelsessted. Du kan godt søge SU, hvis du får boligsikring, børnepenge eller andre offentlige ydelser, der ikke skal dække leveomkostninger. Det gælder også, hvis du får barselsdagpenge eller sygedagpenge, medmindre pengene træder i stedet for en praktikløn, som udelukker SU. 5 Aktiveringsydelse / uddannelsesydelse / uddannelsesgodtgørelse / revalideringsydelse / orlovsydelse (ikke SU) Har du i en periode fået en af de ovennævnte ydelser til en videregående uddannelse, tæller det som et tilsvarende forbrug af klip i klippekortet. Du skal kun medregne de måneder, hvor du ellers kunne have søgt SU. Du skal derfor ikke medregne måneder, hvor du har været i lønnet praktik, heller ikke selv om praktiklønnen blev suppleret med den pågældende ydelse. Du skal oplyse det antal hele måneder, du har fået eller får den pågældende ydelse. Som revalideringsydelse skal både medregnes fast revalidering efter bistandsloven og revalidering efter lov om aktiv socialpolitik. Uddannelsesydelse skal kun medregnes til en uddannelse, der er begyndt efter 13. december Som tidligere videregående uddannelse betragtes også tidligere trin i en trindelt uddannelse fx bachelor i forhold til kandidatstudiet. Har du til en videregående uddannelse fået uddannelsesstøtte fra Grønland eller Færøerne skal du oplyse det her. Samtidig skal du i felt 25, supplerende oplysninger, anføre hvorfra og i hvilken periode, du har fået uddannelsesstøtten Side 5 af 6

6 6 Rabat til transport Du kan få rabat til køb af periodekort til offentlig transport med bus eller tog i Danmark eller over grænsen til et EU- eller EØS-land. Du vil få tilsendt et brev om ret til rabat, som du skal medbringe, når du køber periodekort. Mister du dit brev om ret til rabat skal du genbestille det på minsu - se 7 SU-stipendium Du kan tidligst få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Du skal oplyse, hvornår du søger støtte fra. Søger du fx fra 1. april 2009, skal du skrive 04. Du kan tidligst søge SU fra den måned, din uddannelse begynder. Begynder den efter den 20. i måneden, kan du først søge SU fra måneden efter. 8 SU-lån Du skal kun svare på 8, hvis du vil have SU-lån. Du kan tidligst få SU-lån fra den måned, hvor du afleverer ansøgningen om lån på dit uddannelsessted. Også selv om du allerede får stipendium. Vil du fx have lån fra 1. februar 2009, skal du skrive Uddannelsens start - slut Begynder du fx din uddannelse i februar 2009, skal du skrive Slutter du din uddannelse fx januar 2011, skal du skrive Begynder din uddannelse efter den 20. i måneden, skal du skrive den følgende måned som startmåned, se 7. Ændrer du slutdatoen, efter at du har fået den sidste SU-rate udbetalt, skal du også udfylde 7, og evt. 8 og 26 om forsørgertillæg. 12 Ændring af bopælsstatus Søger du din støttetildeling ændret, fordi du er flyttet hjemmefra eller er flyttet hjem til dine forældre igen, skal du svare på 12. Du må tidligst aflevere ansøgningen 3 måneder, før du flytter. Flytter du hjemmefra eller hjem igen efter den 1. i den måned, du søger støtte fra i 7, skal du svare på både 3 og Fravalg af SU Du skal udfylde 13, hvis du ønsker at fravælge SU (stipendium, SU-lån, særlige tillæg og supplerende SU-lån for forsørgere) fra et senere tidspunkt i Du skal bruge dette skema til fravalg, hvis der er mere end en måned til, til fravalget skal have virkning. Du kan også få et særligt fravalgsskema på eller fravælge elektronisk på > minsu. Ansøgning om fravalg skal afleveres på dit uddannelsessted senest den 15. i måneden, før fravalget skal have virkning. Ved du allerede nu, at du vil have støtteudbetalingen sat i gang efter 7 måneder eller derunder, skal du også oplyse det. Vil du fx ikke have SU i månederne fra og med februar 2009 til og med juli 2009, skal du ud for spørgsmålet: Jeg ønsker udbetalingen af både SU-stipendium og SU-lån stoppet fra skrive 02 og ud for til skrive Ønsker du kun udbetalingen af SU stoppet for 1 måned, fx juni måned, skal du skrive 06 begge steder. Du kan kun søge om at få din SU stoppet fra en måned i Ønsker du udbetalingen af SU stoppet for en periode på 8 måneder eller derover, eller ved du ikke, hvornår du vil have udbetalingen sat i gang igen, skal du søge på ny, når du vil have SU igen. Ved fravalg af kun handicaptillæg skal du benytte fravalgsblanketten. 14 Tillæg af klip Forsinkelsen, du søger tillæg for, skal være sket i en videregående uddannelse, mens du fik SU, aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse, uddannelsesydelse, orlovsydelse til uddannelse eller revalideringsydelse. Søger du tillæg, fordi du er blevet forsinket i din uddannelse på grund af sygdom, skal du vedlægge en udtalelse fra læge eller hospital med angivelse af sygdomsperiode. Det skal fremgå, at sygdom har været årsag til forsinkelsen. Hvis det ikke står i udtalelsen eller lægeerklæringen, skal du selv fortælle herom enten i 25 eller i et brev, du lægger ved. Søger du tillæg, fordi du har afbrudt en tidligere uddannelse, som du ikke har kunnet gennemføre på grund af sygdom eller andre særlige forhold, er det ikke en betingelse, at du var forsinket i den afbrudte uddannelse. Forholdet skal dokumenteres. Søger du tillæg af klip, fordi du er blevet forsinket pga. rådsarbejde, dvs. deltagelse i institutionens styrelse eller arbejde med de studerendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold, skal du vedlægge dokumentation for medlemsskab og arbejdets omfang. Du kan højst få et tillæg på 12 klip for rådsarbejde. Søger du om tillæg, fordi du er blevet forsinket på grund af andre særlige forhold, skal du fortælle hvorfor i 25 eller i et brev samt vedlægge dokumentation. 15 Tildeling af ekstra klip, når du får barn Hvis du bliver mor, mens du er i gang med en videregående uddannelse, kan du få 12 måneders ekstra SU. Ansøgningen skal tidligst afleveres 3 måneder før du forventer at få barnet. Hvis du bliver far, mens du er i gang med en videregående uddannelse, kan du få 6 måneders ekstra SU. Som mor kan du give op til 6 af dine ekstra klip til barnets far, efter du har fået barnet, hvis han opfylder betingelserne for at få SU. Skriv hans navn, adresse, CPR-nr. og uddannelsessted i 25. Oplys også, hvor mange klip der skal overføres. Fik du et barn, før du begyndte på uddannelsen, eller mens du havde orlov, kan der alligevel være mulighed for at få den ekstra SU. Spørg på dit uddannelsessted. Du kan også få den ekstra SU, når du adopterer et barn. 16 Udbetaling af ekstra klip, når du får barn Du kan som mor tidligst få udbetalt de ekstra klip fra 2 måneder, før du får barnet. Som far kan du først få dem udbetalt fra den måned, du får barnet. Derefter kan du selv bestemme, hvornår under den igangværende uddannelse du vil have de ekstra klip, og om de skal udbetales som dobbeltklip. Du skal være studieaktiv i måneden før udbetalingen. Når du får de ekstra klip, kan du ikke samtidig få forsørgertillæg eller supplerende SU-lån for forsørgere. Du kan heller ikke få almindelige klip samtidig med at du får de ekstra klip, medmindre du vælger miksklip. Får du miksklip, skal du fortsat være aktiv heltidsstuderende. Du skal kun udfylde 16, hvis du vil have de ekstra klip udbetalt i Vil du først have den ekstra SU udbetalt i 2010 eller senere, skal du søge om det til den tid. Du skal dog bruge de ekstra klip, inden du afslutter eller afbryder den uddannelse, du har fået dem til. De ekstra klip, du ikke bruger inden, falder væk. 18 Dobbeltklip Har du sparet klip op, kan du få dobbeltklip inden for de sidste 12 måneder af uddannelsen. Du skal have et antal klip til rest, der overstiger det antal måneder, du har tilbage af uddannelsen. Det er desuden en betingelse, at du ikke bruger flere klip, end uddannelsen er normeret til + klip givet på grund af sygdom, rådsarbejde mv. + ekstra klip når du får barn. Skal du have dobbeltklip, må du ikke bruge af de 12 ekstra klip, du har til denne uddannelse. Du skal skrive, hvornår du ønsker dobbeltklip udbetalt. Ifølge ændring af SU-loven kan dobbeltklip ikke udbetales fra og med juli Handicaptillæg, forsørgertillæg og supplerende SU-lån for forsørgere kan ikke spares op til udbetaling med dobbeltsats. 26 Særlige tillæg Har du en varig funktionsnedsættelse, kan du søge et tillægsstipendium - et handicaptillæg. Du kan tidligst få tillægget fra den måned du afleverer ansøgningen på dit uddannelsessted. Husk at udfylde det særlige oplysningsskema for handicaptillæg. Er du forsøger til et barn under 18 år, og har barnet folkeregisteradresse hos dig, kan du få et supplerende SU-lån. Du kan tidligst få det supplerende SU-lån fra den måned, du afleverer ansøgningen på dit uddannelsessted. Er du enlig forsørger, og modtager du fra kommunen det ekstra børnetilskud efter Lov om børnetilskud mv., kan du søge forsørgertillæg for enlige. Du kan tidligst få tillægget fra den måned, du afleverer ansøgningen på dit uddannelsessted. For enlige forsørgere, der er udenlandske statsborgere eller på studieophold i udlandet og af denne grund ikke modtager det ekstra børnetilskud, gælder særlige regler, se Hvis du ikke er enlig, kan du søge forsørgertillæg for samboende, hvis dit barn har folkeregisteradresse hos dig, og du bor sammen med en studerende, der modtager SU. Det er ikke en betingelse, at I er gift, eller at din sambo er forælder til dit barn, men I skal leve sammen i et ægteskabslignende forhold. Din sambo skal have modtaget SU i mindst én måned i kvartalet forud for din ansøgning. Du kan tidligst få tillægget fra den måned, du afleverer ansøgningen på dit uddannelsessted. Hvis du får udbetalt ekstra SU, fordi du har fået barn, kan du ikke samtidig få forsørgertillæg og supplerende lån. Få mere at vide Få grundig besked om SU på Her kan se dine data og lave ændringer i dine SUforhold. Er du tilmeldt et af de tilsluttede uddannelsessteder, kan du også søge SU. Du kan altid spørge på dit uddannelsessted om SU-forhold. Side 6 af 6

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere