Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 59 Folketinget Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år, automatisk bopælskontrol m.v.) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, nr. 3, indsættes efter»18 år,«:»jf. dog stk. 3,«. 2. I 2, stk. 2, indsættes efter»18 år«:», jf. dog stk. 3«. 3. I 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 3, og stk. 2, finder ikke anvendelse for uddannelsessøgende, der søger stipendium, jf. 7, stk. 1, nr. 1, til uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte inden for klippekortet, jf. 15.«Stk. 3-8 bliver herefter stk I 2, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres»jf. stk. 4, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 5«til:»jf. stk. 5, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 6«. 5. I 2, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres»jf. stk. 4«til:»jf. stk. 5«. 6. I 2, stk. 8, der bliver stk. 9, indsættes efter»andre særlige forhold«:», og, hvis uddannelsesinstitutionen har tilrettelagt en længerevarende ferieperiode i et støtteberettigende uddannelsesforløb, at den uddannelsessøgende ikke opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2, i denne ferieperiode«. 7. I 24, stk. 3, nr. 6, ændres» 2, stk. 4 og 5«til:» 2, stk. 5 og 6«. 8. I 30, stk. 2, indsættes efter»det laveste«:»fribeløb, jf. 24, stk. 1, nr. 1,« c, stk. 3, ophæves og i stedet indsættes:»stk. 3. Den uddannelsessøgende har ikke adgang til at anmode om udbetaling af beløb efter stk. 1, der er frigivet til disposition, i perioder, hvor den uddannelsessøgende 1) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men har orlov fra uddannelsen, 2) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke er studieaktiv, eller 3) ikke er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte. Stk. 4. Beløb efter stk. 1, der er til disposition, men ikke udbetalt, bortfalder ved støtteårets udgang.«stk. 4 bliver herefter stk I 38 c, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt. :»Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, i hvilke tilfælde uddannelsessøgende i papirform kan indgive anmodning om udbetaling.« d, stk. 2, ophæves og i stedet indsættes:»stk. 2. Den uddannelsessøgende har dog ikke adgang til at anmode om udbetaling af beløb efter stk. 1, der er frigivet til disposition, i perioder, hvor den uddannelsessøgende 1) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men har orlov fra uddannelsen, 2) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke er studieaktiv, eller 3) ikke er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte. Stk. 3. Beløb efter stk. 1, der er til disposition, men ikke udbetalt, bortfalder ved støtteårets udgang.«stk. 3 bliver herefter stk I 38 d, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som 2. pkt. :»Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, i hvilke tilfælde uddannelsessøgende i papirform kan indgive anmodning om udbetaling.«13. I 39 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr AT003940

2 2»Stk. 2. Styrelsen kan uden samtykke til brug for kontrol af, om den uddannelsessøgende er udeboende, jf. 8, stk. 3, og regler fastsat i medfør af 8, stk. 4, nr. 1, indhente oplysninger fra Det Centrale Personregister om den uddannelsessøgendes og dennes forældres registrering af bopæl. Oplysningerne kan samkøres og sammenstilles med styrelsens oplysninger om tildeling af støtte med det formål at kontrollere, om støtten er tildelt med korrekt sats.«stk. 2-9 bliver herefter stk I 39, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres» 2, stk. 4 og 5«til:» 2, stk. 5 og 6«. 16. I 42, stk. 1, ændres» 39, stk. 1-3, jf. stk. 9«til:» 39, stk. 1-4, jf. stk. 10«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk , stk. 2, 2. pkt., i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), som ændret ved 1, nr. 8, i denne lov, finder anvendelse for den endelige tildeling af støtte, jf. SU-lovens 20 og 20 a, fra og med støtteåret I 39, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres»stk. 1-4«til:»stk. 1-5«.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Hjemmel til elektronisk bopælskontrol Gældende ret Den foreslåede ordning 2.3. Tilbagebetaling af for meget modtaget SU Gældende ret Den foreslåede ordning 2.4. Udbetaling af studielån og slutlån Gældende ret Den foreslåede ordning 2.5. Ikke støtteberettigende ferieperioder Gældende ret Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Høring 9. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets baggrund Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 29. maj 2008 en aftale om en række omlægninger på SU-området. Forligsaftalen blev udmøntet ved lov nr af 27. december 2008 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk digital ansøgning, fleksibel låneordning m.v.). De forbedringer, som forligsaftalen omfattede, blev finansieret ved ophør af dobbeltklipordningen og indførelsen af obligatorisk digital ansøgning. Herved opstod der også et overskydende provenu, som kan anvendes til yderligere forbedringer fra Forligspartierne har imidlertid aftalt med virkning allerede fra den 1. januar 2010 at gøre det muligt for uddannelsessøgende under 18 år at få stipendium efter lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), hvis de går på en videregående uddannelse eller en privat udannelse. Det foreslås derfor, at SU-loven ændres, så dette bliver muligt, jf. afsnit 2.1. Blandt andet som opfølgning på indførelsen af obligatorisk digital ansøgning og forhøjelsen af det laveste fribeløb, jf. lov nr af 27. december 2008, foreslås endvidere følgende ændringer af SU-loven: Ny hjemmel til at samkøre oplysninger om tildeling af statens uddannelsesstøtte (SU) med oplysninger om, hvorvidt den uddannelsessøgende deler folkeregisteradresse med en eller begge sine forældre, så Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) han foretage en automatisk kontrol af, om den uddannelsessøgende reelt var udeboende i den periode, hvor den pågældende har fået stipendium med udeboendesats, jf. afsnit 2.2. Præcisering af, hvilket af de laveste fribeløb der skal anvendes i forbindelse med beregning efter SU-lovens 30, stk. 2, af størrelsen på krav om tilbagebetaling af for meget modtaget SU, jf. afsnit 2.3. Justering af bestemmelserne om udbetaling af studielån og slutlån, jf. afsnit På baggrund af konkrete tilfælde, hvor sommerferien i et SU-berettigende uddannelsesforløb med enkeltfagsundervisning som fjernundervisning er tilrettelagt, så den kan strække sig fra maj til oktober, foreslås det endelig at give mulighed for, at undervisningsministeren kan fastsætte regler, hvorefter de uddannelsessøgende på grund af feriens længde kan udelukkes fra at modtage SU under perioden i en ellers støtteberettigende uddannelse, jf. afsnit Lovforslagets indhold 2.1. Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år Gældende ret Det følger af SU-loven, at uddannelsessøgende kan få SU, når de er danske statsborgere eller kan ligestilles hermed, er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til SU, er fyldt 18, er studieaktive og ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne. SU kan dog tidligst gives fra begyndelsen af det kvartal, som følger efter den dato, hvor den ud-

4 4 dannelsessøgende er fyldt 18 år. Dette gælder, uanset om det drejer sig om en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse eller en privat uddannelse. Aldersbetingelsen hænger sammen med, at unge under 18 år er omfattet af forældrenes forsørgelsespligt. SU gives uden for klippekortet til uddannelsessøgende, der gennemgår en ungdomsuddannelse, og inden for klippekortet til uddannelsessøgende, der gennemgår en videregående uddannelse eller en privat uddannelse Den foreslåede ordning Det foreslås, at aldersbetingelsen ikke skal gælde for uddannelsessøgende, der søger om stipendium til uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte inden for klippekortet. De uddannelsessøgende vil således, uanset om de er fyldt 18 år, kunne få stipendium fra den måned, hvor de starter på en videregående eller privat uddannelse og ellers opfylder de generelle støttebetingelser. Når aldersbetingelsen ikke gælder, vil bestemmelsen om, at der først gives SU fra det kvartal, som følger efter den dato, hvor den uddannelsessøgende er fyldt 18 år, heller ikke gælde for uddannelsessøgende, der søger stipendium til en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte inden for klippekortet. Efter værgemålslovens 1 er børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, mindreårige og dermed umyndige. Det betyder, at de ikke selv kan forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre andet er bestemt, og at det er forældrene (værgerne), der handler på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender. Aldersbetingelsen ophæves derfor udelukkende for så vidt angår retten til stipendium. Da uddannelsessøgende under 18 år som ovenfor nævnt er umyndige og ikke selv kan underskrive en låneaftale, forudsættes det, at de uddannelsessøgende, der er omfattet af forslaget, lige som alle andre uddannelsessøgende først kan optage lån fra begyndelsen af det kvartal, som følger efter den dato, hvor den pågældende er fyldt 18 år. Uddannelsessøgende, der er omfattet af forslaget om ophævelsen af aldersbetingelsen, vil modtage stipendium efter de samme regler, som gælder for alle uddannelsessøgende, der får SU inden for klippekortet. Det betyder blandt andet, at de i modsætning til årige uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelser ikke får stipendium afhængigt af forældrenes indkomst, og at de modtager SU med satsen for udeboende, hvis de er udeboende. Reglerne om ret til SU med udeboendesats er beskrevet nærmere under afsnit 2.2. Uddannelsessøgende, der søger om SU uden for klippekortet, vil lige som efter de gældende regler først kunne modtage stipendium fra begyndelsen af det kvartal, som følger efter den dato, hvor den uddannelsessøgende er fyldt 18 år. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 3, og bemærkningerne hertil Hjemmel til elektronisk bopælskontrol Gældende ret Det følger af SU-loven, at stipendium gives med enten hjemmeboendesats eller udeboendesats. Satsen for udeboende gives til uddannelsessøgende, der kan dokumentere at være udeboende, og som er indskrevet på og gennemgår en videregående eller privat uddannelse. Satsen for udeboende gives endvidere til uddannelsessøgende, der kan dokumentere at være udeboende, fyldt 20 år og er indskrevet på og gennemgår en ungdomsuddannelse. Det er fastsat i 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 455 af 6. juni 2009 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen), at uddannelsessøgende betragtes som hjemmeboende, hvis de bor hos en eller begge forældre og er registreret i CPR med bopæl på samme adresse som den ene eller begge forældre, eller hvis den uddannelsessøgende uanset folkeregisteradressen jævnligt bor hos forældrene eller den ene af dem. Det er den uddannelsessøgendes bopælsstatus den 1. i måneden, der er afgørende for, om den uddannelsessøgende betragtes som ude- eller hjemmeboende i den pågældende måned. Uddannelsessøgende, der i en periode har modtaget stipendium med udeboendesats, skal kunne dokumentere at være udeboende i perioden. I SU-bekendtgørelsens 9 er der fastsat regler om, at udeboende årige uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser kun gives SU med udeboendesats, hvis de opfylder de betingelser, der fremgår af SU-bekendtgørelsens 9, stk. 1, herunder f.eks. at den normale transportvej er 20 km eller derover mellem uddannelsesinstitutionen og forældrenes bopæl. Uddannelsesinstitutionen træffer den endelige administrative afgørelse om, hvorvidt årige uddannelsessøgende opfylder betingelserne for at få stipendium med udeboendesats. I forbindelse med ansøgning om SU angiver den uddannelsessøgende selv, om vedkommende er udeboende eller hjemmeboende, og stipendium tildeles på den baggrund med satsen for ude- eller hjemmeboende. De årige uddannelsessøgende skal aflevere en selvstændig ansøgning for at få vurderet, om de opfylder en af de betingelser, der er opstillet i SU-bekendtgørelsens 9, stk. 1. Med indførelsen af obligatorisk digital ansøgning om SU og afskaffelsen af ansøgninger i papirform vil der

5 5 fremover ikke være en SU-medarbejder, der har mulighed for at kontrollere, at den uddannelsessøgendes oplysninger er korrekte, i forbindelse med, at papiransøgningen afleveres på uddannelsesstedet Den foreslåede ordning Det foreslås, at der skabes hjemmel til, at styrelsen uden samtykke til brug for kontrol af, om den uddannelsessøgende er udeboende, kan indhente oplysninger fra CPR om den uddannelsessøgendes og forældrenes registrering af bopæl i CPR og samkøre og sammenstille oplysningerne med styrelsens oplysninger om tildeling af SU. Der vil således være tale om at samkøre oplysninger om den uddannelsessøgendes SU med oplysninger om, hvorvidt den uddannelsessøgende deler folkeregisteradresse med en eller begge sine forældre. Stipendium vil fortsat blive tildelt med satsen for udeeller hjemmeboende på baggrund af den uddannelsessøgendes egne oplysninger i ansøgningen, men forslaget giver mulighed for, at styrelsen efterfølgende automatisk kan kontrollere, om den uddannelsessøgende reelt var udeboende i den periode, hvor den pågældende har fået stipendium med udeboendesats. Efter persondatalovens 29 skal den dataansvarlige give meddelelse om, at videregivelse af oplysninger finder sted, hvis oplysninger om den registrerede ikke er indsamlet hos den registrerede selv. Efter persondatalovens 29, stk. 3, gælder oplysningspligten dog ikke, hvis underretningen af den registrerede viser sig umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig. Der er ca støttemodtagere, der modtager stipendium med udeboendesats. For at opfylde oplysningspligten er det nødvendigt at give meddelelse om indhentelse af oplysninger til personer, der er forældre til støttemodtagere, samt eventuelt også til personer, som den uddannelsessøgende deler husstand med. Da det ikke er muligt at opfylde oplysningspligten ved at sende en elektronisk meddelelse til de pågældende, kan oplysningspligten kun opfyldes ved at sende meddelelsen pr. brev. I forbindelse med ansøgning om SU vil de uddannelsessøgende i overensstemmelse med persondatalovens 5, stk. 1, blive informeret om, at styrelsen foretager samkøring af oplysninger fra CPR om den uddannelsessøgendes og forældrenes registrering af bopæl i CPR med styrelsens oplysninger om tildeling af SU med henblik på kontrol af, om den uddannelsessøgende reelt var udeboende i den periode, hvor den pågældende har fået stipendium med udeboendesats. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 13, og bemærkningerne hertil Tilbagebetaling af for meget modtaget SU Gældende ret Efter bestemmelsen i SU-lovens 30, stk. 2, skal foreløbige beløb, der i forbindelse med den endelige støttetildeling ved indkomstkontrollen ikke kan tildeles endeligt, kun betales tilbage med halvdelen i det omfang de udgør op til forskellen mellem det laveste og det mellemste månedlige fribeløb, og fuldt ud med beløb derover. Med 1, nr. 18, i lov nr af 27. december 2008 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SUloven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk digital ansøgning, fleksibel låneordning m.v.) blev det laveste fribeløb forhøjet for uddannelsessøgende i videregående uddannelser og private uddannelser med virkning fra den 1. januar Fribeløbet blev dog ikke forhøjet for uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, hvorfor der fra den 1. januar 2009 gælder to forskellige laveste fribeløb på henholdsvis kr. og kr. (2009-niveau) alt efter, om den uddannelsessøgende får SU til en ungdomsuddannelse eller til en videregående eller privat uddannelse Den foreslåede ordning Det har med lov nr af 27. december 2008 ikke været hensigten at ændre den retsstilling, der følger af SU-lovens 30, stk. 2. Det foreslås derfor, at det præciseres, at det er det laveste af de to lave månedlige fribeløb, der gælder for uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, der lægges til grund for beregningen af, hvilket beløb der skal betales tilbage i forbindelse med den endelige tildeling ved indkomstkontrollen. Uddannelsessøgende, der ved indkomstkontrollen i 2009 bliver mødt med et krav om tilbagebetaling af for meget modtaget støtte i støtteåret 2009, skal således fortsat kun betale halvdelen tilbage af de første kr. (2009-niveau) (det mellemste fribeløb på kr. minus det mindste laveste fribeløb på kr.). Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 8, og bemærkningerne hertil Udbetaling af studielån og slutlån Gældende ret SU-lovens 38 c indeholder særlige bestemmelser om ansøgning om og udbetaling af studielån, herunder supplerende studielån til enlige forsørgere, mens SU-lovens 38 d indeholder bestemmelser om udbetaling af slut-

6 6 lån. Bestemmelserne er indført ved lov nr af 27. december 2008, der blandt andet etablerer en mere fleksibel låneordning end den hidtil gældende, hvor studielån altid udbetales med et fast månedligt beløb. Bestemmelserne om en mere fleksibel låneordning træder i kraft med virkning for støtteåret Efter SU-lovens 38 c frigives studielån, herunder supplerende studielån, hver måned til disposition med de beløb, der fremgår af SU-lovens 9 og 10 b, stk. 3, men udbetales først, når den uddannelsessøgende gennem styrelsens selvbetjeningssystem (minsu) har indgivet en anmodning om udbetaling. Den uddannelsessøgende kan selv vælge, hvor stor en del af det frigivne studielån, der skal udbetales, og får også mulighed for selv at fastsætte en udbetalingsplan, hvor lån, der er frigivet til disposition, kan udbetales med selvvalgte rater og tidspunkter i løbet af støtteåret. Tilsvarende gælder efter SU-lovens 38 d for udbetaling af slutlån. Her har de uddannelsessøgende dog kun mulighed for at få slutlånet udbetalt med det faste månedlige beløb, der fremgår af SU-lovens 10. Efter SU-lovens 38 c, stk. 3, og 38 d, stk. 2, bortfalder henholdsvis studielån og slutlån, der er frigivet til disposition, men ikke er udbetalt, ved støtteårets udgang og i forbindelse med afslutning/afbrud af uddannelse, orlov fra uddannelsen og inaktivitet. De gældende regler, som træder i kraft med virkning for støtteåret 2010, indebærer en skærpelse i forhold til de til og med støtteåret 2009 gældende regler, hvorefter studielån og slutlån udbetales for måneder, hvor den uddannelsessøgende har søgt om lån, når styrelsen har modtaget et underskrevet lånebevis fra den uddannelsessøgende. Lånebeviset for et støtteår skal blot være modtaget senest den 20. december i støtteåret. Den uddannelsessøgendes uddannelsesmæssige status på det tidspunkt, hvor lånebeviset modtages i styrelsen, har således ikke betydning for udbetalingen Den foreslåede ordning I forbindelse med tilrettelæggelse af administrationen og den systemtekniske understøttelse af den nye ordning har det imidlertid vist sig uhensigtsmæssigt, at studielånet bortfalder helt i forbindelse med orlov og inaktivitet og i forbindelse med afslutning/afbrud af uddannelsen. Særlig opfattes overgangen mellem en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse af de uddannelsessøgende ikke som et studieskift, og det forekommer derfor betænkeligt at afskære muligheden for at få studielån, der er frigivet til disposition, de sidste måneder i bacheloruddannelsen udbetalt i starten af kandidatuddannelsen. For så vidt angår orlov og inaktivitet kan det virke urimeligt, at ikke udbetalt lån bortfalder, hvis den uddannelsessøgende f.eks. fortryder sin orlov eller hurtigt består eksaminer nok til at blive studieaktiv igen. Det foreslås derfor, at studielån og slutlån, der er frigivet til disposition, men endnu ikke udbetalt, ikke kan udbetales i perioder, hvor den uddannelsessøgende er uden for uddannelse, har orlov fra uddannelsen eller er inaktiv. Såfremt den uddannelsessøgende inden for samme støtteår starter på ny SU-berettigende uddannelse, vender tilbage til uddannelsen efter orlov eller igen bliver studieaktiv, kan den uddannelsessøgende gennem minsu anmode om at få lånene udbetalt. Studielån og slutlån, der er frigivet til disposition, men endnu ikke udbetalt, bortfalder ved støtteårets udgang, hvilket er parallelt med de hidtil gældende regler. Endelig foreslås det, at undervisningsministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde uddannelsessøgende kan indgive anmodning om udbetaling af studielån og slutlån i papirform. Baggrunden herfor er, at enkelte uddannelsessøgende ikke har mulighed for at benytte minsu. Der er i forvejen hjemmel til, at disse uddannelsessøgende kan søge om tildeling af studielån og slutlån i papirform. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 9-12, og bemærkningerne hertil Ikke støtteberettigende ferieperioder Gældende ret Uddannelsesstøtte gives efter SU-loven til hele uddannelsesperioden, herunder også til ferieperioder, der ligger midt i en støtteberettigende uddannelse, hvis den uddannelsessøgende opfylder de grundlæggende støttebetingelser. For videregående uddannelser og private uddannelser, hvor der gives SU inden for klippekortet, gælder det, at der tildeles et antal klip, der svarer til den samlede normerede uddannelsestid inklusive eventuelle feriemåneder i løbet af uddannelsen plus 12 klip Den foreslåede ordning Det foreslås, at undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte regler om, at støttebetingelsen om, at den uddannelsessøgende er indskrevet på og gennemgår en støtteberettigende uddannelse, ikke er opfyldt, hvis uddannelsesinstitutionen konkret har tilrettelagt uddannelsen, så f.eks. sommerferieperioden er af længere varighed. Den uddannelsessøgende vil således blive betragtet som værende uden for uddannelse i ferieperioden og vil derfor ikke kunne modtage SU, men vil til gengæld have ret til det højeste månedlige fribeløb på kr. i ferien. Den foreslåede bestemmelse omfatter efter sin ordlyd uddannelsessøgende ved alle støtteberettigede uddan-

7 7 nelser. Det er dog ikke hensigten, at bestemmelsen skal omfatte uddannelsessøgende, som går på uddannelser, der har sommerferie eller anden ferie af normal varighed, herunder også universitetsuddannelserne, hvor sommerferien alt efter tidspunktet for sidste eksamen før ferien kan vare over 2 måneder. Det er hensigten at fastsætte regler om uddannelsessøgende, der deltager i enkeltfagsundervisning, hvor uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med enkeltfagsundervisning som fjernundervisning har tilrettelagt sommerferieperioder, der har en længde, der væsentligt overstiger normen. Selv om det indtil videre kun er relevant at fastsætte regler, der knytter sig til enkeltfagsundervisning, kan det på længere sigt vise sig relevant at fastsætte regler, der omfatter uddannelsessøgende ved andre uddannelser, hvis uddannelsesforløbene tilrettelægges med ferieperioder, der er væsentligt længere end normen. Det bemærkes, at uddannelsessøgende ikke har ret til kontanthjælp og starthjælp i ferieperioder under uddannelsen, medmindre de er omfattet af bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. Der henvises i øvrigt til forslagets 1, nr. 6, og bemærkningerne hertil. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner For så vidt angår forslaget om at ophæve aldersbetingelsen for uddannelsessøgende ved videregående uddannelser udgjorde omfanget af 17-årige uddannelsessøgende på videregående uddannelse i personer (ca. 4 helårspersoner). Hertil kommer skønsmæssigst 50 uddannelsessøgende på 18 år, som i gennemsnit ikke får støtte i 1½ måned på grund af den gældende bestemmelse om, at der først gives SU fra kvartalet efter, at den uddannelsessøgende er fyldt 18 år. På denne baggrund skønnes forslaget at medføre en merudgift til stipendier på ca. 0,5 mio. kr. fra Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Høring Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Akademikernes Centralorganisation, Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), C3, CI- RIUS, Danmarks Erhvervsskoleforening, Danmarks Erhvervsskoler, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Konservative Studerende, Danmarks Liberale Studerende, Danmarks Lærerforening, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Skolelederforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Handel og Service (DHS), Dansk Industri, Dansk Magisterforening, Dansk Metal, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Dansk Teknisk Lærerforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Landbrugsskoler, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Datatilsynet, Erhvervsakademirådet, Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA), Foreningen af private, selvejende gymnasier, studenter- og hf-kurser, Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler, Foreningen af Uddannelses- og Erhvervsvejledere ved Tekniske Skoler, Foreningen for Danske Landbrugsskoler, Frit Forum Socialdemokratiske Studerende, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Fællesrådet for Foreninger for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (FUE), Gymnasieelevernes Landsorganisation, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS- A), Handelsskolernes Forstander- og inspektørforening, Handelsskolernes Lærerforening, HK/Kommunal, HK/ Stat, Håndværksrådet, Interesseorganisationen for handelsskolernes ledelser (HFI), Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Kulturministeriets Rektorer, Københavns Kommune, Landsforbundet af Voksenog Ungdomsundervisere, Landsorganisationen i Danmark (LO), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Landssammenslutningen af Kursusstuderende, Lederforeningen (VUC), Lederforsamlingen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Lærernes Centralorganisation, Lærerstuderendes Landskreds, Nævnet om Støtteberettigende Uddannelser i Udlandet, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Rigsrevisionen, Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), Rådet for større IT-sikkerhed, Sammenslutningen af ledere ved

8 8 skolerne for de grundlæggende sosu-uddannelser, Socialpædagogernes Landsforbund, Studenterrådgivningen, Studierådet for iørstuderende i Danmark, Studievejlederforeningen for gymnasiet og hf, SU-rådet, Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og VUC Bestyrelsesforening. 9. Sammenfattende skema Negative konsekvenser/ merudgifter Forslaget forventes at medføre en årlig merudgift til stipendier på ca. 0,5 mio. kr. fra Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 14 ( 2, stk. 1, nr. 3, stk. 2 og 7 og stk. 8, 1. pkt., 24, stk. 3, nr. 6, og 39, stk. 6) Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets 1, nr. 3. Til nr. 3 ( 2, stk. 3) Med forslaget gives der mulighed for uanset den uddannelsessøgendes alder at tildele stipendium til uddannelsessøgende, som er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til SU inden for klippekortet. Hermed ophæves aldersbetingelsen i lovens 2, stk. 1, nr. 3, for uddannelsessøgende ved videregående uddannelser og private uddannelser, hvilket betyder, at reglen i 2, stk. 2, om, at der tidligst kan gives støtte fra det kvartal, der følger efter den dato, hvor den uddannelsessøgende fylder 18 år, heller ikke gælder for uddannelsessøgende, der søger stipendium til videregående uddannelse eller privat uddannelse. Det er fortsat en betingelse, at de uddannelsessøgende opfylder de almindelige støttebetingelser, jf. SU-lovens 2 og 2 a, herunder kravet om, at den uddannelsessøgende er dansk statsborger eller kan ligestilles hermed, er studieaktiv og ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne. Forslaget giver kun mulighed for at få stipendium efter SU-lovens 7, stk. 1, nr. 1. Retten til stipendium som tillæg til uddannelsessøgende, der på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde (handicaptillæg), jf. SU-lovens 7, stk. 3, stipendium som tillæg til enlige forsørgere og forsørgere, der bor sammen med en anden SU-modtager (forsørgertillæg), jf. SU-lovens 7, stk. 4, og supplerende stipendium til dækning af undervisningsafgift, jf. SUlovens 7, stk. 6, knytter sig til retten til stipendium efter SU-lovens 7, stk. 1, nr. 1. Uddannelsessøgende, der har ret til stipendium efter 7, stk. 1, nr. 1, vil således også få ret til de ovennævnte supplerende stipendier. Aldersbetingelsen fastholdes for så vidt angår retten til lån efter SU-lovens 7, stk. 1, nr. 2 og 3. De uddannelsessøgende vil således tidligst kunne optage lån fra begyndelsen af det kvartal, som følger efter den dato, hvor den uddannelsessøgende er fyldt 18 år, jf. lovens 2, stk. 1, nr. 3, og stk. 2. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 6 ( 2, stk. 9, 2. pkt.) Med forslaget bemyndiges undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at der ikke kan gives SU i en ferieperiode til en ellers støtteberettigende uddannelse, hvis ferien er tilrettelagt, så den har en længere varighed end normalt for uddannelsen.

9 9 Det er på nuværende tidspunkt hensigten at fastsætte regler, der specifikt retter sig mod uddannelsessøgende, der deltager i enkeltfagsundervisning, jf. SU-bekendtgørelsens 11, hvor sommerferieperioden i forbindelse med fjernundervisning kan være tilrettelagt, så den strækker sig fra maj til oktober. Sommerferieperioden vil således være på mere end 3 måneder. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.5. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 8 ( 30, stk. 2, 2. pkt.) Efter bestemmelsen i SU-lovens 30, stk. 2, skal foreløbige beløb, der i forbindelse med den endelige støttetildeling ved indkomstkontrollen ikke kan tildeles endeligt, kun betales tilbage med halvdelen, i det omfang det udgør op til forskellen mellem det laveste og det mellemste fribeløb. Det foreslås, at det præciseres, at det er det laveste fribeløb, der gælder for uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, der lægges til grund for beregningen, uanset om den uddannelsessøgende har fået SU til en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i det pågældende støtteår. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 9 og 11 ( 38 c, stk. 3, og 38 d, stk. 2) Efter bestemmelserne i SU-lovens 38 c, stk. 3, og 38 d, stk. 2, bortfalder studielån efter SU-lovens 7, stk. 1, nr. 2, slutlån efter SU-lovens 7, stk. 1, nr. 3, og supplerende studielån til forsørgere efter SU-lovens 7, stk. 5, der er frigivet til disposition, men ikke er udbetalt ved støtteårets udgang, ved ophør/afbrud af uddannelsen, i forbindelse med orlov og ved inaktivitet. Det foreslås, at studielån, herunder supplerende studielån, og slutlån, der er frigivet til disposition, men ikke er udbetalt, ikke bortfalder ved ophør/afbrud af uddannelsen, orlov eller inaktivitet. I stedet foreslås det, at studielån og slutlån, der er frigivet til disposition, men endnu ikke udbetalt, ikke kan udbetales i perioder, hvor den uddannelsessøgende er uden for uddannelse, har orlov fra uddannelsen eller er inaktiv. Såfremt den uddannelsessøgende inden for samme støtteår starter på en ny SU-berettigende uddannelse, vender tilbage til uddannelsen efter orlov eller igen bliver studieaktiv, kan den uddannelsessøgende gennem minsu anmode om at få lånene udbetalt. Efter de gældende bestemmelser i henholdsvis SU-lovens 38 c, stk. 4, og 38 d, stk. 3, kan undervisningsministeren fastsætte regler om frister for så vidt angår ansøgning om og udbetaling af studielån og slutlån. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.4. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 10 og 12 ( 38 c, stk. 4, og 38 d, stk. 3) Det foreslås, at undervisningsministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde uddannelsessøgende kan indgive anmodning om udbetaling af studielån, herunder supplerende studielån, og slutlån i papirform. Baggrunden herfor er, at enkelte uddannelsessøgende ikke har mulighed for at benytte minsu. Der er i forvejen hjemmel til, at disse uddannelsessøgende kan søge om tildeling af studielån og slutlån i papirform. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.4. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 13 ( 39, stk. 2) Det følger af SU-lovens 8, stk. 1, at stipendium gives med enten hjemmeboendesats eller udeboendesats. Af SU-lovens 8, stk. 3, fremgår det, at udeboendesatsen gives til uddannelsessøgende, der kan dokumentere at være udeboende, og som har ret til SU inden for klippekortet, eller er fyldt 20 år og har ret til SU uden for klippekortet. SU tildeles med ude- eller hjemmeboendesats på baggrund af den uddannelsessøgendes egne oplysninger i ansøgningen. For årige uddannelsessøgende, der får SU uden for klippekortet, gælder særlige regler, hvorefter der kun gives SU med udeboendesats til udeboende uddannelsessøgende, hvis de opfylder de betingelser, der fremgår af SU-bekendtgørelsens 9, stk. 1. Uddannelsesinstitutionen træffer efter SU-bekendtgørelsens 9, stk. 5, den endelige administrative afgørelse om, hvorvidt den årige uddannelsessøgende opfylder betingelserne i bekendtgørelsens 9, stk. 1. Det foreslås derfor, at der skabes hjemmel til, at styrelsen uden samtykke til brug for kontrol af, om den uddannelsessøgende er udeboende, kan indhente oplysninger fra CPR om den uddannelsessøgendes og forældrenes registrering af bopæl i CPR og samkøre og sammenstille oplysningerne med styrelsens oplysninger om tildeling af SU. Herved kan styrelsen automatisk kontrollere, om den uddannelsessøgende reelt var udeboende i den periode, hvor den pågældende har fået stipendium med udeboendesats. Er støtten ikke tildelt med korrekt sats, har styrelsen hjemmel i SU-lovens 29, stk. 3, til at rejse krav om tilbagebetaling af differencen mellem satsen for udeboende og satsen for hjemmeboende.

10 10 Idet registreringen i CPR af oplysningerne om den uddannelsessøgendes og dennes forældres bopæl ikke er indsamlet hos den registrerede selv, følger det af persondatalovens 29, at den dataansvarlige skal give meddelelse om, at videregivelsen af oplysningerne finder sted. Efter persondatalovens 29, stk. 3, gælder oplysningspligten ikke, hvis underretningen af den registrerede viser sig umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig. Der er ca støttemodtagere, der modtager stipendium med udeboendesats. For at opfylde oplysningspligten er det nødvendigt at give meddelelse om indhentelse af oplysninger til personer, der er forældre til støttemodtagere, samt eventuelt også til personer, som den uddannelsessøgende deler husstand med. Da det ikke er muligt at opfylde oplysningspligten ved at sende en elektronisk meddelelse til de pågældende, kan oplysningspligten kun opfyldes ved at sende meddelelsen pr. brev. I forbindelse med ansøgning om SU vil de uddannelsessøgende i overensstemmelse med persondatalovens 5, stk. 1, blive informeret om, at styrelsen foretager samkøring af oplysninger fra CPR om den uddannelsessøgendes og forældrenes registrering af bopæl i CPR med styrelsens oplysninger om tildeling af SU med henblik på kontrol af, om den uddannelsessøgende reelt var udeboende i den periode, hvor den pågældende har fået stipendium med udeboendesats. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 15 og 16 ( 39, stk. 10, og 42, stk. 1, 3. pkt.) Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets 1, nr. 9. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Uanset alder vil uddannelsessøgende med virkning fra den 1. januar 2010 kunne søge om og få stipendium, hvis de er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til SU inden for klippekortet, og opfylder de generelle støttebetingelser i SU-lovens 2 og 2 a. Det er ikke afgørende for retten til stipendium, hvornår den uddannelsessøgende er påbegyndt uddannelsen, når blot den uddannelsessøgende opfylder betingelsen den 1. januar 2010 eller senere. Fra den 1. januar 2010 vil det være muligt at foretage automatisk elektronisk kontrol af den uddannelsessøgendes bopælsstatus. Det er dog ikke hensigten at foretage automatisk elektronisk kontrol af støtte tildelt for støtteår, der ligger forud for den 1. januar Det foreslås, at SU-lovens 30, stk. 2, 2. pkt., som ændret ved lovforslagets 1, nr. 8, hvorved det præciseres, at det er det laveste af de to lave månedlige fribeløb, der gælder ved beregning af, hvilket beløb der skal tilbagebetales i forbindelse med den endelige tildeling ved indkomstkontrollen, finder anvendelse fra og med støtteåret I forhold til de gældende regler, hvor det ikke er specificeret, hvilket af de to laveste månedlige fribeløb, der skal anvendes, vil de uddannelsessøgende med forslaget enten stilles på samme måde som gældende ret eller bedre, alt efter hvilket af de to laveste fribeløb, der ville have været valgt efter gældende ret.

11 11 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget 1 Bilag 1 2. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få uddannelsesstøtte, når de 1) opfylder de betingelser, der er nævnt i 2 a, 2) er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, 3) er fyldt 18 år, 4) er studieaktive og 5) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, bortset fra stipendium efter afsnit II. Stk. 2. En uddannelsessøgende kan tidligst få uddannelsesstøtte fra begyndelsen af det kvartal, der følger efter den dato, hvor den uddannelsessøgende er fyldt 18 år. Stk. 3. Det er en yderligere betingelse for at få uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet, at den uddannelsessøgende har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet. Betingelsen gælder dog ikke for uddannelsessøgende, der ansøger om uddannelsesstøtte til studentereksamen ved Duborg-Skolen i Flensborg eller A. P. Møller Skolen i Slesvig. Betingelsen gælder herudover ikke for uddannelsessøgende, der ikke er registreret i CPR som udrejst, jf. 24, stk. 5 og 6, i lov om Det Centrale Personregister. Stk. 4. Udbetalingen af uddannelsesstøtte ophører for uddannelsessøgende, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor 1) den pågældende er varetægtsfængslet, 2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, nr. 3, indsættes efter»18 år,«:»jf. dog stk. 3,«. 2. I 2, stk. 2, indsættes efter»18 år«:», jf. dog stk. 3«. 3. I 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 3, og stk. 2, finder ikke anvendelse for uddannelsessøgende, der søger stipendium, jf. 7, stk. 1, nr. 1, til uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte inden for klippekortet, jf. 15.«Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.

12 12 3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse. Stk. 5. Udbetalingen af uddannelsesstøtte ophører endvidere for uddannelsessøgende, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse. Stk. 6. Udbetaling af uddannelsesstøtte ophører fra den måned, der følger efter måneden, hvor den uddannelsessøgende unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 4, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 5. Stk. 7. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 4, ikke af en domfældelse, efterbetales uddannelsesstøtten, der ikke er udbetalt under ophøret, hvis de øvrige støttebetingelser er opfyldt. Uddannelsesstøtten udbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen. Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om de betingelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 4 og 5. Undervisningsministeren kan herunder bestemme, at kravet om studieaktivitet kan fraviges på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold. 24. ( ) Stk. 3. Fribeløbet er kr. pr. måned (højeste fribeløb) for hver måned i støtteåret eller uddannelsesperioden, hvor den uddannelsessøgende 1) ikke gennemgår en uddannelse i Danmark eller i udlandet, der giver ret til uddannelsesstøtte efter afsnit I, 2) ikke opfylder aldersbetingelsen for at få uddannelsesstøtte, jf. 2, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, 3) gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke er dansk statsborger eller i støttemæssig henseende ligestillet med danske statsborgere, jf. 2, stk. 1, nr. 1, jf. 2 a, 4) i perioder, der i øvrigt giver ret til uddannelsesstøtte, får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, jf. 2, stk. 1, nr. 5, 5) ikke kan få stipendium og studielån, fordi støttetiden, jf. 17, er brugt, og ikke får udbetalt slutlån eller 6) ikke kan få stipendium og studielån som følge af bestemmelserne i 2, stk. 4 og 5. Stk ( ) 4. I 2, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres»jf. stk. 4, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 5«til:»jf. stk. 5, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 6«. 5. I 2, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres»jf. stk. 4«til:»jf. stk. 5«. 6. I 2, stk. 8, der bliver stk. 9, indsættes efter»andre særlige forhold«:», og, hvis uddannelsesinstitutionen har tilrettelagt en længerevarende ferieperiode i et støtteberettigende uddannelsesforløb, at den uddannelsessøgende ikke opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2, i denne ferieperiode«. 7. I 24, stk. 3, nr. 6, ændres» 2, stk. 4 og 5«til:» 2, stk. 5 og 6«.

13 Uddannelsesstøtten tildeles med endelige beløb på grundlag af oplysninger om den uddannelsessøgendes egenindkomst, forældrenes indkomstgrundlag, studieforhold, anden offentlig støtte, bopælsstatus m.v. Stk. 2. Foreløbige beløb, der er udbetalt, men ikke kan tildeles endeligt, skal betales tilbage. Foreløbige beløb, der skal betales tilbage, fordi egenindkomsten overstiger årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet, skal dog betales tilbage med halvdelen af beløbet, i det omfang det udgør op til forskellen mellem det laveste og det mellemste fribeløb, og fuldt ud med beløb derover. Stk. 3. Uddannelsessøgende skal ved støtteårets afslutning give alle de oplysninger, der er nødvendige for tildelingen af uddannelsesstøtten med endelige beløb. Stk. 4. Foreløbige beløb, der er udbetalt, kræves tilbage, hvis den uddannelsessøgende ikke opfylder oplysningspligten. Kravet kan frafaldes helt eller delvis, bl.a. hvis den uddannelsessøgende senere opfylder oplysningspligten, og det fremgår af oplysningerne, at uddannelsesstøtte kan tildeles. Stk. 5. Der lægges 7 pct. til de beløb, der kræves tilbage efter stk. 2 og 4, hvis beløbet overstiger summen af det månedlige stipendium for udeboende og det månedlige studielån. Tillægget beregnes uden hensyn til, om beløbet helt eller delvis er betalt tilbage. Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om opgørelsesmåden i stk c. Studielån, der er omfattet af 9 og 10 b, stk. 3, frigives til disposition med et månedligt beløb, jf. 7, stk. 2 og 5, og udbetales, når den uddannelsessøgende har indgivet en anmodning om udbetaling gennem styrelsens elektroniske selvbetjeningssystem, jf. 43 a, stk. 1, og regler fastsat i medfør heraf. Studielån efter 10 b, stk. 3, der gives sammen med slutlån, jf. 7, stk. 5, frigives dog først til disposition, når den uddannelsessøgende i samme måned får slutlånet udbetalt, jf. 38 d. Stk. 2. Den uddannelsessøgende skal angive, med hvilket beløb det disponible studielån skal udbetales. Stk. 3. Beløb efter stk. 1, der er til disposition, men ikke er udbetalt, bortfalder ved 1) støtteårets udgang, 8. I 30, stk. 2, indsættes efter»det laveste«:»fribeløb, jf. 24, stk. 1, nr. 1,« c, stk. 3, ophæves og i stedet indsættes:»stk. 3. Den uddannelsessøgende har ikke adgang til at anmode om udbetaling af beløb efter stk. 1, der er frigivet til disposition, i perioder, hvor den uddannelsessøgende 1) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men har orlov fra uddannelsen, 2) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke er studieaktiv, eller 3) ikke er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte. Stk. 4. Beløb efter stk. 1, der er til disposition, men ikke udbetalt, bortfalder ved støtteårets udgang.«stk. 4 bliver herefter stk. 5.

14 14 2) afbrud af uddannelsen, 3) orlov og 4) inaktivitet. Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling af studielån, herunder om frister, udbetalingstidspunkter, grænse for mindsteudbetaling og meddelelse om lånebetingelser og vilkår. 38 d. Slutlån, der er omfattet af 10, frigives til disposition med et månedligt beløb og udbetales, når den uddannelsessøgende har indgivet en anmodning om udbetaling gennem styrelsens elektroniske selvbetjeningssystem, jf. 43 a, stk. 1, og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 2. Beløb efter stk. 1, der er til disposition, men ikke er udbetalt, bortfalder ved 1) støtteårets udgang, 2) afbrud af uddannelsen, 3) orlov og 4) inaktivitet. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling af slutlån, herunder om frister, udbetalingstidspunkter og meddelelse om lånebetingelser og vilkår. 39. ( ) Stk. 5. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette styrelsen om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at den person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse 10. I 38 c, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:»undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, i hvilke tilfælde uddannelsessøgende i papirform kan indgive anmodning om udbetaling.« d, stk. 2, ophæves og i stedet indsættes:»stk. 2. Den uddannelsessøgende har dog ikke adgang til at anmode om udbetaling af beløb efter stk. 1, der er frigivet til disposition, i perioder, hvor den uddannelsessøgende 1) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men har orlov fra uddannelsen, 2) er indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke er studieaktiv, eller 3) ikke er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte. Stk. 3. Beløb efter stk. 1, der er til disposition, men ikke udbetalt, bortfalder ved støtteårets udgang.«stk. 3 bliver herefter stk I 38 d, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som 2. pkt.:»undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, i hvilke tilfælde uddannelsessøgende i papirform kan indgive anmodning om udbetaling.«13.i 39 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Styrelsen kan uden samtykke til brug for kontrol af, om den uddannelsessøgende er udeboende, jf. 8, stk. 3, og regler fastsat i medfør af 8, stk. 4, nr. 1, indhente oplysninger fra Det Centrale Personregister om den uddannelsessøgendes og dennes forældres registrering af bopæl. Oplysningerne kan samkøres og sammenstilles med styrelsens oplysninger om tildeling af støtte med det formål at kontrollere, om støtten er tildelt med korrekt sats.«stk. 2-9 bliver herefter stk I 39, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres» 2, stk. 4 og 5«til:» 2, stk. 5 og 6«.

15 15 her i landet, jf. 2, stk. 4 og 5, samtidig modtager uddannelsesstøtte. Stk ( ) Stk. 9. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1-4 og kan herunder fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form. 42. De afgørelser, som styrelsen kan træffe, kan efter styrelsens bestemmelse helt eller delvis henlægges til uddannelsesinstitutionerne. Styrelsen kan også bestemme, at en uddannelsesinstitution træffer afgørelser om uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende, der er indskrevet på og gennemgår uddannelse på en anden uddannelsesinstitution. Uddannelsesinstitutionen kan indhente de oplysninger, der er nævnt i 39, stk. 1-3, jf. stk. 9, og oplysninger fra andre uddannelsesinstitutioner, der har betydning for afgørelser om uddannelsesstøtte, hvis en afgørelse er henlagt til institutionen, eller hvis det følger af loven, at institutionen skal træffe afgørelsen. Stk ( ) 15. I 39, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres»stk. 1-4«til:»stk. 1-5«. 16. I 42, stk. 1, ændres» 39, stk. 1-3, jf. stk. 9«til:» 39, stk. 1-4, jf. stk. 10«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk , stk. 2, 2. pkt., i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), som ændret ved 1, nr. 8, i denne lov, finder anvendelse for den endelige tildeling af støtte, jf. SU-lovens 20 og 20 a, fra og med støtteåret 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) September 2009 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år, automatisk bopælskontrol m.v.) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 2009/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2009-4211 Fremsat den 11.

Læs mere

NOTAT. I. Generelt. II. Væsentlige bemærkninger til udkastet. Uddannelsesudvalget L 59 Bilag 1 Offentligt

NOTAT. I. Generelt. II. Væsentlige bemærkninger til udkastet. Uddannelsesudvalget L 59 Bilag 1 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 L 59 Bilag 1 Offentligt OTAT Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år, automatisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 2009/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2009-4210 Fremsat den 18.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven

Forslag. Lov om ændring af SU-loven Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af undervisningsministeren Forslag til Lov om ændring af SU-loven (Fribeløb i forbindelse med SU til uddannelsessøgende ved politiets

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Udkast December 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Målretning af befordringsrabatordningen) 1 I lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

Forslag. til. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forslag. til. Uddannelses- og Forskningsministeriet Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Befordringsrabat og -godtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SUbekendtgørelsen) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 79 Offentligt O:\SU-Styrelsen\Bekendtgørelser\565125\Dokumenter\565125.fm 06-12-07 09:29 k02 KFR Bekendtgørelse Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

UDKAST December 2014. Forslag. til

UDKAST December 2014. Forslag. til UDKAST December 2014 Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) LBK nr 983 af 27/07/2007 (SU-loven) Offentliggørelsesdato: 10-08-2007 Undervisningsministeriet Afsnit I Afsnit I a Afsnit II Afsnit III Afsnit IV Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan;

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan; 1 Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser, som uddannelsesinstitutionerne har med

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til 2014/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/001013

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) Lovtidende A Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 2, 2 b, stk. 2, 2 c, stk. 2, 3, stk. 6, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 4, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6, 13, stk. 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser UDKAST 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser (Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.) I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) Udkast 3. april 2009 Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 8, 2 a, stk. 4, 3, stk. 6, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 4, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6, 13, stk. 2 og 4,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) Udkast 11. november 2015 Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 2, 2 b, stk. 2, 2 c, stk. 2, 3, stk. 7, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 5, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Udkast 15. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Periodisering af indkomstkontrollen for visse uddannelsessøgende)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 2008/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4212 Fremsat den 19.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser 2015/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Partsrepræsentation ved de elektroniske selvbetjeningssystemer minsu og mituddannelseskort. 15. februar 2012

Partsrepræsentation ved de elektroniske selvbetjeningssystemer minsu og mituddannelseskort. 15. februar 2012 2012-5 Partsrepræsentation ved de elektroniske selvbetjeningssystemer minsu og mituddannelseskort Ombudsmanden rejste en sag på eget initiativ om uddannelsessøgendes mulighed for at lade sig repræsentere

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Fremsat den 30. april 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Fremsat den 30. april 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til 2013/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. nr.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 149 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 149 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2015 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 1) BEK nr 1662 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) BEK nr 801 af 20/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 265 Offentligt Undervisningsministeriet Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 14. marts 2007 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere