Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august Kl Mødested: i lokaler hos HMN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN"

Transkript

1 Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august Kl Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem Jens Nielsen (JN) Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak (JIB) Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen (KP) Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge (LR) Provst Bjarne Markussen (BM) Sekretær Marianne Trolle Byskov Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra den 25. juni Godkendt. 2 Roum kirke, plantning af frugthave. Sag: Roum kirke, frugthave (1015) - Roum Sogn Ansøgning fra Beboerforeningen om tilladelse til plantning af frugthave på kirkemarken ved Roum Kirke. Godkendt af menighedsrådet. Finansiering/omkostninger til etablering, pleje og vedligeholdelse påhviler Beboerforeningen. Provstiudvalget har ingen bemærkninger til projektet og kan godkende det under forudsætning af at Fredningsnævnet for Midtjylland giver tilsagn. Beplantningen skal som minimum være 5 meter fra diget. Roum kirke, frugthave 3 Hvam kirke, nye vinduer Sag: Hvam kirke, nye vinduer (gl.j.nr. 496) (851) - Hvam Sogn Hvam menighedsråd har fremsendt 2 tilbud på udskiftning af vinduer i Hvam Kirke. Udskiftningen kan ske for egne midler jf. beslutning d Projektet godkendes og kan iværksættes. Hvam, vinduer, tilbud og redeg. for kassebeholdning Tibud på montering af vinduer i Hvam Kirke. Referat, Side: 1

2 4 Vejrum kirkegård,omlægning Sag: Omlægning af Vejrum kirkegård (gl. j.nr. 754) (937) - Vejrum Sogn Ansøgning om omlægning af kirkegård, således at den nordlige og selvstændige del af kirkegården gradvist udfases samt den sydvestlige del af den gamle kirkegård omlægges jf. forslag fra Wadlandskabsarkirtekter. Der foreligger udtalelse fra kirkegårdskonsulent med anbefaling. Projektet finansieres via egne midler fra salg af forpagterbolig og bliver løbende indregnet i graverens daglige arbejde. Godkendt under forudsætning af, at det kan finansieres af egne midler. Projektet må iværksættes, når midler fra salgsprovenu foreligger og såfremt kirkegårdskonsulentens anvisninger følges. Kirkegårdskonsulent Mogens B, Andersens udtalelse provstiudvalgsmøde( ) 5 Frederiks, advokatomkostninger Sag: Frederiks, salg af tidligere præstebolig (gl. j.nr. 127) (979) - Frederiks Sogn Ansøgning fra Frederiks menighedsråde om bevilling af ,85 kr af 5% midlerne til dækning af advokatomkostninger i forbindelse med verserende retssag vedr. gl. præstegård. Der er ikke lovhjemmel til at få midlerne frigivet fra salgsprovenue. (Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutning) Provstiudvalget anmoder om at få tilsendt kopi af domsudskriften. Provstiudvalget godkender at beløbet kr ,85 frigives fra 5% midlerne. Ansøgning 5% midler STØ fastholder, at adv.omk. ikke kan frigives fra salgsprovenue 6 Frederiks kirke, skovplantning Sag: Frederiks, skovplantning (1010) - Frederiks Sogn Ansøgning fra Frederiks menighedsråd om tilladelse til, at anvende ca incl. moms af midler fra byggeramme til præstebolig og kirkecenter anvendes til skovrejsning på areal i forbindelse med præstebolig og kirkecenter. Der resterer 1 mio. kr. i ubrugte midler. Alternativ søges om tilladelse til at frigive hensatte midler på spærrede konti fra jordsalg. Projektet forudsætter dispensation fra Viborg Kommune om tilladelse til skovrejsning. Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutningen. Provstiudvalget kan ikke anbefale projektet på det foreliggende grundlag, idet prisen for tilplantning af ca. 4 tdr. land synes temmelig høj. Provstiudvalget er positiv overfor et væsentligt reduceret projekt, eks. i form af et læbælte med tilhørende sti, der kan skærme af for præsteboligen. skovplantning Referat, Side: 2

3 7 Højbjerg-Elsborg Menighedråd, masteerstatning fra energinet.dk Sag: Højbjerg, erstatning for elkabelnedlæg. (1017) - Højbjerg Sogn Ansøgning om lov til at indsætte masteerstatning fra Energinet.dk på ,48 kr. på driftskontoen. Energinet har givet tilsagn om fjernelse og genplantning af skov efter aftale og alle hermed forbundne udgifter. Bjarne Markussen og Svend Aage Pedersen forlod lokalet ved beslutning. Godkendt. Højbjerg, erstatning for elkabelnedlæg. 8 Provstiudvalgskassen - halvårsrapport. Sag: Provstiudvalgskassen (847) Godkendelse af halvårsrapport for provstiudvalgskassen. Gennemgået og godkendt. Halvårsrapport pr (1) 9 Vorning Præstegård, renovering. Sag: Vorning præstebolig, indvendig renovering (gl.j.nr. 502) (963) - Vorning Sogn Ansøgning om kr incl. moms til renovering af østlige ende af Vorning Præstegård bestående af bagtrappe, baggang, badeværelse og mellemgang, samt etablering af udvendig kældertrappe. MR bedes oplyse, om kirkeog præsteembedskapitaler som udgør kr , evt. kan indgå i projektet. Der skal indhentes 2 tilbud på opgaverne, som fremsendes til provstiudvalget. Projektet må først iværksættes, når der foreligger skriftlig godkendelse fra provstiudvalget. Revideret forslag til bryggersindretning 10 Anlægsarbejde, Løvel, flisegang på kirkegård. Sag: Løvel kirke, adgangsforhold (883) - Løvel Sogn Ansøgning om éngangsbevilling i budget 2014 kr incl. moms til etablering af flisegang på kirkegården. Konsulentudtalelse afventes. Ansøgning vedrørende midler til etablering af god adgangsvej til Løvel kirke 11 Anlægsarbejde, Karup, flisegang. Sag: Karup, flisegang (1001) - Karup Sogn Ansøgning om kr incl. moms til omlægning af flisegang på Karup kirkegård. Karup, flisegang Referat, Side: 3

4 12 Anlægsarbejde, Karup, stakit. Sag: Karup, stakit (1003) - Karup Sogn Ansøgning om kr incl. moms til udskiftning af stakit ved præsteboligen. Ansøgningen udgår, da arbejdet er udført af kirkekassens egne midler. Karup, stakit 13 Anlægsarbejde, Karup præstebolig, vinduer. Sag: Karup, vinduer (1000) - Karup Sogn Ansøgning om kr incl. moms til udskiftning af vinduer mod øst i præsteboligen. Karup, vinduer 14 Anlægsarbejde Karup, tagrender. Sag: Karup, tagrender (1002) - Karup Sogn Ansøgning om kr incl. moms til ændring af tagnedløb på sognegård og præstebolig. Karup, tagrender 15 Anlægsarbejde, Karup præstebolig, forplads. Sag: Karup, forplads (998) - Karup Sogn Ansøgning om kr incl. moms til ny belægning og planter på forplads/gårdsplads ved Karup præstebolig. Karup, forplads 16 Anlægsarbejde, Karup, automatisk ringning. Sag: Karup, automatisk ringning (999) - Karup Sogn Ansøgning om kr incl. moms til automatisk ringning og døråbner. Karup, automatisk ringning Referat, Side: 4

5 17 Anlægsarbejde, Hersom prg., renovering. Sag: Hersom præstebolig, indvendig renovering (952) - Hersom Sogn A) Ansøgning om kr incl. moms til indvendig renovering af Hersom præstebolig. Egenfinansiering udgør kr fra opsparede midler. (Se pu-møde ) B) Ansøgning om lov til at anvende kr fra opsparede midler til styrkelse af kassebeholdningen. Jens Nielsen forlod lokalet ved beslutning. A) Sagen behandles ved det efterfølgende punkt vedr. B) Godkendt. Projektansøgning 18 Anlægsarbejde, Lindum, mausoleum Sag: Lindum, mausoleum (1016) - Lindum Sogn Ansøgning om kr incl. moms til restaurering af mausoleum på Lindum kirkegård. Provstiudvalget anbefaler at menighedsrådet starter med at søge fondsmidler. Provstiudvalget afventer resultatet af ansøgningerne og vil senere tage stilling til projektet. Lindum, ansøg. midler til mausoleum Lindum, bilag 1, tegning over mausoleum fra 1917(1) Lindum, bilag 2, overslag kr Lindum, bilag 3, avisartikel fra 1917(1) Lindum, bilag 4, uddrag af Tjele på langs(1) Lindum, bilag 5, gravminderegistrering(1) Lindum, bilag 6, fotos Lindum, bilag 7, fondsliste Referat, Side: 5

6 19 Anlægsarbejde, Vorning, dige. Sag: Vorning kirkegård - digesag (574) - Vorning Sogn Ansøgning om kr incl. moms til renovering af dige på kirkegård. Digesag i Vorning Overslag kr incl. moms til digerenovering. Skr. fra Viborg Stift vedr. brandtomt, anmeldt til forsikringsselskabet Referat, Side: 6

7 20 Godkendelse af budget Sag: Budget 2014 (726) a) Fastsættelse af kirkeskatteprocenten. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat for 2014 i Viborg Kommune er opgjort til kr. Efter tillæg af udligningstilskud og fradrag for landskirkeskat vil der til Viborg Østre Provsti være en kirkelig ligning til rådighed på: Ved en skatteprocent på 0,95: kr Ved en skatteprocent på 0,93: kr b) Godkendelse af anlægsønsker: 1) J.nr. 883, Løvel, gangsti kirkegård, kr ) J.nr. 865, Vorning, dige kr ) J.nr. 963, Vorning prg. indv. renovering kr ) J.nr. 952, Hersom prg. indv. renovering kr ) J.nr. 988, Karup, forplads v/prg. kr ) J.nr. 1003, Karup prg., stakit kr ) J.nr Karup prg., tagrender kr ) J.nr. 1001, Karup kirkegård, flisegang kr ) J.nr. 1000, Karup prg., vinduer kr ) J.nr. 999, Karup kirke, automatisk ringning. 11) J.nr. 1016, Lindum, mausoleum kr ) J.nr. 778, Hammershøj, omlæg. kirkegård kr ) Bjerring præstebolig, indvendig renovering (afv. ansøgning) c) Godkendelse af budget 2014 for kirkekasserne. d) Godkendelse af budget 2014 for provstiudvalgskassen. a) Godkendt med 0,93%. b) 1 - Godkendt med éngangsbevilling kr Godkendt med éngangsbevilling kr Godkendt med éngangsbevilling kr Godkendt med éngangsbevilling kr Godkendt med éngangsbevilling kr Udgår, finansieret via kirkekassens egne midler. 7 - Godkendt med éngangsbevilling kr Projektet kan ikke imødekommes på nuværende tidspunk. 9 - Projektet kan ikke imødekommes på nuværende tidspunk Godkendt med éngangsbevilling kr , idet der medtages fjernstyring af anlægget Projektet kan ikke imødekommes på nuværende tidspunkt. Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådets søger fondsmidler og afventer resultatet heraf Godkendt med éngangsbevilling kr Der afsættes kr i budget Såfremt arbejdet skal igangsættes tidligere er det evt. muligt at låne i 5% midlerne. c) Godkendt med ialt kr d) Godkendt med ligning kr samt stiftsbidrag kr , ialt kr Samlet budget Indtægter kr Udgifter: Provstipræst (VD) kr Kirkelige kasser kr PU's rådighedsbeløb kr Provstiudvalgskassen kr Stiftsbidrag kr Udgifter ialt kr Udkast til kommunens skrivelse vedr. kirkeskatten Overordnet budget pr Overordnet budget for VØP Foreløbigt budget for alle kirkekasser pr (1) Referat, Side: 7

8 Foreløbigt budget for PUK pr Anlægsønsker Eventuelt. Ingenting. 22 Næste møde. Noteret. Budgetudvalgsmøde den 21. august 2013, kl Budgetsamrådsmøde og valg til provstiudvalg og stiftsudvalg den 22. august 2013 kl Provstiudvalgsmøde den 12. september, kl Provstiudvalgsmøde den 9. oktober, kl Provstiudvalgsmøde den 14. november, kl Referat, Side: 8

9 Orientering 23 Vammen Kirke, rekreativt område. Sag: Vammen, byfornyelse - anvendelse af jord til rekreativt område (gl.j.nr. 580) (910) - Vammen Sogn Indkaldelse fra Fredningsnævnet for Midtjylland til besigtigelse af fredet areal ved Vammen Kirke efter ansøgning fra Viborg Kommune om tilladelse til at etablere et rekreativt område mm. Besigtigelse d , kl Svend Aage og Bjarne deltager i besigtigelsen. Vammen, rekreativt område, møde Hammershøj Kirke, orgel Tage til efterretning. Viborg Stiftøvrighed har godkendt ansøgning fra Hammershøj Menighedsråd om tilladelse til flytning af orgelspillebord og lydgivere. 25 Gravminder. Sag: Registrering af gravminder (992) Orientering om nyt cirkulære vedrørende gravminderegistrering. Taget til efterretning. Cirkulære vedr. registrering af gravminder 26 Sorggrupper i Folkekirken. Sag: Sorggrupper i Folkekirken (1013) Orientering om projektet med sorggrupper i Folkekirken. Taget til efterretning [Dok.nr.: 64496] - Sorggrupper i Folkekirken 27 Provstesyn, byggesagkydig. Sag: Byggesagkyndig ved provstesyn. (1014) Stillingen som byggesagkyndig i Viborg Østre provsti er pt. vakant. Som en midlertidig løsning bruges samme byggesagkyndig, som Viborg Domprovsti anvender. Der skal udarbejdes stillingsopslag mv. med henblik på en fast ordning. Taget til efterretning. materiale vedr. provstesyn Referat, Side: 9

10 Orientering 28 Højbjerg Præstegård, licitation Sag: Højbjerg Præstegård, renovering (944) - Højbjerg Sogn Orientering om resultat af afholdt licitation: kr. inkl. moms. Dertil kommer arkitethonorar og buffer til uforudsete udgifter kr , samlet projektsum kr incl. moms, der finansieres via egne midler. Taget til efterretning. Højbjerg prg., 3 tilbud ind. renovering Referat, Side: 10

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere