Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj Kl ! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj Kl ! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod mødet under behandlingen af punkterne 8 og 9 Ebbe Jørgensen forlod mødet under behandling af punkt 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes Dagsorden godkendes med tilføjelse af 2 punkter: punkt 24 - Høringssvar om provsteansættelser punkt 25 - Store Heddinge ansøgning om 5 % midler 2 Underskrift af godkendt referat fra sidste møde Referat underskrevet. Godkendt referat fra 30. april underskrives 3 Formanden Sag: Konstitution af provst i Tryggevælde Provsti (1211) - Roskilde Stift ved konstitueret provst og formand Lars Poulsen, provst i Ringsted-Sorø provsti. Velkommen til vor konstituerede provst Lars Poulsen, som vil fungere som formand i provstiudvalget. Konstitution af provst i Tryggevælde Provsti Referat, Side: 1

2 4 GIAS Sag: GIAS (1065) Næstformand Ebbe J. og Tove Bundgaard har atter gennemgået taksterne, og har rettelsert til priser og tilføjelse af ydelser. Høringsnotat - ændringer pga GIAS i cirkulærer og vejledninger om kirkegårds- og krematorietakster Regulering af takster maj 2013 PU gennemgik fremsendte forslag til ændringer. Følgende ændringer indarbejdes i forslaget og fremlægges af Ebbe Jørgensen på næste PU-møde den 28.6 : - Ydelser Pleje og vedligeholdelse udgår. Fremover har vi kun Udvidet pleje og vedligeholdelse. - Fornyelse/forlængelse harmoniseres med erhvervelse. - Ydelse Brug af kirke, organist, kirkesanger harmoniseres med vedtægt punkt Det afklares om tilskud til folkekirkemedlemmer skal have negativt fortegn i takstbladet. PU fremlægger ændringer for provstiets menighedsråd på budgetsamråd i september, iflg: Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster: " 4. Provstiudvalget fastsætter taksterne i provstiet for de i 3 nævnte ydelser. Provstiudvalget har ansvaret for at sikre ensartede takster i ligningsområdet, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Provstiudvalget kan efter forhandling med menighedsrådet tage initiativ til at ændre tidligere godkendte vedtægters takstbestemmelser". Den aktuelle ændring i takstbestemmelserne er overgangen til særskilt betaling for hækvedligeholdelse. Ændring vil i givet fald kunne ske pr 1. januar Ansøgning om nyt tag Sag: Himlingøje Kirke (1210) - Himlingøje Sogn Himlingøje MR fremsender, via arkitekt Henning Johansen, ansøgning om istandsættelse af Himlingøje kirketag m.v. Finansiering: Lån i stiftet. Ansøgning om nyt tag Ebbe Jørgensen blev bemyndiget at telefonisk/personlig kontakte Himlingøje menighedsråd og drøfte muligheden for undertag. Ebbe Jørgensen vender tilbage til provstikontoret med menighedsrådets svar og herefter følges sædvanlig procedure: Provstiudvalget ser positivt på projektet, og videresender projektet med anbefaling til Roskilde stift. om lån i stiftsmidler og viderebehandling af sagen. Himlingøje menighedsråd budgetsætter i budget 2014 renter ca. kr Referat, Side: 2

3 6 Hylleholt Kirke - renovering af kirkedør Sag: Hylleholt Kirke (1213) - Hylleholt Sogn Hylleholt kirkedør trænger til listandsættelse. NM har besigitet døren, og rapport er vedlagt.. Tilbud på arbejdet er vedlagt, kr inkl. moms + forsikringsomk.for transport. Arbejdet finansieres ved kirkens frie midler kr Stiftsøvrighedens godkendelse kræves. Provstiudvalget videresender med anbefaling til Roskilde stift, at renovering kan udføres. Renoveringen finansieres med kirkens frie midler. Ansøgning Restaurering kirkedør Hylleholt Kirke til Roskilde Stift via Tryggevælde Provsti 7 Oprettelse af urnehave syd for Hylleholt Kirke Sag: Hylleholt Kirkegård (1212) - Hylleholt Sogn Hylleholt MR ansøger om tilladelse til at oprette urnehave, i område af kirkegården hvor der ikke foretages kistebegravelser pga jordbundsforhold. Området er renoveret og ryddet.. PU godkender at Hylleholt MR kan oprette urnehave iflg. fremsendte beskrivelse. Tegning er sendt kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted. Der er pt ingen udtalelse fra Skibsted. Oprettelse af urnehave syd for Hylleholt Kirke 8 Ansøgning om flytning af opsparing Sag: Faxe (1215) - Faxe Sogn Faxe MR ansøger om at kunne formålsændre opsparede midler til orgel, kr , til maskiner-kirkegård. Lise Østergaard og Morten Vive forlod mødet under behandlingen. PU godkender at de opsparede midler flyttes fra formål orgel til maskiner-kirkegård. ansøgning om flytning af opsparing 9 Ansøgning fra Faxe Kirke, indvendig renovering af kirken Sag: Faxe Kirke (gl. sag. 1006) (1183) - Faxe Sogn Faxe MR fremsender detailprojekt til godkendelse Lise Østergaard og Morten Vive forlod mødet under behandlingen. PU anbefaler projektet og at projektets finansiering, lån i stiftet, og videresender til Roskilde stift for videre behandling. Ansøgning fra Faxe Kirke, detailprojekt Referat, Side: 3

4 10 Ansøgning til 5 % puljen Sag: Store Heddinge præstegård (1220) - Store Heddinge Sogn Store Heddinge MR ansøger om midler fra 5 % puljen til møblering af præstens kontor i præstegården. kr PU kan ikke imødekomme ansøgningen, da 5 % midler er til uforudsete udgifter. Eventuel udskiftning af møbler i præstens kontor kan finansieres af kirkekassen. Ansøgning til 5 % puljen til møblering af præstens kontor i præstegården Ansøgning fra Store Heddinge menighedsråd 11 Ansøgning fra præster Sag: Ansøgning fra præster (1221) Tre af provstiets præster ansøger om kr i støtte til sognetur til Skt. Petersborg i september. Ansøgning fra præster Ebbe Jørgensen forlod mødet under behandlingen. PU kan ikke imødekomme ansøgningen, i det økonomiloven ikke giver lovhjemmel at bruge provstiudvalgskassens midler til sognerejser. PU opfordrer til at der søges midler i stiftsrådet og hos de lokale menighedsråd. 12 Tilbud på varmeanlæg Sag: Vester Egede Kirke - frigvelse af salgskapital til varmeanlæg (1181) - Vester Egede Sogn Jvf. arbejdssynets påbud; MR fremsender tilbud på varmeanlæg i Vester Egede kirke.. MR ønsker godkendelse til at påbegynde arbejdet og frigivelse af salgskapital i siftet til finansiering af projektet. Videresendes til Roskilde stift med føglende: PU kan ikke anbefale projektet, i det varmekonsulentens forslag ikke er afprøvet. PU foreslår at menighedsrådet kontakter Det Grønne Hus i Køge og får en gennemgang. Ønskes dette, er PU indstillet på at refundere denne omkostning. Tilbud på varmeanlæg 13 Ekspropriation Sag: Hellested (1222) - Hellested Sogn Hellested Mr ansøger om PU godkendelse af forlig i anledning af ekspropriation, indgået med Stevns kommune. Forliget er med forbehold for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Provstiudvalget godkender menighedsrådets forlig med Stevns kommune vedr. ekspropriation af præstegårdsjord tilhørende Hellested Kirke. Ekspropriation Referat, Side: 4

5 14 Kvartalsrapport 1. kvt 2013 Sag: PUK kvartalsrapporter 2013 (1208) Kvartalsrapport 1. kvartal for provstiudvalgskassen til godkendelse. PU godkender kvartalsrapporten. Kvartalsrapport 1. kvt Regnskab 2012 Sag: OOA budget 2013 (1005) Formand for Store Heddinge, Rie Sørensen, fremsender Regnskab for 2012 for Område Koncert Ordningen, til godkendelse. Regnskab er godkendt. Regnskab Områdekoncertordning budgetønske Sag: Områdekoncertordning 2014 (1223) - Store Heddinge Sogn Formand for Store H, Rie Sørensen fremsender forslag til budget 2014 for Områdekoncertordningen., kr Områdekoncertorrdningen fiik 90,000 i bidrag fra PU for PU godkender budget for PU bevilger kr til Område Koncert Ordningen for 2014, i det beholdningen pr er kr ,27 og PU har desuden bevilget kr til Kassebeholdningen bruges i 2014 og herefter kan bevilling normaliseres for Områdekoncertordning budgetønske 17 Vedtægt for brug af kirker Sag: Vedtægt for brug af kirkerne (1218) Vedtægt for brug af provstiets kirker er opdateret til godkendels af PU. Vedtægten skal indarbejdes i takstblad, se punkt 4. Vedtægt for brug af kirker vejledning ved regulering 18 Faxe Kommuneplan - miljøvurdering Sag: Faxe Kommuneplan - miljøvurdering (1219) Vedhæftede plan er sendt til alle menighedsråd i Faxe kommune. Evt. indsigelser/kommentarer videresendes til stiftet. Afventer eventuelle svar fra menighedsråd i Faxe. Faxe Kommuneplan - miljøvurdering Referat, Side: 5

6 19 Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd. Sag: Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv. (1209) - Kirkeministeriet høring om valg af medlemmer til provstiudvalg, og stiftsråd PU har inget høringssvar. PU fastsatte dato for offentlig møde om valg til provstiudvalg og stiftsråd til den 29. august kl. 19 i Haslev kirkehus. Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv. 20 Lyderslev kirke og kirkegård Sag: 2013 SYN - Stevns kommune (1216) Synsrapport for Lyderslev kirke og kirkegård Godkendt med forbehold for budgetmæssig dækning Lyderslev kirke og kirkegård 21 Frøslev kirke og kirkegård Sag: 2013 SYN - Stevns kommune (1216) Synsrapport for Frøslev kirke og kirkegård Godkendt med forbehold for budgetmæssig dækning Frøslev kirke og kirkegård 22 Store Heddinge PG indflytningssyn Sag: Store Heddinge PG indflytningssyn (1224) - Store Heddinge Sogn Der er foretaget indflytningssyn i Store Heddinge præsttegård. Godkendt Store Heddinge PG indflytningssyn 23 Haslev ny PG, Sag: 2013 Syn - Faxe kommune (1167) udflytningsssyn af gl. præstegård på trhemstrupvej, Haslev.. indflytningssyn af ny præstebolig. Godkendt Haslev ny PG, Haslev PG, themstrupvej Referat, Side: 6

7 24 Provstiudvalgsmøde( ) Sag: Høring - ansættelse af provster og præster (1185) - Kirkeministeriet Gunnar Kjærgaard Larsen har udarbejdet forslag til høringssvar. Høringssvar godkendt af PU, og fremsendes til Ministeriet. Provstiudvalgsmøde( ) 25 Syn af kirketag Sag: Store Heddinge (1132) - Store Heddinge Sogn Store Heddinge MR ansøger om kr fra 5 % midlerne til arkitekt i forbindelse med projekteringen af renovering af kirkens tag. PU imødekommer ikke ansøgningen, i det 5 % midler er til uforudsete udgifter. Kirkekassen finansierer arkitektudgift. Sagen vidersendes til Roskilde stift, da kirkekonsulenten skal konsulteres inden renovering påbegyndes. Syn af kirketag Referat, Side: 7

8 Orientering 26 [Dok.nr.:38998/13] Menighedsrådsvalg i Terslev Sogn - ekstraordinært menighedsrådsvalg for at besætte en ledig plads i menighedsrådet Sag: [Dok.nr.:38998/13] Menighedsrådsvalg i Terslev Sogn - ekstraordinært menighedsrådsvalg for at besætte en ledig plads i menighedsrådet (1201) - Terslev Sogn Biskoppen aflyser ekstraordinært valg til MR iiflg.mr ønske. Taget til efterretning [Dok.nr.:38998/13] Menighedsrådsvalg i Terslev Sogn - ekstraordinært menighedsrådsvalg for at besætte en ledig plads i menighedsrådet 27 Pastoratsomdannelse Sag: Pastoratsomdannelse Teestrup-Bråby- Øde Førslev (1127) - Roskilde Stift Nyt om processen. Det tidligere indkaldte møde blev udsat. Provst Lars Poulsen har mulighed at deltage i møde den 11. juni sammen med PU-medlem Morten Vive og Ebbe Jørgensen. SV: vedr. møde den 16. maj VS: Testrup og Øde Førslev præstegårde Vurdering af tjenesteboligerne i Teestrup og Øde Førslev Sogne Fw: Valg af hovedsogn Før. Tee. Brå [Dok.nr.:44363/13] Til Michael Madsen: Anm om vurdering af tjenesteboligerne i Teestrup og Øde Førslev Sogne 28 Evt. 29 Mødet sluttede kl Lars Poulsen Ebbe Jørgensen Morten Vive Bendt Hansen Lise Østergaard Gunnar Kjærgaard Larsen Referat, Side: 8

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl. 17.20; Tove

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Morten Vive Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af godkendt referat

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Per Schleiter deltager og orienterer om status på kalkning 2014, samt punkt 12

Per Schleiter deltager og orienterer om status på kalkning 2014, samt punkt 12 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Afbud: Ebbe Jørgensen, Keld Köcher Punkt 4: Formand for Lyderslev MR, Torben Nielsen deltager Per Schleiter

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Gerda Holm Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Referat for: Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Mødepunkt 1 Underskrift af referat fra PU-møde d. 9.4.2014 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere