Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra

2 INDHOLD Sagsnr. Side 1. Status for s økonomi - ÅBENT 2 2. s årshjul 2013 og mødekalender for ÅBENT 4 3. Udpegning til s Forretningsudvalg ÅBENT 5 4. Orientering om Aarhus Gentænk Landsbyen - ÅBENT 7 5. Ansøgninger fra landsbyerne - ÅBENT 8 6. Grundfør Beboerforening - projekt "Aktivt miljø ved gadekær og regnvandsbassin" - ÅBENT Ansøgning fra Favrskov Bibliotekerne - ÅBENT s temamøde den 6. april ÅBENT Status på Favrskovruten - ÅBENT Orientering - ÅBENT 17 Underskriftsark 19 1

3 1. Status for s økonomi - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Favrskov Kommune har i budgettet for 2013 afsat kr. til s område. Der er endvidere afsat i anlægsbudget. Fra 2012 er der overført ,- kr. Heraf er ,- kr. øremærket til projekter, som fik tilsagn i 2012, men hvor beløbet endnu ikke er kommet til udbetaling.. Der er primo 2013 udbetalt ,- kr. til landsbyerne (grundtilskud) og 5.454,- kr. til projektet Virtuelt netværk. råder pr. 1. marts 2013 således over : Budget 2013 Kr. s basisbudget for 2013 (drift) Anlægsbevilling ved budget Over/Underskud Øremærkede midler fra 2012, som kommer til udbetaling i 2013* Grundtilskud landsbyerne Fællesprojekt (hjemmesider) Tilskud bevilget i 2013 Forplejning -290 I alt til fordeling * inkl. bevilling fra 2010 (Grundejerforeningen Søndermarken) og fra 2011 (HØST IF) samt uafklaret projekt i 2012 fra Grundfør (udv. af gadekær, hvor ikke ville genbehandle. Der mangler svar fra Grundfør om de frafalder projektet). ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At status for s økonomi tages til efterretning. 2

4 BESLUTNING 3

5 2. s årshjul 2013 og mødekalender for ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Teknik og Kultur har udarbejdet s årshjul for Af årshjulet fremgår dels hvilke sager, der skal behandles på s møder i 2013 og dels fristerne for indsendelse af ansøgninger, redegørelser over anvendte midler mm. Årshjulet blev forelagt sammen med mødekalender for 2013 på s møde den 6. december Til orientering er efterårets temadag erstattet af en landdistriktsmesse om udviklingsplaner og der er fastlagt dato for høringsfristen for Favrskov Kommunes budget Årshjul og mødekalender vedlægges til orientering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At årshjulet 2013 tages til orientering. BESLUTNING Bilag Årshjul og mødekalender

6 3. Udpegning til s Forretningsudvalg ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD I henhold til s vedtægter 4 skal have et forretningsudvalg på 9 medlemmer. De to medlemmer af, som er udpeget af Byrådet er faste medlemmer af Forretningsudvalget. De resterende 7 medlemmer udpeges af og blandt landsbyernes medlemmer af. For de 7 medlemmer valgt af og blandt s medlemmer vælges tillige suppleanter. Begge valg sker ved almindeligt flertalsvalg, og forretningsudvalget har en valgperiode på 1 år. s nuværende forretningsudvalg består af: Steen Hedegaard Schwarz (næstformand) Flemming Schuler Eluf Petersen Mona Pedersen Hanne Wind-Larsen Birgit Mikkelsen Hanne Baltzer Dan Jensen (S) Hanne Smedegaard (V), (formand) Mona Pedersen og Flemming Schuler har meddelt, at de ikke ønsker genvalg. Som suppleanter (i nævnte rækkefølge): Claus Hall Jytte Bording Nielsen Else Post Margit Johansen Morten Priesholm Carl Erik Andersen Lars Bo Blak Det er muligt at stille op til valg til forretningsudvalget, selvom man ikke kan være til stede ved mødet. Det kræver imidlertid, at formanden modtager en skriftlig tilkendegivelse herom senest. 5

7 s forretningsorden, herunder udpegning til s forretningsudvalg, vedlægges som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At der foretages valg af næstformand til s Forretningsudvalg. 2. At der foretages valg af seks yderligere medlemmer samt syv suppleanter til s forretningsudvalg. BESLUTNING Bilag Forretningsorden for

8 4. Orientering om Aarhus Gentænk Landsbyen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Aarhus er i 2017 europæisk kulturhovedstad under temaet Gentænk. Arbejdet med projekter under Aarhus 2017 er allerede i gang og projektet Gentænk Landsbyen er et af de projekter, der får positiv opmærksomhed. Favrskov Kommune er en af initiativtagerne og er tovholder for projektet. Gentænk Landsbyen sætter fokus på landsbyernes udviklingsmuligheder og de muligheder, der ligger i forskellige typer af netværksdannelse og gentænkning. Projektet igangsættes 2013 med to spor: 1) En kick-off konference organiseret som en tænketank, primært bestående af repræsentanter fra landsbyer og lokalsamfund i Region Midtjylland og 2) Udvikling af en social platform for landsbyer og lokalsamfund a la facebook, som skal fungere som profilering, erfaringsudveksling og netværksdannelse med henblik på fælles projekter. I perioden igangsættes et antal projekter under Gentænk Landsbyen. Projekterne udvikles af landsbyerne og skal være med til at udfolde og afprøve landsbyernes idéer om at gentænke sig selv som landsby og gentænke udvikling. Udgangspunktet er, at man som landsby forholder sig til sig selv: Hvad man står for og hvordan man ser landsbyens fremtid. Projekterne kan igangsættes alene eller via sitet sammen på tværs af kommune- regions- og landegrænser. Hensigten med projektet er i 2017 at kunne præsentere forskellige strategier og konkrete bud på gentænkte landsbyer. Gentænk landsbyen præsenteres nærmere på s temamøde den 6. april INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til orientering BESLUTNING 7

9 5. Ansøgninger fra landsbyerne - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Følgende ansøgninger er indsendt til behandling i : Vitten Forsamlingshus Vitten Forsamlingshus søger et tilskud til projektet Vitten Forsamlingshus - etablering af moderne og bæredygtige rammer omkring et aktivt landsbyfællesskab". Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Vitten Borger- og Idrætsforening (VBI). Bestyrelsen i Vitten Forsamlingshus ønsker i samarbejde med VBI og byens indbyggere at gennemføre en total modernisering og ombygning fra traditionelt forsamlingshus til et moderne aktivt fælleshus og omgivelser, der kan leve op til nutidens krav fra kredsen af brugere. Projektet har et samlet budget på kr. Der søges om ,- kr. fra. Værdien af eget arbejde til nedbrydning, efterisolering, belægningsarbejde mm. er anslået til ,-, kr. Der er privat finansiering for ,- kr., heraf egenfinansiering (indsamling og omlægning af lån) for ,- kr. LAG-Favrskov har indstillet projektet til at modtage et tilskud fra LAG på ,- kr. var på mødet den 6. december 2012 velvillige over for projektet, men besluttede, at man ønskede at se ansøgningen igen, når andre fonde er søgt. Desuden skulle forretningsdelen (inkl. budget), herunder køkken og udlejning af klubhus beskrives bedre. Vitten Forsamlingshus har søgt økonomisk støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og fra Realdania for i alt ,- kr. Der foreligger endnu ikke svar på ansøgningerne. Der forventes generelt en større udlejning i forbindelse med de nye faciliteter. I forbindelse med renoveringen vil køkkenet blive brugbart som professionelt køkken. Vitten Forsamlingshus og VBI er i dialog med en lokal kok som ønsker at leje sig ind på fast basis. 8

10 Ansøgningen med budget og skitser er vedlagt som bilag. Vellev Borgerforening Vellev Borgerforening søgte på s møde den 6. december 2012 et tilskud på ,- kr. til udvikling af midtbyen. Projektet består i at etablere af et fritidsområde på den gamle mejerigrund, herunder opførelse af en bålhytte. Værdien af eget arbejde er anslået til ,- kr. og der lægges herudover en egenfinansiering på ,- kr. Ansøgningen blev positivt modtaget af, men Vellev Borgerforening blev anmodet om at indsende ny ansøgning med finansieringsplan i Vellev Borgerforening har indsendt revideret budget med følgende to muligheder: A= Midler fra Friluftsrådet og LAG er medtaget. Det resterende beløb søges i. B= Et budget uden finansiering fra Friluftsrådet og dermed færre sikre midler fra LAG. Et større beløb søges i. Ansøgning og revideret budget er vedlagt. Vejerslev Vejerslev søger ,- kr. fra til projektet Vejerslev en historisk landsby i nutiden. Med projektet ønsker Vejerslev at lave en permanent udstilling og etablere historiske ruter, som kan være med til at synliggøre byen som et interessant sted med et aktivt foreningsliv. Med en stor aktivitetsdag om middelalderen vil landsbyen skabe en anderledes byfest. Udgangspunktet er byens historie som klosterby i middelalderen. Vejerslev vil indgå i et samarbejde med Moesgård Museum om etablering af informationstavler til en permanent udstilling og stier. Stisystemet vil indgå i det stinet, som Favrskov Kommune er i gang med at etablere. Der er taget kontakt til Danmarks Naturfredningsforening og Oplevgudenåen og Gudenå Komiteens sekretariater for at kunne indgå i den samlede formidling om Gudenåen som turistmål. Herudover er der kontakt med KFUM spejderne i Thorsø omkring etablering af geocaching i Præsteskoven. Vejerslev har fået tilsagn om økonomisk støtte fra LAG, såfremt der skaffes offentlig medfinansiering. (knap kr.). Fristen for dokumentation om offentlig støtte til LAG er 15. april

11 Der søges økonomisk tilskud på ,- kr. fra Favrskov Kommunes pulje til kulturelle aktiviteter. Projektet omfatter frivilligt arbejde for ,- kr. Det samlede budget er på ,- kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ansøgningerne fra landsbyerne udgør i alt ,- kr. Jf. punkt dagsordenpunkt 1, Status for s økonomi, resterer der pr. 1. marts 2013 i alt ,- kr. på s budget. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At ansøgningerne behandles. BESLUTNING Bilag Vitten - ansøgning med projektbeskrivelse og finansieringsplan Vitten - planskitser og regnskaber Vellev Borgerforening - ansøgning vedr. Mejerigrunden i Vellev - budget ex Friluftsrådet Vellev Borgerforening - ansøgning vedr. Mejerigrunden i Vellev - budget inkl Friluftsrådet Vejerslev Landbyråd - Ansøgning inkl. bilag

12 6. Grundfør Beboerforening - projekt "Aktivt miljø ved gadekær og regnvandsbassin" - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Grundfør Beboerforening henvendte sig i forbindelse med s møde 6. december 2013 med anmodning om, at s tilskud til projektet Aktivt gadekær og regnvandsbassin (tilskud fra 24. maj 2012) blev forhøjet fra ,87 kr. til ,- kr. Årsagen var en række afslag på ansøgninger om tilskud, hvilket havde medført, at Grundfør skulle finde ,- kr. for at kunne fastholde tilskuddet fra LAG. Konkret manglede Grundfør ca ,- kr. i offentlige midler. Idet henvendelsen kom efter ansøgningsfristen og derfor ikke blev behandlet som en egentlig ansøgning til, ønskede ikke at genoptage sagen. Der er hidtil givet følgende bevillinger: 24. maj 2012 bevilligede et tilskud på ,- kr. LAG bevilligede 15. juni ,88 kr. Friluftsrådet bevilligede 31. oktober ,- kr. (Bevilling bekræftet 5/3-13) TuborgFondet bevilligede den 1.november ,- kr. (gældende frem til 1/11-13). LAG-midler udløses først, når der er givet tilsagn om et tilsvarende beløb fra andre offentlige fonde. Borgerforeningen har derfor været nødsaget til at reducere udformningen af nogle elementer i projektet. LAG har dispenseret fra deres minimumsbeløb og har 27. februar 2013 meddelt, at man er indstillet på at bevillige kr , såfremt de allerede givne tilskud kan bekræftes. Grundfør Beboerforening har nu mulighed for at gennemføre projektet, men ansøger om, at beløbet fra hæves med ,- kr., som (jf. vedlagte budget) ellers skulle indsamles i Grundfør. Det samlede tilskud fra til projektet (inkl. det allerede bevilgede) vil således være på ,- kr. Den eksisterende bevilling fra gælder 12 mdr. fra bevillingsdatoen (31. maj 2012). Grundfør beboerforening oplyser, at projektet ikke når at være fær- 11

13 digt inden da, idet der som en del af projektet anlægges en sti omkring et regnvandsbassin, som i skrivende stund etableres af Favrskov Forsyning. Etablering af regnvandsbassinet er af årsager ukendt for Grundfør Beboerforening sat i bero. Anlæggelse af stien udføres af samme entreprenør som anlægger regnvandsbassinet for Favrskov Forsyning. Tidsplanen vil derfor være samstemmende med dette anlæg. Grundfør Beboerforening anmoder derfor om, at bevillingsperioden forlænges. Ansøgning er vedlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ansøgningerne fra Grundfør Beboerforening er på ,- kr. Jf. punkt dagsordenpunkt 1 Status for s økonomi, resterer der pr. 1. marts 2013 i alt ,- kr. på s budget. Ud over ansøgningen fra Grundfør Beboerforening foreligger der ansøgninger fra landsbyerne for ,- kr. og en ansøgning fra Favrskov Bibliotekerne. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At der tages stilling til en tillægsbevilling på ,- kr. 2. At der tages stilling til en forlængelse af projektperioden. BESLUTNING Bilag Grundfør Beboerforening - Ansøgning om Aktivt miljø ved gadekær_revideret ansøgning_landsbyrådet marts

14 7. Ansøgning fra Favrskov Bibliotekerne - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Favrskov Bibliotekerne ønsker at igangsætte et IT-læringsprojekt, der skal være med til at gøre borgerne parat til digital selvbetjening hos det offentlige. Favrskov Bibliotekerne fungerer som lokale borgerservicecentre og gennemfører desuden en lang række IT-kurser, som led i bibliotekernes almindelige forpligtelse til at understøtte viden og læring. Favrskov Bibliotekerne har hidtil gennemført ITintroduktioner på de fire biblioteksafdelinger i kommunen. Dels grundlæggende ITfærdighedskurser, dels kurser om specifikke emner, herunder brug af Borger.dk, NemID, e-boks osv. I forbindelse med udrulningen af den offentlige digitaliseringsstrategi er det projektets hensigt at opruste undervisningen, så den også foregår i et udvalg af kommunens landsbyer. Det forventes, at man dermed kan nå en langt større del af borgerne og give kendskab til digitaliseringen af det offentlige Danmark, samtidig med at man kan nå en gruppe af borgere, der af forskellige årsager har svært ved at benytte tilbuddene på bibliotekerne. Det foreslås, at der startes med et pilotprojekt, hvor der tilbydes undervisning i 2-3 af kommunens landsbyer. Undervisningen skal dels bestå i generel undervisning i IT-anvendelse, dels i specifikke introduktioner til det offentlige Danmark. Den udvidede undervisning fra at foregå på bibliotekerne til at foregå i landsbyerne vil kræve ekstra økonomi til forberedelse og undervisning, kørsel og andre praktiske udgifter. En stor del af den samlede projektøkonomi vil desuden gå til anskaffelse af pc ere og udstyr som fx whiteboard. It-udstyret kan evt. overtages af / landsbyerne når projektet er gennemført. Den samlede projektøkonomi forventes at ligge på omkring ,- kr., alt efter projektets endelige omfang og udformning. Der er søgt om tilskud på ,- kr. hos Danmarks Biblioteksforenings Innovationspulje i Region Midtjylland. Ansøgningen er ikke færdigbehandlet, men der er udtrykt velvilje over for projektet. Der er i alt ,- kr. i Innovationspuljen, som skal fordeles over 4 år med maks ,- kr. om året. 13

15 Projektet forventes at kunne gennemføres i efteråret Favrskov Bibliotekerne lægger op til, at projektets konkret udformning og omfang kan tilrettelægges efter input fra. Favrskov Bibliotekernes ansøgning til Danmarks Biblioteksforenings Innovationspulje i Region Midtjylland er vedlagt som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Jf. punkt dagsordenpunkt 1 Status for s økonomi, resterer der pr. 1. marts 2013 i alt ,- kr. på s budget. På dagens møde foreligger der ansøgninger for ,- kr. udover ansøgningen fra Favrskov Bibliotekerne. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At ansøgningen behandles. BESLUTNING Bilag Ansøgning til DB Innovationspulje i RM inkl. bilag

16 8. s temamøde den 6. april ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD På baggrund af beslutningen i 6. december 2012 har forretningsudvalget drøftet temadagen og aftalt følgende program: Indlæg ved fremtidsforsker Anne Marie Dahl Hvad er trenden når danskerne skal beslutte, hvor de vil bo? Tid til at summe over indlægget Indlæg vedr. Gentænk Landsbyen Brainstorm over emnet Frokost Forsamlingshusenes fremtid og selvstændighed Forvaltningen undersøger muligheden for at afholde temadagen i forsamlingshuset i Skjoldelev eller i Voldby. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifter i forbindelse med temadagen afholdes af s pulje. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til efterretning. BESLUTNING 15

17 9. Status på Favrskovruten - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD I forbindelse med etablering af de lokale ruter under Favrskovruten, har seks landsbyer indtil videre meldt ind med de ruter, der er færdige, navngivet og godkendte lokalt. Ruterne er blevet offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside. Favrskov Kommune har aftalt med Danmarks Naturfredningsforening, at de varetager indkøb af pæle, pile og eventuelle informationstavler. På den måde sikres det samlede overblik og eventuelle stordriftsfordele. Favrskov Kommune har herudover taget imod Danmarks Naturfredningsforenings tilbud om at vejlede omkring behov og opsætning dette i indbyrdes forståelse for, at tilbuddet om vejledning er frivillig for landsbyerne. Efterhånden som de lokale ruter falder på plads kan landsbyerne således forvente at blive kontaktet af Danmarks Naturfredningsforening med tilbud om bistand i den videre proces. Landsbyerne bedes medbringe en skriftlig status på arbejdet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til orientering. BESLUTNING 16

18 10. Orientering - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Følgende punkter til orientering: a) Kunsten ud i landsbyerne 3.0 Kunsten ud i landsbyerne 3.0 bliver ikke realiseret pga. pengemangel i Kunstudvalget. LAG overvejer at lave et projekt med 3 landsbyer i stedet. b) Efterårets temadag s temadag, fastlagt til den 28. september 2013, erstattes af Landdistriktsmesse om arbejdet med udviklingsplaner, som også afholdes 28. september c) Etablering af hjemmesider information om det godkendte budgetændring samt status v/ Steen Hedegaard d) Ødum handicapvenlig nødudgang Borgerforeningen/Forsamlingshuset har indsendt ansøgning om støtte til at få opført en handicapvenlig brandnødudgang i forsamlingshuset med udgang til en terrasse i haven. Forretningsudvalget betragter ansøgningen som relateret til driftsforhold i forsamlingshuset og har henvist til behandling i december e) Energi i lokalsamfund I løbet af de næste måneder får boligejere i Vitten og Skjød mulighed for at få et gratis energitjek. I en forsøgsperiode kan borgerne i de to landsbyer sætte fokus på husets energitilstand og få en handleplan for, hvordan forbruget af energi kan sættes ned. Det sker som en del af projektet "Energi i lokalsamfund". Repræsentanterne fra Skjød og Vitten anmodes om at give en kort mundtlig status for projektet. f) Mellemfinansiering I forbindelse med Favrskov Kommunes budget blev følgende aftalt: 17

19 Favrskov Kommune vil gerne medvirke til at sikre, at større lokale projekter og initiativer, som har opnået væsentlig ekstern støtte bliver realiseret. Derfor undersøges muligheden for, at kommunen kan tilbyde mellemfinansiering til konkrete projekter igangsat af landsbyer, foreninger m.fl., indtil der sker en endelig afregning af eventuelle tilskudsmidler. Baggrunden for tiltaget er, at EU-midler og en del andre tilskudsmidler som regel først udbetales ved projektets afslutning. Efterfølgende blev selve retningslinjerne for muligheden for at modtage mellemfinansiering godkendt i Byrådet den 18. december Sagen kan findes på Favrskov Kommunes hjemmeside eller ved at klikke på følgende link: cument&docid=50541&itemid=50611 Retningslinjerne for mellemfinansiering af LAG og/eller Landsbyrådsprojekter og ansøgningsskema er fremsendt til s medlemmer i mail af 28. februar Retningslinjerne indeholder et afsnit om, hvad man som projektholder skal gøre for at komme i betragtning til mellemfinansiering. Første skridt er at sende en ansøgning til LAG eller, alt efter om der er tale om et LAG-projekt eller et projekt, der får støtte fra. g) Landsbypolitik Forretningsudvalget opfordrer landsbyerne til at overveje emner omkring landsbyerne, som man gerne vil sætte fokus på overfor politikerne forud for valget i november. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til orientering. BESLUTNING 18

20 Underskriftsark Rikke Mørup, Aidt Henning Marker, Anbæk Eluf Pedersen, Borre Djon Koudal, Borridsø Stinne Boulund Koudahl, Bøstrup Niels Provstgaard, Farre Erik Nielsen, Foldby-Korsholm- Norring Peter Snog, Galten Rene Laursen, Gerning Kurt Astrup, Granslev Jørgen Sørensen, Grundfør Else Post, Haldum Steen Hedegaard Schwartz, Haurum Mona Pedersen, Hvorslev Bjarne Wiese, Haar Carl Erik Andersen, Lading- Fajstrup Line Ring Rasmussen, Laurbjerg Margit Johansen, Lerbjerg- Svejstrup Lars Bo Blak, Lyngå Rie Grotkjær, Røgen Torben Kallestrup, Sall Knud Boye Nielsen, Sandby Erik Lauritsen - Sdr. Vinge Jesper Dissing Henckel, Selling 19

21 Jytte Bording Nielsen, Skjoldelev Hanne Wind-Larsen, Skjød Claus Hall, Svenstrup Poul Boisen, Søften Allan Hedegaard, Terp Vagn Sohn, Thorsø Flemming Schuler, Tinning Annie Nielsen, Vejerslev Hanne Baltzer, Vellev Klaus Nørgård, Vester Velling Kaj Mogensen, Vitten Birgit Mikkelsen, Voldby Uffe Amstrup, Voldum Kurt Sørensen, Ødum Hanne Smedegaard Dan Jensen Vagn Salling Poulsen Anders Hansen Poul-Erik Kvist 20

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 14. januar 2014. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 14. januar 2014. Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 14. januar 2014 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Kantinen, Administrationsbygningen i Hammel Henning Marker, Anbæk, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring,

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsordenen

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Underskrives 2 Tilføjelser til

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Udtræder pr. d.d. 06.03.13 Sag: Egon Schou Hansen - udtræden (1326) Taget til efterretning. Udtræder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev DAGSORDEN LANDSBYUDVALGET Mødedato: 1. september 2010 Mødested: Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Alex Lind, Arne Bisgård, Bente Østergaard,

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne

Kunsten ud i landsbyerne - 1 - - 2 - Kunsten ud i landsbyerne Igennem projektet er der skabt rum for udvikling af kunstværker i et tæt procesorienteret samarbejde mellem professionelle kunstnere og borgerne landsbyerne, som har

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Borgernes sundhed Gør det en forskel at få et sundhedscenter i Hinnerup?

Borgernes sundhed Gør det en forskel at få et sundhedscenter i Hinnerup? Borgernes sundhed Gør det en forskel at få et sundhedscenter i Hinnerup? Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Befolkningsudviklingen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 TID: Tirsdag den 12. april 2005 kl. 15.00 17.30 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere