Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra

2 INDHOLD Sagsnr. Side 1. Status for s økonomi - ÅBENT 2 2. s årshjul 2013 og mødekalender for ÅBENT 4 3. Udpegning til s Forretningsudvalg ÅBENT 5 4. Orientering om Aarhus Gentænk Landsbyen - ÅBENT 7 5. Ansøgninger fra landsbyerne - ÅBENT 8 6. Grundfør Beboerforening - projekt "Aktivt miljø ved gadekær og regnvandsbassin" - ÅBENT Ansøgning fra Favrskov Bibliotekerne - ÅBENT s temamøde den 6. april ÅBENT Status på Favrskovruten - ÅBENT Orientering - ÅBENT 17 Underskriftsark 19 1

3 1. Status for s økonomi - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Favrskov Kommune har i budgettet for 2013 afsat kr. til s område. Der er endvidere afsat i anlægsbudget. Fra 2012 er der overført ,- kr. Heraf er ,- kr. øremærket til projekter, som fik tilsagn i 2012, men hvor beløbet endnu ikke er kommet til udbetaling.. Der er primo 2013 udbetalt ,- kr. til landsbyerne (grundtilskud) og 5.454,- kr. til projektet Virtuelt netværk. råder pr. 1. marts 2013 således over : Budget 2013 Kr. s basisbudget for 2013 (drift) Anlægsbevilling ved budget Over/Underskud Øremærkede midler fra 2012, som kommer til udbetaling i 2013* Grundtilskud landsbyerne Fællesprojekt (hjemmesider) Tilskud bevilget i 2013 Forplejning -290 I alt til fordeling * inkl. bevilling fra 2010 (Grundejerforeningen Søndermarken) og fra 2011 (HØST IF) samt uafklaret projekt i 2012 fra Grundfør (udv. af gadekær, hvor ikke ville genbehandle. Der mangler svar fra Grundfør om de frafalder projektet). ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At status for s økonomi tages til efterretning. 2

4 BESLUTNING 3

5 2. s årshjul 2013 og mødekalender for ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Teknik og Kultur har udarbejdet s årshjul for Af årshjulet fremgår dels hvilke sager, der skal behandles på s møder i 2013 og dels fristerne for indsendelse af ansøgninger, redegørelser over anvendte midler mm. Årshjulet blev forelagt sammen med mødekalender for 2013 på s møde den 6. december Til orientering er efterårets temadag erstattet af en landdistriktsmesse om udviklingsplaner og der er fastlagt dato for høringsfristen for Favrskov Kommunes budget Årshjul og mødekalender vedlægges til orientering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At årshjulet 2013 tages til orientering. BESLUTNING Bilag Årshjul og mødekalender

6 3. Udpegning til s Forretningsudvalg ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD I henhold til s vedtægter 4 skal have et forretningsudvalg på 9 medlemmer. De to medlemmer af, som er udpeget af Byrådet er faste medlemmer af Forretningsudvalget. De resterende 7 medlemmer udpeges af og blandt landsbyernes medlemmer af. For de 7 medlemmer valgt af og blandt s medlemmer vælges tillige suppleanter. Begge valg sker ved almindeligt flertalsvalg, og forretningsudvalget har en valgperiode på 1 år. s nuværende forretningsudvalg består af: Steen Hedegaard Schwarz (næstformand) Flemming Schuler Eluf Petersen Mona Pedersen Hanne Wind-Larsen Birgit Mikkelsen Hanne Baltzer Dan Jensen (S) Hanne Smedegaard (V), (formand) Mona Pedersen og Flemming Schuler har meddelt, at de ikke ønsker genvalg. Som suppleanter (i nævnte rækkefølge): Claus Hall Jytte Bording Nielsen Else Post Margit Johansen Morten Priesholm Carl Erik Andersen Lars Bo Blak Det er muligt at stille op til valg til forretningsudvalget, selvom man ikke kan være til stede ved mødet. Det kræver imidlertid, at formanden modtager en skriftlig tilkendegivelse herom senest. 5

7 s forretningsorden, herunder udpegning til s forretningsudvalg, vedlægges som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At der foretages valg af næstformand til s Forretningsudvalg. 2. At der foretages valg af seks yderligere medlemmer samt syv suppleanter til s forretningsudvalg. BESLUTNING Bilag Forretningsorden for

8 4. Orientering om Aarhus Gentænk Landsbyen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Aarhus er i 2017 europæisk kulturhovedstad under temaet Gentænk. Arbejdet med projekter under Aarhus 2017 er allerede i gang og projektet Gentænk Landsbyen er et af de projekter, der får positiv opmærksomhed. Favrskov Kommune er en af initiativtagerne og er tovholder for projektet. Gentænk Landsbyen sætter fokus på landsbyernes udviklingsmuligheder og de muligheder, der ligger i forskellige typer af netværksdannelse og gentænkning. Projektet igangsættes 2013 med to spor: 1) En kick-off konference organiseret som en tænketank, primært bestående af repræsentanter fra landsbyer og lokalsamfund i Region Midtjylland og 2) Udvikling af en social platform for landsbyer og lokalsamfund a la facebook, som skal fungere som profilering, erfaringsudveksling og netværksdannelse med henblik på fælles projekter. I perioden igangsættes et antal projekter under Gentænk Landsbyen. Projekterne udvikles af landsbyerne og skal være med til at udfolde og afprøve landsbyernes idéer om at gentænke sig selv som landsby og gentænke udvikling. Udgangspunktet er, at man som landsby forholder sig til sig selv: Hvad man står for og hvordan man ser landsbyens fremtid. Projekterne kan igangsættes alene eller via sitet sammen på tværs af kommune- regions- og landegrænser. Hensigten med projektet er i 2017 at kunne præsentere forskellige strategier og konkrete bud på gentænkte landsbyer. Gentænk landsbyen præsenteres nærmere på s temamøde den 6. april INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til orientering BESLUTNING 7

9 5. Ansøgninger fra landsbyerne - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Følgende ansøgninger er indsendt til behandling i : Vitten Forsamlingshus Vitten Forsamlingshus søger et tilskud til projektet Vitten Forsamlingshus - etablering af moderne og bæredygtige rammer omkring et aktivt landsbyfællesskab". Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Vitten Borger- og Idrætsforening (VBI). Bestyrelsen i Vitten Forsamlingshus ønsker i samarbejde med VBI og byens indbyggere at gennemføre en total modernisering og ombygning fra traditionelt forsamlingshus til et moderne aktivt fælleshus og omgivelser, der kan leve op til nutidens krav fra kredsen af brugere. Projektet har et samlet budget på kr. Der søges om ,- kr. fra. Værdien af eget arbejde til nedbrydning, efterisolering, belægningsarbejde mm. er anslået til ,-, kr. Der er privat finansiering for ,- kr., heraf egenfinansiering (indsamling og omlægning af lån) for ,- kr. LAG-Favrskov har indstillet projektet til at modtage et tilskud fra LAG på ,- kr. var på mødet den 6. december 2012 velvillige over for projektet, men besluttede, at man ønskede at se ansøgningen igen, når andre fonde er søgt. Desuden skulle forretningsdelen (inkl. budget), herunder køkken og udlejning af klubhus beskrives bedre. Vitten Forsamlingshus har søgt økonomisk støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og fra Realdania for i alt ,- kr. Der foreligger endnu ikke svar på ansøgningerne. Der forventes generelt en større udlejning i forbindelse med de nye faciliteter. I forbindelse med renoveringen vil køkkenet blive brugbart som professionelt køkken. Vitten Forsamlingshus og VBI er i dialog med en lokal kok som ønsker at leje sig ind på fast basis. 8

10 Ansøgningen med budget og skitser er vedlagt som bilag. Vellev Borgerforening Vellev Borgerforening søgte på s møde den 6. december 2012 et tilskud på ,- kr. til udvikling af midtbyen. Projektet består i at etablere af et fritidsområde på den gamle mejerigrund, herunder opførelse af en bålhytte. Værdien af eget arbejde er anslået til ,- kr. og der lægges herudover en egenfinansiering på ,- kr. Ansøgningen blev positivt modtaget af, men Vellev Borgerforening blev anmodet om at indsende ny ansøgning med finansieringsplan i Vellev Borgerforening har indsendt revideret budget med følgende to muligheder: A= Midler fra Friluftsrådet og LAG er medtaget. Det resterende beløb søges i. B= Et budget uden finansiering fra Friluftsrådet og dermed færre sikre midler fra LAG. Et større beløb søges i. Ansøgning og revideret budget er vedlagt. Vejerslev Vejerslev søger ,- kr. fra til projektet Vejerslev en historisk landsby i nutiden. Med projektet ønsker Vejerslev at lave en permanent udstilling og etablere historiske ruter, som kan være med til at synliggøre byen som et interessant sted med et aktivt foreningsliv. Med en stor aktivitetsdag om middelalderen vil landsbyen skabe en anderledes byfest. Udgangspunktet er byens historie som klosterby i middelalderen. Vejerslev vil indgå i et samarbejde med Moesgård Museum om etablering af informationstavler til en permanent udstilling og stier. Stisystemet vil indgå i det stinet, som Favrskov Kommune er i gang med at etablere. Der er taget kontakt til Danmarks Naturfredningsforening og Oplevgudenåen og Gudenå Komiteens sekretariater for at kunne indgå i den samlede formidling om Gudenåen som turistmål. Herudover er der kontakt med KFUM spejderne i Thorsø omkring etablering af geocaching i Præsteskoven. Vejerslev har fået tilsagn om økonomisk støtte fra LAG, såfremt der skaffes offentlig medfinansiering. (knap kr.). Fristen for dokumentation om offentlig støtte til LAG er 15. april

11 Der søges økonomisk tilskud på ,- kr. fra Favrskov Kommunes pulje til kulturelle aktiviteter. Projektet omfatter frivilligt arbejde for ,- kr. Det samlede budget er på ,- kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ansøgningerne fra landsbyerne udgør i alt ,- kr. Jf. punkt dagsordenpunkt 1, Status for s økonomi, resterer der pr. 1. marts 2013 i alt ,- kr. på s budget. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At ansøgningerne behandles. BESLUTNING Bilag Vitten - ansøgning med projektbeskrivelse og finansieringsplan Vitten - planskitser og regnskaber Vellev Borgerforening - ansøgning vedr. Mejerigrunden i Vellev - budget ex Friluftsrådet Vellev Borgerforening - ansøgning vedr. Mejerigrunden i Vellev - budget inkl Friluftsrådet Vejerslev Landbyråd - Ansøgning inkl. bilag

12 6. Grundfør Beboerforening - projekt "Aktivt miljø ved gadekær og regnvandsbassin" - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Grundfør Beboerforening henvendte sig i forbindelse med s møde 6. december 2013 med anmodning om, at s tilskud til projektet Aktivt gadekær og regnvandsbassin (tilskud fra 24. maj 2012) blev forhøjet fra ,87 kr. til ,- kr. Årsagen var en række afslag på ansøgninger om tilskud, hvilket havde medført, at Grundfør skulle finde ,- kr. for at kunne fastholde tilskuddet fra LAG. Konkret manglede Grundfør ca ,- kr. i offentlige midler. Idet henvendelsen kom efter ansøgningsfristen og derfor ikke blev behandlet som en egentlig ansøgning til, ønskede ikke at genoptage sagen. Der er hidtil givet følgende bevillinger: 24. maj 2012 bevilligede et tilskud på ,- kr. LAG bevilligede 15. juni ,88 kr. Friluftsrådet bevilligede 31. oktober ,- kr. (Bevilling bekræftet 5/3-13) TuborgFondet bevilligede den 1.november ,- kr. (gældende frem til 1/11-13). LAG-midler udløses først, når der er givet tilsagn om et tilsvarende beløb fra andre offentlige fonde. Borgerforeningen har derfor været nødsaget til at reducere udformningen af nogle elementer i projektet. LAG har dispenseret fra deres minimumsbeløb og har 27. februar 2013 meddelt, at man er indstillet på at bevillige kr , såfremt de allerede givne tilskud kan bekræftes. Grundfør Beboerforening har nu mulighed for at gennemføre projektet, men ansøger om, at beløbet fra hæves med ,- kr., som (jf. vedlagte budget) ellers skulle indsamles i Grundfør. Det samlede tilskud fra til projektet (inkl. det allerede bevilgede) vil således være på ,- kr. Den eksisterende bevilling fra gælder 12 mdr. fra bevillingsdatoen (31. maj 2012). Grundfør beboerforening oplyser, at projektet ikke når at være fær- 11

13 digt inden da, idet der som en del af projektet anlægges en sti omkring et regnvandsbassin, som i skrivende stund etableres af Favrskov Forsyning. Etablering af regnvandsbassinet er af årsager ukendt for Grundfør Beboerforening sat i bero. Anlæggelse af stien udføres af samme entreprenør som anlægger regnvandsbassinet for Favrskov Forsyning. Tidsplanen vil derfor være samstemmende med dette anlæg. Grundfør Beboerforening anmoder derfor om, at bevillingsperioden forlænges. Ansøgning er vedlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ansøgningerne fra Grundfør Beboerforening er på ,- kr. Jf. punkt dagsordenpunkt 1 Status for s økonomi, resterer der pr. 1. marts 2013 i alt ,- kr. på s budget. Ud over ansøgningen fra Grundfør Beboerforening foreligger der ansøgninger fra landsbyerne for ,- kr. og en ansøgning fra Favrskov Bibliotekerne. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At der tages stilling til en tillægsbevilling på ,- kr. 2. At der tages stilling til en forlængelse af projektperioden. BESLUTNING Bilag Grundfør Beboerforening - Ansøgning om Aktivt miljø ved gadekær_revideret ansøgning_landsbyrådet marts

14 7. Ansøgning fra Favrskov Bibliotekerne - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Favrskov Bibliotekerne ønsker at igangsætte et IT-læringsprojekt, der skal være med til at gøre borgerne parat til digital selvbetjening hos det offentlige. Favrskov Bibliotekerne fungerer som lokale borgerservicecentre og gennemfører desuden en lang række IT-kurser, som led i bibliotekernes almindelige forpligtelse til at understøtte viden og læring. Favrskov Bibliotekerne har hidtil gennemført ITintroduktioner på de fire biblioteksafdelinger i kommunen. Dels grundlæggende ITfærdighedskurser, dels kurser om specifikke emner, herunder brug af Borger.dk, NemID, e-boks osv. I forbindelse med udrulningen af den offentlige digitaliseringsstrategi er det projektets hensigt at opruste undervisningen, så den også foregår i et udvalg af kommunens landsbyer. Det forventes, at man dermed kan nå en langt større del af borgerne og give kendskab til digitaliseringen af det offentlige Danmark, samtidig med at man kan nå en gruppe af borgere, der af forskellige årsager har svært ved at benytte tilbuddene på bibliotekerne. Det foreslås, at der startes med et pilotprojekt, hvor der tilbydes undervisning i 2-3 af kommunens landsbyer. Undervisningen skal dels bestå i generel undervisning i IT-anvendelse, dels i specifikke introduktioner til det offentlige Danmark. Den udvidede undervisning fra at foregå på bibliotekerne til at foregå i landsbyerne vil kræve ekstra økonomi til forberedelse og undervisning, kørsel og andre praktiske udgifter. En stor del af den samlede projektøkonomi vil desuden gå til anskaffelse af pc ere og udstyr som fx whiteboard. It-udstyret kan evt. overtages af / landsbyerne når projektet er gennemført. Den samlede projektøkonomi forventes at ligge på omkring ,- kr., alt efter projektets endelige omfang og udformning. Der er søgt om tilskud på ,- kr. hos Danmarks Biblioteksforenings Innovationspulje i Region Midtjylland. Ansøgningen er ikke færdigbehandlet, men der er udtrykt velvilje over for projektet. Der er i alt ,- kr. i Innovationspuljen, som skal fordeles over 4 år med maks ,- kr. om året. 13

15 Projektet forventes at kunne gennemføres i efteråret Favrskov Bibliotekerne lægger op til, at projektets konkret udformning og omfang kan tilrettelægges efter input fra. Favrskov Bibliotekernes ansøgning til Danmarks Biblioteksforenings Innovationspulje i Region Midtjylland er vedlagt som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Jf. punkt dagsordenpunkt 1 Status for s økonomi, resterer der pr. 1. marts 2013 i alt ,- kr. på s budget. På dagens møde foreligger der ansøgninger for ,- kr. udover ansøgningen fra Favrskov Bibliotekerne. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At ansøgningen behandles. BESLUTNING Bilag Ansøgning til DB Innovationspulje i RM inkl. bilag

16 8. s temamøde den 6. april ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD På baggrund af beslutningen i 6. december 2012 har forretningsudvalget drøftet temadagen og aftalt følgende program: Indlæg ved fremtidsforsker Anne Marie Dahl Hvad er trenden når danskerne skal beslutte, hvor de vil bo? Tid til at summe over indlægget Indlæg vedr. Gentænk Landsbyen Brainstorm over emnet Frokost Forsamlingshusenes fremtid og selvstændighed Forvaltningen undersøger muligheden for at afholde temadagen i forsamlingshuset i Skjoldelev eller i Voldby. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifter i forbindelse med temadagen afholdes af s pulje. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til efterretning. BESLUTNING 15

17 9. Status på Favrskovruten - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD I forbindelse med etablering af de lokale ruter under Favrskovruten, har seks landsbyer indtil videre meldt ind med de ruter, der er færdige, navngivet og godkendte lokalt. Ruterne er blevet offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside. Favrskov Kommune har aftalt med Danmarks Naturfredningsforening, at de varetager indkøb af pæle, pile og eventuelle informationstavler. På den måde sikres det samlede overblik og eventuelle stordriftsfordele. Favrskov Kommune har herudover taget imod Danmarks Naturfredningsforenings tilbud om at vejlede omkring behov og opsætning dette i indbyrdes forståelse for, at tilbuddet om vejledning er frivillig for landsbyerne. Efterhånden som de lokale ruter falder på plads kan landsbyerne således forvente at blive kontaktet af Danmarks Naturfredningsforening med tilbud om bistand i den videre proces. Landsbyerne bedes medbringe en skriftlig status på arbejdet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til orientering. BESLUTNING 16

18 10. Orientering - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Følgende punkter til orientering: a) Kunsten ud i landsbyerne 3.0 Kunsten ud i landsbyerne 3.0 bliver ikke realiseret pga. pengemangel i Kunstudvalget. LAG overvejer at lave et projekt med 3 landsbyer i stedet. b) Efterårets temadag s temadag, fastlagt til den 28. september 2013, erstattes af Landdistriktsmesse om arbejdet med udviklingsplaner, som også afholdes 28. september c) Etablering af hjemmesider information om det godkendte budgetændring samt status v/ Steen Hedegaard d) Ødum handicapvenlig nødudgang Borgerforeningen/Forsamlingshuset har indsendt ansøgning om støtte til at få opført en handicapvenlig brandnødudgang i forsamlingshuset med udgang til en terrasse i haven. Forretningsudvalget betragter ansøgningen som relateret til driftsforhold i forsamlingshuset og har henvist til behandling i december e) Energi i lokalsamfund I løbet af de næste måneder får boligejere i Vitten og Skjød mulighed for at få et gratis energitjek. I en forsøgsperiode kan borgerne i de to landsbyer sætte fokus på husets energitilstand og få en handleplan for, hvordan forbruget af energi kan sættes ned. Det sker som en del af projektet "Energi i lokalsamfund". Repræsentanterne fra Skjød og Vitten anmodes om at give en kort mundtlig status for projektet. f) Mellemfinansiering I forbindelse med Favrskov Kommunes budget blev følgende aftalt: 17

19 Favrskov Kommune vil gerne medvirke til at sikre, at større lokale projekter og initiativer, som har opnået væsentlig ekstern støtte bliver realiseret. Derfor undersøges muligheden for, at kommunen kan tilbyde mellemfinansiering til konkrete projekter igangsat af landsbyer, foreninger m.fl., indtil der sker en endelig afregning af eventuelle tilskudsmidler. Baggrunden for tiltaget er, at EU-midler og en del andre tilskudsmidler som regel først udbetales ved projektets afslutning. Efterfølgende blev selve retningslinjerne for muligheden for at modtage mellemfinansiering godkendt i Byrådet den 18. december Sagen kan findes på Favrskov Kommunes hjemmeside eller ved at klikke på følgende link: cument&docid=50541&itemid=50611 Retningslinjerne for mellemfinansiering af LAG og/eller Landsbyrådsprojekter og ansøgningsskema er fremsendt til s medlemmer i mail af 28. februar Retningslinjerne indeholder et afsnit om, hvad man som projektholder skal gøre for at komme i betragtning til mellemfinansiering. Første skridt er at sende en ansøgning til LAG eller, alt efter om der er tale om et LAG-projekt eller et projekt, der får støtte fra. g) Landsbypolitik Forretningsudvalget opfordrer landsbyerne til at overveje emner omkring landsbyerne, som man gerne vil sætte fokus på overfor politikerne forud for valget i november. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til orientering. BESLUTNING 18

20 Underskriftsark Rikke Mørup, Aidt Henning Marker, Anbæk Eluf Pedersen, Borre Djon Koudal, Borridsø Stinne Boulund Koudahl, Bøstrup Niels Provstgaard, Farre Erik Nielsen, Foldby-Korsholm- Norring Peter Snog, Galten Rene Laursen, Gerning Kurt Astrup, Granslev Jørgen Sørensen, Grundfør Else Post, Haldum Steen Hedegaard Schwartz, Haurum Mona Pedersen, Hvorslev Bjarne Wiese, Haar Carl Erik Andersen, Lading- Fajstrup Line Ring Rasmussen, Laurbjerg Margit Johansen, Lerbjerg- Svejstrup Lars Bo Blak, Lyngå Rie Grotkjær, Røgen Torben Kallestrup, Sall Knud Boye Nielsen, Sandby Erik Lauritsen - Sdr. Vinge Jesper Dissing Henckel, Selling 19

21 Jytte Bording Nielsen, Skjoldelev Hanne Wind-Larsen, Skjød Claus Hall, Svenstrup Poul Boisen, Søften Allan Hedegaard, Terp Vagn Sohn, Thorsø Flemming Schuler, Tinning Annie Nielsen, Vejerslev Hanne Baltzer, Vellev Klaus Nørgård, Vester Velling Kaj Mogensen, Vitten Birgit Mikkelsen, Voldby Uffe Amstrup, Voldum Kurt Sørensen, Ødum Hanne Smedegaard Dan Jensen Vagn Salling Poulsen Anders Hansen Poul-Erik Kvist 20

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 19. marts 2013 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Henning Marker, Anbæk, Eluf Pedersen, Borre, Peter Snog, Galten,

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 8. marts Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 8. marts Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Landsbyrådet Dagsorden Mødedato 8. marts 2012 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra INDHOLD Landsbyrådet 8. marts 2012 Sagsnr. Side 1. Status for

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. Status for s økonomi - ÅBENT 2 2. Udpegning til s Forretningsudvalg

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00 Referat Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Rikke Mørup, Aidt, Niels Provstgaard, Farre, Jan Skaarup, Nørre Galten, Rene Laursen, Gerning,

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. marts 2009. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. marts 2009. Starttidspunkt 19:00 Referat Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra In Side, Store Sal, Hammel Birte Borg, Bøstrup, Else Post, Haldum, Lars Lindgaard, Haar, Knud Boye Nielsen, Sandby, Anette Petersen,

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 26. november 2009. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 26. november 2009. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administationsbygningen i Hammel, kantinen Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 30. Reduktion i s medlemskreds i forbindelse med sammenlægning af Nielstrup-Bramstrup

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 12. september Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 12. september Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 12. september 2013 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Henning Marker, Anbæk, Eluf Pedersen, Borre, Erik Nielsen,

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 10. september 2015. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 10. september 2015. Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 10. september 2015 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Betina Kammacher, Anbæk, Eluf Pedersen, Borre, Jesper Brixen,

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. december 2010. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. december 2010. Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 9. december 2010 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Kantinen i Administrationsbygningen, Hammel Henning Marker, Anbæk, Knud Boye Nielsen, Sandby, Frits Clausen,

Læs mere

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer:

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer: Landsbypolitik Byrådet vedtog den 31. marts 2009 Landsbypolitikken med den bemærkning, at der tillige er tale om visioner, der markerer en langsigtet udvikling for landsbyerne. Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 14. januar 2014. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 14. januar 2014. Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 14. januar 2014 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Kantinen, Administrationsbygningen i Hammel Henning Marker, Anbæk, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring,

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 28. maj Starttidspunkt 19:00. Afbud fra. Suppleant fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 28. maj Starttidspunkt 19:00. Afbud fra. Suppleant fra Landsbyrådet Dagsorden Mødedato 28. maj 2015 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra Suppleant fra INDHOLD Landsbyrådet 28. maj 2015 Sagsnr. Side

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30 Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden 2. Behandling af ansøgninger 3.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune Den grønne ordning Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune 05.09.2017 Vi er her Potentielt 12-14 mio. Hvis; byrådet vedtager forslag til lokalplan for 46 vindmøller ved Overgaard møllerne

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 23. april 2015. Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 23. april 2015. Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale InSide, Dalvej 1, Hammel Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2 INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2014 - ÅBENT 2

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelse til dagsordenen Intet 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Gennemgang af revisionsprotokollater sammen med revisor Sag: Årsregnskab 2012 (1548) Revisor deltager

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 20. november 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 20. november 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 20. november 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Underskrives 2 Tilføjelse til

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

17. april 2009 Pressemeddelelse. Midttrafiks udbud er afgjort

17. april 2009 Pressemeddelelse. Midttrafiks udbud er afgjort 17. april 2009 Pressemeddelelse Midttrafiks 10. 13. udbud er afgjort Udbuddet vedrører fem kommuner og omfatter i alt 48 busser, der skal udføre ca. 59.000 køreplantimer pr. år. Midttrafik modtog i alt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 1. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Ole Møller, personlig stedfortræder for Helle Mikkelsen, er indkaldt og deltager i mødet efter behandling

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni Kl Mødested: Provstikontoret i Lyngå

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni Kl Mødested: Provstikontoret i Lyngå Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret i Lyngå Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 05. februar 2014 Tid 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Underskrives 2 Tilføjelser til

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 01. december 2011 kl. 17:00 i Løgstør, gæstekantinen

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 01. december 2011 kl. 17:00 i Løgstør, gæstekantinen åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 01. december 2011 kl. 17:00 i Løgstør, gæstekantinen Indholdsfortegnelse 030. Skolen som social kapital 50 031. Evaluering af Landsbyernes årsmøde 52 032. Landsbyudvalget

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 29. april 2013 Tid 09.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Udtræder pr. d.d. 06.03.13 Sag: Egon Schou Hansen - udtræden (1326) Taget til efterretning. Udtræder

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

3 Provstiet rundt Lise Thorbøl Melchiorsen skifter embede til Hadsten storpastorat pr. 15/

3 Provstiet rundt Lise Thorbøl Melchiorsen skifter embede til Hadsten storpastorat pr. 15/ Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. marts 2017. Kl. 9.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 28. april Starttidspunkt 16:30. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 28. april Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Sløjfen, Evald Tangs Alle, Hadsten Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 2. - Årsrapport 2015 - ÅBENT 5 3. - Budgetopfølgning pr. 29.2.2016 - ÅBENT 7

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Onsdag den 10. juni 2009, kl. 16.30-19.00 Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden/koordinatoren

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning

Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning 26. september 2016 Danmarks Jægerforbund har fastsat en bevilling på 950.000 kr. for 2017. Bevillingen fordeles mellem kredsene efter medlemstal.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere