Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra

2 INDHOLD Sagsnr. Side 1. Status for s økonomi - ÅBENT 2 2. s årshjul 2013 og mødekalender for ÅBENT 4 3. Udpegning til s Forretningsudvalg ÅBENT 5 4. Orientering om Aarhus Gentænk Landsbyen - ÅBENT 7 5. Ansøgninger fra landsbyerne - ÅBENT 8 6. Grundfør Beboerforening - projekt "Aktivt miljø ved gadekær og regnvandsbassin" - ÅBENT Ansøgning fra Favrskov Bibliotekerne - ÅBENT s temamøde den 6. april ÅBENT Status på Favrskovruten - ÅBENT Orientering - ÅBENT 17 Underskriftsark 19 1

3 1. Status for s økonomi - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Favrskov Kommune har i budgettet for 2013 afsat kr. til s område. Der er endvidere afsat i anlægsbudget. Fra 2012 er der overført ,- kr. Heraf er ,- kr. øremærket til projekter, som fik tilsagn i 2012, men hvor beløbet endnu ikke er kommet til udbetaling.. Der er primo 2013 udbetalt ,- kr. til landsbyerne (grundtilskud) og 5.454,- kr. til projektet Virtuelt netværk. råder pr. 1. marts 2013 således over : Budget 2013 Kr. s basisbudget for 2013 (drift) Anlægsbevilling ved budget Over/Underskud Øremærkede midler fra 2012, som kommer til udbetaling i 2013* Grundtilskud landsbyerne Fællesprojekt (hjemmesider) Tilskud bevilget i 2013 Forplejning -290 I alt til fordeling * inkl. bevilling fra 2010 (Grundejerforeningen Søndermarken) og fra 2011 (HØST IF) samt uafklaret projekt i 2012 fra Grundfør (udv. af gadekær, hvor ikke ville genbehandle. Der mangler svar fra Grundfør om de frafalder projektet). ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At status for s økonomi tages til efterretning. 2

4 BESLUTNING 3

5 2. s årshjul 2013 og mødekalender for ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Teknik og Kultur har udarbejdet s årshjul for Af årshjulet fremgår dels hvilke sager, der skal behandles på s møder i 2013 og dels fristerne for indsendelse af ansøgninger, redegørelser over anvendte midler mm. Årshjulet blev forelagt sammen med mødekalender for 2013 på s møde den 6. december Til orientering er efterårets temadag erstattet af en landdistriktsmesse om udviklingsplaner og der er fastlagt dato for høringsfristen for Favrskov Kommunes budget Årshjul og mødekalender vedlægges til orientering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At årshjulet 2013 tages til orientering. BESLUTNING Bilag Årshjul og mødekalender

6 3. Udpegning til s Forretningsudvalg ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD I henhold til s vedtægter 4 skal have et forretningsudvalg på 9 medlemmer. De to medlemmer af, som er udpeget af Byrådet er faste medlemmer af Forretningsudvalget. De resterende 7 medlemmer udpeges af og blandt landsbyernes medlemmer af. For de 7 medlemmer valgt af og blandt s medlemmer vælges tillige suppleanter. Begge valg sker ved almindeligt flertalsvalg, og forretningsudvalget har en valgperiode på 1 år. s nuværende forretningsudvalg består af: Steen Hedegaard Schwarz (næstformand) Flemming Schuler Eluf Petersen Mona Pedersen Hanne Wind-Larsen Birgit Mikkelsen Hanne Baltzer Dan Jensen (S) Hanne Smedegaard (V), (formand) Mona Pedersen og Flemming Schuler har meddelt, at de ikke ønsker genvalg. Som suppleanter (i nævnte rækkefølge): Claus Hall Jytte Bording Nielsen Else Post Margit Johansen Morten Priesholm Carl Erik Andersen Lars Bo Blak Det er muligt at stille op til valg til forretningsudvalget, selvom man ikke kan være til stede ved mødet. Det kræver imidlertid, at formanden modtager en skriftlig tilkendegivelse herom senest. 5

7 s forretningsorden, herunder udpegning til s forretningsudvalg, vedlægges som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At der foretages valg af næstformand til s Forretningsudvalg. 2. At der foretages valg af seks yderligere medlemmer samt syv suppleanter til s forretningsudvalg. BESLUTNING Bilag Forretningsorden for

8 4. Orientering om Aarhus Gentænk Landsbyen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Aarhus er i 2017 europæisk kulturhovedstad under temaet Gentænk. Arbejdet med projekter under Aarhus 2017 er allerede i gang og projektet Gentænk Landsbyen er et af de projekter, der får positiv opmærksomhed. Favrskov Kommune er en af initiativtagerne og er tovholder for projektet. Gentænk Landsbyen sætter fokus på landsbyernes udviklingsmuligheder og de muligheder, der ligger i forskellige typer af netværksdannelse og gentænkning. Projektet igangsættes 2013 med to spor: 1) En kick-off konference organiseret som en tænketank, primært bestående af repræsentanter fra landsbyer og lokalsamfund i Region Midtjylland og 2) Udvikling af en social platform for landsbyer og lokalsamfund a la facebook, som skal fungere som profilering, erfaringsudveksling og netværksdannelse med henblik på fælles projekter. I perioden igangsættes et antal projekter under Gentænk Landsbyen. Projekterne udvikles af landsbyerne og skal være med til at udfolde og afprøve landsbyernes idéer om at gentænke sig selv som landsby og gentænke udvikling. Udgangspunktet er, at man som landsby forholder sig til sig selv: Hvad man står for og hvordan man ser landsbyens fremtid. Projekterne kan igangsættes alene eller via sitet sammen på tværs af kommune- regions- og landegrænser. Hensigten med projektet er i 2017 at kunne præsentere forskellige strategier og konkrete bud på gentænkte landsbyer. Gentænk landsbyen præsenteres nærmere på s temamøde den 6. april INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til orientering BESLUTNING 7

9 5. Ansøgninger fra landsbyerne - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Følgende ansøgninger er indsendt til behandling i : Vitten Forsamlingshus Vitten Forsamlingshus søger et tilskud til projektet Vitten Forsamlingshus - etablering af moderne og bæredygtige rammer omkring et aktivt landsbyfællesskab". Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Vitten Borger- og Idrætsforening (VBI). Bestyrelsen i Vitten Forsamlingshus ønsker i samarbejde med VBI og byens indbyggere at gennemføre en total modernisering og ombygning fra traditionelt forsamlingshus til et moderne aktivt fælleshus og omgivelser, der kan leve op til nutidens krav fra kredsen af brugere. Projektet har et samlet budget på kr. Der søges om ,- kr. fra. Værdien af eget arbejde til nedbrydning, efterisolering, belægningsarbejde mm. er anslået til ,-, kr. Der er privat finansiering for ,- kr., heraf egenfinansiering (indsamling og omlægning af lån) for ,- kr. LAG-Favrskov har indstillet projektet til at modtage et tilskud fra LAG på ,- kr. var på mødet den 6. december 2012 velvillige over for projektet, men besluttede, at man ønskede at se ansøgningen igen, når andre fonde er søgt. Desuden skulle forretningsdelen (inkl. budget), herunder køkken og udlejning af klubhus beskrives bedre. Vitten Forsamlingshus har søgt økonomisk støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og fra Realdania for i alt ,- kr. Der foreligger endnu ikke svar på ansøgningerne. Der forventes generelt en større udlejning i forbindelse med de nye faciliteter. I forbindelse med renoveringen vil køkkenet blive brugbart som professionelt køkken. Vitten Forsamlingshus og VBI er i dialog med en lokal kok som ønsker at leje sig ind på fast basis. 8

10 Ansøgningen med budget og skitser er vedlagt som bilag. Vellev Borgerforening Vellev Borgerforening søgte på s møde den 6. december 2012 et tilskud på ,- kr. til udvikling af midtbyen. Projektet består i at etablere af et fritidsområde på den gamle mejerigrund, herunder opførelse af en bålhytte. Værdien af eget arbejde er anslået til ,- kr. og der lægges herudover en egenfinansiering på ,- kr. Ansøgningen blev positivt modtaget af, men Vellev Borgerforening blev anmodet om at indsende ny ansøgning med finansieringsplan i Vellev Borgerforening har indsendt revideret budget med følgende to muligheder: A= Midler fra Friluftsrådet og LAG er medtaget. Det resterende beløb søges i. B= Et budget uden finansiering fra Friluftsrådet og dermed færre sikre midler fra LAG. Et større beløb søges i. Ansøgning og revideret budget er vedlagt. Vejerslev Vejerslev søger ,- kr. fra til projektet Vejerslev en historisk landsby i nutiden. Med projektet ønsker Vejerslev at lave en permanent udstilling og etablere historiske ruter, som kan være med til at synliggøre byen som et interessant sted med et aktivt foreningsliv. Med en stor aktivitetsdag om middelalderen vil landsbyen skabe en anderledes byfest. Udgangspunktet er byens historie som klosterby i middelalderen. Vejerslev vil indgå i et samarbejde med Moesgård Museum om etablering af informationstavler til en permanent udstilling og stier. Stisystemet vil indgå i det stinet, som Favrskov Kommune er i gang med at etablere. Der er taget kontakt til Danmarks Naturfredningsforening og Oplevgudenåen og Gudenå Komiteens sekretariater for at kunne indgå i den samlede formidling om Gudenåen som turistmål. Herudover er der kontakt med KFUM spejderne i Thorsø omkring etablering af geocaching i Præsteskoven. Vejerslev har fået tilsagn om økonomisk støtte fra LAG, såfremt der skaffes offentlig medfinansiering. (knap kr.). Fristen for dokumentation om offentlig støtte til LAG er 15. april

11 Der søges økonomisk tilskud på ,- kr. fra Favrskov Kommunes pulje til kulturelle aktiviteter. Projektet omfatter frivilligt arbejde for ,- kr. Det samlede budget er på ,- kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ansøgningerne fra landsbyerne udgør i alt ,- kr. Jf. punkt dagsordenpunkt 1, Status for s økonomi, resterer der pr. 1. marts 2013 i alt ,- kr. på s budget. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At ansøgningerne behandles. BESLUTNING Bilag Vitten - ansøgning med projektbeskrivelse og finansieringsplan Vitten - planskitser og regnskaber Vellev Borgerforening - ansøgning vedr. Mejerigrunden i Vellev - budget ex Friluftsrådet Vellev Borgerforening - ansøgning vedr. Mejerigrunden i Vellev - budget inkl Friluftsrådet Vejerslev Landbyråd - Ansøgning inkl. bilag

12 6. Grundfør Beboerforening - projekt "Aktivt miljø ved gadekær og regnvandsbassin" - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Grundfør Beboerforening henvendte sig i forbindelse med s møde 6. december 2013 med anmodning om, at s tilskud til projektet Aktivt gadekær og regnvandsbassin (tilskud fra 24. maj 2012) blev forhøjet fra ,87 kr. til ,- kr. Årsagen var en række afslag på ansøgninger om tilskud, hvilket havde medført, at Grundfør skulle finde ,- kr. for at kunne fastholde tilskuddet fra LAG. Konkret manglede Grundfør ca ,- kr. i offentlige midler. Idet henvendelsen kom efter ansøgningsfristen og derfor ikke blev behandlet som en egentlig ansøgning til, ønskede ikke at genoptage sagen. Der er hidtil givet følgende bevillinger: 24. maj 2012 bevilligede et tilskud på ,- kr. LAG bevilligede 15. juni ,88 kr. Friluftsrådet bevilligede 31. oktober ,- kr. (Bevilling bekræftet 5/3-13) TuborgFondet bevilligede den 1.november ,- kr. (gældende frem til 1/11-13). LAG-midler udløses først, når der er givet tilsagn om et tilsvarende beløb fra andre offentlige fonde. Borgerforeningen har derfor været nødsaget til at reducere udformningen af nogle elementer i projektet. LAG har dispenseret fra deres minimumsbeløb og har 27. februar 2013 meddelt, at man er indstillet på at bevillige kr , såfremt de allerede givne tilskud kan bekræftes. Grundfør Beboerforening har nu mulighed for at gennemføre projektet, men ansøger om, at beløbet fra hæves med ,- kr., som (jf. vedlagte budget) ellers skulle indsamles i Grundfør. Det samlede tilskud fra til projektet (inkl. det allerede bevilgede) vil således være på ,- kr. Den eksisterende bevilling fra gælder 12 mdr. fra bevillingsdatoen (31. maj 2012). Grundfør beboerforening oplyser, at projektet ikke når at være fær- 11

13 digt inden da, idet der som en del af projektet anlægges en sti omkring et regnvandsbassin, som i skrivende stund etableres af Favrskov Forsyning. Etablering af regnvandsbassinet er af årsager ukendt for Grundfør Beboerforening sat i bero. Anlæggelse af stien udføres af samme entreprenør som anlægger regnvandsbassinet for Favrskov Forsyning. Tidsplanen vil derfor være samstemmende med dette anlæg. Grundfør Beboerforening anmoder derfor om, at bevillingsperioden forlænges. Ansøgning er vedlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ansøgningerne fra Grundfør Beboerforening er på ,- kr. Jf. punkt dagsordenpunkt 1 Status for s økonomi, resterer der pr. 1. marts 2013 i alt ,- kr. på s budget. Ud over ansøgningen fra Grundfør Beboerforening foreligger der ansøgninger fra landsbyerne for ,- kr. og en ansøgning fra Favrskov Bibliotekerne. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At der tages stilling til en tillægsbevilling på ,- kr. 2. At der tages stilling til en forlængelse af projektperioden. BESLUTNING Bilag Grundfør Beboerforening - Ansøgning om Aktivt miljø ved gadekær_revideret ansøgning_landsbyrådet marts

14 7. Ansøgning fra Favrskov Bibliotekerne - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Favrskov Bibliotekerne ønsker at igangsætte et IT-læringsprojekt, der skal være med til at gøre borgerne parat til digital selvbetjening hos det offentlige. Favrskov Bibliotekerne fungerer som lokale borgerservicecentre og gennemfører desuden en lang række IT-kurser, som led i bibliotekernes almindelige forpligtelse til at understøtte viden og læring. Favrskov Bibliotekerne har hidtil gennemført ITintroduktioner på de fire biblioteksafdelinger i kommunen. Dels grundlæggende ITfærdighedskurser, dels kurser om specifikke emner, herunder brug af Borger.dk, NemID, e-boks osv. I forbindelse med udrulningen af den offentlige digitaliseringsstrategi er det projektets hensigt at opruste undervisningen, så den også foregår i et udvalg af kommunens landsbyer. Det forventes, at man dermed kan nå en langt større del af borgerne og give kendskab til digitaliseringen af det offentlige Danmark, samtidig med at man kan nå en gruppe af borgere, der af forskellige årsager har svært ved at benytte tilbuddene på bibliotekerne. Det foreslås, at der startes med et pilotprojekt, hvor der tilbydes undervisning i 2-3 af kommunens landsbyer. Undervisningen skal dels bestå i generel undervisning i IT-anvendelse, dels i specifikke introduktioner til det offentlige Danmark. Den udvidede undervisning fra at foregå på bibliotekerne til at foregå i landsbyerne vil kræve ekstra økonomi til forberedelse og undervisning, kørsel og andre praktiske udgifter. En stor del af den samlede projektøkonomi vil desuden gå til anskaffelse af pc ere og udstyr som fx whiteboard. It-udstyret kan evt. overtages af / landsbyerne når projektet er gennemført. Den samlede projektøkonomi forventes at ligge på omkring ,- kr., alt efter projektets endelige omfang og udformning. Der er søgt om tilskud på ,- kr. hos Danmarks Biblioteksforenings Innovationspulje i Region Midtjylland. Ansøgningen er ikke færdigbehandlet, men der er udtrykt velvilje over for projektet. Der er i alt ,- kr. i Innovationspuljen, som skal fordeles over 4 år med maks ,- kr. om året. 13

15 Projektet forventes at kunne gennemføres i efteråret Favrskov Bibliotekerne lægger op til, at projektets konkret udformning og omfang kan tilrettelægges efter input fra. Favrskov Bibliotekernes ansøgning til Danmarks Biblioteksforenings Innovationspulje i Region Midtjylland er vedlagt som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Jf. punkt dagsordenpunkt 1 Status for s økonomi, resterer der pr. 1. marts 2013 i alt ,- kr. på s budget. På dagens møde foreligger der ansøgninger for ,- kr. udover ansøgningen fra Favrskov Bibliotekerne. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At ansøgningen behandles. BESLUTNING Bilag Ansøgning til DB Innovationspulje i RM inkl. bilag

16 8. s temamøde den 6. april ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD På baggrund af beslutningen i 6. december 2012 har forretningsudvalget drøftet temadagen og aftalt følgende program: Indlæg ved fremtidsforsker Anne Marie Dahl Hvad er trenden når danskerne skal beslutte, hvor de vil bo? Tid til at summe over indlægget Indlæg vedr. Gentænk Landsbyen Brainstorm over emnet Frokost Forsamlingshusenes fremtid og selvstændighed Forvaltningen undersøger muligheden for at afholde temadagen i forsamlingshuset i Skjoldelev eller i Voldby. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifter i forbindelse med temadagen afholdes af s pulje. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til efterretning. BESLUTNING 15

17 9. Status på Favrskovruten - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD I forbindelse med etablering af de lokale ruter under Favrskovruten, har seks landsbyer indtil videre meldt ind med de ruter, der er færdige, navngivet og godkendte lokalt. Ruterne er blevet offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside. Favrskov Kommune har aftalt med Danmarks Naturfredningsforening, at de varetager indkøb af pæle, pile og eventuelle informationstavler. På den måde sikres det samlede overblik og eventuelle stordriftsfordele. Favrskov Kommune har herudover taget imod Danmarks Naturfredningsforenings tilbud om at vejlede omkring behov og opsætning dette i indbyrdes forståelse for, at tilbuddet om vejledning er frivillig for landsbyerne. Efterhånden som de lokale ruter falder på plads kan landsbyerne således forvente at blive kontaktet af Danmarks Naturfredningsforening med tilbud om bistand i den videre proces. Landsbyerne bedes medbringe en skriftlig status på arbejdet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til orientering. BESLUTNING 16

18 10. Orientering - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang s FU, Lovgrundlag Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Følgende punkter til orientering: a) Kunsten ud i landsbyerne 3.0 Kunsten ud i landsbyerne 3.0 bliver ikke realiseret pga. pengemangel i Kunstudvalget. LAG overvejer at lave et projekt med 3 landsbyer i stedet. b) Efterårets temadag s temadag, fastlagt til den 28. september 2013, erstattes af Landdistriktsmesse om arbejdet med udviklingsplaner, som også afholdes 28. september c) Etablering af hjemmesider information om det godkendte budgetændring samt status v/ Steen Hedegaard d) Ødum handicapvenlig nødudgang Borgerforeningen/Forsamlingshuset har indsendt ansøgning om støtte til at få opført en handicapvenlig brandnødudgang i forsamlingshuset med udgang til en terrasse i haven. Forretningsudvalget betragter ansøgningen som relateret til driftsforhold i forsamlingshuset og har henvist til behandling i december e) Energi i lokalsamfund I løbet af de næste måneder får boligejere i Vitten og Skjød mulighed for at få et gratis energitjek. I en forsøgsperiode kan borgerne i de to landsbyer sætte fokus på husets energitilstand og få en handleplan for, hvordan forbruget af energi kan sættes ned. Det sker som en del af projektet "Energi i lokalsamfund". Repræsentanterne fra Skjød og Vitten anmodes om at give en kort mundtlig status for projektet. f) Mellemfinansiering I forbindelse med Favrskov Kommunes budget blev følgende aftalt: 17

19 Favrskov Kommune vil gerne medvirke til at sikre, at større lokale projekter og initiativer, som har opnået væsentlig ekstern støtte bliver realiseret. Derfor undersøges muligheden for, at kommunen kan tilbyde mellemfinansiering til konkrete projekter igangsat af landsbyer, foreninger m.fl., indtil der sker en endelig afregning af eventuelle tilskudsmidler. Baggrunden for tiltaget er, at EU-midler og en del andre tilskudsmidler som regel først udbetales ved projektets afslutning. Efterfølgende blev selve retningslinjerne for muligheden for at modtage mellemfinansiering godkendt i Byrådet den 18. december Sagen kan findes på Favrskov Kommunes hjemmeside eller ved at klikke på følgende link: cument&docid=50541&itemid=50611 Retningslinjerne for mellemfinansiering af LAG og/eller Landsbyrådsprojekter og ansøgningsskema er fremsendt til s medlemmer i mail af 28. februar Retningslinjerne indeholder et afsnit om, hvad man som projektholder skal gøre for at komme i betragtning til mellemfinansiering. Første skridt er at sende en ansøgning til LAG eller, alt efter om der er tale om et LAG-projekt eller et projekt, der får støtte fra. g) Landsbypolitik Forretningsudvalget opfordrer landsbyerne til at overveje emner omkring landsbyerne, som man gerne vil sætte fokus på overfor politikerne forud for valget i november. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING s Forretningsudvalg indstiller til : 1. At punktet tages til orientering. BESLUTNING 18

20 Underskriftsark Rikke Mørup, Aidt Henning Marker, Anbæk Eluf Pedersen, Borre Djon Koudal, Borridsø Stinne Boulund Koudahl, Bøstrup Niels Provstgaard, Farre Erik Nielsen, Foldby-Korsholm- Norring Peter Snog, Galten Rene Laursen, Gerning Kurt Astrup, Granslev Jørgen Sørensen, Grundfør Else Post, Haldum Steen Hedegaard Schwartz, Haurum Mona Pedersen, Hvorslev Bjarne Wiese, Haar Carl Erik Andersen, Lading- Fajstrup Line Ring Rasmussen, Laurbjerg Margit Johansen, Lerbjerg- Svejstrup Lars Bo Blak, Lyngå Rie Grotkjær, Røgen Torben Kallestrup, Sall Knud Boye Nielsen, Sandby Erik Lauritsen - Sdr. Vinge Jesper Dissing Henckel, Selling 19

21 Jytte Bording Nielsen, Skjoldelev Hanne Wind-Larsen, Skjød Claus Hall, Svenstrup Poul Boisen, Søften Allan Hedegaard, Terp Vagn Sohn, Thorsø Flemming Schuler, Tinning Annie Nielsen, Vejerslev Hanne Baltzer, Vellev Klaus Nørgård, Vester Velling Kaj Mogensen, Vitten Birgit Mikkelsen, Voldby Uffe Amstrup, Voldum Kurt Sørensen, Ødum Hanne Smedegaard Dan Jensen Vagn Salling Poulsen Anders Hansen Poul-Erik Kvist 20

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere