RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) BEDRE LÆRING FOR ALLE ØGET KVALITET I DEN INKLUDERENDE UNDERVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) BEDRE LÆRING FOR ALLE ØGET KVALITET I DEN INKLUDERENDE UNDERVISNING"

Transkript

1 RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) BEDRE LÆRING FOR ALLE ØGET KVALITET I DEN INKLUDERENDE UNDERVISNING NØGLEFAKTORER Indledning I det følgende gives et overblik over agenturets projekt om faktorer af betydning for en bedre læring for alle elever og studerende i den inkluderende undervisning. Inkluderende undervisning handler blandt andet om lighed, social retfærdighed, demokrati og deltagelse. Det er vigtigt at få nedbragt antallet af elever og studerende, der mødes med ulighed og dårlige oplevelser i skolen, ikke kun for at skabe økonomisk vækst og bedre konkurrenceevne, men også for at begrænse fattigdom og fremme social integration (Rådet for den Europæiske Union, 2010). Bedre læring for alle er et etisk påbud. Projektet har til formål at bringe os videre fra debatten om inklusion og inklusionens berettigelse og frem til spørgsmålet om, hvordan inkluderende politikker og praksis kan skabe bedre læring for alle elever. Baggrund UNESCO fremhæver igen i 2012 betydningen af uddannelse som et vigtigt værktøj i opbygningen af et mere inkluderende og retfærdigt samfund med sin erklæring om, at... international konsensus viser en holdning om, at udelukkelse fra undervisningssystemet afspejler et system uden kvalitet. OECD påviste i 2011, at en øget indsats for at forbedre læringen hos eleverne med de dårligste resultater ikke behøver gå ud over de elever, som klarer sig godt bedre læring kan sagtens forenes med mere lighed. Skolepolitikker påvirkes stærkt af samfundets værdier og ambitioner og også af den øgede anerkendelse af børns rettigheder. Virkningen af disse politikker skal dog stadig dokumenteres (Lindsay, 2007). På trods af den positive udvikling i mange af agenturets medlemslande hersker der stadig forvirring omkring betydningen af begrebet inkluderende undervisning, og derfor mangler der også klare retningslinjer for, hvad der præcist skal gøres for at fremkalde de positive holdninger til forskellighed Østre Stationsvej 33, 5000 Odense C, Denmark Tel: Web:

2 og mangfoldighed og øge skolers og undervisningssystemers kapacitet til at imødekomme alle elevers behov. Løsningen er ikke at kopiere politikker og praksis for specialundervisningen og blot bruge dem inden for rammerne af den inkluderende undervisning i stedet der skal fokuseres meget mere på den generelle opfattelse af, hvordan skoler og undervisningssystemer egentlig fungerer i dag. Projektet om bedre læring er målrettet alle elever og studerende, og derfor skal man arbejde med at ændre den holdning, at nogle af dem helt fra begyndelsen har oddsene imod sig. Deltagerne i projektet understreger, at der skal sættes fokus på grupper af elever og studerende, som man af erfaring ved er særligt udsatte for at få dårlige resultater i skolen. Det gælder især indvandrere og elever og studerende med særlige undervisningsmæssige behov og/eller handicap, men hertil skal ifølge agenturets nationale repræsentanter og projektdeltagerne lægges følgende: elever og studerende, som har en lavere socioøkonomisk status, som er under opsyn af myndighederne eller lever under særligt vanskelige forhold, f.eks. ofre for misbrug eller vold, romaer, elever og studerende som rejser meget rundt og/eller ikke kommer regelmæssigt i skole, studerende med forsørgerpligt og elever og studerende med særlige forudsætninger. De centrale spørgsmål i projektet lyder: Hvordan håndterer man bedst muligt behovene hos disse særligt udsatte elever og studerende inden for rammerne af den inkluderende undervisning, uden at man kommer til at kategorisere og dermed begrænse dem? Hvordan overvåger og evaluerer man deres resultater, så man kan sikre at behovene rent faktisk imødekommes? Bestræbelserne på at undgå at kategorisere særligt udsatte elever og studerende for ikke at risikere at sætte dem i bås, bør også indgå i politikker og efterfølgende evaluerings- og kontrolprocedurer, så der kan tages højde for individuelle omstændigheder. Projektet Agenturet gennemførte allerede i 2010 en undersøgelse i medlemslandene for at definere prioritetsområder på længere sigt. Bedre læring for alle var et af de områder, der blev udvalgt til nærmere undersøgelse. I foråret 2011 ansøgte agenturet om at få bedre læring for alle og øget kvalitet i den inkluderende undervisning godkendt som et projekt med økonomisk støtte fra Europa-Kommissionens program for livslang læring, Comenius. Projektet blev godkendt i efteråret og løb fra december 2011 til november 2012 (projektnummer LLP DK-COMENIUS-CAM). Den vigtigste målgruppe for projektet er nationale beslutningstagere, der kan sikre inklusion som en fast bestanddel af al undervisningspolitik og sørge for en videreudvikling af det nødvendige samarbejde mellem undervisningssektoren og andre nationale myndigheder. Projektresultaterne er fundet ved hjælp af: Agenturets temaarbejde med deltagelse af alle medlemslande samt en række nyere forskningsresultater fra internationale organisationer som UNESCO, UNICEF og OECD. En konference afholdt i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning og Odense Kommune den Juni 2012 i Odense under det danske EU-formandskab. 2 https://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al

3 Undervisningsministerierne i agenturets medlemslande udpegede tre ekspertgrupper til projektarbejdet og til at udvikle fundamentet for det videre arbejde. De var sammensat af beslutningstagere i den almene undervisning samt beslutningstagere og forskere i den inkluderende undervisning. Deltagerne udvekslede synspunkter og erfaringer i forhold til kvalitetsundervisning i inkluderende undervisningsmiljøer som vejen frem mod bedre læring for alle elever og studerende. Det skete på konferencen, ved seminarer og gennem uformelle netværksmøder og diskussioner. Agenturet udarbejdede et baggrundsdokument til alle deltagere forud for konferencen, med en gennemgang af det seneste arbejde og nyere international forskning på området samt en beskrivelse af de væsentligste spørgsmål og problemstillinger. Dokumentet og konferencerapporten fås her: ra4al Udfordringer Dyson (2004) og flere kolleger mener, at tiltag som iværksættes i et gennemgående ulige system uundgåeligt vil slå fejl. Beslutningstagere er opsatte på at udjævne forskellene i læringen, men de senest anvendte metoder til at opnå dette, enten ved at hæve ambitionsniveauet eller skabe større spredning i systemet, er slet ikke gode nok. Hanushek (2004) har påvist at tilførslen af flere økonomiske midler til skolerne med meget få undtagelser ikke har givet væsentligt bedre resultater de seneste årtier. Ressourcerne kan naturligvis anvendes på mange måder for at komme alle elever og studerende til gode, f.eks. til at ansætte flere lærere, forbedre lærernes kompetencer gennem faglig videreuddannelse og sørge for mere fleksible rådgivnings- og mentorordninger. Mange lande har i de senere år gennemført markedsbaserede reformer. Whelan (2009) betvivler dog værdien af valgmuligheder og konkurrence som drivkraft for forbedringer, da det medfører en opdeling af systemet i enheder, der er for små til at skabe fornyelse og ofte medfører en øget akademisk, etnisk og social lagdeling. Den Internationale Kommission for Uddannelse i det 21. Århundrede definerede allerede i 1996 syv problemområder i landenes undervisningssystemer blandt andet dilemmaet mellem en stærk og motivationsfremmende konkurrenceevne og nødvendigheden af at sikre lige muligheder og social retfærdighed for alle. Det er derfor stadig nødvendigt at udvikle reaktive tiltag af høj kvalitet for alle elever og studerende. Leadbeater og Wong (2010) siger da også, at den høje frafalds- og dumpeprocent viser, at der er et undertrykt behov hos eleverne for at opleve en ny slags skoleforløb et mere engageret og givende forløb, som er relevant i forhold til det nye århundredes behov og krav. https://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al 3

4 Et fælles sprog Der er som sagt brug for et fælles sprog og en ensartet opfattelse af inkluderende undervisning, hvilket også har været et tilbagevendende emne i løbet af projektet. Alle lande har forskellige undervisningssystemer (jf. Meijer, 1999, 2003), hvilket må tages i betragtning, når man ser på kvaliteten og organiseringen af den inkluderende undervisning i de enkelte lande. I agenturets rapport Inkluderende undervisning i europæiske læreruddannelser fra 2011 beskrives nogle af de seneste tendenser inden for terminologien, herunder brugen af termerne heterogenitet og forskelligheder, men ændringer i terminologien betyder dog ikke nødvendigvis, at holdninger og praksis også ændres i samme retning. Hvis sprogbrugen afspejler adskillelse af eller forskelle mellem forskellige samfundsgrupper, smitter det ofte af på de anvendte politikker, som så vil tage form af supplerende tiltag til at ændre politikker, der i forvejen ikke var inkluderende. Projektets nationale repræsentanter påpegede behovet for at klarlægge betydningen af nogle specifikke termer som kvalitet, forbedring og præstationer, og den fælles arbejdsdefinition lyder: Kvalitet: Begrebet kvalitet må ses i lyset af, hvordan de enkelte samfund definerer formålet med undervisningen. Der vil oftest være to hovedformål: at sikre elevernes kognitive udvikling og at understrege betydningen af undervisningen som næring til kreativitet og følelsesmæssig udvikling og dermed værdier og holdninger som ansvarlige borgere. Endelig skal kvalitet være foreneligt med retfærdighed et system præget af diskrimination mod en eller flere særlige grupper opfylder ikke sit formål. (UNESCO, 2004) Præstationer betyder ifølge Wallace (2010) udbyttet af læring, vedholdenhed, selvtillid og motivation. Præstationer involverer udfordringer og nyopdagelser, og man belønnes eller belønner sig selv for sin indsats. Det er en bred definition, som kan ses i forhold til opnåelse, sædvanligvis af karakterer ved mere formelle evalueringer og eksamener. Man skal huske på forskellene i de enkelte lande og kulturer i denne forbindelse. En definition af begrebet underpræstation har også relevans i denne forbindelse og ses ofte i forbindelse med uoverensstemmelser mellem en evaluering eller et eksamensresultat og den faktiske præstation. Men selv om der skal tages højde for de miljø- og samfundsmæssige faktorer, der kan hindre læringen, skal kapaciteten og evnen til at klare sig forbedres for alle elever, og der skal tages hånd om problemer med frafald og underpræstation. Begrebet forbedring refererer i denne sammenhæng til øget deltagelse og præstationsevne, både for enkelte elever og grupper af elever. Hvordan sådanne forbedringer måles afhænger af, hvilke områder der er tale om men det er klart, at en udjævning af forskellen mellem elever med gode og dårlige færdigheder ikke må medføre en sænkning af læringsniveauet. Der skal fortsat være store forventninger til alle elevers præstationer. 4 https://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al

5 Resultater og anbefalinger Projektdeltagerne har på baggrund af agenturets tidligere projekter, international forskning, projektkonferencen, seminarer og diskussioner kunnet definere nedenstående områder, som kræver særlig opmærksomhed i arbejdet med at skabe bedre læring for alle: 1. Samarbejde i politikker og praksis. Støtteforanstaltninger skal være tilgængelige lokalt, gennem et tæt samarbejde mellem undervisnings-, sundheds- og socialsektoren og andre relevante instanser. De lokale tiltag skal sikre at alle elever og især udsatte elever støttes og involveres i egen læring. Der skal samarbejdes på alle niveauer nationalt, lokalt, på skolerne og i klasserne mellem alle instanser, elever og familier, for at koordinere arbejdet og udnytte ressourcerne bedst muligt. Der lægges megen vægt på samarbejdet på alle niveauer lige fra evaluering og undervisning i klassen til fagligt netværkssamarbejde på internationalt plan og der er derfor et stort behov for social kapital i forbindelse med skole- og systemreformer. Da samarbejdet i politikker og praksis er gennemgående nøgleord, bør dets potentiale nok undersøges nærmere. 2. Støtte til skole- og systemledere. Skole- og systemledere skal have mulighed for at introducere de rette værdier og den bedst egnede ledelseskapacitet i den inkluderende undervisning. Det er vigtigt at planlægge, hvordan man vil imødekomme elevernes forskellige behov, og udviklingen af skoleområdet skulle gerne bringe sammenhæng i arbejdet med de definerede prioriteter. Projektresultaterne viser et behov for at ændre den traditionelle top-down styring til en mere uddelegerende lederstil med vægt på samarbejde og fælles problemløsning. 3. Ansvarlighed. Selvrevision og/eller peer-review bør indgå som prioriterede metoder til at sikre systemets og skolernes ansvarlighed, så de involverede parter ser det som deres eget faglige ansvar og ikke noget, der pålægges dem udefra. Lige muligheder for alle skal bl.a. sikres ved hjælp af forskellige resultatindikatorer, som er tilpassede lokale forhold og som har fokus på input, ressourcer, processer og output. De skal måle effekten af de forskellige tiltag hos alle elever for at sikre overensstemmelse og styrke værdierne for inklusion og inklusiv praksis. 4. Tilpasning gennem lydhørhed. Eleverne er omdrejningspunktet for al politik og praksis. Tilpasning til elevernes individuelle behov indebærer blandt andet et tættere samarbejde med forældre og familier for at sikre en holistisk tilgang til arbejdet. Dette kræver også mere fleksible vurderingssystemer, hvor der lægges vægt på at dygtiggøre eleverne på alle områder i stedet for at teste dem på forskellige måder for at finde frem til nogle standardiserede metoder. 5. Lærernes faglige udvikling. Lærerne skal være aktive medspillere i forandringsprocessen, og deres kompetencer skal vedligeholdes og forbedres, både på læreruddannelsen og gennem videre faglig udvikling. Alle lærere skal udvikle de nødvendige værdier, holdninger og færdigheder og den nødvendige viden og forståelse, så de kan sikre https://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al 5

6 alle elevers læring og fulde deltagelse i undervisningen. Agenturets rapport Inklusion i læreruddannelser Profil af den inkluderende lærer (2012) definerer fire kerneværdier for undervisning og læring som basis for arbejdet hos alle lærere i den inkluderende undervisning. Nøgleordene for disse kerneværdier er mangfoldighed, støtte til alle elever, samarbejde og konstant faglig og personlig udvikling. Det er grundlaget for at kunne skabe bedre læring for alle. 6. Undervisning for alle. Både agenturets arbejde og nyere international forskning viser, at nogle undervisningsmetoder er særligt effektive for alle elever, f.eks. undervisning i mindre grupper og såkaldt peer-assisted læring, hvor f.eks. ældre elever hjælper de yngre i undervisningen. Florian og Black-Hawkins (2011) understreger, at det er en pædagogisk vanskelig opgave at udbygge almindelig tilgængelig læring til at omfatte alle elever, og det kræver en ændring fra den gængse tilgang til undervisningen, som virker for de fleste (med få tilpasninger) og hen imod en udvikling af et rigt læringsfællesskab, hvor der stilles tilstrækkelige læringsmuligheder til rådighed for alle. De syv nøgleområder er beskrevet nærmere i projektrapporten, som findes på: Fremtiden Resultaterne fra det etårige projekt om bedre læring for alle vil danne udgangspunktet for et længerevarende projekt, som agenturet påbegynder i Projektdeltagerne har derfor defineret nogle relevante opgaver af særlig interesse for videre undersøgelse. Det handler især om: - At finde praktiske, omkostningseffektive eksempler på netværkssamarbejde og samarbejde i klasser og skoler, både lokalt, nationalt og internationalt, og undersøge, hvordan dette bidrager til en bedre læring for alle. - At undersøge hvilke ledelsesmæssige kompetencer, der er brug for i den inkluderende undervisning. - At sikre ansvarlighed i systemet og på skolerne på en måde, som fremmer inkluderende værdier og praksis, ved at måle de værdier, som har betydning for alle elever og finde dokumentation på praksis som fremmer lige muligheder. - At undersøge, hvordan systemer og støtteforanstaltninger er bygget op, især i relation til lærernes vigtige rolle og behovet for at lytte til elever og familier for at kunne tilbyde mere skræddersyede individuelle forløb. 6 https://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al

7 - At se nærmere på de kompetencer, lærerne skal have for at kunne imødese elevernes forskellige behov, og hvordan de bedst kan tilegne sig dem under uddannelsen og gennem videre faglige udvikling. - At forske i undervisningstiltag og -strategier, som rækker ud over den lærerstyrede differentiering og fokuserer mere på elevcentreret og individuel praksis. Konklusion Projektet har tydeligt vist behovet for mere dokumentation på tiltag, som giver bedre læring for alle samt for yderligere undersøgelser af de faktorer, der fremmer evnen til at opnå gode resultater hos udsatte elever. Konferencens ordstyrer Bengt Persson fremhævede især den manglende forskning på systemniveau som et potentielt problem. Man har opdaget værdien og de omkostningsmæssige fordele ved et samarbejde på tværs af landene og vigtigheden af at kunne bruge viden fra allerede eksisterende politikker og praksis på området. Erfaringsudveksling på alle niveauer, samarbejde og partnerskaber styrker et inkluderende læringsfællesskab, hvor alle elever får mulighed for at udvikle sig og forbedre deres præstationer. Fink (2008) siger da også: Undervisning indebærer mere end at forberede eleverne til et arbejde, selv om dette er vigtigt, men de skal også forberedes til livet. https://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al 7

8 Referencer Dyson, A., Farrell, P., Polat, F., Hutcheson, G., og Gallannaugh, F. (2004) Inclusion and pupil achievement (Forskningsrapport 578). London: Department for Education and Skills European Agency for Development in Special Needs Education (2011) Inklusion i europæiske læreruddannelser Udfordringer og muligheder. Odense, Danmark: European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (2012) Inklusion i læreruddannelser Profil af den inkluderende lærer. Odense, Danmark: European Agency for Development in Special Needs Education Fink, D. (2008) The road to transformation in education Learning, leading and living systems. Oplæg til konference: (senest anvendt 12/10/2012) Florian, L. og Black-Hawkins, K. (2011) Exploring Inclusive Pedagogy. British Educational Research Journal, 37(5), id: / Hanushek, E. (2004) Some simple analytics of school quality. Arbejdspapir National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA (Den) Internationale Kommission om Uddannelse i det 21. århundrede (1996) Learning: The Treasure within: Rapport til UNESCO fra Den Internationale Kommission om Uddannelse i det 21. århundrede. Paris: UNESCO Leadbeater, C. og Wong, A. (2010) Learning from the extremes. San Jose CA: Cisco Systems Lindsay, G. (2007) Educational psychology and the effectiveness of inclusive education/mainstreaming. British Journal of Educational Psychology, 77, 1 24 Meijer, C.J.W. (1999) Financing of Special Needs Education. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education Meijer, C.J.W. (2003) Inclusive education and classroom practices. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (2011) PISA i fokus 2011/2 (marts) Improving Performance Leading from the Bottom. Paris: OECD Rådet for den Europæiske Union (2010) Rådets konklusioner om den sociale dimension af uddannelse samling i Rådet (uddannelse, ungdom og kultur), Bruxelles, 11. maj 2010 UNESCO (2004) Education for All: The Quality Imperative. EFA Global Monitoring Report Paris: UNESCO UNESCO (2012) Addressing Exclusion in Education. A Guide to Assessing Education Systems Towards More Inclusive and Just Societies. Paris: UNESCO Wallace, B. (2010) Tackling underachievement. Maximising opportunities for all pupils in an inclusive setting in B. Wallace, S. Leyden, D. Montgomery, C. Winstanley, M. Pomerantz and S. Fitton (eds.) Raising the achievement of all pupils within an inclusive setting. London: Routledge Whelan, F. (2009) Lessons learned: How good policies produce better schools. London: Whelan European Agency for Development in Special Needs Education 2012 DA This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING SAMMENFATTENDE RAPPORT European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (herefter agenturet)

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Denne artikel sammenfatter de væsentligste spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende

Læs mere

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework Find vejen frem VIA Efter- og videreuddannelse Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework 2 3 Forord VIA Efteruddannelse har med tilladelse fra The Institute for Education Leadership (IEL) fornøjelsen

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

Folkeskolen med nye øjne. 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen

Folkeskolen med nye øjne. 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen Folkeskolen med nye øjne 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen Tryk: Vester Kopi Grafik: Wibroe, Duckert & Partners / Capteco A/S Udgivet maj 2006 Center for Politiske Studier

Læs mere

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning NVR har i forbindelse med konferencen den 5. marts 2009 bedt Ruud Duvekot fra Holland om at skrive en artikel om de ting, der optager ham på sit forskningsfelt indenfor anerkendelse af realkompetence og

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik Viden om inklusion af Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet København 2013 Titel Viden

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere