Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere"

Transkript

1 Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere

2 Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end etnisk danske elever. Flere tidligere undersøgelser viser at der er stor forskel på elevernes testresultater. Selv når man tager højde for socioøkonomiske uligheder mellem tosprogede og etnisk danske elever, er der en tydelig sammenhæng mellem elevernes resultater og deres etniske baggrund. Sammenhængen peger på at sproglige og kulturelle forhold har stor betydning for hvordan tosprogede elever klarer sig fagligt i skolen. Og på det nødvendige i en løbende indsats så skolesystemet kan sikre at tosprogede elever på linje med etnisk danske elever lærer det de skal, og dermed bliver forberedt på en ungdomsuddannelse. EVA har i en evaluering undersøgt hvordan skoler organiserer og gennemfører undervisningen af tosprogede elever så den tager højde for elevernes forudsætninger og bringer deres potentialer i spil. Evalueringen har også set på hvordan kommuner og skoler prioriterer og sikrer kvaliteten af denne undervisning. En dimension i alle fag Undervisningen af tosprogede elever optager skoler meget. Men de seks skoler og kommuner som EVA har været helt tæt på, forstår opgaven meget forskelligt både når det drejer sig om hvilke lærere der har ansvar for at undervise i dansk som andetsprog, i hvilke sammenhænge dansk som andetsprog er en del af undervisningen, og hvilke kompetencer det kræver at undervise tosprogede elever i dansk som andetsprog. Sprog skaber man i mange sammenhænge, bl.a. gennem nye oplevelser og i undervisningen elever lærer sproget ved at bruge det Evalueringen slår fast at undervisningen af tosprogede elever både bør være en almen opgave og en særlig opgave. Det betyder at alle lærere har en rolle i undervisningen af tosprogede elever ikke alene lærerne med særlig viden om andetsprogspædagogik. Og det betyder at dansk som andetsprog både er en dimension i den almindelige klasseundervisning hvor der er tosprogede elever, og en opgave der kræver supplerende undervisning målrettet de tosprogede elevers dansksproglige læring. Det er også tydeligt at når lærere er uddannet i andetsprogspædagogik, har det en effekt på skolerne. Lærerne har da bedre kendskab til undervisningsmaterialer og en større viden om hvordan de griber undervisningen an. Det er vigtigt at alle lærere der underviser tosprogede elever, har andetsprogspædagogiske kvalifikationer, da opgaven, ifølge folkeskoleloven, netop skal løftes af alle læ- 2

3 rere i alle fag og ikke alene af nogle få specialuddannede i særlige, supplerende lektioner. Sprog skabes når det bruges En anden, helt central vurdering handler om synet på sproglig udvikling hos tosprogede elever. Den grundholdning som evalueringen gerne vil fremme, og som evalueringen også har mødt på nogle skoler, er at sprog er en dynamisk størrelse. Sprog skaber man i mange sammenhænge, bl.a. gennem nye oplevelser og i undervisningen elever lærer sproget ved at bruge det, og de bygger sproget op i løbet af deres skolegang. Nogle skoler forstår elevernes sproglige kundskaber som en forudsætning for at lære nye faglige ting. Men sprog er ikke noget der skal være på plads inden man tager fat på det faglige stof. Det at tilegne sig et sprog er netop en naturlig del af elevernes læring i fagene. I kommuner der gør en aktiv indsats for undervisningen af tosprogede elever, føler lærere og ledelser sig bedre klædt på til opgaven Kommunalt samarbejde med alle skoler Skolerne står ikke alene med den store udfordring som undervisning af tosprogede elever er. Kommunerne har nemlig et overordnet ansvar og skal sikre at eleverne modtager en kvalificeret undervisning. I de af de seks besøgte kommuner der gør en aktiv indsats for undervisningen af tosprogede elever, føler lærere og ledelser sig bedre klædt på til opgaven. Den kommunale opbakning kan ske som fx efteruddannelse i dansk som andetsprog eller i form af en kommunal tosprogskonsulent der kan give lærere didaktisk og materialemæssig inspiration. For at den enkelte kommune kan støtte skolerne i deres arbejde med undervisning af tosprogede elever, skal kommunen have formuleret en politik for hvordan de i samarbejde med skolerne løfter opgaven med undervisning af tosprogede elever, og hvordan vurderingen af den tosprogede elevs behov for sprogstøtte skal foregå. EVA s spørgeskemaundersøgelse viser at det på landsplan endnu er knap halvdelen af kommunerne der har skolepolitiske målsætninger på området. Inspiration til skolerne De næste sider i hæftet her samler de vigtigste resultater og anbefalinger til skoleledere og lærere. EVA håber at de kan inspirere landets skoler i det videre arbejde med undervisningen af tosprogede elever. God læselyst. 3

4 Skoleledelsens indsats Skoleledelsen har en overordnet opgave i at sikre kvaliteten af undervisningen af de tosprogede elever og skal altså sikre en fælles og kvalificeret tilgang til undervisningen. Der er dog stor forskel på hvordan lærere forstår og løser opgaven med at undervise tosprogede elever. Skolens og den enkelte lærers syn på sprog og elevers sprogtilegnelse er en faktor her. Nogle lærere ser først og fremmest sprog som en forudsætning for at eleverne kan lære nye faglige ting, men sprogtilegnelsen kan ikke isoleres fra det at tilegne sig kundskaber og færdigheder i fagene. Derfor er det vigtigt at skolens ledelse sætter tosprogethed og sprogpædagogik på dagsordenen og er med til at understrege at faglærere skal arbejde med at udvikle de tosprogede elevers dansksproglige kunnen i hele deres skoleforløb. Læg vægt på at udvikle kompetencer Alle lærere der underviser tosprogede elever, spiller altså en rolle i elevernes tilegnelse af dansk som andetsprog, og derfor er det vigtigt at de har en grundlæggende viden i andetsprogspædagogik. Undervisningserfaring er vigtig, men ikke nok i sig selv. En høj andel af tosprogede elever kvalificerer heller ikke automatisk undervisningen. Der skal kompetencer i andetsprogspædagogik til. Efteruddannelse og indsigt i dansk som andetsprog gør nemlig lærere opmærksomme på andre elementer i elevernes kunnen og giver dem redskaber til at håndtere den særlige differentiering af undervisningen som det kræver at undervise tosprogede elever. Det er skoleledelsen der har ansvar for at sikre at lærere der underviser tosprogede elever, har kompetencer i dansk som andetsprog. Nogle lærere har en specialistfunktion, fx fordi de varetager undervisningen i dansk som andetsprog på særlige hold og er med til at vurdere elevernes behov for støtte i deres sproglige udvikling. Andre lærere har til opgave at tænke dansk som andetsprog ind som en dimension i deres almindelige differentierede klasseundervisning i alle fag. Uanset den sammenhæng som lærere skal bruge andetsprogspædagogiske kompetencer i, er det vigtigt at skoleledelserne både prioriterer lærernes deltagelse i kurser i undervisning af tosprogede elever og følger op på at lærerne bruger deres nye viden fra kurserne. Skoleledelsen har en overordnet opgave i at sikre en fælles og kvalificeret tilgang til undervisningen af tosprogede elever Fokus på andetsprogspædagogik ved rekruttering Alle seks selvevaluerende skoler ser det som en fordel at nyansatte lærere har formelle andetsprogspædagogiske kompetencer, men peger på at det er 4

5 svært at få lærere med linjefag i dansk som andetsprog. Ledelserne oplever ofte det dilemma at de i rekrutteringen af lærere også skal vægte andre fag, og finder det svært at stille krav om kvalifikationer i dansk som andetsprog når de skal ansætte fx en matematik- eller fysiklærer. En række lærere mener at manglende ekspertviden og kollegers sparring er nogle af forklaringerne på hvorfor de ikke føler sig rustet til at undervise tosprogede elever Det er skoleledelsens ansvar at systematisere videndelingen blandt skolens lærere. Og videndelingen er væsentlig både blandt lærere med spidskompetencer i dansk som andetsprog, blandt de øvrige lærere der underviser tosprogede elever, og på tværs af grupper. Fx ved at andetsprogslærere indgår i de tværgående team som skolerne allerede har. Skoleledelsen kan sikre strukturer der skaber bevidsthed om og udvikling af andetsprogspædagogik ved fx at danne fora for pædagogiske drøftelser af dansk som andetsprog og ved at stille krav om at dansk som andetsprog indgår i årsplanerne. Et redskab for skoleledelserne vil være at formulere en politik for rekruttering og efteruddannelse der sikrer at skolen prioriterer formelle kompetencer i at undervise tosprogede elever når den ansætter nye lærere. Og som sikrer at lærerne på skolen løbende opkvalificeres i dansk som andetsprog. Giv rammer for lærernes videndeling Faglæreres videndeling med lærere med speciale i dansk som andetsprog er en måde som skolerne ofte bruger for at sikre at dansk som andetsprog indgår som en dimension i alle fag. Lærere på de seks deltagende skoler efterlyser dog mere videndeling i praksis. En række lærere mener at manglende ekspertviden og kollegers sparring er nogle af forklaringerne på hvorfor de ikke føler sig godt nok rustet til at undervise tosprogede elever. 5

6 Lærernes indsats Langt de fleste lærere underviser tosprogede elever. Andetsprogspædagogik bliver dermed i praksis en nødvendig dimension i alle fag, og alle lærere får samtidig del i opgaven og ansvaret for at skolens tosprogede elever får et optimalt udbytte af undervisningen både sprogligt og fagligt. I den sammenhæng er det vigtigt at lærere ser sprog som noget der skabes, og som en del af elevens faglige udbytte som lærere i alle fag har et ansvar for. Eleverne skal også selv forstå at sprog bliver skabt i et fællesskab, og at sproget indgår i sammenhænge som alle påvirker også de tosprogede elever. Andetsprogspædagogik i alle fag Undervisning af tosprogede elever kræver mere end undervisningserfaring. Alle lærere der underviser tosprogede elever, har brug for basisviden om andetsprogspædagogik enten fra efteruddannelse i dansk som andetsprog eller fra sparring fra kolleger der er uddannet i andetsprogspædagogik. En lærer med linjefag i dansk som andetsprog kan fx samle skolens andre faglærere og fortælle om hvordan de kan inddrage målene i faghæftet for dansk som andetsprog i planlægningen af undervisningen i deres fag. Sprog er mere end ord Undervisning af tosprogede elever stiller krav til at undervisningsmaterialerne er til at arbejde med for eleverne både når det gælder indhold, sprog og kultur. Det er godt at lærere i undervisningen kobler ord og begreber sammen, fx ved at bruge billedordbøger og ved at klassen udformer ordlister. Det er ét led i at arbejde med elevernes forforståelse af et emne. Men at udvikle sit sprog er mere end at udvide sit ordforråd med nye enkeltord. At kunne forstå indholdet i et tekststykke kræver mere end at forstå de enkelte ord i teksten. Den indsigt skal eleverne også selv opnå. At kunne forstå indholdet i et tekststykke kræver mere end at forstå de enkelte ord i teksten. Den indsigt skal eleverne også selv opnå En læsestrategi som eleverne kan lære sig, er fx at fokusere på handlingen og ikke på de enkeltord som eleven endnu ikke kender. En sådan læsestrategi kan være med til at motivere eleverne fordi den giver dem redskaber til at komme i gang med tekstens indhold. I dybden med betydninger Sproglig udvikling og elevers forforståelse handler altså også om gå i dybden med tekster og sætte udtryk og talemåder ind i en større faglig sammenhæng. Som en lærer i dansk som andetsprog for- 6

7 tæller, vil eleverne på tværs af fag som dansk og natur og teknik opdage de sproglige paralleller og opnå redskaber til at afkode og forstå indhold og strukturer. I undervisningen i dansk som andetsprog er det også vigtigt at undervisningsmaterialerne er basis for samfundsmæssige diskussioner med eleverne. Fx valgte en lærer at hans afgangsklasse skulle læse Hans Kirks Fiskerne, som kan give stof til bl.a. moralske diskussioner der kan optage mange elever. I en lektion trak læreren begrebet grøn sæbe frem. Og samtidig med at eleverne fandt frem til den kulturelle betydning bag de umiddelbart to enkle ord grøn og sæbe, satte begrebet gang i en fælles diskussion om abort og graviditet uden for ægteskab. Som med sprog er det vigtigt at arbejde med at kultur er noget der skabes i fællesskab Lærere bør sætte ord på deres forventninger til forældrene og spørge ind til forældrenes forventninger til lærerne og til skolen. Lærernes forventninger kan bl.a. handle om at forældrene deltager i møder og læser højt for deres børn på modersmålet. Fx opfordrede en lærer forældrene til de tosprogede elever i en klasse til at læse H.C. Andersen på deres modersmål. Hun oplevede det resultat at børnene livede op og deltog aktivt i den efterfølgende undervisning. En rummelig kultur Endnu et centralt element i at undervise tosprogede elever er kulturforståelse. Som med sprog er det vigtigt at arbejde med at kultur ikke er statisk, men noget der skabes i fællesskab. Det kan lærerne gøre ved at give eleverne nogle fælles oplevelser i skoleregi. Når lærere ser muligheder i fx elevernes forskellige kulturelle baggrunde og inddrager dem, kan de være med til at skabe en bredere og fælles forståelse af kultur på skolen og gøre undervisningens relevans tydeligere for eleverne. God dialog i forældresamarbejdet Det er også vigtigt at inddrage de tosprogede elevers forældre i elevernes sprogtilegnelse. Nogle lærere oplever dog sproglige og kulturelle barrierer i skole-hjem-samarbejdet. For at sikre en givende dialog er det nødvendigt at både lærere og forældre har en pragmatisk tilgang til samarbejdet. 7

8 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T F E eva@eva.dk H Vil du vide mere om undervisning af tosprogede elever? EVA håber at hæftet giver inspiration til at styrke undervisningen af tosprogede elever. Hvis du vil læse evalueringsrapporten i sin helhed, kan du downloade den fra hvor du også kan læse om EVA s andre projekter på grundskoleområdet. Har din skole brug for flere eksemplarer af hæftet, kan det købes i sæt af fire styk for 80 kr. hos den lokale boghandler, eller du kan bestille det fra EVA s hjemmeside. Her kan du også købe den trykte udgave af rapporten. Sådan har EVA undersøgt undervisningen af tosprogede elever Hæftet her samler konklusioner og pointer til skoleledelser og lærere fra EVA s evaluering af undervisningen af tosprogede elever i folkeskolen, som er offentliggjort 29. oktober Hæftet skitserer også den kommunale rolle som er mere udfoldet i evalueringsrapporten. Evalueringen bygger på en række forskellige kilder: to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. skoleledere og kommunale skolechefer selvevalueringer fra seks skoler undervisningsiagttagelser og interviewundersøgelser af skole-hjem-samarbejdet på tre forskellige selvevaluerende skoler interview med lærere og ledelser på de seks deltagende skoler interview med repræsentanter i de seks deltagende kommuner. EVA har det metodiske ansvar for evalueringen, mens en ekstern ekspertgruppe har ansvaret for vurderinger og anbefalinger i evalueringsrapporten. Begrebet tosprogede elever Ved tosprogede elever forstås her børn der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, fx gennem skolens undervisning, lærer dansk Tekst: Marie Nielsen Layout: kühnel a:s Tryk: De Facto A/S Fotos: Mette Bendixsen 8

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Almen studieforberedelse og studieområdet Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Kort om EVA s undersøgelse EVA er i gang med et treårigt projekt der undersøger hvordan syv gymnasieskoler,

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Tosprogede børn og unge

Tosprogede børn og unge FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDE Tosprogede børn og unge Definition og afgrænsning af indsatsområdet I Partnerskab om Folkeskolen har 34 kommuner og KL sat sig som mål at øge elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Ny lærer i folkeskolen. gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere

Ny lærer i folkeskolen. gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere Ny lærer i folkeskolen gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere Ny lærer i folkeskolen Livet som nyuddannet lærer i folkeskolen kan byde på mange glæder i en spændende hverdag. Men det

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat om oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever NOTAT Dato: 13. oktober 2011 Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne

Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne HR-temadag 6. februar 2017 Camilla Hutters, område chef, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Hvad er EVAs opgave? EVA s formål er at udforske og udvikle

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Kolding Februar 2007 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere og vurdere faktorer,

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 16/17-11-2015 Modtagelse i praksis i Hillerød 1 Ny kommune samme overskrifter Hillerød

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde

Projektbeskrivelse. Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde Projektbeskrivelse Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde Formandskabet for Skolerådet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af skole-hjem-samarbejdet i folkeskolen

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune

Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune Indhold: 1. Målet med en handleplan målrettet tosprogede elever... 2 2. Skolernes arbejde med dansk som andetsprog... 4 2.1. Inspiration til den sproglige

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 7 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Abildgårdskolen Skoleår: 07/08 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Politik for engelsk i Helsingør Kommune

Politik for engelsk i Helsingør Kommune Politik for engelsk i Helsingør Kommune 1. Baggrund Alle har brug for engelsk i et globaliseret samfund. Det er nødvendigt, at børns og unges engelskkompetencer styrkes, så de unge bliver i stand til at

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Skolepolitik : Rejsen mod nye højder

Skolepolitik : Rejsen mod nye højder Skolepolitik 2013-2017: Rejsen mod nye højder Folkeskolen er for alle. Det er ikke bare en konstatering, men en ambitiøs målsætning, som folkeskolerne i Nyborg Kommune hver eneste dag har til opgave at

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 1 Introduktion Alle børn i Danmark skal have de bedste betingelser for en god start på livet. Også når det gælder deres sproglige kompetencer. Det er en

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Veje til et styrket forældresamarbejde

Veje til et styrket forældresamarbejde www.eva.dk Veje til et styrket forældresamarbejde KL s dagtilbudskonference 17. maj 2017, v. Laura Detlefsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) - en statslig organisation, der udforsker og udvikler kvaliteten

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til gymnasielærere. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

Evaluering af DSA-forløb på Herstedlund Skole, Albertslund Kommune

Evaluering af DSA-forløb på Herstedlund Skole, Albertslund Kommune Notat Til Albertslund Kommune Fra Danmarks Evalueringsinstitut Evaluering af DSA-forløb på Herstedlund Skole, Albertslund Kommune Albertslund Kommune har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) evaluere

Læs mere

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART OM LÆR MED FAMILIEN Lær med Familien er en metode, der bygger bro mellem skole og hjem. Den består af en række

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG DANSK SOM ANDETSPROG

SPECIALUNDERVISNING OG DANSK SOM ANDETSPROG SPECIALUNDERVISNING OG DANSK SOM ANDETSPROG Skolens praksis Skolens støttecenter varetages af skolens leder, viceskoleleder og afdelingsleder for støttecenteret. Der er tilknyttet et antal lærere til varetagelse

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Skoledagen styres af elevernes læring

Skoledagen styres af elevernes læring LÆRING Skoledagen styres af elevernes læring Læringsmål formuleres med udgangspunkt i Fælles Forenklede Mål Elevernes udbytte af undervisningen inddrages i tilrettelæggelsen af nye forløb Skoledagen er

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE Udviklingsredskab Kære undervisere på erhvervsuddannelserne Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Som team eller arbejdsgruppe

Læs mere

Vejledning om undervisningsplan i faget praktik

Vejledning om undervisningsplan i faget praktik Læreruddannelsen Vejledning om undervisningsplan i faget praktik 2 / 10 Niveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Læs mere

ROAL Kolding 23. januar 2019

ROAL Kolding 23. januar 2019 ROAL Kolding 23. januar 2019 Sprog har afgørende betydning for senere læring i skolen. Desværre har en relativ stor gruppe af elever så svært ved at forstå og anvende sproget, at det medfører negative

Læs mere

Forløb om undervisnings- differentiering. Introduktion

Forløb om undervisnings- differentiering. Introduktion Program for løft af de fagligt svageste elever Intensivt læringsforløb Lærervejledning Forløb om undervisnings- differentiering Introduktion . Introduktion Dette undervisningsforløb er udarbejdet til Programmet

Læs mere

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til undervisere på erhvervsuddannelserne. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb.

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

To sprog én udfordring

To sprog én udfordring To sprog én udfordring 1 Uddrag af spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med Tosprogs-Taskforcen og DRs kampagne To sprog én udfordring Det siger lærerne *** Indblik i svarene fra over 2.000 lærere om

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Kære team i grundskolen Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Som team eller arbejdsgruppe kan I bruge redskabet til en systematisk

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Gymnasiernes tiltag for tosprogede. tiltag for lige muligheder

Gymnasiernes tiltag for tosprogede. tiltag for lige muligheder Gymnasiernes tiltag for tosprogede tiltag for lige muligheder Hæftet her bygger på EVA s evalueringsrapport Gymnasiernes tiltag for tosprogede fra oktober 2006. Evalueringen har undersøgt hvilke konkrete

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse En undersøgelse af samarbejdet om elevernes læring og trivsel på tværs af landets kommuner Fakta og spørgsmål til refleksion SKOLE Indhold 3 Hvorfor denne

Læs mere

Notat Status over it strategi Dagtilbud & Skole

Notat Status over it strategi Dagtilbud & Skole Notat Status over it strategi Dagtilbud & Skole 2016-2020 14. marts 2018 Formål Målet er, at børn og elever i Assens Kommune bliver kritiske undersøgere, analyserende modtagere, kreative producenter og

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

SPROG- OG LÆSE- KOMPETENCER HOS TOSPROGEDE ELEVER

SPROG- OG LÆSE- KOMPETENCER HOS TOSPROGEDE ELEVER SPROG- OG LÆSE- KOMPETENCER HOS TOSPROGEDE ELEVER Udviklingsredskab til ledelsen Dette udviklingsredskab henvender sig til skolens ledelse. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om sprog- og

Læs mere

Forenkling af Fælles Mål

Forenkling af Fælles Mål Forenkling af Fælles Mål 6. september 2013 Master for forenkling af Fælles Mål 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, at Fælles Mål præciseres og forenkles med henblik på,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til lærere og pæda goger i grundskolen. Redskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet

Læs mere

Understøttende undervisning og dansk som andetsprog. Praksis fra Strandgårdskolen i Ishøj

Understøttende undervisning og dansk som andetsprog. Praksis fra Strandgårdskolen i Ishøj Understøttende undervisning og dansk som andetsprog Praksis fra Strandgårdskolen i Ishøj Fokus Et bud på hvordan skolens organisering, kan støtte tosprogede elevers læring. Strandgårdskolen 85 % tosprogede

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet - Orientering om status for arbejdet Statistisk del af analysen Vi undersøger tosprogsområdet med udgangspunkt i eksisterende data om eleverne i folkeskolerne:

Læs mere

Evaluering af modtageklasserne. Indledning. Læsevejledning

Evaluering af modtageklasserne. Indledning. Læsevejledning Evaluering af modtageklasserne Indledning Det blev besluttet på udvalgsmødet den 15. juni 2016, at der skal udarbejdes en evalueringsrapport på modtageklasserne for de ældre elever (8. til 10. klasse).

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog

Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog Praktisk og pædagogisk Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog Udarbejdet af Pædagogik og Integration Århus Kommune 2011 3. udgave 1 Forord Byrådet i Århus Kommune vedtog den 18.

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere