Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov"

Transkript

1 Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Denne artikel sammenfatter de væsentligste spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø og brugen af formative vurderinger af elever med særlige undervisningsmæssige behov. Formative vurderinger var en vigtig del af eksperternes debat om inkluderende elevvurderinger. Begrebet er omtalt i de fleste af projektrapporterne om nationale vurderingssystemer (www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml). I de nationale rapporter betragtes formativ vurdering som en kvalitativ proces. Denne form for vurdering altså en procesorienteret vurdering med løbende feedback til eleven foregår oftest i klasselokalet og foretages af læreren og andre fagfolk tilknyttet undervisningen. Metoden giver læreren relevant information om elevens læring og planlægning af de næste trin i undervisningen. Det blev besluttet at koncentrere en del af indsatsen i projektets anden fase om formative vurderingsprocedurer og om hvordan de kan anvendes i et inkluderende undervisningsmiljø. Aktiviteterne bestod i at: - Udarbejde en oversigt over litteratur om emnet. Det blev til en liste over engelsksproget litteratur (se nedenfor); - Diskutere emnet indgående med alle involverede eksperter. Som optakt til diskussionerne studerede eksperterne litteraturgennemgangen fra projektets første del. De blev herefter bedt om at studere forskellene mellem den formative, procesorienterede vurdering og den summative vurdering ud fra nedenstående parametre: PARAMETER FORMATIV VURDERING SUMMATIV VURDERING Formål At støtte læringen At vurdere resultaterne (i forhold til fastlagte kriterier) Målsætninger At bruge resultater fra vurderingen direkte i undervisningen og elevens læring At planlægge og fremme den videre læring At fokusere på elevens fremskridt At udvikle elevens refleksionsevne At indsamle de opnåede resultater (f.eks. i karakterbøger) At sammenholde resultaterne med nogle forud fastsatte målsætninger At fokusere på resultaterne Aktører Lærere, elever, forældre, klassekammerater, andre fagfolk Lærere Eksterne fagfolk Hvornår? Løbende På i forvejen fastsatte tidspunkter Redskaber/ hjælpemidler Fra Harlen (2007a) Diskussioner, observationer, selvevaluering, kammeratevaluering, debat mellem lærerne, kommentarer, dialog, spørge-sessions, feedback, ingen karaktergivning, portfolios, individuelle undervisningsplaner Tests, terperi, karaktergivning, retning af opgaver, spørgesessions, observationer Formativ vurdering og elever med særlige undervisningsmæssige behov 1

2 Den væsentligste forskel mellem formativ og summativ vurdering ligger i vurderingens formål. Selv om nogle af redskaberne er de samme (f.eks. spørge-sessions) viser eksperternes erfaringer at: - Formativ vurdering skal forbedre elevens læring, mens summativ vurdering skal sikre at skolen og lærerne lever op til deres ansvar. - Ved formativ vurdering undersøges elevens læringspotentiale og de videre skridt i undervisningen planlægges. Der sættes fokus på dynamikken i undervisning og læring. Ved summativ vurdering vises hvad eleven allerede har lært, og der gives et billede af den nuværende situation. - Personer involveret i en formativ vurdering kan fortælle om elevens fremskridt, og hvordan skolen har bidraget til udviklingen, mens personer involveret i en summativ vurdering indbefatter fagfolk udefra (f.eks. tilsynsførende), som måske skal beskrive skolens arbejde på et givent tidspunkt, men som ikke altid kender skolen godt nok til at kunne give tilfredsstillende information om elevens læring. Formativ vurdering og elever med særlige undervisningsmæssige behov? Det væsentligste element i forståelsen af den potentielle forskel mellem brugen af termen formativ vurdering som den anvendes generelt af undervisere og også generelt i de nationale rapporter og som den anvendes i forskningssammenhæng, er princippet om at give feedback til eleverne om deres læring. Overordnet set drejer formativ vurdering sig om at samle viden om elevens læring, som kan bruges til at tilpasse undervisningen og planlægge de næste skridt. Viden om læringen er afgørende, fordi den viser om eleven har gjort fremskridt eller ej, og om der har været ændringer i læringsprocesserne. Lærerne kan på dette grundlag udarbejde målsætninger og give eleven feedback om læringen (Hattie/Timperly, 2007) med en klar forklaring om, hvad denne har lært, men også om hvordan vedkommende har lært det, og hvordan det bedst kan gøres fremover. Den feedback der gives ved en formativ vurdering er med til at få eleven til at reflektere over sin egen læring. I forskningslitteraturen er formativ vurdering ofte beskrevet med denne selvrefleksion som et element i vurderingen, eller mere specifikt: den formative vurdering er et redskab eleven kan bruge til at reflektere over sin egen læring fordi vedkommende er med i en såkaldt feedbackspiral sammen med sin lærer. Formålet med denne feedbackspiral i den formative vurdering er at fremme elevens metakognition, dvs. forståelsen af ikke blot hvad man lærer, men også hvordan man lærer det, og hvordan man kan lære på den bedst mulige måde. Dette forklares tydeligt af den britiske Assessment Reform Group (2002) der beskriver formativ vurdering som: en proces, hvor der skal søges og fremskaffes viden til brug for elever og lærere, således at det kan klargøres, hvor eleverne er i deres læring, hvor de er på vej hen og hvordan de bedst kommer til målet. (Assessment Reform Group, s.2) Formativ vurdering medfører altså i denne forskningsbaserede kontekst selvrefleksion og selvevaluering som udvikler elevens egen forståelse af hvordan læringen foregår og hvordan den kan videreudvikles. Dette er særlig relevant da man ved formativ vurdering lægger vægt på metakognitionen (f.eks. i Assessment as Learning in Western and 2 Formativ vurdering og elever med særlige undervisningsmæssige behov

3 Northern Canadian Protocol for Collaboration in Education, 2006). Disse opfattelser er dog ikke altid det centrale, når begrebet formativ vurdering bruges i en mere generel sammenhæng (som f.eks. i de nationale rapporter). Meijer (2003) konkluderer at hvad der er godt for elever med særlige undervisningsmæssige behov er også godt for de øvrige elever, og denne grundsætning har man haft in mente under hele projektet. Men i forbindelse med det forskningsgenererede begreb formativ vurdering skal man huske på at undersøgelserne er foretaget på grundlag af elever uden særlige behov. I litteraturgennemgangen beskæftiger forskningen i formativ vurdering (Lynn and et al., 1997; Black and Wiliam, 1998) sig kun marginalt med formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov. I projektsammenhæng blev det derfor besluttet at studere relevansen af det forskningsbaserede begreb formativ vurdering og den læring elever med særlige undervisningsmæssige behov tilegner sig, samt at undersøge de mulige konsekvenser i forhold til de procedurer lærere, skoleledere, forældre og eleverne selv anvender. Det centrale spørgsmål blev derfor: er det som er godt for de øvrige elever også godt for elever med særlige undervisningsmæssige behov? De udvalgte eksperter undersøgte om den forskningsbaserede opfattelse af formativ vurdering kunne bruges når der er tale om elever med særlige undervisningsmæssige behov. Eksperterne diskuterede to hovedspørgsmål: 1. Er formativ vurdering det samme for elever med og uden særlige undervisningsmæssige behov? Er det de samme principper der gør sig gældende? 2. Er der forskel i brugen af formativ vurdering på elever med og elever uden særlige undervisningsmæssige behov? Hvis ja, hvilke forskelle gør sig gældende for elever, lærere, skoleledere og praksis i undervisningen? Formativ vurdering et relevant begreb Diskussionerne blandt projektets eksperter medførte enighed om at formativ vurdering er et væsentligt element i en vellykket undervisning og læring for alle elever, herunder elever med særlige undervisningsmæssige behov. Kort sagt er spørgsmålet ikke om formativ vurdering kan bruges over for elever med særlige undervisningsmæssige behov, men snarere hvordan den her skal bruges. Eksperterne fremhævede dog et potentielt problem i relation til brugen af formativ vurdering over for elever med de mest alvorlige behov. Det kan være vanskeligt at inddrage elever med svære og multiple indlæringsvanskeligheder i den føromtalte feedback spiral. Overvejelserne omkring dette spørgsmål kan kort opsummeres som følger: elever med svære vanskeligheder har ikke behov for andre vurderingssystemer, men blot for andre metoder og værktøjer. Formativ vurdering og elever med særlige undervisningsmæssige behov 3

4 Formativ vurdering metoder og værktøjer Eksperternes feedback indikerer, at man gennem lang tid har anvendt mange former for tiltag i den formative vurdering (f.eks. individuelle observationer, portfolioer og dagbøger) i specialundervisningen. I forhold til andre potentielle metoder og værktøjer virker de, som anvendes i den formative vurdering også fint for elever med særlige behov, forudsat at de ændres og tilpasses den enkelte elev. Lærerobservation blev af eksperterne vurderet til at være det vigtigste redskab til at samle information om formativ vurdering. Metoden er især relevant for elever med særlige undervisningsmæssige behov, da det kan være den eneste måde, hvorpå man kan få viden om læringen for de elever, som bruger nonverbal eller præverbal kommunikation. Dog foreslår eksperterne at lærere skal have mere vejledning af specialister i at forbedre deres observationsevner. Det blev især fremhævet, at der er brug for vejledning til at udvikle mere individuelle metoder til observation af elever med særlige undervisningsmæssige behov. Nogle forslag indebar brug af video som et godt værktøj til at indsamle viden om læringen for elever med svære indlæringsvanskeligheder og til at give lærerne de bedste muligheder for at overveje vurderingen og diskutere resultatet med deres kolleger. Spørgesessions er ofte en afgørende del af interaktionen mellem lærer og elev og forekommer også i feedback spiralen. Eksperterne mener at det også er muligt og nødvendigt at lave spørgesessions med elever med særlige undervisningsmæssige behov, men kun: hvis spørgsmålene er udformet så de giver eleven tilstrækkelig tid til at formulere et svar (ventetid) og hvis der kan anvendes forskellige stimuli til hjælp når spørgsmålet stilles (f.eks. visuelle kontra verbale stimuli) og når svaret skal udformes (f.eks. øjenkontakt) Desuden mener eksperterne at elevens portfolio kan være et nyttigt redskab i dialogen med andre fagfolk og med forældrene, forudsat at den suppleres med anden information som for eksempel den individuelle undervisningsplan eller et terapeutisk forløb. Endelig mener eksperterne, at tiltag, som motiverer eleven til selvevaluering og især til selvrefleksion, også er relevante værktøjer ved formative vurderinger, forudsat at de er tilpasset og ændret, så de imødekommer den individuelle elevs særlige behov. Forbedringen af evnen til at foretage selvevalueringer ses som en afgørende målsætning for elever med svære indlæringsvanskeligheder, hvis personlige mål for læringen ofte omfatter opnåelse af selvstændighed. Disse kompetencer er fundamentale og fremmes ved udviklingen af selvrefleksion og metakognitive færdigheder (Porter et al., 2000). Konsekvenser for skoleledere Eksperterne i projektet var enige om skoleledernes vigtige rolle med at skabe muligheder for lærerne til at diskutere og overveje emnet og for forældre til at deltage i vurderingen af deres barn. Der er behov for: at skoleledelsen overvåger planlægningen og vurderingen mere kontakt mellem skole og hjem i form af dagbøger/kontaktbøger, uformelle mundtlige redegørelser, telefonsamtaler. 4 Formativ vurdering og elever med særlige undervisningsmæssige behov

5 Skolelederne er vigtige aktører i udviklingen af et organisatorisk værdisæt, hvor elevens deltagelse er fundamental (Porter, Robertson og Hayhoe, 2000). Formativ vurdering kan ikke udbygges, hvis der ikke tages hensyn til elevernes ønsker og holdningen om, at de i videst muligt omfang deltager i egne læringsprocesser. Eksperterne i alle deltagende lande er enige om, at skoleledere skal give lærerne mere formel tid til at arbejde med brugen af vurderinger, så de kan gennemføre formative vurderinger af eleverne med et godt resultat. Konklusioner Der var enighed blandt alle eksperter om at begrebet formativ vurdering, som den opfattes i de deltagende lande og især i denne debat og også som beskrevet i forskningslitteraturen kan anvendes på alle elever, herunder elever med særlige undervisningsmæssige behov. Eksperterne foreslår at gå videre: Formativ vurdering er for alle elever, og når der tales om inklusion er det ikke nødvendigt at skelne mellem elever med og uden særlige undervisningsmæssige behov, men snarere at tilpasse praksis, så man imødeser alle elevers behov. På dette grundlag kan man uddrage fire hovedkonklusioner: 1. Principperne for formativ vurdering gælder både for elever med og uden særlige undervisningsmæssige behov. 2. Den eneste forskel på formativ vurdering af elever med og uden særlige behov ligger i, hvilke værktøjer og kommunikationsmetoder læreren anvender over for den enkelte elev. 3. Den eneste problemstilling omkring formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov består i opfattelsen af formativ vurdering som et redskab til at få eleven til at reflektere over sin egen læring (f.eks. ved interaktion mellem lærer og elev i feedbackspiralen). For elever med alternative kommunikationsformer vil feedbackspiralen ikke virke på normal vis, og derfor er der brug for mere individuelle tiltag og nye værktøjer. Det er nødvendigt at undersøge og anvende andre midler i kommunikationen mellem lærer og elev, som f.eks. grundig observation i bestemte situationer som giver læreren mulighed for at vurdere hvad eleven kan lide og ikke lide osv. 4. En del af metoderne og værktøjerne til formativ vurdering er udviklet til brug i specialundervisningen og kan uden problemer anvendes på alle elever, også i den almene undervisning. Formativ vurdering kan og bør således anvendes på alle elever, herunder elever med særlige undervisningsmæssige behov, forudsat at der foretages de nødvendige ændringer og tilpasninger, så den enkelte elev sikres fuld deltagelse i vurderingsprocessen. Debatten inden for projektets rammer er naturligvis blot et udgangspunkt for det videre arbejde med formative vurderingsprocedurer. Der er brug for yderligere undersøgelser, i form af forskning og formidling af eksempler på god praksis i anvendelsen af formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov. Formativ vurdering og elever med særlige undervisningsmæssige behov 5

6 Men eksperternes resultater og overbevisning om det nyttige i at fremhjælpe alle elevers læring vil være en god hjælp til det videre arbejde, som politiske beslutningstagere og fagfolk overalt i Europa står over for på dette område. Hele dokumentet med kommentarer fra projektets eksperter fås fra hjemmesiden: Referencer Assessment Reform Group (1999) Assessment for Learning: Beyond the Black Box. Cambridge: Cambridge Universitet, Det Uddannelsesvidenskabelige Fakultet. Assessment Reform Group (2002) Assessment for Learning: 10 principles. Researchbased principles to guide classroom practice. Nuffield Foundation: Online udgave: (Sidst opdateret november 2008). Black, P. og Wiliam, D. (1998) Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment Phi Delta Kappan, 80, Online udgave: (Sidst opdateret juli 2008). Black, P. og Wiliam, D. (2002) Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment London: King s College. Harlen, W. (2007a) Assessment of Learning. London: Sage. Harlen, W. (2007b) The Quality of Learning: assessment alternatives for primary education. (Primary Review Research Survey 3/4). Cambridge: Cambridge Universitet. Hattie, J. & Timperly, H. (2007) The power of feedback. Review of Educational Research, Vol. 77, N.1, ss Lynn, S. F. et al. (1997) Effects of task-focused goals on low-achieving students with and without learning disabilities Tidsskriftet American Educational Research Journal, 34, Meijer, C. J. W. (red.) (2003) Inclusive Education and Classroom Practices. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education. Porter, J., Robertson, C. (red) og Hayhoe, H. (red) (2000) Classroom Assessment for Students with Learning Difficulties/Disabilities. Birmingham: Qualifications & Curriculum Authority (QCA). Wiliam, D. (2007) Assessment for learning: why, what and how. London: Institut for Uddannelse, London Universitet. Wiliam, D. og Leahy, S. (2007) A theoretical foundation for formative assessment. In J. McMillan, H. (red.) Formative Classroom Assessment: Theory into Practice (ss ). New York: Teachers College Press. Western and Northern Canadian Protocol for Collaboration in Education, (red.) (2006) Rethinking Classroom Assessment with Purpose in Mind. Crown Right of the Government 6 Formativ vurdering og elever med særlige undervisningsmæssige behov

7 of Alberta, British Columbia, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Saskatchewan, Yukon Territory: Western and Northern Canadian Protocol for Collaboration in Education. Formativ vurdering og elever med særlige undervisningsmæssige behov 7

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen)

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) Modellens udgangspunkt Undervisningsdifferentiering forstås og defineres som et bærende pædagogisk princip, der

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum

Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum Artikler 7 Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum Thomas Kaas, UCC, Læreruddannelsen Zahle Abstract. Hvordan udvikler elever deres matematiske faglighed i klasserum, og hvordan støtter læreren

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling MONA 2006 1 7 Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling Jan Sølberg Danmarks Pædagogiske Universitet Der er stigende fokus på begrebet den lokale naturfaglige kultur i forbindelse med udvikling

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Alsidig udvikling... side 3 2. Når hele skolen sætter ind... side 5 3. Undervisningsprogrammer i alsidig udvikling...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere