Skoleplan Stolpedalsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen"

Transkript

1 Skoleplan Stolpedalsskolen

2 Denne publikation er Stolpedalsskolens skoleplan for de kommende 2 år. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Planen beskriver de 3 indsatsområder Trivsel, Samarbejde og Skolens udseende som er valgt som de områder, hvor vi i de kommende 2 år vil lægge vores udviklingsarbejde. Grundlaget for disse indsatsområder er dels vores målsætninger, dels vores APV for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og endelig elevernes undervisningsmiljøundersøgelse udarbejdet sidste skoleår. På de følgende sider kan man læse mål, handlinger samt strategi for de enkelte emner for de 3 indsatsområder. God læselyst! Venlig hilsen Vibeke Verwohlt skoleleder 2

3 Indholdsfortegnelse: 1. vi? a. Skolens vision b. Skolens værdigrundlag c. Skolens overordnede målsætninger d. Beskrivelse af skolen 2. Status i forhold til sidste skoleplansperiode a. De væsentligste erfaringer med skolens forrige skoleplan b. Status på udvalgte lokale indsatsområder og udviklingsprojekter 3. Handlinger til indarbejdelse af Fælles Skolebeskrivelse 2 a. Beskrivelse af processen med Fælles Skolebeskrivelse på Stolpedalsskolen b. Svarene fra Fælles Skolebeskrivelse c. Konklusioner fra Fælles Skolebeskrivelse d. APV og UVM 4. Skolens lokale indsatsområder a. Skolens indsatsområder b. Mål og konkrete handleplaner for indsatsområdet Trivsel c. Mål og konkrete handleplaner for indsatsområdet Samarbejde d. Mål og konkrete handleplaner for indsatsområdet Skolens udseende 5. Skolens kommentarer til forvaltning og det politiske niveau. 3

4 1. vi? a. Skolens vision Stolpedalsskolen skal være en selvstyrende skole med høj grad af decentralisering med professionelle medarbejdere. b. Skolens værdigrundlag Børnene skal tilegne sig færdigheder, viden, holdninger og værdier, der kan gøre dem til sociale og livsduelige mennesker, myndige borgere og kompetente medarbejdere i et moderne samfund. c. Skolens målsætning Med udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf, bindende trin og slutmål samt Aalborg kommunes Fælles skolebeskrivelse ønsker Stolpedalsskolen at have følgende overordnede målsætninger: Stolpedalsskolen skal være et trygt og udviklende lære og værested. Vi prioriterer fagligheden højt. Samværet bygger på gensidig respekt, anerkendelse og på hed overfor den enkelte og fællesskabet Der skal være plads til, at den enkelte kan udvikle sit selvværd og selvtillid. Der skal være et læringsmiljø, hvor både elever og medarbejdere kan udvikle evnen til at undres, få plads til refleksion, og hvor fagligheden er fundamentet for læring. Skole/hjemsamarbejdet skal være forpligtende og foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau. Medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer skal sikres gennem tidssvarende personalepolitik og relevant videreuddannelse. 4

5 d. Beskrivelse af skolen Stolpedalsskolen ligger i Hasseris på toppen af Aalborg. Der er udsigt til Limfjorden, Egholm og hele Vestbyen. Skolen ligger i nogle naturskønne områder som nærmeste nabo til Mølleparken, Aalborgtårnet og Zoo have. Skolen er således omkranset af dejlig natur, store grønne arealer og mange store træer. Vi bestræber os på at bruge og inddrage naturen i både undervisning og fritid. Stolpedalsskolen er kendetegnet ved at prioritere fagligheden højt. Samtidig forsøger vi også at tage udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og stiller således relevante krav både fagligt og socialt. Vi vægter en anerkendende pædagogisk tilgang til samværet mellem pædagog/lærer/elev og vægter den anerkendende dialog i samarbejdet mellem alle medarbejdere samt skolens samarbejdspartnere. Skolen er meget udviklingsorienteret ligesom medarbejdernes kompetenceudvikling prioriteres højt. Skolen har et godt og gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene. 5

6 2. Status i forhold til sidste skoleplansperiode a. De væsentligste erfaringer med skolens forrige skoleplan Teamsamarbejdet er blevet omdrejningspunktet for både tilrettelæggelse og evaluering af undervisning, elever og udvikling. Skolestarten har gennemgået en stor udvikling, idet klasserne er afløst af basisgrupper. Der arbejdes på tværs af både basisgrupper og årgange. Medarbejderne er fast tilknyttet afdelingen, og pædagogerne følger den enkelte klasse gennem hele indskolingsforløbet. Målsætningsdebat: Vi har gennem de sidste 2 år arbejdet på at revurdere vores værdigrundlag og vores målsætning. og skolebestyrelsen har afholdt forældremøder i alle klasser for at diskutere: Hvad er en god skole? Elevrådet har ligeledes medvirket i at diskutere emnet, ligesom der sidste år var et temaarbejde i alle klasser med overskriften: God skole? og Samværsregler. Medarbejderne har udarbejdet APV for det psykiske arbejdsmiljø og har desuden arbejdet med overskrifterne: Hvad er vi gode til hvad vil vi gerne blive bedre til? Alle disse resultater er nu blevet til vores nye vision, værdigrundlag og målsætninger. (se side 3) b. Status på udvalgte lokale indsatsområder og udviklingsprojekter. Evaluering af mål i relation til fælles skolebeskrivelse 14 punkter. (de fremhævede tal og overskrifter henviser direkte til fælles skoleplan): 1. (2. Personlige og social udvikling): Der udarbejdes 1 årlig elevplan, der afholdes 2 årlige elevsamtaler samt 2 årlige forældresamtaler. Alle afdelinger har udarbejdet evalueringsmetoder til udarbejdelse af elevplaner. Disse elevplaner beskriver både elevens faglige og sociale udvikling. 2. (4. Evaluering): Eleverne opøves via elevsamtalerne i at tage medansvar for egne læringsmål og i at bruge elevplanerne i den fortsatte læring. Forældrene er vigtige samarbejdspartnere i hele denne proces. 3. (9. Tosprogede elever): Vi har de sidste 2 år oplevet en stigning i antallet af to sprogede elever. Vi har nu 4 lærere med linjefag i dansk som andet sprog. Sprogcenteret er tilknyttet 6

7 kompetencecentret, hvilket muliggør dels fleksibilitet dels videns og erfaringsudveksling. Der er etableret samarbejde mellem DUS og undervisningsdelen. Området er fortsat indsatsområde i den kommende skoleplan. 4. (10. DUS Skole): Dus indholdsplanen er implementeret i vores nylig vedtagne værdigrundlag, mål og handleplaner. Dus indholdsplanen er udgangspunktet for indskolingens årsplaner. 5. (11. Forældrene): Skolebestyrelsen har udarbejdet en folder om forældrerådsarbejdet og har fået etableret et dialogforum med alle skolen forældreråd. Skolebestyrelsen afholder 1 årligt møde med disse forældreråd med forskellige emner på dagsordenen. Skolebestyrelsen har desuden udarbejdet en folder til opmærksomhed på mobning, og skolen har synliggjort sine initiativer i forhold til udsatte børn på hjemmesiden. 6. (13. ): Perioden okt.2007 aug var skolens viceinspektør sygemeldt. Vi fik ansat ny viceinspektør pr. 1. august 2008 og samtidig også ny afdelingsleder. Dette nye ledelsesteam har fået opstillet dels fælles målsætning for ledelsen, som skal evalueres af medarbejderne marts 2009 og dels personlige mål, som evalueres 4 gange årligt. Der er udarbejdet en arbejdsfordelingsplan. 7. (14 Fysiske rammer): Vi har de sidste 2 år fået renoveret meget af øverste etage i den ældste afdeling på trods af udsættelse i den centrale renoveringsplan. Der er dog stadig et stykke vej til, at skolen er total renoveret. 7

8 3. Handlinger til indarbejdelse af Fælles Skolebeskrivelse 2 a. Beskrivelse af processen med Fælles Skolebeskrivelse på Stolpedalsskolen Hele materialet omkring Fælles Skolebeskrivelse kan ses her på: På Stolpedalsskolen har det Pædagogisk Udvalg været styregruppen, der har haft ansvaret for at udtænke, hvordan vi via Fælles Skolebeskrivelse kunne finde indsatsområder, der ville udvikle skolens bedst muligt. Hele det pædagogiske personale har været inddraget i arbejdet med Fælles Skolebeskrivelse, som foregik i forbindelse med et pædagogisk råds møde, hvor vi afdelingsvis evaluerede skolen. Efterfølgende har vi på en pædagogisk dag fundet de områder, som både Fælles skolebeskrivelse, ArbejdsPladsVurderingen (APV) og Undervisningsmiljøundersøgelsen har påvist, at vi bør udvikle. Undervejs har Pædagogisk Udvalg været det forum, som dels tilrettelagde arbejdet dels været sparringspartnere for ledelsen. b. Svarene fra Fælles Skolebeskrivelse Fælles Skolebeskrivelse viser i hovedtræk, at vi har en meget velfungerende skole, der på langt de fleste områder lever op til de retningslinjer Aalborg Kommune foreskriver. Det Pædagogiske Udvalg har dog valgt (ud fra det pædagogiske personales svar), at skolen ikke opfylder følgende udsagn (tallene (ex. 1C.) foran udsagnene henviser til de samme tal i Fælles Skolebeskrivelse): 1C. I forskellige kollegiale fora sættes vidensdeling og kompetenceudvikling samt didaktiske, faglige og tværfaglige diskussioner på dagsordenen. 5C. Den enkelte skole har en trivselsplan til forebyggelse og imødegåelse af mobning. Elevrådet involveres i dette arbejde. Trivselsplanen revurderes mindst hvert tredje år, naturligt i forbindelse med udarbejdelsen af elevernes undervisningsmiljøvurdering. 7D. Skolens pædagogiske personale har nem adgang til at bruge it ved forberedelsen af undervisningen. 8

9 9E. Når der er tosprogede elever i klassen, indtænkes dansk som andetsprog som dimension i undervisningen i alle fag. Faglærer og andetsprogslærer samarbejder om at sikre sammenhæng mellem klassens undervisning og den målrettede undervisning i dansk som andetsprog, når denne foregår uden for klassen. 12B. Der udarbejdes uddannelsesplaner for samtlige medarbejdere på skolen. 14D. Skolen etablerer arbejdspladser til medarbejderne. c. Konklusioner fra Fælles Skolebeskrivelse, APV og UVM Fælles Skolebeskrivelse, APV og UVM viste nogle områder, hvor vi ønsker at gøre det bedre fremover. Men samtidig viste det også nogle områder, hvor vi gør det godt, men hvor vi ønsker at gøre det endnu bedre. Alle disse områder og emner kan samles under følgende 3 indsatsområder; Trivsel, Samarbejde og Skolens udseende. d. APV og UVM I foråret 2008 lavede skolen sin APV og UVM. APV er en ArbejdsPladsVurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. UVM en elevernes Undervisningsmiljøundersøgelse. UVM, APV og Fælles Skolebeskrivelse er alle evalueringsprocesser, der skal sørge for, at skolen årligt evaluere sig selv og efterfølgende udvikler de områder, der ikke lever op til den standard kommunen foreskriver. 9

10 4. Skolens lokale indsatsområder a. Skolens indsatsområder Skolen har, efter at have arbejdet med Fælles Skolebeskrivelse udvalgt følgende 3 indsatsområder: Trivsel Samarbejde Skolens udseende b. Mål og konkrete handleplaner for Trivsel: I relation til skolens overordnede målsætning jf. side 3: Stolpedalsskolen skal være et trygt og udviklende lære værested Samværet bygger på gensidig respekt, anerkendelse og hed overfor den enkelte og fællesskabet. Medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer skal sikres gennem tidssvarende personalepolitik og relevant videreuddannelse. har vi følgende handleplaner for området: 10

11 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Trivsel hos personale At styrke personale gruppens sammenhold Teambuilding Personalefest En årlig heldagstur i Halshytten, hvor der gives timer = mødepligt. Skal afholdes i starten af skoleåret. Forskellige aktiviteter med blandede grupper, f. eks: GPSløb, bygge shelter, lave bål, primitiv madlavning osv. At det bliver en årlig tilbagevendende tradition og at personalet har lyst til at deltage. Styrker sammenholdet mellem alle personalegrupperne. Løbende evaluering via APV for det psykiske arbejdsmiljø Sociale arrangementer for hele skolens personale. Omsorgsgruppe for lærere og pædagoger Mange føler de står alene med trivselsproblemer, ønsker kollegial supervision, osv. Der oprettes en omsorgsgruppe bestående af 2 3 lærere En julefrokost for hele skolens personale. Som ligger fast hver år den sidste fredag inden juleferien. Faglig klub vælger de lærere, vi ønsker skal indgå i gruppen Festudvalg, som vælges på 1. pædagogiske rådsmøde Faglig klub At det bliver en årlig tilbagevendende tradition og at personalet har lyst til at deltage. Faldende sygefravær, større arbejdsglæde 11

12 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Skolens udearealer Særdeles mangelfuldt vedligehold af de grønne arealer At skolen skal tage sig indbydende ud Beskæring af træer og buske samt fjernelse af ukrudt prioriteres ifm. Budget lægning Park og natur skal løse sin del af opgaven Fritz Skolebesty relsen Man får lyst til at komme her og får lyst til at rydde op efter sig. At uglerne kommer frem i lyset igen. At træer bliver stammet op/fældet, så der kan komme lys i klasserne. For få udendørs skraldespande Børnene smider skraldet alle vegne Tilgængelig skralde spande Fritz At affaldet kommer i skraldespandene Affaldsindsam ling Det flyder med affald udenfor. At ude arealer ser ordentlige ud. Indkøb af metalskralde spande Der laves en plan for indsamling af affald. Afdelinger får tildelt perioder. Koordinatorer At eleverne bliver vant til at lægge affald i skraldespanden og får ændret nuværende holdninger. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Mobbeplan/ Trivselsplan. Fælles samværsregler for hele skolen. Skolens nuværende mobbeplan skal revideres, da den ikke er fyldestgørende. Den skal erstattes af en trivselsplan for at holde fast i det positive. En proces, hvor eleverne oplever medejerskab til en ny trivselsplan Sammenfatning af afdelingernes vedtagne samværsregler. Elevrådet inddrages i processen Forældrenes rolle diskuteres på kommende forældremøder. Diskussion i SU Punkt på elevrådets dagsorden. Mobning/ trivsel gøres til et tema for alle afdelinger. Medarbejde re Godkendes i skolebestyr elsen. SU Elevråd Succeskriteri er Øget trivsel. Evaluering via vores UVM, som gennemføres hvert 3. år. 12

13 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Indeklima Der bliver hurtigt snavset overalt At vi får en renere skole At lokalerne efterlades ryddelige. At personalet gøres bekendt med hvad der skal gøres rent hvornår. At der er velfungerende dukseordning i hver klasse. At personalegrupperne taler sammen om, hvad der skal gøres. Den enkelte klasses lærere. At vi får et bedre indeklima. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Uddannelsesplaner For dels at få overblik dels prioritere medarbejdernes uddannelsesplaner og behov udarbejdes individuelle uddannelsesplaner for alle medarbejdere. Åbenhed og prioritering af resurser Udarbejdelse af uddannelsesplaner I forbindelse med MUS udarbejdes en plan. ledelsen At alle ansatte har en plan for uddannelse som løbende evalueres ved MUS. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Frikvartersaktiviteter Vi oplever manglede muligheder for/lyst til fysisk udfoldelse i frikvartererne. Konflikter mellem eleverne. At eleverne får lyst og mulighed for forskelligartede aktiviteter i frikvartererne. Uddannelse af legeambassadør ere elever fra Kl. Uddannelse af konfliktmæglere elever fra kl. Uddannelse af elever samt deltagende lærere. LK BN Elevråd Succeskriteri er Færre konflikter i frikvartererne. Fysisk udfoldelse i frikvartererne. 13

14 c. Mål og konkrete handleplaner for Samarbejde: I relation til skolens overordnede målsætning jf. side 3: Stolpedalsskolen skal være et trygt og udviklende lære værested. Vi prioriterer fagligheden højt Der skal være plads til, at den enkelte kan udvikle sit selvværd og selvtillid. Der skal være et læringsmiljø, hvor både elever og medarbejdere kan udvikle evnen til at undres, få plads til refleksion, og hvor fagligheden er fundamentet for læring. Skole/hjemsamarbejdet skal være forpligtende og foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau. har vi følgende handleplaner for indsatsområdet: 14

15 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Venskabs Afholdelse af årlig klasser venskabsdag Manglende ansvarsfølelse og manglende fællesskabsfølelse mellem eleverne Skabe tættere relationer på tværs af årgangene (voksne og børn) Juleklip/venskabsdag Gå til kirke. Fastelavn. Idrætsdag Udskrive sangkonkurrence. Fordele klasserne. DJ LK MK TK PKL BN LB Større fællesskabsfølelse undgå mobning Sidemandslæring Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Den røde tråd Manglende fastlæggelse af trinmål for de enkelte klassetrin skaber problemer med at opfylde slutmål Fastlæggelse af trinmål for de enkelte klassetrin Skoledelsmøde med opdeling i fagudvalg til fastsættelse af minimums mål Skoledelsmøde med opdeling i fagudvalg til fastsættelse af minimums mål Fagudvalgs formand Fastsættelse af mål for alle klassetrin Manglende kommunikation mellem skole/dus skaber utryghed og stress Effektivisere den daglige kommunikation og overlevering for at skabe tryghed og minimere stress Lave aftaler der sikrer videregivelse af den nødvendige information På en pædagogisk dag samles personale for skole/dus (0 3 kl.) og aftaler principper for kommunikation: hvem, hvad og hvordan? Elevplaner overleveres mundtligt til ny e lærere. Brugbar aftale som sikrer tryghed for børn og personale Manglende viden om hvad der rører sig i de andre afdelinger skaber manglende følelse af fællesskab Skabe en fællesskabsfølelse for hele skolen Informationer om hvad der foregår i de forskellige afdelinger Fælles oplevelser Afdelingerne orienterer ved fællesmøder Morgensang Soc. Arrangementer Alle Opnåelse af større indsigt i de andre afdelinger og en større fællesskabsfølelse 15

16 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Tosprogede Manglende faglig viden om Dansk Som Andetsprog bevirker at DSA som dimension i undervisningen næsten ikke tilgodeses. At alle faglærere opnår en grundlæggende viden om DSA, således at DSA indgår som en naturlig dimension i den daglige undervisning i alle klasser. Pædagogisk dag med oplægsholder samt vidensdeling i faggrupperne. Information om: faghæfte 19, links på nettet/daks, Et fælles oplæg ved for eksempel Anne Holmen og Jesper Valeur (dsa i mat.uv.) På en pædagogisk dag. Efterfulgt af vidensdeling i faggrupperne med fokus på implementering i undervisningen. SP + MO Mere målrettet undervisning for de tosprogede. De tosprogede oplever større udbytte af undervisningen. Læreren oplever større tilfredshed med sin undervisning. Mere sparring med DSAlærerne. Information og ideer på et skoledelsmøde v/dsa lærerne. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Vidensdeling imellem teams At få viden undgår vi, at viden går tabt ved lærer/pædagogskifte Overleveringsmøder Klasselæreren eller kontaktpædagogen forpligter sig på at orientere resten af teamet tjekliste udarbejdes. Klasselærer eller kontaktpædagog At nye lærer og pædagoger føler sig klar til at overtage en klasse sikrer vi, at faglig viden bliver udvekslet At faglig viden bliver udvekslet Faglig udveksling på pæd. råd møde og faglige fornyelseskurser på pæd. dag Fagudvalgene/ pæd. teams sætter sig sammen og deler faglige succeser PU At faglig vidensdeling kommer på dagsordenen inden sommeren

17 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Børn med særlige behov Vi får flere børn med særlige behov. At arbejde på at de aktuelle børn og voksne får en bedre hverdag i skole og Dus.. Overleveringsmøder mellem afdelingerne. Yderligere brug af samlemapper på Intra. Videregive relevante informationer til teamet. Inden sommer ferien skal der afsættes tid til overleveringsmøder. Opdatering inden KPC s fire periodeskift. Teamet videregiver informationer via Intra.. Klasselærer/ Kontaktpæd. Alle Alle fra teamet. Tilbud om aktuelle kurser. Møderne bliver planlagt og afholdt når behovet opstår. Generelt: Oplevelse af et fælles ansvar. Øge fagligheden Kurser/ foredrag. KPC Kollegial supervision Afsætte tid til møder med implicerede voksne. og BU Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Forældresamarbejde Skolen kan ikke løse sin opgave uden et ligeværdigt samarbejde med forældrene. Vi oplever, at forældrene indgår i samarbejdet omkring egne børn, men ønsker også at forældrene skal indgå aktivt i klassens trivsel samt i den generelle udvikling af hele skolen. Alle klasser får aktive forældreråd. Forældrerådene er sparringspartnere for skolebestyrelsen Dialogmøder mellem skolebestyrelse og forældreråd. Synliggørelse af forslag til arbejdsopgaver for forældreråd. Klassens lærere og pædagoger inddrager forældrerådet i planlægning af møder. 1 årligt møde for forældreråd og bestyrelse. Tid til lærerne. Bestyrelsen Aktive og engagerede forældre som oplever reel indflydelse på deres barns skolegang. 17

18 d. Konkrete handleplaner for indsatsområdet Skolens udseende: I relation til skolens overordnede målsætninger: Stolpedalsskolen skal være et trygt og udviklende lære værested. Der skal være et læringsmiljø, hvor både elever og medarbejdere kan udvikle evnen til at undres, få plads til refleksion, og hvor fagligheden er fundamentet for læring. Skole/hjemsamarbejdet skal være forpligtende og foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau. har vi følgende planer for indsatsområdet: 18

19 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Musik lokale Vi oplever at musiklokalet er nedslidt, både de fysiske rammer og instrumenter. At få inspirerende og let anvendelige musiklokaler i både indskoling og mellemtrin. indgår i et samarbejde med indskolingens positivudvalg, om placering, indretning og køreplan for skolens musiklokaler Positivudvalget skal komme med løsningsforslag på de forskellige problemstillinger. SU inddrages i at søge eksterne midler til musiklokalerne. Ledelse Fagudvalg Musiklokalerne medtages i budgetlægningen Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Udsmykning af skolen Vi mangler synliggørelse af børnenes kreativitet. Gangområder og fællesarealer er uinspirerende. Gangområder og fællesarealer skal gøres attraktive og indbydende. Oprettelse af bookingsystem på Intra. Indkøb af montre. (4 6stk) Skiftende udstillinger i forhallen. Man booker sig ind ugevis på Intra. Alle der kan byde ind med en udstilling. Der vælges en, der har tilsyn med forhallen. Indkøb af montre KW At der er skiftende udstillinger, og at montrerne aldrig er tomme. Eleverne skal være med til at skabe udsmykningen. Eleverne skal værne om og have respekt for udsmykningen. Lister til opsætning af div. udsmykninger sættes op på gangarealerne (træ) Der nedsættes et udvalg på 4 5 stykker(faglærere fra kreative fag), der tildeles tid til planlægning. Der planlægges en fælles temauge Hver klasse udsmykker eget gangareal (ikke nødvendigvis kreative fag) Temauge for hele skolen: udsmykning af fællesarealer både inde og ude. Klasselærerne i samarbejde med kreative faglærere og DUS. På de ældste årgange er det samarbejde mellem klasselærer og øvrige faglærere. (faglærere fra kreative fag) At klasserne har skiftende udstillinger, der afspejler deres arbejde i hverdagen og deres kreativitet. At udstillingerne respekteres. At skolen bliver udsmykket, og at alle eleverne har en god uge. Information Synliggørelse af information og aktiviteter Opsættelse af infoskærm MJ og ITvejleder 19

20 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Atriumgård At området ikke bliver udnyttet. At udskolingen har sit eget sted. Delvis Overdækning Borde/bænke SU inddrages i at søge midler til renovering af Atriumgården SU Skolebestyrelse At området bliver brugt af lærere og elever. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Arbejdspladser Der er alt for få lærerarbejdspladser hvor man kan arbejde uforstyrret med/uden computer. Flere arbejdspladser i umiddelbar nærhed af lærerværelset. Det nuværende mødelokale ombygges til lærerarbejdspladser, der kunne være inddelt i båse. Det bageste lokale gøres 3 4 kvm. større, ved at flytte muren ind i nuværende mødelokale. Der etableres adgang til det kommende mødelokale fra øverste gang. Der afsættes penge til computere og renovering af lokalerne. MJ, RL og GJ. At der pr. 5. lærer findes en arbejdsplads, hvor man kan arbejde uforstyrret. Der skal være en stationær/ bærbare computer til rådighed for hver 5. lærer. De nuværende arbejdspladser opretholdes som adgang til skoleintra og generel søgning på nettet. Telefon Svært at have en telefonsamtale på lærerværelset uden meget støj i baggrunden Utrygt at lave en vanskelig samtale når en kollega ikke kan høre med. Et rum ved lærerværelse hvor der er ro. Ekstra headset eller mødetelefon så man kan være to til at overhøre en samtale. Der etableres telefon linje i mødelokalet ved lærerværelset og indkøbes mødetelefon/telefon med headset. MJ 20

21 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Renovering Renovering af Nybygning Aktivhuset. Lokalerne er dels i tidligere bolig dels i en pavillon. Begge dele er meget nedslidte og der er meget råd både udvendigt og ved vinduer både ude og inde. Få nogle gode tidssvarende lokaler til disse svage elever. Det skal være lokaler som lever op til intentionerne om fleksible læringsmiljøer samt udfordrer disse elevers kompetencer. Der udarbejdes en plan for arbejdet i forbindelse med budgetlægningen. Afsættelse af økonomi både centralt og lokalt på skolens vedligeholdelses Konto. Lokalerne giver inspiration til læring og plads til fordybelse. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Klasse På At få Lave en lokaler Stolpedalsskolen inventar som økonomisk er der meget er tilpasset prioriteringsliste forskelligt alderstrin og for hvert år til inventar i behov. nyindkøb af klasseværelserne. At inddrage møbler til de En del af eleverne i forskellige inventaret er ikke indretningen, afdelinger. aldersvarende og så de opfylder ikke kommer til nutidige behov at føle nedslidt og ejerskab. gammelt. For at bevare den røde tråd i skolens inventar skal der besluttes hvilken forhandler vi skal benytte. undersøger hvor stort et beløb, der kan afsættes og ud fra behov laver en prioriteret rækkefølge af afdelingerne. vælger forhandleren (indkøbsaftaler!!) At vi indenfor de næste 8 år har en skole og klasselokaler med tids og alderssvarende inventar. Vi oplever at mange elever ikke føler ejerskab for inventaret. Hver afdeling skal i fællesskab med eleverne beslutte, hvad for noget inventar der ønskes indkøbt. På afdelingsmøder besluttes hvordan der arbejdes med processen i valg af indkøb og inddragelse af eleverne. Afdelingslederen har ansvaret for at sætte det på dagsorden i afdelingen At eleverne oplever de er blevet inddraget og derved føler ejerskab. 21

22 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Personale Intra Personale Intraplatformen er en meget kompleks størrelse, der kræver styring og en professionel udvikling Personale Intra er det softvareprogram der organisere personalets hverdag på en nem og overskuelig måde. En klar ansvarsfordeling skal laves til hele Intrasystemet. I plenum skal vi debattere hvordan vi vil bruge Intra. Administratorerne aftale en ansvarsfordeling Sættes på dagsordenen på et skoledelsmøde MJ+administratorerne MJ At alle personalegruppe kan bruge Personale Intra på det niveau, det er nødvendigt, for at kunne udføre deres job bedst muligt. Forældre Intra Forældre Intra bruges meget forskelligt afhængigt af klassens lærere. Der ønskes klare retningslinjer for, forventninger til brugen af Forældre Intra. Forældre Intra bruges som kommunikation imellem skole og hjem. Der opstilles klare forventninger til brugen af Forældre Intra Vi skal lave kurser for ansatte, elever og forældre i brugen af Intrasystemet. På forældremøderne aftales hvilke forventninger skole og hjem vil have til hinanden if. brugen af Forældre Intra Klasselærerne At Forældre og ansatte oplever at Forældre Intra er et medie, der forbedre kommunikationen og samarbejdet imellem dem. Elev intra Elev intra bruges ikke pr. 1/11 08, men skal vi bruge det og hvordan komme vi i gang? At få undersøgt, om Elev intra skal bruges på vores skole. Og hvis det skal, så få udarbejdet en køreplan herfor. Elev intra afprøves i 2 3 klasser, som derefter kan vurdere hvor, hvordan og om det skal implementeres IT vejlederene afprøver det i nogle af de klasser, som de underviser i. RL+GJ At vi får lavet en grundig vurdering af ElevIntras potentiale ift. samarbejdet imellem elever og lærere/ pædagoger Hjemmesiden Der har været for mange ikke opdaterede oplysninger på hjemmesiden. Hjemmeside skal vise skolens ansigt udadtil. Den skal være opdateret og dynamisk. Hjemmesiden opdateres og de kompatibelsmuligheder der er systemerne imellem bruges. Der laves et grundigt forarbejde ift. hvad vi ønsker af vores hjemmeside, som efterfølgende danner udgangspunkt for opbyggelsen af hjemmesiden. MJ At skolens hjemmeside opleves, som sted, med relevante opdaterede oplysninger, der samtidig viser skolens værdier. 22

23 5. Skolens kommentarer til forvaltning og det politiske niveau. Stolpedalsskolen har igennem en årrække gennemgået en renovering i relation til den centrale prioritering vedr. fleksible læringsmiljøer. Vi mangler dog de ældste lokaler på øverste etage. Vi har for vedligeholdelseskontoen fået malet, renoveret 3 lokaler til faglokaler og opsat bord/bænke på gangarealerne til holdundervisning og gruppearbejde. Toiletforholdene for drengene er dog et stort problem. Deres toiletter er gårdtoiletter, som ikke er renoveret siden skolens start i Vi mangler indendørs toiletter, som vil kunne etableres i forbindelse med den sidste renovering af øverste etage. Vi har ligeledes meget dårlige og utidssvarende idrætsfaciliteter. De 2 sale har heller ikke været renoveret siden skolens start. Brugen af disse lokaler er styrende for skolens skemalægning idet belægningen er udnyttet fuldt ud, også selvom, vi sender eleverne fra kl. i Skalborggård hallen i idrætstimerne. Transporten til og fra Skalborggård hallen tager dog ca. halvdelen af den tid, eleverne har til reel undervisning. Vi kunne ønske os bygning af en skolehal i relation til skolen. En sådan hal vil samtidig også være et stort aktiv for den frivillige idræt udenfor skoletiden. Samtidig vil vi ved bygning af en skolehal også få mulighed for at samle alle skolens elever til morgensang, sociale begivenheder, skolefest m.m. hvilket vi ikke har mulighed for i dag. Vi er vidende om og accepterer, at Skole kulturudvalget har prioriteret opførelsen af en ekstra hal ved KFUM hallen. Dog vil vi så gerne, om vi kunne blive tildelt plads og tid til idrætsundervisning af vores ældste elever i KFUM hallen i stedet for Skalborggård hallen, da det vil betyde dels kortere afstand dels det, at eleverne kunne cykle til hallen i frikvartererne, således at idrætstimerne kan udnyttes effektivt til undervisning? Vi ønsker samtidig at skabe bedre rammer for vores specialklasserække, som holder til i dels en tidligere pedelbolig dels en gammel barak. Skolebestyrelsen har forud for budgetlægning 2009 bedt om, at skolens vedligeholdelseskonto bruges til renovering af disse lokaler. Vi har dog brug for en tilkendelse af, at forvaltningen ikke i nærmeste fremtid planlægger en ændring af placeringen af specialklasserne ved Stolpedalsskolen Stolpedalsskolen har ikke optimale forhold for musikundervisningen. Vi kunne på sigt godt tænke os at flytte al musikundervisning over i den tidligere tandklinik, som skolen har fået stillet til rådighed. Dette kræver dog økonomiske midler som vi p.t. ikke kan finde decentralt. Stolpedalsskolen har gennem en årrække gennemgået en stor ændring. Ny ledelse, mange nyansættelser på grund af pensioneringer og implementering af nye nationale og lokale initiativer og krav. Skolen fremstår i dag, som en udviklingsorienteret og god skole, som er et godt lære og værested for både elever og ansatte. Skolen er fast praktikskole for Aalborg Seminarium, hvor vi modtager positiv kritik på evaluering fra studerende. Vi har et stort og bredt ansøgerfelt, når vi opslår ledige stillinger. Vi har en meget aktiv og engageret skolebestyrelse. Vi har et godt og forpligtende samarbejde med forældrene og arbejder på at gøre skolen endnu bedre, således at vi fortsat kan leve op til nye krav og tendenser. 23

Fælles Skolebeskrivelse

Fælles Skolebeskrivelse Mellervangskolen Fælles Skolebeskrivelse "Fælles Skolebeskrivelse" er opsamlingen på de seneste års erfaringer fra handleplaner, udviklingsarbejder og rummelighedsindsatsen. Skolebeskrivelsen gør det klart,

Læs mere

Fælles Skolebeskrivelse

Fælles Skolebeskrivelse Filstedvejens Skole Fælles Skolebeskrivelse "Fælles Skolebeskrivelse" er opsamlingen på de seneste års erfaringer fra handleplaner, udviklingsarbejder og rummelighedsindsatsen. Skolebeskrivelsen gør det

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Idræts- og Sundhedsprofil 2008

Idræts- og Sundhedsprofil 2008 Idræts- og Sundhedsprofil 2008 Børne- og ungepolitik for Ikast-Brande Kommune Vision 2012 Af Børne- og ungepolitik for Ikast-Brande Kommune Vision 2012 fremgår det: Sundhed - fysisk, ernæringsmæssigt og

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Læringsmiljø og fællesskab

Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljøet skal sikre, at målet om at give børn og unge de bedst mulige faglige og sociale færdigheder kan nås. Det handler om både de fysiske og de psykiske/sociale rammer.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter.

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter. UMV På baggrund af UVM 2010, har vi valgt at sætte fokus på tre områder: konflikthåndtering, antimobning og arbejdsro. Fokuspunkt Mål Indsats Hvem, hvornår Opfølgning, hvornår, hvordan Konflikthåndtering

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

AHI INTERNATIONAL SCHOOL

AHI INTERNATIONAL SCHOOL Undervisningsmiljø vurdering for Ahi Internationale Skole.(December 09) Ahi Internationale Skoles miljø vurdering er foretaget i overensstemmelse med undervisningsmiljøloven af 14-3, 2001. Målet er, at

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Side 1 af 10 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Vordingborg og Abildhøjskolen for skoleåret 2010/2011 Denne aftale er indgået mellem Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO.

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO. Nr. 2 Skole-hjem samarbejdet RO. Skole-hjem samarbejdet bygger på gensidig respekt mellem skolen og hjemmet gennem en åben og fordomsfri dialog, så børnene oplever, at de voksne samarbejder om at give

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Kerteminde Byskoles trivselspolitik

Kerteminde Byskoles trivselspolitik Kerteminde Byskoles trivselspolitik 1. Baggrund Kerteminde Byskoles trivselspolitik bygger på folkeskoleloven og loven om undervisningsmiljø samt Kerteminde Kommunes Børne-og ungepolitik. Folkeskoleloven:

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Vision 2010 Vindinge Skole

Vision 2010 Vindinge Skole Vision 2010 Vindinge Skole Sundhed - stikord 2008/2009 2009/2010 Mål Optimale spiseforhold Pladsforhold, omstrukturering af frikvartererne, spærretid Ansvarlighed for rengøring og oprydning SFO kommer

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN

Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN Evalueringshjul planen er vejledende forstået på den måde, at evaluering må foretages, når den er relevant. Der kan løbende opstå behov for evaluering

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Bilag 6: Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Skolebestyrelsen i skoleåret 2014/15: Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges fire år ad gangen, mens elev- og lærerrepræsentanterne

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Miljø Lærere/uddannelse Elever/forældre Materialer. Målrettet efter- /videreuddannelsespolitik. Faglig netværksdannelse.

Miljø Lærere/uddannelse Elever/forældre Materialer. Målrettet efter- /videreuddannelsespolitik. Faglig netværksdannelse. Skole/afdeling/navn Ørum skole Djurslandsskolen PPR Samarbejdsrelationer Samarbejde med lokale videnscentre, skolecentre Tæt dialog med eksperter og skolefolk fra det almene system.. Overblik i kommunens

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen

Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen Skoleplan 2011-13 Stolpedalsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Skolens vision... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Skolens overordnede målsætninger... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Evaluering

Læs mere

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Finderuphøj Special SFO Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: fra 5 18 år SFO er op delt i to grupper hver dag. Indskoling

Læs mere

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange.

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange. 1. Indledning. Indskolingen i Gladsaxe kommune er baseret på samarbejde mellem lærere og pædagoger i den samordnede indskoling. Dette er tiltrådt af Byrådet i 1988. Den i aftalen beskrevne praksis har

Læs mere

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen Sundhed generelt Forventninger at institutionslederen har ansvaret for, at institutionen opsamler og formidler

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere