Skoleplan Stolpedalsskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen"

Transkript

1 Skoleplan Stolpedalsskolen

2 Denne publikation er Stolpedalsskolens skoleplan for de kommende 2 år. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Planen beskriver de 3 indsatsområder Trivsel, Samarbejde og Skolens udseende som er valgt som de områder, hvor vi i de kommende 2 år vil lægge vores udviklingsarbejde. Grundlaget for disse indsatsområder er dels vores målsætninger, dels vores APV for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og endelig elevernes undervisningsmiljøundersøgelse udarbejdet sidste skoleår. På de følgende sider kan man læse mål, handlinger samt strategi for de enkelte emner for de 3 indsatsområder. God læselyst! Venlig hilsen Vibeke Verwohlt skoleleder 2

3 Indholdsfortegnelse: 1. vi? a. Skolens vision b. Skolens værdigrundlag c. Skolens overordnede målsætninger d. Beskrivelse af skolen 2. Status i forhold til sidste skoleplansperiode a. De væsentligste erfaringer med skolens forrige skoleplan b. Status på udvalgte lokale indsatsområder og udviklingsprojekter 3. Handlinger til indarbejdelse af Fælles Skolebeskrivelse 2 a. Beskrivelse af processen med Fælles Skolebeskrivelse på Stolpedalsskolen b. Svarene fra Fælles Skolebeskrivelse c. Konklusioner fra Fælles Skolebeskrivelse d. APV og UVM 4. Skolens lokale indsatsområder a. Skolens indsatsområder b. Mål og konkrete handleplaner for indsatsområdet Trivsel c. Mål og konkrete handleplaner for indsatsområdet Samarbejde d. Mål og konkrete handleplaner for indsatsområdet Skolens udseende 5. Skolens kommentarer til forvaltning og det politiske niveau. 3

4 1. vi? a. Skolens vision Stolpedalsskolen skal være en selvstyrende skole med høj grad af decentralisering med professionelle medarbejdere. b. Skolens værdigrundlag Børnene skal tilegne sig færdigheder, viden, holdninger og værdier, der kan gøre dem til sociale og livsduelige mennesker, myndige borgere og kompetente medarbejdere i et moderne samfund. c. Skolens målsætning Med udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf, bindende trin og slutmål samt Aalborg kommunes Fælles skolebeskrivelse ønsker Stolpedalsskolen at have følgende overordnede målsætninger: Stolpedalsskolen skal være et trygt og udviklende lære og værested. Vi prioriterer fagligheden højt. Samværet bygger på gensidig respekt, anerkendelse og på hed overfor den enkelte og fællesskabet Der skal være plads til, at den enkelte kan udvikle sit selvværd og selvtillid. Der skal være et læringsmiljø, hvor både elever og medarbejdere kan udvikle evnen til at undres, få plads til refleksion, og hvor fagligheden er fundamentet for læring. Skole/hjemsamarbejdet skal være forpligtende og foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau. Medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer skal sikres gennem tidssvarende personalepolitik og relevant videreuddannelse. 4

5 d. Beskrivelse af skolen Stolpedalsskolen ligger i Hasseris på toppen af Aalborg. Der er udsigt til Limfjorden, Egholm og hele Vestbyen. Skolen ligger i nogle naturskønne områder som nærmeste nabo til Mølleparken, Aalborgtårnet og Zoo have. Skolen er således omkranset af dejlig natur, store grønne arealer og mange store træer. Vi bestræber os på at bruge og inddrage naturen i både undervisning og fritid. Stolpedalsskolen er kendetegnet ved at prioritere fagligheden højt. Samtidig forsøger vi også at tage udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og stiller således relevante krav både fagligt og socialt. Vi vægter en anerkendende pædagogisk tilgang til samværet mellem pædagog/lærer/elev og vægter den anerkendende dialog i samarbejdet mellem alle medarbejdere samt skolens samarbejdspartnere. Skolen er meget udviklingsorienteret ligesom medarbejdernes kompetenceudvikling prioriteres højt. Skolen har et godt og gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene. 5

6 2. Status i forhold til sidste skoleplansperiode a. De væsentligste erfaringer med skolens forrige skoleplan Teamsamarbejdet er blevet omdrejningspunktet for både tilrettelæggelse og evaluering af undervisning, elever og udvikling. Skolestarten har gennemgået en stor udvikling, idet klasserne er afløst af basisgrupper. Der arbejdes på tværs af både basisgrupper og årgange. Medarbejderne er fast tilknyttet afdelingen, og pædagogerne følger den enkelte klasse gennem hele indskolingsforløbet. Målsætningsdebat: Vi har gennem de sidste 2 år arbejdet på at revurdere vores værdigrundlag og vores målsætning. og skolebestyrelsen har afholdt forældremøder i alle klasser for at diskutere: Hvad er en god skole? Elevrådet har ligeledes medvirket i at diskutere emnet, ligesom der sidste år var et temaarbejde i alle klasser med overskriften: God skole? og Samværsregler. Medarbejderne har udarbejdet APV for det psykiske arbejdsmiljø og har desuden arbejdet med overskrifterne: Hvad er vi gode til hvad vil vi gerne blive bedre til? Alle disse resultater er nu blevet til vores nye vision, værdigrundlag og målsætninger. (se side 3) b. Status på udvalgte lokale indsatsområder og udviklingsprojekter. Evaluering af mål i relation til fælles skolebeskrivelse 14 punkter. (de fremhævede tal og overskrifter henviser direkte til fælles skoleplan): 1. (2. Personlige og social udvikling): Der udarbejdes 1 årlig elevplan, der afholdes 2 årlige elevsamtaler samt 2 årlige forældresamtaler. Alle afdelinger har udarbejdet evalueringsmetoder til udarbejdelse af elevplaner. Disse elevplaner beskriver både elevens faglige og sociale udvikling. 2. (4. Evaluering): Eleverne opøves via elevsamtalerne i at tage medansvar for egne læringsmål og i at bruge elevplanerne i den fortsatte læring. Forældrene er vigtige samarbejdspartnere i hele denne proces. 3. (9. Tosprogede elever): Vi har de sidste 2 år oplevet en stigning i antallet af to sprogede elever. Vi har nu 4 lærere med linjefag i dansk som andet sprog. Sprogcenteret er tilknyttet 6

7 kompetencecentret, hvilket muliggør dels fleksibilitet dels videns og erfaringsudveksling. Der er etableret samarbejde mellem DUS og undervisningsdelen. Området er fortsat indsatsområde i den kommende skoleplan. 4. (10. DUS Skole): Dus indholdsplanen er implementeret i vores nylig vedtagne værdigrundlag, mål og handleplaner. Dus indholdsplanen er udgangspunktet for indskolingens årsplaner. 5. (11. Forældrene): Skolebestyrelsen har udarbejdet en folder om forældrerådsarbejdet og har fået etableret et dialogforum med alle skolen forældreråd. Skolebestyrelsen afholder 1 årligt møde med disse forældreråd med forskellige emner på dagsordenen. Skolebestyrelsen har desuden udarbejdet en folder til opmærksomhed på mobning, og skolen har synliggjort sine initiativer i forhold til udsatte børn på hjemmesiden. 6. (13. ): Perioden okt.2007 aug var skolens viceinspektør sygemeldt. Vi fik ansat ny viceinspektør pr. 1. august 2008 og samtidig også ny afdelingsleder. Dette nye ledelsesteam har fået opstillet dels fælles målsætning for ledelsen, som skal evalueres af medarbejderne marts 2009 og dels personlige mål, som evalueres 4 gange årligt. Der er udarbejdet en arbejdsfordelingsplan. 7. (14 Fysiske rammer): Vi har de sidste 2 år fået renoveret meget af øverste etage i den ældste afdeling på trods af udsættelse i den centrale renoveringsplan. Der er dog stadig et stykke vej til, at skolen er total renoveret. 7

8 3. Handlinger til indarbejdelse af Fælles Skolebeskrivelse 2 a. Beskrivelse af processen med Fælles Skolebeskrivelse på Stolpedalsskolen Hele materialet omkring Fælles Skolebeskrivelse kan ses her på: På Stolpedalsskolen har det Pædagogisk Udvalg været styregruppen, der har haft ansvaret for at udtænke, hvordan vi via Fælles Skolebeskrivelse kunne finde indsatsområder, der ville udvikle skolens bedst muligt. Hele det pædagogiske personale har været inddraget i arbejdet med Fælles Skolebeskrivelse, som foregik i forbindelse med et pædagogisk råds møde, hvor vi afdelingsvis evaluerede skolen. Efterfølgende har vi på en pædagogisk dag fundet de områder, som både Fælles skolebeskrivelse, ArbejdsPladsVurderingen (APV) og Undervisningsmiljøundersøgelsen har påvist, at vi bør udvikle. Undervejs har Pædagogisk Udvalg været det forum, som dels tilrettelagde arbejdet dels været sparringspartnere for ledelsen. b. Svarene fra Fælles Skolebeskrivelse Fælles Skolebeskrivelse viser i hovedtræk, at vi har en meget velfungerende skole, der på langt de fleste områder lever op til de retningslinjer Aalborg Kommune foreskriver. Det Pædagogiske Udvalg har dog valgt (ud fra det pædagogiske personales svar), at skolen ikke opfylder følgende udsagn (tallene (ex. 1C.) foran udsagnene henviser til de samme tal i Fælles Skolebeskrivelse): 1C. I forskellige kollegiale fora sættes vidensdeling og kompetenceudvikling samt didaktiske, faglige og tværfaglige diskussioner på dagsordenen. 5C. Den enkelte skole har en trivselsplan til forebyggelse og imødegåelse af mobning. Elevrådet involveres i dette arbejde. Trivselsplanen revurderes mindst hvert tredje år, naturligt i forbindelse med udarbejdelsen af elevernes undervisningsmiljøvurdering. 7D. Skolens pædagogiske personale har nem adgang til at bruge it ved forberedelsen af undervisningen. 8

9 9E. Når der er tosprogede elever i klassen, indtænkes dansk som andetsprog som dimension i undervisningen i alle fag. Faglærer og andetsprogslærer samarbejder om at sikre sammenhæng mellem klassens undervisning og den målrettede undervisning i dansk som andetsprog, når denne foregår uden for klassen. 12B. Der udarbejdes uddannelsesplaner for samtlige medarbejdere på skolen. 14D. Skolen etablerer arbejdspladser til medarbejderne. c. Konklusioner fra Fælles Skolebeskrivelse, APV og UVM Fælles Skolebeskrivelse, APV og UVM viste nogle områder, hvor vi ønsker at gøre det bedre fremover. Men samtidig viste det også nogle områder, hvor vi gør det godt, men hvor vi ønsker at gøre det endnu bedre. Alle disse områder og emner kan samles under følgende 3 indsatsområder; Trivsel, Samarbejde og Skolens udseende. d. APV og UVM I foråret 2008 lavede skolen sin APV og UVM. APV er en ArbejdsPladsVurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. UVM en elevernes Undervisningsmiljøundersøgelse. UVM, APV og Fælles Skolebeskrivelse er alle evalueringsprocesser, der skal sørge for, at skolen årligt evaluere sig selv og efterfølgende udvikler de områder, der ikke lever op til den standard kommunen foreskriver. 9

10 4. Skolens lokale indsatsområder a. Skolens indsatsområder Skolen har, efter at have arbejdet med Fælles Skolebeskrivelse udvalgt følgende 3 indsatsområder: Trivsel Samarbejde Skolens udseende b. Mål og konkrete handleplaner for Trivsel: I relation til skolens overordnede målsætning jf. side 3: Stolpedalsskolen skal være et trygt og udviklende lære værested Samværet bygger på gensidig respekt, anerkendelse og hed overfor den enkelte og fællesskabet. Medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer skal sikres gennem tidssvarende personalepolitik og relevant videreuddannelse. har vi følgende handleplaner for området: 10

11 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Trivsel hos personale At styrke personale gruppens sammenhold Teambuilding Personalefest En årlig heldagstur i Halshytten, hvor der gives timer = mødepligt. Skal afholdes i starten af skoleåret. Forskellige aktiviteter med blandede grupper, f. eks: GPSløb, bygge shelter, lave bål, primitiv madlavning osv. At det bliver en årlig tilbagevendende tradition og at personalet har lyst til at deltage. Styrker sammenholdet mellem alle personalegrupperne. Løbende evaluering via APV for det psykiske arbejdsmiljø Sociale arrangementer for hele skolens personale. Omsorgsgruppe for lærere og pædagoger Mange føler de står alene med trivselsproblemer, ønsker kollegial supervision, osv. Der oprettes en omsorgsgruppe bestående af 2 3 lærere En julefrokost for hele skolens personale. Som ligger fast hver år den sidste fredag inden juleferien. Faglig klub vælger de lærere, vi ønsker skal indgå i gruppen Festudvalg, som vælges på 1. pædagogiske rådsmøde Faglig klub At det bliver en årlig tilbagevendende tradition og at personalet har lyst til at deltage. Faldende sygefravær, større arbejdsglæde 11

12 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Skolens udearealer Særdeles mangelfuldt vedligehold af de grønne arealer At skolen skal tage sig indbydende ud Beskæring af træer og buske samt fjernelse af ukrudt prioriteres ifm. Budget lægning Park og natur skal løse sin del af opgaven Fritz Skolebesty relsen Man får lyst til at komme her og får lyst til at rydde op efter sig. At uglerne kommer frem i lyset igen. At træer bliver stammet op/fældet, så der kan komme lys i klasserne. For få udendørs skraldespande Børnene smider skraldet alle vegne Tilgængelig skralde spande Fritz At affaldet kommer i skraldespandene Affaldsindsam ling Det flyder med affald udenfor. At ude arealer ser ordentlige ud. Indkøb af metalskralde spande Der laves en plan for indsamling af affald. Afdelinger får tildelt perioder. Koordinatorer At eleverne bliver vant til at lægge affald i skraldespanden og får ændret nuværende holdninger. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Mobbeplan/ Trivselsplan. Fælles samværsregler for hele skolen. Skolens nuværende mobbeplan skal revideres, da den ikke er fyldestgørende. Den skal erstattes af en trivselsplan for at holde fast i det positive. En proces, hvor eleverne oplever medejerskab til en ny trivselsplan Sammenfatning af afdelingernes vedtagne samværsregler. Elevrådet inddrages i processen Forældrenes rolle diskuteres på kommende forældremøder. Diskussion i SU Punkt på elevrådets dagsorden. Mobning/ trivsel gøres til et tema for alle afdelinger. Medarbejde re Godkendes i skolebestyr elsen. SU Elevråd Succeskriteri er Øget trivsel. Evaluering via vores UVM, som gennemføres hvert 3. år. 12

13 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Indeklima Der bliver hurtigt snavset overalt At vi får en renere skole At lokalerne efterlades ryddelige. At personalet gøres bekendt med hvad der skal gøres rent hvornår. At der er velfungerende dukseordning i hver klasse. At personalegrupperne taler sammen om, hvad der skal gøres. Den enkelte klasses lærere. At vi får et bedre indeklima. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Uddannelsesplaner For dels at få overblik dels prioritere medarbejdernes uddannelsesplaner og behov udarbejdes individuelle uddannelsesplaner for alle medarbejdere. Åbenhed og prioritering af resurser Udarbejdelse af uddannelsesplaner I forbindelse med MUS udarbejdes en plan. ledelsen At alle ansatte har en plan for uddannelse som løbende evalueres ved MUS. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Frikvartersaktiviteter Vi oplever manglede muligheder for/lyst til fysisk udfoldelse i frikvartererne. Konflikter mellem eleverne. At eleverne får lyst og mulighed for forskelligartede aktiviteter i frikvartererne. Uddannelse af legeambassadør ere elever fra Kl. Uddannelse af konfliktmæglere elever fra kl. Uddannelse af elever samt deltagende lærere. LK BN Elevråd Succeskriteri er Færre konflikter i frikvartererne. Fysisk udfoldelse i frikvartererne. 13

14 c. Mål og konkrete handleplaner for Samarbejde: I relation til skolens overordnede målsætning jf. side 3: Stolpedalsskolen skal være et trygt og udviklende lære værested. Vi prioriterer fagligheden højt Der skal være plads til, at den enkelte kan udvikle sit selvværd og selvtillid. Der skal være et læringsmiljø, hvor både elever og medarbejdere kan udvikle evnen til at undres, få plads til refleksion, og hvor fagligheden er fundamentet for læring. Skole/hjemsamarbejdet skal være forpligtende og foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau. har vi følgende handleplaner for indsatsområdet: 14

15 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Venskabs Afholdelse af årlig klasser venskabsdag Manglende ansvarsfølelse og manglende fællesskabsfølelse mellem eleverne Skabe tættere relationer på tværs af årgangene (voksne og børn) Juleklip/venskabsdag Gå til kirke. Fastelavn. Idrætsdag Udskrive sangkonkurrence. Fordele klasserne. DJ LK MK TK PKL BN LB Større fællesskabsfølelse undgå mobning Sidemandslæring Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Den røde tråd Manglende fastlæggelse af trinmål for de enkelte klassetrin skaber problemer med at opfylde slutmål Fastlæggelse af trinmål for de enkelte klassetrin Skoledelsmøde med opdeling i fagudvalg til fastsættelse af minimums mål Skoledelsmøde med opdeling i fagudvalg til fastsættelse af minimums mål Fagudvalgs formand Fastsættelse af mål for alle klassetrin Manglende kommunikation mellem skole/dus skaber utryghed og stress Effektivisere den daglige kommunikation og overlevering for at skabe tryghed og minimere stress Lave aftaler der sikrer videregivelse af den nødvendige information På en pædagogisk dag samles personale for skole/dus (0 3 kl.) og aftaler principper for kommunikation: hvem, hvad og hvordan? Elevplaner overleveres mundtligt til ny e lærere. Brugbar aftale som sikrer tryghed for børn og personale Manglende viden om hvad der rører sig i de andre afdelinger skaber manglende følelse af fællesskab Skabe en fællesskabsfølelse for hele skolen Informationer om hvad der foregår i de forskellige afdelinger Fælles oplevelser Afdelingerne orienterer ved fællesmøder Morgensang Soc. Arrangementer Alle Opnåelse af større indsigt i de andre afdelinger og en større fællesskabsfølelse 15

16 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Tosprogede Manglende faglig viden om Dansk Som Andetsprog bevirker at DSA som dimension i undervisningen næsten ikke tilgodeses. At alle faglærere opnår en grundlæggende viden om DSA, således at DSA indgår som en naturlig dimension i den daglige undervisning i alle klasser. Pædagogisk dag med oplægsholder samt vidensdeling i faggrupperne. Information om: faghæfte 19, links på nettet/daks, Et fælles oplæg ved for eksempel Anne Holmen og Jesper Valeur (dsa i mat.uv.) På en pædagogisk dag. Efterfulgt af vidensdeling i faggrupperne med fokus på implementering i undervisningen. SP + MO Mere målrettet undervisning for de tosprogede. De tosprogede oplever større udbytte af undervisningen. Læreren oplever større tilfredshed med sin undervisning. Mere sparring med DSAlærerne. Information og ideer på et skoledelsmøde v/dsa lærerne. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Vidensdeling imellem teams At få viden undgår vi, at viden går tabt ved lærer/pædagogskifte Overleveringsmøder Klasselæreren eller kontaktpædagogen forpligter sig på at orientere resten af teamet tjekliste udarbejdes. Klasselærer eller kontaktpædagog At nye lærer og pædagoger føler sig klar til at overtage en klasse sikrer vi, at faglig viden bliver udvekslet At faglig viden bliver udvekslet Faglig udveksling på pæd. råd møde og faglige fornyelseskurser på pæd. dag Fagudvalgene/ pæd. teams sætter sig sammen og deler faglige succeser PU At faglig vidensdeling kommer på dagsordenen inden sommeren

17 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Børn med særlige behov Vi får flere børn med særlige behov. At arbejde på at de aktuelle børn og voksne får en bedre hverdag i skole og Dus.. Overleveringsmøder mellem afdelingerne. Yderligere brug af samlemapper på Intra. Videregive relevante informationer til teamet. Inden sommer ferien skal der afsættes tid til overleveringsmøder. Opdatering inden KPC s fire periodeskift. Teamet videregiver informationer via Intra.. Klasselærer/ Kontaktpæd. Alle Alle fra teamet. Tilbud om aktuelle kurser. Møderne bliver planlagt og afholdt når behovet opstår. Generelt: Oplevelse af et fælles ansvar. Øge fagligheden Kurser/ foredrag. KPC Kollegial supervision Afsætte tid til møder med implicerede voksne. og BU Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Forældresamarbejde Skolen kan ikke løse sin opgave uden et ligeværdigt samarbejde med forældrene. Vi oplever, at forældrene indgår i samarbejdet omkring egne børn, men ønsker også at forældrene skal indgå aktivt i klassens trivsel samt i den generelle udvikling af hele skolen. Alle klasser får aktive forældreråd. Forældrerådene er sparringspartnere for skolebestyrelsen Dialogmøder mellem skolebestyrelse og forældreråd. Synliggørelse af forslag til arbejdsopgaver for forældreråd. Klassens lærere og pædagoger inddrager forældrerådet i planlægning af møder. 1 årligt møde for forældreråd og bestyrelse. Tid til lærerne. Bestyrelsen Aktive og engagerede forældre som oplever reel indflydelse på deres barns skolegang. 17

18 d. Konkrete handleplaner for indsatsområdet Skolens udseende: I relation til skolens overordnede målsætninger: Stolpedalsskolen skal være et trygt og udviklende lære værested. Der skal være et læringsmiljø, hvor både elever og medarbejdere kan udvikle evnen til at undres, få plads til refleksion, og hvor fagligheden er fundamentet for læring. Skole/hjemsamarbejdet skal være forpligtende og foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau. har vi følgende planer for indsatsområdet: 18

19 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Musik lokale Vi oplever at musiklokalet er nedslidt, både de fysiske rammer og instrumenter. At få inspirerende og let anvendelige musiklokaler i både indskoling og mellemtrin. indgår i et samarbejde med indskolingens positivudvalg, om placering, indretning og køreplan for skolens musiklokaler Positivudvalget skal komme med løsningsforslag på de forskellige problemstillinger. SU inddrages i at søge eksterne midler til musiklokalerne. Ledelse Fagudvalg Musiklokalerne medtages i budgetlægningen Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Udsmykning af skolen Vi mangler synliggørelse af børnenes kreativitet. Gangområder og fællesarealer er uinspirerende. Gangområder og fællesarealer skal gøres attraktive og indbydende. Oprettelse af bookingsystem på Intra. Indkøb af montre. (4 6stk) Skiftende udstillinger i forhallen. Man booker sig ind ugevis på Intra. Alle der kan byde ind med en udstilling. Der vælges en, der har tilsyn med forhallen. Indkøb af montre KW At der er skiftende udstillinger, og at montrerne aldrig er tomme. Eleverne skal være med til at skabe udsmykningen. Eleverne skal værne om og have respekt for udsmykningen. Lister til opsætning af div. udsmykninger sættes op på gangarealerne (træ) Der nedsættes et udvalg på 4 5 stykker(faglærere fra kreative fag), der tildeles tid til planlægning. Der planlægges en fælles temauge Hver klasse udsmykker eget gangareal (ikke nødvendigvis kreative fag) Temauge for hele skolen: udsmykning af fællesarealer både inde og ude. Klasselærerne i samarbejde med kreative faglærere og DUS. På de ældste årgange er det samarbejde mellem klasselærer og øvrige faglærere. (faglærere fra kreative fag) At klasserne har skiftende udstillinger, der afspejler deres arbejde i hverdagen og deres kreativitet. At udstillingerne respekteres. At skolen bliver udsmykket, og at alle eleverne har en god uge. Information Synliggørelse af information og aktiviteter Opsættelse af infoskærm MJ og ITvejleder 19

20 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Atriumgård At området ikke bliver udnyttet. At udskolingen har sit eget sted. Delvis Overdækning Borde/bænke SU inddrages i at søge midler til renovering af Atriumgården SU Skolebestyrelse At området bliver brugt af lærere og elever. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Arbejdspladser Der er alt for få lærerarbejdspladser hvor man kan arbejde uforstyrret med/uden computer. Flere arbejdspladser i umiddelbar nærhed af lærerværelset. Det nuværende mødelokale ombygges til lærerarbejdspladser, der kunne være inddelt i båse. Det bageste lokale gøres 3 4 kvm. større, ved at flytte muren ind i nuværende mødelokale. Der etableres adgang til det kommende mødelokale fra øverste gang. Der afsættes penge til computere og renovering af lokalerne. MJ, RL og GJ. At der pr. 5. lærer findes en arbejdsplads, hvor man kan arbejde uforstyrret. Der skal være en stationær/ bærbare computer til rådighed for hver 5. lærer. De nuværende arbejdspladser opretholdes som adgang til skoleintra og generel søgning på nettet. Telefon Svært at have en telefonsamtale på lærerværelset uden meget støj i baggrunden Utrygt at lave en vanskelig samtale når en kollega ikke kan høre med. Et rum ved lærerværelse hvor der er ro. Ekstra headset eller mødetelefon så man kan være to til at overhøre en samtale. Der etableres telefon linje i mødelokalet ved lærerværelset og indkøbes mødetelefon/telefon med headset. MJ 20

21 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Renovering Renovering af Nybygning Aktivhuset. Lokalerne er dels i tidligere bolig dels i en pavillon. Begge dele er meget nedslidte og der er meget råd både udvendigt og ved vinduer både ude og inde. Få nogle gode tidssvarende lokaler til disse svage elever. Det skal være lokaler som lever op til intentionerne om fleksible læringsmiljøer samt udfordrer disse elevers kompetencer. Der udarbejdes en plan for arbejdet i forbindelse med budgetlægningen. Afsættelse af økonomi både centralt og lokalt på skolens vedligeholdelses Konto. Lokalerne giver inspiration til læring og plads til fordybelse. Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Klasse På At få Lave en lokaler Stolpedalsskolen inventar som økonomisk er der meget er tilpasset prioriteringsliste forskelligt alderstrin og for hvert år til inventar i behov. nyindkøb af klasseværelserne. At inddrage møbler til de En del af eleverne i forskellige inventaret er ikke indretningen, afdelinger. aldersvarende og så de opfylder ikke kommer til nutidige behov at føle nedslidt og ejerskab. gammelt. For at bevare den røde tråd i skolens inventar skal der besluttes hvilken forhandler vi skal benytte. undersøger hvor stort et beløb, der kan afsættes og ud fra behov laver en prioriteret rækkefølge af afdelingerne. vælger forhandleren (indkøbsaftaler!!) At vi indenfor de næste 8 år har en skole og klasselokaler med tids og alderssvarende inventar. Vi oplever at mange elever ikke føler ejerskab for inventaret. Hver afdeling skal i fællesskab med eleverne beslutte, hvad for noget inventar der ønskes indkøbt. På afdelingsmøder besluttes hvordan der arbejdes med processen i valg af indkøb og inddragelse af eleverne. Afdelingslederen har ansvaret for at sætte det på dagsorden i afdelingen At eleverne oplever de er blevet inddraget og derved føler ejerskab. 21

22 Emne Problemstilling Mål Handlinger for at nå mål Personale Intra Personale Intraplatformen er en meget kompleks størrelse, der kræver styring og en professionel udvikling Personale Intra er det softvareprogram der organisere personalets hverdag på en nem og overskuelig måde. En klar ansvarsfordeling skal laves til hele Intrasystemet. I plenum skal vi debattere hvordan vi vil bruge Intra. Administratorerne aftale en ansvarsfordeling Sættes på dagsordenen på et skoledelsmøde MJ+administratorerne MJ At alle personalegruppe kan bruge Personale Intra på det niveau, det er nødvendigt, for at kunne udføre deres job bedst muligt. Forældre Intra Forældre Intra bruges meget forskelligt afhængigt af klassens lærere. Der ønskes klare retningslinjer for, forventninger til brugen af Forældre Intra. Forældre Intra bruges som kommunikation imellem skole og hjem. Der opstilles klare forventninger til brugen af Forældre Intra Vi skal lave kurser for ansatte, elever og forældre i brugen af Intrasystemet. På forældremøderne aftales hvilke forventninger skole og hjem vil have til hinanden if. brugen af Forældre Intra Klasselærerne At Forældre og ansatte oplever at Forældre Intra er et medie, der forbedre kommunikationen og samarbejdet imellem dem. Elev intra Elev intra bruges ikke pr. 1/11 08, men skal vi bruge det og hvordan komme vi i gang? At få undersøgt, om Elev intra skal bruges på vores skole. Og hvis det skal, så få udarbejdet en køreplan herfor. Elev intra afprøves i 2 3 klasser, som derefter kan vurdere hvor, hvordan og om det skal implementeres IT vejlederene afprøver det i nogle af de klasser, som de underviser i. RL+GJ At vi får lavet en grundig vurdering af ElevIntras potentiale ift. samarbejdet imellem elever og lærere/ pædagoger Hjemmesiden Der har været for mange ikke opdaterede oplysninger på hjemmesiden. Hjemmeside skal vise skolens ansigt udadtil. Den skal være opdateret og dynamisk. Hjemmesiden opdateres og de kompatibelsmuligheder der er systemerne imellem bruges. Der laves et grundigt forarbejde ift. hvad vi ønsker af vores hjemmeside, som efterfølgende danner udgangspunkt for opbyggelsen af hjemmesiden. MJ At skolens hjemmeside opleves, som sted, med relevante opdaterede oplysninger, der samtidig viser skolens værdier. 22

23 5. Skolens kommentarer til forvaltning og det politiske niveau. Stolpedalsskolen har igennem en årrække gennemgået en renovering i relation til den centrale prioritering vedr. fleksible læringsmiljøer. Vi mangler dog de ældste lokaler på øverste etage. Vi har for vedligeholdelseskontoen fået malet, renoveret 3 lokaler til faglokaler og opsat bord/bænke på gangarealerne til holdundervisning og gruppearbejde. Toiletforholdene for drengene er dog et stort problem. Deres toiletter er gårdtoiletter, som ikke er renoveret siden skolens start i Vi mangler indendørs toiletter, som vil kunne etableres i forbindelse med den sidste renovering af øverste etage. Vi har ligeledes meget dårlige og utidssvarende idrætsfaciliteter. De 2 sale har heller ikke været renoveret siden skolens start. Brugen af disse lokaler er styrende for skolens skemalægning idet belægningen er udnyttet fuldt ud, også selvom, vi sender eleverne fra kl. i Skalborggård hallen i idrætstimerne. Transporten til og fra Skalborggård hallen tager dog ca. halvdelen af den tid, eleverne har til reel undervisning. Vi kunne ønske os bygning af en skolehal i relation til skolen. En sådan hal vil samtidig også være et stort aktiv for den frivillige idræt udenfor skoletiden. Samtidig vil vi ved bygning af en skolehal også få mulighed for at samle alle skolens elever til morgensang, sociale begivenheder, skolefest m.m. hvilket vi ikke har mulighed for i dag. Vi er vidende om og accepterer, at Skole kulturudvalget har prioriteret opførelsen af en ekstra hal ved KFUM hallen. Dog vil vi så gerne, om vi kunne blive tildelt plads og tid til idrætsundervisning af vores ældste elever i KFUM hallen i stedet for Skalborggård hallen, da det vil betyde dels kortere afstand dels det, at eleverne kunne cykle til hallen i frikvartererne, således at idrætstimerne kan udnyttes effektivt til undervisning? Vi ønsker samtidig at skabe bedre rammer for vores specialklasserække, som holder til i dels en tidligere pedelbolig dels en gammel barak. Skolebestyrelsen har forud for budgetlægning 2009 bedt om, at skolens vedligeholdelseskonto bruges til renovering af disse lokaler. Vi har dog brug for en tilkendelse af, at forvaltningen ikke i nærmeste fremtid planlægger en ændring af placeringen af specialklasserne ved Stolpedalsskolen Stolpedalsskolen har ikke optimale forhold for musikundervisningen. Vi kunne på sigt godt tænke os at flytte al musikundervisning over i den tidligere tandklinik, som skolen har fået stillet til rådighed. Dette kræver dog økonomiske midler som vi p.t. ikke kan finde decentralt. Stolpedalsskolen har gennem en årrække gennemgået en stor ændring. Ny ledelse, mange nyansættelser på grund af pensioneringer og implementering af nye nationale og lokale initiativer og krav. Skolen fremstår i dag, som en udviklingsorienteret og god skole, som er et godt lære og værested for både elever og ansatte. Skolen er fast praktikskole for Aalborg Seminarium, hvor vi modtager positiv kritik på evaluering fra studerende. Vi har et stort og bredt ansøgerfelt, når vi opslår ledige stillinger. Vi har en meget aktiv og engageret skolebestyrelse. Vi har et godt og forpligtende samarbejde med forældrene og arbejder på at gøre skolen endnu bedre, således at vi fortsat kan leve op til nye krav og tendenser. 23

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen

Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen Skoleplan 2011-13 Stolpedalsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Skolens vision... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Skolens overordnede målsætninger... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Evaluering

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter.

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter. UMV På baggrund af UVM 2010, har vi valgt at sætte fokus på tre områder: konflikthåndtering, antimobning og arbejdsro. Fokuspunkt Mål Indsats Hvem, hvornår Opfølgning, hvornår, hvordan Konflikthåndtering

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø God skoleledelse Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø Aalborg Kommunale Skolevæsen. Januar 2000 3 4 6 8 10 12 Indhold Hvad er god skoleledelse? Teamledelse Pædagogisk

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

FÆLLES SKOLEBESKRIVELSE FOR AALBORG SKOLEVÆSEN

FÆLLES SKOLEBESKRIVELSE FOR AALBORG SKOLEVÆSEN Mere end 200 deltagere tog del i arbejdsdagen i Skalborggaardhallen FÆLLES SKOLEBESKRIVELSE FOR AALBORG SKOLEVÆSEN - temadag om rummelighed i et skolepolitisk perspektiv Tekst: Henny Janum Foto: Knud Hassing

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Baggrund. Strøbyskolen og Skelbækskolen blev sammenlagte 1. august 2010. De sammenlagte skoler hedder Strøbyskolen. Strøbyskolen består af: Indskolingshuset,

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere