Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#"

Transkript

1 Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens Hansen, Jette Broe Afbud fra Fra administrationen Forretningsfører Kim Geertsen, Finn Larsen (konstitueret områdeleder for Beboerservice), Lene Vennits (områdechef) Indholdsfortegnelse Selskabet 4 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde fra den 29 september Referat af repræsentantskabsmøde den 13 oktober Bestyrelsens sammensætning 4 3 Revisionsprotokol 4 Sager til beslutning 5 4 Tal fra Beboerserviceområdet Bestyrelseshonorar Individuelle Køkkenmoderniseringer 6 7 Regulering af beboerindskud ved indflytning 7 8 Ansøgning om projekteringskredit for Solbjerg Have 8 9 Grønlandsgård / helhedsplan for samlet renovering behov for genhusning 8 10 Godkendelse af afdelingens budgetter for Valg af medlem til Ejerlejlighedsforeningen matrnr 6 ax af Frederiksberg Kommunikation og dialog 10 1/17

2 Sager til orientering Solbjerg Have / helhedsplan for samlet renovering: aktuel status Søndermarken / Helhedsplan for samlet renovering: aktuel status og tidsplan Boligsociale helhedsplaner: aktuel status Hjemmesiden Beboerklagenævnssager Servicefradrag til lejere Planlægning af kommende møder Evaluering af fleksibel udlejning Ekstraordinær lønudgift til vejrligsovervågning efter voldgiftsafgørelse Eventuelt 17 2/17

3 Bilag 1: Referat af repræsentantskabsmøde den 13 oktober Bilag 2: Tal fra beboerserviceområet vedrørende opnoteringer og udlejninger Bilag 3: Tal fra beboerserviceområdet vedrørende huslejerestancer mm 5 Bilag 4: Oversigt over honorarer i almene boligorganisationer 6 Bilag 5: Regulering af beboerindskud 8 Bilag 6: Hæfte med afdelingernes komprimerede budgetter med virkning pr 1janaur Bilag 7: Oversigt over huslejekonsekvenser af vedtagne budgetter for de enkelte afdelinger 9 Bilag 8: Statistik for beboerklagenævnssager 14 Bilag 9: Udlejningsaftale 16 3/17

4 Selskabet 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde fra den 29 september 2011 / Referat af organisationsmøde den 29 september 2011 som blev udsendt den 8 november 2011 fremlægges til godkendelse at organisationsbestyrelsen godkender referat af organisationsbestyrelsesmøde den 29 september Referat af repræsentantskabsmøde den 13 oktober 2011 Referat af repræsentantskabsmøde den 13 oktober 2011 / Referat af repræsentantskabsmøde den 13 oktober 2011 vedlægges til godkendelse Bilag 1: Referat af repræsentantskabsmøde den 13 oktober 2011 at organisationsbestyrelsen godkender referat af repræsentantskabsmøde den 13 oktober Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Victor Sander, formand 2012 Kaj Jørgensen, næstformand 2013 Poul Erik Hede, bestyrelsesmedlem 2012 Hanne Wolf Stephensen, bestyrelsesmedlem 2013 Poul Larsen, bestyrelsesmedlem 2012 Laurits Roikum, bestyrelsesmedlem 2012 Andreas Røpke, bestyrelsesmedlem 2013 Jens Hansen, bestyrelsesmedlem 2013 Jette Broe, bestyrelsesmedlem 2012 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 3 Revisionsprotokol Der har ikke været indførelser i selskabets protokol siden seneste organisationsbestyrelsesmøde 4/17

5 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Sager til beslutning 4 Tal fra Beboerserviceområdet 2010 Vedlagt er to notater vedrørende henholdsvis huslejerestancer mv og opnoteringer mv, der er udarbejdet af Beboerserviceområdet De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr boligorganisation Tallene fra notaterne har også relevans for forberedelsen af den kommende styringsdialog / / I Notat 1 Tal fra Udlejningen findes i bilag B en række nøgletal omkring udsættelser og i bilag C omkring alle fraflytninger Antallet af udsættelser er som bekendt stigende, og det samme gælder summen af de udestående fordringer KAB overvejer i øjeblikket hele processen omkring inddrivelse af fordringer for om muligt at gøre yderligere for at minimere tabene for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne Boligorganisationen kan i forlængelse heraf overveje, om de nuværende indskud er tilstrækkelige til at imødegå tab ved fraflytninger og udsættelser I Notat 2 Tal fra Huslejegruppen i bilag A ses antallet af udlejninger fordelt på boligtyper Det fremgår af disse tal, at den gennemsnitlige udlejningsprocent er 13 for familieboliger opgjort under ét Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving Boligorganisationen opfordres til at overveje, om der skal tages særlige/yderligere initiativer for at nedbringe antallet af fraflytninger Bilag 2: Tal fra beboerserviceområet vedrørende opnoteringer og udlejninger 2010 Bilag 3: Tal fra beboerserviceområdet vedrørende huslejerestancer mm at boligorganisationen gør sig bekendt med tallene for boligorganisationen og drøfter, om de giver anledning til særlige initiativer 5 Bestyrelseshonorar 2012 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs fra den 1 januar 2012 / Reguleringsindekset for september 2011 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 72,88 kr pr lejemålsenhed, og for de efterfølgende 43,72 kr pr lejemålsenhed 5/17

6 Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31 august 2011 Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra kr til ca ,96 kr Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 16 december 2010 besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden modtager kr, næstformanden kr og de øvrige medlemmer kr Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned Ved udtræden af bestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker Ved indtræden i bestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal Bilag 4: Oversigt over honorarer i almene boligorganisationer at bestyrelsen træffer beslutning om eventuel regulering af bestyrelseshonoraret fra det nye regnskabsårs begyndelse 6 Individuelle Køkkenmoderniseringer Efter regler om individuelle moderniseringer ønsker afdelingsbestyrelsen for afdeling Nyelandshuse, Søndermarken, Skolevænget og Tartuhus, at der åbnes op for at gennemføre moderniseringer af afdelingernes køkkener Spørgsmålet vil, i tilfælde af organisationsbestyrelsens godkendelse, blive fremlagt til beslutning på afdelingsmøder i de respektive afdelinger Den individuelle modernisering finansieres ved optagelse af et 20, alternativt 30-årigt realkreditlån, i afdelingen Lånet afdrages af den enkelte beboer over huslejen, og udgiften bortfalder, når lånet er færdigbetalt Huslejestigningen/reguleringen opkræves først, når sagen er afsluttet, og det kan i den forbindelse oplyses, at den enkelte lejer skal være opmærksom på, at der kan ydes boligstøtte til forhøjelsen efter gældende regler De individuelle køkkenmoderniseringer kan henholdsvis iværksættes efter ønske fra den enkelte beboer eller i forbindelse fra fraflytning, hvor det nuværende køkken vurderes at være udtjent/utidssvarende Med sigt på at bevare afdelingens konkurrenceevne anbefales, at der fastsættes et maksimumsbeløb på kr pr køkkenmodernisering således, at huslejeniveauet ikke risikerer at få negativ konsekvens for den fremtidige udlejning 6/17

7 at bestyrelsen godkender, at der i afdelingerne Nyelandshuse, Søndermarken, Skolevænget og Tartuhus kan optages realkreditlån til individuelle moderniseringer af køkkener 7 Regulering af beboerindskud ved indflytning Det indskud som beboerne betaler ved leje af en bolig bliver ikke forrentet, indekseret eller forhøjet sammen med stigninger i huslejen Derfor sker det, at indskuddet ikke er tilstrækkeligt til at dække de forpligtigelser, fraflytter har overfor sin afdeling Organisationsbestyrelsen kan træffe beslutning om, at indskuddet skal forhøjes Stigningen vil kun gælde for de kommende lejere Indskuddet kan øges til 222 kr pr m² uden kommunal godkendelse I dag betales følgende indskud i Boligorganisation FfB Broagerhus 150 kr/m² Nyelandshuse 150 kr/m² Havremarken 150 kr/m² Grønlandsgård 150 kr/m² Søndermarken 150 kr/m² Finsensgård 150 kr/m² Vandværksgården 150 kr/m² Finsenshave 150 kr/m² Skolevænget 150 kr/m² Tartuhus 200 kr/m² Solbjerg Have 141,60 kr/m² Boliger for yngre handicappede 207,10 kr/m² Vinstrupgård 160,55 kr/m² Thielebo-Ældreboliger 226,81 kr/m² Thielebo-Ungdomsboliger 142,52 kr m² Brevduebanen 218,06 kr/m² Flintholmgård 390,59 kr/m² / I skema i vedlagte bilag er opgjort afdelingernes tab på fraflyttede lejere samt det gennemsnitlige krav til fraflytter, når indskuddet er modregnet Det fremgår heraf, at afdelingerne Broagerhus, Skolevænget, Solbjerg Have har et relativt lavt indskud på og relativt stort tab på fraflyttere i 2010/2011 og/eller relativt stort gennemsnitligt krav til fraflytter Administrationen anbefaler på den baggrund, at organisationsbestyrelsen drøfter en forhøjelse af indskuddet specifikt for disse afdelinger 7/17

8 I afdelingerne Havremarken, Grønlandsgård Søndermarken, Finsenshave, Bolig for yngre Handicappede ville en drøftelse af indskuddet også være at anbefale Indskuddet i Vinstrupgård, Thielbo Ældreboliger, Thielbo Ungdomsboliger, Brevduebanen, Flintholmgård og Tartuhus vurderes at være af tilpas størrelse Bilag 5: Regulering af beboerindskud at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt indskuddet i boligorganisationens afdelinger skal forhøjes og i så fald til hvilket beløb 8 Ansøgning om projekteringskredit for Solbjerg Have Boligorganisationen har på organisationsbestyrelsesmødet den 17 maj 2011 bevilget en projekteringskredit på 5 mio kr til at holde afdelingen likvid i forhold til udgifter til skimmelsvamprenovering og tætning af altaner Projekteringskreditten er først nu ved at blive optaget, mens udgifterne løbende er afholdt I indeværende år har udgifterne frem til medio november andraget kr inkl moms Helhedsplanens gennemførelse vurderes tidligst at tage sin begyndelse om ca 18 måneder På baggrund af indeværende års udgifter til akutte afværgeforanstaltninger vedrørende skimmelsvamp og vandindtrængning vurderes det, at der i de kommende 18 måneder vil være udgifter på yderligere 10 mio kr, og at der er behov for at sikre afdelingens likviditet i forhold til disse udgifter Boligorganisationen ansøges derfor om optagelse af en projekteringskredit på 10 mio kr til dækning af afdelingens kommende udgifter til afhjælpende tiltag ved vandindtrængning og skimmelsvamprenovering samt den hertil knyttede rådgivning Projekteringskreditten vil indgå i helhedsplanens samlede finansiering, hvis denne realiseres at organisationsbestyrelsen godkender, at der optages en projekteringskredit på 10 mio kr til dækning af afdelingens kommende udgifter til afhjælpende tiltag ved vandindtrængning og skimmelsvamprenovering samt den hertil knyttede rådgivning 9 Grønlandsgård / helhedsplan for samlet renovering behov for genhusning På det seneste organisationsbestyrelsesmøde den 29 september 2011 blev der orienteret om det mødeforløb, der har været med henblik på den videre planlægning af sagens gennemførelse Efterfølgende har arbejdet koncentreret sig om at planlægge og budgetlægge en midlertidig genhusning af afdelingens beboere Der har været overvejet forskellige løsninger for renoveringens gennemførelse, og arbejdsgruppen er nået til den konklusion, at de påtænkte reno- 8/17

9 veringsarbejder er så gennemgribende, at det vil være nødvendigt at genhuse afdelingens beboere, mens moderniseringen finder sted Omkostningerne til genhusning vil medføre en forhøjelse af den budgetterede anlægssum Det forhøjede anlægsbudget vil blive forelagt Landsbyggefonden, så sagens samlede budget og finansiering kan justeres, hvorpå den reviderede finansiering på ny vil bliver forelagt organisationsbestyrelsen Det er aftalt at holde et ekstraordinært afdelingsmøde ultimo februar 2012 med en præsentation af det samlede projekt inklusive en detaljeret beskrivelse af genhusningstilbuddet Genhusningsbehovet dækker en periode begyndende 8 måneder før planlagt byggestart til ombygningen er helt afsluttet Med udgangspunkt i den aktuelle tidsplan for projektet er der således behov for konkret genhusning i perioden fra og med 1 september 2012 til og med 31 maj 2014 (21 måneder) Det skønnes, at der vil være behov for at kunne tilbyde op til genhusningstilbud med et lejeniveau svarende til det nuværende i Grønlandsgård Til brug herfor indstilles, på den baggrund, til organisationsbestyrelsen at træffe beslutning om, at ledige lejemål i følgende afdelinger kan stilles til rådig herfor: Broagerhus, Nyelandshuse, Havremarken, Finsensgård, Vandværksgården, Finsenshave og Skolevænget at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, at ledige lejemål i afdelinger Broagerhus, Nyelandshuse, Havremarken, Finsensgård, Vandværksgården, Finsenshave og Skolevænget kan stilles til rådighed for genhusning i forbindelse med renoveringen af afdeling Grønlandsgård 10 Godkendelse af afdelingens budgetter for 2012 / Som bilag 6 vedlægges et hæfte indeholdende afdelingernes komprimerede budgetter med virkning pr 1 januar 2012 Såfremt der måtte være ønske om at modtage et mere uddybende materiale kan de gængse standardbudgetter rekvireres ved henvendelse til administrationen Budgetterne er forudgående vedtaget på afdelingsmøder i de enkelte afdelinger Dog afventer budgettet for afdeling Thilebo ældreboliger, efter forkastelse på det ordinære afdelingsmøde, vedtagelse af et revideret budget på et ekstraordinært afdelingmøde den 8 december 2011 I det omfang budgettet her atter forkastes indstilles til organisationsbestyrelsen at godkende budgettet på afdelingens vegne Bilag Bilag 6: Hæfte med afdelingernes komprimerede budgetter med virkning pr 1janaur : Oversigt over huslejekonsekvenser af vedtagne budgetter for de enkelte afdelinger 9/17

10 11 Valg af medlem til Ejerlejlighedsforeningen matrnr 6 ax af Frederiksberg I henhold til 11 i Ejerlejlighedsforeningen matrnr 6 ax af Frederiksbergs vedtægter udpeger Frederiksberg kommunalbestyrelse og hvert et medlem til bestyrelsen Der vælges herudover et tredje medlem på ejerlejlighedsforeningens generalforsamling Frederiksberg kommunalbestyrelse har i mail af 18 november 2011 meddelt, at medlem af kommunalbestyrelsen, Tina Gonzalez (C), har overtaget den kommunalt udpeget bestyrelsespost i Solbjerg Have Ejerforeningen efter Lars Elmenhoff, der er afgået ved døden Som det andet medlem har på sit møde den 18 juni 2009 udpeget Jens Jørgen Bille som medlem af ejerlejlighedsforeningens bestyrelse med funktionsperiode med udløb i 2011 Valgt af ejerforeningens generalforsamling er som tredje medlem, Poul Larsen at organisationsbestyrelsen foretager valg af FfB repræsentant til ejerforeningens bestyrelse samt indstiller kandidat til valg på ejerforeningens kommende generalforsamling Såvel Jens Jørgen Bille som Poul Larsen modtager, til organisationsbestyrelsens orientering, genvalg 12 Kommunikation og dialog Efter ønske fra Laurits Roikum er punkt kommunikation og dialog medtaget på dagsordenen Under dagsordenspunktet ønsker Laurtis en umiddelbar drøftelse af, hvordan kommunikation og dialog opleves i selskabet at organisationsbestyrelsen drøfter kommunikation og dialog i selskabet Sager til orientering 13 Solbjerg Have / helhedsplan for samlet renovering: aktuel status Der er senest blevet orienteret om sagen på organisationsbestyrelsesmødet den 29 september 2011, hvor der blev redegjort for Landsbyggefondens besigtigelse af Solbjerg Have den 6 september 2011 Her redegjorde Landsbyggefonden for, hvorledes man kunne støtte de forskellige arbejder, hvilket dog næppe er nok til at opnå en acceptabel husleje efter arbejdernes gennemførelse Landsbyggefonden gjorde samtidig opmærksom på, at der de kommende år ikke er de store summer til huslejestøtte, hvilket kunne betyde en etapeopdeling eller anden 10/17

11 form for opdeling af arbejderne Dette er efterfølgende bekræftet i brev fra Landsbyggefonden Følgegruppen har forholdt sig til en eventuel etapeopdeling af helhedsplanens arbejder Sideløbende hermed pågår en detaljeret udredning af mulige supplerende finansieringskilder, heriblandt eventuelle fremtidige driftsbesparelser og udamortiserede lån Endvidere er anlægsøkonomien blevet opdateret således, at prisindekset nu svarer til 3 kvartal 2011 På denne baggrund vil dialogen med Landsbyggefonden om finansiering af helhedsplanen blive videreført Det aktuelle anlægsbudget er i hovedtal: Entrepriseudgifter inklusive Støttet Ustøttet byggeplads og moms 1 Betonrenovering Klimaskærm Badeværelser Afløb Brugsvand Kloak Ventilation Skimmelsvamp Belysning fællesarealer Entrepriseudgifter i alt Rådgiverhonorar (10 %) Forundersøgelser Øvrige omkostninger (skønnet 15 %) Anlægsudgifter i alt Alle ovenstående beløb er inkl byggeplads og moms men ekskl uforudseelige udgifter, prisregulering i byggeperioden, evt genhusning samt alle afværgeforanstaltninger og skimmelsvamperenoveringer udført før helhedsplanens gennemførelse Afværgeforanstaltninger for altaner er kalkuleret til kr inkl moms og byggeplads Skimmelsvamprenoveringer i perioden 1 januar november 2011 andrager kr inkl moms 11/17

12 Der er i oprindelig ansøgning til Landsbyggefonden dateret november 2010 fremsendt et budget på: Støttet Ustøttet Entrepriseudgifter i alt Anlægsudgifter i alt Budgettet er dermed steget knap 4,5 %, svarende til den generelle prisudvikling for byggeri fra 3 kvartal 2009, hvor helhedsplanen blev udarbejdet, til i dag 3 kvartal 2011 Ved besigtigelsen udtrykte Landsbyggefonden desuden ønske om yderligere undersøgelser af de bygningsdele, der indgår i helhedsplanen, før Landsbyggefonden ville tage endelig stilling til en finansiering af arbejderne Sagens tekniker og Landsbyggefondens tekniker har efterfølgende aftalt omfanget for de ønskede ekstraundersøgelser Undersøgelserne er afsluttet, og resultatet sammenfattes i en tillægsrapport til helhedsplanen, som forventes at foreligge primo december 2011 Endelig afholdes der beboermøde den 8 december 2011, hvor læge Henning Mørck fra Skandinavisk Biomedicinsk Institut er inviteret til at holde et oplæg om håndtering af skimmelsvamp at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 14 Søndermarken / Helhedsplan for samlet renovering: aktuel status og tidsplan På forrige bestyrelsesmøde den 29 september 2011 blev bestyrelsen orienteret om afholdt Kick-off arrangement, og at der var iværksat afværgearbejder på 4 elevatorer for at tilgodese en sikker drift til alle højhusene, når helhedsplansarbejderne går i gang De øvrige 5 elevatorer bliver renoveret i forbindelse med helhedsplanens gennemførelse Der er indgået aftale med OTIS på afværgeforanstaltningerne, men det har desværre været overordentlig vanskeligt at få OTIS til at levere den aftalte ydelse Det drejer sig i særdeleshed om de automatiske døre til elevatorerne og en væsentlig overskridelse af tidsplanen Der er dog nu fundet en løsning på ovenstående, således at renoveringen kan igangsættes efter varsling af beboerne i de opgange, som bliver berørt Følgegruppen og de tilknyttede rådgivere var på studietur i hovedstadsområdet fredag den 11 november 2011, hvor der især blev kikket på facadebeklædninger og ventilationsanlæg Yderligere er der netop gang i destruktive indgreb og undersøgelser af facadeopbygningerne i Søndermarken Undersøgelserne af facadeopbygningen er i skrivende stund ikke afsluttet, men foreløbige undersøgelser viser en sammenstøbt konstruktion, som skal tages som udgangspunkt for efterisoleringen og mulige facadeløsninger 12/17

13 Tidsplanen for helhedsplanen Igangsættelse af projektering med JJW august 2011 Prækvalifikation af entreprenører april 2012 Udbud af byggearbejder september 2012 Licitation november 2012 Godkendelse af licitationsresultat december 2012 Skema B-ansøgning december 2012/januar 2013 Skema B-godkendelse februar 2013 Byggestart april/maj 2013 Aflevering april/maj 2015 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 15 Boligsociale helhedsplaner: aktuel status FfB indsendte i sommer prækvalifikation for en forsættelse og udbygning af den boligsociale indsats i Søndermarken (samt Tartuhus og Skolevænget) til Landsbyggefonden I slutningen af august kom der svar fra Landsbyggefonden om, at man ønskede supplerende oplysninger om området, dels ift den socioøkonomiske udvikling i området, dels en kvalitativ vurdering af udviklingen i området Der blev på den baggrund udarbejdede et notat og forretningsfører Kim Geertsen, konsulent Hanne Müller og projektmedarbejder Hildur Thorisdottir mødtes primo november med to repræsentanter fra LBF den 25 oktober 2011 til en to-timers drøftelse om området og dets udfordringer med henblik på en kommende helhedsplan Den 18 november2011 tilkendegav Landsbyggefonden at ville bidrag med 4 mio kr til en videreførelse af den boligsociale indsats i Søndermarken over 4 år Dette under forudsætning af en medfinansiering på 1,33 mio kr Fokus skal være på børn, unge og familier Da der oprindeligt blev søgt om 9,4 mio kr fra Landsbyggefonden, er der altså med det foreløbig tilsagn opnået en finansiering af mindre end halvdelen af den søgte indsats Der er aftalt møde med Landsbyggefonden den 2 december 2011, hvor Kim Geertsen og Hanne Müller deltager På mødet skal blandt andet drøftes den fremadrettede proces, projektets økonomi og samarbejdspartnere Der pågår i forlængelse heraf, til organisationsbestyrelses orientering, derfor opfølgende drøftelser/forhandlinger med såvel landsbyggefonden som Frederiksberg Kommune med henblik på at tilvejebringe en samlet finansiering af den indsats, som vurderes påkrævet de kommende 4 år Forhandlingerne er stadig åbne, og vi tror, at vi med lidt god vilje kan få enderne til at mødes og fortsætte med et fornuftigt og sammenhængende projekt i Søndermarken 13/17

14 Der forestår efterfølgende en større og kompliceret proces, hvor den konkrete indsats skal fastlægges og beskrives nærmere og mere detaljeret i et tæt samarbejde mellem de forskellige interessenter, Landsbyggefonden og Frederiksberg Kommune Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, er der divergerende opfattelse mellem afdeling Søndermarkens bestyrelse og de professionelle/etablerede faggrupper indenfor området om, hvorledes indsatsen overfor de ældre unge skal håndteres Spørgsmålet er drøftet med repræsentanter for afdelingsbestyrelse, og der er enighed om, at søge dialogen om dette styrket at orienteringen tages til efterretning 16 Hjemmesiden Selskabets ny hjemmeside er omsider klar og tilgængelig pr 1 januar 2012, hvor den gamle side samtidig lukkes Den løbene vedligeholdelse vil fremover blive varetaget af lokalkontoret v/vivi Husher at orienteringen tages til efterretning 17 Beboerklagenævnssager / Se vedlagte bilag Bilag 8: Statistik for beboerklagenævnssager at organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning 18 Servicefradrag til lejere Beboere i lejeboliger kan benytte sig af det såkaldte servicefradrag og få tilskud til lønudgifter Det gælder beboere, der anvender den individuelle råderet eller istandsætter lejemålet for egen regning Tilskuddet er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, som modregnes over skatten i årsopgørelsen Fradraget beregnes ud fra hver person, der bor i en husstand Hjemmeboende børn over 18 år kan også opnå et fradrag på maksimalt kr Servicefradraget er en konsekvens af Folketingets Bolig Job-ordning Det er en forsøgsordning, der løber fra den 1 juni 2011 til og med 31 december 2013 Tilskuddet gives kun til lønudgifter, ikke til materialeudgifter og kun til eksisterende helårsbolig, i dette tilfælde det enkelte lejemål 14/17

15 Øvrige betingelser for at opnå fradraget er, at arbejdet er udført og betalt i perioden 1 juni 2011 til og med 31 december 2013 modtageren af fradraget er over 18 år og har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark eller ved serviceydelser som rengøring, havearbejde mv af en person over 18 år, der er skattepligtig i Danmark udgiften er afholdt direkte af beboeren selv i boperioden Udgifter, der er omfattet af ordningen Fradraget gælder således for følgende arbejder: Arbejder, der er omfattet af den individuelle råderet, hvor beboeren selv får udført arbejdet og selv finansierer det Istandsættelse for beboerens egen regning i boperioden (vedligeholdelsesordning A) Udgifter, der IKKE er omfattet af fradraget Følgende arbejder er derimod ikke omfattet af ordningen: Kollektiv råderet og øvrige forbedringsarbejder er ikke omfattet af ordningen Det gælder feks: - når afdelingen optager boligforbedringslån, hvis den enkelte lejer selv beslutter at opsætte feks nyt køkken og selv betaler for forbedringen over en huslejeforhøjelse, - almindelige vedligeholdelsesarbejder i boligafdelingen, hvor alle lejere får den samme forbedring og betaler for den via en fælles huslejeforhøjelse Vedligeholdelsesarbejder i afdelingen er generelt ikke omfattet af ordningen, da disse udgifter ikke er afholdt direkte af lejeren Udgifter, der afholdes over den indvendige vedligeholdelseskonto (vedligeholdelsesordning B), er ikke omfattet, da midlerne på kontoen ikke tilhører lejeren Istandsættelsesudgifter ved fraflytning (vedligeholdelsesordning A) er ikke omfattet, da lejeren ikke længere bebor lejemålet Lejere skal selv indberette arbejdet til skat Den enkelte lejer skal selv indberette det udførte arbejde til skat for at opnå fradraget Lønudgiften af arbejdet skal indtastes på wwwskatdk Herefter overføres beløbet til selvangivelsen som et fradrag De oplysninger, som lejeren skal bruge til at taste ind på wwwskatdk, står normalt på den faktura, man modtager for arbejdet Her skal man bruge navn, adresse og CVR-nummer eller CPR-nummer, hvis det er en enkeltperson Læs mere på wwwskatdk at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 15/17

16 19 Planlægning af kommende møder Med omlægningen af selskabets regnskabsår vil regnskaber såvel som selskabets budget skulle behandles på repræsentantskabsmødet senest i juni måned På den baggrund er følgende mødedatoer tidligere besluttet frem til udgangen af 2012 Organisationsmøder: Torsdag den 15 december 2011 KAB Torsdag den 8 marts 2012 KAB Torsdag den 31 maj 2012 Finsensvej (regnskab for budget for 2013) Torsdag den 13 september 2012 Finsensvej Torsdag den 29 november 2012 Finsensvej Repræsentantskabsmøder: Torsdag den 13 oktober 2011 KAB Torsdag den 14 juni 2012 KAB (regnskab for budget for 2013) Torsdag den 13 december 2012 KAB at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 20 Evaluering af fleksibel udlejning / Som bilag 9 vedlægges evaluering af gældende aftale om udlejning efter fleksible regler indgået mellem selskabet og Frederiksberg Kommune Det anføres i evalueringen, som dækker perioden 1 august 2009 til 20 oktober 2011, at aftalen vurderes som velfungerende Bilag 9: Udlejningsaftale at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 21 Ekstraordinær lønudgift til vejrligsovervågning efter voldgiftsafgørelse Det fastslås i en voldgiftsafgørelse, at selv om tillægget for vejrligsovervågning ikke længere er nævnt i overenskomstens tekster, skal der ske en honorering svarende til 2005-niveauet Honoreringen er inkl de overenskomstmæssige reguleringer, der har været gældende i perioden Det medfører, at alle medarbejdere, der har været ansat som driftsledere i perioden, skal have udbetalt et beløb svarende til 7000 kr årligt Såfremt en medarbejder har haft kortere an- 16/17

17 sættelse eller, hvor flere medarbejdere har delt opgaven, reguleres tilbagebetalingen forholdsmæssigt for disse medarbejdere Fremadrettet vil honoraret indgå i afdelingernes budgetter, ligesom beløbet på ca 7000 kr (2011-niveau) reguleres i overensstemmelse med gældende overenskomstaftaler Baggrund Ejendomsfunktionærernes fagforening ESL har haft rejst en problemstilling om fortolkning af overenskomsten vedrørende honorering for vejrligsovervågning i perioden november til marts I det historiske perspektiv har denne honorering haft mange forskellige udformninger i såvel hovedoverenskomst som lokale aftaler mellem ESL og den enkelte boligorganisation Det generelle billede frem til 2005 var, at der i det daværende KAB s administrerede boligorganisationer blev honoreret med 5000 kr i ulempetillæg pr ejendomskontor for perioden 1 november 31 marts I den følgende periode udgik bestemmelsen af overenskomstteksterne På den baggrund har KAB haft det synspunkt, at parterne ad forhandlingens vej har konverteret denne løndel til andre formål i overenskomsten ESL har sidenhen tvistet dette synspunkt og har bragt sagen helt til tops i det fagretslige system Efter en meget lang proces har den faglige voldgift afsagt kendelse i sagen, som betyder, at de nævnte boligorganisationer i KAB-fællesskabet skal betale For de nævnte boligselskaber betyder afgørelsen, at boligselskaberne får en ekstraordinær lønudgift, som er blevet udbetalt med oktober lønnen 2011 for de berørte medarbejdere Den ekstraordinære lønudgift vil herefter fremgå af budget og regnskab for den enkelte boligafdeling at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 22 Eventuelt 17/17

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret.

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Birkerød d. 30. november 2011 Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Niels Rasmussen, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Robert Andersen og Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra ekstraordinært

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. oktober 2011, kl. 16.00 Hotel Svalen, Roskildevej 333, 2640 Hedehusene

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. oktober 2011, kl. 16.00 Hotel Svalen, Roskildevej 333, 2640 Hedehusene Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 26. oktober 2011, kl. 16.00 Hotel Svalen, Roskildevej 333, 2640 Hedehusene Bestyrelse Formand Birgit Jensen, næstformand Berit Breiner, Anne Oddermose, Jan Carstensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2012, kl. 17.00 KAB, Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2012, kl. 17.00 KAB, Billedsalen Møde den 29. september 2012 Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2012, kl. 17.00 KAB, Billedsalen Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53, 1., Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53, 1., Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53, 1., Stenløse Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 2. maj 2011 samt ekstraordinært

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 3. juli 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 7. december 2010 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere