Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a."

Transkript

1 Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 11. oktober 2011 kl Deltagere Afbud Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer Marie-Louise Scharling, Tina Jensen, Laila Arlofelt, Bjarne Rasmussen, Jan Hansen, Grete Kristiansen og Jan Larsen Repræsentantskabsmedlemmer Bent Nielsen, Svend Erik Pedersen, Michael Jensen, Dan Pedersen og Torben Krogh Fra administrationen Lisbet Schaltz, Claus Sieben Hansen og Lene Terpe (referent) Lars Andersen, Michael Jensen og Mette Povlsen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 5. maj Revisionsprotokollat 4. Optagne lån i perioden 6. maj oktober Behandling af indkomne forslag 6. Budget 2012 a. Boligorganisationen Kirstinevang b. Afdeling Kirstinelund Afdeling Kornvænget Afdeling Egebjerghaven Børneinstitutionen 7. Renoveringsarbejder a. Status på altaner i de hvide blokke i afdeling Kirstinelund b. Status på faldstammeprojekt i afdeling Kirstinelund c. Status på gavllejlighederne i afdeling Kirstinelund d. Status på køkkenforbedringer i Kirstinelund e. Status lejlighedssammenlægning i Egebjerg 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er næstformand Marie-Louise Scharling, Grete Kristiansen, Laila Arlofelt og Jan Larsen samt suppleanterne Svend Erik Pedersen, Bent Nielsen og Michael Jensen 9. Indstilling af 1 suppleant til Almenbos bestyrelse. På valg er Tina Jensen 10. Meddelelser a. Fra formanden b. Fra administrationen 330

2 c. Fra afdelingerne d. Fra medarbejderrepræsentanten e. Fra kommunens repræsentant 11. Fastsættelse af næste mødedato - forslag 19. april Eventuelt Næstformanden bød velkommen til mødet og velkommen til de to nye repræsentantskabsmedlemmer Torben Krogh og Dan Pedersen. ad 1 - Valg af dirigent Marie-Louise Scharling blev valgt som dirigent. ad 2 - Godkendelse af referat fra kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 5. maj 2011 Administrationen henledte opmærksomheden på punkt 7 i referatet og oplyste, at der snarest udarbejdes en artikel om de nye altaner til Ballerup Bladet. Referatet blev godkendt med denne bemærkning. ad 3 - Revisionsprotokollat Ingen indførsel. ad 4 - Optagne lån i perioden 6. maj oktober 2011 Der er ikke optaget lån i perioden. ad 5 - Behandling af indkomne forslag Der er ikke modtaget forslag. ad 6 - Budget 2012 a. Boligorganisationen Kirstinevang Budgettet for Kirstinevang var til behandling på grund af en regulering af administrationsbidraget i forhold til det tidligere vedtagne budget. Denne regulering er foretaget for fremadrettet at nedbringe og imødegå yderligere underskud i Almenbo. Budgettet blev godkende med en regulering af administrationsbidraget for 2011 og en fastsættelse af bidraget for b. Boligorganisationens afdelinger Kirstinelund Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2012 på kr. svarende til i alt 2,4 % og en gennemsnitlig leje pr. 1. januar 2012 på 768 kr. m 2 pr. år inkl. beløbet til renoveringsprojektet og faldstammeudskiftningen. Konto afskrivning dækker primært køkkenrenoveringen, der i budgettet for 2012 konverteres til at dække ydelsen på lånet hertil. Der blev spurgt om, hvad A og G indskud er. 331

3 Administrationen svarede, at A-indskud er et fast bidrag til Landsbyggefonden, som skal betales af afdelinger, der er taget i brug før 1. januar G-indskud er et reguleret bidrag, der også betales af afdelinger, der er taget i brug før 1. januar Bidragene kaldes de pligtmæssige bidrag og 60 % heraf udgør egen trækningsret. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Kirstinelund. Kornvænget Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2011 på 2,5 % svarende til kr. og en gennemsnitsleje på 858 kr./m 2 /år for familieboliger, 734 kr./m 2 /år for ungdomsboliger. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Kornvænget. Egebjerghaven For den gamle afdeling Egebjerghaven anviser budgettet en udligningslejenedsættelse på 0,6 % for familieboliger og 0,3 % for ungdomsboliger samt en fastholdelse af huslejen for ældreboliger pr. 1. januar For den gamle afdeling Egehøj anviser budgettet en udligningslejeforhøjelse på 0,3 % for familieboliger og 3,6 % for ungdomsboliger pr. 1. januar Det er 5. og dermed sidste år, at der foretages en udligning af lejen. Budgettet for den sammenlagte afdeling Egebjerghaven anviser en stigning på 1,9%. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Egebjerghaven. Børneinstitutionen Budgettet anviser en fastholdelse af lejen på kr./m 2 pr. 1. januar Budgettet er fremsendt til Ballerup Kommune til orientering. Bestyrelsen godkendte budgettet for Børneinstitutionen. ad 7 Renoveringsarbejder a. Status på altaner i de hvide blokke i afdeling Kirstinelund Arbejdet er ved en afslutning. Byggeregnskab vil blive fremsendt til hvert enkelt lejemål medio november. Administrationen vil i foråret 2012 undersøge, om der er flere beboere i de hvide blokke, som er interesseret i en altan. Der bliver igangsat en ny etape, hvis mindst 25 lejemål er interesseret. Med hensyn til altanlofterne er overfladen ikke tilfredsstillende og der arbejdes på at få udført en bedre overflade. b. Status på faldstammeprojekt i afdeling Kirstinelund Det blev besluttet på Kirstinelunds afdelingsmøde den 27. september 2011 at afholde urafstemning om, hvorvidt udskiftningen skal foretages i løbet af 2 eller 10 år. Urafstemningsmaterialet vil blive udsendt til afdelingsbestyrelsens kommentarer, således at det kan uddeles til beboerne i løbet af oktober måned

4 c. Status på gavllejlighederne i afdelings Kirstinelund Der sættes ind på tre forskellige områder for at få bedre varmekomfort i gavllejlighederne. Varmeanlægget i blok 6 samt blok bliver indreguleret, således at det sikres, at varmen kan nå ud til alle lejemål. Derudover laves forsøg med udskiftning af radiatorer og indvendig opbygning med ny type isoleringsplader (microtherm). Efter fyringssæsonen vil effekten af de forskellige forsøg blive evalueret. Det blev besluttet, at administrationen skal udsende en orienteringsskrivelse vedrørende de forskellige tiltag. d. Status på køkkenforbedringer i afdeling Kirstinelund Der er stor tilfredshed med løsningen, hvor beboeren i samarbejde med HTH selv står for udskiftningen. På nuværende tidspunkt er der udskiftet 83 køkkener hos nuboende og 59 køkkener i flyttelejligheder. Priserne på køkkentyperne reguleres, når fastprisaftalen udløber. e. Status på lejlighedssammenlægning i afdeling Egebjerghaven Det sidste bofællesskabet i Egebjerghaven er opsagt af Ballerup Kommune. Lejemålet er i færd med at blive ombygget til 2 famlieboliger. ad 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er næstformand Marie- Louise Scharling, Grete Kristiansen, Laila Arlofelt og Jan Larsen samt suppleanterne Svend Erik Pedersen, Bent Nielsen og Michael Jensen Marie-Louise Scharling, Grete Kristiansen, Laila Arlofelt og Jan Larsen samt suppleanterne Svend Erik Pedersen, Bent Nielsen og Michael Jensen blev alle genvalgt. Bestyrelsen består herefter af: Valgte medlemmer: Lars Andersen, formand Marie-Louise Scharling, næstformand Tina Jensen Grete Kristiansen Laila Arlofelt Jan Larsen Mette Povlsen Jan Hansen ( ) afdeling Egebjerghaven ( ) afdeling Kirstinelund ( ) afdeling Kornvænget ( ) afdeling Egebjerghaven ( ) afdeling Kirstinelund ( ) afdeling Kirstinelund ( ) afdeling Kirstinelund ( ) medarbejderrepræsentant Udpegede medlemmer: Bjarne Rasmussen indtil 31. december 2013 Suppleanter: Svend Erik Pedersen (afdeling Kirstinelund) Bent Nielsen (afdeling Kornvænget) Michael Jensen (afdeling Egebjerghaven) ad 9 Indstilling af 1 suppleant til Almenbos bestyrelse. På valg er Tina Jensen Tina Jensen blev indstillet som suppleant til Almenbos bestyrelse. 333

5 ad 10 Meddelelser a. Fra formanden Formanden havde meldt afbud til mødet. b. Fra administrationen Administrationen havde fra advokatfirmaet Philip modtaget anmodning om aflysning af to servitutter. Materialet var netop modtaget samme dag og var meget omfattende, hvorfor administrationen ikke havde haft den fornødne tid til at gennemlæse alle detaljer. Når administrationen har behandlet materialet, vil dette blive udsendt med en uddybende orientering til bestyrelsens medlemmer. Administrationen havde modtaget en mail fra et bestyrelsesmedlem vedrørende et beboerønske om at få tildelt en anden lejlighed i afdelingen, idet der i beboerens lejlighed igennem mange år har været problemer med skimmelsvamp og indeklima. Administrationen oplyste, at såfremt beboeren ønsker en anden lejlighed skal hun skrives på den interne venteliste. I henhold til lovgivningen er det ikke muligt at fravige listen. Bestyrelsen besluttede, at beboerens lejlighed skal gennemgå en meget grundig undersøgelse af en indeklima-ekspert, inden bestyrelsen tager beslutning om genhusning. Der blev gjort opmærksom på, at et andet boligselskab foretager sundhedseftersyn i deres lejemål. Administrationen undersøger mere herom. Administrationen har modtaget en henvendelse fra Ballerup Kommune vedrørende tre beboere i ungdomsboligerne i afdeling Kornvænget, som ønsker at benytte vaskeriet i afdeling Kirstinelund. Denne mulighed har beboerne i ungdomsboligerne i afdeling Kornvænget allerede i henhold til en tidligere truffet beslutning og beboerne kan få udleveret et vaskekort på ejendomskontoret. Administrationen afholder dialogmøde med Ballerup Kommune den 9. november Bestyrelsen bad administrationen bringe rotteproblemet ved Rugvænget skole op på dialogmødet. c. Fra afdelingerne Afdeling Egebjerghaven påtalte deres bekymring efter en tv-udsendelse omkring E.On, som forsyner afdelingen med varme. Det var en tankevækkende udsendelse, hvor der blev vist, hvor stor prisforskel, der er på varmeforsyning fra E.On. Administrationen oplyste, at Egebjerghavens aftale med E.On var udløbet med udgangen af 2010 og at vi afventer et udspil fra E.On samtidig med, at der ses frem til, at området kan modtage fjernvarme. d. Fra medarbejderrepræsentanten Medarbejderrepræsentanten udtrykte på sine egne og kollegaers vegne deres utilfredshed med kommunens manglende vedligeholdelse af arealerne i Egebjerg. Han udleverede derfor fotografier taget i området til den kommunale repræsentant og bad ham overbringe disse til rette instans. e. Fra kommunens repræsentant Kommunens repræsentant orienterede om de decentrale besparelser, som kommunen havde været nødt til at foretage. 334

6 ad 12 Fastsættelse af næste mødedato Næste møde blev aftalt til den 19. april 2012 kl ad 13 Eventuelt Administrationen blev bedt om at udsende en adresseliste over bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer. Denne vedlægges referatet. Mødet sluttede kl Referent Næstformand Dirigent Lene Terpe Marie-Louise Scharling Marie-Louise Scharling 335

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere