DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter"

Transkript

1 1 af :17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2: , -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler med henholdsvis Danske Kredit Realkreditaktieselskab, Realkredit Danmark (RD) og Unikredit Realkreditaktieselskab om samarbejde i forbindelse med optagelse af lån i landbrugsejendomme 1. Det er aftalt, at DLR mod gebyr enten foretager de vurderinger eller stiller allerede eksisterende vurderinger til rådighed for realkreditinstitutterne, som de har behov for i relation til udlån med sikkerhed i landbrugsejendomme. Aftalerne er anmeldt med anmodning om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrenceloven 9, subsidiært om individuelle fritagelser efter 8, stk Afgørelse Det meddeles i medfør af konkurrenceloven 9 Dansk Landbrugs Realkreditfond, at DLR s aftaler indgået med henholdsvis Realkredit Danmark, Unikredit og Danske Kredit ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, falder ind under konkurrenceloven 6, stk. 1. Der er herved lagt vægt på, at aftalerne ikke begrænser konkurrencen på markedet for realkreditlån til landbrugsejendomme. 3. Sagsfremstilling DLR har ved anmeldelser af 9. juni 1998 ansøgt om erklæringer om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om individuelle fritagelser efter konkurrenceloven 8, stk. 1, såfremt sådanne erklæringer ikke kan opnås. DLR har indgået aftaler med henholdsvis Danske Kredit, Realkredit Danmark og Unikredit om samarbejde i forbindelse med optagelse af lån i landbrugsejendomme. Aftalerne går nærmere ud på, at DLR mod gebyr stiller sit vurderingskorps til rådighed for de tre realkreditinstitutter, når disse skal yde lån med sikkerhed i landbrugsejendomme. Der er tale om horisontale aftaler. På grund ligheden mellem aftalerne er behandlingen af sagerne foretaget samlet. Inden for realkreditbelåning af landbrugsejendomme gælder en 2-lags-prioritering, således at realkreditinstitutter, der yder lån i henhold til Realkreditloven, kun kan yde lån inden for 0-45 pct. af vurderingen, mens DLR kan yde lån i intervallet 0-70 pct. af vurderingen. DLR har lovbestemt monopol på at yde lån på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer i intervallet pct. af landbrugsejendommes værdi, jf. lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond 2. DLR har oplyst, at det er fundet hensigtsmæssigt og ressourcebesparende, at andre realkreditinstitutter kan anvende DLR s vurdering ved låneudmålingen for at undgå, at der skal foretages en vurdering af både 1- og 2-lags-instituttet. De sparede ressourcer kommer delvist landmanden til gode i form af lavere låneomkostninger. Konkurrencestyrelsen har tidligere fundet at aftalerne var anmeldelsepligtige efter den gamle

2 2 af :17 konkurrencelovs 5, stk Baggrunden herfor var, at DLR måtte anses for at have en sådan stilling på markedet for udlån til landbrugsejendomme, at der ved de indgåede aftaler udøvedes eller ville kunne udøves den i loven omhandlede indflydelse på markedet. Konkurrencestyrelsen gjorde ved et møde i forbindelse ovennævnte anmeldelse DLR opmærksom på, at visse bindinger i aftalerne muligvis kunne være i strid med den nye konkurrencelov 6. Aftaleparterne ændrede herefter indholdet af aftalerne, så de fremstår som de nu anmeldte aftaler Aftalen med Realkredit Danmark DLR har den 20. december 1994 indgået aftalen med RD. Aftalen trådte i kraft den 1. januar Aftalen er anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 9. juni DLR og RD har aftalt, at DLR stiller vurderinger til rådighed for RD i de ejerskiftesager vedrørende landbrugsejendomme, hvor der søges lån i såvel DLR som i RD. RD betaler et gebyr pr. vurderingsattest. Der skal indhentes en erklæring fra låntager om, at denne er indforstået med, at der udveksles dokumenter mellem institutterne Aftalen med Unikredit DLR har den 14. marts 1995 indgået aftalen med Unikredit. Aftalen trådte i kraft den 1. april Aftalen samt tillæg til aftalen af 30. december 1997 er anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 9. juni Efter aftalen stiller DLR sit vurderingskorps til rådighed for Unikredit, der kan benytte korpset i forbindelse med instituttets udlånsvirksomhed mod pant i de ejendomme, der belånes efter landbrugsreglerne. Vurderingerne benyttes både i forbindelse med udlån og med den efterfølgende administration af lånene. DLR's vurderingsinspektører kan dog ikke foretage realisationsvurderinger for Unikredit ved nødlidende ejendomme, hvor også DLR er panthavere. Unikredits brug af DLR's vurderingsinspektører er ikke betinget af, at der samtidig skal ske låneoptagelse hos DLR. Vederlaget for at benytte korpset, gebyrer o.l. aftales ved en særskilt aftale, der er vedlagt som bilag til aftalen. Det er en betingelse for Unikredits brug af DLR's vurdering, at låntager accepterer, at dette sker Aftalen med Danske Kredit DLR har den 7. juli 1997 indgået aftalen med Danske Kredit. Aftalen er trådt i kraft den 1. september Aftalen samt tillæg til aftalen af 30. december 1997 er anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 9. juni Aftalen er bygget op på samme måde som ovennævnte aftale med Unikredit.

3 3 af : Generelt om aftalerne Aftalerne mellem Unikredit og DLR og mellem Danske Kredit og DLR er mere omfattende end aftalen med RD. Unikredit og Danske Kredit kan benytte sig af DLR's vurderinger i alle situationer, hvorimod RD alene kan benytte DLR's vurderinger i ejerskiftesager, hvor der samtidig optages lån hos DLR. Der er i aftalerne ingen bestemmelser om eksklusivitet eller mest-begunstigelsesklausuler. Realkreditinstitutterne kan indgå lignende aftaler med andre realkreditinstitutter, og det står låntager frit for at nægte en enhedsvurdering foretaget af DLR. Endvidere har DLR tilbudt de øvrige realkreditinstitutter, at de kan indgå tilsvarende aftaler. Aftalerne kan alle opsiges med almindeligt varsel på 6 måneder til udløb den 1. i en kvartalsmåned. Dog kan DLR opsige aftalerne med Unikredit og Danske Kredit, såfremt disse institutter påbegynder enhedsbelåning af landbrugsejendomme. Dette er i øjeblikket ikke generelt muligt som følge af DLR s lovbestemte monopol i intervallet 45 til 70 pct. af ejendomsvurderingen. Finanstilsynet har godkendt aftalerne. Finanstilsynet betragter aftalerne på linie med de aftaler, der er indgået mellem realkreditinstitutterne og eksterne vurderingsfolk, typisk ejendomsmæglere. Efter realkreditloven skal alle ejendomsvurderinger ske på realkreditinstitutternes ansvar. 4. Vurdering Konkurrencerådet skal tage stilling til, om der i DLR s aftaler med RD, Unikredit og Danske Kredit er konkurrecebegrænsende elementer, der er omfattet af forbuddet i konkurrenceloven 6, stk. 1. Hvis dette måtte være tilfældet, skal Konkurrencerådet tage stilling til, om der i givet fald kan meddeles individuelle fritagelser efter konkurrenceloven 8, stk. 1. Aftalerne er ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrenceloven 7, stk. 1, da aftaleparterne har en omsætning på over 1 mia. kr., og den samlede andel af det relevante marked overstiger 10 pct Det relevante marked Det relevante marked er markedet for realkreditlån til landbrugsejendomme. Det geografiske marked er Danmark. DLR har monopol på at yde realkreditlån til landbrugsejendomme i intervallet 45 til 70 pct. af ejendomsværdien, jf. lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond. De øvrige realkreditinstitutter kan som følge heraf udelukkende yde realkreditlån i intervallet 0-45 pct., medmindre der er tale om jordbrugslån ydet som indekslån. Indekslån kan ydes af alle institutterne i indbyrdes konkurrence. Disse lån ydes i dag i meget begrænset omfang. Markedet er oligopolistisk. Inden for 45 pct. af ejendomsværdien yder Nykredit, BRFkredit, Unikredit, RD og Danske Kredit realkreditlån til landbrugsejendomme mv. DLR kan i konkurrence med de nævnte realkreditinstitutter ligeledes yde lån fra 0 til 45 pct. Nykredit og BRFkredit har ikke indgået aftaler med DLR om brug af DLR s vurderingskorps. Nedenstående tabel viser realkreditinstitutternes procentvise markedsandele for lån til landbrugsejendomme m.v. for perioden PROCENTVIS MARKEDSANDEL VED BRUTTONYUDLÅN FOR PERIODEN Realkreditinstitut

4 4 af :17 Det fremgår, at DLR har en markedsandel på henholdsvis 30, 33, 23 og 24 pct. på det totale marked for bruttonyudlån til landbrugsejendomme. Det er ikke muligt at se, i hvor stort omfang DLR yder lån fra 0 45 pct. Unikredit og Danske Kredit påbegyndte i 1993/94 udlån til landbrugsejendomme. Danske Kredit har ikke udstedt lån i nævneværdigt omfang. RD havde såvel i 1994 som i 1995 en andel af det totale marked på 15 pct., mens andelen i 1996 steg til 17 pct. og i 1997 til 19 pct. RD's andel af markedet for realkreditlån til landbrugsejendomme m.v., for den del instituttet kan belåne, er p.t. formentlig noget større end pct Konklusion DLR's monopol på belåningen fra 45 til 70 pct. betyder, at DLR's ejendomsvurdering alt andet lige er af væsentlig betydning for markedet. DLR's store andel af det totale marked hænger sammen med dette monopol, samt at der indtil for nylig var endnu færre udbydere at konkurrere med på markedet. Aftalerne mellem DLR og henholdsvis RD, Danske Kredit og Unikredit kan ikke antages at være konkurrencebegrænsende i sig selv. Det konkurrencebegrænsende element er det monopol, som DLR besidder, jf. Lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond. Efter konkurrenceloven 2, stk. 5 kan Konkurrencerådet rette henvendelse til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, om de mulige skadelige virkninger loven har og komme med forslag til at fremme konkurrencen på området. Der er i dette notat ikke taget særskilt stilling til denne problematik. Der er ingen bestemmelser om eksklusivitet eller mestbegunstigelsesklausuler i aftalerne. Realkreditinstitutterne kan indgå lignende aftaler med andre realkreditinstitutter, og det står låntager frit for at nægte en enhedsvurdering foretaget af DLR. Endvidere har DLR tilbudt de øvrige realkreditinstitutter, at de kan indgå tilsvarende aftaler med DLR om anvendelse af DLR s vurderinger. Aftalerne kan alle opsiges med almindeligt varsel på 6 måneder til udløb den 1. i en kvartalsmåned. Den særlige mulighed for DLR i en situation, hvor Unikredit og Danske Kredit påbegynder enhedsbelåning af landbrugsejendomme er ikke konkurrencebegrænsende. Aftalerne bidrager til at styrke effektiviteten i lånesagsproceduren, da der alene skal foretages én vurdering, hvilket må antages at afkorte procedurens tidsmæssige udstrækning. Samtidig sikres den ensartethed i vurderingerne, som er nødvendig for, at realkreditinstitutterne kan nå frem til tilnærmelsesvis ens ejendomsvurderinger for at fastslå intervallerne 0 45 pct. og pct. Det må antages, at realkreditinstitutterne ville komme frem til de samme værdier uanset eventuelle aftaler om samarbejde, når der henses til, at der er faste instrukser for, på hvilken måde vurderinger af landbrugsejendomme m.v. skal foretages, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling 4. Med andre ord er der tale om aftaler om køb af sagkyndig bistand hos DLR.

5 5 af :17 Der er således ikke i de indgåede aftaler tale om konkurrencebegrænsende elementer, der er omfattet af konkurrenceloven 6, stk. 1, hvorfor der vil kunne meddeles erklæringer om ikke-indgreb efter konkurrenceloven 9 til DLR for de anmeldte aftaler. 1 Defineret som ejendomme belånt efter landbrugsreglerne. Disse ejendomme omfatter landbrug, skovbrug, gartnerier og lignende jordbrugsmæssig drift. 2 Lovbekendtgørelse nr. 647 af 2. juli Dokumentation 1997 nr. 4, side Bekendtgørelse nr. 235 af 23. april 1998.

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005.

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005. Kendelse af 22. juni 2006 (J.nr. 2005-0002559). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S 1 af 9 18-06-2012 10:47 Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S J.nr. 2:8032-234/hh Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Mobilix A/S har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af distributionsaftaler

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere