Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen"

Transkript

1 Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december 2014 en anmeldelse af en fusion, hvorved Fjernvarme Fyn Holding A/S erhverver Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S, jf. konkurrencelovens 12 b. Ifølge 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 23. december Transaktionen Transaktionen indebærer, at Fjernvarme Fyn Holding A/S køber samtlige aktier og aktiver i Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. Med transaktionen opnår Fjernvarme Fyn Holding A/S enekontrol med Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk. Sagsbehandler: /LR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 2. Parterne og deres aktiviteter Vattenfall A/S er et datterselskab til Vattenfall AB, der ejes 100 pct. af den svenske stat. Vest for Storebælt ejer Vattenfall A/S før transaktionen flere vindmølleparker samt de centrale kraftvarmeværker Fynsværket og Nordjyllandsværket. I 2013 producerede Fynsværket hhv. [...] MWh elektricitet og [...] TJ varme. Tilsvarende producerede Odense Kraftvarmeværk [...] MWh elektricitet og [...] TJ varme i Odense Kommune ejer 97 pct. af aktierne i Fjernvarme Fyn Holding A/S. De resterende 3 pct. af Fjernvarme Fyn Holding A/S ejes af Nordfyns Kommune. Fjernvarme Fyn Holding A/S har alene til formål at være moderselskab for kommunens varmekoncern, der forsyner ca hustande i Odense Kommune og Otterup (Nordfyns Kommune) med fjernvarme. 3. Jurisdiktion Efter fusionen vil Fjernvarme Fyn eje 100 pct. af aktierne i hhv. Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk. Fjernvarme Fyn Holding A/S ejer før fusionen Fjernvarme Fyn A/S, der ejer Dalum Kraftvarme A/S og 50 pct. Gasanlæg Lind Hansensvej I/S. Odense Kommune ejer 97 pct. af Fjernvarme Fyn Holding A/S, og har dermed kontrol med Fjernvarme Fyn Holding A/S.

2 Den relevante omsætning for nærværende fusion skal beregnes ud fra omsætningen for hhv. Odense Kommune og de ovenfor nævnte virksomheder, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Opgørelse af den relevante omsætning Nettoomsætning i 2013 Odense Kommune * [...] Odense Kraftvarmeværk A/S [...] Fynsværket A/S [...] Fjernvarme Fyn A/S [...] Dalum Kraftvarme A/S [...] Fjernvarme Fyn Holding A/S Gasanlæg Lind Hansensvej I/S [...] I alt [...] * Odense Kommunes omsætning er opgjort ved kommunes omkostninger til Drifts- og anlægsudgifter, art 1,2 og 4 i 2013 Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Nærværende fusion opfylder ikke kriterierne for en forenklet anmeldelse, jf. 3, stk. 1, nr. 1-3, i bekendtgørelse nr af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. Fusionen er derfor anmeldt almindeligt. 4. Relevante markeder 4.1 De berørte markeder Parterne vurderer, at fusionen berører følgende markeder: Markedet for engrossalg af fysisk elektricitet, jf. pkt. a) Markedet for produktion af fjernvarme, jf. pkt. b) Markedet for transmission og distribution af fjernvarme, jf. pkt. c) Markedet for systemydelser, jf. pkt. d.) Markedet for forbrænding af affald, jf. e.). a.) Markedet for engrossalg af fysisk elektricitet Partnerne anfører, at de danske konkurrencemyndigheder og Europa- Kommissionen i afgørelser fra har afgrænset et relevant marked for engrossalg af fysisk elektricitet i Vestdanmark. Parterne anfører, at etableringen af transmissionsforbindelsen mellem Vestdanmark og Østdanmark og udvidelsen af kapaciteten på transmissionsforbindelserne mellem Danmark og vores nabolande samlet set medfører, at markedet principielt bør afgrænses bredere end til Vestdanmark. 2

3 I Vestdanmark ejer Vattenfall A/S (Vattenfall) før fusionen de centrale kraftvarmeværker Nordjyllandsværket og Fynsværket med en elproduktionskapacitet på hhv. 410 MW og 445 MW. Derudover ejer Vattenfall i Danmark ca. 358 vindmøller på land med en elproduktionskapacitet på 213 MW og 60 pct. af havmølleparken Horns Rev 1 med en samlet el-produktionskapacitet på 160 MW. Fjernvarme Fyn Holding A/S (Fjernvarme Fyn) ejer gennem Fjernvarme Fyn A/S før fusionen Dalum Kraftvarmeværk, der har en elproduktionskapacitet på [ ] MW. Dermed er Fjernvarme Fyn før fusionen kun i et yderst begrænset omfang til stede på markedet for engrossalg af fysisk elektricitet i Vestdanmark. Det er parternes vurdering, at den endelige markedsafgrænsning kan stå åben i nærværende sag. Ifølge parterne vil fusionen således ikke hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset hvor snævret markedet afgrænses. Parternes afgrænsning af det relevante marked er i overensstemmelse med Konkurrencerådet afgørelse af 28. maj 2014 omhandlende en ophævelse af DONG Energys såkaldte VPP-tilsagn for el-produktion i Vestdanmark. b.) Markedet for produktion af fjernvarme Parterne anfører, at Europa-Kommissionen i 2006 afgrænsede et produktmarked for produktion af fjernvarme. Det tilhørende geografiske marked skal ifølge parterne afgrænses til det pågældende sammenhængende fjernvarmenet. Ifølge parterne skal det geografiske marked i denne sag derfor afgrænses til dækningsområdet for det sammenhængende transmissionsnet i Odense Kommune med forbindelse til Kerteminde Kommune, Nordfyns Kommune og Faaborg Midtfyn Kommune. Før fusionen producerer Vattenfall på Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk [...] pct. af den samlede varmeproduktionen på det relevante marked. Dalum Kraftvarmeværk, der er ejet af Fjernvarme Fyn, producerer ca. [...] pct. af varmeproduktionen på det relevante marked. Derudover ejer Fjernvarme Fyn 36 spids- og reservelastkedler, der til sammen med Kerteminde Forsyning A/S og Gartnernes Fjernvarmeselskabers spids- og reservelastkedler udgør ca. 1,1 pct. af markedet. Endeligt udgør overskudsvarme fra industrien ca. 1,1 pct. af varmeproduktionen på det relevante marked. 3

4 Parternes afgrænsning af det relevante marked er i overensstemmelse med styrelsens fusionsgodkendelse af 18. november 2013 vedr. HOFOR Forsyning Holding P/S køb af Amagerværket fra Vattenfall. c.) Markedet for transmission og distribution af fjernvarme Parterne anfører, at det relevante marked ifølge Europa-Kommissionens praksis skal afgrænses til markedet for transmission og distribution af fjernvarme i det sammenhængende fjernvarmenet. Før fusionen køber, sælger og distribuerer Fjernvarme Fyn fjernvarme til fjernvarmekunder i Odense og Otterup (Nordfyns Kommune). Vattenfall er ikke til stede på dette marked. Parternes afgrænsning af det relevante marked er i overensstemmelse med styrelsens fusionsgodkendelse af 18. november 2013 vedr. HOFOR Forsyning Holding P/S køb af Amagerværket fra Vattenfall. d.) Markedet for systemydelser Ifølge parterne har de danske konkurrencemyndigheder afgrænset et produktmarked for systemydelser. Parterne anfører endvidere, at markedet formentlig skal afgrænses bredere end til Vestdanmark pga. etableringen af transmissionsforbindelsen over Storebælt og udvidelsen af kapaciteten på transmissionsforbindelserne til udlandet. Det er dog parternes vurdering, at den endelige markedsafgrænsning kan stå åben i nærværende sag. Ifølge parterne vil fusionen således ikke hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset hvor snævret markedet afgrænses. Det skyldes, at Fjernvarme Fyn før fusionen ikke er til stede på markedet for systemydelser. Vattenfall producerer før fusionen systemydelser på Fynsværket og Nordjyllandsværket i Vestdanmark. Parternes afgrænsning af det relevante marked er i overensstemmelse med Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 2014 omhandlende en ophævelse af DONG Energys såkaldte VPP-tilsagn for el-produktion i Vestdanmark. e.) Markedet for forbrænding af affald Parterne anfører, at der ifølge Europa-Kommissionen kan afgrænses et produktmarked for forbrænding af affald og at det tilhørende geografiske marked kan afgrænses regionalt (inden for 200 km). 4

5 Det er dog parternes vurdering, at den endelige markedsafgrænsning kan stå åben i nærværende sag. Ifølge parterne vil fusionen således ikke hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset hvor snævret markedet afgrænses. Det skyldes, at Fjernvarme Fyn før fusionen ikke er til stede på markedet for forbrænding af affald. Før fusionen er det således kun Vattenfall, der gennem Odense Kraftvarmeværk driver affaldsforbrændingsvirksomhed på det for nærværende fusion relevante marked. 4.3 Vurdering af de relevante markeder Det er styrelsens vurdering, at eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset hvor snævert markederne afgrænses, kan markedsafgrænsningen i denne sag stå åben. 5. Vurdering af fusionen 5.1 Horisontale virkninger ved fusionen Det er styrelsens vurdering, at fusionen berør de fem markeder angivet ovenfor, jf. afsnit 4. pkt. a.) e.). a.) Horisontale effekter på markedet for engrossalg af fysisk el Før fusionen ejer Vattenfall de to centrale kraftvarmeværker Nordjyllandsværket og Fynsværket med en el-produktionskapacitet på hhv. 410 MW og 445 MW i Vestdanmark. Derudover ejer Vattenfall ca. 358 vindmøller på land med en el-produktionskapacitet på 213 MW og 60 pct. af havmølleparken Horns Rev 1 med en samlet elproduktionskapacitet på 160 MW. Før fusionen er Fjernvarme Fyn kun marginalt til stede på det relevante marked. Fjernvarme Fyn ejer således udelukkende Dalum Kraftvarmeværk med en el-produktionskapacitet på [...] MW. Med fusionen vil koncentrationen på markedet blive reduceret, da Fjernvarme Fyn overtager et af Vattenfalls to centrale værker i Vestdanmark. Hermed vil fusionen ikke begrænse konkurrencen på det relevante marked for engrossalg af fysisk el. b.) Horisontale effekter på markedet for produktion af fjernvarme Før fusionen står Vattenfall og Fjernvarme Fyn for hhv. ca. [...] pct. og ca. [...] pct. af den samlede varmeproduktionen på det relevante marked. Hermed vil fusionen føre til en stigende koncentration. Efter fusionen vil Fjernvarme Fyn således stå for ca. [...] pct. af den samlede varmeproduktionen på det relevante marked. Det er dog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at stigningen i koncentrationen ikke vil være til skade for fjernvarmekunderne. 5

6 Det skyldes, at varmeforsyningsloven regulerer den pris, som fjernvarmeproducenter må opkræve for fjernvarme gennem det såkaldte hvile-isig-selv i princip, der indebærer, at prisen på fjernvarme er bestemt ved de faktiske omkostninger som en fjernvarmeproducent har ved at producere fjernvarme. Hvile-i-sig-selv princippet indebærer som udgangspunkt, at en fjernvarmeproducent ikke må opnå nogen fortjeneste ved at producere fjernvarme. De individuelt forhandlede kontrakter mellem producenten og varmeselskabet om leverance af fjernvarme skal således bygge på principperne i hvile-i-sig-selv reguleringen. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at Fjernvarme Fyn i et begrænset omfang ville kunne påvirke fjernvarmeprisen gennem de individuelt forhandlede kontrakter. Det skyldes, at de centrale kraftvarmeværker producerer el og varme samtidigt. Der vil være betydelige fællesomkostninger forbundet med at producere el og varme samtidigt. I forbindelse med forhandlingen af varmekontrakterne mellem varmeselskaberne og producenterne forhandles der bl.a. om fordelingen af omkostninger mellem el-siden og varmesiden. (Den såkaldte kraftvarmefordel). Et centralt kraftvarmeværk må gerne opnå et overskud gennem produktion af el, men må som udgangspunkt ikke opnå et overskud gennem produktion af varme. Det kan hermed give et centralt kraftvarmeværk incitament til at forsøge at få varmesiden til at betale en uforholdsmæssig stor andel af fællesomkostninger for dermed at kunne øge indtjeningen og dermed det tilladte overskud gennem el-siden. Ejerne af et kraftvarmeværk kan dermed til en vis grad påvirke varmeprisen. Ifølge parterne sikrer varmeforsyningsloven dog endvidere, at overdragelsen af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk, hverken direkte eller indirekte kan føre til højere priser sammenlignet med et kontrafaktisk scenarium, hvor Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fortsat var ejet af Vattenfall. Det skyldes bestemmelserne i Varmeforsyningslovens 20, stk. 7.: Det vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af anlæg omfattet af stk. 1 [bl.a. kraftvarmeanlæg med en effekt over 25 MW], må hverken direkte eller indirekte føre til, at priserne for ydelser fra anlæg omfattet af stk. 1 bliver højere, end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted, herunder som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering ved fremmedkapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital. Givet bestemmelserne i Varmeforsyningsloven vil Fjernvarme Fyn efter overtagelsen af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk dermed ikke kunne sætte prisen højere end, hvad Vattenfall inden for rammerne af varmeforsyningsloven ville kunne sætte prisen til, såfremt Vattenfall var forblevet ejer af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk. c.) Horisontale effekter på markedet for transmission og distribution af fjernvarme 6

7 Fusionen fører ikke til stigende koncentration på markedet, da Vattenfall ikke er aktiv på dette marked. d.) Horisontale effekter på markedet for systemydelser Fusionen fører til faldende koncentration på markedet. Før fusionen producerer Vattenfall systemydelser på Fynsværket og Nordjyllandsværket i Vestdanmark. Fjernvarme Fyn er ikke til stede på markedet for systemydelser. Efter fusionen kan Fjernvarme Fyn producere systemydelser på Fynsværket, mens Vattenfall kan producere systemydelser på Nordjyllandsværket. e.) Horisontale effekter på markedet for affaldsforbrænding Fusionen fører ikke til stigende koncentration på markedet, da Fjernvarme Fyn ikke er aktiv på dette marked før marked før fusionen. 5.2 Vertikale virkninger af fusionen Med fusionen øges Fjernvarme Fyns andel af det relevante marked for produktion af fjernvarme betydeligt. Fjernvarme Fyn er før fusion endvidere aktiv på markedet for transmission og distribution af fjernvarme. Hermed er Fjernvarme Fyn således vertikalt integreret inden for fjernvarmesektoren. Prisen for transmission og distribution af fjernvarme er som prisen på produktion af fjernvarme reguleret af varmeforsyningsloven gennem det såkaldte hvile-i-sig-selv princip. Det vurderes endvidere, at fusionen ikke vil kunne betyde en stigning i fjernvarmeprisen set i forhold til en situation, hvor Vattenfall var forblevet ejer af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk, jf. pkt. b) ovenfor. Samlet set vurderes det derfor, at den vertikale integration ikke vil have nogen væsentlig skadelig effekt for fjernvarmekunderne i Odense Kommune og Otterup. 5.3 Markedstest af fusionen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde efter fast producere fusionen på styrelsens hjemmeside og opfordrede eventuelle interesserede til at komme med bemærkninger til fusionen. Styrelsen har endvidere anmodet parternes væsentligste kunder om at komme med bemærkninger til fusionen. Styrelsen modtog ikke nogen indsigelser i løbet af høringsprocessen. 5.4 Samlet vurdering Samlet set er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at markedstesten og styrelsens egne analyser ikke giver anledning til betænkeligheder omkring fusionen. 7

8 6. Konklusion Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr. 1. 8

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S 9. juli 2003 Journal nr. 3/1120-0402-0014/LF/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Statoil Danmark A/S og Naturgas Fyn A/S s datterselskab

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i. (advokat Michael Meyer) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i. (advokat Michael Meyer) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i sag 2005-0004688 Elsam A/S (advokat Michael Meyer) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Line Kornerup Flittner) Biintervenienter til

Læs mere

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding Bilag 1 Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning 1996 Den sydgående transmissionsledning etableres af I/S Sjællandske Kraftvarmeværker, samlede fjernvarmerelaterede anlægsomkostninger

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere