Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)"

Transkript

1 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank , Kaare Danielsen, Jobindex Efter en kortvarig tendens til opbremsning i udviklingen i antallet af jobannoncer henover sommeren og det tidlige efterår sidste år, så er der atter markant fremgang i Dansk Jobindex. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede i januar i år op på 33.2 stk. Da hver jobannonce lagt på nettet erfaringsmæssigt indeholder 1-2 stillinger svarer det reelt til, at der i januar blev annonceret efter 5. nye medarbejdere i de danske virksomheder. Aldrig har arbejdskraftefterspørgslen været højere. At efterspørgslen efter arbejdskraft fortsætter op er en smule overraskende. Der synes ellers at være de første tegn på, at opsvinget er ved at tage af i styrke, når man kigger på blandt andet udviklingen på boligmarkedet og udviklingen i det private forbrug gennem det seneste halve år. Traditionelt set er der dog en tendens til, at reaktioner på arbejdsmarkedet er en anelse forsinkede i forhold til ændringer i den økonomiske vækst. Det danske arbejdsmarked har generelt set udviklet sig overraskende gunstigt gennem de seneste år. Siden konjunkturvendingen i slutningen af 2 er ledigheden faldet med knap 8. personer. I december sidste år var ledigheden nået helt ned på 17.3 personer. Til trods for at der generelt set er tale om et stigende antal jobannoncer på landsplan, er der en nedadgående tendens i region Sjælland. Størst vækst i efterspørgslen efter medarbejdere finder vi inden for industrien, IT-branchen og blandt de kreative fag. Inden for flere A-kasser er det nu sådan, at der inden for de seneste tre måneder er blevet annonceret flere ledige stillinger, end der er ledige personer. Det sætter store krav til arbejdsmarkedets fleksibilitet over de kommende år. Denne analyse kan også findes på: Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned 35 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) samt % å/å

2 2. NOVEMBER 2 DANSK JOBINDEX De 3. jobannoncer er passeret Rekordstort antal nye jobannoncer Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er atter i kraftig vækst. Efter en kortvarig tendens til opbremsning hen over sommeren sidste år er der nu atter kraftig vækst i antallet af jobannoncer. I januar i år nåede antallet af nye jobannoncer lagt på nettet op på 33.2 det er det højeste antal nogensinde jobannoncer svarer reelt set til næsten 5. ledige stillinger slået op i løbet af en måned da der erfaringsmæssigt er cirka 1,5 stilling pr. jobannonce. At antallet af nye jobannoncer fortsat stigende er en smule overraskende. Vi er ellers begyndt at se de første tegn på, at farten er ved at gå en smule af dansk økonomi. Tempoet på boligmarkedet er gået markant ned og både bilsalget og detailsalget viser de første tegn på lavere vækst. At arbejdsmarkedet fortsætter med at buldre frem trods de lidt mere afdæmpede vækstudsigter kan skyldes, at arbejdsmarkedet reagerer med en vis forsinkelse i forhold til den samlede økonomiske vækst. Det skal også ses i lyset af, at væksten trods det lidt lavere niveau fortsat er ganske høj og tilstrækkelig til at generere yderligere fremgang i beskæftigelsen. Endelig kan det spille en rolle, at virksomhederne på grund af det meget stramme arbejdsmarked gør en ekstraordinær stor indsats for at sikre sig de rette medarbejdere. Det spiller i den forbindelse en rolle, at manglen på arbejdskraft synes at være af mere permanent karakter. De store efterkrigsgenerationer er i disse år på vej ud af arbejdsmarkedet og da ungdomsårgangene er små, giver det anledning til et dræn fra arbejdsmarkedet på 5-1. personer om året i de kommende år. Dermed kan det blive endnu sværere at få enderne på arbejdsmarkedet til at mødes i de kommende år selv om man naturligvis aldrig kan udelukke et konjunkturmæssigt tilbageslag. Den mere eller mindre permanente mangel på arbejdskraft kan være med til at øge virksomhedernes fokus på rekruttering i disse år inden efterkrigsgenerationerne for alvor trækker sig ud af arbejdsmarkedet. Den kraftige vækst i antallet af jobannoncer lagt på nettet indikerer, at det er meget sandsynligt, at ledigheden vil falde yderligere i de kommende måneder. Hvor kraftigt ledighedsfaldet kan forventes at blive vil i høj grad blive bestemt af, hvor godt de ledige danskere og de ledige stillinger matches. Det stiller i høj grad krav til en effektiv arbejdsformidling både den formelle og den der foregår på mere uformel basis. Her kan den større anvendelse af nettet til jobformidling formentlig være med til at lette matchningen. Pr. måned 35 Ledigheden har nået nye bundrekorder Dansk Jobindex indikerer, at fremgangen fortsætter 1. personer 2 << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Ledigheden >> Der er mulighed for at trække nye grupper ind på arbejds- Den lave ledighed og høje beskæftigelse er de tydeligste tegn på, at det går rigtigt godt i dansk økonomi vi skal tilbage til 196erne for at finde en periode, hvor 2

3 2. NOVEMBER 2 DANSK JOBINDEX markedet Flaskehalse på arbejdsmarkedet er allerede et udbredt fænomen dansk økonomi udviklede sig mere gunstigt. Den lave ledighed giver en unik mulighed for at få trukket ellers marginaliserede grupper ind på arbejdsmarkedet. At det er lykkedes, at reducere ledigheden så hurtigt og få den ned på et så lavt niveau er derfor en positiv overraskelse. Det meget lave ledighedsniveau giver imidlertid også en stigende risiko for flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked. Med knap 5. nyopslåede stillinger om måneden og kun 17.3 ledige så er efterspørgslen efter nye medarbejdere meget markant. Spørger man virksomhederne selv, så er der da også et ganske stort antal virksomheder, som melder om manglen på arbejdskraft, som en produktionsbegrænsning. Inden for byggeriet er det 4 % af virksomhederne mens det inden for industrien er 6 % af virksomhederne. Flaskehalsproblemerne eskalerer % % << Byggeriet Industrien >> Anm: Andel af virksomheder som melder om arbejdskraftmangel som en produktionsbegrænsning Kilde: Danmarks Statistiks konjunkturbarometre. Sæsonkorrigeret -4 Flot vækst i hele landet Vækst i hele landet Når man kigger på graferne over den regionale udvikling, kan man ikke undgå først og fremmest at bide mærke i, at stigningen i antallet af nye jobannoncer på nettet geografisk set er meget bredt funderet. Der er dog en tendens til fald i Region Sjælland. Man skal dog være opmærksom på, at opgørelserne på regionsniveau er noget mere svingende end opgørelsen på landsplan og ud fra grafen er det nok primært niveauet i slutningen af sidste år, som er usædvanligt højt i Region Sjælland snarere end at der er tale om et reelt fald i Region Sjælland. I de øvrige regioner er der flot fremgang Tendens til opbremsning i Region Sjælland ellers flot vækst << Region Syddanmark << Region Hovedstaden 6 << Region Midtjylland Region Nordjylland >> Region Sjælland >>

4 2. NOVEMBER 2 DANSK JOBINDEX Efterspørgslen efter ingeniører er dykket en anelse Stor vækst i antallet af jobannoncer i industrien Vækst i antallet af jobannoncer inden for stort set alle jobkategorier Væksten i antallet af jobannoncer er kommet stort set alle 8 jobkategorier - Dansk Jobindex kan opdeles på - til gode. For at få et bedre overblik kan man samle de detaljerede jobkategorier til 1 relativt homogene grupper. Kigger man på udviklingen over det seneste kvartal, så er der fremgang i antallet af jobannoncer inden for undervisningsområdet, kontor og økonomi, industri og håndværk samt informationsteknologi. Inden for handel og service, salg og kommunikation og social og sundhed har antallet af nye jobannoncer været forholdsvis stabilt mens det faktisk er faldet blandt ingeniører og inden for ledelse. Der er dog tale om et fald fra et meget højt niveau og da tallene er meget svingende, når vi kigger på udviklingen på faggrupper så er det endnu for tidligt at konkludere, at der er tale om en mere blivende tendens. Størst er væksten inden for industri og håndværk. Denne fremgang skyldes en kombination af et stærkt opsving i byggeriet samt bedre tider for industrien. Industribeskæftigelsen har efter flere års fald stabiliseret sig. Dansk Jobindex indikerer, at denne tendens vil kunne fortsætte i de kommende måneder, og man kan endda ikke afvise en mindre stigning i beskæftigelsen i denne sektor. Over det seneste år har der været en vækst i antallet af jobannoncer på 3 %. 25 Informationsteknologi Ledelse 2 Øvrige (h.akse) Salg og kommunikation (h. akse) Ingeniører og teknik (h.akse) 15 5 Bredt baseret fremgang i antallet af jobannoncer Handel og service Social og sundhed Undervisning 5 Industri og håndværk (h.akse) Kontor og økonomi (h.akse) Inden for flere jobkategorier er der lagt flere stillinger på nettet på blot et kvartal end antallet af ledige i de dertilhørende a-kasser. At arbejdsmarkedet er stramt tydeliggøres, når man kigger på antallet af jobannoncer lagt på nettet i løbet af det seneste kvartal, og kombinerer det med den aktuelle ledighed på a-kasse niveau. Det er således slående, at antallet af jobannoncer lagt på nettet i det seneste kvartal for elektrikere var på svarende til 1.85 stillinger. I december var der kun 128 ledige elektrikere. Tilsvarende var der annonceret cirka 4.5 nye ingeniørstillinger, mens der kun var 1.3 ledige ingeniører, og antallet af nye stillinger lagt på nettet inden for blik- og rør var inden for det seneste kvartal over 1.1, mens antallet af ledige inden for faggruppen i december kun var 96. Nu er der ikke nødvendigvis en præcis sammenhæng mellem jobkategorierne i Dansk Jobindex, og opdelingen af A-kasser, men ovenstående illustrerer, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft allerede på nuværende tidspunkt er en begrænsende faktor i relation til yderligere økonomisk fremgang. Dansk Jobindex Dansk Jobindex er en indikator for antallet af jobannoncer i Danmark. Dansk Jobindex er baseret på en søgemaskine, der hver nat finder frem til samtlige jobannoncer annonceret på internettet, både hos AFs Jobnet, de private jobbørser og firmaernes egne hjemmesider. Da stort set alle ledige stillinger i dag bliver annonceret på internettet, giver Dansk Jobindex et samlet overblik over udviklingen på jobmarkedet i Danmark. Jobindex renser annoncerne for genopslag og dubletter ved hjælp af et dubletfilter, som kan genkende dubletter, selvom dele af annonceteksten er forskellig. Dansk Jobindex angiver simpelthen antallet af nye jobannoncer, der er annonceret i løbet 4

5 2. NOVEMBER 2 DANSK JOBINDEX af måneden og er derfor en indikator for antallet af nye stillinger. En jobannonce indeholder gennemsnitlig omkring 1,5 stilling, og antallet af nye stillinger er derfor ca. 5 % højere end antallet af annoncer. Dansk Jobindex er en ledende indikator. Før virksomhederne begynder at skære ned, begynder de at holde igen med nye ansættelser, og dette kan aflæses i antallet af jobannoncer. Dansk Jobindex er baseret på virksomhedernes handlinger, ikke på virksomhedslederes forventninger. Dansk Jobindex dækker samtlige annoncerede stillinger i Danmark, og den statistiske usikkerhed er derfor begrænset. Til gengæld er Dansk Jobindex følsomt over for forskydninger i virksomhedernes valg af annonceringsværktøjer. Hvis en større andel af de ledig stillinger udbydes via internettet, vil det give anledning til en kunstig stigning i Dansk Jobindex. Med udgangspunkt i Dansk Jobindex kan man følge udviklingen på arbejdsmarkedet regionalt. Det er oplagt, at der kan være regionale forskelle på, hvor stor en rolle internettet spiller i relation til jobformidlingen både som konsekvens af kulturelle forskelle og på grund af branchemæssige forskelle. Trods disse forbehold, så kan udviklingen i antallet af jobannoncer give en god indsigt i udsigterne for beskæftigelsen på regionalt niveau. Dansk Jobindex udarbejdes i et samarbejde mellem Jobindex.dk og Danske Bank. Dansk Jobindex bliver offentliggjort kvartalsvist. 5

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSE AF UDENLANDSK REKRUTTERING I SYDDANMARK Hovedrapport 2008 Analyse af udenlandsk rekruttering i Syddanmark Baggrund, motivation, barrierer, fordele og forbedringspotentialer

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere